246955774-assigment-KRL-3043 (1)

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  1/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  PPGPJJ (A141PJJ) SEMESTER 1 SESI 2014/2015

  KRL 3043

  LATIHAN ILMIAH (BAB 1,BAB 2 & BAB 3)

  TAJUK

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. MATRIK

  ARBA’IYAH BINTI SOYONO  D20102043220

  KUMPULAN : UPSI 52

  NAMA PENSYARAH : PROF. DATO’ DR. ABDUL RAHMAN BIN DAUD 

  TARIKH SERAH : 4 OKTOBER 2014

  PEMARKAHAN

  ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN

  TERATUR DALAM BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN

  SATU

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  2/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  PERKARA MUKA SURAT

  1.0Pendahuluan 1

  2.0Latar Belakang Kajian 4

  3.0 Fokus Kajian 12

  4.0 Tinjauan Awal Masalah 14

  5.0 Objektif Kajian 18

  6.0 Persoalan Kajian 18

  7.0 .Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan 20

  8.0 Langkah Yang Dijalankan 21

  9.0 Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian/ Penilaian 23

  10.0 Metodologi 38

  11.0 Teknik Menganalisis Data 39

  12.0 Dapatan Kajian 41

  13.0 Rumusan Pemerhatian 42

  14.0 Cadangan Kajian Seterusnya

  15.0 Refleksi Keberkesanan Proses Pengajaran Dan Pembelajaran 43

  16.0Penutup 45

  17.0Bibliografi 49

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  3/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  ANALISIS KEMAHIRAN MENULIS DENGAN KEMAS DAN TERATUR DALAM

  BAHASA MALAYSIA BAGI MURID TAHUN SATU 

  ARBA’IYAH BINTI SOYONO 

  NO MATRIK: D20102043220

  UPSI : 52SK Sungai Buloh, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan

  Tel: 03-61561669 Fax: 03-61571926

  Emel: [email protected]

  ABSTRAK  

   Kajian ini dilaksanakan bertujuan mengkaji punca masalah tulisan tidak kemas seorang

  murid pemulihan yang bernama Muhammad Afiq. Beliau merupakan seorang murid yang

  dimasukkan ke kelas Pemulihan Khas disebabkan tulisan yang tidak kemas. Kajian ini

  dijalankan berdasarkan kajian terdahulu yang dilaksanakan oleh Levine (1987)   serta

   Pressey dan Pressey (1926). Saya telah melaksanakan beberapa tindakan iaitu mengajar

  cara memegang pensel dengan betul, menulis dengan postur badan yang betul, serta

  menyediakan banyak latihan menulis.

  Saya menfokuskan bentuk tulisan yang betul dan kemas. Tinjauan awal yang dibuat melalui

   pengumpulan data menunjukkan bahawa murid kurang peka terhadap kepentingan

  bentuk semasa menulis sesuatu ayat. Oleh itu, saya menggunakan sistem tiga garisan untuk

  mensifarkan kesalahan bentuk semasa menulis. Saya dengan bantuan Ahli Jawatan Kuasa

  telah merancang beberapa langkah. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat

  memberikan satu keputusan yang baik berbanding sebelumnya. Murid-murid tersebut juga

  menunjukkan sikap lebih positif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  4/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 

  Masalah tulisan yang tidak kemas bagi seseorang murid akan menyebabkan proses

   pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Saya seorang guru

  Bahasa Malaysia di Sekolah Kebangsaan Sungai Buloh. Sekolah ini dikategorikan sebagai

  sekolah Gred A yang mempunyai kira-kira 1500 orang murid. Terdapat seramai 80 orang

  guru di sekolah ini. Sekolah ini mempunyai 6 buah kelas di tahun 1.

  Pada awal tahun ini, saya telah berpeluang untuk mengajar mata pelajaran Bahasa

  Melayu untuk kelas Tahun 1. Bagaimanapun untuk kelas Bahasa Melayu Tahun 1, masalah

  yang menjadi fokus saya adalah masalah tulisan murid yang tidak kemas. Walaupun

  kebanyakan murid telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. Jumlah murid yang

  agak ramai sehingga mencecah lebih dari 35 orang dalam sekelas menyebabkan saya tidak

  dapat memberikan tumpuan kepada setiap murid. Murid-murid yang tidak mendapat tumpuan

  inilah yang kadang-kadang keciciran di dalam proses pembelajaran.

  Dalam kajian ini, saya mengenengahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa orang

  murid dari kelas Tahun 1. Masalah yang dihadapi oleh kelas tersebut ialah tulisan cakar

  ayam.  Tulisan mereka buruk, bengkang bengkok, tidak menulis mengikut garisan yang

  terdapat pada buku latihan dan saiz antara perkataan tidak sama. Tulisan mereka juga sukar

  untuk dibaca. Antara kesilapan gaya penulisan yang sering didapati dalam kalangan murid ini

  ialah cara memegang pensel yang tidak betul, kedudukan tangan dan buku yang tidak betul,

  saiz antara perkataan yang tidak konsisten, ruang antara perkataan yang tidak tepat dan tidak

  dapat menulis perkataan dengan betul.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  5/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  Kajian tindakan yang telah dijalankan adalah bertujuan untuk membantu murid dalam

  kelas Tahun 1, menulis dengan teratur dan kemas. Kaedah ansur maju merupakan kaedah

  murid mempelajari kemahiran menulis secara beransur-ansur yang bermula dengan langkah

   paling asas dan kemudian beralih kepada langkah yang lebih sukar sehingga mereka

  menguasai kemahiran menulis. Beberapa instrumen seperti soalan temu bual, borang soal

  selidik, borang taburan keputusan murid dan borang pemerhatian telah digunakan untuk

  mengumpul data kajian. Data kemudian dianalisis menggunakan peratus dan bilangan. Secara

  keseluruhannya, kajian mencadangkan kaedah ansur maju mempunyai kesan dalam

  membaiki tulisan murid. Kebanyakan murid berpandangan kaedah ansur maju yang dipilih

  sesuai dalam membaiki tulisan tulisan mereka agar menjadi kemas dan teratur.

  Penulisan ialah satu proses yang melibatkan penyusunan dan pembentangan idea-idea

  oleh penulis tentang sesuatu isu untuk dipersembahkan kepada pembaca. Setiap idea yang

  disampaikan itu hendaklah jelas maksudnya iaitu berkemampuan menyalurkan idea kepada

   pembaca, menerusi penggunaan bahasa yang tepat dan berkeupayaan menggunakan teknik

   penulisan yang sesuai.

  Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah Rendah misalnya memberi tumpuan

  kepada kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca

  dan kemahiran menulis.

  Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan Bahasa Melayu secara

   berkesan dalam kehidupan seharian dan juga sebagai bahasa ilmu dalam pembelajaran

  seumur hidup bagi perhubungan sosial dan komunikasi yang berkesan. Salah satu kemahiran

  yang diberi penekanan dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah ialah

  kemahiran menulis.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  6/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  6  

  Kemahiran menulis merupakan kemahiran kognitif yang kompleks dan merupakan

  tugas mencabar bagi guru dan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, aspek

   pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis di bilik darjah perlu mendapat perhatian

  yang sewajarnya oleh para pendidik.

  Oleh itu, pengajaran karangan sepatutnya dipelbagaikan dan tidak hanya

  menggunakan kaedah biasa iaitu guru memberikan soalan, diikuti oleh perbincangan isi

   penting dan murid dikehendaki menulis karangan.

  Penulisan karangan merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. Pada

   peringkat ini, murid-murid diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di

   peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk membina ayat, mengarang cerita,

  mengarang pantun,sajak, teka-teki dan menulis surat kiriman.

  Kemahiran menulis adalah kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai oleh pelajar

  selain kemahiran lisan dan kemahiran membaca. Tulisan juga merupakan satu bentuk

  komunikasi penting bagi manusia yang tidak sentiasa dapat berkomunikasi secara

   bersemuka sepanjang masa.

  Pengajaran kemahiran menulis kepada murid-murid bukanlah perkara mudah

  dilaksanakan kerana aktiviti menulis melibatkan kognitif, pengamatan, koordinasi

  mata-tangan dan ketekunan.

