Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

Embed Size (px)

Text of Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  1/23

  KERTAS KERJA

  PROGRAM TRANSISI

  TAHUN 1

  2013

  SEKOLAH KEBANGSAAN

  KEBAGU

  KOTA KINABALU

  BERMULA 02HB-18HB.JANUARI.2013

  Disediakan Oleh:

  Ahmad Roshni Hj Mohd Khalid

  PK Petang,SK Kebagu,Kota Kinabalu

  1

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  2/23

  Kata Aluan

  Program Transisi adalah satu proses transfomasi yang berlaku dari satu keadaan kepada satu

  keadaan yang lain. Proses ini berlaku pada murid tahun 1 yang berumur 7 tahun di mana mereka

  perlu diberi pendedahan dengan persekitaran yang baru.

  Program ini merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk membantu

  kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal

  kepada formal di Tahun Satu. Program ini membantu kanak-kanak menyeuaikan diri dengan

  keadaan sekolah yang sebenar.

  Sekolah juga telah meningkatkan usaha untuk menjayakan Program Transisi ini dari tahun

  pertama diperkenalkan sehingga kini. Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa erja Program

  Transisi dibentuk mengikut kesesuaian dari masa kesemasa.

  Sekian! terima kasih.

  "ang #erkhidmat!

  $$$$$$$$$$$$$$$$$

  %&'.S('I #)('*I+

  ,uru #esar!

  Sek. eb. ebagu

  ota kinabalu.

  2

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  3/23

  1.0 PENDAHULUAN

  Program Transisi Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan tujuan untuk

  membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dari pendidikan tidak formal kepada formal di

  Tahun Satu. Program ini membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah

  yang sebenar.

  Kanak-kanak akan bertemu dengan rakan-rakan dari pelbagai lapisan masyarakat, guru baru dan

  tempat baru. Oleh yang demikian, dengan adanya program ini akan dapat membantu kendiri

  kanak-kanak ke arah lebih matang dan lebih berdikari.

  2.0 APA ITU TRANSISI?

  Transisi merupakan satu proses perubahan yang berlaku dari satu keadaan kepada satu keadaan

  yang lain. Dalam konteks ini, transisi membawa maksud perubahan dari suasana prasekolah

  kepada suasana baru di tahun satu. Seara keseluruhannya, pengertian Transisi ini sudah tentu

  berbe!a oleh mereka yang terlibat seara langsung dengan program tersebut. "amun begitu

  semua pengertian tersebut dapat disatukan berdasarkan harapan dan peranan yang boleh mereka

  lakukan bersama bagi menapai matlamat yang telah ditetapkan.

  3.0 TUJUAN PROGRAM TRANSISI

  3.1 PROGRAM TRANSISI BERTUJUAN

  #engurangkan perbe!aan pembelajaran supaya murid dapat bersedia mengikut Program

  Transisi pada tahap yang hampir sama.

  #eneruskan pengalaman pendidikan dan budaya positif prasekolah untuk dimanfaatkan

  oleh semua murid.

  3.2 TUJUAN PROGRAM KEPADA MURID

  3

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  4/23

  #emperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran

  pembelajaran yang formal.

  #emperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut Sukatan Pelajaran Tahun Satu

  menerusi pendekatan yang disarankan.

  #enapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan proses

  pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

  3.3 TUJUAN PROGRAM KEPADA GURU

  #enangani perbe!aan murid yang berlainan latar belakang dan pengalaman serta aspek

  kognitif, efektif dan psikomotor.

  #embantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun Satu.

  #enyatupadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di Tahun

  Satu dengan kaedah yang disarankan iaitu Panduan Program Transisi.

  3.4 TUJUAN PROGRAM TRANSISI KEPADA SEKOLAH

  #ewujudkan keyakinan pihak sekolah dan keperayaan ibubapa terhadap keperluan

  anak-anak mereka.

  #eliinkan perjalanan pengurusan pentadbiran kurikulum sekolah.

  #emastikan setiap akti$iti Program Transisi berjalan dengan lanar.

  4.0 RASIONAL

  Program ini membantu kanak-kanak meningkatkan jati diri mereka di persekitaran yang baru agar

  lebih dewasa dan matang. Di samping itu, program ini membantu guru untuk menyelaraskan

  pengajaran dan pembelajaran.

