TUGASAN B 1-3 KRL

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  1/43

  RIS

  SEMESTER 1 SESI 2010/2011

  KOD & NAMA KURSUS

  KRL 3043

  LATIHAN ILMIAH

  TAJUK

  DISEDIAKAN OLEH :

  NAMA NO. MATRIK KUMPULAN

  AZRI BIN SARMANI D 20102044596 UPSI 186

  A141PJJ!

  PENS"ARAH/PEN"ELIA : PUAN #AEIZARATUL #AZEILA BINTI ISA

  T$%&'( : 05 OKTOBER 2014

  1.0 PENDAHULUAN

  MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSA KATA BAHASA INGGERIS BAGI

  PELAJAR PENDIDIKAN KHAS KELAS K4 DENGAN MENGGUNAKAN

  VIDEO LAGU KANAK-KANAK

  PEMARKAHAN

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  2/43

  1.1 Pengenalan

  Pengetahuan dalam bahasa asing terutamanya Bahasa Inggeris sangat penting

  bagi seseorang individu pada zaman yang moden ini. Bahasa Inggeris telah diiktiraf

  oleh penduduk dunia sebagai bahasa perantara global yang membolehkan manusia

  dari pelbagai negara untuk berkomunikasi. Pengetahuan dalam Bahasa Inggeris dapat

  memberikan seseorang individu suatu kelebihan dalam arus pemodenan yang amat

  kompetitif, tidak ketinggalan juga bagi murid berkeperluan khas.

  Kosa kata merupakan sebuah elemen yang penting dalam sebuah bahasa.

  Melalui penggunaan kosa kata, penutur dapat menyampaikan buah fikiran, keinginan

  dan perasaan kepada individu lain. Dengan erti kata lain, komunikasi dapat

  dijalankan dengan berkesan jika penutur dan pendengar menggunakan kosa kata

  yang berkesan dalam pertuturan. Menurut Penny r !"##$%, kosakata mempunyai

  peranan yang sangat penting dalam suatu bahasa kerana bahasa tanpa kosa kata

  ibarat pohon tidak berakar. &al ini bermakna kosa kata merupakan asas utama

  sebagai pemba'a makna !meaning carrier% dalam sebuah komunikasi sama ada lisan

  ataupun bukan lisan. &al ini dengan jelas menunjukkan kepentingan kosa kata dalam

  struktur bahasa sama ada lisan ataupun bukan lisan.

  Pelbagai kaedah boleh digunakan oleh seorang guru untuk mengajar kosa

  kata kepada murid(murid. )alah satu *ara yang mampu menarik minat murid ialah

  dengan penggabungjalinan dengan mata pelajaran muzik iaitu dengan penggunaan

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  3/43

  video lagu kanak(kanak dalam proses pengajaran dan pembelajaran !P dan P%.

  Dengan menggunakan kaedah ini, murid dapat mempelajari kosa kata dengan

  pelbagai unsur terapi seperti, visual, audio, dan sebagainya. +leh sebab itu, pengkaji

  ingin menggunakan kaedah ini untuk dijadikan sebagai satu kajian tindakan untuk

  mengkaji sejauh manakah keberkesanan kaedah ini untuk diaplikasikan dalam P dan

  P.

  Kajian ini adalah berdasarkan kepada penggunaan video lagu kanak(kanak

  untuk membantu meningkatkan kosa kata Bahasa Inggeris bagi murid Program

  Pendidikan Khas Integrasi !PPKI% di sebuah sekolah di Bandar Pu*hong tama.

  Kajian ini dijalankan kepada tiga orang murid kelas tersebut yang boleh memberikan

  respon dengan bertutur. Bahan yang digunakan di dalam kajian ini adalah sebuah

  lagu kanak(kanak yang boleh didapati daripada internet iaitu menerusi laman

  Youtube. ideo lagu yang telah digunakan dalam kajian ini adalah The Finger

  Familyuntuk menerangkan kepada murid tentang kosa kata Bahasa Inggeris yang

  me'akili ahli keluarga iaitu seperti father, mother, brotherdan sister.

  Menurut Kamus De'an -disi Keempat !//0%, definisi bagi lagu adalah

  suatu gubahan muzik yang biasanya dilengkapi dengan seni kata. Dalam kajian yang

  dijalankan ini, pengkaji mahu mengkaji sejauh manakah keberkesanan kaedah

  penggunaan video lagu ini untuk meningkatkan kosa kata Bahasa Inggeris, yang juga

  merupakan bahasa kedua responden. Definisi bahasa kedua menurut M*1aughlin

  !"#20% ialah bahasa yang diperoleh selepas bahasa pertama dan boleh dipelajari

  dengan atau tanpa pengajaran formal.

  Penggunaan video lagu kanak(kanak dalam pengajaran kosa kata ini mampu

  untuk menarik minat murid(murid untuk mempelajari kosa kata Bahasa Inggeris.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  4/43

  3uru harus peka dengan mengaplikasikan pelbagai unsur dalam pendidikan semasa

  mengajar seperti muzik dan teknologi. )elain itu, penggunaan video lagu ini akan

  menguatkan ingatan murid(murid terhadap kosa kata yang telah diajar kepada murid.

  Dengan *ara ini, murid akan lebih mudah untuk memahami makna kosa kata yang

  ingin diajarkan dan mengingati kosa kata tersebut dalam jangka masa yang panjang.

  )emoga dapatan pengkaji daripada kajian yang akan dijalankan ini dapat membantu

  murid(murid PPKI untuk mempelajari kosa kata dalam Bahasa Inggeris dengan

  lebih berkesan.

  1.2 Rele!"# Penga$a%an &an Pe'(ela$a%an

  P Pengkaji adalah seorang guru yang telah bertugas selama 2 tahun di sekolah

  )ekolah Kebangsaan Pu*hong tama. pengkaji telah diberikan amanah untuk

  mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris kepada murid(murid PPKI kelas K4 yang

  mempunyai jumlah murid seramai # orang. Bilangan interaksi yang dijadualkan

  antara pengkaji dengan murid kelas K4 ialah sebanyak 'aktu seminggu iaitu

  sebanyak satu jam seminggu yang telah dijadualkan pada hari 5abu. Pada hari

  tersebut, salah seorang murid kelas tersebut terlibat dengan aktiviti dengan pihak

  Pemulihan Dalam Komuniti !PDK% yang menyebabkan murid tersebut tidak dapat

  hadir ke sekolah. 6umlah murid kelas K4 yang mempunyai interaksi di dalam bilik

  darjah dengan pengkaji hanyalah 2 orang murid. Daripada jumlah tersebut, hanya 7

  orang murid yang boleh memberikan respons dengan bertutur. +leh sebab itu,

  pengkaji hanya melibatkan 7 orang murid daripada kelas tersebut sebagai responden

  terhadap kajian yang ingin dijalankan.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  5/43

