of 7 /7
2015 märts Nr 3 (163) märts 2015 Kristiine linnaosa ajaleht www.tallinn.ee/kristiine KÜ Koskla 2 enne ja pärast rekonstrueerimist TEADAANNE ISIKUTELE, KES ON VÕETUD ARVELE MAJUTAMISEKS VOODIKOHALE VÕI PERETUPPA SOTSIAALMAJUTUSÜKSUSES TALLINNA LINNAVALITSUS TUNNUSTAS TEGUSAID KORTERIÜHISTUID KRISTIINE LINNAOSA TUNNUSTAS 2014. AASTA TEGUSAMAID KORTERIÜHISTUID ALATES VEEBRUARIST ON VAJA MEELES PIDADA VAID ÜHTE HÄDAABINUMBRIT: 112 AIA- JA PARGIJÄÄTMETE VEDU KRISTIINE LINNAOSA ELANIKELE! Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord“ on arvele võetud isik kohustatud linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale: teatama sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemise vajaduse lõppemisest; teatama isiku- ja kontaktandmete muutumisest; esitama igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kirjaliku kinnituse selle kohta, et vajab jätkuvalt voodikohta sotsiaalmajutusüksuses. Avaldusi saab esitada Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonda aadressil Tulika 33b. Vastuvõtt esmapäeval 9.00–13.00 ja 14.00–18.00 või neljapäeval 9.00–13.00 ja 14.00–17.00. Täiendav info ja vastu- võtuaja broneerimine telefonidel 645 7140 või 645 7149. Määruses toodud kohustuste mittetäitmisel kustutab linnaosavalitus isiku arvelt sotsiaalmajutusüksuses voodikoha taotlejana. Teadmiseks isikutele ja peredele, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise ja võlanõustamise teenust. Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ning sotsiaalsele toimetulekule, õpetades oma rahalisi ressurs- se oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist ennetama. Majandusnõusta- mise sisu on tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ning võlgade vältimise õpetamine. Võlanõustamise eesmärk on parandada võlgade tõttu rahalistesse raskus- tesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Probleemid ja raskused, millega on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: võlad (eluasemelaenu võlg, üürivõlg, kiirlaenuvõlg, krediitkaardi võlg, trahvid, suhtlemine kohtutäiturite- ga) ja ebapiisav majandamise oskus. Võlanõustamine on nõustav teenus ega anna materiaalset abi. Majandusnõustamise ja võlanõustamisteenus on Tallinna elanikele tasuta. Majandusnõustamise teenust osutatakse ainult Tallinna elanikele. Võlanõus- tamisteenuse hind teiste kohalike omavalitsuste elanikele on 19,10 eurot tund. Täiendav info ja nõustamisele registreerimine toimub tööpäevadel kell 9.00–16.00 telefonil 666 0886 või e-posti aadressil: [email protected] SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TALLINNA KLIENDITEENINDUS KOLIS AADRESSILE ENDLA 8 Alates 16. märtsist teenindab Sotsiaalkindlustusamet oma kliente Tallinnas uuel aadressil: Endla 8 (endine Maksu- ja Tolliameti maja). Klienditeenindusega samasse majja kolisid ka seni Pronksi 12 ja Lembitu tänava kahes majas paiknenud üksused ja juhtkond. Seega on Sotsiaalkindlustusameti juriidiline aadress alates 16. märtsist Endla 8, 15092 Tallinn. Endla 8 hoone asub Tallinna kesklinnas Rahvusraamatukogu lähedu- ses, kuhu pääseb hõlpsasti nii bussi ja trollibussi, kui ka autoga. Võrreldes senise asukohaga paranevad klientide parkimisvõimalused, maja juures on paarkümmend parkimiskohta. Klienditeenindussaal asub esimesel korrusel ja on hästi ligipääsetav ka ratastooliga liikujatele. Klienditeeninduse vastuvõtuajad jäävad pärast kolimist samaks: E 8.30–18.00, T,K,N 8.30–16.30 ja R 8.30–13.00. Endiseks jäävad ka kõik telefoninumbrid. Senine klienditeenindus aadressil Pronksi 12 on suletud alates 13. märtsist. Tallinna Kommunaalameti moodustatud komisjon otsustas, et 2014. aastal projekti „Fassaadid korda“ toetuse saanud ühistutest väärivad tunnustust KÜ Trummi 6, KÜ Koskla 2 ja KÜ Asunduse 9. Tänukirjade pidulik kätteandmine tunnustamist väärinud korteriühistute juhatuste esimeeste- le toimus 25. veebruaril 2015 kell 15.00 Jaan Poska majas. Projekti „Fassaadid korda“ raames eraldati 2014. aastal toetust 28 korteriühistule. Tunnustuse said kolm ühistut, kes teostasid hoone enim kompleksseima renoveerimise. Tänukirjaga tunnus- tati KÜ-d Trummi 6, KÜ-d Koskla 2 ja KÜ-d Asunduse 9. KÜ Trummi 6 (Nõmme): teostati fassaadide ja katuse soojustamine, uuendati küttesüsteem ja paigaldati küttekulu jaoturid, paigaldati korteripõhised ventilatsiooniagregaadid, vahetati aknad ja välisuksed. Tööde kogumaksumuseks oli 567 943 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 62%. KÜ Koskla 2 (Kristiine): teostati fassaadide ja lamekatuse rekonstrueerimine, küttesüsteemi renoveerimine kahetorusüsteemseks. Paigaldati soojusmõõtjad, soojustagastusega ventilatsioon, päikesepaneelid ja õhk-vesi soojuspumbad. Tööde kogumaksumuseks oli 651 168,50 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 50%. Koskla 2 silikaatelamu on ehitatud 1972. aastal. 2014. aastal saadi Kredexilt toetust, samuti osaleti projektis „Fassaadid korda“. 2014. aastal suvel käivitati korteriühistul päikeseküte. Tegemist on 480 vaakumtoruga süsteemiga, mis peaks aasta kokkuvõttes majale tooma ligi 35–40 MW/h soojusenergiat. Päikeseenergia on kõige puhtam taastuvenergia liik, mis on ka väga soodne ja kiire tasuvusajaga. Praktika näitab, et päikesekütte seadmed tasuvad investeeringu ära ligi 8 aas- taga. Kuna tegemist on taastuvenergiaga, siis SA Kredex toetab kortermaja päikesekütte seadme- te paigaldamist kuni 30% ulatuses. Seega võib tasuvusaeg olla isegi alla 6 aasta. KÜ Asunduse 9 (Lasnamäe): teostati fassaadi ja sokli soojustamine, kõikide akende vahetus, renoveeriti katuslagi, trepid ja varikatused, vahetati küttesüsteem, paigaldati fresh-klapid ja vannitubade ventilaatorid. Tööde kogumaksumuseks oli 368 225 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 47%. Projektiga „Fassaadid korda“ toetatakse ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafinantseeringu katmisel. Renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit. Toetust antakse kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem, kui 19 173 eurot. Projekti eelarve oli 2014. aastal 448 143,27 eurot. 2014. aastal eraldati toetust 28 korteriühistule, kellest 25 kasutas seda summas 366 303,72 eurot. Kristiine linnaosa tegusamate korteriühistute hindamiskriteeriumid olid järgmised: KÜ on pikemat aega olnud heakorraalaselt eeskujulik või silmapaistev; KÜ on silma paistnud erakordselt kiire arenguga; KÜ välisilme ja -ruum on esteetiliselt korras; korrastustööd on tehtud KÜ algatusel ja korteriomanike omavahenditest; KÜ on ümbruskonda sobiva värvila- hendusega, vaadeldavalt terviklik ja kaunis (ansamblilisus); KÜ fassaadiremondiga on järgitud ehitise ajastu stiili (harmooniline lahendus). Maja väline korrasolek koos ümbritseva miljööga; arhitektuursed väikevormid (piirdeaiad; väravad; prügimajad jms); jäätmemahutite asukohad, korrasolek; majanumbri olemasolu. Kristiine tegusaima korteriühistu 2014 tiitel omistati KÜ Koskla 7, ka Energiasäästliku kauni kodu 2014. a tiitel läks KÜ-le Koskla 7. 18.01.2015 tunnustati MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt Koduomanike Kongressil Energiasäästlik kaunis kodu 2014 nominente. Kortermajade kategoorias võitis KÜ Koskla 7, KÜ esimeheks on Marek Viik. Projektis „Hoovid korda“ osalenud korteriühistutest tunnustati: Väike ja tubli korteriühistu KÜ Mooni 19. Projekt leidis tunnustust ka Tallinna Kommunaalameti poolt. Tegu on 10 korteriga väikese korterelamuga aastast 1938. Maja vanuseks on 77 aastat. „Hoovid korda“ projekti raames rajati hoovi piiritletud graniitsõelmetega kaetud parkimisala 7 autole ja sissesõidutee; vabakujulisest paekivist kõnniteed ja puhkenurga alus aeda; projektlahendus nägi ette, et sadevesi voolab aia poole, kastes puid ja põõsaid. Tööde kogumaksumus oli 10 037 eurot, millest toetus moodustas 7 025 eurot. Soliidselt kaunis korteriühistu KÜ Tuisu 5. Korteriühistu on 14 korteriga elamu aastast 1947. 2011. aastal osales KÜ Tuisu 5 „Fassaadid korda“ projektis ja samuti saadi toetust Kredexilt. Eesti Korteriühistute Liidu tunnustus arhitektuurilise terviklahenduse eest saadi 2011. aastal. 2014. aastal rajati I etapina parkimiskohad ja taastati Tuisu 5 esine haljastus. Parkla rajamisega suunati parkimine Tuisu tänavalt KÜ Tuisu 5 kinnistule, millega parandati operatiivsõidukite ligipääsu Tuisu 5 ja naabermajale ning ühtlasi muudeti turvalisemaks jalakäijate ja jalgratturite liiklemine Tuisu tänaval. Tööde kogumaksumus oli 16 070,35 eurot, millest toetus moodustas 11 244 eurot. Stiilselt kaunis maja KÜ Kotka 14. Maja ehitati 1955. aastal, algselt oli 26 korterit, peale renoveerimist on 30 korterit; 2014. aastal KÜ vahetas 600 m2 sisehoovil asfaltkatte; uuendati sõidutee kate koos kaevu kõrguste reguleerimisega; tööde kogumaksumus oli 31 852 eurot, toetust eraldati 15 980 eurot. Projektis „Fassaadid korda“ osalenud korteriühistutest tõsteti esile: Tegusaim suurte seast KÜ Nõmme tee 19. Korterelamu aadressil Nõmme tee 19 on 1980. aastal ehitatud 106 korteriga 9-kordne korrus- elamu. Projekti raames energiasäästu eesmärgil rekonstrueeriti küttesüsteem, soojustati hoone piirded (fassaad, sokkel, katus), paigaldati soojustagastusega ventilatsioon, vahetati välja vanad aknad ja uksed. Soojustamise käigus on soojustatud lodžad kõigil korteritel, paigal- datud pakettaknad. Hoone on saanud uue välisilme. Projekti maksumus oli kokku 875 419,32 eurot; toetus 19 173 eurot. KÜ Koskla 2. 1972. aastal ehitatud 60 korteriga silikaatelamu. 2014. aastal saadi Kredexilt toetust, samuti osaleti „Fassaadid korda“ projektis, mille käigus teostati fassaadide ja lamekatuse rekonst- rueerimine, küttesüsteemi renoveerimine kahetorusüsteemseks. Paigaldati soojusmõõtjad, soojustagastusega ventilatsioon, päikesepanee- lid ja õhk-vesi soojuspumbad. Tööde kogumaksumuseks oli 651 168,50 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 50%. Väike ja tubli korteriühistu Kotka 34, majas on 8 korterit, maja on ehitatud 1940. aastal. 2014 . aastal saadi toetust „Fassaadid korda“ projektist ning Kredexilt, mille käigus soojustati fassaad, vahetati välja aknad, välisuksed, remonditi trepikoda; kõigile korteritele tagati valmisolek liituda õhksoojuspumbaga; korrastati kanalisatsioon, elektrisüsteem, katus; soojustati keldrilaed. Projektis „Roheline õu“ osalenutest: KÜ Tüve 14 ja 16 õue uus ilme. Tallinna Linnavaraameti käskkirjaga määratud auhinnad kaheksale korteriühistule projekti „Roheline õu“ raames 2014. aastal huvitava lahenduse ja õueala kujundamise silmapaistvalt hea tervikteostuse eest järgmiselt: Kristiine linnaosast kõige kaunimalt ja paremini teostatud projekt 2014. aastal – KÜ Tüve 14/16, esindajad Reet Tüür ja Tarvo Krall (põõsaste, püsikute, lilletaimede, mulla ja väetise soetamine ning istikute istutamine). Pikaajalise ja tulemusliku töö tunnustati KÜ Kasvu 16 esimeest Arvo Kaalepit ja Energia piirkonna tervikliku lahenduse eest pälvis tun- nustuse Lea Nõukas. Tänu ühtsele hädaabinumbrile saab ühe telefonikõnega appi kutsuda nii kiirabi, pääste kui ka politsei või kõik korraga. Parim info saadakse sündmusega seotud inimeselt või sündmuskoha vahetus läheduses olijalt. Numbril 112 helistades vasta lühidalt kõikidele küsimustele. 1. Ütle, mis juhtus ja kes vajavad abi. 2. Ütle, kuidas juhtus, kas võib tekkida oht inimestele, varale või kesk- konnale. 3. Ütle, kuhu abi vajatakse. Kui täpset aadressi pole võimalik öelda, siis kirjelda, kuidas sündmuskohale jõuda. Kui sa ei asu sündmuskohal, siis tuleb seda kindlasti öelda. 4. Ära katkesta kõnet enne, kui sinu aitamiseks vajalik info on välja selgitatud. 5. Hoida oma telefoniliin vaba. Päästekorraldajal võib sulle tagasi helis- tada lisainfo küsimiseks või nõuannete andmiseks. 6. Kui olukord sündmuskohal halvenes või läks paremaks, helista kohe numbrile 112 ja anna täiendavat infot. Kui kahtled, kas tegemist on hädaolukorraga või mitte, on alati parem helistada numbrile 112. Hädaabinumbril helistades positsioneerib Häirekeskus helistaja asuko- ha. Lisainfot ja digikaardi otsinguvõimalusi kasutades määratakse abivaja- ja võimalikult täpne asukoht. Häirekeskuse päästekorraldajad töötavad koos ühises töösaalis ja seal võetakse vastu kõik hädaabikõned. Et hädasolija ei peaks liinilepääsu oo- tama, töötab kõnede ülevoolu süsteem. Kõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises Häirekeskuse piirkondlikus keskuses ja vastavalt vajadusele saadab välja kas kiirabi, päästjad või politseiametni- kud. Üleminekuajal numbrile 110 helistajad suunatakse automaatselt numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Ära helista hädaabinumbrile 112, kui ei ole vaja kiiret abi! Ära luba lastel mängida sisselülitatud mobiiliga, sest laps võib kogemata valida numbri 112. Hoolitse, et sinu telefon ei saaks teha automaatselt kõnet numbril 112. Hädaabinumber 112 ei ole naljanumber. Ükski helistaja ei jää tänapäe- val anonüümseks ja naljategijaid karistab politsei. Hädaabinumbri teadlikult vale või pahatahtliku kasutamise eest on ettenähtud karistused. Aia- ja pargijäätmeid ei tohi panna olmejäätmete konteinerisse, sest tegemist on taaskasutatava toormega, mille bioloogilisel ümbertöötlemi- sel saadakse toiteainerikast mulda. Seega soovitame võimalusel oma aia- jäätmed kompostida. Kel sellist võimalust pole, neil aitab Kristiine Linnaosa Valitsus ka sellel aastal tasuta ära viia puulehed ja aiajäätmed. Leheveosoov tuleb eelnevalt elektrooniliselt registreerida aadressil: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kristii- ne-linnaosa-elanikele Lehevedu on planeeritud 19. ja 20. nädalale. Lehtede täpse äraveoaja teatame soovijatele vähemalt kaks päeva ette. Kuna pakume kaasabi aiajäätmete äraveoks, siis palume ohtlikke jäät- meid, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroonikat ja ehitusprahti lehekot- tidesse mitte panna. Juhul, kui lehekottidest avastatakse sellised jäätmed, lehekotte ära ei viida. HEAD KRISTIINE KORTERIÜHISTUTE LIIKMED Järgmine korteriühistute ümarlaud toimub 15. aprillil kell 18 Kristiine Linnaosa Valitsuse teise korruse saalis. Päevakord: – SDNA OÜ tutvustab vara märgistamissüsteeme, mis aitavad leida teie varastatud vara. Markeeritud varad sisestatakse rahvusvahelisse andmebaasi, mis annab politseile üle maailma võimaluse tuvastada leitud vara või identifitseerida kurjategijat ka piiriüleselt. Varamärgistussüsteeme tutvustavad Tanel Tammela ja Meelis Taniel. – jooksvad küsimused

