of 51 /51
KRL 3043 Latihan Ilmiah D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 1 PPGPJJ (A141PJJ) SEMESTER 1 SESI 2014/2015 KRL 3043 LATIHAN ILMIAH (BAB 1,BAB 2 & BAB 3) TAJUK DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. MATRIK ARBA’IYAH BINTI SOYONO D20102043220 KUMPULAN : UPSI 52 NAMA PENSYARAH : PROF. DATO’ DR. ABDUL RAHMAN BIN DAUD TARIKH SERAH : 4 OKTOBER 2014 PEMARKAHAN ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN TERATUR DALAM BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN SATU

assigment KRL 3043

  • Upload
    iss5868

  • View
    235

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

assignment 3

Text of assigment KRL 3043

Page 1: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

1

PPGPJJ (A141PJJ) SEMESTER 1 SESI 2014/2015

KRL 3043

LATIHAN ILMIAH (BAB 1,BAB 2 & BAB 3)

TAJUK

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK

ARBA’IYAH BINTI SOYONO D20102043220

KUMPULAN : UPSI 52

NAMA PENSYARAH : PROF. DATO’ DR. ABDUL RAHMAN BIN DAUD

TARIKH SERAH : 4 OKTOBER 2014

PEMARKAHAN

ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN

TERATUR DALAM BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN

SATU

Page 2: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

2

PERKARA MUKA SURAT

1.0Pendahuluan 1

2.0Latar Belakang Kajian 4

3.0 Fokus Kajian 12

4.0 Tinjauan Awal Masalah 14

5.0 Objektif Kajian 18

6.0 Persoalan Kajian 18

7.0 .Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan 20

8.0 Langkah Yang Dijalankan 21

9.0 Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian/ Penilaian 23

10.0 Metodologi 38

11.0 Teknik Menganalisis Data 39

12.0 Dapatan Kajian 41

13.0 Rumusan Pemerhatian 42

14.0 Cadangan Kajian Seterusnya

15.0 Refleksi Keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 43

16.0Penutup 45

17.0Bibliografi 49

Page 3: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

3

ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN TERATUR DALAM

BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN SATU

ARBA’IYAH BINTI SOYONO

NO MATRIK: D20102043220

UPSI : 52

SK Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

Tel: 03-61561669 Fax: 03-61571926

Emel: [email protected]

ABSTRAK

Kajian ini dilaksanakan bertujuan mengkaji punca masalah tulisan tidak kemas seorang

murid pemulihan yang bernama Muhammad Afiq. Beliau merupakan seorang murid yang

dimasukkan ke kelas Pemulihan Khas disebabkan tulisan yang tidak kemas. Kajian ini

dijalankan berdasarkan kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Levine (1987) serta

Pressey dan Pressey (1926). Saya telah melaksanakan beberapa tindakan iaitu mengajar

cara memegang pensel dengan betul, menulis dengan postur badan yang betul, serta

menyediakan banyak latihan menulis.

Saya menfokuskan bentuk tulisan yang betul dan kemas. Tinjauan awal yang dibuat melalui

pengumpulan data menunjukkan bahawa murid kurang peka terhadap kepentingan

bentuk semasa menulis sesuatu ayat. Oleh itu, saya menggunakan sistem tiga garisan untuk

mensifarkan kesalahan bentuk semasa menulis. Saya dengan bantuan Ahli Jawatan Kuasa

telah merancang beberapa langkah. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat

memberikan satu keputusan yang baik berbanding sebelumnya. Murid-murid tersebut juga

menunjukkan sikap lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Page 4: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

4

1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN

Masalah tulisan yang tidak kemas bagi seseorang murid akan menyebabkan proses

pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Saya seorang guru

Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh. Sekolah ini dikategorikan sebagai

sekolah Gred A yang mempunyai kira-kira 1500 orang murid. Terdapat seramai 80 orang

guru di sekolah ini. Sekolah ini mempunyai 6 buah kelas di tahun 1.

Pada awal tahun ini, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran Bahasa

Melayu untuk kelas Tahun 1. Bagaimanapun untuk kelas Bahasa Melayu Tahun 1, masalah

yang menjadi fokus saya adalah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun

kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. Jumlah murid yang

agak ramai sehingga mencecah lebih dari 35 orang dalam sekelas menyebabkan saya tidak

dapat memberikan tumpuan kepada setiap murid. Murid-murid yang tidak mendapat tumpuan

inilah yang kadang-kadang keciciran di dalam proses pembelajaran.

Dalam kajian ini, saya mengenengahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa orang

murid dari kelas Tahun 1. Masalah yang dihadapi oleh kelas tersebut ialah tulisan cakar

ayam. Tulisan mereka buruk, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang

terdapat pada buku latihan dan saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar

untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini

ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku yang tidak betul,

saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak

dapat menulis perkataan dengan betul.

Page 5: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

5

Kajian tindakan yang telah dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid dalam

kelas Tahun 1, menulis dengan teratur dan kemas. Kaedah ansur maju merupakan kaedah

murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan langkah

paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga mereka

menguasai kemahiran menulis. Beberapa instrumen seperti soalan temu bual, borang soal

selidik, borang taburan keputusan murid dan borang pemerhatian telah digunakan untuk

mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan bilangan. Secara

keseluruhannya, kajian mencadangkan kaedah ansur maju mempunyai kesan dalam

membaiki tulisan murid. Kebanyakan murid berpandangan kaedah ansur maju yang dipilih

sesuai dalam membaiki tulisan tulisan mereka agar menjadi kemas dan teratur.

Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea

oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang

disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada

pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik

penulisan yang sesuai.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah misalnya memberi tumpuan

kepada kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca

dan kemahiran menulis.

Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara

berkesan dalam kehidupan seharian dan juga sebagai bahasa ilmu dalam pembelajaran

seumur hidup bagi perhubungan sosial dan komunikasi yang berkesan. Salah satu kemahiran

yang diberi penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah ialah

kemahiran menulis.

Page 6: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

6

Kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan

tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, aspek

pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di bilik darjah perlu mendapat perhatian

yang sewajarnya oleh para pendidik.

Oleh itu, pengajaran karangan sepatutnya dipelbagaikan dan tidak hanya

menggunakan kaedah biasa iaitu guru memberikan soalan, diikuti oleh perbincangan isi

penting dan murid dikehendaki menulis karangan.

Penulisan karangan merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Pada

peringkat ini, murid-murid diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di

peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk membina ayat, mengarang cerita,

mengarang pantun,sajak, teka-teki dan menulis surat kiriman.

Kemahiran menulis adalah kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai oleh pelajar

selain kemahiran lisan dan kemahiran membaca. Tulisan juga merupakan satu bentuk

komunikasi penting bagi manusia yang tidak sentiasa dapat berkomunikasi secara

bersemuka sepanjang masa.

Pengajaran kemahiran menulis kepada murid-murid bukanlah perkara mudah

dilaksanakan kerana aktiviti menulis melibatkan kognitif, pengamatan, koordinasi

mata-tangan dan ketekunan.

Bagi murid-murid yang lemah menguasai kemahiran menulis, guru-guru

hendaklah melaksanakan pengajaran pemulihan. Setiap kelemahan yang dikesan,

hendaklah diberi pemulihan supaya murid-murid dapat membaiki kelemahan tersebut

agar memberi kesan kepada pencapaian dalam pelajaran.

