of 4 /4
Side 1 Fornyelsernes år. Man kan roligt sige, at året 2008 er året hvor, der er sket en masse. Der er ryddet op hele vejen rundt, vi oplever et Kristianslund, hvor tingene for alvor kommer i orden. Fortidens synder er stærkt på vej til at være udryddet. Af- delingsbestyrelse, servicecen- ter, direktion og ikke mindst vores ejendomsfunktionærer har alle samarbejdet om at få styr på afdelingen, hvilket har været en meget stor opgave. Vi har også afholdt det årlige beboermøde, igen et godt og givende møde. Beboerne gav deres fulde støtte til de for- skellige projekter, som er sat i gang. Det er kun få steder, der mangler at blive ordnet. Mødet ændrede også på be- styrelsens sammensætning. Birger ønskede at stoppe som formand, idet hans job sætter nogle begrænsninger. Men derudover syntes han, at tiden var inde til, at andre tog over, når han ikke deltog i de mange beslutninger, der ofte var behov for at håndtere i hverdag og dagtimer. Det er naturligvis forståeligt, at såfremt et ulønnet fritidsar- bejde ikke er tilfredsstillende og begynder at blive opsli- dende, så er det på tide at stoppe, hvilket den resterende bestyrelse og beboerdemo- kratiet fuldt ud respekterede. Oluf der har været vores kas- serer og altmuligmand, igen- nem flere år, havde også an- nonceret, at tiden var inde til at stoppe og nyde livet. Men helt slippe det kunne han ikke, han deltager som suppleant, så vi kunne få en fuldtallig bestyrelse. Oluf deltager ligeledes i håndteringen af afdelingens nye hobby værksted, hvilket han også har stået i spidsen for at etablere, og som blev indviet for få måneder siden. Suppleanterne Anni og Jette takkede også af, da helbred og familielivet ikke længere var foreneligt med deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Den nye bestyrelse takker na- turligvis de afgående med- lemmer for deres store ind- sats og medvirken til at få sat gang i de omfattende projek- ter i Kristianslund. Udlejningen og beboerhuset har også fået helt ny profil. Først og fremmest er admini- strationen effektiviseret og lavet brugervenlig, nu klares al udlejningen med et telefon- opkald. Men selve beboerhuset har ligeledes gennemgået forbed- ringer. Den største forbedring er ubetinget, at antallet af ud- lejninger er begrænset, nu er der kun en udlejning i week- enderne. Det betyder, at lejer- ne har den nødvendige tid, når man ønsker at afholde sine familiefester og diverse arrangementer. Den nye struktur i Boligsel- skabet Sjælland er sat i gang. Vi ser det som et godt tiltag, men det kræver naturligvis også en del indkøring. En af de store fordele ved den nye struktur er de øgede mu- ligheder omkring den daglige hjælp og service. Selskabets Driftscenter kan nu kontak- tes i alle dagtimerne. Oven i ny struktur har bolig- selskabet også fået ny direk- tør, Bo Jørgensen. Dele af bestyrelsen deltog i det sene- ste områdemøde, hvor Bo Jørgensen også var deltager. Det giver os kun anledning til at være positive, vi oplevede en målrettet og særdeles dy- namisk direktør. Det er helt klart en ny og mo- derne ledelsesstil, hvilket er nødvendigt ud fra boligsel- skabet størrelse, efter fusio- ner og sammenlægninger. Velkommen til Bo Jørgensen betød så farvel til de to tidli- gere direktører, Ole Nyholm og Hugo Christensen. De har begge ydet en kæmpe indsats i boligselskabet, hvor de har stået i spidsen for den daglige ledelse og udviklin- gen af beboerdemokratiet. Servicecenteret for område Vest er etableret, kontoret ligger i Kristianslund. I den forbindelse blev der også an- sat to ejendomsmestre, Mi- chael Olsen og Bent Sonne. Det er Michael, som frem- over skal håndtere hverdagen og opgaverne i Kristianslund. Med det vi oplever, kan vi kun udtrykke tilfredshed, der er ”fuld damp på kedlerne”, og det fungerer perfekt. Jørn Hegnsborg er så blevet leder af Servicecenteret, han er udelukkende forankret til det ledelsesmæssige. Han håndterer dermed de 14 afde- lingers økonomi og de mange tiltag ude i områderne. Vi er optimistiske i bestyrel- sen, vi kigger fremad, struk- turen og de mange tiltag får Kristianslund til at hænge meget bedre sammen, endda bedre end nogensinde Kristianslund skal både være et godt sted at bo og et godt sted at arbejde. Men det kræver noget af alle parter, hvad enten vi er bebo- er, bestyrelse, ejendomsfunk- tionær eller servicecenter. Vi må alle yde en indsats, for at få det til at fungere. Der er mange hensyn at tage, hvis tingene skal fungere ordent- ligt, hvilket er den absolutte målsætning for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen ønsker ønsker ønsker ønsker Alle beboerne i Kristianslund Ejendomsfunktionærerne Medarbejdere i BOSJ Servicecenteret En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul og et godt nytår og et godt nytår og et godt nytår og et godt nytår Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Kristianslund Afdelings info: bosj.dk/0137