  Bagi murid-murid yang lemah menguasai kemahiran menulis, guru-guru

  hendaklah melaksanakan pengajaran pemulihan. Setiap kelemahan yang dikesan,

  hendaklah diberi pemulihan supaya murid-murid dapat membaiki kelemahan tersebut

  agar memberi kesan kepada pencapaian dalam pelajaran.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  7/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  7  

  KEMAHIRAN MENULIS

  Menulis merupakan proses penghasilan pertuturan simbol-simbol grafik yang disusun

   berdasarkan pertuturan yang membentuk perkataan dan seterusnya disusun menjadi ayat-ayat.

  Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan beberapa

  urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

  Chomsky (1957) mengatakan tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah

  dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Kamarudin

  Haji Husin (1997)  pula mengatakan tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang-

  lambang bunyi. Tulisan ialah alat untuk melahirkan fikiran dan perasaan.

  Ramai pakar bidang penulisan bahasa berpendapat bahawa menulis adalah satu

  kemahiran yang memerlukan penulis mengeluarkan idea, merancang dan menyiapkan teks

   penulisan mengikut peratusan lazim penulisan standard (Graham 1982; Graham & Harris

  1989; Graham, Harris & Sawyer 1987; Graham, Harris, MacArthur & Schwartz 1991;

  MacArthur & Graham 1987).

  Tindal & Marston (1990)  mengatakan aktiviti menulis memerlukan kemahiran

   bahasa seperti bertutur, membaca, mengeja dan seterusnya. Penulisan juga memerlukan

  integrasi pelbagai peraturan, kemahiran dan proses seperti tingkah laku kompleks yang lain

  (Johnson & Grant 1989).

  Don Bryne (1979)  menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah

   penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi

  yang kita buat semasa kita bercakap.

  Tulisan juga merupakan bahasa yang tersusun yang berupa rangkai-rangkai kata dan

  ayat-ayat. Aktiviti menulis juga dapat merangsang dan membantu memantapkan lagi

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  8/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  tatabahasa, idea, pembendaharaan kata dan perasaan. Penulisan juga memberikan peluang

  kepada murid-murid untuk menerokai bidang bahasa serta memperluaskan pengetahuan

  mereka. 

  Proses menulis melibatkan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa

  dalam menyusun perkataan, rangkai kata, ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih

   panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan pelahiran

  idea yang jelas dan tersusun.

  Ayat-ayat yang disusun itu adakalanya panjang dan adakalanya pendek berdasarkan

   beberapa urutan bermakna yang membentuk teks, nota, draf dan bahan-bahan bercetak.

  Sehubungan dengan itu, murid-murid berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea

  sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap.

  Jadi, dapat kita katakan kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis

   perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan

  dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui.

  Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis,

  tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Hal ini

  meliputi beberapa aspek penggunaan pelbagai jenis ayat, mencatat dan menyusun maklumat,

  menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

  dan membuat ulasan tentang bahan yang didengar.

  BENTUK-BENTUK PENULISAN

  Zainol Ismail (2003:7) mengatakan bentuk penulisan dibahagikan kepada dua jenis

  iaitu berformat dan bebas. Penulisan berformat terdiri daripada surat kiriman rasmi, surat

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  9/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  kiriman tidak rasmi syarahan, ucapan, ceramah, perbahasan, rencana, laporan, dialog, berita

  dan catatan.

  Penulisan tidak berformat terdiri daripada penulisan rangsangan bergambar,

   pengalaman/cerita, jenis fakta, perbincangan, melengkapkan cerita, jenis autobiografi dan

   peribahasa. Salleh Mohd Akib  (dalam Kamarudin Hj Husin,1988:198) pula

  membahagikan penulisan kepada tiga jenis, iaitu penulisan lisan, bertulis dan terkawal.

  Jadi, kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran penting yang perlu dikuasai

  oleh murid-murid kerana ia merupakan kemahiran yang paling kompleks. Murid yang tidak

  menguasai kemahiran menulis yang baik sering menghadapi masalah untuk menjawab

  soalan-soalan peperiksaan.

  Oleh itu, semua murid di sekolah rendah perlu menguasai kemahiran menulis untuk

  menghuraikan isi-isi yang tepat, berupaya menyusun jawapan dalam bentuk yang mudah,

  teratur dan meyakinkan.

  Sehubungan itu, kemahiran menulis adalah sangat penting dan perlu dilaksanakan

   berdasarkan penguasaan kemahiran kerana murid-murid dapat merakam atau menghasilkan

   bahan yang berbentuk idea, pengalaman,perasaan, dan maklumat dalam bentuk tulisan untuk

   berhubung dengan orang lain atau diri sendiri.

  TUJUAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH

  Tujuan pengajaran penulisan karangan kepada murid-murid di sekolah rendah ialah

  untuk melatih mereka dalam kemahiran-kemahiran yang tertentu untuk menghasilkan

  karangan yang berkesan (Kunchi Raman, 1991:3).

   Namun begitu, Abdul Am Abdul Talib ( 1989:321) menyatakan bahawa kemahiran

  menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar dikuasai kerana mengarang

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  10/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  10 

  memerlukan berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran bahasa, gaya,

  mencari dan menyusun isi, keaslian, diksi dan ekspresi.

  Menurut Arapoff ( 1970:4)  pula, penulisan ialah suatu pemilihan dan penyusunan

   pengalaman yang disengajakan. Oleh yang demikian, tujuan penulisan, ketepatan serta

   penyusunan fakta yang disampaikan secara teratur menentukan keberkesanan sesebuah hasil

   penulisan. Justeru itu, guru bahasa perlu memastikan murid-murid dapat menguasai

  kemahiran-kemahiran dalam penulisan karangan.

  PENDEKATAN PENGAJARAN PENULISAN

  Terdapat beberapa prinsip yang boleh digunakan oleh seseorang guru Bahasa Melayu

  untuk diaplikasikan dalam pengajaran aspek-aspek bahasa termasuk pengajaran penulisan

  karangan. Kejayaan seseorang guru mengajar aktiviti penulisan bergantung kepada

  kebijaksanaan menggunakan pelbagai teknik, strategi, kaedah dan pendekatan pengajaran dan

   pembelajaran di dalam bilik darjah.

  Raimes  telah mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan iaitu

   pendekatan terkawal, pendekatan bebas, pendekatan pola-perenggan dan pendekatan

  komunikatif ( dalam Juriah Long dan rakan-rakan, 1990:214)

  i. Pendekatan Terkawal

  Melalui pendekatan ini, guru dapat memandu dan mengawal pelajar daripada

  melakukan kesalahan. Pada peringkat awal, guru mengawal secara menyeluruh. Namun

   begitu, pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih perbendaharaan kata atau struktur

  ayat mereka sendiri.

  Sebagai contoh, bentuk-bentuk kawalan yang diberikan oleh guru adalah dengan

  menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  11/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  11 

  dengan perkataan yang sesuai; guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu

  topik dan pelajar perlu membina ayat untuk melengkapkan frasa; guru mengambil satu

   petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa kemudian pelajar disuruh

  menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu.

  ii. Pendekatan Bebas

  Pendekatan ini memberi kebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat

  mereka tentang sesuatu topik penulisan. Walau bagaimanapun, pendekatan ini hanya sesuai

  digunakan bagi pelajar yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik.

  iii. Pendekatan Komunikatif

  Dell Hymes yang merupakan pengasas pendekatan ini antara lain menyatakan bahawa

  kecekapan komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara naluri yang dimiliki oleh

  seseorang pelajar, iaitu keupayaan pelajar mengguna dan memahami bahasa secara wajar

  dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan

  konteks sosial.

  Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan

  tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Ini tidak bermakna

  dia sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan

   berbahasa dan berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh

  mempengaruhinya seperti aspek-aspek sosiolinguistik dan psikolinguistik.

  Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dikatakan bahawa pelajar menulis adalah

  untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat. Justeru, guru perlu memastikan dan

  menggalakkan pelajar menulis sama seperti dalam situasi kehidupan seharian mereka. Dalam

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  12/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  12 

  hal ini, guru harus menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah

  untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah.

  iv. Pendekatan Pola-Perenggan

  Pendekatan ini mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik. Ini dapat

  melatih pelajar supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan

  kemas dan teratur. Selain itu,pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengetahui cara-

  cara meringkaskan penulisan dengan baik.

