142
KIT PROGRAM TRANSISI Edisi Kedua KAMI MURID TAHUN SATU KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM Tema Program Transisi: (Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

Kit Transisi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kit Transisi

KIT PROGRAM TRANSISI

Edisi Kedua

“KAMI MURID TAHUN SATU ”

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM

Tema Program Transisi:

(Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

Page 2: Kit Transisi

KEMENTERIAN PENDIDIKANMALAYSIA

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN SATU

KIT PROGRAM TRANSISI (Edisi Kedua)

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

DISEMBER 2001

Page 3: Kit Transisi

Cetakan Pertama 2001 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam buku ini, tidak dibenarkan diterbit semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik elektronik, mekanik, penggambaran semula mahupun dengan cara perakaman, tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Paras 7, Blok J, Pusat Bandar Damansara, 50604 Kuala Lumpur.

Dicetak oleh :

CETAKRAPI sdn. bhd. No. 22, Jln. Sri Ehsan 1, Taman Sri Ehsan, Kepong52000 Kuala Lumpur

Page 4: Kit Transisi

PENGENALANProgram Transisi Prasekolah Ke Tahun Satu merupakan satu program yangbertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidak formal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolah rendah.

Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua muridTahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap pencapaian yang hampir sama.

Bagi memastikan program ini dapat difahami dan berjalan dengan lancar, KitProgram Transisi ini telah dibina sebagai panduan kepada semua pihak yang terlibatuntuk menjalankan aktiviti Program Transisi ini secara lebih bersistematik danseragam di seluruh negara. Untuk itu, sasaran utama penggunaan kit ini bertumpu kepada personalia yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program iaitu pihak Pengurusan Sekolah, Guru Prasekolah, Guru Tahun Satu dan Ibu Bapa murid-murid Tahun Satu.

Fokus utama dalam pengisian Kit Program Transisi ini ialah pemetaan program melalui persediaan-persediaan yang perlu dilakukan oleh personalia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain dari itu kit ini juga turut memberi tumpuan kepada Jadual Perancangan Strategik Program yang melibatkan perancangan program yang berterusan sama ada di peringkat negeri atau sekolah di samping Penilaian Keberkesanan Program yang berterusan.

(i)

Page 5: Kit Transisi

Dari segi perancangan aktiviti, strategi yang digunakan dalam kit ini ialah melalui perancangan sebelum , semasa dan selepas program. Setiap aktiviti yang dirancang itu pula dilihat dari segi persediaan-persediaan yang dilakukan oleh setiap personaliayang terlibat.

Bagi Pihak Pengurusan Sekolah yang terdiri dari Guru Besar, Penolong Kanan danGuru-Guru Kanan perlulah melihat pelaksanaan program ini secara menyeluruhdengan menyediakan guru-guru yang sesuai di samping pendedahan dan latihan yang diperlukan, penyediaan perancangan aktiviti yang kemas dan berterusansepanjang tempoh program berjalan, penyediaan kelas dan persekitaran yangsesuai, memberi taklimat kepada pihak ibu bapa dan membuat pemantauan sertapenilaian program yang berterusan.

Bagi guru-guru prasekolah pula, mereka perlulah menjalankan aktiviti-aktiviti yangmampu untuk menyediakan kanak-kanak prasekolah dari aspek fizikal, mental, sosialdan emosi sebelum kanak-kanak itu masuk ke Tahun Satu di sekolah rendah.

Sementara itu bagi Guru-guru Tahun Satu, persediaan yang perlu mereka lakukantermasuklah aktiviti-aktiviti untuk menerima murid Tahun Satu, aktiviti minggu orientasi , penyediaan kelas dan persekitaran yang sesuai agar terdapatkesinambungan budaya dan aktiviti pembelajaran antara Prasekolah dan TahunSatu. Guru-guru Tahun Satu juga perlu mengenal pasti potensi dan masalahperkembangan murid di samping merancang aktiviti dan membuat penilaian yangberterusan di sepanjang Program Transisi ini berjalan.

Kit ini juga turut memberi panduan kepada ibu bapa untuk membantu keberkesanan program. Antara persediaan yang boleh dilakukan oleh mereka ialah melaluipersediaan fizikal dan emosi anak-anak seperti penyediaan peralatan dankelengkapan sekolah yang mencukupi, membawa anak-anak melihat suasanapersekitaran sekolah sebelum hari pertama persekolahan, sokongan moral melaluikata-kata perangsang dan nasihat di samping mendapatkan gambaran dan taklimatdari pihak pengurusan sekolah.

Untuk melihat keberkesanan program yang dijalankan, kit ini juga menyediakan contoh borang penilaian keberkesanan program secara menyeluruh. Penilaian keberkesanan program ini boleh dijalankan sebanyak dua kali iaitu sekali selepas tamat minggu orientasi dan kali kedua pada bulan Mac iaitu selepas tamat Program Transisi dijalankan secara keseluruhannya.

(ii)

Page 6: Kit Transisi

MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA

Minda Cerdas

Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melaluiaktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antara

satu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi menunjukkan minda cerdas.

Dalam masa yang sama, murid-murid juga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar serta bersesuaiandengan tahap umur dan pencapaian sedia ada.

Selain dari itu melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yangdapat meningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkan pemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah.

Mata Bercahaya

Murid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokanuntuk terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana,persekitaran dan guru-guru yang baru.

Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasa melaluiaktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapatditerjemahkan melalui sinar mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

(iii)

Page 7: Kit Transisi

PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU

KIT PROGRAM TRANSISI

Modul 1 : Pelaksanaan Program Transisi

Modul 2 : Persediaan Pihak Pengurusan Sekolah

Modul 3 : Persediaan Persekitaran Kelas Tahun Satu

Modul 4 : Persediaan Guru Prasekolah

Modul 5 : Persediaan Murid Prasekolah

Modul 6 : Persediaan Guru Tahun Satu

Modul 7 : Persediaan Ibu Bapa

Modul 8 : Satu Contoh Pelaksanaan Program Transisi

Modul 9 : Dinamika Kumpulan dan Pembinaan Pasukan

Modul 10: Penilaian Keberkesanan Program Transisi

Modul 11: Perancangan Strategik : Program Transisi

(iv)

Page 8: Kit Transisi

MODUL 1PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Tajuk Perkara Perincian

1 Pelaksanaan Program Transisi

Pengenalan

2 Tahap Pelaksanaan Program Transisi

Tahap Pertama : Persediaan Awal Tahap Kedua : Minggu Orientasi Tahap Ketiga : Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

3 Matlamat Program Transisi 3-Bulan

Tema Program Transisi Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

4 Cadangan Aktiviti Dan Teknik

Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

Page 9: Kit Transisi

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU

Tajuk 1 PENGENALAN

Secara keseluruhannya Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu ini mengambil jangka masa selama 3 bulan. Program ini bermula pada awal Januari iaitu pada hari pertama sesi persekolahan hinggalah ke penghujung bulan Mac. Jangka masa 3bulan ini pula telah dibahagikan kepada beberapa fasa aktiviti mengikut keperluan tertentu. Walau bagaimanapun, dari segi persediaan ianya perlu bermula sejak awal lagi iaitu bermula bulan oktober hinggalah bermulanya sesi persekolahan yang baru. Secara keseluruhannya persediaan dan pelaksanaan program ini dapat dibahagikankepada tiga tahap utama :

DUA

M

NGGU

1-1

Tahap KetigaPENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KBSR DITERUSKAN Aktiviti:

Main Sambil Belajar BersepaduBertema

AKTIVITI BERTERUSANBAGI MURID YANG KURANG BERKEMAMPUAN

Pengenalan ke sekolah baru dan jangkaan guru serta sekolah

TIGA

BULAN

Tahap PertamaPersediaan Awal

( Bulan Oktober Hingga Disember )

ORIENTASI AWALPrinsip :

Memperluaskanpengalaman Prasekolah

KESEPADUANPenyesuaian dan

fokus ke arah KBSR

AKTIVITIPranomborPratulisanPrabacaan

Tahap Kedua

I

Page 10: Kit Transisi

Tajuk 2

TAHAP PERTAMA

Persediaan awal ( Oktober hingga Disember )Pada tahap ini, persediaan yang dilakukan ialah seperti membuat persiapan fizikal bilik darjah dan perancangan aktiviti untuk pendaftaran murid Tahun Satu, taklimat dengan ibu bapa, Minggu Orientasi, program pembelajaran dan pengajaran selepasMinggu Orientasi hingga tamat Program Transisi dan aktiviti lanjutan untuk muridyang masih memerlukan penyesuaian.

TAHAP KEDUA

Pelaksanaan Minggu Orientasi ( Minggu Satu dan Dua Januari )Aktiviti di minggu orientasi ini berteraskan kepada prinsip untuk memperluaskanpengalaman Prasekolah dan pengenalan ke sekolah baru kepada murid-muridTahun Satu.

Dalam minggu pertama Minggu Orientasi beberapa aktiviti perlu disediakan mengikut objektif seperti aktiviti suaikenal, hidup bersama, pembentukan tingkah laku ,motivasi diri, penglibatan dalam aktiviti kreatif, main sambil belajar dan belajar sambilmeneroka. Semua aktiviti yang dijalankan berfokus kepada penyediaan murid untukaktiviti pembelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR).

Dalam minggu kedua, selain dari mengukuhkan aktiviti dalam minggu pertama, murid-murid Tahun Satu akan didedahkan dengan kesepaduan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang diperlukan seperti kemahiran pranombor, pratulisan dan prabacaan.

TAHAP KETIGA

Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran( Minggu Ketiga Bulan Januari hingga Mac )

Selepas minggu orientasi selama dua minggu, diharapkan murid-murid Tahun Satusudah bersedia untuk meneruskan proses pembelajaran dalam suasana yang menyeronokkan. Dalam masa yang sama guru-guru sudah dapat mengenalpasti murid yang sudah dapat menguasai kemahiran asas motor kasar dan halus, kognitif,bahasa, estetika dan daya kreatif, keagamaan dan ketatanegaraan.

Namun begitu, peluang masih diberikan kepada murid yang masih kurangberkemampuan mencapai tahap yang diharapkan melalui aktiviti yang berterusansehinggalah tamat dalam jangkamasa tiga bulan proses transisi. Ini bermaknaselepas aktiviti orientasi selama dua minggu, proses pengajaran dan pembelajaran KBSR akan diteruskan tetapi masih dalam suasana persekitaran kelas yang menarik, pembelajaran yang menyeronokkan dan terancang.

1-2

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Page 11: Kit Transisi

Tajuk 3

Matlamat Program Transisi 3-Bulan

Tema Program Transisi Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

1-3

Page 12: Kit Transisi

Tem

a P

rogr

am T

rans

isi:

MIN

GG

U P

ER

TA

MA

MIN

GG

U K

ED

UA

M

ING

GU

KE

TIG

A-B

UL

AN

KE

-3

PR

OG

RA

M T

RA

NS

ISI P

RA

SE

KO

LA

H K

E T

AH

UN

SA

TU

“KA

MI M

UR

ID T

AH

UN

SA

TU

”(M

inda

Cer

das,

Mat

a B

erca

haya

)

OB

JEK

TIF

Mat

lam

at U

ntu

k D

icap

ai:

Sia

pa S

aya?

S

iapa

Kaw

an S

aya?

S

iapa

Gur

u S

aya?

M

ana

Sek

olah

Say

a?

Mat

lam

at U

ntu

k D

icap

ai:

Apa

kah

Yan

g K

ami B

oleh

Bua

t B

ersa

ma?

Mat

lam

at K

ola

bo

rati

f :“

Kel

as S

aya

Yan

g B

ersi

h, C

eria

da

n S

eron

ok U

ntuk

Bel

ajar

”.

Mat

lam

at U

ntu

k D

icap

ai:

“Kam

i Ser

onok

Bel

ajar

Den

gan

Key

akin

an”

Sel

epas

Min

gg

u P

erta

ma,

mu

rid

:

1.M

enge

nali

dan

mem

bina

hu

bung

an m

esra

di k

alan

gan

kana

k-ka

nak

dan

anta

ra k

anak

-ka

nak

dan

guru

dal

am m

asa

yang

sin

gkat

;

2.M

engu

rang

kan

rasa

mal

u,

sega

n da

n ta

kut d

i kal

anga

n m

urid

yan

g be

rlain

an la

tar

bela

kang

, pen

gala

man

dan

so

sio

ekon

omi;

dan

3.M

ende

dahk

an

mur

id

deng

an

suas

ana

dan

pers

ekita

ran

dise

kola

h ba

ru.

