Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

Embed Size (px)

Text of Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  1/23

  1.0 PENGENALAN

  Kemahiran pembelajaran asas dalam Bahasa Melayu ialah kemahiran mengeja, membaca,

  menulis dan seterusnya ialah mengarang. Kemahiran-kemahiran ini perlu dikuasai dalam

  tempoh pembelajaran di sekolah rendah dan sekolah menengah supaya dapat melanjutkanpelajaran ke tahap yang lebih tinggi.

  Kemahiran mengeja adalah pemilihan serta pengadunan lambang-lambang untuk

  melahirkan perkataan secara lisan atau bertulis iaitu pencantuman suku kata untuk

  melahirkan perkataan yang bermakna. Sebahagian daripada kanak-kanak mahir mengeja

  tanpa bantuan guru. Ini adalah kerana kemahiran itu boleh diperolehi melalui kemahiran

  membaca. Manakala kemahiran menulis ialah cara menyampaikan maklumat dengan

  menggunakan mekanis seperti pensel dan kertas berdasarkan gambar dan aksi yang dilihat

  dengan membuat catatan lambang-lambang huruf yang dinampak atau lambing-lambang

  bungi perkataan yang didengar. Akhir sekali ialah mengarang, kemahiran mengarang

  merupakan senarai bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan ayat-ayat

  hasil fikiran, perasaan dan idea pemikiran seseorang melalui butiran-butiran tulisannya.

  Kepentingan terhadap penguasaan kemahiran-kemahiran ini sangat jelas dalam

  bidang pendidikan kerana semua kemahiran asas ini akan menjadi media utama dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran-kemahiran ini ialah kunci pintu khaanah

  ilmu manakala bacaan ialah jaminan untuk mendapatkan ilmu. Melalui kemahiran-

  kemahiran yang disebutkan, murid dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan untuk

  menyampaikan kehendak, perasaan, pendapat, buah fikiran mendapatkan informasi,

  menambah ilmu pengetahuan dan akhirnya mampu bersaing diri di dataran antarabangsa

  demi kaharuman nama negara kita.

  !umusannya, segala masalah yang dihadapi dalam penguasaan kemahiran sesuatu

  bahasa haruslah ditangani dngan cara yang betul dan sesuai dengan murid berkenaan agar

  membantu negara kita melahirkan generasi baru yang berilmu pengetahuan, dan jikamereka dapat menguasai kemahiran mengeja, menulis dan mengarang dengan bagus maka

  mereka mampu dan berupaya untuk melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih

  tinggi.

  1

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  2/23

  2.0 PENULISAN ESEI AKADEMIK

  Kemahiran mengeja, menulis dan mengarang merupakan tiga peringkat yang penting dalam

  pembelajaran sesuatu bahasa. "alam proses pembelajaran Bahasa Melayu, kemahiran

  mengeja merupakan suatu proses yang asas dan amat penting untuk dikuasai sebelum keperingkat membaca, menulis dan mengarang. Kemahiran menulis pula merupakan proses

  yang melibatkan teknikal dan mekanikal dengan menggunakan tangan dan alat tulis untuk

  menyampaikan maklumat dalam bentuk simbol, sama ada pada kertas atau papan hitam.

  Kemahiran mengarang ialah proses menyampaikan maklumat, idea, perasaan dan

  sebagainya dalam bentuk simbol secara bertulis.

  2.1 Masalah-masalah dalam kemahiran mengeja

  "efinisi dan konsep mengeja ialah proses memilih serta mengadunkan lambang-

  lambang untuk melahirkan sesuatu perkataan. #erdapat dua jenis kemahiran mengeja iaitu

  mengeja secara lisan dan secara bertulis. Kemahiran mengeja diperolehi melalui kemahiran

  membaca sama ada secara mekanis ataupun penaakulan. Akti$iti mengeja dapat membantu

  kanak-kanak meningkatkan dan menghafalkan bunyi perkataan. "i samping mengaitkan

  bunyi perkataan dengan perkataan lain. Akan tetapi, terdapat sebahagian golongan kanak-

  kanak yang lemah susah menguasai kemahiran mengeja.

  Antara masalah-masalah dalam penguasaan kemahiran mengeja ialah tidak pastidengan simbol huruf, iaitu tidak dapat membeakan huruf-huruf yang mempunyai bentuk

  yang hampir sama, seperti huruf %b& dengan huruf %d&, huruf %m& dengan huruf %'&, huruf %p&

  dengan huruf %(& huruf %u& dengan huruf %n& dan sebagainya. Bagi kanak-kanak prasekolah

  atau darjah satu, tahap kognitif masih pada peringkat yang amat bergantung kepada bahan

  konkrit untuk kefahaman, oleh itu jika guru asyik menggunakan bahan bercetak untuk

  membuat keterangan secara lisan sahaja, maka murid-murid tahap satu memang tidak

  dapat menguasai kemahiran yang disampaikan. Selain itu, kanak-kanak mungkin juga sukar

  untuk membeakan huruf-huruf yang mempunyai bunyi sebutan yang hampir sama,contohnya huruf %b& dengan huruf %d&. Murid sering menganggap huruf %b& sebagai huruf %d&,

  hal ini menyebabkan perkataan yang melibatkan kedua-dua huruf ini akan tersalah dengar

  seperti perkataan %bentuk& menjadi %pentuk& atau &dentuk& dan sebagainya.

  Masalah keliru dengan huruf yang bentuk simbolnya hampir sama dan masalah

  keliru untuk menamakan huruf besar dan huruf kecil juga menjadi punca kegagalan kanak-

  kanak menguasai kemahiran mengeja kerana sebahagian bentuk simbol huruf besar dan

  huruf kecil adalah berbea. Sebagai contoh, huruf besar bagi %i& adalah berbentuk %l& di mana

  bentuknya serupa dengan bentuk huruf kecil bagi huruf %)&, hal ini menyebabkan murid tidak

  2

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  3/23

  yakin untuk menulis huruf-huruf tersebut. *al ini dapat dikesan apabila kanak-kanak

  termenung atau berhenti mengeja kerana takut salah mengeja, contohnya perkataan %itik&

  jika terletak di hadapan perenggan, ia akan dimulai dengan huruf besar menjadi %Itik&,

  keadaan ini menyebabkan murid tidak erti membaca perkataan itu. Selain itu, murid juga

  sering keliru dengan sesuatu perkataan pada huruf kecil dan huruf besar contohnya,

  %perabot& ditulis sebagai %pe+aBat& dan sebagainya. *al ini menunjukkan murid tersebut tidak

  berupaya membea dan tidak mengenal huruf kecil dengan huruf besar. erkataan yang

  ditulis seperti ini dianggap salah perkataan.