Krl marts web est

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Krl marts web est

2015 märts

Nr 3 (163) märts 2015 Kristiine linnaosa ajaleht

www.tallinn.ee/kristiine

KÜ Koskla 2 enne ja pärast rekonstrueerimist

T E A D A A N N E I S I K U T E L E , K E S O N V Õ E T U D A R V E L E M A J U TA M I S E K S V O O D I KO H A L E V Õ I P E R E T U P PA S O T S I A A L M A J U T U S Ü K S U S E S

TA L L I N N A L I N N AVA L I T S U S T U N N U S TA S T E G U S A I D KO R T E R I Ü H I S T U I D

K R I S T I I N E L I N N A O S A T U N N U S TA S 2 0 1 4 . A A S TA T E G U S A M A I D KO R T E R I Ü H I S T U I D

A L AT E S V E E B R UA R I S T O N VA J A M E E L E S P I D A D A VA I D Ü H T E H Ä D A A B I N U M B R I T: 1 1 2

A I A - J A PA R G I J Ä ÄT M E T E V E D U K R I S T I I N E L I N N A O S A E L A N I K E L E !

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele „Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord“ on arvele võetud isik kohustatud linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale:

• teatama sotsiaalmajutusüksusesse voodikoha taotlemise vajaduse lõppemisest;

• teatama isiku- ja kontaktandmete muutumisest; • esitama igal aastal hiljemalt 31. märtsiks kirjaliku kinnituse selle

kohta, et vajab jätkuvalt voodikohta sotsiaalmajutusüksuses.Avaldusi saab esitada Kristiine Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande

osakonda aadressil Tulika 33b. Vastuvõtt esmapäeval 9.00–13.00 ja 14.00–18.00 või neljapäeval 9.00–13.00 ja 14.00–17.00. Täiendav info ja vastu-võtuaja broneerimine telefonidel 645 7140 või 645 7149.

Määruses toodud kohustuste mittetäitmisel kustutab linnaosavalitus isiku arvelt sotsiaalmajutusüksuses voodikoha taotlejana.

Teadmiseks isikutele ja peredele, kes on sattunud majanduslikesse raskustesse: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise ja võlanõustamise teenust.

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ning sotsiaalsele toimetulekule, õpetades oma rahalisi ressurs-se oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist ennetama. Majandusnõusta-mise sisu on tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ning võlgade vältimise õpetamine.

Võlanõustamise eesmärk on parandada võlgade tõttu rahalistesse raskus-tesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Probleemid ja raskused, millega on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: võlad (eluasemelaenu võlg, üürivõlg, kiirlaenuvõlg, krediitkaardi võlg, trahvid, suhtlemine kohtutäiturite-ga) ja ebapiisav majandamise oskus. Võlanõustamine on nõustav teenus ega anna materiaalset abi.

Majandusnõustamise ja võlanõustamisteenus on Tallinna elanikele tasuta. Majandusnõustamise teenust osutatakse ainult Tallinna elanikele. Võlanõus-tamisteenuse hind teiste kohalike omavalitsuste elanikele on 19,10 eurot tund.

Täiendav info ja nõustamisele registreerimine toimub tööpäevadel k e l l 9 . 0 0 – 1 6 . 0 0 te l e fo n i l 6 6 6 0 8 8 6 võ i e - p o s t i a a d re s s i l : [email protected]

S O T S I A A L K I N D LU S T U S A M E T I TA L L I N N A K L I E N D I T E E N I N D U S KO L I S A A D R E S S I L E E N D L A 8Alates 16. märtsist teenindab Sotsiaalkindlustusamet oma kliente Tallinnas uuel aadressil: Endla 8 (endine Maksu- ja Tolliameti maja).

Klienditeenindusega samasse majja kolisid ka seni Pronksi 12 ja Lembitu tänava kahes majas paiknenud üksused ja juhtkond. Seega on Sotsiaalkindlustusameti juriidiline aadress alates

16. märtsist Endla 8, 15092 Tallinn.Endla 8 hoone asub Tallinna kesklinnas Rahvusraamatukogu lähedu-

ses, kuhu pääseb hõlpsasti nii bussi ja trollibussi, kui ka autoga. Võrreldes senise asukohaga paranevad klientide parkimisvõimalused, maja juures on paarkümmend parkimiskohta. Klienditeenindussaal asub esimesel korrusel ja on hästi ligipääsetav ka ratastooliga liikujatele.

Klienditeeninduse vastuvõtuajad jäävad pärast kolimist samaks: E 8.30–18.00, T,K,N 8.30–16.30 ja R 8.30–13.00.