Page 7: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

7

KEMAHIRAN MENULIS

Menulis merupakan proses penghasilan pertuturan simbol-simbol grafik yang disusun

berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat.

Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan beberapa

urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

Chomsky (1957) mengatakan tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah

dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Kamarudin

Haji Husin (1997) pula mengatakan tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-

lambang bunyi. Tulisan ialah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.

Ramai pakar bidang penulisan bahasa berpendapat bahawa menulis adalah satu

kemahiran yang memerlukan penulis mengeluarkan idea, merancang dan menyiapkan teks

penulisan mengikut peratusan lazim penulisan standard (Graham 1982; Graham & Harris

1989; Graham, Harris & Sawyer 1987; Graham, Harris, MacArthur & Schwartz 1991;

MacArthur & Graham 1987).

Tindal & Marston (1990) mengatakan aktiviti menulis memerlukan kemahiran

bahasa seperti bertutur, membaca, mengeja dan seterusnya. Penulisan juga memerlukan

integrasi pelbagai peraturan, kemahiran dan proses seperti tingkah laku kompleks yang lain

(Johnson & Grant 1989).

Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah

penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi

yang kita buat semasa kita bercakap.

Tulisan juga merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan

ayat-ayat. Aktiviti menulis juga dapat merangsang dan membantu memantapkan lagi

Page 8: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

8

tatabahasa, idea, pembendaharaan kata dan perasaan. Penulisan juga memberikan peluang

kepada murid-murid untuk menerokai bidang bahasa serta memperluaskan pengetahuan

mereka.

Proses menulis melibatkan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa

dalam menyusun perkataan, rangkai kata, ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih

panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran

idea yang jelas dan tersusun.

Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan

beberapa urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

Sehubungan dengan itu, murid-murid berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea

sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap.

Jadi, dapat kita katakan kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis

perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan

dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui.

Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis,

tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Hal ini

meliputi beberapa aspek penggunaan pelbagai jenis ayat, mencatat dan menyusun maklumat,

menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

dan membuat ulasan tentang bahan yang didengar.

BENTUK-BENTUK PENULISAN

Zainol Ismail (2003:7) mengatakan bentuk penulisan dibahagikan kepada dua jenis

iaitu berformat dan bebas. Penulisan berformat terdiri daripada surat kiriman rasmi, surat

Page 9: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

9

kiriman tidak rasmi syarahan, ucapan, ceramah, perbahasan, rencana, laporan, dialog, berita

dan catatan.

Penulisan tidak berformat terdiri daripada penulisan rangsangan bergambar,

pengalaman/cerita, jenis fakta, perbincangan, melengkapkan cerita, jenis autobiografi dan

peribahasa. Salleh Mohd Akib (dalam Kamarudin Hj Husin,1988:198) pula

membahagikan penulisan kepada tiga jenis, iaitu penulisan lisan, bertulis dan terkawal.

Jadi, kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu dikuasai

oleh murid-murid kerana ia merupakan kemahiran yang paling kompleks. Murid yang tidak

menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masalah untuk menjawab

soalan-soalan peperiksaan.

Oleh itu, semua murid di sekolah rendah perlu menguasai kemahiran menulis untuk

menghuraikan isi-isi yang tepat, berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang mudah,

teratur dan meyakinkan.

Sehubungan itu, kemahiran menulis adalah sangat penting dan perlu dilaksanakan

berdasarkan penguasaan kemahiran kerana murid-murid dapat merakam atau menghasilkan

bahan yang berbentuk idea, pengalaman,perasaan, dan maklumat dalam bentuk tulisan untuk

berhubung dengan orang lain atau diri sendiri.

TUJUAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH

Tujuan pengajaran penulisan karangan kepada murid-murid di sekolah rendah ialah

untuk melatih mereka dalam kemahiran-kemahiran yang tertentu untuk menghasilkan

karangan yang berkesan (Kunchi Raman, 1991:3).

Namun begitu, Abdul Am Abdul Talib ( 1989:321) menyatakan bahawa kemahiran

menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar dikuasai kerana mengarang

Page 10: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

10

memerlukan berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran bahasa, gaya,

mencari dan menyusun isi, keaslian, diksi dan ekspresi.

Menurut Arapoff ( 1970:4) pula, penulisan ialah suatu pemilihan dan penyusunan

pengalaman yang disengajakan. Oleh yang demikian, tujuan penulisan, ketepatan serta

penyusunan fakta yang disampaikan secara teratur menentukan keberkesanan sesebuah hasil

penulisan. Justeru itu, guru bahasa perlu memastikan murid-murid dapat menguasai

kemahiran-kemahiran dalam penulisan karangan.

PENDEKATAN PENGAJARAN PENULISAN

Terdapat beberapa prinsip yang boleh digunakan oleh seseorang guru Bahasa Melayu

untuk diaplikasikan dalam pengajaran aspek-aspek bahasa termasuk pengajaran penulisan

karangan. Kejayaan seseorang guru mengajar aktiviti penulisan bergantung kepada

kebijaksanaan menggunakan pelbagai teknik, strategi, kaedah dan pendekatan pengajaran dan

pembelajaran di dalam bilik darjah.

Raimes telah mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan iaitu

pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan pola-perenggan dan pendekatan

komunikatif ( dalam Juriah Long dan rakan-rakan, 1990:214)

i. Pendekatan Terkawal

Melalui pendekatan ini, guru dapat memandu dan mengawal pelajar daripada

melakukan kesalahan. Pada peringkat awal, guru mengawal secara menyeluruh. Namun

begitu, pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih perbendaharaan kata atau struktur

ayat mereka sendiri.

Sebagai contoh, bentuk-bentuk kawalan yang diberikan oleh guru adalah dengan

menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong

Page 11: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

11

dengan perkataan yang sesuai; guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu

topik dan pelajar perlu membina ayat untuk melengkapkan frasa; guru mengambil satu

petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa kemudian pelajar disuruh

menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu.

ii. Pendekatan Bebas

Pendekatan ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat

mereka tentang sesuatu topik penulisan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai

digunakan bagi pelajar yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik.

iii. Pendekatan Komunikatif

Dell Hymes yang merupakan pengasas pendekatan ini antara lain menyatakan bahawa

kecekapan komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara naluri yang dimiliki oleh

seseorang pelajar, iaitu keupayaan pelajar mengguna dan memahami bahasa secara wajar

dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan

konteks sosial.

Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan

tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Ini tidak bermakna

dia sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan

berbahasa dan berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh

mempengaruhinya seperti aspek-aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik.

Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikatakan bahawa pelajar menulis adalah

untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat. Justeru, guru perlu memastikan dan

menggalakkan pelajar menulis sama seperti dalam situasi kehidupan seharian mereka. Dalam

Page 12: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

12

hal ini, guru harus menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah

untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah.

iv. Pendekatan Pola-Perenggan

Pendekatan ini mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik. Ini dapat

melatih pelajar supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan

kemas dan teratur. Selain itu,pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengetahui cara-

cara meringkaskan penulisan dengan baik.