  2.0 Fokus Kajian

  Kajian ini bermula apabila saya mengajar di kelas Tahun 1. Terdapat lima orang

  murid dari kelas Tahun 1 yang bermasalah tulisan mata pelajaran Bahasa Melayu. Saya

  mendapati murid-murid ini sebenarnya tidak bermasalah dalam bacaan, tetapi bermasalah

  dengan tulisan. Murid-murid ini boleh dikategorikan sebagai murid berpotensi kerana

  kesemua mereka boleh membaca dengan baik. Tulisan yang tidak kemas menyukarkan guru-

  guru lain untuk menyemak hasil kerja murid ini. Salah satu keperluan akademik di sekolah

  ialah kebolehan menulis. Kebolehan menulis diperlukan untuk semua mata pelajaran di

  sekolah. Guru sangat kenal akan tulisan buruk, dan selalunya marah kerana terpaksa

  memeriksa beratus-ratus halaman tulisan dalam setahun yang susah hendak dibaca.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  13/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  13 

  3.0 Tinjauan Awal Masalah

  Penyelidikan  amat penting bagi guru di sekolah. Ini kerana melalui penyelidikan

  yang dilakukan guru akan melakukan ‘post-mortem’ dan membuat penambahbaikan dalam

   pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Mengatasi kelemahan dan kekurangan

  dalam melaksanakan pengajaran di samping membuat refleksi kendiri yang berterusan secara

   positif. Penyelidikan akan meningkatkan profesionalisme keguruan melakukan tugas

  utamanya iaitu menyampaikan pengajaran secara menarik dan berkesan di samping mencapai

   pencapaian objektif yang semaksimum yang mungkin.

  Kerlinger (1973) menyifatkan penyelidikan sebagai penyiasatan saintifik untuk

  membongkar fakta.Apakah yang dimaksudkan dengan penyiasatan saintifik? Penyiasatan

  saintifik merupakan kaedah dan cara berfikir secara sistematik,terkawal, dan empirikal yang

   bertujuan mengkaji hubung kait antara fenomena semulajadi yang boleh diperhatikan.

  Penyelidikan dalam pendidikan ialah aplikasi kaedah saintifik bagi mengkaji masalah

   pendidikan dengan tujuan untuk memahami, menerang, menjangka atau mengawal fenomena

   pendidikan. Terdapat beberapa definisi penyelidikan antaranya, penyelidikan didefinisikan

  sebagai penyiasatan yang penuh berhati-hati, mendalam, secara bijak dan meluas mengenai

  sesuatu perkara atau subjek spesifik, dengan bertujuan meningkatkan dan meluaskan ilmu

   pengetahuan sejagat. (Manheim, 1997).

  Helmstadtr (1970)  pula mendefinisikan penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian

  masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan menggunakan

  kaedah mengenal pasti dan persoalan yang sedang diguna pakai oleh sarjana-sarjana di dalam

   bidang tersebut.Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau ujikaji yang bertujuan

  menemukan dan menginterpretasikan fakta-fakta, mengulang semula teori yang diterima di

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  14/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  14 

  dalam penemuan baru atau amalan penggunaan teori atau undang-undang dan peraturan baru

  atau yang digunapakai semula (Woolf, 1975).Oleh yang demikian, dapat disimpulkan

   bahawa penyelidikan sebagai satu aktiviti yang teratur (sistematik) bagi mencari jawapan

  atau makna kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berdasarkan sesuatu masalah

  yang hakikatnya sudah dikenal pasti.Langkah-Langkah Penyiasatan Saintifik:

  1. Mengenal pasti masalah dan menggubal soalan kajian atau hipotesis

  2. Mereka bentuk kajian untuk menjawab soalan kajian atau menguji hipotesis

  3. Mengumpul dan menganalisis data

  4. Menjawab soalan kajian atau menerima atau menolak hipotesis (John Dewey, 1859-1952)

  Dalam penyelidikan pendidikan terdapat beberapa kepentingan yang signifikan

  kepada penyelidik. Dengan mengetahui kepentingan ini seseorang itu akan mengetahui

   betapa perlu sesuatu penyelidikan itu dijalankan. Antaranya ialah :

  1. Penyelidikan menyumbang ke arah penambahbaikan amalan.

  2. Memberi maklumat untuk penggubalan dan penambahbaikan dasar.

  3. Penyelidikan memperkaya pengetahuan sedia ada.

  4. Menambah pengetahuan mengenai isu dalam pendidikan

  5. Membantu meningkatkan keberkesanan amalan semasa.

  6. Membantu kefahaman isu semasa (peroleh pelbagai pendapat).

  7. Meningkatkan kemahiran penyelidikan (pengurusan, analisis, penulisan,

  komunikasi interpersonal, pengucapan awam).

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  15/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  15 

  Dengan itu, saya merancang beberapa tindakan bagi membantu murid-murid ini untuk

  memperbaiki tulisan mereka. Saya merangka beberapa tindakan untuk murid-murid ini

   berdasarkan pembacaan saya mengenai cara memperbaiki tulisan melalui kajian-kajian

  terdahulu. Matlamat utama saya ialah, pada akhir tahun, murid ini dapat memperbaiki tulisan

  mereka. Untuk kajian ini, saya memberi fokus kepada murid yang bermasalah dalam tulisan.

  Rajah 1 menunjukkan hasil tulisan murid pada 13 Januari 2014 iaitu sebelum pelaksanaan

  tindakan saya.

  Tulisan Cakar Ayam

  Saya mendapati bahawa kebanyakan murid dalam kelas 1 Sinar ini mengalami

  masalah tulisan yang tidak kemas dan cakar ayam. Perkara ini saya dapati berdasarkan

   penyemakkan lembaran kerja yang dihantar oleh murid kepada saya. Pada pendapat saya,

  situasi ini berlaku disebabkan murid-murid tidak didedahkan dengan teknik atau strategi

   penulisan yang betul sejak awal lagi.

  Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan

  yang dihasilkan. Tulisan yang cantik, kemas dan mudah dibaca adalah aset dalam kehidupan

  seseorang. Dengan saiz huruf yang terlalu kecil dan halus ini, saya agak sukar membaca dan

  menyemak lembaran kerja murid.

  Penyemakkan lembaran kerja yang dihantar oleh murid kepada saya. Pada pendapat

  saya, situasi ini berlaku disebabkan murid tidak didedahkan dengan teknik-teknik atau

  strategi penulisan yang betul atau mekanis sejak awal lagi.

  Menurut Levine (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan

  yang dihasilkan. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset dalam kehidupan

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  16/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  16  

  seseorang Dengan saiz huruf yang terlalu kecil dan halus ini, saya agak sukar membaca dan

  menyemak lembaran kerja.

  Seorang murid kelas Tahun 1Sinar, petah bercakap dan bijak. Dia amat aktif semasa

   proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dia juga mempunyai keyakinan

  diri yang sangat tinggi. Semasa di dalam kelas, dia suka bertanya dan menjawab soalan yang

  dikemukakan guru. Di samping itu juga, saya dapati dia amat suka membaca. Kebanyakan

  masa di dalam kelas pemulihan, dia amat suka membaca buku-buku cerita yang terdapat pada

  rak bacaan. Pada pendapat saya, dia adalah murid yang sangat bijak dan amat rugi apabila

   beliau dihantar ke kelas pemulihan kerana tulisannya yang tidak kemas. Oleh kerana itu, saya

   bertekad untuk membantu memperbaiki tulisannya, agar dia dapat kembali belajar di dalam

  kelas biasa.

  Tinjauan awal saya mendapati cara murid ini memegang pensel adalah salah. Menurut

  Levin (1987), cara memegang alat tulis akan mempengaruhi bentuk tulisan yang dihasilkan

  oleh murid. Kelemahan dalam motor halus menyebabkan kanak-kanak menghadapi

  kesukaran memegang pensel, memasang butang baju dan memasang manik. Kanak-kanak

  yang menghadapi dyspraxia motor halus menunjukkan kelemahan dalam koordinasi motor.

  Masalah dyspraxia motor halus menyebabkan ketidaktentuan cengkaman pada alat tulis

  (Levine, 1987). Kanak-kanak ini tidak berupaya mengawal saraf ketika memegang dan

  menggerakkan pensel secara stabil. Kanak-kanak yang tidak menggunakan motor halus

  ketika menulis menyebabkan cengkaman pensel yang tidak kuat. Mereka sebenarnya

  menggunakan lengan dan pergelangan tangan, dan bukan jari untuk menulis. Cengkaman

  yang terlalu kuat pada alat tulis dan jari yang terlalu dekat dengan mata pensel menimbulkan

  kesakitan kepada kanak-kanak. Mengikut Levine (1987), semua ini adalah faktor yang

  menyumbang kepada pembentukan huruf yang kurang cantik.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  17/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  17  

  Pemerhatian saya mendapati murid ini sering menggenggam keseluruhan penselnya.

