Click here to load reader

Kurz ÚVOD DO STUDIA

 • View
  50

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurz ÚVOD DO STUDIA. Září 2014. Obsah kurzu. Informace o studiu Informační systém Student Knihovní systém Informace k oboru Informace o AS PřF OU Zápis předmětů na počítačových učebnách. Struktura informací z oblasti studia. Ostravská univerzita a Přírodovědecká fakulta - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kurz ÚVOD DO STUDIA

 • Kurz VOD DO STUDIA

  Z 2014

 • Obsah kurzu

  Informace o studiu Informan systm StudentKnihovn systm Informace k oboruInformace o AS PF OUZpis pedmt na potaovch uebnch

 • Struktura informac z oblasti studiaOstravsk univerzita a Prodovdeck fakultaKreditn systm studiaOrganizace akademickho rokuStudijn a zkuebn dPoplatky spojen se studiem, stipendiaDleit informace, kontakty

 • Ostravsk univerzita v Ostravvznikla v r. 1991stvajc struktura:Prodovdeck fakultaFilozofick fakultaPedagogick fakultaLkask fakultaFakulta socilnch studiFakulta umn2 vysokokolsk stavyUniverzitn knihovnaCentrum informanch technologi (CIT) rektor: prof. RNDr. Ji Moko, DrSc.pes 2000 student na PF OU ve vech programech

 • Prodovdeck fakulta veden fakultyDkanka: doc. PaedDr. Dana Krifalui, CSc.Prodkanka pro studium a celoivotn vzdlvn: RNDr. Petra Konen, Ph.D.Prodkan pro vdu a vnj vztahy: doc. Mgr. Roman Marlek, Ph.D.Tajemnice fakulty: Ing. Lenka KovPedseda akademickho sentu: RNDr. Martin Adamec, Ph.D.

 • Prodovdeck fakultaKatedrybiologie a ekologiefyzick geografie a geoekologiefyzikychemieinformatiky a potamatematikysociln geografie a region. rozvojeOddlen cizch jazykCentrum celoivotnho vzdlvn

 • Kreditn systm organizace studiakad pedmt je ohodnocen uritm potem kreditkontrola studia za urit obdob: zskan poet kredit, hodnota venho studijnho prmru k poslednmu dni danho AR ( 3,40)ven studijn prmr = (souet souin znmek a kredit) : souet kredit

 • Kreditn systm organizace studiadn ukonen studia:zskn pedepsanho potu kredit v dan skladb (tj. za pedmty povinn, povinn voliteln a vbrov), sloen sttn zkouky do doby dan maximln dlkou studia

 • Standardn a maximln doba studia

  Typ studiaStandardn dlka studia v letechMaximln dlka studia vletechBakalsk studijn programy35Navazujc magistersk studijn programy24

 • Poet kredit nutnch k ukonen studia

  Typ studiaBakalsk programyMagistersk navazujc programyCelkem kredit180120

 • Poadovan struktura kredit

  tj. poet kredit v kategorii povinn - A, povinn voliteln - B, vbrov - Cje stanovena pro kad studijn obor

 • Poadovan struktura kreditpro 2-oborov bc studium

  Kategorie pedmtpoet kreditspolen zklad dvouoborovho studia40z toho:povinn pedmty tzv.prpravn pedmtypovinn voliteln pedmtyvbrov pedmty6

  16181. obor (A + B pedmty)702. obor (A + B pedmty)70Celkem180

 • Prpravn pedmty

  kd pedmtukategorienzev pedmtuKIP/UVALPAvod do aplikanch programKMA/MA2OBAMatematika pro dvouoborov studiumKMA/SSMATBZklady matematikyKIP/ZMATSBZklady pravdpodobnosti a statistikyKCH/ZACHEBZklady chemie

 • Chcete pokraovat v NMgr. studiu uitelstv?monost vbru ze skupiny dalch pedagogicko psychologickch pedmt pevn praktickho zamen

  kd pedmtunzev pedmtukredityKPD/BZPEGZklady pedagogiky4KPE/BOPPPObecn psychologie a psychologie osobnosti4

 • Standardn studijn plnvzorov rozvren pedmt bhem standardn doby studialenn na pedmty povinn, povinn voliteln a vbrovu povinnch pedmt (u preferovanch kombinac obor) je zajiovn rozvrhov (pro doporuen rok a semestr studia)uveejnn na www strnkch fakulty v odkazu Studium a na Portle OU

