27
Sadržaj: 1. ............................................................... .....................................................Uvod 2. ............................................................... ......................Pojam i definicija troška 3. ............................................................... ..............Klasifikacija i vrste troškova 3.1......................................................Troško vi prema elementima proizvodnje 3.2.......................................................Trošk ovi prema funkcijama u preduzeću 3.3...................................................Troškovi prema obračunu u cijeni koštanja 3.4............................................................ ...Troškovi prema obimu proizvodnje 3.5.......................Troškovi prema mogućnosti vezivanja za jedinicu proizvoda 3.6............................................................ .Troškovi prema načinu evidentiranja 3.7...............................Troškovi sa stanovišta njihove usporedbe i predviđanja 3.8.............Troškovi sa stanovišta donošenja specifičnih menadžerskih odluka 4................................................................. .............................................Amortizacija 4. ............................................................... ..............................................Zaključak

Seminarski Rad Ekonomika Preduzeća-Troškovi i Vrste Troškova- Zavr

Embed Size (px)

Citation preview

Sadraj:

1. ....................................................................................................................Uvod2. .....................................................................................Pojam i definicija troka3. .............................................................................Klasifikacija i vrste trokova3.1......................................................Trokovi prema elementima proizvodnje3.2.......................................................Trokovi prema funkcijama u preduzeu3.3...................................................Trokovi prema obraunu u cijeni kotanja3.4...............................................................Trokovi prema obimu proizvodnje3.5.......................Trokovi prema mogunosti vezivanja za jedinicu proizvoda3.6.............................................................Trokovi prema nainu evidentiranja3.7...............................Trokovi sa stanovita njihove usporedbe i predvianja3.8.............Trokovi sa stanovita donoenja specifinih menaderskih odluka4..............................................................................................................Amortizacija

4. .............................................................................................................Zakljuak5. ......................................................................................................................Literatura

1. Uvod

Kao to se moe vidjeti iz samog sadraja trokovi su vrlo iroka oblast. Sva preduzea veliku panju posveuju trokovima, odnosno nastoje da posluju uz to nie trokove jer je osnovni cilj svake poslovne aktivnosti u ekonomskom preduzetnitvu ostvarenje vika prihoda u odnosu na trokove.Trokovi oznaavaju sloenu ekonomsku kategoriju. Razni autori definiu pojam trokova u zavisnosti od sopstvenog pristupa i cilja istraivanja, respektujui pri tome teorijska znanja i obiljeja konkretnog privrednog sistema.U prvom dijelu ovog seminarskog rada bie objanjen pojam i definicije troka. U daljem dijelu teksta biete upoznati i sa klasifikacijom i vrstama trokova. Sve u svemu sutina ovog seminarskog rada je da objasni sutinu i ulogu trokova u preduzetnitvu.

2. Pojam i definicija troka

Postoje brojne i razliite definicije trokova a mogu se svrstati u dvije osnovne grupe:

Trokovi u uem smislu, prema kojim su to trokovi vezani za redovnu potronju u pogonima preduzea.

Trokovi u irem smislu. Ovdje pored trokova za neposrednu proizvodnju nastaju i trokovi drugih poslovnih funkcija kao npr. trokovi prodaje, nabavke, uskladitenja i slino.

Zaetnik prvih naunih radova iz oblasti trokova je njemaki autor Eugen Schmalenbach, a znaajnija istraivanja trokova su nastupila izmeu dva svjetska rata, u vrijeme velike ekonomske krize u zapadnim zemljama.

Trokovi po Eugenu Sshmalenbachu predstavljaju one vrijednosti sa kojima se u kalkulaciji izraava potronja dobara, prouzrokovana proizvodnjom novih proizvoda ili uinaka. Ovaj autor razdvaja pojam trokova i izdataka naglaavajui njihovu vremensku neusklaenost nastajanja.

Pojam troak ne smije se poistovijetiti sa pojmovima:

1. Izdatak, koji predstavlja svako izdavanje novca koji odmah ne implicira troak, jer ne mora doi do vremenskog podudaranja.2. Isplata, koja se vezuje za transakcije gotovim novcem putem iro-rauna.