  Teknik memegang pensel secara menggenggam ini menyebabkan dia merasa sakit pada

   jarinya. Selain itu, murid ini mengalami kesukaran untuk mengerakkan jarinya untuk

  membentuk huruf yang dia kehendaki. Levine (1987)  menegaskan cara kanak-kanak

  memegang pensel dengan cengkaman yang kurang kemas menyebabkan pergerakan pensel

  menjadi tidak licin. Kanak-kanak yang mempunyai masalah kinestetik biasanya mencengkam

   pensel secara kuat dengan meletakkan ibu jari di atas jari telunjuk dan jari hantu ketika

  memegang alat tulis. Kanak-kanak begini tidak gemar menulis kerana aktiviti ini menjadi

   pengalaman yang menyakitkan bagi mereka.

  Di samping itu, saya mendapati murid ini suka menggunakan pensel yang amat

   pendek menyebabkan dia selalu tunduk ketika menulis. Menurut Norhadi Sarponen (2009),

   penggunaan pensel yang kurang sesuai juga merupakan salah satu punca murid melakukan

   banyak kesilapan semasa menulis. Postur badan begini menyebabkan dia merasa tidak selesa

  semasa menulis. Sassoon (1993)  pula mendapati guru kurang memberi penekanan kepada

   pengajaran menulis di kelas khususnya cara memegang alat tulis dengan betul, menulis huruf

  mengikut pergerakan yang betul, menentukan saiz huruf dan menentukan ruang antara huruf

  dan perkataan. Kanak-kanak sepatutnya didedahkan kepada kaedah menulis yang betul pada

   peringkat awal lagi supaya kanak-kanak minat untuk melahirkan idea melalui tulisan yang

  cantik dan penuh dengan kesenian. Tulisan yang cantik dan mudah dibaca adalah aset yang

  sangat berharga dalam kehidupan seseorang. Murid-murid sekolah didapati boleh menulis

  tetapi tidak menulis dengan cara yang betul. Dalam mengejar celik huruf, guru kadang-

  kadang kurang memberi perhatian kepada pengajaran membentuk huruf mengikut pergerakan

  yang betul.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  18/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  18 

  4.0 Objektif Kajian 

  Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid menulis secara

  mekanis. Kajian ini dilakukan untuk memastikan murid memegang pensel dengan betul

  semasa menulis; dan memperbaiki tulisan agar menjadi lebih kemas dan boleh dibaca

  melalui latihan menulis yang kerap.

  5.0 Persoalan Kajian 

  Kajian ini dijalankan untuk menjawab persoalan kajian berikut.

   Adakah wujud hubungan cara memegang pensel (dyspraxia) murid dengan kekemasan

  tulisannya?

   Bagaimanakah latihan menulis yang kerap membantu murid memegang pensel dengan

   betul serta mempertingkatkan kekemasan tulisan murid ini?

  Setiap kajian dimulakan dengan mengenalpasti masalah untuk dikaji. Permasalahan

  merujuk kepada perkara atau fenomena yang ingin dikaji dan ianya disampaikan dalam

   bentuk isu-isu yang menimbulkan persoalan-persoalan,(Amir,2006). Dalam bidang

   pendidikan,pelbagai masalah yang memerlukan kajian-kajian dilaksanakan bagi

  mengenalpasti puncanya dan apabila puncanya dapat diketahui,maka pendekatan yang

   bersesuaian boleh diambil. Menurut Creswell (2007)  pula masalah kajian adalah sesuatu

   perkara yang perlu rasional dan ianya perlu diselidiki.

  Pada asasnya masalah kajian adalah sesuatu yang lebih kompleks, merangkumi

   pelbagai isu sama ada isu positif atau sebaliknya dan ianya memerlukan penyelidikan khusus.

  Menurut Amir (2006)  lagi, masalah kajian bukan hanya terhad kepada perkara yang

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  19/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  19 

  ‘bermasalah’ sahaja atau yang besifat negatif, namun ianya boleh juga merangkumi aspek -

  aspek positif tentang sesuatu isu itu,misalnya faktor kejayaan sesebuah sekolah.

  Dalam proses mengenalpasti masalah yang bersesuaian, adalah perlu bagi setiap

  individu untuk mengenal pasti dan menilai masalah kajian yang dipilih. Ini kerana tidak

  semua masalah kajian tersebut sesuai untuk diuji atau sebaliknya. Kesimpulannya, masalah

  kajian yang baik adalah masalah yang mengandungi persoalan dan isu penting yang boleh

  dijawab serta diselesaikan melalui penyelidikan. Maka, sebagai individu yang ingin

  memulakan kajian,kita seharusnya lebih berfikiran kritis dan analitikal dalam memilih

  masalah kajian.

  6.0 .Perancangan Dan Pelaksanaan Tindakan 

  6.1 Perancangan Tindakan 

  Bagi mencapai objektif kajian ini, saya telah merancang beberapa aktiviti bimbingan

  untuk murid ini. Pengajaran pemulihan tulisan bagi murid-murid sekolah rendah adalah

   berdasarkan pengajaran tulisan yang betul dan kukuh. Peringkat pengajaran menulis

  terbahagi kepada tiga iaitu peringkat pra tulisan, peringkat mekanis dan peringkat untuk

   pelahiran. Peringkat pertama iaitu pra tulisan adalah tempoh masa murid disediakan dengan

  aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Dalam tempoh

  masa ini, latihan otot-otot, tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata dilaksanakan

  dalam kalangan murid pada peringkat awal lagi.

  Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang

  yang kemas dan jelas, pelajaran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak

  daripada aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  20/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  20 

  Latihan pra tulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan

   pergerakan tangan terlebih dahulu seperti mengerakkan jari di atas garisan atau corak yang

  dilakarkan pada kertas. Tujuannya ialah supaya murid-murid dapat menguasai gerak tangan

  yang bebas untuk menulis dengan selesa dan sempurna. Latihan seperti membentuk bulatan

  di udara, meja, lantai, dan di atas pasir atau rumput tanpa mengunakan alat tulis seperti

  melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan.

  Di samping itu, murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan

   jari, menekan jari, mengoyangkan tangan, meramas-ramas jari dan sebagainya. Setelah mahir

  dalam aktiviti- aktiviti tersebut, murid-murid boleh melakukan latihan pergerakan mata dan

  seterusnya melakukan latihan yang melibatkan koordinasi tangan dan mata. Antara aktiviti

  yang boleh dilakukan adalah seperti latihan mengikut garisan rajah atau gambar dari kiri ke

  kanan, latihan membentuk garisan lurus, latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri

  ke kanan atau dari kanan ke kiri dan seterusnya membentuk corak gabungan antara bulatan

  dan garis lurus secara bebas. Bahasa bertulis memerlukan perhubungan dengan bahasa dalam

  diri penulis, atau dalam fikirannya. Perihal menghubungkan bahasa lisan dengan bahasa

  fikiran adalah amat sukar. Dengan sebab ini, maka usaha pengajaran permulaan dalam

   penulisan biasanya amat susah, walaupun murid tersebut tiada kesukaran untuk membentuk

  huruf. Seperti pengajaran bahasa juga, penulisan adalah lebih mudah dipelajari ketika murid

  masih kanak-kanak lagi, seperti pada umur empat tahun setengah. Latihan permulaan untuk

  kanak-kanak ini haruslah menggunakan pensel, atau krayon. Untuk kes murid ini , saya

  menggunakan langkah-langkah ini bagi membantunya.menulis dengan betul. Oleh kerana

  murid ini murid yang cepat belajar, saya hanya perlu menerangkan cara-cara memegang

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  21/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  21 

   pensel ini sekali sahaja dan dia dapat melakukannya dengan baik. Beberapa langkah-langkah

  yang telah dijalankan:

  7.0 LANGKAH YANG DIJALANKAN 

  Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Oleh itu, langkah pertama yang

  dijalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh

   berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian.

  Maka adalah penting untuk guru memuji murid berkenaan walaupun hanya betul penulisan

   bentuk huruf pada permulaan ayat sahaja.

