Click here to load reader

Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecie 2009r. ... Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecie ń2009r. Materiały informacyjne LINC Sp z o.o. 2 MOBOTIX nowe oblicze monitoringu IP W jaki

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecie 2009r. ... Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecie ń2009r....

 • Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecień 2009r.

  Materiały informacyjne LINC Sp z o.o. 1

  Linc Sp. z o.o.Linc Sp. z o.o. dystrybucja rozwidystrybucja rozwiąązazańń i urzi urząądzedzeńń telewizji przemystelewizji przemysłłowej CCTVowej CCTV

  Autoryzowany przedstawiciel firm:Autoryzowany przedstawiciel firm:

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Kilka słów o firmie…..

  •• Centrala: Centrala: KaiserslauternKaiserslautern (Niemcy) biura w na ca(Niemcy) biura w na ca łłym ym śświecie;wiecie; •• 140 pracownik140 pracownik óów w –– cacałła produkcja w Niemczech;a produkcja w Niemczech; •• od 2001 r od 2001 r –– ponad 150.000 kamer; obrponad 150.000 kamer; obr óót w 2007/8 t w 2007/8 –– 35,3 35,3 mlnmln EUREUR M

  O B

  O T

  IX n

  o w

  e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Dlaczego IP i wysoka rozdzielczo ść …..

  Kamery analogowe Kamery analogowe –– 60 lat historii60 lat historii …….. • 704 x 576 linii (PAL) typowy moduł

  NajwyNajwy ŜŜsza mosza mo ŜŜliwa rozdzielczoliwa rozdzielczo śćść:: • 704 x 576 = 405 504 pikseli = ok. 0,4 Megapixel

  GGłłóówny problem systemwny problem system óów analogowych:w analogowych: • półobrazy, wyświetlane naprzemiennie, interpolacja

  RozwiRozwi ąązanie zanie …….... •• przetwornik 3przetwornik 3--Mega ze skanowaniem progresywnymMega ze skanowaniem progresywnym •• cyfrowa obrcyfrowa obróóbka niezalebka niezaleŜŜna od kodekna od kodekóów sprzw sprzęętowychtowych

  Jakie rozwiJakie rozwi ąązanie IP zapewnia bezpiecznzanie IP zapewnia bezpieczn ąą inwestycjinwestycj ęę ??

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Unikalna realizacja technologii megapikselowej…

  Skalowanie obrazu, analiza obrazu, rejestracja strumieni wideo wSkalowanie obrazu, analiza obrazu, rejestracja strumieni wideo w wysokiej rozdzielczowysokiej rozdzielczośści (HiRes)ci (HiRes) wymaga:wymaga:

  •• ogromnego zwiogromnego zwięększenia mocy obliczeniowej komputerakszenia mocy obliczeniowej komputera

  lublub

  •• kosztownej rozbudowy infrastruktury (liczby PC)kosztownej rozbudowy infrastruktury (liczby PC)

  lublub

  •• nowej architektury przez przeniesienie wszystkich funkcji (w tynowej architektury przez przeniesienie wszystkich funkcji (w tym:m:

  przetwarzanie i analiza obrazu, detekcja ruchu, alarmy, transprzetwarzanie i analiza obrazu, detekcja ruchu, alarmy, transmisja,misja,

  rejestracja lokalna i zdalna,rejestracja lokalna i zdalna,……) z rejestratora DVR/PC do kamery.) z rejestratora DVR/PC do kamery.

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Nowa koncepcja …..

  Nowa technologia zaprojektowana od podstaw !Nowa technologia zaprojektowana od podstaw !

 • Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecień 2009r.

  Materiały informacyjne LINC Sp z o.o. 2

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P W jaki sposób …..

  • bez mechanicznej przysłony

  • bez modułu analogowego

  • bez sygnałów analogowych

  • bez konwertera A/C

  • bez kodeków sprzętowych

  • bez wydzielonego zasilania

  • bez ogrzewania zimą

  • bez dodatkowej obudowy

  • wbudowany komputer

  • system LINUX’owy

  • wszystkie interfejsy

  • ……

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Oprogramowanie w kamerze …..

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Porównanie CIF do MEGA - tablica

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Porównanie CIF do MEGA - twarz

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Nowy standard – 3 Megapiksele

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P 3 Megapiksele – przykład - parking

 • Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecień 2009r.