KRL. Beboerinformation - nr. 2 - 2008

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KRL. Beboerinformation - nr. 2 - 2008

Side 1

Fornyelsernes år. Man kan roligt sige, at året 2008 er året hvor, der er sket en masse. Der er ryddet op hele vejen rundt, vi oplever et Kristianslund, hvor tingene for alvor kommer i orden.

Fortidens synder er stærkt på vej til at være udryddet. Af-delingsbestyrelse, servicecen-ter, direktion og ikke mindst vores ejendomsfunktionærer har alle samarbejdet om at få styr på afdelingen, hvilket har været en meget stor opgave.

Vi har også afholdt det årlige beboermøde, igen et godt og givende møde. Beboerne gav deres fulde støtte til de for-skellige projekter, som er sat i gang. Det er kun få steder, der mangler at blive ordnet.

Mødet ændrede også på be-styrelsens sammensætning. Birger ønskede at stoppe som formand, idet hans job sætter nogle begrænsninger.

Men derudover syntes han, at tiden var inde til, at andre tog over, når han ikke deltog i de mange beslutninger, der ofte var behov for at håndtere i hverdag og dagtimer.

Det er naturligvis forståeligt, at såfremt et ulønnet fritidsar-bejde ikke er tilfredsstillende og begynder at blive opsli-dende, så er det på tide at stoppe, hvilket den resterende bestyrelse og beboerdemo-kratiet fuldt ud respekterede.

Oluf der har været vores kas-serer og altmuligmand, igen-nem flere år, havde også an-nonceret, at tiden var inde til at stoppe og nyde livet.

Men helt slippe det kunne han ikke, han deltager som suppleant, så vi kunne få en fuldtallig bestyrelse.

Oluf deltager ligeledes i håndteringen af afdelingens nye hobby værksted, hvilket han også har stået i spidsen for at etablere, og som blev indviet for få måneder siden.

Suppleanterne Anni og Jette takkede også af, da helbred og familielivet ikke længere var foreneligt med deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Den nye bestyrelse takker na-turligvis de afgående med-lemmer for deres store ind-sats og medvirken til at få sat gang i de omfattende projek-ter i Kristianslund.

Udlejningen og beboerhuset har også fået helt ny profil. Først og fremmest er admini-strationen effektiviseret og lavet brugervenlig, nu klares al udlejningen med et telefon-opkald.

Men selve beboerhuset har ligeledes gennemgået forbed-ringer. Den største forbedring er ubetinget, at antallet af ud-lejninger er begrænset, nu er der kun en udlejning i week-enderne. Det betyder, at lejer-ne har den nødvendige tid,

når man ønsker at afholde sine familiefester og diverse arrangementer.

Den nye struktur i Boligsel-skabet Sjælland er sat i gang. Vi ser det som et godt tiltag, men det kræver naturligvis også en del indkøring.

En af de store fordele ved den nye struktur er de øgede mu-ligheder omkring den daglige hjælp og service. Selskabets Driftscenter kan nu kontak-tes i alle dagtimerne.

Oven i ny struktur har bolig-selskabet også fået ny direk-tør, Bo Jørgensen. Dele af bestyrelsen deltog i det sene-ste områdemøde, hvor Bo Jørgensen også var deltager.