2.0 Fokus Kajian

Kajian ini bermula apabila saya mengajar di kelas Tahun 1. Terdapat lima orang

murid dari kelas Tahun 1 yang bermasalah tulisan mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya

mendapati murid-murid ini sebenarnya tidak bermasalah dalam bacaan, tetapi bermasalah

dengan tulisan. Murid-murid ini boleh dikategorikan sebagai murid berpotensi kerana

kesemua mereka boleh membaca dengan baik. Tulisan yang tidak kemas menyukarkan guru-

guru lain untuk menyemak hasil kerja murid ini. Salah satu keperluan akademik di sekolah

ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di

sekolah. Guru sangat kenal akan tulisan buruk, dan selalunya marah kerana terpaksa

memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibaca.

Page 13: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

13

3.0 Tinjauan Awal Masalah

Penyelidikan amat penting bagi guru di sekolah. Ini kerana melalui penyelidikan

yang dilakukan guru akan melakukan ‘post-mortem’ dan membuat penambahbaikan dalam

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Mengatasi kelemahan dan kekurangan

dalam melaksanakan pengajaran di samping membuat refleksi kendiri yang berterusan secara

positif. Penyelidikan akan meningkatkan profesionalisme keguruan melakukan tugas

utamanya iaitu menyampaikan pengajaran secara menarik dan berkesan di samping mencapai

pencapaian objektif yang semaksimum yang mungkin.

Kerlinger (1973) menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik untuk

membongkar fakta.Apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik? Penyiasatan

saintifik merupakan kaedah dan cara berfikir secara sistematik,terkawal, dan empirikal yang

bertujuan mengkaji hubung kait antara fenomena semulajadi yang boleh diperhatikan.

Penyelidikan dalam pendidikan ialah aplikasi kaedah saintifik bagi mengkaji masalah

pendidikan dengan tujuan untuk memahami, menerang, menjangka atau mengawal fenomena

pendidikan. Terdapat beberapa definisi penyelidikan antaranya, penyelidikan didefinisikan

sebagai penyiasatan yang penuh berhati-hati, mendalam, secara bijak dan meluas mengenai

sesuatu perkara atau subjek spesifik, dengan bertujuan meningkatkan dan meluaskan ilmu

pengetahuan sejagat. (Manheim, 1997).

Helmstadtr (1970) pula mendefinisikan penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian

masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan

kaedah mengenal pasti dan persoalan yang sedang diguna pakai oleh sarjana-sarjana di dalam

bidang tersebut.Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau ujikaji yang bertujuan

menemukan dan menginterpretasikan fakta-fakta, mengulang semula teori yang diterima di

Page 14: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

14

dalam penemuan baru atau amalan penggunaan teori atau undang-undang dan peraturan baru

atau yang digunapakai semula (Woolf, 1975).Oleh yang demikian, dapat disimpulkan

bahawa penyelidikan sebagai satu aktiviti yang teratur (sistematik) bagi mencari jawapan

atau makna kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berdasarkan sesuatu masalah

yang hakikatnya sudah dikenal pasti.Langkah-Langkah Penyiasatan Saintifik:

1. Mengenal pasti masalah dan menggubal soalan kajian atau hipotesis

2. Mereka bentuk kajian untuk menjawab soalan kajian atau menguji hipotesis

3. Mengumpul dan menganalisis data

4. Menjawab soalan kajian atau menerima atau menolak hipotesis (John Dewey, 1859-1952)

Dalam penyelidikan pendidikan terdapat beberapa kepentingan yang signifikan

kepada penyelidik. Dengan mengetahui kepentingan ini seseorang itu akan mengetahui

betapa perlu sesuatu penyelidikan itu dijalankan. Antaranya ialah :

1. Penyelidikan menyumbang ke arah penambahbaikan amalan.

2. Memberi maklumat untuk penggubalan dan penambahbaikan dasar.

3. Penyelidikan memperkaya pengetahuan sedia ada.

4. Menambah pengetahuan mengenai isu dalam pendidikan

5. Membantu meningkatkan keberkesanan amalan semasa.

6. Membantu kefahaman isu semasa (peroleh pelbagai pendapat).

7. Meningkatkan kemahiran penyelidikan (pengurusan, analisis, penulisan,

komunikasi interpersonal, pengucapan awam).

Page 15: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

15

Dengan itu, saya merancang beberapa tindakan bagi membantu murid-murid ini untuk

memperbaiki tulisan mereka. Saya merangka beberapa tindakan untuk murid-murid ini

berdasarkan pembacaan saya mengenai cara memperbaiki tulisan melalui kajian-kajian

terdahulu. Matlamat utama saya ialah, pada akhir tahun, murid ini dapat memperbaiki tulisan

mereka. Untuk kajian ini, saya memberi fokus kepada murid yang bermasalah dalam tulisan.

Rajah 1 menunjukkan hasil tulisan murid pada 13 Januari 2014 iaitu sebelum pelaksanaan

tindakan saya.

Tulisan Cakar Ayam

Saya mendapati bahawa kebanyakan murid dalam kelas 1 Sinar ini mengalami

masalah tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam. Perkara ini saya dapati berdasarkan

penyemakkan lembaran kerja yang dihantar oleh murid kepada saya. Pada pendapat saya,

situasi ini berlaku disebabkan murid-murid tidak didedahkan dengan teknik atau strategi

penulisan yang betul sejak awal lagi.

Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan

yang dihasilkan. Tulisan yang cantik, kemas dan mudah dibaca adalah aset dalam kehidupan

seseorang. Dengan saiz huruf yang terlalu kecil dan halus ini, saya agak sukar membaca dan

menyemak lembaran kerja murid.

Penyemakkan lembaran kerja yang dihantar oleh murid kepada saya. Pada pendapat

saya, situasi ini berlaku disebabkan murid tidak didedahkan dengan teknik-teknik atau

strategi penulisan yang betul atau mekanis sejak awal lagi.

Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan

yang dihasilkan. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset dalam kehidupan

Page 16: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

16

seseorang Dengan saiz huruf yang terlalu kecil dan halus ini, saya agak sukar membaca dan

menyemak lembaran kerja.

Seorang murid kelas Tahun 1Sinar, petah bercakap dan bijak. Dia amat aktif semasa

proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dia juga mempunyai keyakinan

diri yang sangat tinggi. Semasa di dalam kelas, dia suka bertanya dan menjawab soalan yang

dikemukakan guru. Di samping itu juga, saya dapati dia amat suka membaca. Kebanyakan

masa di dalam kelas pemulihan, dia amat suka membaca buku-buku cerita yang terdapat pada

rak bacaan. Pada pendapat saya, dia adalah murid yang sangat bijak dan amat rugi apabila

beliau dihantar ke kelas pemulihan kerana tulisannya yang tidak kemas. Oleh kerana itu, saya

bertekad untuk membantu memperbaiki tulisannya, agar dia dapat kembali belajar di dalam

kelas biasa.

Tinjauan awal saya mendapati cara murid ini memegang pensel adalah salah. Menurut

Levin (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan

oleh murid. Kelemahan dalam motor halus menyebabkan kanak-kanak menghadapi

kesukaran memegang pensel, memasang butang baju dan memasang manik. Kanak-kanak

yang menghadapi dyspraxia motor halus menunjukkan kelemahan dalam koordinasi motor.