  5.0 PELAKSANAAN

  Tarikh % &'hb ( )*hb +anuari '&)

  #asa % )'.)& tengah hari - .)& petang /snin -+umaat0

  4

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  5/23

  Tempat % Sekolah Kebangsaan Kebagu, Kota Kinabalu

  6.0 JAWATANKUASA

  6.1 Jawatankuaa In!uk

  Penasihat % 1n.Sani 2randi

  3454 21S65

  Pengerusi % 4st 6hmad 5oshni 7j Khalid

  P1"819/6 P1T6"3

  "aib Pengerusi % Pn. 5osnah :akariah

  P1"O9O"3 K6"6" K45/K494#

  Pn. "ur Syafi;ah 6bdullah

  P1"O9O"3 K6"6" 769-17

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  6/23

  Taklimat Dan =eramah % )0 Pentadbiran

  1n.Sani 2randi 3uru 2esar0

  '0 PK Petang

  1n.6hmad 5oshni 7j Khalid PK Petang0

  0 7al 1hwal #urid

  Pn."usyafi;ah 6bdullah >PK 71#0

  ?0 Disiplin @ Peraturan

  3uru Disiplin0

  0 Pusat Sumber

  1n.=hung Ai$i 3uru Pusat Sumber0

  3uru #atapelajaran % Bahasa Malaysia

  1n.5oslee Samat Ketua0

  Semua 3uru 2ahasa #elayu

  Bahasa Inggeris

  =ik Teo 6h "ui Ketua0

  Semua 3uru 2ahasa /nggeris

  Matematik

  Pn.6nis Barihan Ketua0

  Semua 3uru #atematik

  Pendidikan Agama Islam

  4st.#ohd 5osdhi 6bd 5ashid Ketua0

  Semua 3uru Pendidikan 6gama /slam

  Sains

  Pn.DK 5osafi!ah 6g.7assan Ketua0

  Semua 3uru Sains

  Bahasa Arab

  4s.6smah 7assan Ketua0

  Semua 3uru 2ahasa 6rab

  Pendidikan Seni Visual

  Pn.6nis Barihan Ketua0

  Semua 3uru Pendidikan Seni

  Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

  1n.3uadis!ridau Ketua0

  6

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  7/23

  Semua 3uru Pendidikan +asmani Dan Kesihatan

  Mu"ik

  1n.=hung Ai$i Ketua0

  Semua 3uru #u!ik

  +awatakuasa #ajlis % 1n.2asran Sain

  Perasmian Dan Penutupan Ketua Pelaksana0

  1n.:ulhairi 6li

  +uruaara #ajlis0

  4st #ohd .5osdhi 6bd 5ashid

  2akdrop0

  1n.6!har #uhajim

  P6 Sistem0

  1n #ohd.6!mawi 6hmad :aidi+urugambar0

  7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN

  7

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  8/23

  8.0 SUMBER KEWANGAN

  8

  2/9 24T/56"76536

  S14"/TK46"T/T/ +4#967

  )

  '

  ?

  C

  *

  E

  )&

  Kertas 6?

  #arker Pen

  #anila Kad warna0

  3untung Keil

  Kertas

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  9/23

  S4

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  10/23

  10.0 KESIMPULAN

  10

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  11/23

  7arapan program ini dapat membantu murid Tahun Satu dalam meningkatkan kendiri serta

  moti$asi diri mereka dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru. Di samping itu, dapat

  memberi pendedahan pembelajaran seara formal kepada mereka.

  Sekian , terima kasih.

  Disediakan olehI Disemak olehI

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  "45 6S476 0 67#6D 5OS7"/ 7+ K769/D0

  Setiausaha, Pengerusi,

  Program Transisi Tahun )G'&), Program Transisi Tahun )G'&)

  SK Kebagu SK Kebagu

  Kota Kinabalu. Kota Kinabalu.

