Click here to load reader

MATERIAŁY INFORMACYJNE Z KONCEPCJĄ · PDF file>materiaŁy informacyjne z koncepcjĄ zagospodarowania teren inwestycyjny sosnowiec - porĄbka ulica wiejska > lokalizacja terenu: 41-200

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MATERIAŁY INFORMACYJNE Z KONCEPCJĄ · PDF file>materiaŁy informacyjne z koncepcjĄ...

> MATERIAY INFORMACYJNE Z KONCEPCJZAGOSPODAROWANIA

TEREN INWESTYCYJNYSOSNOWIEC - PORBKA

ULICA WIEJSKA

> LOKALIZACJA TERENU: 41-200 SOSNOWIEC, ul. WiejskaDziaki nr 2834/4, 2834/5, 2834/6, 2835, 2836, 2837, 2838, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846Obrb 0007 Porbka, jednostka ewidencyjna Sosnowiec

> OFERENT: INWEST - EKO - ROL S.A. 41-200 Sosnowiec, ul. Kukuek 41

> AUTOR: mgr in. arch. Wojciech Koodziejczyk grudzie 2013

TEREN INWESTYCYJNYSOSNOWIEC - PORBKA, ul. WIEJSKA

ZAWARTO OPRACOWANIA

Cz opisowa

1. Dane oglne1.1. Sosnowiec, dane oglne o miecie

2. Lokalizacja i stan istniejcy2.1. Powizania makroregionalne

2.2. Powizania miejskie2.3. Stan istniejcy

2.4. Uwarunkowania i ograniczenia

3. Koncepcja rozwiza projektowych3.1. Wariant W1

3.2. Wariant W2

4. Wnioski

5. Aneks nr 1 cznik drogowy

6. Zaczniki

Zestawienie tabelaryczne

Cz graficzna

1. Plansza stanu istniejcego 1:20002. Plansza ogranicze 1:20003. Koncepcja zagospodarowania, wariant W1 1:20004. Koncepcja zagospodarowania, wariant W2 1:20005. cznik drogowy 1:2000

2

TEREN INWESTYCYJNYSOSNOWIEC - PORBKA, ul. WIEJSKA

CZ OPISOWA

1. Dane oglne1.1. Sosnowiec, dane oglne o miecie

Powierzchnia miasta 91,26 km2

Ludno 214 000 osb Gsto zaludnienia 235 osb/km2

Biznesowy krajobraz miasta: na podstawie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Sosnowiec www.zsip.sosnowiec.pl

Sosnowiec zalicza si dzi do najwikszych orodkw gospodarczych w Polsce. Jego dynamicznyrozwj przypad na wiek XIX, kiedy w okolicy odkryto bogate zoa mineraw, przede wszystkimwgla kamiennego, piasku, kamienia i glinek ogniotrwaych. O przemysowej rozbudowieSosnowca zdecydowa rwnie atwy dostp miasta do wody - okoliczne rzeki to Czarna i BiaaPrzemsza, Brynica oraz Bobrek.Sosnowiec otrzyma prawa miejskie w 1902 roku. Wzmianki o osadnictwie na tych terenach sznacznie starsze i sigaj czasw piastowskich. Tereny, na ktrych obecnie znajduje si Sosnowiec wchodziy w skad Ksistwa Siewierskiego inaleay do ksit lskich, pniej dostay si pod panowanie biskupw krakowskich. Obszarten w 1790 roku zosta wcielony do Korony Polskiej. Po trzecim zaborze osady wchodzce w skadobecnego Sosnowca znalazy si w zaborze pruskim, od 1807 roku byy w KsistwieWarszawskim, a w 1815 roku zostay wczone do Krlestwa Polskiego (zabr rosyjski).Na obecny ksztat miasta wpyn najbardziej pocztek lat 90. XX wieku, ktry przynis ze sobpowstanie silnego samorzdu gminnego, restrukturyzacj gospodarki, prywatyzacjprzedsibiorstw, a take intensywny rozwj handlu i usug. W cigu ostatnich lat miastoprzeobrazio si z orodka przemysowego, z przewaajc rol przemysu grniczego icikiego, w centrum o charakterze handlowo-usugowo-przetwrczym. Obecna gospodarkamiasta jest wielogaziowa, a w jej strukturze dominuj mae i rednie firmy prywatne. Lokalneprzedsibiorstwa cigle dostosowuj swoje technologie do potrzeb rynku i wiatowychstandardw. Wiele z nich wprowadzio ju system zapewniania jakoci zgodny zmidzynarodowymi normami jakoci ISO 9000, cz firm posiada certyfikat ISO 14 000. Dbaoo poziom prowadzonej dziaalnoci dostrzegalna jest we wszystkich aspektach funkcjonowaniamiasta, czego dowodem jest fakt, e rwnie Urzd Miejski w Sosnowcu otrzyma w 2002 rokucertyfikat jakoci ISO 9001:2000, przyznany mu za wdroenie systemu zarzdzania jakoci wzakresie wykonywanych zada na rzecz spoecznoci lokalnej.Cigle ronie presti miasta na tle innych orodkw w regionie: od 1 stycznia 1999 roku na mocyustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku Sosnowiec jest znowu powiatem grodzkim.W XXI. stulecie Sosnowiec wkroczy z nastawieniem na gruntown zmian swego oblicza.Wizytwk miasta stao si przebudowane centrum wraz z dworcem PKP. Dziki tej - najwikszejjak dotychczas - gminnej inwestycji stolica Zagbia moe poszczyci si jednym znajpikniejszych i najnowoczeniejszych rdmie w Polsce.Obok wieloletnich tradycji gospodarczych, dobrze wyszkolonych pracownikw, korzystnegopooenia geograficznego i sprawnego systemu komunikacji, niewtpliwym atutem miasta jestprzedsibiorczo i kreatywno jego mieszkacw. Obecnie coraz wicej spord nichpodejmuje wasn dziaalno gospodarcz - w miecie dziaaa ponad 24 tysice podmiotwgospodarczych. Dane statystyczne dotyczce rynku pracy pokazuj, e ponad 51% zatrudnionychstanowi tu pracownicy sektora usugowego, okoo 48% jest zaangaowanych w sektorzeprzetwrczym, a tylko 1% ogu pracownikw przypada na sektor surowcowy, obejmujcyrwnie grnictwo, niegdy dominujce w miecie.