Sel

epas

Min

gg

u K

edu

a, m

uri

d :

1.M

enin

gkat

kan

hubu

ngan

mes

ra d

i kal

anga

n m

urid

-mur

id T

ahun

Sat

u;

2.M

emup

uk s

eman

gat b

eker

jasa

ma

deng

an

cara

men

etap

kan

dan

men

capa

i mat

lam

at

yang

kol

abor

atif;

3.M

ende

dahk

an m

urid

den

gan

suas

ana

peng

ajar

an d

an p

embe

laja

ran

KB

SR

yan

g m

enye

rono

kkan

; dan

4.M

enge

san

pote

nsi m

urid

mel

alui

bid

ang

yang

dite

kank

an d

alam

pen

didi

kan

Pra

seko

lah.

Sel

epas

Pro

gra

m T

ran

sisi

dija

lan

kan

, mu

rid

:

1.M

enin

gkat

kan

perk

emba

ngan

pot

ensi

diri

da

lam

bid

ang

kogn

itif d

an b

ahas

a, p

siko

mot

orda

n fiz

ikal

dan

sos

io e

mos

i sec

ara

bera

nsur

-an

sur

dan

bers

iste

mat

ik;

2.M

engg

unak

an k

emah

iran

yang

ada

unt

uk

perk

emba

ngan

diri

yan

g be

rter

usan

;

3.M

embi

na d

an m

enin

gkat

kan

kem

ahira

n m

urid

yan

g le

mah

dan

pot

ensi

diri

mer

eka;

4.M

engu

rang

kan

perb

ezaa

n ya

ng

keta

rate

ntan

g pe

rkem

bang

an

kogn

itif

dan

hubu

ngan

yan

g so

sial

ant

ara

mur

id; d

an

5.M

emul

akan

peng

ajar

an d

an p

embe

laja

ran

KB

SR

yan

g be

rsep

adu

mel

alui

pen

deka

tan

tem

atik

.

OB

JEK

TIF

OB

JEK

TIF

1-4

OB

JEK

TIF

Page 13: Kit Transisi

CA

DA

NG

AN

CO

NT

OH

JA

DU

AL

MA

JLIS

SU

AIK

EN

AL

: P

EN

DA

FT

AR

AN

MU

RID

-MU

RID

TA

HU

N S

AT

U

(Dija

lank

an s

ebel

um M

ingg

u O

rient

asi)

Mas

a

Ja

ng

kaM

asa

Per

kara

Akt

ivit

iT

emp

at

0830

1000

1 ½

jam

P

enda

ftara

n M

urid

Tah

un S

atu

Gur

u ke

las

mer

ekod

kan

butir

an

mur

id-m

urid

Men

gutip

bay

aran

-bay

aran

tert

entu

Bili

k D

arja

h

1000

1100

1 ja

m

Tak

limat

Pih

ak P

engu

rusa

n S

ekol

ah

Mem

perk

enal

kan

guru

-gur

u T

ahun

S

atu

Men

eran

gkan

tent

ang

peng

isia

n P

rogr

am T

rans

isi

Mem

ohon

ker

jasa

ma

pem

bent

ukan

bu

daya

sek

olah

Dew

an S

ekol

ah:

Muz

ik d

imai

nkan

P

amer

an K

esih

atan

P

embe

ntan

gan

1100

1130

½ ja

m

Tak

limat

Kem

ente

rian

Kes

ihat

an

Men

eran

gkan

tent

ang

buku

rek

od

kesi

hata

n

Pen

eran

gan

tent

ang

khid

mat

Klin

ik

Per

gigi

an

Dew

an S

ekol

ah

deng

an Ib

u B

apa

1130

1230

1 ja

m

Maj

lis S

uaik

enal

mur

id-m

urid

Tah

un

Sat

u

Obj

ektif

nya:

Sua

sana

tida

k m

enga

ncam

G

uru

yang

bai

k B

erm

otiv

asi m

eman

dang

ke

peng

alam

an b

aru

Men

gena

li ka

was

an k

elas

N

yany

ian

: ber

sam

a, b

erse

oran

gan

Per

mai

nan

(pili

han)

:

Tiu

p B

elon

Can

tum

gam

bar

D

iri S

aya

Pen

yam

paia

n C

ende

rmat

a

Kaw

asan

Sek

olah

1230

M

inum

/Ber

sura

i

Page 14: Kit Transisi

PR

OG

RA

M T

RA

NS

ISI P

RA

SE

KO

LA

H K

E T

AH

UN

SA

TU

Min

gg

u P

erta

ma

: M

ing

gu

Ori

enta

si

Akt

iviti

Fiz

ikal

A

ktiv

iti N

ilai K

eroh

ania

n D

an N

ilai-N

ilai M

urni

Akt

iviti

Mem

bina

Sem

anga

t Pat

riotik

.

Dal

am

Pen

guru

san

Kel

as,

guru

-gur

u bo

leh

mel

akuk

an

aktiv

iti-a

ktiv

iti

rutin

se

pert

i m

enga

mbi

lke

data

ngan

mur

id,

men

gutip

yur

an,

men

guru

skan

keb

ersi

han

dan

fizik

al b

ilik

darja

h di

sam

ping

men

anam

kan

amal

an m

emba

ca d

oada

nse

baga

inya

.

Akt

iviti

ber

bent

uk f

izik

al p

ula

buka

n se

kada

r un

tuk

men

ggal

akka

n ke

cerg

asan

mur

idte

tapi

iaju

gabe

rtuj

uan

mel

atih

perg

erak

an k

reat

if di

kal

anga

n m

erek

a. D

i sam

ping

itu,

ia ju

ga m

ampu

mew

ujud

kan

hubu

ngan

mes

rada

nsa

ling

kena

lm

enge

nali

anta

ra s

atu

deng

an la

in d

alam

sua

sana

yan

g m

enye

rono

kkan

.