  )emasa pengkaji mengajar subjek Bahasa Inggeris dengan tema 8Family

  Members kepada murid kelas tersebut, responden agak keliru dengan kosa kata

  yang ingin diajarkan oleh pengkaji. Para responden seringkali tertukar maksud

  perkataan father, mother, brother dansister. Berdasarkan interaksi dengan

  responden(responden, pengkaji dapat membuat kesimpulan baha'a responden keliru

  dengan perkataan tersebut dan bukannya dengan bahan bantu mengajar yang

  digunakan kerana responden boleh menyatakan perkataan yang me'akili gambar

  dalam Bahasa Melayu dan juga boleh menyatakan jantina 'atak dalam gambar yang

  ditunjukkan oleh pengkaji dengan perkataan boydan girl. &al ini menunjukkan

  baha'a responden memahami konsep jantina dan ahli keluarga yang ingin diajarkan

  tetapi tidak dapat menguasai kosa kata yang ingin diperkenalkan oleh pengkaji.

  )elain itu, pengkaji juga telah menggunakan pelbagai *ara untuk

  memudahkan murid untuk memahami dan mengingati perkataan dan maksud

  perkataan tersebut. 9ntara *ara yang telah digunakan oleh pengkaji ialah kaedah

  pandang sebut menggunakan gambar, bahan maujud dan juga per*eritaan melalui

  video. &asil daripada kaedah yang digunakan tersebut kurang memuaskan kerana

  pengkaji mendapati baha'a responden tidak mampu mengekalkan minat dan

  tumpuan terhadap bahan bantu mengajar yang digunakan.

  Pengkaji juga pernah menggunakan video lagu kanak(kanak untuk

  mengajarkan tajuk ini dan mendapati murid(murid lebih menunjukkan minat

  terhadap bahan bantu mengajar yang digunakan. 1agu yang ran*ak dan video yang

  menarik boleh dimanipulasikan oleh pengkaji untuk menarik dan mengekalkan minat

  murid terhadap isi pelajaran yang ingin disampaikan. )elain itu, video dalam lagu

  tersebut boleh digunakan sebagai panduan untuk murid menyanyikan lagu tersebut

  dengan iringan muzik dan gambar. Melalui penggunaan bahan ini juga, pengkaji

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  6/43

  ingin mengaplikasikan unsur terapi visual, auditory, kinestatics and tactile !9K:%

  dengan harapan unsur terapi ini boleh meningkatkan keberkesanan bahan yang

  digunakan dalam pengajaran tersebut.

  1.) Rele!"# N#la# Pen!an

  Pembelajaran kosa kata merupakan salah satu komponen yang penting dalam

  pembelajaran bahasa Inggeris. Knight !dalam Ma*aro //7% menyatakan baha'a

  apabila murid belajar sesuatu bahasa asing, aspek kosa kata menjadi kepentingan

  utama. Kepentingan aspek kosa kata juga dinyatakan oleh r. Menurut r !"##$%,

  kosakata mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu bahasa kerana bahasa

  tanpa kosa kata ibarat pohon tidak berakar. )ekiranya murid mengalami masalah

  untuk menambahkan kosa kata Bahasa Inggeris yang baru diajar oleh guru, guru

  perlu men*ari kaedah dan jalan penyelesaian yang bersesuaian. Kegagalan murid

  untuk memahami dan mengingati makna kosa kata yang diajar boleh diatasi oleh

  guru dengan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dengan murid dan mampu

  untuk menarik dan mengekalkan minat murid tersebut dalam proses P dan P. Maka

  sebagai seorang guru pelatih, pengkaji berasakan baha'a adalah penting bagi

  pengkaji untuk men*ari satu kaedah yang sesuai untuk men*apai objektif tersebut

  supaya pengkaji dapat meningkatkan potensi sebagai guru pelatih dan juga untuk

  membantu kanak(kanak bermasalah pembelajaran untuk menambahkan kosa kata

  supaya mereka boleh memahami dan menggunakan kosa kata tersebut dalam

  pertuturan harian.

  )eorang guru yang bertanggungja'ab perlulah selalu mengeluarkan idea(idea

  yang bernas tentang kaedah pengajaran yang boleh memberikan impak yang positif

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  7/43

  dalam proses P dan P. )ekiranya guru gagal untuk menggunakan kaedah yang sesuai

  semasa menjalankan P dan P, hasil pembelajaran yang diterima oleh murid mungkin

  tidak men*apai tahap yang optimum. Mungkin bagi sesetengah pihak, kepentingan

  menguatkan kosa kata Bahasa Inggeris bagi murid(murid berkeperluan khas

  bukanlah satu prioriti. 9kan tetapi, pengkaji beranggapan baha'a adalah menjadi

  tugas guru untuk men*uba yang terbaik untuk menyampaikan pelajaran yang

  sepatutnya diterima oleh murid supaya murid pendidikan khas diberikan peluang

  yang se'ajarnya untuk berkembang sama seperti murid(murid lain. 9dalah menjadi

  amanah kepada guru untuk mempersiapkan murid dengan pelbagai ilmu pengetahuan

  yang diperlukan oleh murid tanpa berlaku sebarang diskriminasi.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  8/43

  2.0 *OKUS KAJIAN

  Dalam kajian yang dijalankan ini, fokus utama adalah untuk mengkaji sejauh

  manakah penggunaan video lagu kanak(kanak dapat membantu guru untuk mengajar

  kosa kata Bahasa Inggeris kepada murid(murid pendidikan khas bermasalah

  pembelajaran.

  2.1 I"+ Ka$#an

  Pengetahuan kosa kata yang luas akan memudahkan individu untuk

  mempraktikkan sesuatu bahasa dalam pertuturan. &al ini kerana komponen kosa kata

  adalah suatu aspek yang penting dalam sebuah bahasa. Dengan menggunakan kosa

  kata yang betul, murid(murid akan dapat memahami arahan ringkas, dan juga boleh

  menuturkan perbualan mudah dalam Bahasa Inggeris. Penggunaan kosa kata yang

  betul membolehkan pendengar memahami sebahagian atau keseluruhan daripada

  komunikasi yang *uba disampaikan oleh penutur 'alaupun terdapat sedikit

  kesalahan tatabahasa pada ayat yang disampaikan. )ebaliknya, jika ayat yang

  disampaikan oleh penutur tidak mempunyai sebarang kesalahan pada tatabahasa

  tetapi menggunakan kosa kata yang tidak tepat dalam pembentukan ayat, makna

  yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut akan disalahtafsirkan oleh pendengar.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  9/43

  2.1.1 T#n$a+an A,al

  2.1.1.1 Pe'e%a#an

  Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan semasa pengkaji menjalankan P dan

  P Bahasa Inggeris yang bertemakan family members, pengkaji mendapati

  responden tidak dapat membezakan dengan baik kosa kata Bahasa Inggeris yang

  diperkenalkan oleh pengkaji kepada responden. ;ontohnya, responden keliru dengan

  perkataan father dan mother, brother dan sister. Malah, ada juga

  responden yang menggunakan perkataan yang sama untuk me'akili kedua(dua

  makna yang berbeza ini seperti menggunakan perkataan 8mother< untuk

  menggambarkan kedua(dua ibu dan bapa.