  Masalah lain seperti gagal menghubungkan bunyi dengan simbol juga berlaku iaitu

  kanak-kanak tidak dapat membatangkan suku kata. "alam masalah ini, kanak-kanak

  menghadapi masalah keliru bunyi huruf dengan bunyi simbol, contohnya simbol %a& akan

  melahirkan bunyi %ah& semasa proses mengeja atau membatang suku kata, tetapi mereka

  keliru bila harus membunyikan %a& dan bila harus membunyikan %ah&. Sebahagian kanak-

  kanak juga akan keliru dengan bunyi suku kata yang melibatkan e taling dan e pepet,

  mereka tidak berupaya membunyikan dengan betul setelah mengeja kerana tidak mengenal

  perkataan tersebut.

  Masalah mengeja yang seterusnya ialah perkataan yang mempunyai banyak suku

  kata seperti %perpustakaan&, masalah ini menyebabkan murid-murid juga akan mengelirukan

  kanak-kanak dalam proses mengeja, kerana selepas mengeja semua suku kata, merekalupa pula suku kata yang terletak di depan sekali, khasnya bagi perkataan yang mempunyai

  diftong dan digraf, seperti perkataan %iodin&, %audio&, %ialah& dan sebagainya kerana mereka

  tidak erti mengeja suku kata yang berganding $okal, khasnya suku kata berganding $okal di

  depan perkataan. Satu masalah yang hampir sama ialah suku kata berganding $okal

  terletak di bahagian belakang perkataan seperti perkataan %sebagai&, %mempunyai& dan

  sebagainya, murid mungkin akan menggugurkan huruf %i& dan membunyi sebutan perkataan

  akan menjadi %sebaga& dan % mempunya& yang mungkin memba'a makna yang berlainan.

  aktor yang menyebabkan kanak-kanak gagal menguasai kemahiran mengeja

  berbagai-bagai. #iga faktor utama yang dikenalpasti ialah faktor fiikal, faktor kognitif dan

  Bahasa serta faktor emosi yang mungkin dipengaruhi oleh persekitaran dan pendidikan.

  aktor fiikal meliputi masalah penglihatan, masalah pendengaran, masalah alat artikulasi

  yang menjejaskan pertuturan mereka, masalah neurologikal seperti kerosakan otak dan

  bermasalah kesihatan punca masalah ini akan memba'a kesan negatif kepada

  pembelajaran. "alam faktor kognitif dan Bahasa, kanak-kanak yang tahap kecerdasannya

  rendah akan gagal mencapai objektif pembelajaran kerana sukar mengingat huruf dan bunyi

  sebutan perkataan. Manakala faktor bahasa pula ialah faktor yang melibatkan bahasa

  3

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  4/23

  penerimaan yang melibatkan keupayaan semantik dan sintaksis. Akhir sekali ialah faktor

  emosi. Kanak-kanak yang tidak mendapat kasih sayang keluarga, tiada galakan keluarga,

  tidak diberi perhatian terhadap kesediaan belajar turut menjadi faktor kegagalan menguasai

  kemahiran.

  Strategi pelaksanaan yang dapat digunakan ialah berpusatkan murid, kaedah yang

  sesuai ialah latih tubi dan bermain, contohnya membina perkataan berirama, melengkapkan

  perkataan, membina perkataan menggunakan huruf atau mengajar huruf yang mempunyai

  atau bentuk yang hampir sama dengan cara bermain seperti huruf %b& dan huruf %d& dan

  sebagainya. Menurut teori konstrukti$isme, akti$iti pembelajaran boleh berasaskan %hands-

  on& dan %mind-on& dan banyak menggunakan bahan atau alatan yang sesuai untuk murid

  menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. leh itu, guru digalakkan supaya

  banyak mempergunakan pelbagai bahan bantu mengajar /BBM0 dan bahan bantu belajar

  /BBB0 secara maksima untuk menarik tumpuan kanak-kanak dalam pengajaran.

  Selain itu, ibu bapa di rumah juga bertanggungja'ab untuk membantu anak mereka

  mengatasi masalah contohnya menemani anak membuat ulangkaji terhadap isi pelajaran

  yang diajar di sekolah. Menurut teori beha$ioris berkata, tingkah laku orang di persekitaran

  akan mempengaruhi murid itu sendiri, oleh itu ibu bapa harus mengamalkan amalan

  membaca yang baik dan menjadikan diri sebagai teladan yang kepada anak mereka dalam

  proses pembelajaran. Apabila anak mereka menghadapi masalah pembelajaran, ibu bapajuga harus memberi dorongan dan galakkan untuk menanam keyakinan diri murid.

  2.2 Masalah-masalah dalam kemahiran menlis

  Konsep dan definisi menulis ialah suatu proses penghasilan simbol-simbol grafik

  yang disusun atur untuk menjadi sesuatu perkataan atau dikenali sebagai proses

  pemindahan simbol-simbol dalam sesuatu bahasa untuk menjadi perkataan-perkataan yang

  bermakna seterusnya melahirkan sesebuah fikiran dan perasaan.

  eringkat pengajaran menulis terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pramenulis atau

  dipanggil sebagai proses persediaan, seterusnya ialah peringkat mekanis yang bertujuan

  untuk mendirikan asas kegiatan menulis dan akhir sekali ialah peringkat untuk pelahiran.

  Kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran menulis mungkin menghadapi

  masalah pada peringkat pramenulis, peringkat mekanis atau peringkat untuk pelahiran.