Masalah dyspraxia motor halus menyebabkan ketidaktentuan cengkaman pada alat tulis

(Levine, 1987). Kanak-kanak ini tidak berupaya mengawal saraf ketika memegang dan

menggerakkan pensel secara stabil. Kanak-kanak yang tidak menggunakan motor halus

ketika menulis menyebabkan cengkaman pensel yang tidak kuat. Mereka sebenarnya

menggunakan lengan dan pergelangan tangan, dan bukan jari untuk menulis. Cengkaman

yang terlalu kuat pada alat tulis dan jari yang terlalu dekat dengan mata pensel menimbulkan

kesakitan kepada kanak-kanak. Mengikut Levine (1987), semua ini adalah faktor yang

menyumbang kepada pembentukan huruf yang kurang cantik.

Page 17: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

17

Pemerhatian saya mendapati murid ini sering menggenggam keseluruhan penselnya.

Teknik memegang pensel secara menggenggam ini menyebabkan dia merasa sakit pada

jarinya. Selain itu, murid ini mengalami kesukaran untuk mengerakkan jarinya untuk

membentuk huruf yang dia kehendaki. Levine (1987) menegaskan cara kanak-kanak

memegang pensel dengan cengkaman yang kurang kemas menyebabkan pergerakan pensel

menjadi tidak licin. Kanak-kanak yang mempunyai masalah kinestetik biasanya mencengkam

pensel secara kuat dengan meletakkan ibu jari di atas jari telunjuk dan jari hantu ketika

memegang alat tulis. Kanak-kanak begini tidak gemar menulis kerana aktiviti ini menjadi

pengalaman yang menyakitkan bagi mereka.

Di samping itu, saya mendapati murid ini suka menggunakan pensel yang amat

pendek menyebabkan dia selalu tunduk ketika menulis. Menurut Norhadi Sarponen (2009),

penggunaan pensel yang kurang sesuai juga merupakan salah satu punca murid melakukan

banyak kesilapan semasa menulis. Postur badan begini menyebabkan dia merasa tidak selesa

semasa menulis. Sassoon (1993) pula mendapati guru kurang memberi penekanan kepada

pengajaran menulis di kelas khususnya cara memegang alat tulis dengan betul, menulis huruf

mengikut pergerakan yang betul, menentukan saiz huruf dan menentukan ruang antara huruf

dan perkataan. Kanak-kanak sepatutnya didedahkan kepada kaedah menulis yang betul pada

peringkat awal lagi supaya kanak-kanak minat untuk melahirkan idea melalui tulisan yang

cantik dan penuh dengan kesenian. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang

sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Murid-murid sekolah didapati boleh menulis

tetapi tidak menulis dengan cara yang betul. Dalam mengejar celik huruf, guru kadang-

kadang kurang memberi perhatian kepada pengajaran membentuk huruf mengikut pergerakan

yang betul.

Page 18: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

18

4.0 Objektif Kajian

Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid menulis secara

mekanis. Kajian ini dilakukan untuk memastikan murid memegang pensel dengan betul

semasa menulis; dan memperbaiki tulisan agar menjadi lebih kemas dan boleh dibaca

melalui latihan menulis yang kerap.

5.0 Persoalan Kajian

Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut.

Adakah wujud hubungan cara memegang pensel (dyspraxia) murid dengan kekemasan

tulisannya?

Bagaimanakah latihan menulis yang kerap membantu murid memegang pensel dengan

betul serta mempertingkatkan kekemasan tulisan murid ini?

Setiap kajian dimulakan dengan mengenalpasti masalah untuk dikaji. Permasalahan

merujuk kepada perkara atau fenomena yang ingin dikaji dan ianya disampaikan dalam

bentuk isu-isu yang menimbulkan persoalan-persoalan,(Amir,2006). Dalam bidang

pendidikan,pelbagai masalah yang memerlukan kajian-kajian dilaksanakan bagi

mengenalpasti puncanya dan apabila puncanya dapat diketahui,maka pendekatan yang

bersesuaian boleh diambil. Menurut Creswell (2007) pula masalah kajian adalah sesuatu

perkara yang perlu rasional dan ianya perlu diselidiki.

Pada asasnya masalah kajian adalah sesuatu yang lebih kompleks, merangkumi

pelbagai isu sama ada isu positif atau sebaliknya dan ianya memerlukan penyelidikan khusus.

Menurut Amir (2006) lagi, masalah kajian bukan hanya terhad kepada perkara yang

Page 19: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

19

‘bermasalah’ sahaja atau yang besifat negatif, namun ianya boleh juga merangkumi aspek-

aspek positif tentang sesuatu isu itu,misalnya faktor kejayaan sesebuah sekolah.

Dalam proses mengenalpasti masalah yang bersesuaian, adalah perlu bagi setiap

individu untuk mengenal pasti dan menilai masalah kajian yang dipilih. Ini kerana tidak

semua masalah kajian tersebut sesuai untuk diuji atau sebaliknya. Kesimpulannya, masalah

kajian yang baik adalah masalah yang mengandungi persoalan dan isu penting yang boleh

dijawab serta diselesaikan melalui penyelidikan. Maka, sebagai individu yang ingin

memulakan kajian,kita seharusnya lebih berfikiran kritis dan analitikal dalam memilih

masalah kajian.

6.0 .Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan

6.1 Perancangan Tindakan

Bagi mencapai objektif kajian ini, saya telah merancang beberapa aktiviti bimbingan

untuk murid ini. Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah

berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. Peringkat pengajaran menulis

terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pra tulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk

pelahiran. Peringkat pertama iaitu pra tulisan adalah tempoh masa murid disediakan dengan

aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh

masa ini, latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dilaksanakan

dalam kalangan murid pada peringkat awal lagi.

Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang

yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak

daripada aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas.

Page 20: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

20

Latihan pra tulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan

pergerakan tangan terlebih dahulu seperti mengerakkan jari di atas garisan atau corak yang

dilakarkan pada kertas. Tujuannya ialah supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan

yang bebas untuk menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan

di udara, meja, lantai, dan di atas pasir atau rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti

melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan.

Di samping itu, murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan

jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir

dalam aktiviti- aktiviti tersebut, murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan mata dan

seterusnya melakukan latihan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti

yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke

kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri

ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak gabungan antara bulatan

dan garis lurus secara bebas. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam

diri penulis, atau dalam fikirannya. Perihal menghubungkan bahasa lisan dengan bahasa

fikiran adalah amat sukar. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran permulaan dalam

penulisan biasanya amat susah, walaupun murid tersebut tiada kesukaran untuk membentuk

huruf. Seperti pengajaran bahasa juga, penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid

masih kanak-kanak lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan untuk

kanak-kanak ini haruslah menggunakan pensel, atau krayon. Untuk kes murid ini , saya

menggunakan langkah-langkah ini bagi membantunya.menulis dengan betul. Oleh kerana

murid ini murid yang cepat belajar, saya hanya perlu menerangkan cara-cara memegang

Page 21: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

21

pensel ini sekali sahaja dan dia dapat melakukannya dengan baik. Beberapa langkah-langkah

yang telah dijalankan:

7.0 LANGKAH YANG DIJALANKAN

Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang

dijalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh

berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian.

Maka adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penulisan

bentuk huruf pada permulaan ayat sahaja.