3. Rashod, koji je riri pojam od troka i kod kojeg vai pravilo da su svi trokovi rashodi ali da svi rashodi nisu trokovi.

Jedna od najprihvaenijih definicija trokova je ta da su trokovi cjenovni izraz potroenih faktora proizvodnje. Iz ove definicije proizilazi i osnovni cilj preduzea profit. Kod troenja faktora proizvodnje za dobijanje razliitog stepena proizvodnje nekog proizvoda, pored trokova treba razlikovati i utroak kao koliinski izraz potroenih faktora proizvodnje u obliku mainskih sati, koliine repromaterijala, sati rada i drugo. Dakle troak se dobija kada se utroci pomnoe sa odgovarajuim cijenama.

3. Klasifikacija i vrste trokova

a) TROKOVI MATERIJALA (PREDMETA RADA)

1.PREMA ELEMENTIMA PROIZVODNJE b) TROKOVI SREDSTAVA ZA RAD

c) TROKOVI RADA

d) TROKOVI TUIH USLUGA

a) REIJSKI TROKOVI

2.PREMA FUNKCIJAMA U PREDUZEU b) PROIZVODNI TROKOVI

3.PREMA URAUNAVANJU U CIJENU KOTANJA a) DIREKTNI

b) INDIREKTNI

a) VARIJABILNI

4.PREMA STEPENU REAGOVANJA NA PROMJENEb) FIKSNI

OBIMA PROIZVODNJE c) MIJEANI TROKOVI (FIKSNI I VARIJABILNI)

d) DISKRECIJSKE TROKOVE

5.PREMA MOGUNOSTI VEZIVANJA a) POJEDINANI-DIREKTNI

ZA JEDINICU PROIZVODAb) ZAJEDNIKI-INDIREKTNI,OPI

6.PREMA NAINU EVIDENTIRANJAa) UKUPNI

b) PROSJENI

a) STVARNI

7.SA STANOVITA NJIHOVE USPOREDBEb) PLANSKI

I PREDVIANJA c) STANDARDNI

d) MARGINALNI TROKOVI

e) PROSJENI TROKOVI

a) OPRAVDANI I NEOPRAVDANI

8.SA STANOVITA DONOENJA b) IZBJEIVI I NEIZBJEIVI

SPECIFINIH MENADERSKIH ODLUKA c) OPORTUNITETNI TROKOVI

d) TRANSAKCIJSKI TROKOVI,

e) INTERNE CIJENE U ULOZI TROKOVA

f) TROKOVI KONKURENTNOSTI

g) PRIMARNI I SEKUNDARNI TROKOVI

h) JEDNOSTAVNI I SLOENI TROKOVI

3.1. Trokovi prema elementima proizvodnje

a) Trokovi materijala (predmeta rada) materijal predstavlja predmet rada na kome se vre fizike i hemijske promjene sa ciljem da se dobije novi proizvod koji e da zadovolji ljudsku potrebu. Ekonomski posmatrano vrijednost materijala prenosi se na novi proizvod u onom obimu koliko je u njemu sadran. Na visinu trokova materijala utiu objektivni faktori (prirodni, tehniki i drutveni) i subjektivni faktori (organizacioni faktori rada i strauna sposobnost radnika, ispravnost maina itd.). Trokovi materijala s emogu iskazati kao umnoak utroene koliine materijala i njegove cijene. Tm = M x Cm gdje je Tm troak materjala, M materijal, Cm cijena materijala. Meutim u procesu proizvodnje se troi vie vrsta materijala pa bi se njihovio trokovi mogli prikazati kao: Tm = M1 x Cm1 + M2 x Cm2 + Mn x Cmn =__M x Cm