  Antara masalah-masalah yang dikesan di kalangan kanak-kanak dalam proses

  menguasai kemahiran menulis termasuklah perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu

  dengan lain. 1ontohnya dalam frasa seperti %saya makan& menjadi %sayamakan&, akibatnya

  4

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  5/23

  guru dan murid sendiri tidak dapat membaca apa yang telah ditulis dan ia tidak memba'a

  sebarang makna. Masalah ini mungkin akan berlaku dengan lebih teruk jika sepanjang

  karangan yang dihasilkan bermasalah ini, dan ia tidak layak lagi sepanggil sebuah

  karangan. #erdapat sebahagian murid yang bertulisan condong, iaitu bentuk-bentuk huruf

  yang ditulis senget ke sebelah sehingga tersentuh atau terlalu dekat dengan perkataan lain,

  masalah menulis ini tidak boleh dikira salah tetapi masalahnya, murid sendiri susah untuk

  membaca dan membat ulangkaji.

  Masalah ketidakseragaman jarak di antara huruf dengan huruf juga sering berlaku

  contohnya perkataan %makan& menjadi %m akan&, kesalahan yang dilakukan akan memba'a

  makna yang berlainan kepada ayat tersebut kerana huruf %m& telah dipinggirkan dan

  perkataan %akan& merupakan perkataan yang 'ujud tetapi memba'a makna yang amat

  berbea. Kesalahan ini mungkin juga akan menyebabkan ayat tersebut tidak bermakna atau

  tergantung. Murid seharusnya menyediakan ruang yang secukupnya di antara dua

  perkataan atau dua huruf supaya tidak menjejaskan makna perkataan atau makna sesuatu

  ayat. Selain itu, ia juga membayangkan kekemasan penulisan seseorang, guru juga boleh

  senang dalam proses penyemakan.

  Selain itu, masalah bentuk-bentuk huruf tidak betul juga sering berlaku di kalangan

  murid darjah satu, contohya menulis bentuk huruf %g& serupa dengan %2& , huruf %h& menjadi

  huruf %n& kerana hanya sikit perbeaan dan perbeaan tersebut tidak ketara, murid-muridsering mengabaikan masalah-masalah atau kesilapan yang kecil seperti ini, tetapi dalam

  bidang Bahasa, ia tidak dapat diterima dan ia dianggap suatu kesalahan yang mungkin

  mempengaruhi makna sesuatu ayat. Masalah kecil seperti menulis tanpa mengikut garisan-

  garisan yang ditentukan, sebahagian perkataan di atas garisan dan sebahagian lain tulis di

  bahagian ba'ah garisan, hal ini menyusahkan guru dan mrid sendiri semasa menyemak

  dan membaca isi kandungan yang ditulis.

  Sebahagian murid akan melakukan masalah mencampuradukkan huruf besar

  dengan huruf kecil, masalah ini merupakan masalah yang biasa berlaku pada murid darjah

  satu, iaitu 'ujud huruf kecil dan huruf besar di dalam satu perkataan, masalahnya ialah

  perkataan tersebut bukannya kata nama khas tetapi huruf besar 'ujud di bahagian tengah

  perkataan. 1ontohnya, perkataan %langsir& di bahagian tengah-tengah ayat ditulis sebagai

  %)angsir& dan sebagainya.

  Akhir sekali ialah masalah yang sering dihadapi oleh murid disleksia iaitu masalah

  pembalikan huruf atau perkataan dan menulis dengan meninggalkan huruf, perkataan atau

  imbuhan dan sebagainya. Murid juga mengalami meninggalkan huruf dan perkataan

  sebagai contoh perkataan %petak& tersalah tulis kepada %peta& kerana tertinggal huruf %k& di

  5

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  6/23

  belakang perkataan. Kadang-kadang murid juga akan menggugur huruf yang terletak di

  bahagian tengah seperti perkataan %tulisan& menjadi %tuisan& dan sebagainya. Akibatnya ayat

  tersebut tidak memba'a apa-apa makna atau menjadi ayat tergantung.

  aktor-faktor yang menjadi punca kepada masalah mungkin berlaku di peringkat-peringkat menulis, iaitu otot-otot tangan telah mengalami kecederaan akibat cara

  memegang pensel yang salah sehingga menjejaskan penghasilan tulisan yang kemas dan

  betul. 1ara menduduk yang tidak tepat seperti terlalu dekat atau terlalu jauh dengan meja

  tulis telah menjejaskan koordinasi mata dengan tangan sehingga menghasilkan pergerakan

  tulisan yang tidak tetap. eranan guru juga merupakan faktor yang penting semasa di

  peringkat prasekolah untuk menentukan perkembangan otot-otot tangan.

  aktor-faktor yang akan mempengaruhi penguasaan kemahiran menulis juga akan

  berlaku di peringkat mekanis, punca masalah tulisan mekanis dapat dibahagikan kepada

  tiga kategori, iaitu aspek fiikal, aspek pembelajaran dan aspek pengamatan. Aspek fiikal

  termasuklah kecacatan otak atau kecacatan anggota badan seperti masalah motor halus

  dan koordinasi mata dan tangan. aktor kegagalan juga dipengaruhi oleh aspek

  pembelajaran, faktor kegagalan dari aspek pembelajaran ini dapat dilihat dari segi tidak

  cukup latihan menulis dan tidak mempunyai kesediaan belajar. aktor dalam aspek

  pengamatan terbahagi kepada tiga iaitu pengamatan pendengaran dan penglihatan. aktor

  pengamatan ini akan menyebabkan murid lemah dalam mendiskriminasi bunyi huruf seperti&b& dan&d&.

  Strategi dan pendekatan yang sesuai ialah strategi berpusatkan bahan. Masalah

  menulis meliputi masalah keliru dalam penulisan suku kata dan perkataan, oleh demikian

  murid memerlukan bahan seperti papan menulis kanak-kanak, pasir dalam terapi pasir

  untuk membantu murid mengecam bentuk huruf. Selain itu, kaedah bermain juga berkesan

  kerana akti$iti bermain dapat memberi pengalaman dan ingatan panjang kepada murid.