Endiseks jäävad ka kõik telefoninumbrid. Senine klienditeenindus aadressil Pronksi 12 on suletud alates 13. märtsist.

Tallinna Kommunaalameti moodustatud komisjon otsustas, et 2014. aastal projekti „Fassaadid korda“ toetuse saanud ühistutest väärivad tunnustust KÜ Trummi 6, KÜ Koskla 2 ja KÜ Asunduse 9. Tänukirjade pidulik kätteandmine tunnustamist väärinud korteriühistute juhatuste esimeeste-le toimus 25. veebruaril 2015 kell 15.00 Jaan Poska majas.

Projekti „Fassaadid korda“ raames eraldati 2014. aastal toetust 28 korteriühistule. Tunnustuse said kolm ühistut, kes teostasid hoone enim kompleksseima renoveerimise. Tänukirjaga tunnus-tati KÜ-d Trummi 6, KÜ-d Koskla 2 ja KÜ-d Asunduse 9.

KÜ Trummi 6 (Nõmme): teostati fassaadide ja katuse soojustamine, uuendati küttesüsteem ja paigaldati küttekulu jaoturid, paigaldati korteripõhised ventilatsiooniagregaadid, vahetati aknad ja välisuksed. Tööde kogumaksumuseks oli 567 943 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 62%.

KÜ Koskla 2 (Kristiine): teostati fassaadide ja lamekatuse rekonstrueerimine, küttesüsteemi renoveerimine kahetorusüsteemseks. Paigaldati soojusmõõtjad, soojustagastusega ventilatsioon, päikesepaneelid ja õhk-vesi soojuspumbad. Tööde kogumaksumuseks oli 651 168,50 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 50%.

Koskla 2 silikaatelamu on ehitatud 1972. aastal. 2014. aastal saadi Kredexilt toetust, samuti osaleti projektis „Fassaadid korda“. 2014. aastal suvel käivitati korteriühistul päikeseküte. Tegemist on 480 vaakumtoruga süsteemiga, mis peaks aasta kokkuvõttes majale tooma ligi 35–40 MW/h soojusenergiat. Päikeseenergia on kõige puhtam taastuvenergia liik, mis on ka väga soodne ja kiire tasuvusajaga. Praktika näitab, et päikesekütte seadmed tasuvad investeeringu ära ligi 8 aas-taga. Kuna tegemist on taastuvenergiaga, siis SA Kredex toetab kortermaja päikesekütte seadme-te paigaldamist kuni 30% ulatuses. Seega võib tasuvusaeg olla isegi alla 6 aasta.

KÜ Asunduse 9 (Lasnamäe): teostati fassaadi ja sokli soojustamine, kõikide akende vahetus, renoveeriti katuslagi, trepid ja varikatused, vahetati küttesüsteem, paigaldati fresh-klapid ja vannitubade ventilaatorid. Tööde kogumaksumuseks oli 368 225 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 47%.

Projektiga „Fassaadid korda“ toetatakse ühistuid korterelamu renoveerimislaenu taotlemisel vajaliku omafi nantseeringu katmisel. Renoveerimislaenu sihtgrupp on enne 1993. aastat ehitatud korterelamud, millele on koostatud energiaaudit. Toetust antakse kuni 10% ulatuses ühistu taotletavast korterelamu renoveerimislaenu summast, kuid mitte rohkem, kui 19 173 eurot. Projekti eelarve oli 2014. aastal 448 143,27 eurot. 2014. aastal eraldati toetust 28 korteriühistule, kellest 25 kasutas seda summas 366 303,72 eurot.

Kristiine linnaosa tegusamate korteriühistute hindamiskriteeriumid olid järgmised:KÜ on pikemat aega olnud heakorraalaselt eeskujulik või silmapaistev; KÜ on silma paistnud erakordselt kiire arenguga; KÜ välisilme ja

-ruum on esteetiliselt korras; korrastustööd on tehtud KÜ algatusel ja korteriomanike omavahenditest; KÜ on ümbruskonda sobiva värvila-hendusega, vaadeldavalt terviklik ja kaunis (ansamblilisus); KÜ fassaadiremondiga on järgitud ehitise ajastu stiili (harmooniline lahendus). Maja väline korrasolek koos ümbritseva miljööga; arhitektuursed väikevormid (piirdeaiad; väravad; prügimajad jms); jäätmemahutite asukohad, korrasolek; majanumbri olemasolu.

Kristiine tegusaima korteriühistu 2014 tiitel omistati KÜ Koskla 7, ka Energiasäästliku kauni kodu 2014. a tiitel läks KÜ-le Koskla 7. 18.01.2015 tunnustati MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt Koduomanike Kongressil Energiasäästlik kaunis kodu 2014

nominente.Kortermajade kategoorias võitis KÜ Koskla 7, KÜ esimeheks on Marek Viik.Projektis „Hoovid korda“ osalenud korteriühistutest tunnustati:Väike ja tubli korteriühistu KÜ Mooni 19. Projekt leidis tunnustust ka Tallinna Kommunaalameti poolt.Tegu on 10 korteriga väikese korterelamuga aastast 1938. Maja vanuseks on 77 aastat.„Hoovid korda“ projekti raames rajati hoovi piiritletud graniitsõelmetega kaetud parkimisala 7 autole ja sissesõidutee; vabakujulisest

paekivist kõnniteed ja puhkenurga alus aeda;projektlahendus nägi ette, et sadevesi voolab aia poole, kastes puid ja põõsaid. Tööde kogumaksumus oli 10 037 eurot, millest toetus

moodustas 7 025 eurot.Soliidselt kaunis korteriühistu KÜ Tuisu 5. Korteriühistu on 14 korteriga elamu aastast 1947.2011. aastal osales KÜ Tuisu 5 „Fassaadid korda“ projektis ja samuti saadi toetust Kredexilt.Eesti Korteriühistute Liidu tunnustus arhitektuurilise terviklahenduse eest saadi 2011. aastal.2014. aastal rajati I etapina parkimiskohad ja taastati Tuisu 5 esine haljastus. Parkla rajamisega suunati parkimine Tuisu tänavalt KÜ

Tuisu 5 kinnistule, millega parandati operatiivsõidukite ligipääsu Tuisu 5 ja naabermajale ning ühtlasi muudeti turvalisemaks jalakäijate ja jalgratturite liiklemine Tuisu tänaval. Tööde kogumaksumus oli 16 070,35 eurot, millest toetus moodustas 11 244 eurot.

Stiilselt kaunis maja KÜ Kotka 14. Maja ehitati 1955. aastal, algselt oli 26 korterit, peale renoveerimist on 30 korterit; 2014. aastal KÜ vahetas 600 m2 sisehoovil asfaltkatte; uuendati sõidutee kate koos kaevu kõrguste reguleerimisega; tööde kogumaksumus oli 31 852 eurot, toetust eraldati 15 980 eurot.

Projektis „Fassaadid korda“ osalenud korteriühistutest tõsteti esile:Tegusaim suurte seast KÜ Nõmme tee 19. Korterelamu aadressil Nõmme tee 19 on 1980. aastal ehitatud 106 korteriga 9-kordne korrus-

elamu. Projekti raames energiasäästu eesmärgil rekonstrueeriti küttesüsteem, soojustati hoone piirded (fassaad, sokkel, katus), paigaldati soojustagastusega ventilatsioon, vahetati välja vanad aknad ja uksed. Soojustamise käigus on soojustatud lodžad kõigil korteritel, paigal-datud pakettaknad.

Hoone on saanud uue välisilme. Projekti maksumus oli kokku 875 419,32 eurot; toetus 19 173 eurot.KÜ Koskla 2. 1972. aastal ehitatud 60 korteriga silikaatelamu.2014. aastal saadi Kredexilt toetust, samuti osaleti „Fassaadid korda“ projektis, mille käigus teostati fassaadide ja lamekatuse rekonst-

rueerimine, küttesüsteemi renoveerimine kahetorusüsteemseks. Paigaldati soojusmõõtjad, soojustagastusega ventilatsioon, päikesepanee-lid ja õhk-vesi soojuspumbad. Tööde kogumaksumuseks oli 651 168,50 eurot. Projekti „Fassaadid korda“ raames anti toetust 19 173 eurot. Prognoositav energiasääst on 50%.

Väike ja tubli korteriühistu Kotka 34, majas on 8 korterit, maja on ehitatud 1940. aastal. 2014 . aastal saadi toetust „Fassaadid korda“ projektist ning Kredexilt, mille käigus soojustati fassaad, vahetati välja aknad, välisuksed,

remonditi trepikoda; kõigile korteritele tagati valmisolek liituda õhksoojuspumbaga; korrastati kanalisatsioon, elektrisüsteem, katus; soojustati keldrilaed.

Projektis „Roheline õu“ osalenutest:KÜ Tüve 14 ja 16 õue uus ilme. Tallinna Linnavaraameti käskkirjaga määratud auhinnad kaheksale korteriühistule projekti „Roheline õu“

raames 2014. aastal huvitava lahenduse ja õueala kujundamise silmapaistvalt hea tervikteostuse eest järgmiselt: Kristiine linnaosast kõige kaunimalt ja paremini teostatud projekt 2014. aastal – KÜ Tüve 14/16, esindajad Reet Tüür ja Tarvo Krall (põõsaste, püsikute, lilletaimede, mulla ja väetise soetamine ning istikute istutamine).

Pikaajalise ja tulemusliku töö tunnustati KÜ Kasvu 16 esimeest Arvo Kaalepit ja Energia piirkonna tervikliku lahenduse eest pälvis tun-nustuse Lea Nõukas.

Tänu ühtsele hädaabinumbrile saab ühe telefonikõnega appi kutsuda nii kiirabi, pääste kui ka politsei või kõik korraga.

Parim info saadakse sündmusega seotud inimeselt või sündmuskoha vahetus läheduses olijalt. Numbril 112 helistades vasta lühidalt kõikidele küsimustele.

1. Ütle, mis juhtus ja kes vajavad abi.2. Ütle, kuidas juhtus, kas võib tekkida oht inimestele, varale või kesk-

konnale. 3. Ütle, kuhu abi vajatakse. Kui täpset aadressi pole võimalik öelda, siis

kirjelda, kuidas sündmuskohale jõuda. Kui sa ei asu sündmuskohal, siis tuleb seda kindlasti öelda.

4. Ära katkesta kõnet enne, kui sinu aitamiseks vajalik info on välja selgitatud.

5. Hoida oma telefoniliin vaba. Päästekorraldajal võib sulle tagasi helis-tada lisainfo küsimiseks või nõuannete andmiseks.

6. Kui olukord sündmuskohal halvenes või läks paremaks, helista kohe numbrile 112 ja anna täiendavat infot.

Kui kahtled, kas tegemist on hädaolukorraga või mitte, on alati parem helistada numbrile 112.

