VOD DO STUDIA LITERATURY

 • View
  43

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ÚVOD DO STUDIA LITERATURY. Základní pojmy. umění – způsob subjektivního zachycení skutečnosti literatura – vše, co bylo napsáno beletrie (= krásná literatura) – umělecké texty odborná literatura – funkce: naučná. Struktura literárního díla. Tématika Kompozice Jazyk. I) Tématika. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VOD DO STUDIA LITERATURY

 • VOD DO STUDIA LITERATURY

 • Zkladn pojmyumn zpsob subjektivnho zachycen skutenostiliteratura ve, co bylo napsnobeletrie (= krsn literatura) umleck textyodborn literatura funkce: naun

 • Struktura literrnho dlaTmatikaKompoziceJazyk

 • I) Tmatikanmt nejzkladnj, obecntma nap. hlavn postavamotiv - nejdrobnjdj co se vdle odehrv

 • II) Kompozicechronologick kompoziceretrospektivn kompoziceparaleln kompozicermcov kompozice

 • III) Jazykfunkce jazyka: sdln, estetickzklad: spisovn jazyknespisovn prostedky obecn etina, ne, expresivaobrazn pojmenovn

 • III) JazykUmleck prostedkyepiteton = bsnick pvlasteklhav beznadj, rozvodnn asmetafora nepm pojmenovn, penesen vznamu na zkladn vnj podobnosti (barva, ...)moe svtel, rubny kvt, perly rosy

 • III) JazykUmleck prostedkypersonifikace zosobnnpotok zpv, stromy eptajpirovnnveer byl tiv a smutn jako vodasynestezie zmna poitk rznch smyslticho ern jako tv vlasyoxymorn spojen slov protichdnho vznamuzbortn harfy tn

 • III) JazykUmleck prostedkymetonymie obrazn pojmenovn na zkladn vnitn souvislosti- nap. soused vyhoel, etl apkaperifrze opisJaponsko = zem vychzejcho sluncehyperbola nadszkau jsem ti to milionkrt kaleufemismus zjemnnopustil ns, odeel = zemelironie, sarkasmus

 • III) JazykUmleck prostedkyeufonie libozvukkakofonie nelibozvukkrm krv krky horskch kondorapostrofa osloven neptomn osoby nebo neivho pedmtu

 • III) Jazykautorsk eer-forma: vypravovno ve 3.osob singulruich-forma: vypravovno v1.osob singulru e postavdialogmonolog

 • Poezie

 • Poeziezkladn jednotka: vernkolik ver: slokazvukov shoda ver: rm

 • RytmustrochejSvat Jene zNepomukudr nad nmi svoji ruku.daktylDomove, domove, sladk a jedin.daktylotrochejjambByl pozdn veer prvn mj

 • Rmzvukov shoda konc slov na konci vertypy rmu:abab stdavaabb sdruenabba obkronaaaa tirdov

 • LITERRN DRUHY

 • Literrn druhylyrika len pocit, dojm, nladyepika obsahuje dj, zpletku, pointudrama pedvd dj

 • LITERRN NRY

 • Literrn nryEpickLyrickLyricko-epickDramatick

 • Epick nryanekdotabajkapovstpohdkapovdka novelaromnepos

 • Lyrick nrypseelegie = alozpvda, hymnus

 • Lyricko-epick nrybaladaromance

 • Dramatick nrytragdiekomedietragikomedie hok komediemuzikl

 • NEJSTAR SLOVESN PROJEVY

 • Nejstar slovesn projevystn slovesnostzaklnadla, zakadlapranostiky (Svat Anna chladna zrna)pslov

 • VVOJ PSMA

 • Vvoj psmapedmtov psmo malby na stn, rzn vkladhlskov psmo znaky oznauj zvukyMezopotmie klnov psmo, asi 2000 znakEgypan hieroglyfy; papyrusFnian prvn abeceda (22 znak), souhlskov psmoekov alfabeta = eck abecedaman latinka

 • Klnov psmo

 • Hieroglyfy

 • Alfabeta