Handel zagraniczny stycze„-grudzie„ 2009 r

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Handel zagraniczny stycze„-grudzie„ 2009 r

 • UWAGI

  Zbir statystyczny handlu zagranicznego jest tzw. narastaj cym zbiorem otwartym, w ktrym ka dy nast pny zbir po okresie

  sprawozdawczym zawiera korekty odnosz ce si do poprzednich miesi cy.

  Dane publikowane w ci gu roku nale y traktowa jako dane wst pne, aktualne tylko dla bie cego okresu sprawozdawczego.

  Zaliczanie dokumentw rd owych do kolejnych okresw sprawozdawczych nast puje na podstawie:

  daty odprawy celnej w przypadku zg oszenia celnego Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD oraz Komunikatw

  w Systemie Kontroli Eksportu (ECS),

  w przypadku deklaracji INTRASTAT okresem sprawozdawczym jest miesi c kalendarzowy, w trakcie ktrego dokonano przywozu

  lub wywozu towarw. Termin sk adania comiesi cznych deklaracji INTRASTAT ustalony jest na okres nie d u szy ni 10 dni licz c

  od daty zako czenia okresu sprawozdawczego, ktrego dotyczy deklaracja INTRASTAT,

  informacji miesi cznych pochodz cych z alternatywnych rode danych

  informacji pochodz cych z deklaracji Pojedy czego Pozwolenia na stosowanie Procedur Uproszczonych (SASP).

  Dane przedstawione w niniejszej publikacji wynikaj z ostatecznego rozliczenia zbioru na kolejne okresy sprawozdawcze

  w ciagu roku, po wprowadzeniu korekt.

  NOTES

  Statistical data set of foreign trade is so called commulative and open data set, in which each subsequent data set after given

  reference period contains corrections refering to previous months of given reference year.

  Figures published in the course of the year should be taken as provisional data, valid for the current reporting period only.

  Inclusion of source documents in subsequent reference periods ensues on the basis of:

  Date of customs clearance as regards SAD documents and from Export Control System (ECS).

  In case of INTRASTAT declaration, reference period is defined as calendar month, in the course of which commodities were

  subject to dispatch or arrival. Deadline for submission of monthly declarations is the 10th day of month following reference

  period, for which declaration is submitted.

  Information derived from alternative data sources on monthly basis.

  Information derived from Single Authorisation for Simplified Procedures declarations (SASP).

  Data presented in this publication are issued from the final settlement of the informatic set updating all reporting

  periods of the year. It means that corrections to the figures are included in this issue.

  PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH GUS PROSIMY O PODANIE RD A

  When publishing the CSO data please indicate the source

 • Opracowanie publikacji GUS, Departament Handlu i Us ugPreparation of the publication CSO, Trade and Services Division

  kieruj cy Julita Kapsa Naczelnik Wydzia usupervisor Handlu Zagranicznego

  Head of Foreign Trade Section

  zesp Lidia Romaniec,Anna Go bek, Gra yna Kilja ska,

  team Anna Hess-Wilk, Andrzej Zas awski

  Ok adka Zak ad Wydawnictw StatystycznychCover Statistical Publishing Establishment

  Publikacja dost pna w wydaniu ksi kowym oraz w Internecie Publication available on paper and on Internet

  ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0 CI 208Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10

 • PRZEDMOWA

  Niniejsza publikacja prezentuje w szerokim zakresie wielko i struktur obrotw handlu zagranicznego w 2009 r. Stanowi kontynuacj wcze niej ukazuj cych si wydawnictw z tej serii w nieco zmienionej formie na skutek dostosowania zawartych w niej informacji do obowi zuj cych wymaga po wej ciu Polski do Unii Europejskiej.

  W okresie od 1992 r. do ko ca kwietnia 2004 r. jedynym dokumentem rd owym w polskiej statystyce handlu zagranicznego by dokument zg oszenia celnego Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Z chwil wej cia Polski do UE, tj. od 1 maja 2004 r., dane o obrotach Polski z zagranic oparte s na dwch rd ach informacji:

  deklaracji INTRASTAT s u cej do rejestracji obrotw wewn trzwsplnotowych w ramach systemu INTRASTAT,

  zg oszeniu celnym SAD stosowanym wy cznie do rejestracji obrotw realizowanych z krajami trzeci-mi, tj. nieb d cymi pa stwami cz onkowskimi UE, w ramach systemu EXTRASTAT. Od wrze nia 2008 r. dane o eksporcie towarw rejestrowane s na podstawie Komunikatw w Systemie Kontroli Ekspor-tu (ECS), od stycznia 2009 r. z deklaracji Pojedynczego Pozwolenia na stosowanie Procedur Uprosz-czonych (SASP).