Hädaabinumbril helistades positsioneerib Häirekeskus helistaja asuko-ha. Lisainfot ja digikaardi otsinguvõimalusi kasutades määratakse abivaja-ja võimalikult täpne asukoht.

Häirekeskuse päästekorraldajad töötavad koos ühises töösaalis ja seal võetakse vastu kõik hädaabikõned. Et hädasolija ei peaks liinilepääsu oo-tama, töötab kõnede ülevoolu süsteem. Kõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja ükskõik millises Häirekeskuse piirkondlikus keskuses ja vastavalt vajadusele saadab välja kas kiirabi, päästjad või politseiametni-kud. Üleminekuajal numbrile 110 helistajad suunatakse automaatselt numbrile 112 ning keegi ei jää abita.

Ära helista hädaabinumbrile 112, kui ei ole vaja kiiret abi!Ära luba lastel mängida sisselülitatud mobiiliga, sest laps võib

kogemata valida numbri 112.Hoolitse, et sinu telefon ei saaks teha automaatselt kõnet numbril 112.Hädaabinumber 112 ei ole naljanumber. Ükski helistaja ei jää tänapäe-

val anonüümseks ja naljategijaid karistab politsei.Hädaabinumbri teadlikult vale või pahatahtliku kasutamise eest on

ettenähtud karistused.

Aia- ja pargijäätmeid ei tohi panna olmejäätmete konteinerisse, sest tegemist on taaskasutatava toormega, mille bioloogilisel ümbertöötlemi-sel saadakse toiteainerikast mulda. Seega soovitame võimalusel oma aia-jäätmed kompostida.

Kel sellist võimalust pole, neil aitab Kristiine Linnaosa Valitsus ka sellel aastal tasuta ära viia puulehed ja aiajäätmed.

Leheveosoov tuleb eelnevalt elektrooniliselt registreerida aadressil: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kristii-

ne-linnaosa-elanikeleLehevedu on planeeritud 19. ja 20. nädalale. Lehtede täpse äraveoaja

teatame soovijatele vähemalt kaks päeva ette.Kuna pakume kaasabi aiajäätmete äraveoks, siis palume ohtlikke jäät-

meid, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroonikat ja ehitusprahti lehekot-tidesse mitte panna.

Juhul, kui lehekottidest avastatakse sellised jäätmed, lehekotte ära ei viida.

H E A D K R I S T I I N E KO R T E R I Ü H I S T U T E L I I K M E D

Järgmine korteriühistute ümarlaud toimub 15. aprillil kell 18 Kristiine Linnaosa Valitsuse teise korruse saalis.Päevakord:– SDNA OÜ tutvustab vara märgistamissüsteeme, mis aitavad leida teie varastatud vara. Markeeritud varad sisestatakse rahvusvahelisse andmebaasi, mis annab politseile üle maailma võimaluse tuvastada leitud vara või identifi tseerida kurjategijat ka piiriüleselt. Varamärgistussüsteeme tutvustavad Tanel Tammela ja Meelis Taniel.– jooksvad küsimused

Page 2: Krl marts web est

märts 20152

Koolieelikute etlemiskonkursi „EESTI KEELE KAUNIS KÕLA“ Kristiine linnaosa eelvoor toimus 4.märtsil kell 10.00 ning seda juba XII korda.

Sellest üritusest on välja kujunenud tradit-sioon, mida oodatakse suure huviga igal aastal. Konkurss motiveerib mudilasi ja nende õpeta-jaid edendama luuletuste esitamist, õpetab korrektset diktsiooni ja annab võimaluse eneseväljenduseks. Kristiine linnaosa eelvoo-rust võttis osa 29 last 11 linnaosa lasteaiast.

Lõppvoorus, mis toimus 12. märtsil kell 18.00 Estonia Talveaias, Kristiine linnaosa esin-dasid kolm parimat Kristiine voorust:

Grete-Maria Mihkelson, (5a) Lepatriinu lasteaiast, luuletusega „Kümme keerusaia“ autor Erika Esop, õpetajad Kertu Kari ja Eve-Raili Kuulpak

Daniil Maksimov, (6a) Vindi Lasteaiast, luuletusega „Rong“, Leelo Tungal, õpetaja Hedi Minlibajeva

Kaur Villum (6a) Linnupesa lasteaiast, luu-letusega „Sajajalgne saunas“, autor Ilmar Trull, õpetaja Loore Haab

Täname kõiki osalejaid ja õnnitleme võitjaid !

XII ÜLELINNALINE KOOLIEELIKUTE ETLEMISKON-KURSS „EESTI KEELE KAUNIS KÕLA”

Kati tantsustuudio, foto: Merili Reinpalu

Vasakult: Kaur Villum, Grete-Maria Mihkelson, Daniil Maksimov

LINNAOSAVANEMA VEERG

Andrei NovikovKristiine linnaosa vanem

Tallinna huvikeskuses Kullo tegutsev Kati tantsustuudio tähistab oma 20. sünnipäeva kontserdiga „Avastusretk kostüümilaekasse“, mis antakse 19. aprillil algusega kell 16 Salme kultuurikeskuses.Kati tantsustuudio alustas õpetaja Kati Grüneri eestvedamisel 1995. aasta sügisel tööd kolme rühmaga. Nüüdseks on stuudios 10 rühma ligi-kaudu 160 õpilasega tantsuõpetajate Mirjam Mureli, Anneli Kämbre ja Margot Leismanni ju-hendamisel, kes on kõik endised Kati tantsu-stuudio õpilased.Kati tantsustuudio eesmärk on pakkuda lastele liikumisest rõõmu, anda neile hea kehakool ja tugev tantsutehnika, arendada eneseväljendus-oskust ja esinemisjulgust. Treeningud hõlma-vad klassikalist tantsu, jazztantsu, loovtantsu ja üldfüüsilist treeningut. Peamiseks tantsustiiliks

on showtants, ent selle vahele on põimitud ka kõike muud, mida tantsumaailm suudab pakku-da. Õppetöö teevad huvitavaks esinemised, kontserdid, karnevalid, jõulupeod ning igasuvi-ne õppelaager Karepal, kus lisaks tantsule tegel-dakse ka näitekunsti ja teiste eneseväljendusvii-sidega.„Tantsuga saame väljendada kõike ja usume, et treeningsaalist peab väljuma veel parema tuju-ga, kui sinna tuldi,“ ütleb õpetaja Mirjam Murel. „Proovime viia tantsu võimalikult paljude laste-ni ning loodame, et suudame neile näidata, mil-list rõõmu ja naudingut pakub liikumine. Rääki-mata sellest, et tegemist on ka maailma mõnusaima treeninguga.“

Kati tantsustuudio kohta saab lisainfot Kullo ko-dulehelt www.kullo.ee.

KATI TANTSUSTUUDIO ANNAB SÜNNIPÄEVA-KONTSERDIMirjam Murel ja Kairi KaugemaTallinna Huvikeskus Kullo

Väljaandja: Kristiine Linnaosa ValitsusAadress: Tulika 33B, 10615 TallinnToimetaja: Kristel TammE-post: [email protected]: 645 7117Reklaam: [email protected], tel. 645 7134Järgmine leht ilmub: 24. aprill 2015Kristiine Leht veebis: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

P e a g i t ö ö s s e m i n e v a d investeerimisobjektidMärtsikuus korraldatakse Tallinna Kommunaalameti poolt kvartalisi-seste tänavate taastusremondi projekteerimise hanked. Sel aastal on esialgselt kavas rekonstrueeri-mistööd Kannikese, Kullerkupu ja Kibuvitsa tänavate piirkonnas. Seal-sete tänavate olukord on väga kehvas seisus ja vajab kiiret sekku-mist. Tööde teostamistaimne kavan-datakse käesoleva aasta suvel.

Kõrgepingeliinide maa-alla viimi-se tööd hakkavad jõudma lõpusirge-l e n i n g a p r i l l i k e s k p a i g a s t alustatakse ka esimeste kõrgepinge-mastide likvideerimist. Mai lõpuks peaksid linnaosa üldpildist lõplikult k aduma 13 kõrgepingemasti Alajaama tn ja Linnu tee vahelisel liinil. Seejärel võetakse ette järgmi-sed linnaosa objektid.

Suve teises pooles on rajatakse linnaossa täiendav koerte treening-väljak. Tallinna Keskkonnaameti tellimusel on algatatud Cederhelmi parki koerte jalutusväljaku ehitus-projekt ning hetkel tehakse eeltööd ehitusloa taotlemiseks.

KULLO huvikeskuse juures asuv lastemänguväljak saab sel aastal endale täiendava osa. Seekordne investeering on omapärane, sest uued elemendid on suunatud eeskätt erivajadustega lastele. Selline mänguväljak saab olema ai-nulaadne kogu linnas.

Linnaosade parkides asuvad väli-treeningpunktid on väga populaar-sed, samas on aga sisehoovides suhteliselt vähe täiskasvanute tervi-sevõimlemisele suunatud treeninge-lemente. Eelmisel aastal paigaldasi-me uue algatusena Seebi sisehoovi välitreeningpunkti. See algatus õigustas end ning sel aastal jätkame korrusmajade sisehoovidesse väli-treeningpunktide paigaldamist. Tänavu paigaldame kokku 5 sise-hoovi uued välitreeningelemendid, kus kõik soovijad saavad ennast vabas õhus treenida ja teha erine-vaid võimlemisharjutusi.

KÜ tunnustamineAvaldan tunnustust meie linna-

osa tublidele korteriühistutele, kelle tööd on märgatud ka väljaspool Kristiine linnaosa. Rõõm on tõdeda, et kõik teevad oma tööd kohuse-tundlikult ja südamega. Erilised tä-nusõnad kuuluvad projektis „Fasaa-did korda” osalenud KÜ Koskla 2. Projekti abiga sai maja täiesti uue näo. Projekti „Hoovid korda“ raames tunnustas Tallinna linn KÜ Mooni 19 preemiaga 1000 eurot.

Kristiine Linnaosa Valitsus tänab tubli töö eest järgmisi korteriühis-tuid: KÜ Koskla 7, KÜ Mooni 19, KÜ Tuisu 5, KÜ Kotka 14, KÜ Nõmme tee 19, KÜ Koskla 2, KÜ Kotka 34, KÜ Tüve 14 ja 16, pikaajalise tule-m u s l i k u t ö ö e e s t t ä n a m e KÜ Kasvu 16 esimeest Arvo Kaalepit ning Lea Nõukast, kelle abiga sai Energia piirkond tervikliku lahendu-se.

Palju õnne ja jõudu edasisteks toi-metusteks.

Heakord Traditsiooniliselt toimub ka sellel

kevadel aia- ja pargijäätmete vedu Kristiine linnaosa elanikele tasuta. Leheveo soov tuleb teada anda elektrooniliselt aadressil: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/Aia-ja-pargijaatmete-vedu-Kristiine-linna-osa-elanikele (lisainfo 645 7118 või [email protected]). Ohtlikke jäätmeid, autorehve, olmejäätmeid, koduelektroonikat ja ehitusprahti lehekottidesse ei tohi panna, sest juhul, kui lehekottidest avastatakse sellised jäätmed, lehekotte ära ei viida.