3

TEREN INWESTYCYJNYSOSNOWIEC - PORBKA, ul. WIEJSKA

Szczeglnie intensywnie rozwijaj si przedsibiorstwa bran: elektrotechnicznej, maszynowej,spoywczej i akcesoriw samochodowych.W Sosnowcu dziaa ponad 160 firm z kapitaem zagranicznym m.in.: liczcy si producenci z USAi Unii Europejskiej, tacy jak: TIMKEN POLSKA Sp. z o.o., FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA Sp. zo.o., AUTOMOTIVE LIGTING POLSKA Sp. z o.o., MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEM Polska Sp. zo.o., HERAEUS ELECTRO-NITE Polska Sp. z o.o., REMONDIS Sp. z o.o.W przeywajcej okres intensywnego rozwoju brany usugowej istotn rol odgrywajbankowo, handel, transport i gastronomia, umiejscowione gownie w sektorze prywatnym.Zalicza si do niej rwnie stacje benzynowe koncernw ARAL, SHELL, STATOIL i BRITISHPETROLEUM, due centra handlowe: PLAZA, AUCHAN, REAL, CARREFOUR, CASTORAMA, LEROYMERLIN, PLEJADA, DECATHLON, EUROPA PLAZA II, Fashion House Outlet Centre a take firmaMACRO CASH and CARRY. Filie swoich przedsibiorstw zdecydoway si te otworzy w Sosnowcufirmy takie jak: CEBI-Poland Sp. z o.o., PROLOGIS Poland Sp. z o.o., Telecentrum TelekomunikacjiPolskiej, PROSPER S.A., lskie Centrum Logistyczne, KOLPORTER Expo czy MERCEDES- BENZSOSNOWIEC Sp. z o.o. Ostatnia z tych firm posiada w Sosnowcu najwikszy salon MERCEDES-BENZ na lsku. Oferowane s w nim wszystkie modele pojazdw osobowych, dostawczych iciarowych MERCEDES-BENZ. Znajduje si tu ekspozycja ponad stu pojazdw i jedyny napoudniu Polski Smart Center.W Sosnowcu dziaa Podstrefa Sosnowiecko-Dbrowska Katowickiej Specjalnej StrefyEkonomicznej. Moliwoci, jakie oferuje ona inwestorom, doceniy - poza ju wymienionymi -uznane firmy krajowe i zagraniczne, BITRON Poland, Hrman Polska GRUPA KAPITAOWA DUDA,ERGOM Poland, GEIGER Technik Polska, POLSKAPRESSE, PKC Group, FERROLI POLAND, GIMPLAST,PROCESS-ELECTRONIC, CATERPILLAR, SEGU POLSKA oraz FERROLI POLAND.