b) Trokovi sredstava za rad se predstavljaju izmeu radne snage i materijala i njihova uloga je u viekratnoj upotrebi a ne u stvaranju materijlne structure novog proizvoda. Visina trokova sredstava za rad zavisi od njihove cijene i vijeka trajanja tih sredstva. U irem smislu u trokove sredstva za rad ubrajamo: amortizaciju, investiciono i tekue odravanje, osiguranje sredstava za rad. Trokove sredstava za rad moemo kavantitativno iskaziti kao umnoak utroka i nabavnih cijena po formuli Ti = I x Ci gdje je Ti = trokovi sredstava za rad, I utroci, SzR Ci cijena po jedinici SzR. A poto u proceu reprodukcije uestvuju vie sredstava za rad njihovi trokovi se raunaju: Ti = I1 X Ci1 + I2 x Ci2 + + In x Cin = I x Ci. Zbog toga to sredstva za rad svoju vrijednost prenose postepeno na proizvode neophodno je utvrditi godinji iznos trokova amortizacije, po formuli Tih = Si / H pri emu je Tih = godinji iznos trokova sredstava za rad, Si = angaovana sredstva u sredstvima za rad, H = vijek upotrebe sredstva za rad.

c) Trokovi radne snage nastaju kao posljedice troenja radne snage i pojavljuju se u obliku zarada radnika. Trokovi se mogu izraunati ako se pomnoe utroak rdne snage i zarada p jedinici vremena. Ti = L x Ci gdje je Ti = trokovi radne snage, L= utroci radne snage, odnosno rad, Ci= zarada po jedinici vremena tj. novani izraz vrijednosti radne snage utroene u jedinici vremena. Trokovi radne snage mogu biti: Trokovi radne snage na poslovima izrade Trokovi radne snage na pomonim poslovima u proizvodnji Trokovi radne snage na reijskim poslovima

Ukupni troak radne snage se moe izraunati:

T1 = L1 x Ci1 + L2 x Ci2 + + Ln x Cin = ukupni L x ukpno Ci

d) Trokovi tuih usluga vrjednosni izraz tuih usluga (trokovi PTT, trokovi struje). Usluge mogu biti direktne (ako su ih druga preduzea izvrila na proizvodima ili uslugama koje preduzee proizvodi ili obavlja) i indirektne.

3.2. Trokovi prema funkcijama u preduzeu

Praenjem trokova prema funkcijama u preduzeu omoguava analizu trokova kontrola ekonominosti, produktivnosti tih radnih mijesta te da li su trokovi vei ili manji u odnosu na plan u jednom periodu u odnosu na drugi.

Trokove prema funkcijama u preduzeu dijelimo na:

a) Proizvodne trokove trokovi koji nastaju na poslovima neposredne proizvodnjeb) Reijski trokovi trokovi na pripremno zavrnim poslovima

Proizvodni trokovi: nastaju na poslovima neposredne proizvodnje tj. neposredno su vezani za proizvodni proces. U ovu grupu trokova spadaju trokovi: - osnovnog materijala; - pomonog materijala; - pogonske energije; - radne snage na tehnolokim poslovima; - radne snage na pomonim poslovima u proizvodnji; sredstva za rad koja neposredno uestvuju u procesu proizvodnje i troe se srazmjerno sa dinamikom proizvodnje.

Reijski trokovi su trokovi koji nastaju na pripremno zavrnim poslovima mogu se podijeliti na:

Trokove pogonske reije Trokovi razmjenske reije Trokovi upravne reije

U ove grupe se svrstava troenje sljedeih elemenata: - trokovi materijala na pripremno zavrnim poslovima; - trokovi radne snage na poslovima rukovoenja; - trokovi radne snage na poslovima projektovanja, konstrukcije, kontrole proizvoda; - trokovi radne snage na komercijalnim, finacijskim, kadrovskim i slinim poslovima; - trokovi sredstva za rad u uslovima vremenske amortizacije.