  Menurut teori kognitif, ia telah membuktikan baha'a ingatan dapat membantu murid

  memproseskan maklumat, jika guru menyediakan suatu suasana pembelajaran yang aktif

  kepada murid untuk bertindak secara aktif dalam penerokaan, memperolehi dan mengkaji

  pengetahuan yang diterima untuk difahami dan diingati supaya menjadi pengalaman yang

  berguna untuk ke tahap pembelajaran yang lebih tinggi.

  2.! Masalah-masalah dalam kemahiran mengarang

  Kemahiran mengarang ialah kemahiran yang paling tinggi dalam senarai kemahiran

  berbahasa. Konsep dan definisi mengarang merujuk kepada akti$iti menahirkan pemikiran

  6

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  7/23

  yang terkandung dalam minda melalui media tulisan untuk menghasilkan sesuatu bahan

  bacaan yang berbentuk teks dan seterusnya difahami oleh orang lain.

  #erdapat tiga peringkat dalam kemahiran mengarang iaitu prapengarangan,

  pengarangan mekanis dan pelahiran. Antara jenis penulisan yang boleh digunakan dalampengajaran dan pembelajaran ialah penulisan terka'al, separa terka'al, penulisan

  berpandu, separa berpandu, penulisan bebas dan penulisan kreatif.

  Masalah dalam mengarang dapat dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu

  kesalahan struktur ayat, lemah dalam kosa kata, masalah dalam penggunaan ayat mudah

  dan masalah pemerengganan. Masalah kesalahan struktur ayat termasuklah salah

  menyusun subjek dan predikat dalam ayat tunggal, salah menggunakan kata hubung dalam

  ayat, salah menggunakan tanda baca dan masalah keliru dalam penggunaan ayat penyata

  dan ayat perintah dan sebagainya. Manakala dalam masalah kelemahan kosa kata pula, ia

  amat dipengaruhi oleh dialek sesuatu bangsa atau Bahasa ibunda, hal ini menyebabkan

  ayat yang dibina mencampuradukan pelbagai bahasa. Selain itu, penguasaan bilangan kosa

  kata yang sedia ada amat terhad sehingga menjejaskan penghasilan sesuatu karangan

  yang menarik kerana tidak berupaya meahirkan ayat yang indah. Ketidakfahaman murid

  terhadap tajuk karangan juga merupakan punca kegagalan dalam menghasilkan sebuah

  karangan iaitu lari dari kehendak soalan. Masalah dalam penggunaan ayat mudah

  bermaksud murid tidak faham tentang hukum tatabahasa, hal ini menyebabkan murid-muridsukar membina ayat dalam proses mengarang. Akhir sekali ialah masalah pemerengganan,

  iaitu isi karangan antara perenggan dengan perenggan lain tidak berhubungkait atau isi

  dalam satu perenggan terlalu banyak menyebabkan isi karangan bercampur aduk dan

  sebagainya.

  Masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan pelbagai faktor, antaranya ialah

  perkembangan dari segi mental kognitif, faktor sosio-ekonomi dan faktor persekitaran

  seperti pengaruh rakan sebaya, ibu bapa dan guru dalam pembelajaran. aktor

  perkembangan mental kognitif bermaksud perkembangan otak murid yang tidak sempurna

  atau tahap kecerdasan murid pada aras rendah sehingga menjejaskan murid lemah dalam

  penjanaan idea dalam penghasilan penulisan berbanding dengan murid lain yang cerdas.

  Manakala faktor sosio-ekonomi keluarga juga memba'a impak kepada murid, ibu bapa

  yang kurang kemampuan untuk memberi bahan ilmiah kepada anak untuk merangsang

  pemikiran akan menyebabkan murid tersebut kurang mendapat ilmu pengetahuan yang

  berguna terhadap penulisan kerana ilmu pengetahuan yang sedia ada pada dirinya amat

  terhad. Sesetengah keluarga yang miskin perlukan anak mereka bekerja sambilan untuk

  mendapat reeki kehidupan, hal ini menyebabkan anak mereka tidak mempunyai masa

  7

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  8/23

  untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Akhir sekali ialah faktor persekitaran

  yang mempengaruhi pembelajaran, faktor ini tidak dapat terpisah dengan pengajaran guru

  di sekolah. Sikap guru yang negatif, tidak yakin terhadap kebolehan anak murid akan

  menyebabkan murid tidak suka pengajaran guru dan tidak berminat untuk belajar. Selain itu,

  strategi, teknik, kaedah dan bahan pengajaran yang kurang merangsang juga memba'a

  kesan buruk kepada pembelajaran murid.

  aktor yang menyebabkan murid lemah dalam kemahiran mengarang ialah

  penguasaan kemahiran menulis dan membaca tidak kukuh sehingga menjejas proses

  penjanaan idea dan melakukan kesilapan ejaan, struktur ayat dan sebagainya. aktor yang

  lain seperti lemah dalam perkembangan otak menyebabkan psikologi dan kognitif murid

  lambat memproses maklumat. aktor sosio-ekonomi keluarga menyebabkan ibu bapa tidak

  mampu membeli bahan bacaan telah menjejaskan proses penjanaan idea berbanding

  dengan murid yang kaya, mereka mudah memperolehi bahan berilmiah yang berguna untuk

  menghasilkan penulisan yang baik.

  endekatan yang sesuai untuk membantu murid dalam kemahiran mengarang ialah

  strategi berpusatkan murid dan guru. 1ara pelaksanaan dapat dijalankan dari aras mudah

  ke aras tinggi. Kaedah latih tubi juga digalakkan untuk meminta murid menyalin ayat dan

  memahami ayat dari ayat pendek kepada ayat panjang seterusnya meminta murid menulis

  tentang pengalaman diri secara ringkas secara beransur maju. Menurut #eori 3ygotsky, iamenekankan bagaimana murid dibantu berkembang dengan bimbingan dari orang-orang

  yang sudah terampil di dalam bidang-bidang tersebut. leh itu, strategi yang sesuai untuk

  membantu murid mengarang ialah berpusatkan guru kerana guru mempunyai pengetahuan

  tentang cara mengarang yang efektif dan betul. 1ontohnya, struktur sesebuah karangan

  yang teratur haruslah dimulakan dengan pengenalan diikuti dengan isi dan akhir sekali ialah

  kesimpulan atau rumusan. Meskipun pada akhirnya anak-anak akan mempelajari sendiri

  melalui pengalaman sehari-hari, 3ygotsky percaya baha'a murid akan lebih berkembang

  jika berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak tidak akan pernah mengembangkanpemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain, oleh itu kaedah yang sesuai

  digunakan ialah kaedah koperatif dan kaedah reflektif agar murid belajar daripada

  pengetahuan dan pengalaman ahli kumpulan semasa proses perbincangan dan proses

  interaksi.