  2.1.1.2 N/a Laangan

  )elain itu, berdasarkan nota lapangan yang disediakan oleh pengkaji,

  pengkaji juga mendapati responden boleh membezakan kesemua kosa kata yang

  diperkenalkan dengan betul di a'al sesi pengajaran. &al ini terjadi mungkin kerana

  pada a'al pelajaran, responden masih lagi boleh menumpukan perhatian kepada

  pengajaran guru. :ujuan pengkaji menyediakan nota lapangan ini adalah supaya

  pengkaji boleh merekodkan pemerhatian pengkaji terhadap perubahan sikap dan

  pemahaman responden terhadap isi pelajaran yang disampaikan. )etelah meneliti

  kembali nota lapangan yang disediakan, pengkaji mendapati murid tidak dapat

  mengekalkan tumpuan terhadap P dan P serta tidak mampu untuk mengekalkan

  pemahaman terhadap kosa kata yang diajar untuk jangkamasa panjang. Murid

  mampu untuk melibatkan diri se*ara aktif dalam aktiviti yang diran*angkan oleh

  guru sekiranya guru mampu untuk mengekalkan minat dan tumpuan murid sepanjang

  sesi pengajaran berlangsung.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  10/43

  Pengkaji juga mendapati baha'a murid tidak dapat mengekalkan input yang

  dipelajari pada hari tersebut. +leh sebab itu, pengkaji merasakan baha'a pengkaji

  perlu menggunakan satu kaedah yang berkesan dan menarik untuk membantu murid

  untuk mengingati kosa kata yang baru diperkenalkan kepada murid. Dengan

  men*uba beberapa kaedah pengajaran dan menjalankan refleksi selepas sesi P dan P

  bersama murid, pengkaji berpendapat baha'a kaedah video lagu kanak(kanak amat

  sesuai digunakan untuk membantu pengkaji untuk mengajar kosa kata baru kepada

  murid(murid.

  2.1.1.) Te'+(+al

  Pengkaji juga telah menjalankan temubual bersama dengan guru untuk

  mendapatkan maklumbalas terhadap kemampuan responden untuk belajar kosa kata

  bahasa Inggeris. Dalam sesi temubual ini, pengkaji mendapat beberapa maklumat

  yang berfaedah dan beberapa *adangan untuk membantu pengkaji dalam

  melaksanakan kajian ini. 9ntara maklumat yang diperolehi pengkaji adalah

  kelemahan dan kekuatan para responden berdasarkan pengalaman guru tersebut

  bertugas sebagai guru bahasa Inggeris responden.

  2.1.2 Anal#"#" T#n$a+an A,al

  Dalam kajian kes ini, Bahasa Inggeris merupakan bahasa kedua kepada

  responden. Penggunaan bahasa ini dalam kehidupan seharian responden agak

  terbatas. Penggunaan yang terbatas ini mungkin menyebabkan responden agak kekok

  untuk menggunakan bahasa kedua ini dalam pertuturan harian. &al ini juga akan

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  11/43

  menyebabkan pengetahuan kosa kata dalam bahasa kedua responden ini juga agak

  terbatas. ;ontohnya, responden dapat menuturkan kosa kata nombor dan hari dalam

  Bahasa Inggeris seperti one, two, three, Mondaydan sebagainya kerana

  kosa kata ini sering digunakan di sekolah. 9kan tetapi, responden masih lagi keliru

  dengan perkataan father dan mother 'alaupun sudah dapat membezakan

  jantina dengan baik.

  Pengkaji mendapati baha'a masalah yang paling ketara semasa mengajarkan

  kosa kata baru kepada responden ialah untuk mengekalkan pemahaman dan ingatan

  responden tentang kosa kata tersebut. Pada a'al sesi P dan P dijalankan, murid dapat

  memberikan makna kosa kata yang betul apabila disoal oleh pengkaji. 9kan tetapi,

  apabila 'aktu interaksi sudah melebihi 4/ minit, responden mula hilang tumpuan

  semasa P dan P dijalankan. 9pabila ditanyakan kembali tentang maksud kosa kata

  yang telah diajarkan, responden menjadi keliru dan kerap kali memberikan maksud

  yang tidak tepat 'alaupun telah diperbetulkan beberapa kali oleh pengkaji.

  Pada pembelajaran yang sebelumnya, pengkaji menggunakan video lagu

  kanak(kanak dalam pengajaran. )emasa menggunakan bahan bantu tersebut,

  pengkaji mendapati baha'a murid lebih memberikan tumpuan dan melibatkan diri

  dengan lebih menyeluruh sepanjang P dan P. )elain itu, objektif pembelajaran pada

  sesi P dan P dapat di*apai dengan lebih berkesan. +leh sebab itu, pengkaji

  berpendapat baha'a tumpuan murid harus dikekalkan dalam P dan P untuk men*apai

  hasil pembelajaran yang optimum. Berikut merupakan hasil tinjauan a'al yang

  dilakukan oleh pengkaji sebelum intervensi dijalankan =

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  12/43

  6adual "

  Analisis Tinauan Awal

  5esponden 9 Dapat menyebut kosa kata dengan baik tetapi tidak dapat menyatakan maksud

  kosa kata se*ara konsisten.

  5esponden B Dapat menyebut kosa kata se*ara kurang

  jelas dan tidak dapat menyatakan maksud

  kosa kata se*ara konsisten.

  5esponden ; Dapat menyebut kosa kata dengan baik

  tetapi tidak dapat menyatakan maksud

  kosa kata se*ara konsisten

  2.1.) K%#e%#a Pe'#l#an */!+" Ka$#an

  Kriteria pemilihan fokus dalam kajian ini antaranya ialah =

  a% )kop kajian

  ( )kop kajian yang ingin dijalankan oleh pengkaji adalah tentang masalah

  memahami dan mengingati kosa kata Bahasa Inggeris yang diperkenalkan

  kepada responden. Pengkaji merasakan baha'a mengingati dan

  memahami maksud kosa kata yang baru diajar adalah penting supaya

  responden dapat menggunakan dan menterjemah perkataan tersebut di

  dalam perbualan harian pada masa akan datang.

  b% Keboleh tadbiran

  ( Kajian ini memerlukan pengkaji untuk merekodkan sejauh manakah

  murid dapat mengingati kosa kata yang ingin diajar melalui ujian lisan

  yang dijalankan se*ara berkala. :ujuan pengkaji menggunakan ujian lisan

  untuk mentadbir kajian ini adalah kerana responden masih belum

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  13/43

  menguasai kemahiran memba*a dan menulis. jian lisan akan dijalankan

  dengan menunjukkan gambar kepada responden dan responden diminta

  untuk menyatakan perkataan yang me'akili gambar tersebut. :ujuan

  gambar digunakan untuk ujian adalah kerana dengan *ara ini pengkaji

  dapat merangsang ke*erdasan visual responden. Kajian ini juga tidak

  memerlukan ruang yang luas untuk menjalankan aktiviti.