  Ahli Jawatankuasa Kajian Tindakan merancang beberapa aktiviti untuk mengatasi masalah

  ini seperti:

  i. Bentuk huruf salah di warnakan

  ii. Menulis di atas huruf yang dicetak

  iii. Latihan melukis

  iv. Cara duduk

  v. Menulis di atas pasir

  vi. Latihan koordinasi

  vii. Menconteng

  viii. Melukis bentuk

  ix. Melukis dan mewarna bentuk geometri

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  22/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  22 

  x. Sistem tiga garisan

  xi. Menulis perkataan dari bawah ke atas

  8.0 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN/ PENILAIAN 

  8.1 Pelaksanaan Aktiviti

  Membaiki Tulisan Dengan Kaedah Ansur Maju

  Kaedah ansur maju merupakan aktiviti pembelajaran yang dijalankan secara

   berperingkat-peringkat untuk memulihkan murid yang mengalami masalah menguasai

  kemahiran menulis.

  Program pemulihan menulis menggunakan kaedah ansur maju banyak menekankan

  cara menguasai sesuatu kemahiran itu secara beransur-ansur. Kaedah ini merupakan satu

  kaedah murid mempelajari sesuatu kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas

  kemudian beralih ke aras yang lebih sukar sehingga murid dapat menguasai kemahiran

  menulis dengan baik.

  Murid yang menghadapi masalah kemahiran menulis seperti tulisan tidak kemas dan

  comot perlu dijalankan aktiviti pemulihan untuk membantu mereka menguasai semula

  kemahiran tersebut. Mereka menjalani proses pemulihan kemahiran menulis secara

   berperingkat-peringkat iaitu kemahiran menulis secara pratulisan, mekanis dan mentalis.

  Saya melaksanakan tindakan mengikut konsep kaedah ansur maju. Kaedah ansur

  maju turut digunakan oleh Tiong Houng Ching (2005), Juliana Ling Chu Chen (2009),

  Geranting Anak Lugat (2009), Noraini Binti Ombi (2009).

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  23/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  23 

  Tiong Houng Ching mengatakan kaedah ansur maju merupakan satu kaedah untuk

  murid mempelajari sesuatu kemahiran itu bermula dari langkah yang paling asas kemudian

   beralih ke aras yang lebih sukar dan seterusnya sehingga murid dapat menguasainya.

  Konsep ansur maju juga merupakan salah satu dari unsur teori pembelajaran kognitif.

  (Sulaiman Bin Ngah Razali,1997). Kaedah ansur maju merupakan satu perancangan atau

   prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur, kemas dan sistematik. Ia

  merupakan langkah atau peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambungan

  yang harus dituruti dengan saksama bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran (Kamarudin

  Bin Hj. Husin, 1997).

  Hull D. (1997)  mengatakan kaedah pengajaran secara kontekstual amat berkesan

  dijalankan kerana guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup.

  Ansur maju merupakan kaedah terbaik yang boleh dilaksanakan oleh guru untuk membaiki

  kemahiran menulis murid supaya menulis dengan tulisan cantik, kemas dan teratur.

  Saya memilih untuk menggunakan kaedah ansur maju berbantukan lembaran kerja

  garis tiga kerana ia bersesuaian dengan latihan penulisan yang diberikan. Tambahan pula,

  garisan-garisan yang disediakan dapat membantu murid mengawal pergerakan alat tulis untuk

  membentuk huruf dengan betul.

  Perancangan ini akan dilaksanakan oleh Panitia mata pelajaran Bahasa Malaysia pada

  setiap tahun dan biasanya bermula dari bulan Januari.

  Langkah 1 

  Pada mulanya, saya telah menjadi role model kepada murid. Saya menunjukkan kepada

  mereka cara memegang pensel yang betul. Saya kemudian melatih mereka memegang pensel

  mengikut cara yang telah ditunjuk cara.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  24/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  24 

  Sassoon (1990), pendekatan pengajaran yang sistematik diperlukan dalam kemahiran

  menulis kerana pendekatan ini memudahkan pengajaran dan pembelajaran penulisan. Saya

   juga telah menunjuk cara memegang pensel dan kedudukan postur badan ketika menulis

  karangan kepada murid Tahun 1 Sinar.

  Juliana Ling Chu Chen (2009) dalam kajiannya mengambil langkah untuk menjadi

  role model kepada muridnya dengan menunjukkan kepada murid cara memegang pensel yang

   betul serta melatih mereka memegang pensel mengikut cara yang telah ditunjukkan.

  Rajah 1: Cara memegang pensel yang betul

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  25/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  25 

  Cara memegang pensel yang betul

  Gambar tunjuk guru menunjukkan teknik menulis yang betul kepada murid sambil

  diperhatikan oleh rakan-rakan sekelasnya.

  Menulis Dengan Teknik Yang Betul 

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  26/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  26  

  Postur badan yang betul semasa menulis.

  Postur badan yang betul semasa menulis.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  27/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  27  

  Langkah 2: 

  Semasa langkah ini, saya melatih murid menulis dengan kedudukan tangan dan buku

  latihan yang sesuai dan selesa. Saya menunjukkan kedudukan tangan dan buku latihan

  semasa menulis. Kemudian, saya meminta murid mencontohi tindakan yang telah

  ditunjukkan. Murid dikehendaki mempraktik sehingga menguasai kemahiran tersebut.

  Rajah 2: Kedudukan tangan dan buku ketika menulis

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  28/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  28 

  Rajah 2: Kedudukan tangan dan buku ketika menulis

  Langkah 3 

  Menulis di atas huruf yang berputus dicetak . Guru telah mengenal pasti huruf

  yang selalu mengelirukan murid. Dengan bantuan komputer guru mencetak huruf berkenaan

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  29/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  29 

  dengan saiz yang besar dan kecil. Murid diminta menggunakan jari telunjuk dan pensel

  menulis atas huruf berkenaan mengikut arah jam. Cara ini dapat mengukuhkan kemahiran. Ia

  dibuat secara latih tubi. Murid digalakkan membuat latihan ini di rumah.

  Langkah 4 

  Latihan melukis dan mewarna. Fotostatkan gambar yang menarik. Murid

  digalakkan melukis mengikut bentuk gambar tersebut. Bandingkan gambar tersebut dari segi

  warna dan coraknya. Cara ini menambahkan imaginasi murid dan memberikan banyak

  latihan pada saraf tangan.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  30/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  30 

  Langkah 5 

  Cara duduk . Cara duduk adalah sangat penting semasa aktiviti penulisan. Guru harus

  menitiberatkan kedudukan badan semasa mereka menulis. Jangan sandar tepi, tunduk dan

  meniarap atas meja. Pastikan cara pegangan pensel ltu betul. Perkara di atas adalah sangat

  kecil tetapi lama-kelamaan ia boleh menimbulkan masalah kepada murid semasa aktiviti

   pembelajaran. Kalau tidak dibetulkan pada permulaan, ia akan dibawa sehingga dewasa.

  Langkah 6 

  Menghasilkan bentuk tulisan dengan menggunakan batu, biji dan kayu. Kenalpasti

   bentuk tulisan yang hendak dihasilkan menggunakan batu kecil, biji manik dan lidi supaya

  menghasilkan bentuk yang betul.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  31/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  31 

  Langkah 7 

  Menulis di atas permukaan pasir. Ini adalah satu aktiviti tradisional paling berkesan. Murid

  menggunakan jari telunjuk semasa menulis bentuk. Jari ditekan dengan kuat semasa menulis

  supaya murid dapat mendalami bentuknya.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  32/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  32 

  Langkah 8 

  Memberikan latihan koordinasi tangan, jari dan mata. Ini menambahkan tumpuan murid

  dalam menulis.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  33/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  33 

  Langkah 9 

  Menconteng secara bebas. Memberikan kebenaran untuk menconteng papan hitam

  mengikut citarasa murid. Cara ini memberikan kebebasan untuk minda murid menghasilkan

   banyak bentuk. Guru menerangkan dengan sedikit pengubahsuaian bentuk tersebut boleh

  dijadikan huruf.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  34/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  34 

  Langkah 10 

  Membentuk corak / Menconteng bentuk . Melukis bentuk bulatan, garisan lurus, garisan

  melintang. Guru mencantumkan bentuk tersebut supaya menjadi bentuk huruf yang betul.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  35/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  35 

  Langkah 11 

  Sistem tiga garisan. Guru menerangkan fungsi sistem tiga garisan. Menerangkan cara

   penulisan di atas garisan itu. Latih tubi dijalankan kepada murid.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  36/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  36  

  Langkah 12

  Menulis perkataan dari bawah ke atas. Cara ini menambahkan tumpuan murid pada hasil

  kerja mereka. Aktiviti ini juga memperlahankan pergerakan tangan dan menambahkan

   pemerhatian.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  37/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  37  

  9.0 Metodologi 

  9.1 Teknik Mengumpul Data 

  Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghasilkan data

  deskriptif agar gambaran yang lebih menyeluruh tentang proses yang berlaku dalam kajian ini

  diperoleh. Untuk tujuan tersebut, tiga teknik utama yang biasa digunakan dalam penyelidikan

  tindakan saya gunakan iaitu:

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  38/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  38 

  9.1.1 Pemerhatian 

  Untuk mengkaji dan memahami proses yang berlaku dalam bilik darjah, pemerhatian

  merupakan teknik berkesan dalam pengumpulan data. Lazimnya, dalam pemerhatian, saya

  melihat, mendengar, memerhati dan bertanya untuk mendapatkan maklumat serta untuk

  memahami apa yang berlaku dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian, saya dapat merapatkan

  diri dengan murid di samping memerhati cara murid yang dikaji menulis.