  Kesimpulannya, pihak guru, sekolah, ibu bapa dan murid sendiri memainkan

  peranan dan bertanggungja'ab dalam proses pembelajaran supaya melahirkan insan yang

  sempurna dari segi jasmani, emosi, rasional, intelek dan sosial.

  8

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  9/23

  !.0 "AN#ANGAN PENGA$A"AN %A"IAN

  MA#A 4)A+A!A5 6 Bahasa MelayuK4)AS 6 emulihan #ahun 7 /Merah0#A!IK* 8 *A!I 6 79.:.;< minit0BI)A5?A5 [email protected]!I" 6 7< orang#[email protected] 6

  K4MA*I!A5 6

  Suku kata terbuka K3

  Membunyikan suku kata terbuka K3.B+4K#I 4MB4)A+A!A5 6 ada akhir pembelajaran murid dapat 6

  - Mengenalpasti simbol huruf konsonan yang hampir

  sama rupa.- Membunyi dan membaca suku kata K3

  berdasarkan huruf konsonan yang dipelajari.S#A5"A!" KA5"@5?A5

  S#A5"A!" 4MB4)A+A!A5

  BA*A5 BA5#@ M45?A+A! 6

  6 ;.< Membaca suku kata.

  6 ;.7 Membaca dan membunyikan suku kata terbuka K3.

  7. #anah liat /doh0;. Kadbod huruf $okal

  45?4#A*@A5 S4"IA A"A6 7. Murid sudah belajar huruf A-.;. Murid sudah mengenal huruf-huruf $okal.

  454!AA5 5I)AI

  S#!A#4?I 45?A+A!A5 6

  KA4"A*

  45?A+A!A5 6

  #4K5IK 45?A+A!A5 6

  6 Bekerjasama, mematuhi arahan dan berani.

  Berpusatkan murid dan berpusatkan bahan

  Koperatif

  )atih tubi, bermain

  "AN#ANGAN PENGA$A"AN %A"IAN

  Masa

  Dan langkah

  Isi Pelajaran Ak&i'i&i (em)elajaran dan

  (engajaran

  #a&a&an

  Se& Indksi *

  / ; minit 0

  7. engenalan 6

  Menarik minat dan

  7. ?uru menunjukkan tanah liat yang

  ber'arna 'arni kepada murid-murid.

  #eknik6 Menyoal

  +a'ab

  9

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  10/23

  perhatian murid

  dengan menunjukkan

  tanah liat.

  Sesi bersoalja'ab6

  a. Murid-murid suka main tanah

  liat

  1ontoh ja'apan 6

  a. Sukab. Cah, cantiknyaDc. Saya hendak bermain.

  ;. ?uru memberitahu murid hari ini

  mereka akan membina huruf %dough&

  dan membatang huruf supayamenjadi suku kata K3.

  ABM 6

  7. #anah liat

  5ilai 6

  7. bersemangat

  KBKK 6

  7. Memberi respon

  ;. Bertutur dengan

  sopan

  Langkah 1*

  / ; minit0

  7. ?uru membimbing

  murid membunyikan

  huruf konsonan yang

  boleh mengelirukan

  murid.

  7. ?uru menunjukkan kad-kad huruf

  yang simbolnya hampir sama

  dan mudah mengelirukan murid

  untuk membantu murid mengingat

  kembali bunyi sebutan huruf=huruftersebut.

  #eknik 6 )atih tubi

  ABM dan BBM6

  7. Senarai huruf

  konsonan dalambentuk po'er

  point

  5ilai 6

  7. Mengikut dan

  mendengar

  arahan

  10

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  11/23

  Langkah 2 *

  / E minit 0

  7. Setiap murid perlu

  membina huruf

  %dough& seperti yang

  disenaraikan di

  ba'ah.

  Bahan6

  7. ?uru membahagikan murid kepada

  dua kumpulan. Setiap kumpulan lima

  orang, tujuannya untuk saling belajar.

  ;. ?uru membahagikan bahan-bahan

  kepada murid-murid mengikut

  kumpulan.

  >. Murid-murid mula membina huruf

  %dough& mengikut arahan guru.

  1ontoh6 Murid bina huruf %b& apabila

  guru sebut %b& dan seterusnya.

  :. ?uru meronda setiap kumpulan dan

  memberi bimbingan jika murid gagal

  membina huruf %dough&.

  #eknik 6 Bermain

  ABM dan BBM 6

  7. #anah liat

  ;. Kadbod huruf

  $okal

  >. Senarai huruf

  Konsonan dalam

  bentuk po'er

  point

  5ilai Murni6

  7. Bekerjasama

  ;. Saling tolong

  Menolong

  >. Mematuhi arahan.

  KBKK6

  7. Menjana idea

  ;. Kreati$iti

  Langkah !*

  / 79 minit 0

  Semua murid perlu

  membatang suku kata

  berdasarkan huruf

  konsonan yang dibina

  dengan huruf $okal /a,

  e, i, o atau u0.

  1ontoh 6

  *uruf konsonan %h&

  gabung dengan huruf

  7. Murid memaparkan %huruf

  dough& yang terhasil di atas

  meja.

  ;. ?uru memeriksa mengikut

  kumpulan untuk memastikan

  semua murid menghasilkan

  keenam-enam huruf konsonan

  tersebut dengan bentuk yang

  betul.