  *% Ka'alan

  ntuk menjalankan kaedah ini, pengkaji perlu menggunakan kemudahan

  teknologi seperti komputer riba dan pembesar suara. Penggunaan alat

  teknologi seperti ini memerlukan ka'alan yang baik oleh pengkaji semasa

  menjalankan kajian. Pengkaji berpendapat baha'a kajian ini sesuai

  dijalankan di pendidikan khas kerana bilangan murid yang sedikit.

  d% Kolaborasi

  ( Pengkaji juga boleh menjalankan kolaborasi dengan guru matapelajaran

  responden untuk membantu pengkaji memastikan responden sentiasa

  didedahkan dengan instrumen yang akan digunakan dalam kajian ini iaitu

  video lagu The Finger Family.

  e% Kerelevenan

  ( Kajian ini relevan untuk dijalankan kerana kepentingan untuk mengetahui

  kosa kata Bahasa Inggeris adalah suatu kepentingan untuk jangka masa

  yang panjang. 6ika murid menguasai kosa kata Bahasa Inggeris, maka

  murid boleh menggunakan kosa kata yang dipelajari untuk berhubung,

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  14/43

  mendapatkan pengetahuan yang bermakna dan juga untuk pelbagai

  keperluan pada zaman ini.

  2.2 T#n$a+an L#e%a+% Be%!a#an &engan I"+ Ka$#an

  Berikut merupakan tinjauan literatur yang dirujuk oleh pengkaji dalam menjalankan

  kajian ini.

  2.2.1 Te/%# M/&el Pen&e!aan S%aeg# Be%!a#an

  Te/%# enang !/"a !aa (aa"a Ingge%#"

  Kosa kata merupakan sebuah elemen asas dalam sebuah bahasa. Melalui

  penggunaan kosa kata, penutur dapat melakukan komunikasi bermakna dengan orang

  lain. Dengan erti kata lain, komunikasi dapat dijalankan dengan berkesan jika

  penutur dan pendengar berkongsi kosa kata yang boleh difahami dalam pertuturan.

  Menurut Penny r !"##$%, kosakata mempunyai peranan yang sangat penting dalam

  suatu bahasa kerana bahasa tanpa kosakata ibarat pohon tidak berakar. &al ini

  bermakna kosa kata merupakan asas utama sebagai pemba'a makna !meaning

  carrier% dalam sebuah komunikasi sama ada lisan ataupun bukan lisan.

  Dalam kajian yang dijalankan ini, Bahasa Inggeris adalah bahasa kedua

  responden. Definisi bahasa kedua menurut M*1aughlin !"#20% ialah bahasa yang

  diperoleh selepas bahasa pertama dan boleh dipelajari dengan atau tanpa pengajaran

  formal. Menurut Kamaruddin &aji &ussin !dalam &idayatul 9kmal &ashim, /"/%,

  bahasa kedua ialah bahasa yang kedua dipelajari oleh seseorang itu di samping

  bahasa kandung yang diperolehi. Bahasa kedua ini adalah bahasa asing yang

  dipelajari untuk tujuan tertentu. 9ntara kepentingan belajar bahasa kedua ini ialah

  untuk mendapatkan pengetahuan, menggunakan kemudahan dan sebagainya.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  15/43

  Dari aspek perkembangan bahasa kanak(kanak pula, &art dan 5isley,

  &uttenlo*her dan )no' !dalam &elen Bee //0% menyatakan baha'a kanak(kanak

  yang ibu bapanya sering berbual, sentiasa ber*erita kepada mereka dan menggunakan

  banyak perkataan dalam permulaan per*akapan mereka, memperkembangkan banyak

  perbendaharaan kata, menggunakan banyak ayat kompleks dan mempelajari

  bagaimana untuk memba*a dengan lebih bersedia apabila mereka memasuki zaman

  persekolahan. &al ini jelas menunjukkan baha'a pendedahan ibu bapa terhadap

  sesuatu bahasa sejak kanak(kanak masih ke*il penting bagi membantu perkembangan

  bahasa tersebut. Pendapat ini juga disokong oleh B.>.)kinner !dalam Mok )oon )ang

  //#% yang menyatakan baha'a perkembangan bahasa adalah dipengaruhi oleh alam

  sekitar.

  ?aom ;homsky !dalam Mok )oon )ang //#% pula menyatakan baha'a

  kanak(kanak dilahirkan dengan potensi semula jadi untuk menguasai pertuturan

  bahasa yang kompleks. &elen Bee !//0% pula menyatakan baha'a kanak(kanak

  yang kurang didedahkan kepada bahasa dalam peringkat a'al umur mereka, akan

  mengalami masalah untuk menge*am banyak kosa kata pada masa akan datang. 6adi,

  pengkaji dapat merumuskan baha'a dengan mengenalkan banyak kosa kata kepada

  kanak(kanak di peringkat a'al usia mereka, mereka akan dapat menguasai kosa kata

  yang luas kerana kanak(kanak sememangnya mempunyai potensi semula jadi untuk

  mempelajari bahasa.

  Te/%# engg+naan e!n/l/g# &ala' en!an

  Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini akan dapat

  menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  16/43

  komputer dapat digunakan se*ara sistematik dan berkesan oleh guru, ia mampu

  menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan

  pandangan &eini*h !"##$% yang menyatakan baha'a komputer dapat

  memperkayakan teknik pengajaran. Melalui penggunaan komputer, guru dapat

  meneroka pelbagai teknik pengajaran yang mampu membantu murid untuk

  mengembangkan potensi seperti memainkan video, penggunaan multimedia

  interaktif, pemerolehan maklumat dan sebagainya.

  Te/%# engg+naan '+#! &an lag+ &ala' %/"e" P &an P

  Menurut Kamus De'an -disi Keempat !//0%, definisi bagi lagu adalah

  suatu gubahan muzik yang biasanya dilengkapi dengan seni kata. &al ini menjadikan

  lagu sebagai sebuah media yang mampu menarik minat, merangsang pemikiran dan

  boleh digunakan untuk tujuan pendidikan. &al ini kerana nyanyian dan muzik adalah

  satu aktiviti yang menyeronokkan bagi kanak(kanak. ?ani Menon !//@%

  menyatakan baha'a suara merupakan alat muzik semulajadi yang digunakan oleh

  kanak(kanak bagi meluahkan perasaan mereka melalui nyanyian. Para guru haruslah

  mengeksploit bakat dan minat kanak(kanak dalam bidang nyanyian ini untuk

  membantu kanak(kanak dalam pembelajaran mereka.