  Materiały informacyjne LINC Sp z o.o. 3

  3 Megapiksele – przykład – stacja paliw

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P

  •• rozdzielczorozdzielczo śćść 2048 x 480;2048 x 480; •• funkcja kadrowania;funkcja kadrowania; •• prpręędkodko śćść 1 obraz / sekund1 obraz / sekund ęę;; •• zapis 8 GB na karcie SD w kamerze;zapis 8 GB na karcie SD w kamerze;

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: struktura rozproszona

  Zapis z 40 kamer na 1 PCZapis z 40 kamer na 1 PC

  w wysokiej rozdzielczow wysokiej rozdzielczośścici

  Konfiguracja iKonfiguracja i

  administrowanieadministrowanie Rejestracja PCRejestracja PC--11 Rejestracja Rejestracja PCPC--nn

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: „multistreaming”

  •• jednoczesne jednoczesne audio+videoaudio+video z rz róóŜŜnym nym fpsfps;;

  •• MM--JPEGJPEG do przegldo przegląądarek darek wwwwww;;

  •• JPEG do przenoJPEG do przenośśnych PDA;nych PDA;

  •• zapis z zapis z prepre-- i i postalarmempostalarmem;;

  •• VoIP z SIP (audio + video)VoIP z SIP (audio + video)

  Nawet 3Nawet 3--Mega (2048x1536)Mega (2048x1536)

  jako strumiejako strumieńń video+audiovideo+audio

  a nie pojedyncze JPEG !!!a nie pojedyncze JPEG !!!

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: bufor pier ścieniowy

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: elastyczna rejestracja

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: obraz zawsze idealny

  Skalowanie obrazu realizowane programowo (nie sprzSkalowanie obrazu realizowane programowo (nie sprz ęętowo);towo); �� bez bez „„ artefaktartefakt óóww”” , , „„ przeskokprzeskok óóww”” , nieci, nieci ąąggłłych konturych kontur óów, itp.;w, itp.; �� momoŜŜliwy dobliwy dob óór dowolnej rozdzielczor dowolnej rozdzielczo śści i proporcji;ci i proporcji; �� kadrowanie (kadrowanie ( npnp . 1500x500) ogranicza transmisj. 1500x500) ogranicza transmisj ęę i pojemnoi pojemno śćść HDD;HDD;

  RRóóŜŜne standardy formatne standardy format óów wyjw wyj śściowych:ciowych: �� 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 800, 2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 800, 800800 x 600, 640 x 480;x 600, 640 x 480; �� D1D1--PAL (720 x 576), D1PAL (720 x 576), D1 --CIF (352 x 288);CIF (352 x 288);

 • Megapixelowe kamery IP Mobotix kwiecień 2009r.

  Materiały informacyjne LINC Sp z o.o. 4

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: VoIP – SIP z video

  interfejs przycisków

  tonowych umoŜliwia

  sterowanie, otwieranie…

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: bogaty standard..... bez dopłat

  obiektyw dziennyobiektyw dzienny (kolor)(kolor)

  obiektyw nocny (obiektyw nocny ( czcz/b)/b) mikrofonmikrofon

  czujnikczujnik PIRPIR

  2 przyciski2 przyciski

  ggłłoośśniknik 6 x LED (sygnalizacja)6 x LED (sygnalizacja)

  montamonta ŜŜ śściennycienny z ochronz ochron ąą kablakabla

  okablowanieokablowanie w pew pe łłni ukryteni ukryte

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Cechy: panorama 180°jedn ą kamer ą

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Aspekty ekonomiczne…

  [1] Wysoka rozdzielczo[1] Wysoka rozdzielczo śćść ogranicza liczbogranicza liczb ęę koniecznych kamer;koniecznych kamer; RozdzielczoRozdzielczo śćść 3 Megapixele (2048x1536) zapewnia wysok3 Megapixele (2048x1536) zapewnia wysok ąą szczegszczeg óółłowoowo śćść cacałłegoego obserwowanego obszaru.obserwowanego obszaru.

  M O

  B O

  T IX

  n o

  w e o

  b li c z e m

  o n

  it o

  ri n

  g u

  I P Aspekty ekonomiczne…

  [2] Zmniejszone koszty instalacji dla ka[2] Zmniejszone koszty instalacji dla ka ŜŜdej odlegdej odleg łłoo