  >. ?uru mengagihkan kad yang

  #eknik 6

  -)atih tubi

  -Mengeja

  -Menyebut

  Kaedah 6

  - koperatif

  ABM dan BBM 6

  7. #anah liat;. Kadbod huruf

  11

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  12/23

  $okal a,e,i,o,u menjadi

  ha, he, hi, ho, hu dan

  he, murid perlu

  mengeja dan

  membunyikan suku

  kata tersebut.

  tertulis dengan huruf-huruf

  $okal kepada setiap kumpulan,

  murid-murid melatih dan

  berbincang terhadap bunyi

  sebutan suku kata.

  /pembelajaran koperatif0

  :. Setiap murid akan tampir ke

  hadapan secara bergilir-gilir

  untuk menjalankan akti$iti

  mengeja dan membunyikan

  suku kata dengan

  menggunakan kadbod yangdisediakan.

  9. Murid mengalihkan jari ke

  tempat setiap huruf $okal untuk

  mengeja dan membunyikan

  suku kata.

  F. ?uru memberi bimbingan dan

  peneguhan mengikut situasi.

  $okal

  5ilai-nilai murni 6

  7. Bekerjasama;. Berfikir>. Berani

  mencuba.

  12

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  13/23

  Pen&(

  / > minit 0

  !umusan 6

  Murid membatang suku

  kata berdasarkan bunyi

  suku kata K3 yang

  disebutkan oleh guru.

  1ontoh 6

  ?uru membunyikan

  suku kata %ma&, murid

  perlu menulis huruf-

  huruf gabungan dalam

  suku kata tersebut iaitu

  huruf %m& G huruf %a& dan

  seterusnya.

  7. ?uru akan memilih murid secara

  ra'ak khasnya murid yang

  dikenalpasti kurang mahir untuk

  membatang suku kata di papan

  hitam berdasarkan bunyi suku kata

  yang disebutkan oleh guru.

  ;. Murid yang berjaya membatang suku

  kata akan mengetuai murid-murid

  lain untuk membaca suku kata.

  >. ?uru memastikan murid faham

  tentang isi pelajaran yang telah

  disampaikan.

  #eknik 6 -Menyebut

  -mengeja

  BBB 6

  apan hitam, kapur

  5ilai murni 6

  -Mendengar arahan

  -Hakin diri

  KBKK6

  Menghubungkait

  +.0 PENG%ASILAN ,A%AN ,ANU MENGA$A" DAN ,ELA$A"

  13

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  14/23

  +.1 Nama )ahan 6 "oh

  Kegnaan 6 Membuat huruf doh

  +.2Nama )ahan 6 Kadbod huruf $okal

  Kegnaan 6 Bergabung dengan huruf konsonan yang dihasil daripada doh

  +.!Senarai gabungan huruf konsonan dengan huruf $okal untuk dibaca.

  14

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  15/23

  :.>.7 6 ba, be, bi, bo, bu, be :.>.; 6 da, de, di, do, du, de :.>.> 6 ha, he, hi, ho, hu, he

  :.>.: 6na, ne, ni, no, nu, ne :.>.96ma, me, mi, mo, mu, me :.>.F 6 'a, 'e, 'i, 'o, 'u, 'e

  15

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  16/23

  +.+ #n&h ga)ngan hr/ knsnan d dengan senarai hr/ 'kal.

  1ara pelaksanaan 8 Arahan membaca suku kata 6

  7 Membaca sambil tunjuk suku kata yang dibaca dengan menggunakan jari.; Mula membaca suku kata dari gabungan %da& diikuti dengan %de& /e-taling0 dan

  seterusnya mengikut arah jam, suku kata terakhir ialah suku kata %de& /e-pepet0.

  > *abiskan bacaan keenam-enam gabungan huruf konsonan dengan huruf $okal yang

  tersenarai pada kadbod huruf $okal.: Membuat ulangkaji terhadap bahagian yang lemah.

  16

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  17/23

  +. Slaid (3er (in& / ditunjukkan kepada murid semasa diperlukan dalam proses

  pembelajaran dan pengajaran.0

  17

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  18/23

  18

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  19/23

  .0 Analisis Pelaksanaan "P%

  !ancangan pengajaran harian ini dibina untuk murid-murid pemulihan darjah dua

  yang masih belum menguasai kemahiran membaca suku kata di darjah satu, Selepasa

  pemerhatian dan senarai semak, saya didapati baha'a murid-murid menghadapi masalahkeliru dengan simbol huruf konsonan yang hampir sama rupa bentuk, contohnya, huruf %h&

  dan huruf %n& dan sebagainya. *al ini menyebabkan mereka menghadapi masalah gagal

  mengeja dan membunyikan suku kata, huruf konsonan lain yang hampir sama simbol ialah

  huruf %b&, %d&, %h&, %n&, %m& dan huruf %'&. Selain masalah ini, mereka juga lemah dalam

  kemahiran membaca suku kata.

  Murid-murid pemulihan ini merupakan murid yang tahap kognitifnya lebih lemah

  dalam kemahiran kefahaman berbanding dengan murid arus perdana. leh demikian,

  strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai untuk murid-murid ini haruslah

  berpusatkan bahan dan berpusatkan murid supaya kelemahan atau masalah murid dapat

  dikenalpasti seterusnya memberikan kaedah dan teknik pengajaran yang lebih efektif untuk

  membantu murid menguasai kemahiran mengeja.

  "alam rancangan pengajaran harian yang dibina ini, kaedah koperatif diaplikasikan

  dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu guru membahagikan 7< orang murid

  kepada dua kumpulan, setiap kumpulan terdapat lima orang murid. embelajaran secara

  kumpulan adalah bertujuan untuk murid-murid saling belajar dan murid yang telah Berjaya

  membuat huruf doh boleh memberi tunjuk ajar kepada murid yang masih meneroka cara

  pembuatan huruf doh serta bersama-sama membincangkan bunyi sesuatu suku kata.