  9.1.2 Temu Bual 

  Saya juga menggunakan teknik temu bual dalam bilik darjah. Temu bual melibatkan

   perbualan antara saya dengan guru pemulihan serta murid ini untuk mendapatkan maklumat

  yang relevan dengan kajian. Dalam kajian ini, saya adalah guru dan juga penyelidik. Saya

  menemubual murid tentang pendapat atau pemahamannya tentang pengajaran menulis yang

  dilaluinya.

  9. 1.3 Bukti Dokumen

  Di samping teknik pemerhatian dan temu bual, saya juga memperoleh data daripada

  dokumen. Pengutipan maklumat daripada dokumen ini membolehkan saya menambah,

  membandingkan dan memperkukuh lagi data yang diperoleh daripada teknik pemerhatian dan

  teknik temu bual. Dokumen ini kemudiannya saya analisis untuk melihat bentuk, pola dan

  trend yang berlaku selain menyediakan bukti kukuh untuk menguatkan kredibiliti teknik temu

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  39/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  39 

   bual dan pemerhatian. Untuk kajian ini, dokumen yang saya kutip adalah hasil kerja murid

  iaitu tulisan.

  10.0 Teknik Menganalisis Data 

  Data yang saya perolehi terutamanya data dokumen iaitu hasil kerja murid dalam

   bentuk tulisan, saya analisis berdasarkan carta yang dinamakan The   Pressey Chart for

  Diagnosis of I ll egibil ities in H andwri tng .  Carta ini boleh disediakan berdasarkan

   penyelidikan tulisan murid yang menunjukkan berbagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang

  tidak dapat dibaca.

  Antara bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca berdasarkan carta tersebut adalah seperti yang

  ditunjukkan pada Jadual 1.

  Jadual 1: Carta berbagai jenis tulisan dan bentuk tulisan yang tidak dapat dibaca

  1.  i tanpa titik

  2.  k seperti h

  3. 

  l tertutup

  4. 

  m seperti w5.  n seperti v

  6.  n seperti s

  7.  o seperti a

  8.  o seperti r

  9.  o tidak tertutup

  10. 

  o seperti u

  11.  r seperti s

  12. 

  r seperti i

  13.  r terlalu kecil

  14.  r seperti n

  15. 

  r seperti u16.  r seperti e

  Kesalahan tulisan Semak1. Perkataan terlalu rapat

  2. Terlalu condong

  3. Perkataan berpecah4. Huruf-huruf terlalu dekat

  5. Barisan terlalu dekat

  6. a seperti u

  7. e tertutup

  8. a seperti o

  9. a seperti oI

  10. b seperti Ii

  11. b seperti I

  12. b seperti k

  13. b seperti f

  14. n seperti u15. c seperti e

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  40/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  40 

  17.  s tidak jelas

  18.  s seperti r

  19.  s sperti c

  20.  t seperti l

  21.  tangkai jauh

  22. 

  t tiada tangkai23.

   

  t tangkai di kanan

  24.  t tangkai di kiri

  25. 

  u seperti oi

  26.  ur seperti w

  27. 

  v seperti n

  28.  v seperti r

  29.  w seperti v

  30. 

  w seperti m

  31.  wr seperti ur

  32. 

  d tidak ditutup

  33. 

  I seperti cI

  34.  T seperti I

  16. c seperti i

  17. c seperti a

  18. d seperti cI

  19. d sepeti l

  20. d seperti a

  21. e seperti o22. e terlalu tinggi

  23. e seperti c

  24. f seperti b

  25. g seperti y

  26. h seperti li

  27. h seperti p

  28. h seperti b

  29. h seperti l

  30. i seperti c

  Daripada penyelidikan Pressey (1926),  saya telah menyediakan carta untuk

  menganalisis tulisan murid ini . Beberapa huruf didapati sering menimbulkan kerumitan,

  sebagai contoh, huruf kecil ‘r’, ‘n’, ‘e’, ‘a’, ‘o’, ‘s’ dan ‘t’ menyebabkan kesilapan menulis

  lebih daripada lima puluh peratus (50%). Huruf yang paling menimbulkan kerumitan ialah

  ‘r’, diikuti dengan huruf ‘n’. Kesilapan yang sering berlaku ialah menulis ‘r’ seperti ‘I’; ‘n’

  seperti u; menutup ‘e’; membuat ‘d’ seperti ‘cl’; ‘o’ seperti ‘a’; dan ‘a’ seperti ‘u’. Huruf

   besar biasanya mudah dibaca, kecuali huruf ‘L’. Oleh kerana tujuh huruf kecil dan satu huruf

   besar ini menyebabkan tulisan yang susah dibaca, adalah munasabah jika pengajaran

   pemulihan dalam penulisan diarahkan kepada menulis bentuk-bentuk huruf ini dengan betul.

  Teknik seperti ini telah menyebabkan murid ini menghasilkan tulisan yang memuaskan.

  11.0 DAPATAN KAJIAN 

  Setelah semua aktiviti mengikut langkah yang ditetapkan telah dijalankan.

  Pencapaian dapat dilihat. Murid memahami konsep sebenar kepentingan bentuk sesuatu

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  41/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  41 

  huruf. Guru dinasihatkan sebelum memberikan sesuatu aktiviti penulisan, harus memberikan

   peringatan tentang kepentingan huruf. Di samping itu, Ahli Jawatan Kuasa telah menjalankan

  satu aktiviti tulisan untuk mengesan keberkesanan aktiviti yang dijalankan.

  KEPUTUSAN:

  PERINGKAT JUMLAH

  Baik 20%

  Memuaskan 60%

  Kurang memuaskan 20%

  Ada murid yang masih tidak mencapai objektif yang ditetapkan. Murid lain pun dapat

  menguasai kemahiran menulis huruf dengan baik.

  Dalam kajian kualitatif kaedah persampelan bukan rawak digunakan (non-probability

  sampling). Terdapat empat jenis persampelan bukan rawak iaitu persampelam mudah (subjek

  kajian yang mudah diperolehi), persampelan bertujuan (pengkaji menggunakan pengetahuan

  kepakaran/khusus tentang sesuatu kumpulan untuk memilih subjek yang hendak dikaji

  daripada populasi), persampelan bola salji (mengenalpasti lokasi subjek yang mempunyai

  atribut/ciri-ciri tertentu semasa kita menjalankan kajian dan persampelan kuota (quota

  sampling (pemilihan sampel).

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  42/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  42 

  12.0 RUMUSAN PEMERHATIAN 

  Selepas menjalankan kajian tindakan ini, saya telah dapat membaiki mutu pengajaran

  dan pembelajaran saya. Saya berjaya membimbing pelajar saya menguasai kemahiran

  menulis dengan betul, teratur, dan kemas. Dari segi pelajar pula, mereka berasa gembira.

  Semasa saya berbual dengan mereka, mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana

  mereka tidak lagi dimarahi oleh guru lain kerana tulisan mereka seperti cakar ayam. Malah,

  ada yang dipuji kerana berjaya menulis dengan baik dan kemas.

  Dari segi minat terhadap pengajaran dan pembelajaran , mereka lebih berminat untuk

   belajar berbanding dengan dahulu. Namun, pencapaian akademik mereka masih belum ada

  menunjukkan kemajuan yang ketara. Ini kerana mereka agak lemah dalam akademik sejak

  sekolah rendah. Saya sarankan kajian tindakan ini perlu lagi didedahkan kepada mereka

  untuk membantu mereka menguasai kemahiran membaca, mengira, dan seterusnya

  kemahiran menaakul yang terkandung dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

  Selari dengan matlamat pendidikan masa kini ke arah melahirkan modal insan yang mampu

  menguasai Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) untuk menuju negara maju, dan

  seterusnya merealisasikan WAWASAN 2020.