S e l l e l k e v a d e l t o i m u b heakorrakuu 15.aprillist – 15.maini. Erilist rõhku pööratakse isetekkeliste prügilate likvideerimiseks. Korrasta-tud saavad Liimi, Tervise, Laki täna-vate piirkonnad.

Head lugemist!

KEVADPUHASTUS JA SUVISTE TOIMETUSTE PLANEERIMINE

Page 3: Krl marts web est

32015 märts

LASTE PÄEVAKESKUSE TEGEMISTESTSee aasta algas laste päevakeskusele hoogsalt. Jeti jäähallis jätkasime uisutreeninguid ja iga treeninguga laste vilumus aina kasvas. Nii mõnegi jaoks oli see jäälolek esmakordne kogemus. Treeneri juhtnööride järgi õpiti uusi samme ja tehnikaid. Uisutrenn pakkus lastele suurt rõõmu, eneseületamisi ja edusammude nautimist.

Veebruari lõpus oli lastel tore võimalus külastada Laste Liiklusmängukeskust. Esmalt tutvuti ohutu liiklemise reeglitega ja seejärel said lapsed oma teadmisi praktikas proovile panna. Autodega sõitmine pakkus suurt põnevust ja elevust.

Teatrikuul on laste päevakeskusel plaanis mitmed teatrikülastused ning kevadkooliva-heaega sisustatakse ühiste põnevate tegemistega.

PÄEVAKESKUSES KÜLAS NÄITLEJA LIINA ORLOVA

K R I S T I I N E S O T S I A A L M A J A

KRISTIINE SOTSIAALMAJA (Sõpruse pst 5) ÜRITUSED – aprill 2015

Tantsime end terveks - Ann Alas K 1 13.30Lauluklubi - juhendaja Inda Kõiva E 6 12.30Tervisepäev «Kuulen küll, aga aru ei saa» - ette-

kanded ja konsultatsioonid koostöös Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguga

T 7 13.30 - 16.00

Kirjandusklubi – Milvi Sepp K 8 12.00Piiblitund - pastor Helari Puu K 8 15.00

Vabadusvõitlejate koosolek - Gunnar Vompas N 9 13.30Väärikate Meeste Klubi - Taastusravi, selle

võimalused ja vajadus - Rein InnosN 9 14.30

Vestlusring “Mis uudist” - Olga Kenk T 14 13.00Päevakeskuse 20. sünnipäeva kontsert. Esine-

vad päevakeskuse tantsu- ja lauluringid (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)

T 14 14.00

Kokkame koos N 16 14.00

Lauluklubi laulab- Inda Kõiva E 20 12.30Meil on külas näitleja Liina Orlova T 21 13.30Väärikate Meeste Klubi - Viru raba külastus N 23 14.30Klubi “Ristik” - ristsõnahuvilistele E 27 12.00Maanteeameti infopäev: praktilisi nõuandeid

liiklusohutuseks jagab Maanteeameti liiklusosa-konna ekspert Villu Vane

T 28 13.30

Infotund eakatele skautidele - Ingrid Junisov N 30 13.00

T 21. aprill kell 13.30

Päevakeskuses külas näitleja Liina Orlova

Kuuleme lugusid näitleja põnevast töö- ja pereelust, naudime luulet ja koduküpsetatud kooki.

K 7. aprill 13.00 – Tervisepäev: «Kuulen küll, aga aru ei saa» - ettekanded ja konsultatsioonid koostöös Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguga

T 14. aprill kell 14.00 – Päevakeskuse 20. sünnipäeva kontsert. Esinevad päevakeskuse tantsu- ja lauluringid (Puuetega Inimeste Kojas, Endla 59)

T 21. aprill kell 13.30 – Päevakeskuses külas näitleja Liina OrlovaKuuleme lugusid näileja põnevast töö- ja pereelust, naudime luulet ja kodu-küpsetatud kooki.

T 28. aprill kell 13.30 - Maanteeameti infopäev: praktilisi nõuandeid ohutuks liiklemiseks jagab Maanteeameti liiklusosakonna ekspert Villu Vane

AVATUD ÜRITUSED APRILL 2015KRISTIINE SOTSIAALMAJA PÄEVAKESKUSES SÕPRUSE PST 5

Ka 2015. aastal toetab Tallinn korteriühistuid hoovide heakorrastamise ja haljastamisega seotud kulude katmisel, milleks on ette nähtud 44 278 eurot.

http://www.tallinn.ee/est/rohelisemtallinn/ Projekti „Roheline õu“ kaudu on korteriühistutel võimalik taotleda toetust:1) puude, põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamiseks ja istutamiseks;2) puude raie ja hoolduslõikuseks;3) lillevaaside, -amplite ja muude mahutite ostmiseks ja paigaldamiseks, istutusma-

terjali soetamiseks ja istutamiseks;4) muru rajamiseks ja sambla tõrjeks;5) eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmiseks.NB! Toetust ei anta punktis 1 loetletud tegevusteks vajalike tööriistade ja muu

inventari, v.a punktis 3 nimetatu ostmiseks.

• Taotlusvoor kestab 16. märtsist kuni 30.aprillini 2015• Kavandatav tegevus tuleb ellu viia 10. septembriks 2015

• Maksimaalne toetuse ühe taotleja kohta on 600 €• Toetust on võimalik taotleda kuni 60% kavandatava tegevuse maksumusest

ja toetust antakse kuni 60% tegevusele kulutatud summast.

TAOTLUS TULEB ESITADA Tallinna Linnavaraametile (Vabaduse väljak 10) 30. ap-rilliks

Taotlust on võimai l ik es i tada ni i paber i l kui k a e lektrooni l iselt e-mailile: [email protected]

Taotlusele esitatavad nõudedTaotleja esitab Linnavaraametile korteriühistu juhatuse esimehe või volitatud isiku

allkirjastatud vormikohase taotluse ja lisab sellele järgmised dokumendid:1. seadusjärgse esindusõiguseta isiku volikiri;2. eelarve (vastavalt vormile);3. haljastusprojekt või asendiskeem koos seletuskirjaga;4. fotod hoovist taotluse esitamise seisuga;5. raieluba või hoolduslõikusluba (kui on asjakohane).Eelarve koostamiseks soovitame võtta hinnapakkumised, sest tööde hinnad näiteks

puude raiel või hoolduslõikusel võivad oluliselt varieeruda.Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb Tallinna Linnavara-

amet orienteeruvalt kuu aja jooksul.Kõik nõuetele vastavad taotlused hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:1. Õueala atraktiivsus,2. Omaalgatus ja sotsiaalsed suhted korteriühistus;3. Kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus;4. Taotleja eelnev koostöö linnaga (on korrastanud ümbruse ja rajanud linnamaale

parkimiskohad).Hindamise tulemusena kujuneb pingerida, mille alusel langetatakse rahastamisotsus.

Teate taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest saadab linnavaraamet taotleja-le kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Need toetuse saajad, kelle taotlus nägi ette vaid kevadisi töid, võivad kohe pärast tööde elluviimist esitada linnavaraametile kuluaruande. Pärast asukohajärgse linnaosa-valitsuse poolt edastatud akti ja korteriühistu poolt kuluaruande kontrollimist makstak-se toetus välja. Toetuse saajad, kelle taotlus näeb ette ka sügisesi püsikute istutamise töid, esitavad kuluaruande siis, kui kõik taotluses ettenähtud tegevused on ellu viidud, kuid mitte hiljem kui 10.septembril. Linnavaraamet maksab toetuse välja kuu aja jooksul kuluaruande ja asukohajärgse linnaosavalitsuse poolt edastatud kontrollakti saamisest arvates.

NB! „Toetust ei maksta, kui toetuse saaja ei ole tähtpäevaks (hiljemalt 10. septembril) esitanud kuluaruannet koos nõutavate lisadega.“

Page 4: Krl marts web est

märts 20154

KUHU MINNA

TEATED DETAILPLANEERINGUTEST

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. veebruari 2015 istungil korraldusega nr 168-k algatada Linnu tee 50 // Tüve tn 41 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,31 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Linnu tee 50 // Tüve tn 41 kinnistu jagamine ning ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 11. veebruari 2015 istungil korraldusega nr 169-k algatada Talviku tn 13 ja Talviku tn 15 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,29 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Talviku tn 13 ja Talviku tn 15 kinnistud ning määrata ehitusõigus igale krundile 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks ja abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhi-mõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. veebruari 2015 istungil korraldusega nr 263-k võtta vastu Kristiine linnaosas 0,29 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kotka tn 4a // Nõmme tee 3a kinnistu detailplaneering, Linnaruumi OÜ töö nr 05/14. Detailplaneeringu eesmärk on muuta 25% äri- ja 75% tootmismaa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varus-tamise põhimõtteline lahendus.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 25. veebruari 2015 istungil korraldusega nr 264-k võtta vastu Kristiine linnaosas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Püü tn 2a kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 036/13. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Püü tn 2a kinnistu ja määrata ehitusõigus ühele krundile kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja ole-masoleva abihoone rekonstrueerimiseks ning teisele krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks (hoonel võib olla ka maa-alune korrus) ja olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks 1-korruseliseks abihooneks (abihoonel võib olla ka maa alune korrus). Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Tallinna Linnavalitsus otsustas 04. märtsi 2015 istungil korraldusega nr 297-k algatada Kristiine linnaosas 0,34 ha suurusel maa-alal Tondi tn 72a // Tüve tn 2b, Tondi tn 74a ja Tüve tn 2c kinnistute detailplaneeringu koostamine. Detailplaneering koostatakse ees-märgiga muuta Tondi tn 72a // Tüve tn 2b, Tondi tn 74a ja Tüve tn 2c kinnistute piire ning määrata ehitusõigus kahe kuni 2-korruselise kuni nelja boksiga ridaelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringutega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS TEATAB:

Mustamäe tee 69 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade teine avalik arutelu toimub 24.03.2015 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b II korruse saalis.

Tondi 72a// Tüve 2b, Tondi 74a ja Tüve 2c kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalik arutelu toimub 01.04.2015 kell 15.00 Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b II korruse saalis.

Materjalidega on võimalik tutvuda kuulutuse ilmumise päevast Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal. Lähemat teavet de-tailplaneeringu kohta saab planeeringute registrist http://tpr.tallinn.ee/tpr/. Info telefon 6457 115.

KRISTIINE LINNAOSA VALITSUS AVALIKUSTAB:Kotka 4A//Nõmme tee 3a kinnistu detailplaneeringu 25.03.-07.04.2015.Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 25% ärimaa ja 75% tootmis-

maa sihtotstarve elamumaaks ning määrata ehitusõigus kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Lisaks antakse planeeringus maakasutuse üldised tingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhi-mõtteline lahendamine.