  Disah olehI

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

  1". S6"/ 256"D/0

  3454 21S65,

  SK Kebagu KOT6 K/"62694

  9ampiran /

  11

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  12/23

  TENTATI, PROGRAM

  MAJLIS PERASMIAN DAN TAKLIMAT IBUBAPA

  PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU

  SEK. KEB. KEBAGU KOTA KINABALU

  SESI 2013

  )'.)& tengh hari % Ketibaan guru-guru serta pihak pentadbir

  sekolah dan juga ibu bapa.

  )'.& tengah hari % 4apan Perasmian #inggu Orentasi

  Oleh 1n Sani 2randi

  3uru 2esar SK Kebagu,Kota Kinabalu0

  I 4apan 6lu-aluan

  Oleh 1n.5iky Othoman

  8DP P/23.SK.Kebagu0

  % #emperkenalkan Pihak Pentadbir Sekolah.

  % #emperkenalkan 3uru #atapelajaran.

  &).&& petang % Taklimat khas kepada ibu bapa G penjaga

  Oleh% )0 Pen. Kanan Petang

  '0 Pen. Kanan 71#

  0 3uru j-H6B

  ?0 Pusat Sumber

  &'.&& petang % #ajlis dijangka bersurai

  9ampiran //

  12

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  13/23

  TENTATI, PROGRAM MAJLIS PENUTUPAN

  PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU

  SEK. KEB. KEBAGU-KOTA KINABALU

  SESI 2013

  .&& petang % 2erkumpul dewan, SK Kebagu.

  .& petang % 4apan Pengerusi #ajlis

  1n.2asran Sani

  "yanyian 9agu "egaraku

  "yanyian 9agu Sabah Tanah 6irku

  2aaan Doa

  4sta! 5osdhi

  . petang % 4apan Perasmian Penutupan Transisi

  Tn.7j Dr #ohd Kassim 7j /brahim

  Ketua Sektor Pengurusan 6kademik

  .? petang % #ajlis Penyampaian =enderahati

  ?.& petang % #ajlis Dijangka 2erakhir

  +amuan 5ingan

  9ampiran ///

  J%'%/ P((% M#&' O(&%$#

  P((% T(%&$#$# T%'& S%'

  Minggu #ertama

  13

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  14/23

  TARIKH HARI MASA AKTI"ITI TINDAKAN !ATATAN

  &'

  +6"465/

  '&)'

  5

  6

  2

  4

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -Penyelaras Trn5ujuk jadualhuraian akti$itidan tanda G0pada akti$iti yangtelah dijalankanuntuk tindakanguru seterusnya.

  Sentiasaingatkan muridtentang budayasekolah.?.) - ?.0

  /"36TK6"

  #45/D

  215P6K6/6"

  S4K6"

  )'.'& ( &'.&&

  '.&& -- '.&

  #ajlis Perasmian #inggu Orentasi

  Dan Taklimat /bu 2apa Program

  Transisi Tahun Satu, Sesi '&).

  Pengurusan Kelas

  - kesan dan akibat

  #engenali kawasan sekolah

  -3uru 2esar

  -Pentadbir Sekolah

  -Penyelaras Trn

  -Penyelaras j-H6B

  -6+K Pelaksana

  -Semua 3uru Thn )

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Kesedaran Tentang 2udaya Sekolah

  Dinamik kelas )

  -3uru matapelajaran

  &

  +6"465/

  '&)

  K

  7

  6

  #

  /

  S

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan harian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( &).& Pengurusan Kelas

  - Kesan dan akibat

  -3uru #atapelajaran

  &).& ( &'.& Dinamik Kelas ' -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas

  "yanyian 9agu- "egara Ku

  - 9agu "egeri

  - 9agu Sekolah

  -3uru #atapelajaran

  &?

  +6"465/

  '&)

  +

  4

  #

  6

  6

  T

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( &).& Pengurusan Kelas

  - Kesan dan akibat

  -3uru #atapelajaran

  &).& ( &'.& Dinamik Kelas ? -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Sukaneka

  -3uru #atapelajaran

  Tertakluk kepada sebarang perubahan

  9ampiran /A

  T&%# P((% M#&' O(&%$#

  P((% T(%&$#$# T%'& S%'

  Minggu Ke$Dua

  14

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  15/23

  TARIKH HARI MASA AKTI"ITI TINDAKAN !ATATAN

  &*

  +6"465/

  '&)

  /

  S

  "

  /

  "

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan sekolah -3uru #atapelajaranT1#6%6lat TulisF

  Sentiasaingatkan muridtentang budayasekolah.?.) - ?.0

  D$na'$k K"#aP @ P berjalanseperti biasatetapi mengikuttema yangdiberi.