  Dari segi pelajar pula, mereka melahirkan perasaan cukup gembira kerana berjaya

  menulis dengan kemas, teratur dan mudah dibaca berbanding dengan tulisan mereka dahulu.

  Dari segi, minat terhadap pengajaran dan pembelajaran, mereka lebih berminat untuk menulis

   berbanding dengan sikap mereka dahulu. Mereka dapat menyiapkan kerja rumah yang diberi

  oleh guru pada masa yang ditetapkan. Guru mata pelajaran lain juga merasai perubahan

   positif murid ini.

  Maklum balas yang diterima daripada ibu bapa, mendapati mereka berpuas hati dan

   berterima kasih dengan pencapaian terkini anak mereka dalam kebolehupayaan menulis

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  43/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  43 

  dengan baik, kemas, teratur dan mekanis. Pandangan dan pendapat serta kerjasama guru dan

  ibu bapa secara tidak langsung telah memberi impak yang baik dalam menentukan kejayaan

   program ini.

  13.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

  Penguasaan murid dalam cara menulis dengan baik dan kemas atau secara mekanis

   bukanlah penanda aras yang tekal untuk kita mengukur tahap pemantapan penguasaan

  kemahiran membaca mereka. Secara analogi, mereka ini seperti anak benih yang belum boleh

  tumbuh tegak dan tegap. Mereka perlu disiram, dibaja, dijaga dan diberi sokongan bagi

  membolehkan hidup subur, tegap dan menghasilkan buah yang berkualiti. Demikian juga

  dengan murid ini, mereka harus terus dibimbing dengan beberapa bahan sokongan yang

  sesuai bagi membolehkan penguasaan pemerolehan cara menulis mereka akan terus mantap

  dan berkesan.

  Atas pertimbangan ini saya berpendapat bahawa satu kajian pelaksanaan program

   pemulihan 2M yang sistematik, terancang dan holistik harus dijalankan bagi mengenal dan

  menguji keberkesanan 3 fasa perancangan yang utama iaitu:

  i.  Fasa kemahiran membaca dan memahami

  ii.  Fasa kemahiran menulis(penulisan)

  iii.  Fasa Pengusaan sistem tatabahasa dan penggunaan ayat.

  Setiap fasa yang dirangka harus mengandungi buku atau modul yang diolah

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  44/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  44 

  khusus mengikut keperluan khas setiap murid yang bermasalah penulisan dan pembacaan

  atau murid pemulihan LINUS Literasi secara amnya. 

  14.0 REFLEKSI KEBERKESANAN PROSES PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  Pendekatan kaedah pembelajaran individu,  peer learning   dan latih tubi yang saya

  gunakan dalam kebanyakan aktiviti adalah sangat sesuai dan efektif dalam situasi mengajar

  murid bermasalah seperti murid yang kaji. Ini adalah ciri-ciri ketidakupayaan yang dimiliki

  oleh mereka yang memerlukan bimbingan dan tumpuan semasa proses pengajaran dan

   pembelajaran.

  Secara keseluruhannya, teknik pengajaran guru dan teknik latih tubi yang saya

  gunakan telah berjaya meningkatkan tahap keupayaan kemahiran membaca, menggalak dan

  memupuk minat murid untuk terus membaca, memberi keyakinan yang tinggi kepada murid

  dalam proses menulis dengan baik dan kemas. Mereka juga mempunyai persepsi positif

  terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu. Di samping menggalakkan murid merekod bacaan

  di dalam buku NILAM. Seterusnya dapat menaikkan rekod bacaan Program NILAM di

  sekolah. Secara tidak langsung akan memberi impak yang baik kepada sekolah.

  Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di kelas pula, berdasarkan pemerhatian

  saya, kebolehupayaan murid membaca dan menulis dengan baik, membolehkan guru

  meneruskan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih proaktif dan menggembirakan. Guru

  tidak perlu mengambil masa yang lebih lama atau terpaksa memberi perhatian yang lebih

  terhadap seorang murid sahaja dan menjejaskan murid lain dalam kelas. Justeru, sukatan

   pelajaran guru dapat dilaksananakan dengan jayanya dalam masa yang dirancang. Selain itu

  murid juga dilihat lebih berkeyakinan dan berminat untuk mengikuti pengajaran guru di

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  45/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  45 

  dalam kelas. Mereka lebih optimis dalam membuat kerja dan latihan yang diberikan dengan

  sempurna. Di samping berasa bangga dengan pujian dan rangsangan yang diberi guru.

  Penggunaan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar

  Saya juga telah menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar untuk mengukuhkan

  kefahaman murid terhadap konsep pengajaran dan pembelajaran menulis. Penggunaan

   pelbagai kad, lembaran kerja dan slaid tentang cara-cara menulis yang mekanis dengan baik

  telah membantu murid-murid menulis semula karangan dengan lebih baik. Ruhaida Mansor

  (2005)  menyatakan penggunaan alat bantu mengajar (ABM) sewaktu mengajar dapat

  membantu guru meningkatkan kemahiran murid dalam mengenal dan menulis abjad.

  Nadzeri Isa (2001)  juga menyatakan penggunaan bahan bantu mengajar dalam

   pengajaran menulis telah berjaya meningkatkan prestasi penulisan mekanis dalam kalangan

  murid. Sehubungan dengan itu, guru-guru perlu memastikan bahan rangsangan yang

  digunakan sesuai dan mudah difahami oleh murid.

  15.0 PENUTUP

  Kemahiran menulis adalah di antara cabang kemahiran yang perlu dipelajari oleh

  manusia untuk melengkapkan proses kelangsungan berbahasa secara natural dan

  mudah. Malah di dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) telah dinyatakan

  dengan jelas bahawa kemahiran menulis adalah keperluan wajib selain daripada kemahiran

  membaca, mengira dan menaakul yang menjadi elemen pengukuhan aplikasi untuk

   perlaksanaan modul pembelajaran di alaf baru ini.

  Keempat-empat kemahiran ini perlu melangkah seiring memandangkan keperluan

   pendidikan Bahasa Melayu dan mata pelajaran lain yang masih menetapkan pengukuran

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  46/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  46  

   prestasi dan keupayaan murid dinilai secara bertulis. Menulis tidak seperti membaca

  memerlukan kaedah yang spesifik dan memerlukan koordinasi minda dan anggota

  tubuh. Proses menulis adalah proses berterusan yang tidak tertakluk kepada pengajaran di

  sekolah tetapi berlangsung sepanjang hidup.

  Pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis Bahasa Melayu sekolah rendah akan

  lebih berkesan jika kreativiti dan kecekapan guru mengatur strategi pengajaran dan

   pembelajaran yang berkesan. Guru hendaklah mengaplikasikan pelbagai kaedah dan strategi

   pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu mengajar yang memudahkan pemahaman

  murid dan menggalakkan minat belajar murid.

  Hal ini perlu terutama kepada murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran

  menulis iaitu lemah dalam pengamatan dan sukar membuat perkaitan dengan konsep

   pembelajaran.

  Manusia berkomunikasi antara satu sama lain melalui lisan, bacaan dan tulisan.

  Bahasa tulisan merupakan bentuk komunikasi yang paling tinggi dan kompleks. Menulis

  adalah satu kemahiran dan saluran untuk seseorang melahirkan perasaan dan idea.

  Hughes, Mercer, Lenz, dan Hoffman (1991)  mengatakan tulisan merupakan

  utama bagi murid untuk menunjukkan pengetahuan mereka dalam mata pelajaran akademik

  yang lebih tinggi. Seseorang individu menulis untuk menyatakan idea dan perasaannya atau

  apa sahaja yang ingin disampaikannya supaya dapat dibaca dan difahami oleh orang lain.

  Penggunaan internet dan komputer dengan perisian yang menarik dan interaktif oleh

  guru amat digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis. Kelemahan

  murid menguasai kemahiran menulis menjejaskan potensi serta motivasi dalam menguasai

   pelbagai kemahiran lain dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  47/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  47  

  Oleh itu, guru Bahasa Melayu perlu memberi penekanan kepada pendekatan, kaedah,

  strategi dan teknik pengajaran khususnya dalam aspek pengajaran penulisan. Pelbagai

   pendekatan, kaedah, strategi dan teknik pengajaran yang diaplikasikan dalam proses

   pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pengajaran guru yang lebih menarik,

  inovatif dan berkesan akan mampu menarik minat murid untuk belajar.