Püü 2a kinnistu detailplaneeringu 25.03-07.04.2015.Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega

kinnistu ja määrata ehitusõigus ühele krundile kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja olemasoleva abihoone rekonstrueerimiseks ning teisele krundi-le ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks 1-korruseliseks abihooneks.

Lisaks antakse planeeringus maakasutuse üldised tingimused, heakorras-tuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Kristiine Linnaosa Valitsuses Tulika 33b III korruse toas 301 tööajal ja planeeringute registris http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Lugupeetud Kristiine linnaosa elanikud!

Tallinnas toimub hulk tasuta ja soodsate hindadega kultuuri-, spordi- ja teisi toredaid rahvaüritusi, mida tasub kaema minna. Kutsun Teid kõiki osalema ja mõnusalt aega veetma! Andrei Novikov Kristiine linnaosa vanemKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KUTSUB:VÄÄRT KINO VÄRSKETELE VANEMATELEKutsume kõiki Kristiine noori emasid-isasid beebidega kinno. Kinoseansid toimuvad igal kolmapäeval kell 11.30 Kinos Artis. BEEBIKINO seanssidel linastatakse ARTISE programmi parimaid pärle ja seda kõike lapsesõbralikus keskkonnas. Tasuta filmiseansi kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab. 202). Nimelise kutse saate vahetada pileti vastu kino ARTIS kassas ühel BEEBIKINO kolmapäeval kuni 31. märts 2015. Kutse on personaalne ning palume jätta see kino kassasse.VÄÄRIKAS EAS ELANIKELEKoostöös Raua tänava saunaga kingime meie linnaosa väärikas eas elanikele ühekordse tasuta saunakülastuse. Tasuta sauna kutse ootab Teid Kristiine rahvastikuregistris (Tulika 33b, kab 202). Sauna külasta-mise võimalus kehtib esmaspäevast reedeni kella 11-15, kuni 31. märts 2015. Kutse on personaalne ning palume jätta see sauna kassasse. Raua saun asub kesklinnas, Raua tänav 23. EKSKURSIOONIDE JÄTKUMINE KRISTIINE AJALOOTOAS MTÜ Tondi SK Ajalooklubi korraldab heategevuslikke jätkuekskursioo-ne Kristiine linnaosa ajalootoas ja renoveeritud Tondi kasarmutes sees.Ekskursioonid toimuvad neljapäeviti kella 17.00 – 19.00 siseruumides kuni aprillikuu lõpuni.Kogunemine ja jätkuekskursiooni algus Tallinna Ülikooli hoones Tondi tänav 55 tuba 101 (Kristiine linnaosa ajalootuba).Kohale saab 23. autobussiga, „Marsi“ peatus. Autoga tulijaile on tasuta parkla Tondi 55 ees.Ekskursioon on tasuta, kuid saab annetada raha Memoriaali püstitami-seks Tondi Sõjakooli 1770 lõpetajatele, kes hukkusid nõukogude ja natsistlike okupatsioonivõimude käe läbi.Ühe ekskursioonirühma suurus on mitte üle 25 inimese. Info ja registreerimine tel. 55 682 883 või e-post [email protected] SK Ajalooklubi kogub mälestusi, ajaloolisi fotosid ja säilikuid Tondi kohta.TALLINNA HUVIKESKUSES KULLO (MUSTAMÄE TEE 59)ABC stuudio õpilastööde (õpetaja Heli Rohtla)näitus Noa Laev, 06.04.2015 – 30.04.2015 ja keraamikaringi õpilastööde (õpetaja Aino Arumäe) näitus 16.03 – 30.04.2015.Väljapanekud on avatud iga päev kell 9-20.27.03.2015 kell 16.00 õpetajate Veronica Khoretskaya ja Olga Maren-kova klaveriringide” Etüüdide maraton” Tallinna Huvikeskus Kullo, 14-06 , Tallinn , Mustamäe tee 5928.03.2015 kell 10.00 Huvikeskus Kullo mõttemängude ring ja ma-leklubi Areng lahtine karikavõistlus 3-võistluses Tallinna Huvikeskus Kullo, 14-0 , Tallinn , Mustamäe tee 5904.04.2015 kell 10.30 Kullo rendžu-ja gomoku sarjaturniiri 8. etapp Tallinna Huvikeskus Kullo, 14-0 , Tallinn , Mustamäe tee 5918.04.2015 kell 10.00 Rahvusvaheline rendžuturniir Kawamura kari-kas Tallinna Huvikeskus Kullo, 14-0 , Tallinn , Mustamäe tee 5919.04.2015 kell 16.00 Huvikeskus Kullo Kati Tantsustuudio 20. juube-likontsert Salme Kultuurikeskus , Tallinn , Salme 1225.04.2015 Huvikeskus Kullo mudilaskoori “Ellerhein” ja Mummude kevadkontsert Eesti Metodisti Kirik , Tallinn , Narva mnt 5126.04.2015 kell 13.00 Huvikeskus Kullo tütarlastekoori Ellerhein kont-sert Kose kirikusKullo õpilase Elina Liiva akrüülmaalide näitus Tallinna Huvikeskuse Kullo näitusesaalis (Mustamäe tee 59) on vaata-

misek väljas Kullo Joonistamise- ja maalikursuse (õpetaja Kersti Linna-mägi) õpilase Elina Liiva akrüülmaalide näitus. Väljapanek on avatud iga päev kell 9 - 20 ja jääb avatuks 2.aprillini 2015.MUUSEUMID OOTAVAD KÜLASTAJAIDEesti Ajaloomuuseumi SUURGILDI HOONE (Pikk tn 17): N–T kell 10.00–18.00 (1.10-30.04) ja MAARJAMÄE LOSS (Pirita tee 56): muuseum avatud K–P 10–17, suletud E, T. TASUTA sissepääs: iga kuu viimane neljapäev: 26.03; 23.04; 28.05; 25.06 ja Rahvusvaheline muu-seumipäev, 18. mai Kumu Kunstimuuseumi (Weizenbergi 34 / Valge 1): oktoober–märtsK 11.00–20.00; N–P 11.00–18.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvus-vaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015 Kadrioru Kunstimuuseumi (Weizenbergi 37). Muuseum avatud ok-toober–aprill K 10.00–20.00; N–P 10.00–17.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015Mikkeli Muuseumi (Weizenbergi 28). Muuseum avatud oktoober– aprill K 10.00–20.00; N–P 10.00–17.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015Niguliste Muuseumi (Niguliste 3). Muuseum avatud K–P 10.00–17.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumiöö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015Adamson-Ericu Muuseumi (Lühike jalg 3). Muuseum avatud K–P 11.00–18.00. Tasuta sissepääs 16.05.2015, rahvusvaheline muuseumi-öö (muuseum avatud 18.00–23.00). Ühe-euro kolmapäevad, pilet 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015Eesti Loodusmuuseum (Lai 29A). Muuseum avatud K 10.00–17.00, N 10.00-19.00, R–P 10-00–17.00. TASUTA kõigile külastajatele: iga kvarta-li esimese kuu viimasel reedel (24.04, 31.07 ja 30.10).Eesti Panga muuseum (Estonia pst 11). Sissepääs TASUTA. Muuseum avatud T–R 12.00–17.00, L 11.00–16.00Nõmme Muuseum (Jaama 18) avatud N–L kl 12.00-16.00. Pilet: 1 euro; õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele 50 senti; perepilet (2 täiskasvanut ja kuni 2 last) 2 eurotKRISTIINE LINNAOSA VALITSUS KOOSTÖÖS KESKLINNA SOT-SIAALKESKUSEGA KUTSUVAD VÄÄRIKAS PENSIONIEAS KRISTII-NELASI EAKATE ÜLIKOOLI HOPNERI MAJASHOPNERI MAJA AJALOOKOOL on ajaloo ja kultuuriloo alast enese-täiendusvõimalust pakkuv ettevõtmine, mis kutsub kõiki huvilisi osa saama põnevatest keskajateemalistest loengutest, õpitubadest ja va-nalinnaringkäikudest. HOPNERI MAJA AJALOOKOOLI eestikeelsed loengud toimuvad õppe-aastal 2014/2015 üks kord kuus teisipäeviti, 14.04 ja 12.05.2015 algu-sega kell 17.00 Hopneri Maja diele‘s (sissepääs Vanaturu kael 3).2015. a kevadpoolaasta loengute ja õpitubade teemad ning lektorite ja juhendajate isikud on veel täpsustamisel. Jälgige reklaami!Loengutes ja õpitubades osalemiseks on vajalik eelregistreerimine: telefon 6455321 või e-mail: [email protected] teema, toimumiskoha ja/või alguskellaaja muutumisest teavi-tatakse kõiki Hopneri Maja kodulehel. Loengud ja ekskursioonid on kooliõpilastele (kuni 18 a) tasuta, üle 18aastastel osalejatel palutakse kaasa võtta loengutasu 3€.