  -delmen !"##/% dan ;alvin !"##$% seperti yang dinyatakan dalam )iti Aaiton

  !//@% menyatakan baha'a perkembangan intelektual boleh berlaku apabila terdapat

  stimuli seperti muzik yang membolehkan membolehkan seseorang itu mempunyai

  kemahiran komunikasi yang tinggi dan juga pemikiran yang abstrak. +leh sebab itu,

  nyanyian lagu kanak(kanak dapat membantu perkembangan kanak(kanak dari sudut

  bahasa. Kenyataan ini juga disokong oleh M*Donald dan )imon !"##2% yang

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  17/43

  menyatakan baha'a kanak(kanak belajar menyanyi dalam *orak yang tidak dapat

  dijangkakan.

  Kajian yang dijalankan ini lebih menjurus kepada Modul Proses

  Pembelajaran 3agne. Menurut 3agne !dalam Mok )oon )ang //#% proses

  pembelajaran bermula dari rangsangan(rangsangan daripada luar mengikut fasa(fasa

  tertentu iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa pemerolehan, fasa penahanan, fasa

  ingatan kembali, fasa degeneralisasi, fasa prestasi dan fasa maklumbalas.

  5angsangan(rangsangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf

  melalui pelbagai deria. Dengan menggunakan lagu kanak(kanak, minda kanak(

  kanak, minda kanak(kanak akan beroperasi dengan menyimpan kosa kata daripada

  lirik lagu tersebut dalam stor ingatan jangka panjang. Kanak(kanak akan mampu

  untuk bertindakbalas terhadap rangsangan dengan mengeluarkan kosa kata tersebut

  apabila diperlukan. Penggunaan video, gaya tarian dan sentuhan jari mampu

  menguatkan lagi ingatan kanak(kanak tersebut terhadap rangsangan yang diberikan.

  Menurut &o'ard 3ardner !"#27%, setiap manusia dikurniakan potensi yang

  berbeza dalam fitrahnya. Potensi manusia ini mempunyai lapan jenis ke*erdasan

  dalam diri mereka iaitu ke*erdasan velbal(linguistik, ke*erdasan logikal(

  matematikal, ke*erdasan visual(ruang, ke*erdasan muzikal, ke*erdasan kinestatik,

  ke*erdasan interpersonal, ke*erdasan intrapersonal dan ke*erdasan naturalis.

  Pendekatan video lagu yang digunakan oleh pengkaji membolehkan pengkaji

  meneroka dan mengeksploit ke*erdasan pelbagai yang terdapat dalam diri murid(

  murid. Pengkaji perlu kreatif dalam mengolah *ara aktiviti dijalankan supaya dapat

  mengeksploit sebanyak mungkin ke*erdasan pelbagai yang dimiliki oleh para

  responden yang terlibat. )alah satu daripada *ara tersebut ialah dengan

  mengaplikasikan terapi 9K: dalam P dan P supaya pengkaji dapat merangsang

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  18/43

  minat dan tumpuan responden dengan lebih baik dan dapat mengeksploitasi

  ke*erdasan pelbagai responden dengan lebih baik.

  Kaedah nyanyian lagu kanak(kanak ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai

  rutin kepada responden. Pengkaji boleh menjalankan aktiviti ini sebelum memulakan

  pengajaran dan juga pada masa lapang responden. )almon !/"/% men*adangkan

  baha'a aktiviti rutin perlu diterapkan kepada kanak(kanak kerana aktiviti seperti ini

  dapat membantu kanak(kanak menyusun pengetahuan dan pengalaman lepas mereka

  dengan baik dan bermakna. Beliau juga berpendapat baha'a aktiviti rutin bukan

  sahaja dapat member keyakinan dan rasa selamat kepada kanak(kanak, tetapi juga

  membantu untuk mengembangkan budaya berfikir dalam kalangan kanak(kanak.

  2.2.2 Ka$#an Lea" 3ang Be%!a#an

  Menurut 5obiah dan ?or )akinah !//0% menerusi hasil tinjauan mereka,

  mereka mendapati baha'a terdapat perbezaan yang signifikan apabila murid diajar

  dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi !I;:% berbanding dengan

  murid yang diajar se*ara tradisional. Dengan menggunakan I;: guru dapat

  meningkatkan minat murid untuk belajar. )ekiranya minat murid untuk belajar dapat

  ditingkatkan, maka guru tidak akan mengalami banyak masalah untuk melibatkan

  murid dalam P dan P.

  Dalam suatu kajian yang lain, ?oramirah dan 9bd 9ziz !/"% menjalankan

  suatu kajian yang menggunakan kaedah nyanyian bagi memudahkan membuat

  sebutan bunyi diftong. Dalam kajian ini, ?oramirah menyatakan baha'a penggunaan

  kaedah nyanyian boleh membantu murid bagi membuat sebutan pada bunyi diftong.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  19/43

  Berdasarkan kajian ini, pengkaji ingin mengkaji adakah kaedah nyanyian mampu

  untuk meningkatkan sebutan kosa kata bahasa Inggeris bagi murid pendidikan khas.

  )iti &ajar, )hukri dan Mohd 5azha !/""%, juga menyokong penggunaan

  video dalam pendidikan dalam kajian mereka yang mengkaji keberkesanan proses

  pembelajaran menggunakan teknologi siding video. Dalam kajian ini, mereka telah

  memperolehi data kaji selidik daripada seramai $ responden. Kebanyakan daripada

  responden bersetuju baha'a penggunaan video dalam bidang pendidikan adalah satu

  usaha yang baik dan mampu memberikan impak yang positif terhadap pembelajaran.

  Bygrave !"##@% juga telah menjalankan kajian untuk membuktikan kesan

  muzik dalam mengekalkan kemahiran perbendaharaan kata kanak(kanak. Dapatan

  daripada kajian tersebut, beliau mendapati baha'a program muzik memberikan

  kesan yang sangat positif untuk meningkatkan kemahiran perbendaharaan kata

  kanak(kanak. &al ini dengan jelas membuktikan baha'a teknik nyanyian boleh

  diaplikasikan oleh para guru untuk meningkatkan daya ingatan murid.

  )elain itu, menerusi kajian yang telah dijalankan oleh el*h !"##0% pula,

  beliau mendapati pada a'al proses mempelajari sesuatu lagu. Kanak(kanak lebih

  memfokuskan kepada lirik lagu. )elapas kanak(kanak menghafal lagu tersebut,

  kanak(kanak akan berusaha untuk mengingati irama lagu tersebut. Kajian tersebut

  membuktikan baha'a kanak(kanak perlu untuk menguasai lirik lagu yang terdiri

  daripada perkataan atau frasa terlebih dahulu.