3.3. Trokovi prema obraunu u cijeni kotanja

a) Direktni trokovi su trokovi koje je mogue direktno vezivati za proizvode ili usluge ostvarene u preduzeu i neposredno ih ukalkulisati u cijenu kotanja proizvoda.U ove trokove spadaju: Trokovi materijala za izradu Lini dohoci radnika koji su neposredno uestvovali u procesu izrade proizvoda, Posebni pojedinani trokoviOve vrste poslova se mogu izraunati za svaku grupu proizvoda koji se izrauje u odreenom proizvodnom procesu.

b) Indirektni trokovi se ne mogu direktno uraunati u cijenu kotanja proizvoda, jer nije mogue utvrditi u kojoj mjeri su uslovljeni proizvodnjom veeg broja proizvoda, proizvodnim kapacitetom, radom,funkcijama uprave, prodajom i sl. U ove trokove ubrajaju se npr: Lini dohoci radnika koji ne rade neposredno u proizvodnji, Pogonski materijal, Trokovi osiguranja, Trokovi zakupnine i sl.

3.4. Trokovi prema obimu proizvodnje

FIKSNI TROKOVI se ne mjenjaju sa promjenama obima proizvodnje tj. njihov iznos ostaje stalno nepromjenjiv. Zbog svoje neelastinosti nazivaju se i konstantnim ili stalnim trokovima. Zovemo ih periodinim trokovima jer su vezani za odreeno vrijeme. Po svojoj prirodi spadaju u trokove pripravnosti ili nune trokove (to su svi trokovi koje preduzee ima). Uslovljeni su samim postojanjem preduzea pa se zovu i trokovi kapaciteta.Dijelimo ih na: Apsolutno fiksne trokove Relativno fiksne trokove

Apsolutno fiksni troskovi ne mjenjaju se u masi pri promjeni obima proizvodnje ili obima djelatnosti. Stepen reagibilnosti ovih trokova je jednak nuli. Ako fiksne trokove posmatramo po jedinici proizvoda onda se moe primjetiti da se fiksni trokovi smanjuju ako se obim proizvodnje (broj proizvoda) poveava, stoga se kae da imaju degresiju (degersive hiperbolu) koja je u poetku vrlo jaka a kasnije slabija. U ove trokove ubrajamo: Trokove amortizacije (obraunate vremenskom metodom) Osnivake trokove Trokove upravno-prodajne reije Kamate na kredite za stalna sredstva Trokove osiguranja Trokove istraivanja i razvojaUdio fiksnih trokova po jedinici proizvoda ft raunamo tako to ukupne fiksne trokove FT podjelimo sa obimom proizvodnje Q ft = FT / Q

Grafiki prikaz ukupnih apsolutnih fiksnih trokova po jedinici proizvodaGrafiki prikaz ukupnih fiksnih trokovatT

KARAKTERISTIKE:

1. Ukupni apsolutno fiksni troskovi (FT) su konstantni, ne menjaju se sa promjenom obima proizvodnje2. Apsolutno fiksni trokovi po jedinici proizvoda (ft)se mjenjaju obrnutim smjerom od smjera kretanja obima proizvodnje ( opadaju sa porastom obima proizvodnje i rastu sa smanjenjem obima proizvodnje)3. Kr = 0 Diferencijalni troskovi fiksnih troskova DFT= 0

KOEFICIJENAT REAGIBILNOSTI Kr fiksnih troskova predstavlja odnos dinamike troskova i dinamike proizvodnje u odredjenom vremenskom periodu

REAGIBILNOST troskova kvantitativno izrazena uslovljenost promena troskova promenama obima proizvodnje. Ona je razlicita za svaku vrstu troskova Kr = %FT / %Q %FT - % povecanja fiksnih troskova %Q - % povecanja obima proizvodnje %Q = ( Q2/Q1 1) x 100 %FT = ( FT2/FT1 1) x 100

Relativno fiksni trokovi ostaju nepromjenjivi u ukupnom iznosu samo u pojedinim zonama poslovanja. Sa pomjeranjem iz nie u visu zonu oni skokovito rastu. U ove trokove ubrajamo:

Trokovi materijala za odravanje, Trokovi linih dohodaka radnika na poslovima odravanja, Trokove tehnike kontrole