Akt

iviti

ker

ohan

ian

dan

nila

i-nila

i m

urni

pul

a di

teka

nkan

sec

ara

gabu

ngja

lin d

enga

n ak

tiviti

-akt

iviti

lai

n se

pert

i am

alan

mem

baca

doa

, akt

iviti

ber

cerit

a, k

emah

iran

berf

ikir

dan

berk

omun

ikas

i, pe

nyel

esai

an m

asal

ah, l

awat

an d

an m

ewar

na.

Dal

amm

asa

yang

sam

a, s

eman

gat

patr

iotik

tur

ut d

iber

ikan

per

hatia

n m

elal

ui a

ktiv

iti n

yany

ian,

din

amik

a ku

mpu

lan,

pe

mbi

naan

pas

ukan

dan

gab

unga

n ak

tiviti

-akt

iviti

yan

g la

in.

Pad

a ak

hir

min

ggu

ini,

mur

id-m

urid

tel

ah d

ided

ahka

n ke

sua

sana

dan

per

seki

tara

n ba

ru s

erta

mem

bina

hubu

ngan

mes

ra a

ntar

a m

erek

a, s

ecuk

upny

a un

tuk

men

jaw

ab:

Sia

pa

Say

a? S

iap

a K

awan

Say

a?S

iap

a G

uru

Say

a? M

ana

Sek

ola

h S

aya?

Di m

ingg

u pe

rtam

a M

ingg

u O

rient

asi,

aktiv

iti-a

ktiv

iti y

ang

dira

ncan

g m

enju

rus

kepa

da e

mpa

t kom

pone

n ia

itu :

Asp

ek P

engu

rusa

n K

elas

,

1-6

Page 15: Kit Transisi

PR

OG

RA

M T

RA

NS

ISI P

RA

SE

KO

LA

H K

E T

AH

UN

SA

TU

Min

gg

u K

edu

a :

Min

gg

u G

erak

erja

Ber

kum

pu

lan

dari

aktiv

iti d

i Min

ggu

Per

tam

a.

Unt

uk it

u, a

ktiv

iti d

i min

ggu

ini l

ebih

men

umpu

kan

kepa

da G

erak

erja

Ber

kum

pula

n m

elal

ui :

Akt

iviti

Ber

cerit

a

Bel

ajar

Sam

bil B

erm

ain

Mel

aksa

naka

n T

ugas

an K

umpu

lan

Per

tand

inga

n A

ntar

a K

umpu

lan

Dal

am m

ingg

u in

i, ap

a ya

ng d

ihar

apka

n se

lain

dar

i m

enek

anka

nte

ntan

gke

mah

iran

berf

ikir

dan

krea

tiviti

dika

lang

anm

urid

, ak

hirn

ya m

urid

mam

pu b

eker

jasa

ma

seca

ra k

olab

orat

if ba

gi m

engh

asilk

an p

erse

kita

ran

kela

s ya

ng s

eron

ok u

ntuk

mer

eka

bela

jar.

Set

iap

sudu

tda

n ba

han

yang

te

rhas

il ad

alah

da

ri da

ya

usah

a da

n ke

krea

tifan

m

urid

itu

se

ndiri

da

n ku

mpu

lann

ya.

Di

sini

per

anan

gur

u ha

nya

seba

gai

pem

bim

bing

dan

fas

ilita

tor

saha

ja,

mem

beri

tuga

san-

tuga

san

kepa

da m

urid

nya

ke a

rah

men

capa

i mat

lam

at m

ingg

u ke

dua

ini.

Pad

a ak

hir

min

ggu

ini,

mur

id-m

urid

tel

ah d

iber

i pe

luan

g be

kerja

dal

amku

mpu

lan

untu

km

engh

asil

mat

lam

atya

ng in

gin

dica

pai i

aitu

:

“ K

elas

Say

a Y

ang

Ber

sih

, Cer

ia d

an S

ero

no

k U

ntu

k B

elaj

ar”.

Di

Min

ggu

Ked

ua p

ula,

dih

arap

kan

suda

h te

rbin

a se

man

gat

kerja

dal

am k

umpu

lan

di k

alan

gan

mur

idek

oran

1-7

Page 16: Kit Transisi

PR

OG

RA

M T

RA

NS

ISI P

RA

SE

KO

LA

H K

E T

AH

UN

SA

TU

Min

gg

u K

etig

a-B

ula

n K

e-3

: “

Kam

i Ser

on

ok

Bel

ajar

Den

gan

Key

akin

an”

Pen

gg

un

aan

Pen

dek

atan

Tem

atik

dal

am P

eng

ajar

an d

an P

emb

elaj

aran

Pen

deka

tan

tem

atik

ada

lah

usah

a un

tuk

men

gint

egra

si p

enge

tahu

an, k

emah

iran

dan

nila

i pem

bela

jara

n se

rta

pem

ikira

n ya

ng k

reat

if de

ngan

men

ggun

akan

tem

a. G

uru

sepa

tutn

ya m

engg

alak

kan

mur

id m

enga

mbi

l bah

agia

n se

cara

akt

if da

n fiz

ikal

dal

am p

rose

s pe

mbe

laja

ran

kera

na k

anak

-kan

ak d

enga

n se

mul

a ja

di b

elaj

ar d

enga

n ca

ra ‘m

embu

at’

Asp

ek m

engk

aji d

an m

ener

oka

deng

an m

engg

unak

an d

eria

(m

elih

at,

men

deng

ar,

mer

asa,

men

ghid

u, m

enye

ntuh

) ju

gapa

tut

diga

lakk

an.

Pem

bela

jara

n ya

ng s

emul

ajad

i ke

pada

kan

ak-k

anak

ada

lah

pem

bela

jara

n se

cara

‘m

embu

at’

dan

‘men

gala

mi’

send

iri s

esua

tu a

ktiv

iti it

u.

Gur

um

esti

men

cuba

unt

uk m

enye

diak

an p

enga

lam

an-p

enga

lam

an y

ang

bere

rti

kepa

da m

urid

sup

aya

mer

eka

buka

nsa

haja

ada

ele

men

‘ser

onok

’ tet

api j

uga

untu

k m

ence

tusk

an m

inat

ingi

n ta

hu d

an s

eter

usny

a m

enca

ri m

aklu

mat

den

gan

send

iri.