  Kajian Bredekamp C ;opple !"##0% juga telah menyatakan baha'a nyanyian

  dapat membantu kanak(kanak menguasai bahasa kedua selain bahasa ibunda. Dalam

  kajian tersebut, mereka mendapati baha'a kemahiran berbahasa kanak(kanak

  mempengaruhi kebolehan mereka untuk mengukuhkan hubungan sosial. Pemerhatian

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  20/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  21/43

  2.) I"#la !a$#an

  2.).1 Lag+

  ( Menurut Kamus De'an -disi Keempat !//0%, definisi bagi lagu

  adalah suatu gubahan muzik yang biasanya dilengkapi dengan seni

  kata

  2.).2 K/"a !aa

  ( Menurut Kamus De'an -disi Keempat !//0%, definisi bagi kosa kata

  adalah keseluruhan kata dalam sesuatu bahasa ataupun

  perbendaharaan kata.

  ( Menurut Penny r !"##$%, kosakata mempunyai peranan yang sangat

  penting dalam suatu bahasa kerana bahasa tanpa kosa kata ibarat

  pohon tidak berakar. &al ini bermakna kosa kata merupakan asas

  utama sebagai pemba'a makna !meaning carrier% dalam sebuah

  komunikasi sama ada lisan ataupun bukan lisan

  2.).) V#&e/

  ( Menurut Kamus De'an -disi Keempat video memba'a maksud

  filem yg telah dirakamkan pada pita video dan hanya sesuai untuk

  ditayangkan dengan menggunakan alat video.

  2.).4 Baa"a Ke&+a

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  22/43

  ( Definisi bahasa kedua menurut M*1aughlin !"#20% ialah bahasa yang

  diperoleh selepas bahasa pertama dan boleh dimurid dengan atau

  tanpa pengajaran formal.

  ( Menurut Kamaruddin &aji &ussin !dalam &idayatul 9kmal &ashim,

  /"/%, bahasa kedua ialah bahasa yang kedua dipelajari oleh

  seseorang itu di samping bahasa kandung yang diperolehi.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  23/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  24/43

  ).0 OBJEKTI* KAJIAN SOALAN KAJIAN

  )elepas ujian ini selesai dijalankan, pengkaji mengharapkan responden akan

  men*apai objektif berikut=

  ).1 O($e!# U'+'

  Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa

  Inggeris murid(murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran menggunakan video

  lagu kanak(kanak.

  ).2 O($e!# K+"+"

  +bjektif khusus kajian ini dijalankan adalah untuk=

  ( Meningkatkan sebutan kosa kata Bahasa Inggeris murid(murid

  pendidikan khas bermasalah pembelajaran selepas penggunaan video lagu

  kanak(kanak. +bjektif kajian ini adalah untuk responden 9 sahaja kerana

  responden tersebut mempunyai masalah untuk menyebut kosa kata

  mother.

  ( Meningkatkan pemahaman makna kosa kata Bahasa Inggeris murid(

  murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran dengan penggunaan

  video lagu kanak(kanak.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  25/43

  ).) Pe%"/alan Ka$#an

  Berikut merupakan soalan kajian yang timbul dan ingin diselesaikan oleh pengkaji

  bagi men*apai objektif kajian iaitu=

  ". 9dakah penggunaan video lagu kanak(kanak dapat membantu meningkatkan

  sebutan kosa kata Bahasa Inggeris bagi murid pendidikan khas bermasalah

  pembelajaran

  . 9dakah penggunaan video lagu kanak(kanak dapat membantu meningkatkan

  pemahaman makna kosa kata Bahasa Inggeris bagi murid pendidikan khas

  bermasalah pembelajaran

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  26/43

  4.0 KUMPULAN SASARAN

  5esponden yang digunakan untuk kajian ini adalah tiga orang murid dari kelas K4

  yang boleh memberikan respons terhadap persoalan yang diajukan oleh pengkaji

  kepada mereka dengan bertutur. 5esponden hanya menguasai kemahiran lisan dan

  belum menguasai kemahiran memba*a dan menulis. Ketiga(tiga responden yang

  terlibat memiliki kosa kata Bahasa Inggeris yang terhad. Berikut merupakan butiran

  responden yang dikaji =

  6adual

  !utiran res"onden

  5esponden 6antina 9ras

  9 1elaki 5endah

  B 1elaki )ederhana

  ; Perempuan )ederhana

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  27/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  28/43

  #aah $= Kitaran kajian

  Meran*ang Melaksana

  Membuat refleksi

  MelaksanaMeran*ang

  MemerhatiMembuat refleksi

  Memerhati

  K

  i

  t

  a

  r

  a

  n

  1

  K

  i

  t

  a

  r

  a

  n

  2

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  29/43

  .1 K#a%an Ka$#an 1

  Berikut merupakan kajian yang dijalankan oleh pengkaji semasa di kitaran pertama

  .1.1 Pe%an5angan

  Pengkaji telah merangka peran*angan terhadap proses intervensi yang akan

  dilaksanakan kepada responden sepanjang kajian dijalankan. Pada peringkat kitaran

  pertama, fokus pengkaji adalah untuk melihat adakah murid berminat terhadap bahan

  rangsangan yang disediakan. Pada a'al kitaran pertama ini, pengkaji menyediakan

  dua set video lagu The Finger Familyyang mempunyai rentak dan video yang

  berbeza. Pengkaji ingin mengenalpasti video lagu dengan rentak yang manakah

  mampu untuk menarik minat responden yang memudahkan responden untuk

  mengikuti rentak lagu tersebut. Pengkaji per*aya baha'a rentak lagu yang mudah

  diikuti dan menarik akan memudahkan responden untuk mendapat hasil yang lebih

  baik daripada proses intervensi yang dijalankan.

  )eterusnya, barulah pengkaji akan menjalankan proses intervensi yang

  diran*angkan berdasarkan pemilihan responden terhadap lagu yang akan digunakan.

  6adual berikut menunjukkan ran*angan yang disediakan oleh pengkaji untuk

  menjalankan kajian ini =

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  30/43

  6adual 7

  %erancangan intervensi

  KaedahE:eknik Penggunaan video lagu kanak(kanak

  ;ara pelaksanaan

  kajian

  1angkah "

  5esponden diperkenalkan dengan dengan video

  lagu untuk membantu murid mendapatkan lirik dan

  rentak lagu

  1angkah

  5esponden diajar menyanyikan lagu dengan

  iringan video lagu sebagai panduan dan rangsangan

  kepada responden.

  1angkah 7

  Kosa kata father, mother, brother, dan

  sisterdiberikan penekanan oleh pengkaji.