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& #ewarna +alur 3emilang, 2endera

  Sabah dan 2endera Sekolah

  -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru matapelajaran

  &E

  +6"465/

  '&)

  S

  1

  96

  S

  6

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& 6dab #akan #embandingkanmakanan bersih dan tidak bersih0

  -3uru #atapelajaran

  0250 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru #atapelajaran

  )&

  +6"465/

  '&)

  5

  6

  2

  4

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& "yanian 9agu -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &)& ( &.)& Dinamik Kumpulan -3uru #atapelajaran

  ))

  +6"465/

  '&)

  K

  7

  6#

  /

  S

  )'.)&( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& #enyesuaikan 3ambar dan

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  16/23

  )?

  +6"465/

  '&)

  /

  S

  "

  /

  "

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan sekolah -3uru #atapelajaran

  T1#6%Peralatan DiDalam KelasF

  Sentiasaingatkan muridtentang budayasekolah.?.) - ?.0

  D$na'$k K"#aP @ P berjalanseperti biasatetapi mengikuttema yangdiberi.

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.&

  4apan tatasusila hormat orang

  tuaGrakan sebayaGguru0

  - Permainan Talipon

  -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru matapelajaran

  )+6"465/

  '&)

  S

  1

  9

  6

  S

  6

  )')& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& 2adan sihat minda ergas

  - #enama dan menyesuaikan

  anggota badan

  -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru #atapelajaran

  )C

  +6"465/

  '&)

  5

  6

  2

  4

  )'.)& ( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& #enari 3ambar Tersembunyi -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru #atapelajaran

  )

  +6"465/

  '&)

  K

  76

  #

  /

  S

  )'.)&( )'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ()'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran)'.& ( &'.& #enari perkataan tersembunyi

  2#G+awi0

  -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)& Dinamik Kelas -3uru #atapelajaran

  )*

  +6"465/

  '&)

  +

  4

  #

  6

  6

  T

  )'.)& ()'.'& Perhimpunan 7arian -3uru #atapelajaran

  )'.'& ( )'.& Pengurusan Kelas -3uru #atapelajaran

  )'.& ( &'.& Susun huruf dan perkataan mudah -3uru #atapelajaran

  02.50 ) 03.10 REHAT

  &.)& ( &.)&

  #ajlis Penutupan #inggu Orientasi

  - Oleh Tn7j Dr #ohd Kassim 7j

  /brahim Ketua Sektor SP60- Penyampaian =enderahati

  - Taklimat Kesihatan

  -3uru #atapelajaran

  Tertakluk kepada sebarang perubahan

  9ampiran A/

  HURAIAN AKTIVITI

  BIL

  PERKARA PERINIAN

  1 P!"#$%&'()( 1.1 T)*)+)") ,!",)"$ %)' ! !/).1.2 T)*)+)") ,!",)"$ !/')" )"$ !/).

  2 P!('"')( 2.1 T)*)+)") %!(!"$%) '"' %)' )( !/')" )"$ !/).

  16

  MINGGU PERTAMA

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  17/23

  !/) 2.2 M!(''( &!"),*-&!"),* )/)* *'/$ ,''-,'' )(!,))$() )( ,!")) $ )/)% !/).

  2.3 B!"*)('()), *!"#))& *'))( #)"$)( )( *!/)#$,!"$)( %!()&' %!%,!"$#)( &)&)( *'/$%!('*$& )%&)# )( !,))$().

  2.4 P!($/$")( %!/)')( *'))( )( $,!"$)( /!#'"'.

  3 M!(!()/$)))(!/)#

  3.1 B/ &!(*),$")( ,$/$ '"' ,!)" ,$/$ PK-PK &!),)*)%

  ,$/$ '"' )( ,$/$ !"))(3.2 P')* '%,!"3.3 M)%)/ )$(3.4 M)%)/ +%&'*!"3.5 B$/$ &!%'/$#)(3.6 T)()3.7 K)(*$(3.8 S*" SPBT3.9 B$/$ PAI3.10 P( $/%'

  4 B'))S!/)#

  4.1 K!!%))( ,!"&))$)(4.2 P*()( ")%,'* )( !')$4.3 K''4.4 P))$)( S')(4.5 K!,!"$#)( K!/) )( P!"!$*)")(

  5 $()%$'%&'/)(

  5.1 S!* $('$

  S),) )( *)#($)# !")() ,!")) %)' ! *)#'( 1.