Seenioride ülikoolKesklinna Seenioride Ülikoolis saab õppida neljas teaduskonnas: Tallinna ajaloo ja kultuuri teaduskond, psühholoogia teaduskond, ter-viseteaduskond, riigiteaduste teaduskond.2014/2015 õppeaastal hakkavad eesti- ja venekeelsed loengud toimu-ma üks kord nädalas neljapäeviti, vastavalt 12:00-13:30 ja 14:00-15:30. Loengud on eakatele õppuritele tasuta.EESTIKEELSED LOENGUDMÄRTS26.03.2015 kell 12.00 Riigiteadused. Loeng „Riiklik tervise arengukava“. Lektor Ene Augasmägi, Sotsiaalministeeriumi tervisepoliitika juht.APRILL02.04.2015 kell 12.00 Psühholoogia. Loeng „Noored ja vanad- kuidas üksteist mõista?“. Lektor Auli Andersalu-Targo, Audentese Erakooli psühholoog.09.04.2015 kell 12.00 Ajalugu ja kultuur. Loeng „Tallinna Kaarli ja Jaani kiriku ehitusest ja tähendusest 19.saj I poolel-20.saj algul“. Lektor Tiina-Mall Kreem, kunstiajaloolane, EKM Kadrioru kunstimuuseum.16.04.2015 kell 12.00 Tervis. Loeng „Eesti tervishoiu ja Tervishoiu Muu-seumi ajaloost: I MS ajal ja 1980-tänaseni“. Lektorid Kalju Paju ja Margus Jürgatam, Tervishoiu Muuseum.23.04.2015 kell 12.00 Riigiteadused. Loeng-ekskursioon „Keskpanga funktsioonid“, Eesti Panga Muuseum (Estonia pst 11)30.04.2015 kell 12.00 Psühholoogia. Loeng „Mis teeb meid suhtlemisel edukaks?“. Lektor Triin Vana, vaimse tervise valdkonna spetsialist, superviisor ja koolitaja.MAI07.05.2015 kell 12.00 Ajalugu ja kultuur. Loeng „Tallinn 30ndatel: naise vaade“. Lektor Loone Ots, kultuuriloolane.14.05.2015 kell 12.00 Tervis. Loeng „Puusa- ja põlveliigese kulumisest“. Lektor Vahur Metsna, Ida-Tallinna Keskhaigla ortopeed.21.05.2015 kell 12.00 Riigiteadused. Loeng „Teaduse ja riigi koostöö“. Lektor Anastasia Pertsjonok, Eesti Keskkonnaühenduste Koja GMO-spetsialist.28.05.2015 LõpuüritusRegistreerimine: [email protected], tel. 6455 321.VÄÄRIKAD KINOHOMMIKUD ARTISESEestikeelse sissejuhatusega seansid toimuvad igal teisipäeval kell 11, filmikava leiate kino Artise kodulehelt või otse kinost.Venekeelse sissejuhatusega kinolinastused toimuvad igal neljapäeval kell 11. Kino Artis asub Solarise keskuse III korrusel, sissepääs Rävala puiesteelt.Templikaardiga iga 5. seanss tasuta.TALLINNA BOTAANIKAAED (KLOOSTRIMETSA TEE 52)Tallinna Botaanikaaed kutsub 11.-19. aprillini „Taimed - maailmarändu-rid“ näitusele. On teada, et iseseisvalt taimed väga suured rändajad ei ole, aga inimeste ja loomade kaasabil võivad nad ette võtta pikki rän-nakuid ühest riigist teise ja liikuda lausa mandrite ja maailmajagude vahel. Näitusel tutvustame inimestele oluliste toidu- ja tarbetaimede ajaloolisi rännakuid looduslikust kasvukohast piirkonda, kus neid tä-napäeval kultuurtaimedena kasvatatakse. Kas teate, kus on kurgi, kõrvitsa, nisu, rukki ja paljude teiste tänapäeval igapäevaste toiduand-jate kodumaa ja kuidas nad meile sattusid või millised on maailma vanimad kultuurtaimed? Näitusel leiate vastused ka neile küsimustele.Botaanikaaed on avatud iga päev. Näitus kella 11.00-16.00

Page 5: Krl marts web est

52015 märts

REAKUULUTUSED

KRISTIINE ELANIKUD SAID MAITSTA ÕIGLAST ŠOKOLAADIAliine LotmanMTÜ Mondo

Valentinipäeval toimus Kristiine Keskuse aatriumis põnev sündmus - MTÜ Mondost kohale tulnud šokolaadientusiastid pakkusid kohalikele elanikele maitsmiseks õiglast šokolaadi. Tavalise ja õiglase šokolaadi vahe on üsna suur, kuna viimase puhul on kindel, et maiustuse tegemiseks vajalikku kakaod korjanud talunikud saavad oma töö eest ka väärilise tasu. “Just tavalise šokolaadi jaoks vajalike kakaoubade kasvatamisel kasutatakse kahjuks tänapäevalgi veel palju lapstööjõudu. See tähendab aga, et meie magusahimu pärast ei ole teiselpool maakera elavatel lastel võimalik kooli minna ega oma lapsepõlve nautida. Õiglase kaubanduse šokolaadi jaoks aga lapstööjõudu kindlasti kasutatud ei ole” täpsus-tas MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise ekspert Tiina-Katrina Kaber.Kel valentinipäeval sündmus kahe silma vahele jäi, see saab kauplustest soetada õiglase kaubanduse šokolaadi, mille tunneb ära rohe-mustakirju embleemi järgi.

KÜ KOSKL A 7 - ENERGIASÄÄSTLIK K AUNIS KODU 2014 VÕITJA.

KINNISVARA KIIROST TALLINNAS! Kanname kõik ostuga seotud kulud (nt. hinda-mine, notarikulud). Samuti võtame pikaajalisele üürile (3-5 aastat) 4…10-toaliseid kortereid või büroopindu mitte läbikäidavate tubadega võimalusel hilisem väljaost. Maksame 300 EUROT vihjetasu kinnisvara müügisoovituse eest mis lõpevad meie poolt korteri ostuga. Helista 56150084 või saada e-kiri :[email protected]

Üürin omanikult korteri. Tel. 508 9052

Kivikorstnate ehitamine (11 aastat töökogemust) Tel. 518 8889

Ostan vanu rinnamärke, vanaraha, postkaarte, trükiseid ja muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 602 0906 ja 501 1628 Tim

Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitus-tööd www.fassaadimeister.ee Tel. 519 69314

Halupuud. Lahtiselt, konteineris, võrkkotis. Brikett. Kõdusõnnik 40L. Kviitung. Tammaru Farm www.tg.ee tel. 654 1100, 5238852

Müügil soodsa hinnaga puitbrikett 165€/tonn koos tasuta kohaletoomisega Tallinnas. Pakendatud 11 kg veekindlatesse pakenditesse. Tel. 566 90811 ja www.puitbrikett.com

UNIVERSAALNE KODUABI! Kõikvõimalikud remondi- ja pisitööd, san. remont, ko-dutehnika ühendamine, torutööd ja külmunud torude lahtisulatus, restaureerimine. Tel. 56788609

Pakume vaipade ja pehme mööbli keemilist puhastust. Tel. 5888 0999, [email protected]

Müüa lõhutud küttepuud kask, kuusk, lepp. Tel. 5015820 Tarmo

Liiv, killustik, freesasfalt, sõelutud põllumuld, kasvumuld, kivisüsi, ja muud puiste-ained koos transpordiga hea manööverdusvõimega, soodsal väikekalluril kuni 6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel. 52 52 632 [email protected]

ENSV aegsete ja vanemate asjade ost. Kui kolite, müüte maja või korterit, siis helistage. Rene tel. 53996098

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel.522 1151; www.nagusul.ee

KIMBUD, PÄRJAD, SEADED. SUZI LILLED, Rahumäe tee 23 Tel.6871119

Noor pere soovib osta maja Kristiines otse omanikult. Tel. 56687858

Vahetada 2 toal.krt Kuldnoka tn. 3 toalise vastu. Tel. 58077705

Elektritööd. Puhkepäevata. Tel. 514 9383

Arkaadia Puhastuse OÜ. Pakume Kristiine Prismas tööd puhastusteenindajatele alates 6.00 kuni 10.00 päevatöötasuga 10.-€ ; alates 6.00 kuni 12.00 päevatöötasuga 20.-€; nõudepesijatele alates 18.00 kuni 23.30 päevatöötasuga 15.-€

Info telefonil 51 031 43, Siiri

Ehitan/pühin korstnaid. 54616929

Alates 2012. aastast korraldab Eesti Kodukaunistamise Ühen-dus (edaspidi EKKÜ) konkurssi „Energiasäästlik kaunis kodu“, kus tunnustatakse tublisid neljas kategoorias: eramud, korter-majad, ühiskondlikud hooned ja energiasäästliku mõtteviisi edendaja. Eesmärgiks on näidata, et ehitades uut hoonet või renoveerides vana on tulevikku silmas pidades mõistlik ja või-malik kasutada energia saamiseks taastuvenergiaallikaid ning energiakulu vähendamiseks rakendada tarku lahendusi. Targad lahendused on enamasti ka ilusad. Energiasäästliku mõtteviisi edendaja on inimene, kes on andnud märkimisväärse panuse oma kodukandi energiasäästvamaks, targemaks ja kaunimaks muutmisel.

Projekti lükkasime 2012. aastal käima Majandus- ja Kom-munikatsiooniministeeriumi abiga. 2013. ja 2014. a loobus mi-nisteerium konkursi toetamisest. Rõhutamaks teema vajalik-kust tuli 2014. aastal appi Vabariigi Presidendi Kantselei.

18.01.2015 tunnustati MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühen-duse poolt Koduomanike Kongressil Energiasäästlik kaunis kodu 2014 nominente.

Kortermajade kategoorias võitis KÜ Koskla 7, mille esimees on Marek Viik. Õnnitleme! Tulemus, mis saavutati maja reno-veerimisega, on muljetavaldav. Kui kogu hoone sisendenergia kulu oli m² kohta aastas 356,66 kWh, siis pärast rekonstrueeri-mist (koos päikesekollektoritega) 169,06 kWh – kokkuhoid 52,6%!

Viiekordne, tellistest 30 korteriga elamu ehitati 1982. aastal. 2012. aastal võtsid korteriomanikud vastu otsuse maja põhja-likult renoveerida. Esmakordselt Eestis läheneti kokkuhoiule komplektselt, kasutades ära erinevaid taastuvaid kui ka alter-natiivseid energiatootmise allikaid. Toetust saadi ka KredExilt.

Vastab KÜ Koskla 7 esimees Marek Viik:Kes aitasid Teil sellist suurt ettevõtmist teostada? OÜ Tartu Projektid tegi projekti, Baumann Ehitusjuhtimine

OÜ tegi fassaaditöö ning Smartvent OÜ tegi ventilatsiooni, kütte ning paikesepaneelidega seonduva.

Mis tehti?Soojustati fassaad (külg – 150 ja ots – 200mm, sokkel (100

mm) peno-krohv), vahetati välja amortiseerunud välisuksed ja korterite aknad, klaasiti rõdud, renoveeriti küttesüsteem (jäeti 1-toru süsteem), parandati keldris küttetrassi isolatsioon, kütte ja sooja vee tootmiseks paigaldasime õhk-vesi soojuspumba, rajati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem (värske õhu saame akendele paigaldatud fresh-klappide kaudu, wc, vanni-tuba ja köök on aga ühendatud sundväljatõmbe ehk soojusta-gastusseadmega). Katusele paigaldasime 10 päikesepaneeli (sooja vee tootmiseks). Radiaatoritele paigaldasime termore-gulaatorid ja individuaalsed küttekulumõõturid. Tagavarana säilitasime keskkütteühenduse (avarii või külma perioodi ajaks). Eelnevalt oli soojustatud katus ja 90% korteriakendest olid vahetatud (pakettaknad).

Kui palju renoveerimine maksma läks? Renoveerimistööde maksumus oli kokku 380 000 €. Oma-

finantseerimine 16 000 €. Pangalaen 220 000 €. Kredex-i toetus 35% renoveerimise maksumusest, ehk 143 000 €. Laenukohus-tus 1 m² köetavale pinnale jäi natuke üle 100 €. Laenuperiood on 20 aastat, intress 3,4% ja tagasimakse koos intressidega kuus on ~ 0,65 €/m².

Kuidas jaguneb meie maja kasutatav sisendenergia enne ja pärast renoveerimist?

Võrdlusse võtsin aasta 2012 ja 2014, kus oli täisaasta enne ja pärast renoveerimist.