Ahli Jawatankuasa Kajian Tindakan merancang beberapa aktiviti untuk mengatasi masalah

ini seperti:

i. Bentuk huruf salah di warnakan

ii. Menulis di atas huruf yang dicetak

iii. Latihan melukis

iv. Cara duduk

v. Menulis di atas pasir

vi. Latihan koordinasi

vii. Menconteng

viii. Melukis bentuk

ix. Melukis dan mewarna bentuk geometri

Page 22: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

22

x. Sistem tiga garisan

xi. Menulis perkataan dari bawah ke atas

8.0 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN/ PENILAIAN

8.1 Pelaksanaan Aktiviti

Membaiki Tulisan Dengan Kaedah Ansur Maju

Kaedah ansur maju merupakan aktiviti pembelajaran yang dijalankan secara

berperingkat-peringkat untuk memulihkan murid yang mengalami masalah menguasai

kemahiran menulis.

Program pemulihan menulis menggunakan kaedah ansur maju banyak menekankan

cara menguasai sesuatu kemahiran itu secara beransur-ansur. Kaedah ini merupakan satu

kaedah murid mempelajari sesuatu kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas

kemudian beralih ke aras yang lebih sukar sehingga murid dapat menguasai kemahiran

menulis dengan baik.

Murid yang menghadapi masalah kemahiran menulis seperti tulisan tidak kemas dan

comot perlu dijalankan aktiviti pemulihan untuk membantu mereka menguasai semula

kemahiran tersebut. Mereka menjalani proses pemulihan kemahiran menulis secara

berperingkat-peringkat iaitu kemahiran menulis secara pratulisan, mekanis dan mentalis.

Saya melaksanakan tindakan mengikut konsep kaedah ansur maju. Kaedah ansur

maju turut digunakan oleh Tiong Houng Ching (2005), Juliana Ling Chu Chen (2009),

Geranting Anak Lugat (2009), Noraini Binti Ombi (2009).

Page 23: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

23

Tiong Houng Ching mengatakan kaedah ansur maju merupakan satu kaedah untuk

murid mempelajari sesuatu kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas kemudian

beralih ke aras yang lebih sukar dan seterusnya sehingga murid dapat menguasainya.

Konsep ansur maju juga merupakan salah satu dari unsur teori pembelajaran kognitif.

(Sulaiman Bin Ngah Razali,1997). Kaedah ansur maju merupakan satu perancangan atau

prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Ia

merupakan langkah atau peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan

yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran (Kamarudin

Bin Hj. Husin, 1997).

Hull D. (1997) mengatakan kaedah pengajaran secara kontekstual amat berkesan

dijalankan kerana guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup.

Ansur maju merupakan kaedah terbaik yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk membaiki

kemahiran menulis murid supaya menulis dengan tulisan cantik, kemas dan teratur.

Saya memilih untuk menggunakan kaedah ansur maju berbantukan lembaran kerja

garis tiga kerana ia bersesuaian dengan latihan penulisan yang diberikan. Tambahan pula,

garisan-garisan yang disediakan dapat membantu murid mengawal pergerakan alat tulis untuk

membentuk huruf dengan betul.

Perancangan ini akan dilaksanakan oleh Panitia mata pelajaran Bahasa Malaysia pada

setiap tahun dan biasanya bermula dari bulan Januari.

Langkah 1

Pada mulanya, saya telah menjadi role model kepada murid. Saya menunjukkan kepada

mereka cara memegang pensel yang betul. Saya kemudian melatih mereka memegang pensel

mengikut cara yang telah ditunjuk cara.

Page 24: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

24

Sassoon (1990), pendekatan pengajaran yang sistematik diperlukan dalam kemahiran

menulis kerana pendekatan ini memudahkan pengajaran dan pembelajaran penulisan. Saya

juga telah menunjuk cara memegang pensel dan kedudukan postur badan ketika menulis

karangan kepada murid Tahun 1 Sinar.

Juliana Ling Chu Chen (2009) dalam kajiannya mengambil langkah untuk menjadi

role model kepada muridnya dengan menunjukkan kepada murid cara memegang pensel yang

betul serta melatih mereka memegang pensel mengikut cara yang telah ditunjukkan.

Rajah 1: Cara memegang pensel yang betul

Page 25: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

25

Cara memegang pensel yang betul

Gambar tunjuk guru menunjukkan teknik menulis yang betul kepada murid sambil

diperhatikan oleh rakan-rakan sekelasnya.

Menulis Dengan Teknik Yang Betul

Page 26: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

26

Postur badan yang betul semasa menulis.

Postur badan yang betul semasa menulis.

Page 27: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

27

Langkah 2:

Semasa langkah ini, saya melatih murid menulis dengan kedudukan tangan dan buku

latihan yang sesuai dan selesa. Saya menunjukkan kedudukan tangan dan buku latihan

semasa menulis. Kemudian, saya meminta murid mencontohi tindakan yang telah

ditunjukkan. Murid dikehendaki mempraktik sehingga menguasai kemahiran tersebut.

Rajah 2: Kedudukan tangan dan buku ketika menulis

Page 28: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

28

Rajah 2: Kedudukan tangan dan buku ketika menulis

Langkah 3

Menulis di atas huruf yang berputus dicetak. Guru telah mengenal pasti huruf

yang selalu mengelirukan murid. Dengan bantuan komputer guru mencetak huruf berkenaan

Page 29: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

29

dengan saiz yang besar dan kecil. Murid diminta menggunakan jari telunjuk dan pensel

menulis atas huruf berkenaan mengikut arah jam. Cara ini dapat mengukuhkan kemahiran. Ia

dibuat secara latih tubi. Murid digalakkan membuat latihan ini di rumah.

Langkah 4

Latihan melukis dan mewarna. Fotostatkan gambar yang menarik. Murid

digalakkan melukis mengikut bentuk gambar tersebut. Bandingkan gambar tersebut dari segi

warna dan coraknya. Cara ini menambahkan imaginasi murid dan memberikan banyak

latihan pada saraf tangan.

Page 30: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

30

Langkah 5

Cara duduk. Cara duduk adalah sangat penting semasa aktiviti penulisan. Guru harus

menitiberatkan kedudukan badan semasa mereka menulis. Jangan sandar tepi, tunduk dan

meniarap atas meja. Pastikan cara pegangan pensel ltu betul. Perkara di atas adalah sangat

kecil tetapi lama-kelamaan ia boleh menimbulkan masalah kepada murid semasa aktiviti

pembelajaran. Kalau tidak dibetulkan pada permulaan, ia akan dibawa sehingga dewasa.

Langkah 6

Menghasilkan bentuk tulisan dengan menggunakan batu, biji dan kayu. Kenalpasti

bentuk tulisan yang hendak dihasilkan menggunakan batu kecil, biji manik dan lidi supaya

menghasilkan bentuk yang betul.

Page 31: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

31

Langkah 7

Menulis di atas permukaan pasir. Ini adalah satu aktiviti tradisional paling berkesan. Murid

menggunakan jari telunjuk semasa menulis bentuk. Jari ditekan dengan kuat semasa menulis

supaya murid dapat mendalami bentuknya.

Page 32: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

32

Langkah 8

Memberikan latihan koordinasi tangan, jari dan mata. Ini menambahkan tumpuan murid

dalam menulis.

Page 33: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

33

Langkah 9

Menconteng secara bebas. Memberikan kebenaran untuk menconteng papan hitam

mengikut citarasa murid. Cara ini memberikan kebebasan untuk minda murid menghasilkan

banyak bentuk. Guru menerangkan dengan sedikit pengubahsuaian bentuk tersebut boleh

dijadikan huruf.