  M!%,!"$ &'$)( !&)) %'"$-%'"$ !")(),!"&))$)(

  !%) ,!"$# )( +)(*$.

  G'"' %$(*) %'"$ ,!"$ *!&')( '(*' $"$ !($"$.

  5.2 M!(!()/$ "))(

  S!*$)& %'"$ $,!"$ !,$$ ,!/( )( ,!()( . M$(*)

  %!"!) %!($'& )( %!($)* ,!/( $*' !()(

  ,!()(. M$(*) %'"$ ,!"'%&'/ %!($'* )"() ,!/(.

  M$(*) %'"$ %!%&!"!()/)( $"$ )/)% '%&'/)(

  %)$(-%)$( )%,$/ ,!")/)%-)/)%)(.

  S!+)") ,!"$/$" %$(*) !")( %'"$ %!(!,'* ()%)

  "))(-"))(() &)/$( '")( 3 ")(.

  B!")/)),

  S!"( *) )/)' ")( &)($/ ()%) ,!*'/$*):A&) &!")))( $*) )/)' ")( %)$(-%)$()( ()%) $*):

  M)() /!,$# !"( ")%)$ ))( )*)'!$$* ))(:

  HURAIAN AKTIVITI )%,'()(

  BI PERKARA PERINIAN

  17

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  18/23

  L5.3 B!"$(*!")$ )/)% '%&'/)(

  M$(*) ,!,!")&) ")( %'"$ %!(!)")( )%,)"

  ,$()*)( !&)) !*$)& !")( %'"$.

  M'"$ $!#!()$ %!/)()( ,'($ ,$()*)( )%,$/

  %!()' &!"!"))( ,$()*)( *!"!,'* $ %!")*)*!%&)*.

  M'"$ -%'"$ ,!"'%&'/ )/)% '%&'/)( %!($'*

  ,'($ ,$()*)(-,$()*)( *!"!,'*.

  M'"$ ,!"!()/)( !()( "))( ,)"' !()( %!(!,'*()%) )( )*' $;)* ,)$.

  S!*$)& '%&'/)( $%$(*) %!(+)"$ )&))# %))()(

  )($%))( /!# #)$)( *!"!,'* $'* ()%) '%&'/)( .

  G'"' %!()($)( /)' #)$)( ,!")%) !()( %'"$-

  %'"$5.4 P!%,$())( '%&'/)(

  M$(*) ,!,!")&) ")( %'"$ %!(!)")( )-)

  (%," !&)) !*$)& ")( %'"$.

  M'"$ %!(!,'* (%,"-(%," )( %!"!) )&)*.

  M'"$ ,!"'%&'/ )/)% '%&'/)( %!($'* (%,"

  )( %!"!) )&)*.

  M'"$ ,!"!()/)( !()( "))( ,)"' $ $"$ )( )()(

  %!"!) )( +',) %!($()*().

  M'"$ ,!"*')" *!%&)* '' )( ,!"!()/)( /)$

  !()( "))( ,)"' )( +',) %!($()*() /)$.

  M'"$ $%$(*) %!(!,'* ()%) '%&'/)( %)$(-

  %)$( !()( ')* ,!"!%)()* )( !"!(*).

  5.5 M!/)(*$ !*') '%&'/)(

  M'"$-%'"$ $!#!()$ %!/)(*$ !")( !*')

  '%&'/)(!+)") ')"!/) )*)' &$/$#)( ))(-))(.

  M$(*) %!"!) ,!",$(+)( '(*' %!(+)"$ ()%) ,)$

  '%&'/)(%!"!) )( '%&'/)( )( %!()#'/'$ '%&'/)( /)$($,!"$)()")(.