Pen

gala

man

-pen

gala

man

sep

erti

ini

mem

bina

kem

ahira

n, m

enam

bahk

an k

eyak

inan

dan

jug

a pe

nget

ahua

nya

ngkh

asak

anm

enye

diak

an m

erek

a un

tuk

kehi

dupa

n ha

rian

mer

eka.

Mur

id j

uga

sepa

tutn

ya d

iber

i pe

luan

g un

tuk

berd

ikar

i, m

ener

oka

dan

men

gala

mi u

ntuk

dan

bag

i diri

sen

diri.

PE

ND

EK

AT

AN

TE

MA

TIK

BA

GI P

RO

GR

AM

TR

AN

SIS

I

Pen

deka

tan

tem

atik

bag

i Pro

gram

Tra

nsis

i bol

eh d

ijala

nkan

ber

perin

gkat

. Pro

ses

pem

bela

jara

n se

cara

tem

atik

m

enol

ong

kana

k-ka

nak

berf

ikir

seca

ra k

reat

if da

n kr

itika

l sem

enta

ra b

elaj

ar. P

ende

kata

n in

i mem

bole

hkan

pe

rkem

bang

an m

inda

dan

pem

ikira

n da

lam

kea

daan

yan

g m

enca

bar

dan

men

yero

nokk

an d

an p

ada

mas

a ya

ng s

ama,

m

enep

ati h

asil

pem

bela

jara

n da

n ke

perlu

an-k

eper

luan

Suk

atan

Pel

ajar

an d

an H

urai

an S

ukat

an P

elaj

aran

Tah

un S

atu.

PE

ND

EK

AT

AN

TE

MA

TIK

1-8

Page 17: Kit Transisi

Tajuk 4

Cadangan Aktiviti Dan Teknik

Minggu Pertama

Minggu Kedua

Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

1-9

Page 18: Kit Transisi

PR

OG

RA

M T

RA

NS

ISI P

RA

SE

KO

LA

H K

E T

AH

UN

SA

TU

T

ema

Pro

gram

Tra

nsis

i:

‘KA

MI M

”(M

inda

Cer

das

, Mat

a B

erca

haya

)

Taj

uk

4U

RID

TA

HU

N S

AT

U

MIN

GG

U P

ER

TA

MA

M

ING

GU

KE

DU

A

MIN

GG

U K

ET

IGA

-BU

LA

N K

E-3

C

AD

AN

GA

N A

KT

IVIT

I C

AD

AN

GA

N A

KT

IVIT

I C

AD

AN

GA

N A

KT

IVIT

I

1.D

inam

ika

Kum

pula

n 2.

Pem

upuk

an k

umpu

lan

3.P

engu

kuha

n so

sial

isas

i 4.

Per

gera

kan

mot

or h

alus

5.

Mai

n sa

mbi

l bel

ajar

6.

Mot

ivas

i diri

7.

Bel

ajar

sam

bil m

ener

oka

8.P

emup

ukan

kre

ativ

iti

9.P

emup

ukan

nila

i mur

ni

a.

Pem

upuk

an K

umpu

lan

b.P

erge

raka

n m

otor

kas

ar

c.

Mot

ivas

id.

Pem

bent

ukan

ting

kah

laku

e.

Mai

n sa

mbi

l bel

ajar

f.

Bel

ajar

sam

bil m

ener

oka

g.

Akt

iviti

Kog

nisi

h.

Akt

iviti

Bah

asa

i.A

ktiv

iti E

stet

ika

& D

aya

Kre

atif

j. A

ktiv

iti K

eaga

maa

nk.

A

ktiv

iti K

etat

aneg

araa

nl.

Pem

upuk

an s

osia

l em

osi

a.P

enga

jara

n da

n pe

mbe

laja

ran

yang

be

rter

usan

mel

alui

pen

deka

tan

tem

atik

, be

rsep

adu

dan

berm

ain

dala

m

kum

pula

n

b.M

emba

ca, m

enul

is, m

ewar

na d

an

beke

rjasa

ma

untu

k tig

a pe

rkem

bang

an

utam

a ia

itu p

erke

mba

ngan

kog

nitif

dan

ba

hasa

, Psi

kom

otor

dan

fizi

kal s

erta

so

sio

emos

i

c.M

enga

plik

asi a

pa y

ang

dipe

laja

ri ke

da

lam

keh

idup

an s

ehar

ian

TE

KN

IKT

EK

NIK

TE

KN

IK

1.S

imul

asi k

umpu

lan

2.M

ain

Per

anan

3.

Ker

ja B

erpa

sang

an4.

Ker

ja K

umpu

lan

5.P

erta

ndin

gan

anta

ra k

umpu

lan

6.B

erce

rita

dan

Tek

nik

Aw

anT

OC

1.S

imul

asi k

umpu

lan

2.M

ain

Per

anan

3.

Ber

cerit

a: T

ekni

k S

ebab

dan

Aki

bat

4.K

erja

Kum

pula

n :

Tek

nik

Men

cita

-cita

kan

Kej

ayaa

n5.

Per

tand

inga

n an

tara

kum

pula

n

1.P

ende

kata

n T

emat

ik2.

Ker

ja B

erku

mpu

lan

3.B

erpu

satk

an p

elaj

ar

4.S

imul

asi k

umpu

lan

5.M

ain

pera

nan

1-10

Page 19: Kit Transisi

1M

ING

GU

PE

RT

AM

A P

ER

SE

KO

LA

HA

N (

Cad

ang

an)

Sel

epas

Min

ggu

Per

tam

a, m

urid

:

1.M

enge

nali

dan

mem

bina

hub

unga

n m

esra

di k

alan

gan

kana

k-ka

nak

dan

anta

ra k

anak

-kan

ak d

enga

n gu

ru d

alam

mas

a ya

ng s

ingk

at;

2.M

engu

rang

kan

rasa

mal

u, s

egan

dan

taku

t di k

alan

gan

mur

id y

ang

berla

inan

lata

r be

laka

ng, p

enga

lam

an d

an s

osio

eko

nom

i; da

n 3.