  1agu The Finger Family

  Bahan bantu belajar Komputer riba, pembesar suara, video lagu

  Proses intervensi akan dijalankan berpandukan kepada prosedur seperti

  6adual 7. Prosedur ini akan dijadikan sebagai suatu rutin kepada responden dengan

  harapan responden akan dapat mengingati dan menghafal lagu dan kosa kata yang

  ingin diajarkan dengan lebih berkesan

  .1.2 T#n&a!an

  )ebelum menjalankan proses intervensi, pengkaji terlebih dahulu

  menjalankan ujian pra intervensi terhadap responden. :ujuan ujian ini dijalankan

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  31/43

  adalah untuk mengenalpasti sejauh manakah pemahaman responden terhadap kosa

  kata yang ingin diperkenalkan oleh pengkaji. ntuk menjalankan ujian ini, pengkaji

  telah menggunakan teknik screen ca"ture untuk mendapatkan gambar statik

  daripada klip video yang digunakan supaya responden dapat mengaitkan gambar

  yang digunakan dalam ujian pra dengan intervensi yang dijalankan selepas itu.

  Pengkaji meminta responden untuk menyebut kosa kata yang betul apabila pengkaji

  menunjukkan gambar tertentu kepada responden. Keputusan daripada ujian ini

  hendaklah direkodkan supaya pengkaji dapat menilai peningkatan responden dan

  sejauh manakah keberkesanan intervensi yang dijalankan.

  Pengkaji melaksanakan pelan yang diran*angkan kepada responden. )emasa

  menjalankan kajian, pengkaji perlu memastikan suasana dalam bilik darjah adalah

  kondusif supaya tidak berlaku gangguan semasa responden menjalankan aktiviti dan

  untuk mengekalkan fokus responden terhadap bahan rangsangan yang digunakan.

  )ebelum memulakan aktiviti, pengkaji perlu memastikan responden berada

  dalam keadaan bersedia untuk belajar. )ekiranya pengkaji mendapati responden

  belum bersedia untuk memulakan P dan P, pengkaji haruslah melakukan aktiviti

  sampingan untuk menarik perhatian responden untuk memulakan proses P dan P.

  )emasa intervensi dijalankan, pengkaji harus memastikan baha'a responden

  tidak menghadapi masalah untuk menonton video dan lagu yang dimainkan dapat

  didengar dengan jelas. &al ini penting kerana dengan keadaan tersebut, responden

  dapat melakukan aktiviti yang dijalankan dengan lebih baik. Pengkaji juga perlu

  memastikan responden dapat menyanyikan lagu tersebut dan *uba untuk

  membetulkan beberapa kesalahan dalam sebutan yang dinyanyikan responden.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  32/43

  Proses ini dilakukan se*ara berulang supaya responden boleh mendapatkan rentak

  dan lirik lagu yang digunakan dengan lebih *epat.

  Pengkaji perlu mendorong responden untuk melibatkan diri se*ara aktif

  semasa intervensi dijalankan. Penggunaan teknik terapi 9K: sesuai dijalankan

  bersama dengan bahan rangsangan yang digunakan. Pengkaji haruslah mendorong

  dan membimbing responden untuk melakukan pergerakan yang sesuai dan

  memegang jari seperti yang ditunjukkan dalam video yang digunakan dengan

  melakukan aktiviti tersebut bersama responden untuk meningkatkan tumpuan dan

  penglibatan responden.

  )elain itu, pengkaji perlu menyanyikan lagu tersebut bersama responden

  sebagai motivasi kepada responden untuk terus menyanyikan lagu tersebut. )elepas

  responden selesai menyanyikan lagu tersebut, pengkaji haruslah memberikan pujian

  dan meminta para responden untuk memberikan tepukan gemuruh sebagai salah satu

  *ara untuk meningkatkan kendiri responden untuk terus melakukan aktiviti tersebut.

  .1.) Pe'e%a#an

  Melalui pemerhatian yang telah dijalankan sepanjang proses intervensi,

  pengkaji mendapati responden menunjukkan minat terhadap bahan rangsangan yang

  digunakan. )emasa intervensi dijalankan, responden melibatkan diri dalam prosedur

  yang dilaksanakan oleh pengkaji se*ara aktif. :erdapat responden yang keliru antara

  kosa kata father dengan mother dan brotherdengan sistersemasa ujian

  pen*apaian dihujung kitaran dijalankan.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  33/43

  Melalui ujian pen*apaian yang dijalankan pada akhir kitaran " kajian,

  pengkaji mendapati responden masih lagi mengalami masalah untuk memberikan

  maksud kosa kata dengan betul dan menyebut kosa kata 8mother< bagi responden 9.

  berikut merupakan perbandingan antara ujian pra dengan ujian pen*apaian=

  6adual 4

  %erbandingan ke"utusan uian "ra dan "enca"aian

  5esponden )ebutan Pemahaman makna

  jian pra jian

  pen*apaian

  jian pra jian

  pen*apaian

  9 7 7

  B 4 4 7 7

  ; 4 4

  .1.4 Rele!"#

  Pengkaji perlu mengenalpasti sama ada responden berminat dengan bahan

  rangsangan !video lagu% yang diberikan ataupun tidak serta tahap penglibatan

  responden terhadap rangsangan yang diberikan. Pengkaji juga perlu membimbing

  dan memerhatikan sama ada responden yang terlibat dapat menyanyikan lagu

  tersebut dengan baik ataupun tidak dan men*ari penyelesaian untuk memudahkan

  responden untuk mengingati lagu yang digunakan . +leh sebab itu, pengkaji perlulah

  sentiasa memberikan peluang kepada responden untuk menghafal dan menyanyikan

  lagu tersebut. 9ntara *ara yang boleh dijalankan oleh pengkaji ialah dengan

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  34/43

  menjadikan nyanyian lagu tersebut sebagai salah satu rutin semasa mengadakan

  interaksi dengan responden dalam bilik darjah.

  Pengkaji perlu mengubahsuai *ara menjalankan aktiviti supaya memberikan

  kesan yang lebih positif kepada responden. 5esponden tidak dapat menyatakan

  maksud kosa kata yang diperkenalkan se*ara konsisten. Pengkaji perlu memikirkan

  *ara yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. )alah satu *ara yang boleh

  dijalankan oleh pengkaji ialah dengan me'ujudkan bahan rangsangan tambahan

  seperti persembahan slaid yang interaktif untuk memudahkan pemahaman responden

  terhadap kosa kata yang diajarkan. Pengkaji juga perlu memastikan responden

  memegang jari yang betul untuk me'akili kosa kata supaya dapat membantu

  menguatkan ingatan responden.