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  19/23

  9ampiran A//

  19

  REKO AKTIVITI

  5 %$($*

  P!(!*)#')( '"'*!(*)(!/!,$#)( %'"$-%'"$!&!"*$&*!($ ,))* )#$)#!*")%&$/)( $"$!!%))(&))$)( '(*' $ ,!"$&'$)($($>$'.

  G'"' $)/))( ')%!())" %'"$%!/)')(*!&')( ,!")*' )*)'*!&')( ,!")%,'*.

  5.1 Set Induksi

  T'')(= M!(!$))( %$() &!/))"

  %$( !* '(*' )*$>$*$ !*!"'().

  LANGKAH-LANGKAH=

  1. G'"' %!('+)&)( ),) )( *)#($)# $ )*)

  !)))(

  !%') %'"$ )( ,!")) %)' ! T)#'( S)*' $

  S!/)# $($.

  2. G'"' ') %!%,!"$ &'$)( !&)) !%') %'"$

  !")()

  ,!"&))$)( !%) )( +)(*$.

  3. G'"' %!%$(*) !%') %'"$ %!%,!"$)( *!&')(

  ,!"!%'"'# '(*' $"$ !($"$ $ )*) !)))(

  !%').

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  20/23

  20

  REKO AKTIVITI

  5.2 Mengenali Rakan

  T'')(= M'"$ )&)* %!(!()/$ "))(

  ,)"' )( %!")&)*)( #','()(

  %!") )(*)") %!"!) )/)% %)) )(

  $()*.

  LANGKAH-LANGKAH=

  1. B!"$ !*$)& %'"$ )*' ,!/( &!/,))$ )"() )(

  %$(*) %!"!)

  %!($'& )( %!($)*() !()( ,!()(.

  2. M$(*) %'"$ ,!"'%&'/ )/)% '%&'/)( %!($'*

  )"() ,!/(.

  3. S!/!&) ,!"'%&'/ %'"$-%'"$ $!#!()$

  ,!"!()/)(

  !()( "))( ,)"' %!"!) %!/)/'$ !,'*)( ()%)

  "$()

  )%,$/ ,!")/)%)(.

  (*# = S)) M# R#$

  4. G'"' ,!"*)())( !&)) %'"$ %!()&) $*)

  &!"/' %!(!()/$ ()%) ))(-))( %!/)/'$ )/)(-

  )/)( "$().

  (*# S)/)( =

  ). S!"( *) )/)' ")( &)($/ ()%) )(

  ,!*'/:

  ,. A&) ")) )/)' ")( %)$(-%)$()( ()%) $*):

  +. M)() !"( )) ")%)$ ))( )*)' !$$*

  ))(

  Bahan =-B!/( &!/,))$ )"())(,!()(

  1. G'"' %!())$ )(%!%,)(*' %'"$

  !)*')*$>$*$ ,!")/)(.

  2. M'"$ $)/))(

  %!%,)(*' ))('(*'

  %!($'& )( %!($)*,!/(.

  3. S!%)) )")#)($,!"$)(

  ,!"$ )() %)) )(

  $()* ))" %!"!))&)*

  ,!"!") !()(&)(*).

  4. G)/))( %'"$,!"'%&)

  !()( "))( )(,!/'%

  $!()/$.5. M'"$ $)/))(%!($()*

  ()%) ))(-))(,)"'.

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  21/23

  21

  REKO AKTIVITI

  5.3 B!"$(*!")$ )/)% '%&'/)(

  T'')(=M'"$ )&)* %!('")()( ")) %)/' )(

  ,$%,)( !%)) ,!"$(*!")$ !()( "))(-

  "))( ,)"' )"$ &!/,))$ /)*)",!/))(.

  LANGKAH-LANGKAH=

  1. B!"$ !*$)& %'"$ !!&$( )%,)" ,$()*)(

  !&!"*$ )%,)" '+$( ))% ,'"'( $*$ #)"$%)')%,$( )( /)$(-/)$(.

  2. K!%'$)( %!"!) $!#!()$ %!/)()( ,'($

  ,$()*)( *!"!,'* )%,$/ %!()' &!"!"))(

  ,$()*)( ,!"!") $ %!")*) *!%&)*.