Men

deda

hkan

mur

id d

enga

n su

asan

a da

n pe

rsek

itara

n di

sek

olah

bar

u.

Har

i

Kom

pone

nJa

ng

kaM

asa

ISN

INS

EL

AS

AR

AB

UK

HA

MIS

JUM

AA

T

IP

erhi

mpu

nan

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

IIP

engu

rusa

n K

elas

P

embi

naan

Pas

ukan

*(

Mod

ul 9

) A

ktiv

iti F

izik

al:

Per

gera

kan

Kre

atif

* S

ukan

eka

Akt

iviti

Fiz

ikal

:La

kona

n C

erita

*

IIID

inam

ika

Kum

pula

n *

(Mod

ul 9

Taj

uk 1

) M

elaw

at K

awas

an

Sek

olah

Kes

edar

an T

enta

ng

Bud

aya

Sek

olah

Mel

awat

Kaw

asan

S

ekol

ah

Ber

cerit

a:T

ekni

kA

wan

TO

C(N

ilai K

eroh

ania

n da

n N

ilai M

urni

)*

(Mod

ul 8

)

Ber

cerit

a:“A

rnab

dan

Kur

a-K

ura”

Tek

nik

Aw

an T

OC

* (M

odul

8)

IVM

enge

nali

Kaw

asan

Sek

olah

N

yany

ian

Lagu

’N

egar

a K

u’,

Lagu

Neg

eri d

an

Lagu

Sek

olah

Nya

nyia

nLa

guM

elaw

at K

awas

an

Sek

olah

Nya

nyia

nLa

gu

Mew

arna

kan

Gam

bar

(Luk

isan

)

1.C

onto

h A

ktiv

iti d

iser

taka

n da

lam

Kit

Pro

gram

Tra

nsis

i 1-

11

Page 20: Kit Transisi

2M

ING

GU

KE

DU

A P

ER

SE

KO

LA

HA

N (

Cad

ang

an)

Sel

epas

Min

ggu

Ked

ua, m

urid

:

1.M

enin

gkat

kan

hubu

ngan

mes

ra d

i kal

anga

n m

urid

-mur

id T

ahun

Sat

u;

2.M

emup

uk s

eman

gat b

eker

jasa

ma

deng

an c

ara

men

etap

kan

dan

men

capa

i mat

lam

at y

ang

kola

bora

tif;

3.M

ende

dahk

an m

urid

den

gan

suas

ana

peng

ajar

an d

an p

embe

laja

ran

KB

SR

yan

g m

enye

rono

kkan

; dan

4.

Men

gesa

n po

tens

i mur

id m

elal

ui s

embi

lan

bida

ng y

ang

dite

kank

an d

alam

pen

didi

kan

Pra

seko

lah.

Har

i

Ko

mp

on

enJa

ng

kaM

asa

ISN

INS

EL

AS

AR

AB

UK

HA

MIS

JUM

AA

T

IP

erhi

mpu

nan

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

IIA

ktiv

iti F

izik

alB

erce

rita:

Seb

ab d

an A

kiba

t *(

Mod

ul 8

)

Ber

cerit

a:S

ebab

dan

Aki

bat

*(M

odul

8)

Ber

cerit

a:M

ain

Per

anan

Ker

ja K

umpu

lan

Men

jala

nkan

Tug

asan

*

(Mod

ul 8

)

III

Akt

iviti

Men

cita

-Cita

kan

Kej

ayaa

n*

(Mod

ul 8

)

Ker

ja K

umpu

lan

Bel

ajar

Sam

bil

Ber

mai

n:D

iri S

aya

Ker

ja K

umpu

lan:

Kes

elam

atan

Dir

i *(

Mod

ul 8

)

Ker

ja K

umpu

lan

Sat

u K

olab

oras

i Kre

atif

* (M

odul

8)

Kol

abor

asi K

umpu

lan

“Kel

as s

aya

Yan

g B

ersi

h,

Cer

ia d

an S

eron

ok u

ntuk

B

elaj

ar”

IVK

erja

Kum

pula

nM

atla

mat

Kol

abor

atif

(Bin

cang

dan

Ran

cang

)

Nya

nyia

n da

n R

itma:

A

ktiv

iti F

izik

alP

enye

lesa

ian

Mas

alah

Ker

ja K

umpu

lan:

Men

jala

nkan

Tug

asan

*

(Mod

ul 8

)

Ker

ja K

umpu

lan

Men

jala

nkan

Tug

asan

*

(Mod

ul 8

)

Per

tand

inga

nA

ntar

a K

umpu

lan

Ata

u K

elas

* C

onto

h A

ktiv

iti d

iser

taka

n da

lam

Kit

Pro

gram

Tra

nsis

i 1-

12

Page 21: Kit Transisi

MIN

GG

U K

ET

IGA

SE

HIN

GG

A A

KH

IR B

UL

AN

KE

TIG

A

Sel

epas

Pro

gra

m T

ran

sisi

dija

lan

kan

, mu

rid

:

1.M

enin

gkat

kan

perk

emba

ngan

pot

ensi

diri

dal

am b

idan

g ko

gniti

f dan

bah

asa,

psi

kom

otor

dan

fizi

kal d

an s

osio

em

osi s

ecar

a be

rans

ur-

ansu

r da

n be

rsis

tem

atik

; 2.

Men

ggun

akan

kem

ahira

n ya

ng a

da u

ntuk

per

kem

bang

an d

iri y

ang

bert

erus

an;

3.M

embi

na d

an m

enin

gkat

kan

kem

ahira

n da

n po

tens

i diri

mur

id y

ang

lem

ah d

an p

oten

si d

iri m

erek

a;

4.M

engu

rang

kan

perb

ezaa

n ya

ng k

etar

a te

ntan

g pe

rkem

bang

an k

ogni

tif d

an h

ubun

gan

yang

sos

ial a

ntar

a m

urid

; dan

5.

Mem

ulak

an p

enga

jara

n da

n pe

mbe

laja

ran

KB

SR

yan

g be

rsep

adu

mel

alui

pen

deka

tan

tem

atik

.