  6adual @

  &osa kata yang mewakili ari dalam intervensi

  6ari Kosa kata yang di'akili

  Ibu jari Father

  6ari telunjuk Mother

  6ari tengah !rother

  6ari manis 'ister

  6ari kelingking !aby

  Pengkaji juga boleh menggunakan slaid interaktif bagi membantu pelajar

  memfokus kepada dua kosa kata yang mengelirukan semasa menjalankan ujian

  pen*apaian di hujung kitaran dan semasa P dan P seperti fatherdengan mother

  dan brotherdengan sister. Dengan *ara ini, responden dapat memfokus kepada

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  35/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  36/43

  Pengkaji juga telah memastikan responden menggunakan jari yang betul seperti yang

  ditunjukkan dalam video semasa menyanyikan dan juga menja'ab soalan daripada

  pengkaji. Pada kitaran ini, pengkaji juga menggunakan gambar yang berbeza untuk

  me'akili kosa kata yang diperkenalkan. Pengkaji tidak hanya menggunakan gambar

  yang diambil daripada video tetapi turut menggunakan gambar yang lebih realistik

  bagi menguatkan konsep maksud kosa kata tersebut terhadap responden.

  .2.) Pe'e%a#an

  )elepas pengkaji menamatkan intervensi kitaran kedua, pengkaji mengumpul

  dapatan tentang perkembangan murid selepas mendapat intervensi. Berdasarkan

  pemerhatian yang telah dilaksanakan oleh pengkaji, pengkaji mendapati terdapat

  beberapa responden yang menunjukkan peningkatan dari segi masalah yang dihadapi

  dan terdapat juga responden yang tidak menunjukkan peningkatan.

  .2.4 Rele!"#

  )elepas membuat pemerhatian, pengkaji berpendapat baha'a pengkaji perlu

  menggunakan masa yang lebih panjang untuk menjalankan intervensi terhadap

  sesetengah responden. 1ebih(lebih lagi jika responden mengalami masalah kehadiran

  ke sekolah atas sebab(sebab yang tertentu. Pengkaji ber*adang untuk menggunakan

  masa ganti dan sebahagian masa rehat untuk menjalankan intervensi terhadap

  responden 9.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  37/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  38/43

  6.0 7ARA PENGUMPULAN DATA

  Bahagian ini mengandungi maklumat tentang *ara pengkaji mengumpul dan

  menganalisis data sepanjang menjalankan intervensi.

  6.1 In"%+'en Peng+'+lan Daa

  6.1.1 Pe'e%a#an

  Pengkaji membuat pemerhatian terhadap kemahiran kosa kata responden. Pengkaji

  mengambil kira aspek sebutan dan penguasaan makna kosa kata semasa membuat

  pemerhatian. Pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji direkodkan. )elain itu,

  pengkaji juga memerhatikan penglibatan dan tumpuan semasa responden sedang

  menjalani intervensi. :ujuan pengkaji memerhatikan penglibatan responden dalam

  intervensi yang dijalankan adalah untuk melihat sejauh manakah kaedah intervensi

  ini mampu untuk menarik minat dan mengekalkan minat responden untuk belajar.

  6.1.2 U$#an %a &an a"5a.

  jian pra dan pos merujuk kepada sebelum dan selepas intervensi dijalankan. jian

  dijalankan dalam bentuk lisan memandangkan responden belum menguasai

  kemahiran memba*a dan menulis. jian pra dijalankan sebelum ujian intervensi

  dijalankan dan ujian pos dilakukan selepas tempoh tertentu intervensi dijalankan.

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  39/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  40/43

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  41/43

  6.2 7a%a Menganal#"#" Daa

  6adual $ menunjukkan *ara pengkaji menganalisis data

  6adual $

  (ara mengum"ul dan menganalisis data

  ;ara mengumpul data ;ara menganalisis data

  Pemerhatian Melakukan pemerhatian dan mengkaji jeniskelemahan dan kekuatan responden*ontohnya dari segi kejelasan sebutan dan

  konsistensi pemahaman terhadap makna

  jian pra dan pas*a

  Menilai bilangan ja'apan yang diberikandengan betul

  Dapat menyebut dan memahami maksud

  kosakata yang diuji

  :emubual Mendapat maklumat tambahan daripada guruseperti latar belakang keluarga murid. &al ini

  kerana kosa kata yang ingin diajar adalah

  berkaitan dengan keluarga

  6.2.1 Pe'e%a#an

  Pengkaji menggunakan pemerhatian untuk men*ari kekuatan dan kelemahan responden semasa

  menjalankan intervensi dari segi kejelasan sebutan dan konsistensi makna perkataan yang

  diberikan untuk dimasukkan kepada ruangan *atatan pada borang senarai semak. &al ini kerana

  41

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  42/43

  data yang dikumpulkan adalah berbentuk subjektif. Dengan *ara ini, pengkaji dapat merekodkan

  kejelasan sebutan responden, tingkah laku responden dan sebagainya.

  6.2.2 U$#an P%a &an Pa"5a

  )etelah mengumpulkan data sepanjang intervensi dijalankan, pengkaji perlu menganalisis

  data supaya data dapat diterjemahkan dan dihuraikan se*ara deskriptif. ntuk memudahkan

  perbandingan dan *atatan kemajuan dibuat, pengkaji memberikan skor supaya data lebih mudah

  untuk diproses dan dianalisis. )ekiranya responden dapat menyebut kosa kata yang

  diperkenalkan skor sebanyak " mata akan diberikan dan " lagi skor akan diberikan sekiranya

  responden dapat memahami kosa kata yang telah diajar. )ejumlah 4 skor diperuntukkan untuk

  aspek sebutan dan 4 skor juga diperuntukkan sekiranya responden dapat memahami makna kosa

  kata tersebut.

  6adual 0

  )umlah skor mengikut as"ek "enilaian

  9spek )kor yang diperuntukkan

  )ebutan "F4

  Pemahaman makna "F4

  )kor dari kedua(dua kategori ini dianalisis se*ara berasingan bagi membolehkan pengkaji

  mengenalpasti kekuatan dan kelemahan .Pengkaji menggunakan jadual dan graf untuk

  42

 • 8/11/2019 TUGASAN B 1-3 KRL

  43/43

  menunjukkan data yang diproses supaya perkembangan ataupun penurunan prestasi responden

  dapat dikenalpasti dan ditunjukkan dengan jelas. Data responden dihuraikan se*ara individu iaitu

  dengan membandingkan keputusan ujian pra dengan keputusan ujian pas*a dan bukan untuk

  membandingkan prestasi antara responden. &al ini kerana pengkaji ingin mengukur kemajuan

  responden setelah menjalani intervensi.

  6.2.) Te'+(+al

  Daripada proses temubual, pengkaji mendapat maklumat tentang kelemahan dan kekuatan

  responden dengan lebih terperin*i. Data daripada temubual dimuatkan dalam transkrip temubual

  untuk rujukan pengkaji.