2. Lokalizacja i stan istniejcyTeren inwestycyjny, bdcy przedmiotem niniejszego opracowania, pooony jest w Sosnowcu,przy pnocnym zakoczeniu ulicy Wiejskiej, na dziakach nr 2834/4, 2834/5, 2834/6, 2835,2836, 2837, 2838, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, obrb 0007 Porbka.Od pnocnego - zachodu przez pas lasu graniczy z drog ekspresow S1, od pnocy z ciekiemwodnym - Rowem Mortimerowskim, od poudnia z terenem Jednostki Ratowniczo - Ganiczej nr 2Pastwowej Stray Poarnej w Sosnowcu, terenem zabudowy usugowej oraz, poprzez ulic Reja,z niezainwestowanymi terenami zielonymi.Teren posiada bardzo dogodny dojazd dla ruchu lokalnego i midzymiastowego, gdy pooonyjest w bezporednim ssiedztwie wza drogi ekspresowej S1 z ulic Lenartowicza - Szenwalda.Odlego drogowa do centrum Sosnowca wynosi okoo 9 km.

2.1. Powizania makroregionalneSosnowiec, gwne miasto Zagbia Dbrowskiego, pooony jest w poudniowej Polsce, wwojewdztwie lskim, w centrum Grnolskiego Okrgu Przemysowego (GOP). Miastozlokalizowane jest na Wyynie lskiej wchodzcej w skad Wyyny Krakowsko-Czstochowskiej.Sosnowiec graniczy z nastpujcymi miastami:

na pnocy: Czelad, Bdzin, Dbrowa Grnicza, na wschodzie: Sawkw, na poudniu: Jaworzno, Mysowice, na zachodzie: Katowice.

Komunikacja i transportSosnowiec jest wanym wzem komunikacyjnym. Miasto znajduje si na przeciciu trasmidzynarodowych, czcych poudniow cz Europy z pnocn oraz wschodni zzachodni. Przecinaj si tu drogi midzynarodowe: Lww - Zgorzelec (A4) i Gdask - Bratysawa (A1) a take drogi ekspresowe: Katowice - d i Warszawa i Katowice - Bielsko - Biaa.

4

TEREN INWESTYCYJNYSOSNOWIEC - PORBKA, ul. WIEJSKA

Znaczenie midzynarodowe i midzyregionalne maj biegnce z pnocy na poudnie: drogakrajowa nr 86 (Warszawa - Cieszyn), przecinajca zachodni cz Sosnowca i czca go zKatowicami i Tychami i droga krajowa nr S1 (Warszawa - Cieszyn), znana jako ObwodnicaWschodnia GOP (Grnolskiego Okrgu Przemysowego) przecinajca wschodni czSosnowca i czca go z Dbrow Grnicz, Mysowicami, Jaworznem, a przede wszystkim zautostrad A4. Obie drogi cz si w Tychach i dalej prowadz przez Bielsko-Bia do przejciagranicznego w Cieszynie. Warto pamita, e drogi do Bielska-Biaej i Ustronia prowadz wBeskidy - jeden z najpikniejszych grskich rejonw kraju. Droga krajowa 94 od wschodu czyKrakw z Sosnowcem, a od zachodu z Czeladzi, Siemianowicami lskimi i Bytomiem. Dalejbiegnie przez Opole do Wrocawia. Autostrada A4 ze Zgorzelca do Tarnowa przebiega 12 km napoudnie od Sosnowca, w przyszoci zostanie przeduona do Medyki na granicy wschodniej.Autostrada A1 te poczy granice Polski: poudniow w Cieszynie z pnocn w Gdasku, a obieautostrady skrzyuj si na terenie aglomeracji lskiej. Przy nowych odcinkach trwaj obecnieprace budowlane.Infrastruktur Sosnowca wzbogaca sie linii kolejowych. Dwa dworce i pi stacji kolejowychzapewnia miastu dostp do pocze krajowych i midzynarodowych. Podr do Warszawy trwa2,5 godziny. 20 kilometrw od miasta ley midzynarodowe lotnisko Katowice - Pyrzowice, a 60km od miasta - podkrakowskie lotnisko w Balicach , do ktrego prowadzi autostrada A4. Portlotniczy w Pyrzowicach obsuguje samoloty wszystkich podstawowych kat