Metode alokacije op¤â€ih tro¥Œkova proizvodnje Op¤â€i tro¥Œkovi proizvodnje Komponenta tro¥Œkova proizvoda

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metode alokacije op¤â€ih tro¥Œkova proizvodnje Op¤â€i...

 • Metode alokacije općih

  troškova proizvodnje

  Dr. sc. Hrvoje Perčević

 • Opći troškovi proizvodnje

   Komponenta troškova proizvoda kod metode

  ukupnih troškova

   Indirektni troškovi proizvodnje koji se ne mogu

  direktno identificirati s nositeljima troška

  (proizvodima ili uslugama)

   Problem alokacije općih troškova proizvodnje na

  nositelje troška – u cilju utvrđivanja jediničnog troška

  proizvodnje proizvoda

 • Praćenje OTP

   U računovodstvu poslovnog subjekta postoji

  potreba za praćenjem općih troškova

  proizvodnje po:

  1. Prirodnim vrstama

  2. Mjestima troška

  3. Nositeljima troška

 • Raspoređivanje općih troškova

  proizvodnje  Kritični momenti u raspoređivanju općih troškova

  proizvodnje:

  1. Raspoređivanje općih troškova proizvodnje sa sporednih

  i pomoćnih mjesta troškova na glavna mjesta troškova

  2. Raspoređivanje općih troškova proizvodnje s glavnih

  mjesta troškova na nositelje troškova (proizvode i usluge)

 • Opći troškovi proizvodnje

  Mjesta troškova

  Nositelji troškova (proizvodi i usluge)

  Direktni troškovi

  proizvodnje

  Metode alokacije OTP Raspored s pomoćnih MT na

  glavna MT

  Raspored s glavnih MT na

  nositelje troškova (proizvode i

  usluge)

  Sustavi obračuna troškova

  - Stope dodatke OTP-a

 • Mjesta troškova

   Mjesto troškova je funkcijski, prostorno ili stvarno zaokružena jedinica u okviru poduzeća u kojoj ili u vezi s kojom se u poslovanju pojavljuju troškovi koji se mogu rasporediti na pojedine proizvode i za koje je netko odgovoran.

   Obuhvaćanje troškova po mjestima troškova provodi se u cilju utvrđivanja kontrole troškova i efikasnosti menadžmenta mjesta troškova.

 • KRITERIJI KLASIFIKACIJE MJESTA TROŠKOVA

  Prostorni kriterij Funkcionalni

  kriterij

  Kriterij

  odgovornosti

  Kriterij

  obračuna

  •Skladište

  •Upravna

  zgrada

  •Proizvodni

  pogon

  •Prodavaonica

  •Nabavna

  funkcija

  •Proizvodna

  funkcija

  •Prodajna

  funkcija

  •Financijska

  funkcija

  •Troškovni

  centri

  •Prihodni centri

  •Profitni centri

  •Investicijski

  centri

  •Glavna mjesta

  •Sporedna

  mjesta

  •Pomoćna

  mjesta

  •Zajednička

  mjesta

 • Vrste mjesta troškova prema kriteriju

  obračuna 1. glavna mjesta troškova

  2. sporedna mjesta troškova

  3. pomoćna mjesta troškova

  4. zajednička mjesta troškova

   Glavna mjesta troškova su proizvodni pogoni koji predstavljaju u suvremenoj organizaciji profitne centre poduzeća

   Sporedna i pomoćna mjesta troškova su dio proizvodnog dijela poduzeća koji je u funkciji servisiranja glavnih mjesta troškova.

 • Analiza i vrste kapaciteta

   Za potrebe evidentiranja i raspoređivanja OTP

  bitna je analiza kapaciteta

   Vrste kapaciteta

  1. Teoretski (idealni, maksimalni)

  2. Praktični

  3. Normalni

  4. Očekivani

  5. Ostvareni.

 • Teoretski kapacitet

   Maksimalna razina aktivnosti nekog poduzeća

   Osnovna pretpostavka → faktori proizvodnje će idealno funkcionirati

   Ne uvažava realnosti poput kvarova i drugih faktora zaustavljanja proizvodnje

   Predstavlja polazište, ali ne i osnovu, za kalkuliranje OTP

 • Praktični kapacitet

   Kapacitet koji se može ostvariti tijekom

  radnog vremena uvažavajući realnosti

  prekida te ostale materijalne i tehničke

  faktore proizvodnje.