 • Standardn studijn pln lenn pedmtpovinn pedmty (nutno absolvovat)blok povinn volitelnch pedmt (nutno zskat poadovan min. poet kredit)vbrov pedmty

  Pozn.: oznaen jako pedmty A,B,C

 • Standardn studijn pln lenn pedmtpodmiujc pedmty (jejich absolvovn mus pedchzet ukonen aktulnho pedmtu)

  vyluujc pedmty

 • Poadavky na prchod studiemzskat min. 20 kredit za 1. semestr zskat minimln 40 kredit za 1. rok studiazskat minimln 80 kredit za kad 4 po sob jdouc semestry (lich-sud-lich-sud)za pedchoz studium nepekroit hodnotu venho studijnho prmru (3,40)nepekroit limitn poet neabsolvovanch pov. volitelnch a vbrovch pedmt (na PF lim. poet je pro bakalsk obory = 6, pro NMgr obory = 4)nepekroit maximln monou dobu studia

 • Organizace akademickho rokuAR 2014/2015: 1. 9. 2014 31. 8. 2015zimn semestr vuka 22. 9. 19. 12. 2014zkoukov obdob: 29. 12. 6. 2. 2015 mezn termn pro splnn povinnost za ZS: 6. 2. 2015registrace pedmt na LS: 29. 10. 10. 11. 2014 (dle priorit zpisu)tvorba rozvrhu hodin na LS zpisy na rozvrhov akce: 3. 8. 2. 2015

 • Organizace akademickho rokuletn semestr vuka 9. 2. 8. 5. 2015 zkoukov obdob: 11. 5. - 19. 6. 2015mezn termn pro splnn povinnost za LS a cel rok: 31. 8. 2015Registrace pedmt na akademick rok 2015/2016 smrnice rektora

 • Studijn a zkuebn d OUl. 9 Kontrola studia (Zp, Zk, SZZ)Dal prbn kontroly bhem semestruVechny poadavky v popisu pedmtul. 10 ZpoetZa splnn poadavk dle Popisu pedmtuNem opravn termnl.11 Zkouka dn termn opravn termn + mimodn opravn termn (BC max 3, NMgr. max 2) na zklad dosti schvlen dkanemdn i opravn termny nutno absolvovat bhem vypsanch termn zkoukovho obdob !!!Pihlaovn ke zkouce i odhlaovn od zkouky elektronicky!

 • Studijn a zkuebn d OUl. 12 Ven studijn prmrl. 14 Sttn zvren zkoukasplnit do maximln doby studia l. 18 Zpis do studial. 19 Zpis do akademickho roku elektronicky, zpravidla na zatku ARNerespektovn tto povinnosti je dvodem k ukoneni studia!l. 20 Zpis pedmt Respektovat vechny principy kreditnho systmu studiapi nesplnn podmnek lze pedmt zapsat nejve jet jednouPekroen limitnho potu nespn absolvovanch povinn volitelnch a vbrovch pedmt me bt dvodem k ukonen studia

 • Studijn a zkuebn d OUl. 20 Zpis pedmtRegistrace pedmt na dal semestrZpis registrovanch pedmt na rozvrhov akce = tvorba osobnho rozvrhu hodinNeproveden zpisu (v obou krocch) v danm termnu je dvodem k ukonen studia !d se smrnic rektora pro aktuln ARl. 21 Uznn zpot a zkouekdo pti let od ukonen pslunho studiadost (ne SZZ, vyjden uitele, ne BcNMgr do kat.C)smrnice dkankyl. 22 Peruen studiaMono na cel semestryMax 2krt za studium, max na 4 semestry (dost o prodlouen = dost o peruen)Nutnou podmnkou podn dosti je splnn studijnch povinnost dost podat ped zahjenm vuky pslunho semestru V prbhu semestru se povoluje jen mimodn

 • Studijn a zkuebn d OUl. 23 Ukonen studia Za 1. semestr mn ne 20 kreditZa 1. rok mn ne 40 kreditZa 4 po sob jdouc semestry mn ne 80 kreditVSP hor ne 3,40 (k poslednmu dni danho AR)Ani pi druhm zpisu neabsolvovan povinn pedmtZa povinn voliteln pedmty ji nelze zskat kredity Nedostaven se k zpisu, neproveden zpisu pedmt (v obou krocch)Neukonen studia v maximln dobPo peruen studia se nezapsal a do pti dn neomluvilPekroen potu monost opravnho termnu u zkouky