Det giver os kun anledning til at være positive, vi oplevede en målrettet og særdeles dy-namisk direktør.

Det er helt klart en ny og mo-derne ledelsesstil, hvilket er nødvendigt ud fra boligsel-skabet størrelse, efter fusio-ner og sammenlægninger.

Velkommen til Bo Jørgensen betød så farvel til de to tidli-gere direktører, Ole Nyholm og Hugo Christensen.

De har begge ydet en kæmpe indsats i boligselskabet, hvor de har stået i spidsen for den daglige ledelse og udviklin-gen af beboerdemokratiet.

Servicecenteret for område Vest er etableret, kontoret ligger i Kristianslund. I den forbindelse blev der også an-sat to ejendomsmestre, Mi-chael Olsen og Bent Sonne.

Det er Michael, som frem-over skal håndtere hverdagen og opgaverne i Kristianslund. Med det vi oplever, kan vi kun udtrykke tilfredshed, der er ”fuld damp på kedlerne”, og det fungerer perfekt.

Jørn Hegnsborg er så blevet leder af Servicecenteret, han er udelukkende forankret til det ledelsesmæssige. Han håndterer dermed de 14 afde-lingers økonomi og de mange tiltag ude i områderne.

Vi er optimistiske i bestyrel-sen, vi kigger fremad, struk-turen og de mange tiltag får Kristianslund til at hænge meget bedre sammen, endda bedre end nogensinde

Kristianslund skal både være et godt sted at bo og et godt sted at arbejde.

Men det kræver noget af alle parter, hvad enten vi er bebo-er, bestyrelse, ejendomsfunk-tionær eller servicecenter.

Vi må alle yde en indsats, for at få det til at fungere. Der er mange hensyn at tage, hvis tingene skal fungere ordent-ligt, hvilket er den absolutte målsætning for afdelingen.

AfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsenAfdelingsbestyrelsen

ønskerønskerønskerønsker Alle beboerne i Kristianslund

Ejendomsfunktionærerne

Medarbejdere i BOSJ

Servicecenteret

En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul En rigtig glædelig jul

og et godt nytårog et godt nytårog et godt nytårog et godt nytår

KristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslundKristianslund Beboerinformation fra afdelingsbestyrelsen, Nr. 2, 2008Beboerinformation fra afdelingsbestyrelsen, Nr. 2, 2008Beboerinformation fra afdelingsbestyrelsen, Nr. 2, 2008Beboerinformation fra afdelingsbestyrelsen, Nr. 2, 2008

Afdelings info: bosj.dk/0137

Page 2: KRL. Beboerinformation - nr. 2 - 2008

Side 2

De grønne områder. Denne gang vil vi ikke bruge så meget tid på at skrive om de grønne områder. Den del taler for sig selv, der er efterhån-den tyndet ud og ryddet op over alt. Det er stort set kun gård et, samt blomster-kasserne, der mangler. Budgettet har sat sine begrænsninger, de resterende ting bliver snarest sat i gang og ordnet.

Nogen vil nok mene, at der enkelte ste-der er ryddet lidt rigeligt, men det har været nødvendigt. Efter så mange års vild vækst er store dele ødelagt og endt i misvækst. Vi har valgt at gøre det gen-nemgribende, da det handler om at skabe professionelle og langsigtede løsninger, under hensynet til økonomien. Det kan ikke gøres som hjemme i den lille have.

Nu må det så vokse op og blive grønt, efterfølgende vil der selvfølgelig blive efterplantet, hvor der viser sig behov.

De gennemgribende arbejder gør natur-ligvis, at der fremover kan spares en del mandetimer, som så afpasses i den nye struktur, hvor der betales efter de opga-ver som fastsættes i driftsplanerne.

Derfor er vi naturligvis også meget ob-servante på udviklingen omkring drifts-planer og effektivitet. Der skal helt klart være besparelser, relateret til den nye struktur og vores egne investeringer i den omfattende genopretning over alt.

Viser der sig tegn på, at det ikke funge-rer sådan og efter hensigten, vil vi tage fat om problemerne, hvilket foretages samarbejde med servicecenteret.

