Click here to load reader

ÚVOD - Univerzita · PDF file 2014. 4. 9. · Kurz: Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení historických textů – 1. termín ..... 44 Kurz: Seminář

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÚVOD - Univerzita · PDF file 2014. 4. 9. · Kurz: Seminář k...

 • 1

  informace o programech celoţivotního vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze

  KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

  2013/2014

  © Univerzita Karlova v Praze, Informačně-poradenské centrum UK, 2013

 • 2

  ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 6

  ADRESY FAKULT A KONTAKTNÍ OSOBY U3V 2013/2014 ....................................................................... 7

  Kurz: Základy katolického náboţenství – Teologie pro laiky ............................................ 10

  HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA ......................................................................................................... 11

  Kurz: Dialog generací ......................................................................................................... 11

  PRÁVNICKÁ FAKULTA .................................................................................................................................. 12

  Kurz: Právo .......................................................................................................................... 12

  1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ................................................................................................................................ 13

  Kurz: Biologie člověka (1. ročník), ..................................................................................... 13

  Biologické principy péče o zdraví (2. ročník) ........................................................................... 13

  2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ................................................................................................................................ 14

  Kurz: Význam prevence v medicíně ................................................................................... 14

  3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA ................................................................................................................................ 15

  Kurz: Vybrané kapitoly z filosofie a etiky .......................................................................... 15

  Kurz: Zdravý ţivotní styl člověka ....................................................................................... 16

  LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI ................................................................................................................... 17

  Kurz: Akademie třetího věku .............................................................................................. 17

  Kurz: Univerzita třetího věku – Člověk ve zdraví a nemoci ............................................... 18

  Kurz: Klub aktivního stáří ................................................................................................... 19

  FILOZOFICKÁ FAKULTA .............................................................................................................................. 20

  Kurz: Dějiny dopravy v českých zemích v moderní době .................................................. 20

  Kurz: Divadlo ve stínu: ţánry, hnutí a jevy na okraji ......................................................... 21

  Kurz: Etnologie, kultura, tradice ......................................................................................... 22

  Kurz: Jazyková a etnická rozmanitost Balkánu .................................................................. 23

  Kurz: Jazykový kurz – Latina pro seniory .......................................................................... 24

  Kurz: Kapitoly z dějin českého překladu ............................................................................ 25

  Kurz: Konverzační jazykový kurz – Angličtina pro seniory ............................................... 26

  Kurz: Konverzační jazykový kurz – Francouzština pro seniory ......................................... 27

  Kurz: Konverzační jazykový kurz – Němčina pro seniory ................................................. 28

  Kurz: Mezigenerační pohledy na výchovu a vzdělávání ..................................................... 29

  Kurz: Místa české historické paměti I. ................................................................................ 30

  Kurz: Naše země a střední Evropa od doby halštatské do merovejského období ............... 31

  Kurz: Poklady českého a evropského výtvarného umění 1. ročník .................................... 32

  Kurz: Polozapomenuté události světových dějin ................................................................ 33

  Kurz: Praktický kurz českého znakového jazyka ................................................................ 34

  Kurz: Proměny vzdělávání dospělých, nároků na schopnosti pracovníků a jejich rozvoj

  v řízení organizací od počátku 20. století do současnosti ......................................................... 35

  Kurz: Psychologické hry pro seniory .................................................................................. 36

  Kurz: Psychologické zajímavosti ........................................................................................ 37

  Kurz: Psychologie pro všední den 1. ročník ........................................................................ 38

  Kurz: Psychologie pro všední den 2. ročník ........................................................................ 39

  Kurz: Psychologie pro všední den 3. ročník ........................................................................ 40

  Kurz: Recepce literatur jihovýchodní Evropy v českém prostředí ...................................... 41

  Kurz: Role knihoven a informačních institucí v informační společnosti ............................ 42

  Kurz: Rukopisná kniha v proměnách staletí I. .................................................................... 43

 • 3

  Kurz: Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení historických textů

  – 1. termín ................................................................................................................................. 44

  Kurz: Seminář k novověké paleografii aneb Úvod do praktického čtení historických textů – 2.

  termín ........................................................................................................................................ 45

  Kurz: Shakespeare a kultura anglické renesance I. ............................................................. 46

  Kurz: Shakespeare a kultura anglické renesance II. ............................................................ 47

  Kurz: Slavné svatyně a kulty antického světa ..................................................................... 48

  Kurz: Sociální problémy současnosti I. ............................................................................... 49

  Kurz: Sociální problémy současnosti II. ............................................................................. 50

  Kurz: Spisovná norma v současné češtině .......................................................................... 51

  Kurz: Společenské krize a změny: zlomová období moderních českých dějin .................. 52

  Kurz: Starý Egypt v českých zemích .................................................................................. 53

  Kurz: Učení se ve třetím věku ............................................................................................. 54

  Kurz: Velké osobnosti světových dějin ............................................................................... 55

  Kurz: Velké postavy antického světa II. - Řím ................................................................... 56

  Kurz: Významné osobnosti evropské a americké hudby 1. poloviny 20. století ................ 57

  Kurz: Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory I. (s pouţitím různého náčiní – ................ 58

  Kurz: Zdravotní a kondiční cvičení pro seniory II. ............................................................. 59

  PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ................................................................................................................... 60

  Kurz: Experimentální biologie rostlin ................................................................................. 60

  Kurz: Geografie a demografie ............................................................................................. 61

  Kurz: Geotechnické příčiny poruch na stavbách ................................................................. 62

  Kurz: Chemie – zajímavá a uţitečná věda .......................................................................... 63

  Kurz: Mineralogie ............................................................................................................... 64

  Kurz: Mineralogie vybraných rudních loţisek a výskytů v České republice ...................... 65

  Kurz: Mořská fauna Středomoří .......................................................................................... 66

  Kurz: Mykologie ...............................................................................................

Search related