Page 34: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

34

Langkah 10

Membentuk corak / Menconteng bentuk. Melukis bentuk bulatan, garisan lurus, garisan

melintang. Guru mencantumkan bentuk tersebut supaya menjadi bentuk huruf yang betul.

Page 35: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

35

Langkah 11

Sistem tiga garisan. Guru menerangkan fungsi sistem tiga garisan. Menerangkan cara

penulisan di atas garisan itu. Latih tubi dijalankan kepada murid.

Page 36: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

36

Langkah 12

Menulis perkataan dari bawah ke atas. Cara ini menambahkan tumpuan murid pada hasil

kerja mereka. Aktiviti ini juga memperlahankan pergerakan tangan dan menambahkan

pemerhatian.

Page 37: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

37

9.0 Metodologi

9.1 Teknik Mengumpul Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghasilkan data

deskriptif agar gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses yang berlaku dalam kajian ini

diperoleh. Untuk tujuan tersebut, tiga teknik utama yang biasa digunakan dalam penyelidikan

tindakan saya gunakan iaitu:

Page 38: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

38

9.1.1 Pemerhatian

Untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah, pemerhatian

merupakan teknik berkesan dalam pengumpulan data. Lazimnya, dalam pemerhatian, saya

melihat, mendengar, memerhati dan bertanya untuk mendapatkan maklumat serta untuk

memahami apa yang berlaku dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian, saya dapat merapatkan

diri dengan murid di samping memerhati cara murid yang dikaji menulis.

9.1.2 Temu Bual

Saya juga menggunakan teknik temu bual dalam bilik darjah. Temu bual melibatkan

perbualan antara saya dengan guru pemulihan serta murid ini untuk mendapatkan maklumat

yang relevan dengan kajian. Dalam kajian ini, saya adalah guru dan juga penyelidik. Saya

menemubual murid tentang pendapat atau pemahamannya tentang pengajaran menulis yang

dilaluinya.

9. 1.3 Bukti Dokumen

Di samping teknik pemerhatian dan temu bual, saya juga memperoleh data daripada

dokumen. Pengutipan maklumat daripada dokumen ini membolehkan saya menambah,

membandingkan dan memperkukuh lagi data yang diperoleh daripada teknik pemerhatian dan

teknik temu bual. Dokumen ini kemudiannya saya analisis untuk melihat bentuk, pola dan

trend yang berlaku selain menyediakan bukti kukuh untuk menguatkan kredibiliti teknik temu

Page 39: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

39

bual dan pemerhatian. Untuk kajian ini, dokumen yang saya kutip adalah hasil kerja murid

iaitu tulisan.

10.0 Teknik Menganalisis Data

Data yang saya perolehi terutamanya data dokumen iaitu hasil kerja murid dalam

bentuk tulisan, saya analisis berdasarkan carta yang dinamakan The Pressey Chart for

Diagnosis of Illegibilities in Handwritng. Carta ini boleh disediakan berdasarkan

penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang

tidak dapat dibaca.

Antara bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca berdasarkan carta tersebut adalah seperti yang

ditunjukkan pada Jadual 1.

Jadual 1: Carta berbagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca

1. i tanpa titik

2. k seperti h

3. l tertutup

4. m seperti w

5. n seperti v

6. n seperti s

7. o seperti a

8. o seperti r

9. o tidak tertutup

10. o seperti u

11. r seperti s

12. r seperti i

13. r terlalu kecil

14. r seperti n

15. r seperti u

16. r seperti e

Kesalahan tulisan Semak

1. Perkataan terlalu rapat

2. Terlalu condong

3. Perkataan berpecah

4. Huruf-huruf terlalu dekat

5. Barisan terlalu dekat

6. a seperti u

7. e tertutup

8. a seperti o

9. a seperti oI

10. b seperti Ii

11. b seperti I

12. b seperti k

13. b seperti f

14. n seperti u

15. c seperti e

Page 40: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

40

17. s tidak jelas

18. s seperti r

19. s sperti c

20. t seperti l

21. tangkai jauh

22. t tiada tangkai

23. t tangkai di kanan

24. t tangkai di kiri

25. u seperti oi

26. ur seperti w

27. v seperti n

28. v seperti r

29. w seperti v

30. w seperti m

31. wr seperti ur

32. d tidak ditutup

33. I seperti cI

34. T seperti I

16. c seperti i

17. c seperti a

18. d seperti cI

19. d sepeti l

20. d seperti a

21. e seperti o

22. e terlalu tinggi

23. e seperti c

24. f seperti b

25. g seperti y

26. h seperti li

27. h seperti p

28. h seperti b

29. h seperti l

30. i seperti c

Daripada penyelidikan Pressey (1926), saya telah menyediakan carta untuk

menganalisis tulisan murid ini . Beberapa huruf didapati sering menimbulkan kerumitan,

sebagai contoh, huruf kecil ‘r’, ‘n’, ‘e’, ‘a’, ‘o’, ‘s’ dan ‘t’ menyebabkan kesilapan menulis

lebih daripada lima puluh peratus (50%). Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah

‘r’, diikuti dengan huruf ‘n’. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis ‘r’ seperti ‘I’; ‘n’

seperti u; menutup ‘e’; membuat ‘d’ seperti ‘cl’; ‘o’ seperti ‘a’; dan ‘a’ seperti ‘u’. Huruf

besar biasanya mudah dibaca, kecuali huruf ‘L’. Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf

besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca, adalah munasabah jika pengajaran

pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul.

Teknik seperti ini telah menyebabkan murid ini menghasilkan tulisan yang memuaskan.

11.0 DAPATAN KAJIAN

Setelah semua aktiviti mengikut langkah yang ditetapkan telah dijalankan.

Pencapaian dapat dilihat. Murid memahami konsep sebenar kepentingan bentuk sesuatu

Page 41: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

41

huruf. Guru dinasihatkan sebelum memberikan sesuatu aktiviti penulisan, harus memberikan

peringatan tentang kepentingan huruf. Di samping itu, Ahli Jawatan Kuasa telah menjalankan

satu aktiviti tulisan untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.

KEPUTUSAN:

PERINGKAT JUMLAH

Baik 20%

Memuaskan 60%

Kurang memuaskan 20%

Ada murid yang masih tidak mencapai objektif yang ditetapkan. Murid lain pun dapat

menguasai kemahiran menulis huruf dengan baik.

Dalam kajian kualitatif kaedah persampelan bukan rawak digunakan (non-probability

sampling). Terdapat empat jenis persampelan bukan rawak iaitu persampelam mudah (subjek

kajian yang mudah diperolehi), persampelan bertujuan (pengkaji menggunakan pengetahuan

kepakaran/khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang hendak dikaji

daripada populasi), persampelan bola salji (mengenalpasti lokasi subjek yang mempunyai

atribut/ciri-ciri tertentu semasa kita menjalankan kajian dan persampelan kuota (quota

sampling (pemilihan sampel).

Page 42: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

42

12.0 RUMUSAN PEMERHATIAN

Selepas menjalankan kajian tindakan ini, saya telah dapat membaiki mutu pengajaran

dan pembelajaran saya. Saya berjaya membimbing pelajar saya menguasai kemahiran

menulis dengan betul, teratur, dan kemas. Dari segi pelajar pula, mereka berasa gembira.

Semasa saya berbual dengan mereka, mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana

mereka tidak lagi dimarahi oleh guru lain kerana tulisan mereka seperti cakar ayam. Malah,

ada yang dipuji kerana berjaya menulis dengan baik dan kemas.