  Walshe, R.D. (1981) menyebut bahawa menulis ialah proses memilih, menggabung,

  menyusun dan mengembangkan gagasan di dalam ayat, perenggan atau untuk persembahan

  lisan seperti kuliah dan syarahan secara berkesan.

  Menulis memerlukan koordinasi tubuh sekata seperti minda, mata dan tangan untuk

  memilih ujaran dan kalimat yang sesuai untuk disepakati menjadi seperangkat ayat atau

   perenggan yang lengkap yang kemudiannya memberi makna dan kesan untuk melahirkan

  ilham atau idea untuk difahami dan diaplikasi oleh masyarakat umum, jika perlu.

  Menulis adalah proses merekod bahan-bahan ujaran ke dalam bentuk tulisan

   berdasarkan pendapat, idea, pengalaman. Ia boleh jadi hanya sekadar simbol-simbol grafik

  yang disusun menjadi lambang dan membentuk perkataan, ayat dan seterusnya menzahirkan

   bahasa dan gagasan tersusun yang memberi makna dan memberi manfaat kepada khalayak

   pembaca dan pendengarnya.

  Daripada A.C. Krizan dan Joyce. P Logan (2000)  mentakrifkan menulis adalah

   proses menyampaikan maklumat dan maksud. Proses penyampaian itu boleh jadi juga

  melalui grafik yang digabungkan dan berkait rapat dengan lambang bunyi yang diucapkan

  semasa kita bercakap sehingga dapat melahirkan gagasan yang difahami dan diikuti.

  Maklumat bertulis mempunyai keupayaan untuk disimpan dan dimanfaatkan dengan pelbagai

  cara seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang dikumpul dan

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  48/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  48 

  direkodkan pada zaman Saidina Othman sehingga memberi kebaikan kepada umat Muslim

  meskipun ratusan tahun sudah berlalu.

  Bloomfield (1933: 21) di dalam Lyons. (1995 : 253) mengatakan bahawa penulisan

   bukanlah bahasa, tetapi cara mencatatkan bahasa dengan tanda yang dapat dilihat. Tanda-

  tanda yang dapat dilihat itulah yang dinamakan simbol atau huruf yang disatukan sehingga

  menjadi perkataan yang membawa makna. Lyons (1995 : 13) mentakrifkan penulisan ialah

   bahasa yang disampaikan melalui bunyi atau grafik malahan melalui cara yang tidak

  terhingga banyaknya.

  Sukatan Pelajaran Malaysia menitikberatkan pencapaian murid di dalam bidang

   penulisan agar pada akhirnya, selepas mereka tamat pengajian kemahiran ini boleh digunakan

  untuk mereka melahirkan pendapat, mengumpul maklumat, menyusun idea dan hujah secara

  efektif dan tuntas. Penglahiran gagasan secara tersusun ini akan membolehkan perasaan dan

   pengalaman murid dikongsi dan digunakan untuk pelbagai tujuan. Salah satunya ialah untuk

  lulus cemerlang di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  49/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  49 

  BIBLIOGRAFI

  Rujukan Utama:

  Mahizer bin Hamzah,Abdul Talib bin Mohamed Hashim, Noraini binti

  Mohamed Noh, Norazilawati binti Abdullah (2014). Modul Pendidikan Jarak

   Jauh KRL3033 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan Sekolah Rendah.

  Universiti Pendidikan Sultan Idris.Tanjong Malim

  Creswell, W.J (2008). Educational Research; Palnning, Conducting,

  and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (3rd   Ed.). New Jersey; Pearson

  Prentice Hall.

  Gay, L.R., Mills, G.E, & Airasian, P. (2011). Educational Research:

  Competences for Analysis and Application. (10th Ed.) Columbus, OH: Merrill.

   Noraini Idris (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur. Mc Graw-Hill.

  Rujukan Tambahan:

  Abd Aziz Abd Talib.( 2000) PEDAGOGI BAHASA: PRINSIP DAN KAEDAH .

  Abd Rahman. (2011). PELAKSANAAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN

   KEMAHIRAN MENULIS DI SEKOLAH RENDAH  

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  50/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  50 

  Abd. Aziz Abd. Talib. (2000). Pedagogi Bahasa Melayu: Prinsip, kaedah dan

  Bahagian Pembangunan Kurikulum (2010).  Program Literasi Dan Numerasi LINUS

  Tahun 2 Jilid 1. Putrajaya

   BAHASA MELAYU: MASALAH PEMBELAJARAN DI KALANGAN MURID

   BUKAN MELAYU

   Dalam Mata Pelajaran Bahasa Cina Dengan Kaedah Ansur Maju.  Buku Koleksi

   Bahan Seminar   Penyelidikan IPGM KBL Tahun 2009, 146-156.

   DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PERSEKOLAHAN  

  Darul Makmur: PTS Professional Printing Sdn. Bhd

  Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). MEMPERKASAKAN PENGAJARAN

  Dr. Ali Mahmood, Mashudi Bahari dan Lokman Abd Wahid.(2011).

  Juliana Ling Chu Chen. (2009). Kajian Ke Atas Membaiki Tulisan Murid Tahun 3

  Jurnal Bahasa, Abd Rasid Jamian.( 2001). PENGAJARAN PEMELAJARAN

  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Abdul Rasid Jamian. (2011)

  Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, Che Zanariah Che Hassan, Fazzillah

  Kementerian Pelajaran Malaysia, MANUAL INSTRUMEN PENGESANAN

   KETRAMPILAN BERFIKIR

   MURID BERMASALAH DALAM PEMBELAJARAN

  Pelita Bahasa, Ahmad Khair Mohd Noor.(2005). MENULIS MEMBINA

   Pengenalan Pendidikan  Bahasa Melayu. Selangor: Open University Malaysia.

 • 8/20/2019 246955774-assigment-KRL-3043 (1)

  51/51

  KRL 3043 Latihan I lmiah  

  D20102043220 UPSI 52 ARBA’IYAH SOYONO 

  51 

   PERMASALAHAN MENULIS DAN MEMBACA BAHASA MELAYU MURID-

   MURID SEKOLAH RENDAH DI LUAR BANDAR

   Rendah.  Selangor. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

  Roselan Baki. (2003). Pengajaran Dan Pembelajaran Penulisan Bahasa Melayu.

  Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

  teknik . Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

  Tuan Jah Tuan Yusof. (2003).  Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah

  Utusan Publication Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur.

  Yahya Othman (2005). Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Pahang

  http://pembelajaranmenulis.blogspot.com/ 

  http://retibasa.blogspot.com/2010/04/pengajaran-pembelajaran-penulisan.html 

  https://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2

  EYGaXy8/edit#slide=id.p13 

  www.ukm.my/jpbm/pdf/65-77%20Lim%20CY%20et%20al.pdf  

  http://www.pdknet.com.my 

  http://www.web.apps.emoe.go.my/ipba/rdibpa/cd1/article52.pdf

   jpn.moe.gov.my.  Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam

   Pembelajaran merupakan satu ... kesukaran dalam penguasaan kemahiran membaca,

  menulis dan mengira.

  http://pembelajaranmenulis.blogspot.com/http://pembelajaranmenulis.blogspot.com/http://retibasa.blogspot.com/2010/04/pengajaran-pembelajaran-penulisan.htmlhttp://retibasa.blogspot.com/2010/04/pengajaran-pembelajaran-penulisan.htmlhttps://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2EYGaXy8/edit#slide=id.p13https://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2EYGaXy8/edit#slide=id.p13https://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2EYGaXy8/edit#slide=id.p13http://www.ukm.my/jpbm/pdf/65-77%20Lim%20CY%20et%20al.pdfhttp://www.ukm.my/jpbm/pdf/65-77%20Lim%20CY%20et%20al.pdfhttp://www.pdknet.com.my/http://www.pdknet.com.my/http://www.pdknet.com.my/http://www.ukm.my/jpbm/pdf/65-77%20Lim%20CY%20et%20al.pdfhttps://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2EYGaXy8/edit#slide=id.p13https://docs.google.com/presentation/d/1zTWTaEDhguCPj84PXwsqMNWufCFFOlYVPnw2EYGaXy8/edit#slide=id.p13http://retibasa.blogspot.com/2010/04/pengajaran-pembelajaran-penulisan.htmlhttp://pembelajaranmenulis.blogspot.com/