Som nævnt i indledningen, har vi tillid til at det vil fungere, vi skal dog også være forberedte på, det er en meget stor opga-ve, der kræver indkøring og tilpasning. Med så mange nye opgaver og ændringer kan man ikke forvente, at der blot knip-ses i fingrene, og så er alt i orden.

På det seneste områdemøde har vi også fremlagt ønske om, at der hurtigst muligt indføres et maskinfællesskab med de øvrige afdelinger. Vi mener, det er øko-nomisk forkert, at 14 afdelinger,hver især køber de samme store maskiner.

En effektiv fælles maskinpark er vejen til effektivisering og besparelser, ligesom det ofte giver meget bedre resultater.

Tv, internet og telefoni. Kontrakten vedr. TV pakke står foran fornyelse, derfor er afdelingsbestyrel-sen ved at kigge på mulighederne.

Tv anlægget i Kristianslund er af æl-dre dato. Derfor er vi i gang med at undersøge, hvad der er af muligheder for at fremtidssikre anlægget, og få en mere stabil løsning.

Vi har først og fremmest bedt YouSee, som er vores nuværende udbyder, om at gennemgå anlægget. Samtidigt får vi deres bud på de nødvendige ændrin-ger, samt relevante løsninger.

Dernæst har vi bedt firmaet A+ om, at de kommer med deres bud på en sam-let TV, Telefoni og Internet løsning. Derudover undersøger de også anlæg-get for fejl og mangler, så vi har en sammenligning og reference.

Vi har grebet det an på den måde, da der ofte er problemer med både stabi-litet og kvalitet i vores internet og TV signaler. I den forbindelse udtaler YouSee gang på gang, anlægget har fejl, det er gammelt og lever ikke op til nutidens standard og kvalitet.

Bestyrelsen har således følgende øn-sker til fremtiden, som udbyderne skal have med i deres tilbud - mulighed for frit at kunne vælge mellem tv pak-kerne, lille, mellem og stor, sammen med internet, fastnettelefoni og fri samtale inden for Kristianslund.

Kristianslund består af mange beboere med vidt forskellige behov, forbrug og ønsker. Derfor handler det i sidste ende om en løsning, der dækker os bredt ind, især med øje for fremtiden.

Den slags er komplekst med en masse tilbud, og ifølge udbyderne har de hver især den bedste løsning. Vi har lagt vægt på, at det også skal være en prisbevidst og favorabel løsning.

Vi vil unægtelig få behov for, at an-lægget tilpasses fremtiden og den digi-tale verden, derfor har vi det med nu.

Belaster det økonomien, skal det jo med i de fremadrettede budgetter.

Farvning af tøj På vaskerierne, der er beboere som har fået den uvane, at de bruger vaskema-skinerne til farvning af tøj.

Det er forbudt

At bruge afdelingens vaskemaskiner, til farvning af tøj og lignende tiltag.

Postkasserne. Det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at vores postkasser er mere eller mindre defekte, de ser forfærdelige ud mange steder - for mange steder.

Derfor er der også gang i at indhente tilbud på nye, så de kan komme med på budgetterne. De nuværende postkasser er en meget billig udgave, hvilket er en medvirkende årsag til, at de har set mi-serable ud i flere år. Der er altid en ba-lance imellem økonomi og kvalitet.

I nutidens Danmark er der krav til post-kasser, man kan ikke bare hænge hvad som helst op, og hvor man vil. Det fore-går efter postvæsenets anviste regler.

Vi har lagt op til, at de kommer på bud-get og udskiftes over en periode på tre år, da det absolut er en af de mere om-

kostningsbetonede vedligeholdelser. Det kan tidligst påbegyndes i 2010, da det som sagt skal med på budget.

Der bliver indhentet tilbud og forskelli-ge udgaver, ligesom vi har bedt leve-randørerne om, at de sender nogle ek-semplarer til gennemsyn, inden det be-sluttes, hvad der købes og hænges op.

Når opsætningen påbegyndes, vil man tage to gårde pr. år, de bedste af de ned-tagne bliver så skiftet ud med de dårlig-ste i de resterende gårde.