  3. M'"$-%'"$ ,!"'%&'/ )/)% '%&'/)(

  %!($'* ,'($ ,$()*)(-,$()*)( *!"!,'*.

  4. M'"$ ,!"!()/)( !()( "))( ,)"' !()(

  %!(!,'* ()%) )( )*' $;)* ,)$.

  (*# = S)) B)")(. S)) ")$(

  5. S!*$)& '%&'/)( $%$(*) %!(+)"$ )&))#

  %))()( )( $%))( /!# #)$)( *!"!,'* $'*

  ()%) '%&'/)(

  6. G'"' %!()($)( /)' #)$)( ,!")%) !()(

  %'"$-%'"$.

  20 %$($*

  1. G'"' $)/))(%!%,')*

  !%(*")$ ,'($,$()*)(

  ))" $;)#)%$ /!#%'"$.

  2. S!*$)& &!"!"))(%'"$

  &!"/' $))$ /!#'"'.

  3. G'"' $)/))(%!()($)( )#'/'

  /)'*!"!,'*.

  4. M'"$ )( !()(,!!"))%) %$(*)

  %!"!)'' )( %!%!"#)*$.

  S!)/$-!)/$ ;)$/$*)*"*)())( )%)) $)

  %)#'*'"'* !"*) )*)' *$).

  SENIKATA LAGU BUNYIHAIWAN

  S)) ))% ....

  S)) $*$&)... &)... &) ...

  S)) ,'"'(&$* ... &$*... &$*... &$*...

  K)%$ ,'($

  ....&)... &)... &) ...&$* ... &$*... &$*... &$*

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  22/23

  22

  REKO AKTIVITI

  30 %$($*

  J$) #!() ,!(*' 5'%&'/)( %)) (%,"%!*$/)# )(*)")1 #$() 5.

  B!"$)( )()")( !&))%'"$)( )&)* %!($()*()%)!%') )#/$ )/)%'%&'/)(.

  N%," )( $,!"$)(%!*$/)# )%) ,$/)()(

  %!($'* )#/$ )/)%'%&'/)(.

  5. Pembinaan kum!ulan

  T'')(= M!%'&' ($/)$-($/)$ %'"($ )(

  !%)()* ,!!"))%) $ )/)()(

  %'"$.

  LANGKAH-LANGKAH=

  1. B!"$ !*$)& %'"$ )*' (%," )( %!"!)

  $!#!()$,!"'%&'/ %!($'* '%&'/)( (%," *!"!,'*

  )( '' )/)% )*' ,'/)*)(.

  2. M$(*) !*$)& %'"$ %!(!,'*)( )( %!($()*

  ()%) ))( $ !,!/)# $"$ )( )()(. R))(

  )( /)$( $)/))(

  %!($()* ()%) !*$)& )#/$ '%&'/)(.

  3. S!/!&) $*' %$(*) %!"!) ,!"*')" *!%&)*

  ''. S!*$)& )/$ ,!"*')" *!%&)* '' %$(*)%!"!) %!($()* ()%) ))( $ !,!/)# $"$ )(

  )()(.

  4. M$(*) !*$)& '%&'/)( %!(!,'*)( (%,"

  '%&'/)(

  %)$(-%)$( !()( ')* ,!"!%)()* )(

  )%).

  B/!# ') )))( &!"*)($()( %!(!,'*

  (%," '%&'/)( .

 • 7/25/2019 Kertas Kerja Terkini Transisi 9.11.2012..1

  23/23

  REKO AKTIVITI

  5.5 Melantik ketua kum!ulan

  T'')(= M'"$ %!(!*)#'$ &!"/'()

  )) !")( !*') $ )/)% )*' '%&'/)(.

  LANGKAH-LANGKAH=

  1. M'"$-%'"$ $!#!()$ %!/)(*$ !")( !*')

  '%&'/)(

  !+)") ')"!/) )*)' &$/$#)( ))(-))(.

  2. M$(*) %!"!) ,!",$(+)( '(*' %!(+)"$ ()%)

  ,)$ '%&'/)(

  %!"!) )( '%&'/)( )( %!()#'/'$ '%&'/)(

  /)$( $,!"$

  )()")(.

  3.