Har

i

Ko

mp

on

enJa

ng

kaM

asa

ISN

INS

EL

AS

AR

AB

UK

HA

MIS

JUM

AA

T

TE

MA

IP

erhi

mpu

nan

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

Pen

guru

san

Kel

as

II III IV VII

VIII

3

1-13

Sila

ran

cang

men

giku

t per

anca

ngan

jadu

al w

aktu

sek

olah

Page 22: Kit Transisi

MODUL 2PERSEDIAAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH

Tajuk Perkara Bil. Perincian1 Guru Besar

Mengetahui Tentang Prasekolah

1.1 Guru Besar mendapatkan maklumat tentang Prasekolah.

2 Memberi Pendedahan Kepada Staf tentang Program Transisi

2.1 Mengadakan sesi perkembangan staf di sekolah

3 MewujudkanPersekitaran Yang Sesuai Untuk Menjalankan Program Transisi

3.1 Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pelaksanaan program.

4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Induk Program Transisi di peringkat sekolah.

4.2 Merancang aktiviti

4.3 Cadangan aktiviti orientasi murid.

4.4 Memastikan adanya guru yang sesuai untuk menjalankan program

4 Pelaksanaan Program Transisi

4.5 Mendapatkan sumber kewangan

5 Penilaian Program Transisi

5.1 Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program Transisi.

Page 23: Kit Transisi

PERSEDIAAN PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH

Tajuk I

GURU BESAR MENGETAHUI TENTANG PRASEKOLAH

1.1 Guru Besar mendapatkan maklumat tentang Prasekolah.

Tujuan

Untuk mendapatkan pengetahuan bagi menguruskan pelaksanaan Program Transisi di peringkat sekolah

LANGKAH_LANGKAH

1 Rancang satu perjumpaan dengan Pengurus/Guru Prasekolah yang berdekatan.

2 Guru Besar/Penolong Kanan berbincang dengan pengurusan Prasekolah berdekatan melalui mesyuarat tentang :

Kurikulum Prasekolah. Perkembangan murid. Masalah-masalah murid semasa di Prasekolah. Isu-isu kesinambungan Prasekolah ke Tahun Satu. Murid keperluan khas.

3. Maklumat di atas dibawa ke mesyuarat AJK Induk Program Transisi di peringkat sekolah.

Pihak pengurusan sekolah yang terdiri daripada Guru Besar, Guru Penolong Kanandan Guru-Guru Kanan sekolah merupakan tunggak utama dalam pelaksanaan Program Transisi. Mereka berperanan untuk membuat persiapan awal bagipelaksanaan program yang berkesan.

Di antara persediaan yang boleh dilakukan ialah seperti mendapatkan kefahamanyang jelas tentang kurikulum di Prasekolah, mengadakan sesi perkembangan staf,menyediakan persekitaran yang sesuai, menubuhkan Jawatankuasa IndukPelaksanaan, merancang aktiviti yang bersesuaian dan membuat pemantauan yangberterusan.

Persediaan awal yang dilakukan oleh pihak pengurusan sekolah sangat diperlukan bagi memastikan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar danberkesan.

2-1

Page 24: Kit Transisi

Tajuk 2

MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA STAF TENTANG PROGRAM TRANSISI

2.1 Mengadakan sesi perkembangan staf di sekolah.

Tujuan

Semua guru dan kakitangan mendapat maklumat dan pengetahuan tentang Program Transisi

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru Besar memberi taklimat tentang Program Transisi kepada guru-guru dan kakitangan dengan bantuan.

Manual Program Transisi Kit Program Transisi

2. Guru yang menghadiri kursus Program Transisi memberi kursus dalaman kepada semua guru tentang pelaksanaan program termasuk:

Persediaan guru (rujuk kit manual persediaan guru Tahun Satu) Isi kandungan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu menyepadukan Kurikulum Tahun Satu KBSR dengan Program Transisi mengikut keperluan kanak-kanak seperti :-

o Kegiatan pra menulis disepadu denganlukisan dan tulisan.

Kesinambungan aktiviti Prasekolah dalam Program Transisi seperti :- Pendekatan

Bermain sambil belajar. BertemaBersepadu

2-2

Page 25: Kit Transisi

Tajuk 3

MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG SESUAI UNTUK MENJALANKAN PROGRAM TRANSISI

3.1 Menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pelaksanaan program.

Tujuan

Guru dapat menjalankan aktiviti-aktiviti Program Transisi dengan berkesan.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru Besar memastikan kedudukan bilik darjah adalah sesuai untuk Tahun Satu.

2. Guru Besar atau Guru Penolong Kanan memastikan guru-guru yang mengajar Tahun Satu menceriakan bilik darjah dengan mengadakan ruang sudut-sudut yang sesuai.

3. Penggunaan kawasan di luar bilik darjah untuk menjalankan Program Transisi jika ruang bilik darjah yang sempit.

Pondok bacaan Kawasan permainan luar Bilik-bilik khas Dewan.

2-3

Page 26: Kit Transisi

Tajuk 4

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

4.1 Menubuhkan Jawatankuasa Induk Program Transisi di peringkat sekolah.

Tujuan

Memastikan program dapat dilaksanakan di peringkat sekolah.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengadakan mesyuarat penubuhan Ahli Jawatankuasa Induk Struktur Organisasi:

2.PengerusiSetiausahaAhli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) Agensi setempat Tadika setempat

3. Menentukan bidang tugas jawatankuasa.

4. Merancang pelan tindakan: Jadual pelaksanaan Jangka masa (maksimum 3 bulan )

5. Merancang aktiviti: a) Taklimat kepada guru-guru dan kakitangan. b) Orientasi murid Tahun Satu. c) Ceramah dan dialog dengan ibubapa.

Cadangan Struktur Ahli Jawatankuasa di peringkat sekolah

2-4

Page 27: Kit Transisi

Tajuk 4

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

4.2 Merancang aktiviti

Tujuan

Guru-guru dapat melaksanakan program dengan lancar.

LANGKAH-LANGKAH

1. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan Program Transisi

2. Guru Besar memastikan Jawatankuasa Pelaksana :

a) mengadakan kursus dalaman dengan menyediakan;

Tempat dan peralatan Jadual kursus Strategi mengendalikan kursus.

b) menjalankan orientasi murid Tahun Satu (2 minggu ) Majlis Penyerahan

Menyerahkan murid kepada guru kelas masing-masing pada hari pendaftaran.