Men vi skal også sikre os, at der vælges et produkt, hvor der er suppleringsga-ranti. Gør vi ikke det, risikerer vi at stå med flere typer postkasser, inden ud-skiftningen er bragt til ende. Så vil no-gen jo med rette kunne påstå, ”at vi står med skægget i postkassen”.

Page 3: KRL. Beboerinformation - nr. 2 - 2008

Side 3

Knallertkørsel og uro i området. Afdelingen har igennem længere tid været plaget af knallertkørsel og en masse støj derfra. Der bliver kørt på fortove, stier, græsset og generelt i hele området.

Medlemmer fra afdelings-bestyrelsen har flere gange haft en dialog med de in-volverede unge. De har dog ikke vist vilje til at æn-dre på deres adfærd, de fortsætter ufortrødent deres hærgen i hele området.

Vi er imidlertid fast beslut-tet på, at såfremt de fort-sætter, vil vi bede politiet og boligselskabet om, at de foretager det nødvendige.

Deres kørsel er generende og farlig, der bliver kørt for stærkt og uforsvarligt.

Hastighedsbegrænsning og færdselsloven gælder også i Kristianslund, for alle kø-retøjer, også knallerter.

Der er ingen tvivl om, at problemet i overvejende grad er forankret til og ud-øves fra en bestemt gård.

Men det får den chance, at forældrene efter at have læst dette selv løser proble-met. Det skal ske med dem, som er knyttet til le-jemålet, men også de besø-gende knallert venner.

Løser det sig ikke, er der kun en mulighed tilbage, boligselskabet må håndtere sagen. Den kan så behand-les jfr. lejelovgivningen. Kontraktens underskriver er også ansvarlig, for sine børn og gæsters adfærd, både i lejemålet samt om-rådet som helhed.

Forbrugsregnskaber og Brunata. I forlængelse af beboermødet, den 10. september 2008, har der været afholdt et nyt møde med Brunata.

I mødet deltog boligselskabet og be-styrelsen sammen med de beboere, der har gjort indsigelse mod de sene-ste (oktober) forbrugsregnskaber.

Mødet var en gentagelse fra beboer-mødet, hvor Brunata gerne vil frem-stå som ufejlbarlige, uagtet meget ty-der på, at de ikke har gjort deres ar-bejde ordentligt.

Historien er jo enkel, anlægget har ikke fungeret de sidste tre år, efter det store lynnedslag. Det medførte, at forbindelsen imellem målerne ude i lejemålene og den aflæsende PC på ejendomskontoret, ikke har været i kontakt med hinanden. Den situation har bl.a. medført, at beboere har fået skønsmæssige forbrugsregnskaber.

At det har taget tre år at få anlægget til at fungere er jo stærkt kritisabelt. Det kan vi udelukkende klandre bo-ligselskabet for, de er vores admini-strator, dermed også ansvarlig for at det fungerer og der aflæses korrekt.

Alle klager og indsigelser skal ske til Boligselskabet Sjælland. Brunata er rent faktisk kun et værktøj til forde-ling af de forskellige forbrug.

Servicecenteret har sat det nødvendi-ge i gang. Derudover er det koblet op på en direkte linje til Brunata. Frem-over er det så alene deres ansvar, at man har forbindelse til anlægget, og målerne kan aflæses.

Vi stiller kort og godt det krav, at an-lægget fungerer fuldt ud, og alle pro-blemerne ophører, da vi ikke længere kan leve med flere utroværdige aflæs-ninger og forbrugsregnskaber.

Forholder det sig anderledes, at Bru-nata fortsat ikke magter opgaven, må vi indkalde til et ekstraordinært bebo-ermøde med henblik på at få beslut-tet, at et andet firma overtager denne nødvendige og vigtige funktion.

Indbrud i beboerhuset. Sidst i oktober måned kom turen til vores beboerhus. Ubudne gæster pillede en termorude ud af en dør.

Nu er det jo sådan, at vi ikke opbevarer penge, øl eller spiritus i huset, så glæden har ganske givet ikke været som forventet.

Uanset hvad udbyttet var, er den slags irriterende. Det medfører en masse ar-bejde og omkostninger, inden alt bliver repareret og bragt i orden igen.