   Rezultat je endogenih faktora

   Predstavlja fazu s ciljem računanja

  normalnog kapaciteta

   Podloga za planiranje

 • Normalni kapacitet

   Kombinacija endogenih i egzogenih faktora proizvodnje

   Pored praktičnog kapaciteta uključuje još i tržište inputa i outputa

   Računa se za jedno razdoblje (od 5 do 10 godina)

   Predstavlja prosječni kapacitet 5 – 10 godina

 • Očekivani i ostvareni kapacitet

   Očekivani kapacitet definira se za

  nadolazeće obračunsko razdoblje → planirani

  kapacitet

   Ostvareni kapacitet → stvarna razina

  proizvodnje određenog obračunskog

  razdoblja

 • Utjecaj kapaciteta na alokaciju OTP

   Za alokaciju OTP bitan je odnos ostvarenog

  i normalnog kapaciteta

   Fiksni dio OTP dijeli se na dva dijela:

  1. Iskorišteni fiksni OTP

  2. Neiskorišteni fiksni OTP

  Ostvarena razina proizvodnje Iskorišteni fiksni OTP = fiksni OTP x

  Normalni kapacitet

 • Metode alokacije OTP sa sporednih i

  pomoćnih na glavna mjesta troškova

   Postoje tri metode alokacije OTP sa

  sporednih i pomoćnih mjesta troškova na

  glavna mjesta troškova:

  1. Direktna metoda

  2. Indirektna metoda (postupna, fazna)

  3. Algebarska metoda (recipročna metoda)

 • Direktna metoda

   Najčešća i najjednostavnija metoda

   Troškovi pomoćnih i sporednih mjesta troškova

  direktno se raspoređuju na glavna mjesta troškova

   Za raspoređivanje koriste se određene baze

  (ključevi)

   Zanemaruje međusobno pružanje usluga pomoćnih i

  sporednih mjesta troškova

 • Direktna metoda

  Glavno mjesto

  troškova 1

  Glavno mjesto

  troškova 2

  Pomoćno mjesto

  troškova 1

  Pomoćno mjesto

  troškova 2

 • Pogonski obračunski list

  Raspored ukupnih troškova po mjestima njihova nastanka

  M j e s t o t r o š k a

  Vrsta troška

  Glavna mjesta troška Pomoćna

  m j e s t a

  t r o š k a

  U p r a v a

  i

  p r o d a j a

  P o g o n A P o g o n B Ukupni trošk. DT OT DT OT

  Rad

  ioni-

  ca

  Ko-

  tlov-

  nica

  OTUP

  Troškovi amortizacije xx x x x x x

  Troškovi investicijskog održavanja x x x x x x x

  T r o š k o v i o t p i s a s i t n o g i n v e n t a r a x x x x x x x

  T r o š k o v i e n e r g i j e x x x x x x x

  T r o š k o v i b r u t o p l a ć a ( i n d i r e k t a n t r o š a k ) x x x x x x x

  T r o š k o v i d i r e k t n o g m a t e r i j a l a ( M I - m a t . i z r a d e ) x x x x x x

  T r o š k o v i d i r e k t n o g r a d a ( P I – p l a ć e i z r a d e ) x x x x x x

  U K U P N I P R I M A R N I T R O Š K O V I X X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  OBRAČUN TROŠKOVA

  ---------!

 • Indirektna metoda

   Djelomično uzima u obzir međusobno pružanje usluga pomoćnih mjesta troškova

   Temelji se na pretpostavci da postoje pomoćna mjesta troškova koja pružaju usluge drugim pomoćnim i glavnim mjestima troškova, ali od njih ne primaju usluge

   Pružanje usluge jednog pomoćnog mjesta troškova drugom je jednosmjerno

   Djelomično ispravlja negativnosti direktne metode

 • Indirektna metoda

  Glavno mjesto

  troškova 1

  Glavno mjesto

  troškova 2

  Pomoćno mjesto

  troškova 1

  Pomoćno mjesto

  troškova 2

 • Algebarska (recipročna) metoda

   Najtočnija i najpreciznija metoda

   Uzima u obzir međusobno pružanje usluga između pomoćnih mjesta troška

   OTP se raspoređuje i na pomoćna i na glavna mjesta troškova prema opsegu pružanja usluga

   Opseg pružanja usluga određuje se preko određene baze (ključa) i izražava se najčešće postotno

   Utvrđivanje recipročnih troškova Recipročni troškovi = Troškovi nastali na + Troškovi prenijeti s samom MT drugog (drugih) MT-a

 • Koraci u primjeni algebarske metode

  1. Iskazivanje troškova pomoćnih mjesta troškova i njihovih recipročnih odnosa u formi linearne jednadžbe

  2. Rješavanje sustava linearnih jednadžb