  Murid-murid pemulihan ini kebanyakan adalah murid yang tidak kurang minat untuk

  belajar bahan cetakan tetapi suka bermain, oleh itu teknik pembelajaran dan pengajaran

  yang digunakan ialah teknik bermain dan latih tubi iaitu membantu murid memahami

  perbeaan simbol di antara dua huruf yang hampir serupa bentuk tulisannya. Murid sendiri

  perlu membina %huruf dough& dalam proses membina %huruf dough&, murid dapat menyentuh%huruf dough& yang dibina hal ini berkesan untuk mengukuhkan ingatan murid terhadap

  bentuk simbol huruf berkenaan. "alam proses membina %huruf dough&, guru akan memberi

  bimbingan terhadap cara membuat huruf doh serta bunyi gabungan huruf konsonan dengan

  huruf $okal, tujuannya ialah untuk mengenalpasti huruf doh yang dibina adalah betul dan

  tepat kerana murid akan menggunakan huruf doh yang terhasil untuk membatang suku kata,

  dan membaca suku kata yang dibatang. emberian bimbingan dapat mengelakkan

  berlakunya sebarang kesilapan dan memberi keyakinan kepada murid.

  19

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  20/23

  Selain itu, teknik latih tubi dalam kaedah fonik adalah sesuai untuk membantu murid

  membunyikan sebutan suku kata yang dibatang. Selepas murid mengenalpasti perbeaan di

  antara dua huruf yang hampir serupa, murid mungkin masih lemah dalam kemahiran

  membunyi suku kata dan menulis suku kata yang didengar. Kaedah fonik atau bunyi adalah

  kaedah yang menekankan kepada hubungan bunyi-bunyi dengan huruf-hurufnya. Kaedah

  bunyi sesuai digunakan kerana susuk Bahasa Melayu yang terdiri daripada suku kata yang

  tetap bunyinya.

  Menurut kaedah fonik, hanya bunyi huruf yang diperkenalkan terlebih dahulu dan

  diikuti dengan membunyikan suku kata dan seterusnya membunyikan perkataan. Sebagai

  contoh, ba G ta terus disebut sebagai ba J G ta J dan seterusnya disebut sebagai bata J.

  )atih tubi mengeja suku kata adalah perlu berdasarkan pendekatan pelbagai deria. )angkah

  pelaksanaan ialah guru menunjukkan huruf dan murid menyebut nama huruf, guru

  menyebut perkataan dan bunyi huruf murid mengulangi menyebut perkataan dan bunyi

  huruf dan terjemahkan bunyi yang didengar kepada tulisan dan seterusnya murid menulis

  huruf-huruf. Murid membaca apa yang telah ditulisnya, iaitu membunyikan huruf iaitu

  terjemahkan huruf yang ditulis kepada bunyi yang didengar.

  Kadbod yang ditulis dengan huruf $okal disediakan untuk murid membatang suku

  kata secara bergilir-gilir, tujuannya ialah untuk mengenalpasti murid yang tidak menguasai

  kemahiran mengeja suku kata. 1ontohnya huruf konsonan %h& meletak di tengah-tengahkadbod yang ditulis dengan huruf $okal, seterusnya murid membunyikan suku kata ha, he

  /e-taling0, hi, ho, hu he /e-pepet0. #eknik latih tubi sesuai untuk membantu murid

  membiasakan diri dengan bunyi suku kata. "ipercayai selepas suatu tempoh usaha

  membunyi suku kata bagi huruf konsonan yang belajar, murid akan mahir dan lebih yakin

  diri dalam membatang, mengeja dan membunyikan suku kata. #eknik ini juga boleh

  mengelakkan murid lupa akan bunyi suku kata yang telah dipelajari.

  "i hujung sesi pembelajaran, guru memilih murid secara ra'ak untuk membatang

  suku kata berdasarkan arahan guru di hadapan bilik darjah bertujuan untuk memberi

  tekanan yang sesuai kepada murid diharap murid akan lebih giat dan lebih berusaha dalam

  proses pembelajaran. *al ini mungkin akan membantu guru mencapai objektif pembelajaran

  yang dianggarkan.

  Kesimpulannya, pemilihan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran

  perlu berpandukan sasaran, keputusan yang dibuat dalam proses pemilihan strategi,

  kaedah dan teknik dapat menentukan hasil pembelajaran di kalangan murid, di samping itu

  ia juga dapat menyeronokan proses pembelajaran sambil membantu murid menguasai

  sesuatu kemahiran dengan lebih cepat dan berkesan.

  20

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  21/23

  4.0 KESIMPULAN

  #erdapat beberapa kesimpulan boleh dikemukakan mengikut masalah pembelajaran

  iaitu kemahiran mengeja, menulis dan mengarang dalam penulisan yang dihasilkan ini.

  Kesimpulan yang dirumuskan terbahagikan kepada tiga dapatan utama.

  ertama, bagi faktor yang paling kerap mempengaruhi dan paling kerap diabaikan

  oleh ibu bapa dan pendidik ialah faktor persekitaran. aktor persekitaran ini termasuklah

  pengaruh dari latar belakang keluarga, sosio-ekonomi, rakan sebaya dan pembelajaran di

  sekolah. Secara keseluruhannya, pendekatan dan cara mengatasi dapat dibahagikan

  kepada dua bahagian, iaitu peranan ibu bapa di rumah dan peranan guru dalam bilik darjah.

  Suasana pembelajaran yang sihat dan dorongan ibu bapa dalam pembelajaran merupakan

  isu yang penting. Manakala, peranan pendidik penting dalam merangsang pemikiran dan

  minat di kalangan murid dalam pembelajaran.

  *asil dapatan kedua yang ingin diketengahkan di sini ialah kemahiran mengeja

  merupakan teknik dan kemahiran yang paling asas yang perlu dikuasai, jika gagal membuat

  demikian, maka kemahiran yang seterusnya tidak mungkin dicapai. *asil dapatan juga

  menggariskan penggunaan strategi dalam pengajaran. Strategi pendekatan terdedak

  kepada sasaran, tetapi strategi yang paling biasa digunakan adalah strategi berpusatkan

  guru dan kurang berpusatkan bahan dan murid. engajaran yang tradisonal ini cepat

  membosankan murid dan hasil pembelajaran tidak efektif. Kesannya menjejaskan

  perkembangan kognitif di kalangan murid kerana tersekat dengan memberi idea dan fikiran.

  Calaupun sistem KSS! yang mementingkan perkembangan kognitif anak murid telah

  menggantikan sistem KBS!, tetapi sekolah-sekolah masih dalam peringkat pembiasaan diri.