Udbyttet blev musikanlæg-gene i begge sale. Derud-over var der lidt ødelagte gipsvægge, da man hæm-ningsløst havde flået højta-lerne ud af væggene.

Fremtiden kan så byde på en indvendig videoover-vågning af huset. Overvåg-

ning gør jo livet væsentligt mere besværligt for den slags utilpassede personer. Til gengæld er det absolut ikke omkostningsfrit.

Indbrud i udhuse. Igennem længere tid er det også gået ud over en del beboere. Mange har haft uindbudte gæster i deres udhus, med en boltsaks.

Låsene er klippet op. Hvad udbyttet har været, har vi ikke nogle meldinger om, men det er jo nok ganske usandsynligt, at de er gået tomhændet derfra.

Et bestyrelsesmedlem an-traf fem unge mennesker af anden etnisk oprindelse, fredag den 28. november.

Ud fra iagttagelserne og deres adfærd blev det be-sluttet at observere dem rundt i området, da deres adfærd var meget søgende

og lusket, langt ud over det man i almindelighed ser.

Og bingo, inden for fem-minutter var de i fuld sving med kriminalitet.

De stod åbenlyst klokken 11.20 med boltsaks og ta-sker i gård et. Helt uden hæmninger klippede de bare hængelåsene op.

Desværre virkede kameraet i mobilen ikke, og tre for-gæves opkald til politiet inden for et kvarter bevir-kede desværre, at de ikke blev fanget eller foreviget i deres forehavende.

Hold øje med Kristians-lund og jeres værdier. Når sådanne banditter føler sig iagttaget og jagtet, finder de automatisk andre steder.

Men vi kan ikke anbefale at opsøge dem eller angri-be dem, man burde kunne få hjælp hos politiet :)

Har du spørgsmål til bestyrelsen, kan du kontakte os:

Vi træffes 1. onsdag i måneden.

Klokken 18.00 - 18.30. Bestyrelsens lokale, 6 A, gård 2.

Du kan også sende en mail:

[email protected]

Affaldshåndtering Vi kan aflevere vores storskrald og affald.

Hver 2. mandag (ulige uger) – i tidsrummet 17.00 – 19.00

Det foregår ved materialegården, hvor der stilles en container op, på selve dagen, og den fjernes umiddelbart efter.

Det er ikke tilladt - at vi henkaster / stiller affald af nogen art ved materialegår-den, uden for de anførte åbningstider.

Det er heller ikke tilladt at henstille / efterlade affald i det øvrige område.

Vi har også mulighed for at bruge den kommunale renovationsplads KARA,

Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, www.kara.dk

( Husk at sygesikringskortet er adgangskort hos KARA )

Page 4: KRL. Beboerinformation - nr. 2 - 2008

Side 4

Udlejning af lokaler

Beboerhus, F2, Gæsterum

Telefontid:

Mandag: 17.00 - 18.00

� 5132 1112 Helligdage er der lukket

Reservation af lokaler: Max. 12 måneder forud.

Seniorklubben i Kristianslund V/ Birthe Nicolaisen, Kristianslund 144 A ���� 4635 7513

[email protected]

En aktivitet for efterlønnere og pensionister.

Vi har klublokale i fællesrum 2 - punkthuset i gård 3.

Kom og vær med vi er der -

Torsdag fra 14.00 - 16.00

Forskellige arrangementer

og masser af hygge.

Legepladserne. De har været på programmet i længere tid. Der er fjernet de tre legepladser, hvor der var størst sikkerhedsrisiko.

Tilbage står der så tre ampute-rede klatretårne i tre gårde, som er delvist afmonterede af sikkerhedsmæssige årsager. Det samme gælder kanterne rundt om faldgruset, de udgør også en risiko. Børnene risike-rer at blive fyldt med splinter, når de kravler rundt på dem.

Men desværre er der ikke pen-ge til, at vi kan anlægge store nye legepladser. Det er et over-set punkt, som flere andre ste-der i afdelingen. Der er ikke henlæggelser til legepladser.

Nye legepladser i gårdene som vi har kendt dem, og helst bed-re, vil koste langt på den anden side af en million, da alt det nuværende er rådnet op.