Keskküttest tarbitava sooja hulk on märgatavalt vähene-nud, ehk täna tarbime veerand sellest, mis kunagi. Asemele on tekkinud elektrikulu, mida kasutatakse tagastatava ventilat-siooni ja soojuspumba töös hoidmiseks. Päikeseenergiat kasu-tame ainult sooja vee tootmiseks.

Sisendenergia 2012 2014 ErinevusKeskküte MWh 352,26 90,84 -74%Päikesepaneelid 0 24,25 Elekter MWh 0 53,05 Kokku 352,26 143,885 -59%

Millise tulemuse saite päikesepatareidest? Päikesest toodetud energiat kasutatakse kolme 500-liitrise

mahuti sooja vee eelsoojendamiseks. Vajalik temperatuur ~50 kraadi saavutatakse soojuspumbast või keskküttest, kui päike-seenergiat piisavalt ei tule. Tootmist alustasid päikesepaneelid septembris 2013. Ühe aastaga, ehk 2014. aastal oli tootlus 24,25 MWh. Kui keskkütte maksumus on umbes 73,29 €/MWh, siis meie oleme kokku hoidnud 24,25*73,29=1777 €. Päikese-paneelide maksumus KÜ-le oli 24 240 – 8484 € (Kredexi toe-tus)=15 756 €. Eeldades, et inflatsioon ja intressikulu on sama suured, siis tasuvusaeg oleks 15 756/1777= 8,86 aastat. Päike-sepaneelide eluiga väidetavalt aga 25–30 aastat.

Täisrenoveerimine on andnud meile hea sisekliima (soojus-tagastusega sundventilatsioon).

Esimesel aastal renoveerimisest saadud energia vähenemi-ne on olnud oodatust väiksem, aga loodame tulemuste para-nemist. Allpool olevast tabelist on näha, et küttele kulunud energia on vähenenud 37% ehk 275 MWh-lt 172 MWh-ni. Samas alternatiivkütte (SP ja PP) kasutamine on vähendanud MWh maksumust, mis võimaldab hoida omakulud suhteliselt madalad. Näiteks oli keskmine m2 küttemaksumus 2012. aastal 0,94 €/m2, aga 2014. aastal ainult 0,41 €/m2

Kokkuvõtteks tahaks öelda, et me ei olnud enne renovee-rimist absoluutselt kindlad, et suhteliselt kallis ning kompleks-renoveerimine võiks viia sellisele tulemuseni.

Maja on korras, kütte- ja ventilatsioonisüsteemid on reno-veeritud, kulud on kontrolli all ja elanikud rahul. Lisaks on meie tegemisi märganud nii omavalitsus, kui ka Koduomanike Liit, kelle poolt antud tunnustus on kinnituseks, et olema teinud õigeid asju ja julgustab seda tegema ka teisi korteriühistuid.

Marek Viik ja Anu SügisKÜ Koskla 7 esimees ja Kristiine Linnaosa Valitsuse heakorra peaspetsialist

MAJANDUSNÕUSTAMINETallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab majandusnõustamise teenust.

Majandusnõustamise eesmärk on aidata kaasa isikute ja perede paremale majanduslikule ja sotsiaalsele toimetulekule, õpetades inimesi oma rahalisi ressursse oskuslikult kasutama ja võlgadesse sattumist ennetama.Majandusnõustamise sisu:• isiku tulude-kulude analüüs, • pere-eelarve koostamine, • oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine.Ootame majandusnõustamise teenusele Tallinna elanikke, kes soovivad saada õpetust selle kohta, kuidas väikese sissetulekuga paremini hakkama saada.Teenus on tasuta.Majandusnõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel• Tuulemaa 6• Mahtra 44Info ja registreerimine: tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886e-posti aadressil [email protected] saab registreeruda ka VÕLANÕUSTAMISE teenuseleTäiendav info: http://www.swcenter.ee/volanoustamine

7. aprillil Kristiine Sotsiaalmaja päevakeskuses (Sõpruse pst 5)Tervisepäev koostöös Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguga

13.00 Tervisepäeva avamine13.15 Ettekanne: „Eakad ja puudega inimesed innovaatilises ühiskonnasja nende igapäevaeluga toimetulek“ - Sotsiaalministeeriumi Eakate poliitika komisjoni liige13.45 Ettekanne: „Eakate ja puudega inimeste tervisest“ - pereõde14.15 Ettekanne: „Kuulmispuudega inimesed kuuljate ühiskonnas“ - EVL Uno Taimla15.00 Ettekanne: „Kuulmisrehabilitatsiooni võimalustest“ - KRK juhataja Arvo Kannel15.15 Abivahendite firmade esindajate sõnavõtud Silmalaegas Tervise ABI OÜ Kadrimardi OÜ16.00 Tervisepäeva lõpetamine

Tervisepäeva korraldajad: Kristiine Sotsiaalmaja päevategevuse üksuse juht /Sirli Sumeri/ info 6 512 702Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing /Uno Taimla/ info 53305884

Page 6: Krl marts web est

märts 20156

Kasu

ta võ

imalu

st ja

reklaa

mi en

dko

halik

us lin

naos

a leh

es!

Info K

ristiin

e Leh

e rek

laami

koht

a:ww

w.tal

linn.e

e/kris

tiine

vero

nika.k

otile

vitš@

tallin

nlv.ee

Tel. 6

45 71

34

VEO- ja KOLIMISTEENUS

www.fertilitas.ee

AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas ning 70 voodikohaline palatikorpus, 4 operatsioonisaali koos intensiivravi keskusega. Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, kes töötavad selle nimel, et Teie tervisemured leiaksid parima võimaliku lahenduse.

Ambulatoorne ravi

Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal röntgendiagnostikat s.h mammograafia, ultraheliuuringuid (sonograafia), endoskoopilisi uuringuid (tsüstoskoopia, kolposkoopia jt), elektrodiagnostikat (nagu koormus EKG, vereõhu ja rütmihäirete holteruuringud jt).

Töötab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist

Lapseootus ja beebi

Lapseootel emadele pakume raseduse jälgimist, samuti sünnitusjärgset nõustamist ja lastearsti vastuvõtte.

Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge usaldatavuse.

Operatsioonid ja kirurgia

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia -, uroloogia erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist kirurgiat ja ortopeediat.

Taastusravi ja sisehaigused

Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi arstidele, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid, logopeedid, jt spetsialistid, võimaldades teenust pakkuda süsteemselt ja parimal moel.

Taastusravil on tihe sünergia rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja autonoomiat peale aktiiv -, järel - või taastusravi.

Kesklinna polikliinikKaupmehe 4Tallinn

Registratuur: +372 660 4072+372 646 3539

Fertilitas Viimsis Kaluri tee 5aHaabneeme Viimsi vald

Registratuur: +372 605 9600+372 605 9601

Mustamäe polikliinikA.H. Tammsaare tee 47 Tallinn

Registratuur: +372 664 6444+372 664 6445

Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata!

Tulemas on raamatu „Tallinna puitarhitektuur” kordustrükk.

Raamat ilmub mais ja seda on võimalik soodsamalt soetada ettetellimisel (kuni 6. aprillini). Raamatu hind vaid 25€.

Makse saaja: Rahandusministeerium EE932200221023778606 Viitenumber: 2100009682

Lisainfo: [email protected] 6257000EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Tel 66 00 190, 51 36 [email protected]. Pärnu mnt 139E/7, TallinnE–R 8–18; L 10–14; P suletud

PUITBRIKETT, PELLETIDTURBABRIKETT, KIVISÜSIKAMINAPUUD

PUITBRIKETT, PELLETIDTURBABRIKETT, KIVISÜSIKAMINAPUUDTASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

TASUTA TRANSPORT

JA SOODSAD HINNAD!

TALLINNA KESKLINNAS ASUV BAAR-PUHVET NIKOLAY PAKUB EHEDAID VENE MEISTRITE PIRUKAIDGerli Ramlerajakirjanik - pirukasõber

Venemaalt pärit originaalretseptide järgi käsitsi valmistatud täidisega pirukad on ainulaadne võimalus maitsta fi lmidest ja multifi lmidest tuttavaid suuri ümmargusi küpsetisi, mille eripäraks on naturaalsus, paks täidisekiht ja õhuke tainas. Just selliseid ehedaid maitseid pa-kutakse Tallinnas Gonsiori 10 asuvas baar-puhvet Nikolays.

Nikolay pagarid küpsetavad oma pirukaid ainult naturaalsest ehedast toorainest – liha ja kala, köögiviljad ja marjad. Kohapeal tükeldatakse kana ja lõhe, segatakse marjad kohupiimaga ning haki-takse värsked juurviljad. Magusatesse pirukatesse pannakse ainult

naturaalseid marju, mitte moosi. Pagarite uhkuseks on kihiline pärmitainas, mille retsepti hoitakse kiivalt salajas.

Pirukavalik on lai – 26 sordi seast leiab igaüks endale meeldiva: liha, kala, kapsa, spinati-feta, kartuli-seene, kalkuni, sibula ja munaga pirukad või hoopis midagi magusat: kirsi-, vaarika-, mooni- või sidrunipiruka. Pirukaid küpsetatakse iga päev alates kella kuuest hommikul ja ühe piruka küpsetamine tähendab keskmiselt neli tundi käsitööd. Iga pirukas on kaunistatud isesuguse mustriga, mis on samuti puhas käsitöö. Mitte kunagi ei müüda Nikolays eilseid pirukaid, vaid kogu toodang on värske ja südamega küpsetatud.

Baar-puhvet Nikolay on Gonsiori 10 (endises Leiburi esinduskaup-luses) külastajatele ahjusooje pirukaid pakkunud juba ligi kaks aastat. Aastate jooksul on kohvikul välja kujunenud oma klientuur, kes

käivad pirukaid kohapeal söömas ning tellivad 1, 1,5 või 2 kg pirukaid tähtpäevadeks koju või kontorisse. Pirukaid saab tellida internetis www.nikolay.ee või telefonil 673 2060 täpselt valitud kellaajaks. Tellitud küpsetistele võib tulla ise järele, aga saab tellida ka kojutoo-mise. Piruka kilohinnaks on 12–22 eurot, sõltuvalt täidisest.

Nikolays saab ka muud: lisaks tavapärasele supile, pudrule, omletile ja salatitele on menüüs käsitsi valmistatud pelmeenid ja vareenikud ning naturaalne kohapeal tehtud jõhvika-, pohla- ja kirsimorss.

Pirukate tellimine ja kohaletoomine kell 9 – 20 telefonil 673 2060, internetis www.nikolay.ee või kohapeal, aadressil Gonsiori 10.

Tallinna Botaanikaaed Kloostrimetsa tee 52

kutsub 11.-19. aprillini „Taimed - maailmarändurid“ näitusele.

Botaanikaaed on avatud iga päev. Näitus kella 11.00-16.00

Page 7: Krl marts web est