  @ntuk merealisasikan dan mencapai objektif dan matlamat sistem KSS!, para pendidik dan

  ibu bapa perlu berganding bahu menjayakannya.

  *asil dapatan terakhir ialah pembangunan dalam pelahiran guru yang berkualiti dari

  segi pengetahuan dan peribadi. ?uru yang sempit pemikiran terhadap peningkatan ilmu dankurang berpengetahuan akan memba'a kesan buruk kepada pencapaian objektif

  pembelajaran.. Semangat cinta kepada pendidikan dan pengajaran amat diperlukan supaya

  mempelbagaikan teknik pengajaran mengikut keperluan dan kehendak sasarannya.

  Kesimpulannya, untuk melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berkualiti,

  penguasaan terhadap kemahiran asas pembelajaran perlu dititikberatkan sejak kecil lagi.

  Selain itu, semua pihak haruslah melaksanakan tanggungja'ab selaras dengan misi dan

  $isi pendidikan negara serta memainkan peranan masing-masing dengan hati yang ikhlas

  dan bersemangat.

  21

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  22/23

  5.0 "E6LEKSI *

  !ancangan pengajaran harian ini dirancang khas untuk murid-murid pemulihan darjah dua

  yang masih belum menguasai kemahiran di darjah satu. Selepas proses pembelajaran dan

  pengajaran /d0, terdapat 2 orang murid telah berjaya membeakan simbol hurufkonsonan dengan huruf konsonan lain yang hampir serupa bentuk tulisannya. Selain itu,

  kebanyakkan murid telah berjaya menguasai kemahiran membatang, mengeja dan

  membunyikan suku kata gabungan huruf konsonan dengan huruf $okal dengan betul dan

  tepat. Akan tetapi, masih terdapat seorang murid lagi yang masih lemah terhadap isi

  pelajaran yang disampaikan, dan saya telah merancang suatu akti$iti tambahan untuk

  membantunya menguasai kemahiran tersebut. Kaedah latih tubi dalam mengeja dan

  membunyikan suku kata berdasarkan keenam-enam huruf konsonan berkenaan adalah

  diperlukan.

  Antara kelebihan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran ialah ketepatan dan

  kesesuaian dalam pemilihan strategi pengajaran. Strategi yang digunakan ialah

  berpandukan murid dan berpandukan bahan. Keputusan memilih strategi adalah

  berdasarkan pentafsiran daripada pemerhatian dan maklumat senarai semak, iaitu murid

  tidak suka belajar dengan bahan bercetak tetapi suka bermain, selain itu murid-murid ini

  cepat bosan terhadap cara pengajaran tradisional yang asyik membaca buku. @ntuk

  mengelakkan kebosanan dan menarik perhatian mereka dalam pengajaran danpembelajaran, saya berputus untuk menggunakan teknik bermain dalam pengajaran saya.

  Murid-murid berasa seronok dan bersemangat dalam membuat huruf doh dan minat

  membaca suku kata kerana bahan yang digunakan untuk membaca suku kata adalah hasi

  buatan mereka. *al ini bukan sahaja memberi kesan baik terhadap pembelajaran murid

  malah ia juga menjimat masa pengajaran. Kelebihan lain ialah guru dan murid tidak akan

  membairkan masa untuk memujuk murid untuk membaca suku kata.

  Kelemahan dalam proses pembelajaran dan pengajaran juga diperasan iaitu murid

  terlalu seronok membuat huruf doh dan ingin membuat lebih banyak huruf yang di luar isi

  pembelajaran, hal ini menyebabkan masa yang diperuntukkan untuk menyiapkan keenam-

  enam huruf konsonan tidak mencukupi. Saya mendapat suatu pengajaran melalui kejadian

  ini, iaitu memberi arahan yang jelas dan meminta murid mematuhi arahan dan jika murid

  mengingkar arahan guru, maka dia akan didenda. "endaan yang dikenakan bukan cara

  merotan tetapi menghalang murid tersebut terlibat diri dalam akti$iti yang diingini. Sebagai

  guru, kemahiran dalam pengurusan masa amat penting supaya rancangan pengajaran

  dapat dijalankan dengan lancar dan murid mendapat ilmu pengetahuan yang hendak

  disampaikan. Saya akan mengingati pengalaman ini sebagai ajaran pada masa hadapan.

  22

 • 7/21/2019 Masalah mengeja, membaca dan mengarang dan strategi pendekatannya

  23/23

  eluang daripada sesi pembelajaran dan pengajaran ini ialah murid berpeluang

  untuk meneroka cara pembuatan huruf doh bagi huruf lain dan belajar secara kendiri

  selepas 'aktu persekolahan. Akti$iti pembelajaran ini bukan sahaja memupuk pembelajaran

  kendiri, ia juga memupuk daya kreati$iti di kalangan murid untuk menghasilkan huruf doh

  yang berbagai jenis. Selain itu, murid juga akan berasa seronok apabila bentuk huruf yang

  dihasilkan mendapat pujian daripada guru. "alam akti$iti menghasilkan huruf doh, murid

  juga berpeluang untuk mengetahui kepentingan pembelajaran koperatif, hal ini

  menggalakkan murid mengamalkan nilai kerjasama dan saling bantu membantu untuk

  mendapatkan ilmu bersama.

  Manakala ancaman yang mungkin dihadapi ialah murid akan tersilap makan doh

  yang ber'arna-'arni iaitu memasukkan doh ke dalam mulut, oleh itu guru perlu berhati-hati

  dan sentiasa memberi perhatian terhadap tingkah laku murid sepanjang proses membuat

  huruf doh. Selain itu, guru perlu mengingati murid supaya mencuci tangan selepas

  penghasilan huruf doh.

  !umusannya, rancangan pengajaran harian ini agak berjaya kerana 2 orang murid

  telah mencapai objektif pembelajaran dan menguasai kemahiran yang hendak disampaikan

  dan hanya seorang murid yang lebih lemah belum menguasai dengan sepenuhnya, kaedah

  latih tubi akan dijalankan untuk meningkatkan daya ingatan terhadap suku kata yang

  dipelajari.

  23