Vi er i gang med at undersøge, hvad det koster at få fjernet de gamle legepladser, og efterføl-gende få retableret områderne.

I den forbindelse søger vi en løsning, hvor man i retablerin-gen får tilpasset området i de enkelte gårde. Det kan være et mindre legehjørne, hvor der opstilles en gynge eller andet.

Vi vil gøre alt for, at vi fortsat kan have et område ude i går-dene, hvor børnene kan lege, men også få det til at hænge sammen med gården og trivsel.

Når økonomien, behovene og kravene peger i retning af en ny stor legeplads, må vi tage fat om situationen derfra.

Men det er jo desværre sådan, at alt, hvad vi ønsker os, koster penge. De kan kun findes et sted, og i dette tilfælde er det som altid, de findes via den månedlige huslejeopkrævning.

Økonomi og budget. Kristianslund er ved at være 15 år gammelt, det betyder at reparationer, udskiftnin-ger og vedligeholdelse ko-ster tiltagende flere penge.

Bebyggelsen er kommet i reparationsalderen. Men kvaliteten af byggeriet har i høj grad også indflydelse på de økonomiske midler.

Derudover må man også kigge tilbage i tiden, kaldet fortidens synder. Vedlige-holdelse og planerne derfor har ikke været håndteret og struktureret i et nødvendigt og tilstrækkeligt omfang.

Tiden er kommet til, at der tages fat om det. Vi må imødese at reparationer, vedligeholdelse og budget-ter skal tilpasses hinanden bedre, og vil koste mere.

Varmestyringen har været et problem. Sidste år sad adskillige beboere og frøs, udelukkende pga. et util-strækkeligt varmeanlæg.

Kontoen med hvidevarer, som er køleskabe, komfurer og emhætter, er overskre-det, de er gamle og slidt op.

Postkasserne er miserable, og sådan kunne vi blive ved, det hele kommer lang-somt, men sikkert.

Der er ikke meget andet at gøre end at tage det fra den forholdsvis afslappede side og kigge fremad.

I den virkelige verden skul-le budgetterne have været tilpasset tidligere, det er desværre ikke sket. Så kan man jo mene, at vi har spa-ret pengene i den periode.

Det er naturligvis ikke godt nok på den måde, men det står ikke til at ændre bagud.

Nu er der så kommet nye tider, ny struktur og ander-ledes faste rammer. Det betyder, at servicecenteret også håndterer økonomien.

Vi har i fællesskab taget fat om tingene, der foretages det nødvendige, der knokles dagligt med at udarbejde budgetterne for 2010.

Det totale budget for året 2008 er overskredet, ikke i en grad så det giver anled-ning til dramatik.

Så ingen panik, alle kan sove helt roligt om natten.

Vaskerierne. Vi har to vaskerier i området, og de bruges en del.

Derfor er der behov for, at de er rene og ryddelige.

Problemet er bare, nogle beboere sviner meget og ryd-der ikke op efter sig.

Det er ikke tilladt, vi beder derfor om, at BRUGERNE gør rent og rydder op efter sig.

Vedligeholdelse af haver og indgangspartierne. Vi har lovet Servicecenteret at bringe et lille budskab om vedligehol-delse af haver og orden i indgangspartierne.

Det vil sige, fra hoveddøren og ud til stisystemet. Også nogle af B lejemålene gør det ikke godt nok, de bedes derfor også om, at der bliver ryddet op på deres repos.

Der er for mange, der ikke holder ordentligt rent og orden de nævnte steder. Det er ikke godt nok, samt et brud på husordenen, og endelig ser det ikke pænt ud.

Vi må alle yde et lille bidrag, I bedes derfor venligst få det bragt i orden, så vi kan have et pænt Kristianslund.

Der vil blive gennemgang af disse ting i januar, så få det på plads inden, så er vi fri for at starte en sagsbehandling på det.

Driftscenter. Køgevej 46 A, 4000 Roskilde

� 4634 0520 E-mail: [email protected]

Åbningstider. Mandag - Onsdag 7.30 -16.00 Torsdag. 7.30 -18.00 Fredag. 7.30 -12.00

Husk: Kontoret i Kristianslund 47 A, er lukket for beboerhenvendelser.