Degresija relativno fiksnih trokova se moze javiti pri porastu kao i pri smanjenu obima proizvodnje. Pri porastu obima proizvodnje oni SPORIJE rastu od obima proizvodnje, a pri smanjenju obima proizvodnje oni SPORIJE opadaju od smanjenja obima proizvodnje. To vremensko zakasnjenje je REMANENTNOST (rezistentnost) relativno fiksnih troskova otpornost troskova na smanjenje pri opadanju obima proizvodnje u odnosu na prethodno dostignuti nivo. Progresija relativno fiksnih trokova se moze javiti pri porastu kao i pri smanjenu obima proizvodnje. Pri porastu obima proizvodnje oni BRZE rastu od obima proizvodnje, a pri smanjenju obima proizvodnje oni BRZE opadaju od smanjenja obima proizvodnje

KARAKTERISTIKE:1. FT ukupni relativno fiksni troskovi su const u pojedinim zonama poslovanja2. ft relativno fiksni tr po jedinici proizvoda sa povecanjem obima proizvodnje opadajuRelativno fiksni trokovi po jedinici proizvoda su takvi da se smanjuju tj. imaju degresiju. Sa uvoenjem nove zone dolazi do skokovitog rasta trokova po jedinici proizvoda i sa daljim radom dolazi ponovo do degresije.Kr= 0t

Q 25%25%25%25%25% 25% Q 50%T

Grafiki prikaz ukupno relativnih fiksnih trokova. Grafiki prikaz ukupnih relativno fiksnih trokova po jedinici.

Varijabilni trokoviObuhvataju: 1. proporcionalne trokove, 2. progresivne, 3. degresivne trokove

PROPORCIONALNI varijabilni trokovi mjenjaju se istim smjerom i intenzitetom kojim se mijenja obim proizvodnje tj. direktno su srazmjerni promjeni stepena koriscenja kapaciteta. Ovdje spadaju troskovi materijala za izradu, troskovi sredstava za rad, zarade radnika izrade, troskovi energije, pomocni materijal i amortizacija obracunata funkcionalnom metodom

KARAKTERISTIKE:

* Kada nema proizvodnje nema ni proporcionalno varij. troskova 1) Ukupni proporcionalno varijabilni troskovi (Vpt) imaju isti trend promjena sa promjenama obima proizvodnje2) Proporcionalno varijabilni troskovi po jedinici proizvoda (vpt) su const, bez obzira na promjene obima proizvodnje3) Koeficijenat reagibilnosti troskova = 1 (Kr=1) tj rastu u istoj proporciji kao i obim proizvodnje* Kod prosecno varijabilni troskova diferencijalni trosak = prosecnom trosku.

PROGRESIVNO varijabilni troskovi - su promenljivi troskovi koji u ukupnom iznosu rastu brze od porasta obima proizvodnje. U praksi ne postoje. Oni su uvijek signal pretjeranog koriscenja kapaciteta i sredstava za rad, tehnickih propusta u proizvodnji itd. (npr. troskovi odrzavanja preopterecenih masina i opreme, dodatni troskovi reklame, istrazivanje trzista Prosjecno progresivno varijabilni troskovi su u stalnom porastu sa rastom stepena zaposlenosti.

KARAKTERISTIKE:1) Ukupni progresivno varijabilni troskovi (VTpg) rastu brze od porasta obima proizvodnje2) Progresivno varijabilni troskovi po jedinici proizvoda (vtpg) rastu sa porastom obima proizvodnje3) Koeficijent reagibilnosti > 1 (Kr>1)Kod ovih troskova diferencijalni troskovi su > od prosecnih troskova.

DEGRESIVNO varijabilni troskovi su promjenljivi troskovi koji u ukupnom iznosu rastu sporije od porasta obima proizvodnje ili druge djelatnosti (troskovi pogonske energije, troskovi uprave i prodaje, troskovi pomocnog materijala, putni troskovi itd). Sastoje se iz fiksne i varijabilne komponente.

KARAKTERISTIKE:1) Ukupni degresivno varijabilni troskovi (VTdg) imaju sporiji trend porasta od povecanja obima proizvodnje tj. blago rastu2) Degeresivno varijabilni troskovi po jedinici proizvoda (vtdg) opadaju sa porastom obima proizvodnje3) Koeficijenat reagibilnosti < 1 (Kr