 • Poplatky spojen se studiemjsou dny 58 zkona .111/1998 Sb. o vysokch kolch:studuje-li student dle ne je standardn doba studia zvten o 1 rokstuduje-li absolvent v dalm studijnm programu (neplat pro navazujc studium)

 • Poplatky spojen se studiemDleit: do doby studia se zapote t doba pedchozho studia vbakalskch amagisterskch studijnch programech, kter nebylo dn ukoneno eviduje se doba studia od 1.7. 2001

 • Poplatky spojen se studiem v roce 2014-2015 pi pekroen standardn doby platba za kadch zapoatch 6 msc studia

  Na PF je stka stanovena na: 18 500 K.

 • Poplatky spojen se studiem v roce 2014-2015 pro absolventyza rok 2 500,- K

  Neuhrazen poplatku spojenho se studiem je poruenm povinnost studenta vysok koly. (Vzva/exekun zen.)

 • hrady za mimodn a nadstandardn administrativn konySmrnice rektora . 207/2014 (vybran poloky)

  konstkadodaten zpis nebo zruen zpisu pedmtu mimo dn termn (za pedmt)200 - 500 Kzmna v zadn VKP200 K

 • Stipendiaprospchov stipendium - pro studenty prezenn formy studia (dosaen min. 50 kredit v uplynulm roce, VSP v rozmez 1,00 - 1,20 resp. 1,21 1,50)mimodn stipendiumzvltn stipendium

 • StipendiaUbytovac stipendiumPodmnky stanov Stipendijn d OUPrezenn studiumDojezdov kritriumZadn sla tuPodn el. dosti pro dan tvrtlet podle harmonogramu OU (24. 10. 2014)

 • StipendiaSociln stipendiumRozhodn pro piznn stipendia podle paragrafu 91 zkona je doruen psemn dosti na studijn oddlen fakulty, na n je student zapsn.

  Nov dosti (u vech student) se podvaj do 17. 10. 2014.

  Plohou dosti je potvrzen Sdlen pro ely piznn stipendia, ve kterm je uvedeno, e student m nrok na dvku sttn sociln podpory pdavek na dt a pjem za rok 2013, rozhodn pro piznn dvky, nepevyuje souin stky ivotnho minima rodiny a koeficientu 1,5 vydan odborem sttn sociln podpory, kter o pdavku rozhoduje.Potvrzen z P se dokld do 14. 11. 2014.

  Sociln stipendium bude pidlovno tvrtletn, po srovnn dosti a rozhodnch databze SIMSu.

  Termny pro podvn psemnch dost o sociln stipendium jsou dny harmonogramem pslunho AR.

  Vechny platby mezi studentem a OU probhaj bezhotovostn!!! Povinnost studenta vloit na Portlu OU slo tu!!!

 • Evidence vsledk studiaElektronick indexPstupn pes Portl OUKad student je povinen kontrolovat sprvnost a plnost daj zde uvedench!!Kontrola studia pouze na zklad daj v elektronickm indexu.

 • Evaluace = hodnocen vuky studenty

  Vyuijte monosti hodnotit pomete zvit kvalitu vuky!

 • Elektronick komunikaceUniverzitn mail [email protected] Pota na http://student.osu.cz

 • Dleit povinnosti pi zahjen studia v ZSRegistrace pedmt na ZS a tvorba rozvrhu hodin

  Do 26. 9. 2014 lze ve vjimench ppadech upravovat

 • Dleit akce v rmci ZS 2014/2015Imatrikulace student 1. ronkV pondl 22. 9. 2014 v DK NH Akord v Ostrav - Zbehu informace jsou v aktualitch na www strnkch fakultydkansk volno do 8:00 - 13:00Akademick den OU slavnostn zahjen AR 2014/2015steda 8. 10. 2014Informace budou na www strnkch OU

 • Dleit informacewww strnky fakulty http://prf.osu.cz odkaz STUDIUMElektronick nstnky kateder a oddlen studia http://fakulty.osu.cz/prf/rsk/index.php Portl OU Prodovdeck fakulta - Nstnka

 • Mte pro

Search related