Dari segi minat terhadap pengajaran dan pembelajaran , mereka lebih berminat untuk

belajar berbanding dengan dahulu. Namun, pencapaian akademik mereka masih belum ada

menunjukkan kemajuan yang ketara. Ini kerana mereka agak lemah dalam akademik sejak

sekolah rendah. Saya sarankan kajian tindakan ini perlu lagi didedahkan kepada mereka

untuk membantu mereka menguasai kemahiran membaca, mengira, dan seterusnya

kemahiran menaakul yang terkandung dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

Selari dengan matlamat pendidikan masa kini ke arah melahirkan modal insan yang mampu

menguasai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk menuju negara maju, dan

seterusnya merealisasikan WAWASAN 2020.

Dari segi pelajar pula, mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana berjaya

menulis dengan kemas, teratur dan mudah dibaca berbanding dengan tulisan mereka dahulu.

Dari segi, minat terhadap pengajaran dan pembelajaran, mereka lebih berminat untuk menulis

berbanding dengan sikap mereka dahulu. Mereka dapat menyiapkan kerja rumah yang diberi

oleh guru pada masa yang ditetapkan. Guru mata pelajaran lain juga merasai perubahan

positif murid ini.

Maklum balas yang diterima daripada ibu bapa, mendapati mereka berpuas hati dan

berterima kasih dengan pencapaian terkini anak mereka dalam kebolehupayaan menulis

Page 43: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

43

dengan baik, kemas, teratur dan mekanis. Pandangan dan pendapat serta kerjasama guru dan

ibu bapa secara tidak langsung telah memberi impak yang baik dalam menentukan kejayaan

program ini.

13.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Penguasaan murid dalam cara menulis dengan baik dan kemas atau secara mekanis

bukanlah penanda aras yang tekal untuk kita mengukur tahap pemantapan penguasaan

kemahiran membaca mereka. Secara analogi, mereka ini seperti anak benih yang belum boleh

tumbuh tegak dan tegap. Mereka perlu disiram, dibaja, dijaga dan diberi sokongan bagi

membolehkan hidup subur, tegap dan menghasilkan buah yang berkualiti. Demikian juga

dengan murid ini, mereka harus terus dibimbing dengan beberapa bahan sokongan yang

sesuai bagi membolehkan penguasaan pemerolehan cara menulis mereka akan terus mantap

dan berkesan.

Atas pertimbangan ini saya berpendapat bahawa satu kajian pelaksanaan program

pemulihan 2M yang sistematik, terancang dan holistik harus dijalankan bagi mengenal dan

menguji keberkesanan 3 fasa perancangan yang utama iaitu:

i. Fasa kemahiran membaca dan memahami

ii. Fasa kemahiran menulis(penulisan)

iii. Fasa Pengusaan sistem tatabahasa dan penggunaan ayat.

Setiap fasa yang dirangka harus mengandungi buku atau modul yang diolah

Page 44: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

44

khusus mengikut keperluan khas setiap murid yang bermasalah penulisan dan pembacaan

atau murid pemulihan LINUS Literasi secara amnya.

14.0 REFLEKSI KEBERKESANAN PROSES PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN

Pendekatan kaedah pembelajaran individu, peer learning dan latih tubi yang saya

gunakan dalam kebanyakan aktiviti adalah sangat sesuai dan efektif dalam situasi mengajar

murid bermasalah seperti murid yang kaji. Ini adalah ciri-ciri ketidakupayaan yang dimiliki

oleh mereka yang memerlukan bimbingan dan tumpuan semasa proses pengajaran dan

pembelajaran.

Secara keseluruhannya, teknik pengajaran guru dan teknik latih tubi yang saya

gunakan telah berjaya meningkatkan tahap keupayaan kemahiran membaca, menggalak dan

memupuk minat murid untuk terus membaca, memberi keyakinan yang tinggi kepada murid

dalam proses menulis dengan baik dan kemas. Mereka juga mempunyai persepsi positif

terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Di samping menggalakkan murid merekod bacaan

di dalam buku NILAM. Seterusnya dapat menaikkan rekod bacaan Program NILAM di

sekolah. Secara tidak langsung akan memberi impak yang baik kepada sekolah.

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di kelas pula, berdasarkan pemerhatian

saya, kebolehupayaan murid membaca dan menulis dengan baik, membolehkan guru

meneruskan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih proaktif dan menggembirakan. Guru

tidak perlu mengambil masa yang lebih lama atau terpaksa memberi perhatian yang lebih

terhadap seorang murid sahaja dan menjejaskan murid lain dalam kelas. Justeru, sukatan

pelajaran guru dapat dilaksananakan dengan jayanya dalam masa yang dirancang. Selain itu

murid juga dilihat lebih berkeyakinan dan berminat untuk mengikuti pengajaran guru di

Page 45: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

45

dalam kelas. Mereka lebih optimis dalam membuat kerja dan latihan yang diberikan dengan

sempurna. Di samping berasa bangga dengan pujian dan rangsangan yang diberi guru.

Penggunaan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar

Saya juga telah menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar untuk mengukuhkan

kefahaman murid terhadap konsep pengajaran dan pembelajaran menulis. Penggunaan

pelbagai kad, lembaran kerja dan slaid tentang cara-cara menulis yang mekanis dengan baik

telah membantu murid-murid menulis semula karangan dengan lebih baik. Ruhaida Mansor

(2005) menyatakan penggunaan alat bantu mengajar (ABM) sewaktu mengajar dapat

membantu guru meningkatkan kemahiran murid dalam mengenal dan menulis abjad.

Nadzeri Isa (2001) juga menyatakan penggunaan bahan bantu mengajar dalam

pengajaran menulis telah berjaya meningkatkan prestasi penulisan mekanis dalam kalangan

murid. Sehubungan dengan itu, guru-guru perlu memastikan bahan rangsangan yang

digunakan sesuai dan mudah difahami oleh murid.

15.0 PENUTUP

Kemahiran menulis adalah di antara cabang kemahiran yang perlu dipelajari oleh

manusia untuk melengkapkan proses kelangsungan berbahasa secara natural dan

mudah. Malah di dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) telah dinyatakan

dengan jelas bahawa kemahiran menulis adalah keperluan wajib selain daripada kemahiran

membaca, mengira dan menaakul yang menjadi elemen pengukuhan aplikasi untuk

perlaksanaan modul pembelajaran di alaf baru ini.

Keempat-empat kemahiran ini perlu melangkah seiring memandangkan keperluan

pendidikan Bahasa Melayu dan mata pelajaran lain yang masih menetapkan pengukuran

Page 46: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

46

prestasi dan keupayaan murid dinilai secara bertulis. Menulis tidak seperti membaca

memerlukan kaedah yang spesifik dan memerlukan koordinasi minda dan anggota

tubuh. Proses menulis adalah proses berterusan yang tidak tertakluk kepada pengajaran di

sekolah tetapi berlangsung sepanjang hidup.

Pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis Bahasa Melayu sekolah rendah akan

lebih berkesan jika kreativiti dan kecekapan guru mengatur strategi pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan. Guru hendaklah mengaplikasikan pelbagai kaedah dan strategi

pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang memudahkan pemahaman

murid dan menggalakkan minat belajar murid.