  Dane otrzymane z po czenia obydwu rwnolegle dzia aj cych systemw tworz jednolity zbir danych statystycznych o handlu zagranicznym, ktre stanowi przedmiot niniejszej publikacji. Pocz wszy od 1 stycznia 2006 r. polska statystyka handlu zagranicznego korzysta rwnie z alternatywnych rde danych dla rejestracji obrotw tzw. ,,towarami specyficznymi. W odniesieniu do wybranych towarw

  stosowane s : dodatkowe kontrolne rd a danych w postaci rejestrw (dla statkw morskich i powietrznych), uzupe niaj ce rd a danych dot. obrotw produktami morskimi, w tym dot. kupna/sprzeda y ryb

  z burty, inne rd a danych w miejsce dotychczas obowi zuj cej deklaracji INTRASTAT i zg oszenia celnego

  SAD (w przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego).

  Metodologia bada statystycznych zgodna jest z metodologi opracowan przez Departament Statystyki ONZ.

  W Uwagach wst pnych zamieszczono krtki opis metodologiczny statystyki handlu zagranicznego oraz informacje dotycz ce stosowanych w badaniach statystycznych klasyfikacji towarowych, podzia w geogra-ficznych i geopolitycznych.

  Publikacja zawiera - oprcz uwag wst pnych - analiz sytuacji w polskim handlu zagranicznym w 2009 r. oraz cz tabelaryczn . Prezentuje obroty towarowe Polski z zagranic wed ug grup krajw, krajw, wa -niejszych towarw, jak rwnie informacje na temat cen sta ych, dynamiki cen, wska nikw terms of trade i rozdysponowania eksportu i importu wed ug G wnych Kategorii Ekonomicznych. W publikacji przedstawio-ny zosta rwnie zarys funkcjonowania systemu informatycznego statystyki handlu zagranicznego w 2009 r., wyniki bada porwnawczych statystyki handlu zagranicznego Polski ze S owacj i Czechami tzw. statystyka asymetrii oraz opis badania cen w handlu zagranicznym.

  We wszystkich tablicach warto ci zosta y przedstawione w z otych, w euro i w dolarach USA.

  Obroty handlu zagranicznego w podziale na grupy krajw prezentowane s wed ug Nomenklatury Sca-lonej CN, SITC i PKWiU. Tablice towarowe przedstawione w uj ciu ilo ciowym i warto ciowym zawierajdane wed ug nomenklatury CN.

  Publikacja ukazuje si w okresach kwartalnych. Od 1994 r. wydawana jest w wersji polsko-angielskiej.

  Ewa Adach-Stankiewicz

  Dyrektor Departamentu Handlu i Us ug

  Warszawa, sierpie 2010 r.

 • PREFACE

  The present publication contains broad range of data concerning volume and structure of foreign trade

  turnover in 2009. It is a continuation of edition series published in previous years by Central Statistical Office.

  Information in the present edition is adjusted to European Union requirements.

  Since 1992 till the end of April 2004 Single Administrative Document customs declaration SAD was the only

  source of data on foreign trade statistics. Since 1 May 2004, as a result of Polish accession to the European

  Union, foreign trade statistics is based on two sources of information:

  INTRASTAT declaration only for recording of arrivals and dispatches in the framework of intra-UE trade,

  Single Administrative Document - only for recording of Polish trade turnover with non-member countries (co

  called third countries) in the framework of EXTRASTAT system. Since September 2008 data on export

  of goods have been registered on the basis of Export Control System (ECS) since January 2009 from Single Authorisation for Simplified Procedures declarations (SASP).

  Data obtained from two parallel systems constitute homogenous set of statistical data on foreign trade

  turnover, which is the subject of the present publication. Since 1 January 2006 Polish statistics of foreign trade

  turnover uses information obtained form alternative data sources for the purpose of registration of so-called

  specific movements of goods. In case of specific commodities following changes have been introduced:

  additional data sources serving for control purposes (in case of vessels and aircraft),

  supplementary data sources concerning sea products (including fishery products, which were the subject

  of trade transaction before being landed by sea going vessels),

  other data sources replacing INTRASTAT declarations and SAD documents in case of electricity and

  natural gas.

  Methodology of statistical surveys is in compliance with UN methodology worked out by UN Statistics Division.

  Brief methodological description and information concerning classifications of commodities, geographical and

  geopolitical breakdowns used in foreign trade statistics is given in Preliminary Notes.

  The present publication contains also besides preliminary notes - analysis of situation in Polish foreign

  trade in 2009 and part with tables. It provides information on foreign trade turnover in breakdown by groups of

  countries, countries, significant commodities, and data on fixed prices, dynamics of prices, terms of trade indices

  and distribution of export and import in breakdown by Broad Economic Categories. The publication also presents

  the framew