Hal ini perlu terutama kepada murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran

menulis iaitu lemah dalam pengamatan dan sukar membuat perkaitan dengan konsep

pembelajaran.

Manusia berkomunikasi antara satu sama lain melalui lisan, bacaan dan tulisan.

Bahasa tulisan merupakan bentuk komunikasi yang paling tinggi dan kompleks. Menulis

adalah satu kemahiran dan saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea.

Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffman (1991) mengatakan tulisan merupakan

utama bagi murid untuk menunjukkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran akademik

yang lebih tinggi. Seseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau

apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain.

Penggunaan internet dan komputer dengan perisian yang menarik dan interaktif oleh

guru amat digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Kelemahan

murid menguasai kemahiran menulis menjejaskan potensi serta motivasi dalam menguasai

pelbagai kemahiran lain dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Page 47: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

47

Oleh itu, guru Bahasa Melayu perlu memberi penekanan kepada pendekatan, kaedah,

strategi dan teknik pengajaran khususnya dalam aspek pengajaran penulisan. Pelbagai

pendekatan, kaedah, strategi dan teknik pengajaran yang diaplikasikan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengajaran guru yang lebih menarik,

inovatif dan berkesan akan mampu menarik minat murid untuk belajar.

Walshe, R.D. (1981) menyebut bahawa menulis ialah proses memilih, menggabung,

menyusun dan mengembangkan gagasan di dalam ayat, perenggan atau untuk persembahan

lisan seperti kuliah dan syarahan secara berkesan.

Menulis memerlukan koordinasi tubuh sekata seperti minda, mata dan tangan untuk

memilih ujaran dan kalimat yang sesuai untuk disepakati menjadi seperangkat ayat atau

perenggan yang lengkap yang kemudiannya memberi makna dan kesan untuk melahirkan

ilham atau idea untuk difahami dan diaplikasi oleh masyarakat umum, jika perlu.

Menulis adalah proses merekod bahan-bahan ujaran ke dalam bentuk tulisan

berdasarkan pendapat, idea, pengalaman. Ia boleh jadi hanya sekadar simbol-simbol grafik

yang disusun menjadi lambang dan membentuk perkataan, ayat dan seterusnya menzahirkan

bahasa dan gagasan tersusun yang memberi makna dan memberi manfaat kepada khalayak

pembaca dan pendengarnya.

Daripada A.C. Krizan dan Joyce. P Logan (2000) mentakrifkan menulis adalah

proses menyampaikan maklumat dan maksud. Proses penyampaian itu boleh jadi juga

melalui grafik yang digabungkan dan berkait rapat dengan lambang bunyi yang diucapkan

semasa kita bercakap sehingga dapat melahirkan gagasan yang difahami dan diikuti.

Maklumat bertulis mempunyai keupayaan untuk disimpan dan dimanfaatkan dengan pelbagai

cara seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang dikumpul dan

Page 48: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

48

direkodkan pada zaman Saidina Othman sehingga memberi kebaikan kepada umat Muslim

meskipun ratusan tahun sudah berlalu.

Bloomfield (1933: 21) di dalam Lyons. (1995 : 253) mengatakan bahawa penulisan

bukanlah bahasa, tetapi cara mencatatkan bahasa dengan tanda yang dapat dilihat. Tanda-

tanda yang dapat dilihat itulah yang dinamakan simbol atau huruf yang disatukan sehingga

menjadi perkataan yang membawa makna. Lyons (1995 : 13) mentakrifkan penulisan ialah

bahasa yang disampaikan melalui bunyi atau grafik malahan melalui cara yang tidak

terhingga banyaknya.

Sukatan Pelajaran Malaysia menitikberatkan pencapaian murid di dalam bidang

penulisan agar pada akhirnya, selepas mereka tamat pengajian kemahiran ini boleh digunakan

untuk mereka melahirkan pendapat, mengumpul maklumat, menyusun idea dan hujah secara

efektif dan tuntas. Penglahiran gagasan secara tersusun ini akan membolehkan perasaan dan

pengalaman murid dikongsi dan digunakan untuk pelbagai tujuan. Salah satunya ialah untuk

lulus cemerlang di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Page 49: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

49

BIBLIOGRAFI

Rujukan Utama:

Mahizer bin Hamzah,Abdul Talib bin Mohamed Hashim, Noraini binti

Mohamed Noh, Norazilawati binti Abdullah (2014). Modul Pendidikan Jarak

Jauh KRL3033 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah.

Universiti Pendidikan Sultan Idris.Tanjong Malim

Creswell, W.J (2008). Educational Research; Palnning, Conducting,

and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (3rd

Ed.). New Jersey; Pearson

Prentice Hall.

Gay, L.R., Mills, G.E, & Airasian, P. (2011). Educational Research:

Competences for Analysis and Application. (10th

Ed.) Columbus, OH: Merrill.

Noraini Idris (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Mc Graw-Hill.

Rujukan Tambahan:

Abd Aziz Abd Talib.( 2000) PEDAGOGI BAHASA: PRINSIP DAN KAEDAH.

Abd Rahman. (2011).PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH

Page 50: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

50

Abd. Aziz Abd. Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, kaedah dan

Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010). Program Literasi Dan Numerasi LINUS

Tahun 2 Jilid 1. Putrajaya

BAHASA MELAYU: MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN MURID

BUKAN MELAYU

Dalam Mata Pelajaran Bahasa Cina Dengan Kaedah Ansur Maju. Buku Koleksi

Bahan Seminar Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009, 146-156.

DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PERSEKOLAHAN

Darul Makmur: PTS Professional Printing Sdn. Bhd

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). MEMPERKASAKAN PENGAJARAN

Dr. Ali Mahmood, Mashudi Bahari dan Lokman Abd Wahid.(2011).

Juliana Ling Chu Chen. (2009). Kajian Ke Atas Membaiki Tulisan Murid Tahun 3

Jurnal Bahasa, Abd Rasid Jamian.( 2001). PENGAJARAN PEMELAJARAN

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Abdul Rasid Jamian. (2011)

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Che Zanariah Che Hassan, Fazzillah

Kementerian Pelajaran Malaysia, MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN

KETRAMPILAN BERFIKIR

MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN

Pelita Bahasa, Ahmad Khair Mohd Noor.(2005). MENULIS MEMBINA

Pengenalan Pendidikan Bahasa Melayu. Selangor: Open University Malaysia.

Page 51: assigment KRL 3043

KRL 3043 Latihan Ilmiah

D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO

51

PERMASALAHAN MENULIS DAN MEMBACA BAHASA MELAYU MURID-

MURID SEKOLAH RENDAH DI LUAR BANDAR

Rendah. Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Roselan Baki. (2003). Pengajaran Dan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu.

Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Tuan Jah Tuan Yusof. (2003). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah

Utusan Publication Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur.

Yahya Othman (2005). Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Pahang

http://pembelajaranmenulis.blogspot.com/

http://retibasa.blogspot.com/2010/04/pengajaran-pembelajaran-penulisan.html

https://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2

EYGaXy8/edit#slide=id.p13

www.ukm.my/jpbm/pdf/65-77%20Lim%20CY%20et%20al.pdf

http://www.pdknet.com.my

http://www.web.apps.emoe.go.my/ipba/rdibpa/cd1/article52.pdf

jpn.moe.gov.my. Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam

Pembelajaran merupakan satu ... kesukaran dalam penguasaan kemahiran membaca,

menulis dan mengira.