Program Suaikenal. PersekitaranGuru-guruMurid-murid( pendedahan program kepada murid lain

semasa perhimpunan).

Aktiviti Pra menulis bersepadu dengan : LukisanTulisan

2-5

Page 28: Kit Transisi

Tajuk 4

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

4.3 Cadangan aktiviti orientasi murid.

Tujuan

Menentukan aktiviti orientasi yang sesuai, mencabar dan menyeronokkan

LANGKAH-LANGKAH

1 Aktiviti menggalakkan pertuturan : BerceritaMenyanyiBerbual

2 Aktiviti menggalakkan pergaulan dan interaksi : Kumpulan kecil bagi melengkapkan projek. Mengambil giliran menjadi ketua. Menjalankan aktiviti berasaskan tugasan

(tugasan berpasangan melakukan sesuatu mengikut arahan).

Tajuk 4

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

4.4 Memastikan adanya guru yang sesuai untuk menjalankan program .

Tujuan

Memastikan kesediaan guru untuk menjalankan Program Transisi.

LANGKAH-LANGKAH

1. Menemubual guru-guru yang layak.

2. Mengenalpasti guru-guru yang berminat.

3. Guru Besar/Guru Penolong Kanan memberi motivasi kepada guru yang dipilih.

2-6

Page 29: Kit Transisi

Tajuk 4

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

4.5 Mendapatkan sumber kewangan

Tujuan

Menampung kos pengurusan dan pelaksanaan program

LANGKAH-LANGKAH

1. Membuat anggaran belanjawan program. 2. Mendapatkan sumber kewangan dari sekolah dan pihak

lain.Persatuan ibu bapa dan guru. Pihak swasta dan lain-lain.

Tajuk 5

PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

5.1 Pihak pengurusan menjalankan pemantauan Program Transisi.

Tujuan

Menilai sejauh mana keberkesanan Program Transisi yang dilaksanakan oleh guru Tahun Satu

LANGKAH-LANGKAH

1. Penubuhan Panel Penilai yang terdiri daripada Guru Besar dan Penolong Kanan.

2. Menggunakan instrumen penilaian yang disediakan untuk menilai perkembangan murid

3. Hasil penilaian digunakan untuk : pengumpulan maklumat merekod maklumat. menyediakan laporan. membuat tindakan susulan.

2-7

Page 30: Kit Transisi

MODUL 3 PERSEDIAAN PERSEKITARAN KELAS

Tajuk Perkara Bil Perincian

1.1 Menyenaraikan bahan yang diperlukan.

1 Penyediaan Bilik Darjah

1.2 Mendapatkan kerjasama dan sumbangan tenaga orang perseorangan.

2 Pemilihan Perabot Yang Sesuai Untuk Kelas

2.1 Memilih perabot yang bersesuaian dengan kelasTahun Satu.

3 Susun atur Perabot Di Dalam Kelas Tahun Satu

3.1 Susun atur perabot yang sesuai di dalam kelasdengan mengambil kira faktor keselamatan murid.

4 Keceriaan Bilik Darjah

4.1 Membaik pulih persekitaran bilik darjah.

5 MengekalkanKedudukan Kelas Tahun Satu.

5.1 Menetapkan kedudukan kelas Tahun Satu supayatidak berkongsi dengan kelas lain.

Page 31: Kit Transisi

PERSEDIAAN PERSEKITARAN KELAS

Susunan fizikal kelas Tahun Satu perlu ada kesinambungan dengan ciri-ciri yang terdapat di kelas Prasekolah. Bagi memenuhi matlamat ini, beberapa persediaan awal bolehdilakukan dalam usaha menjadikan persekitaran kelas Tahun Satu yang menarik, ceria dan memberangsangkan.

Antara persediaannya ialah seperti menentukan keperluan yang diperlukan di dalam dandi luar kelas, mendapatkan kerjasama dan sumbangan orang perseorangan, pemilihan dan susun atur perabot yang sesuai, menentukan lokasi kedudukan kelas yang sesuai dan membaik pulih suasana persekitaran kelas agar lebih ceria dan menarik untuk pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

Tajuk I

PENYEDIAAN BILIK DARJAH

1.1 Menyenaraikan bahan yang diperlukan. Pada bulan Novemberdan Disember

Tujuan

Menyediakan persekitaran kelas dan keperluan asas yang diperlukan untuk Program Transisi.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru mengemukakan kertas cadangan tentang penyediaan kelas dan aktiviti yang berkaitan dengan Program Transisi.

(a) dalam bilik/darjah

1. perabot 2. bahan P&P3. kertas mahjong, manila kad, carta.

(a) Luar bilik darjah 1. Alatan 2. Tikar

3-1

Page 32: Kit Transisi

Tajuk 1

PENYEDIAAN BILIK DARJAH (disambung)

1.1 Mendapatkan kerjasama dan sumbangan tenaga orang perseorangan.

Tujuan

Dapat membantu guru menyediakan alat bantu mengajar sebuah bilik darjah yang ceria dan menarik.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan sekolah dan memohon kerjasama dari PIBG.

2. menyediakan senarai semak keperluan bahan dan senarai tugas.

3. Taklimat pelaksanaan penyediaan kelas yang berkenaan.

4. Menjalankan aktiviti penyediaan alat bantu mengajar dan acara gotong-royong

3-2

Page 33: Kit Transisi

Tajuk 2

2.1 Memilih perabot yang bersesuaian dengan kelas Tahun Satu.

Tujuan

Memastikan bahawa perabot yang sesuai memberi kemudahan dan keselesaan kepada murid-murid.

LANGKAH-LANGKAH

1. Menyeragamkan saiz kerusi dan meja.

2. Memilih dan mendapatkan perabot-perabot yang sesuai dengan kelas Tahun Satu.

3. Membuat susun atur secara gotong-royong

Tajuk 3

3.1 Susun atur perabot yang sesuai di dalam kelas dengan mengambil kira faktor keselamatan murid.

Tujuan

1. Menyediakan kelas yang selamat bagi murid. menyediakan kemudahan pembelajaran murid.

LANGKAH-LANGKAH

1. Merangka dan menyediakan pelan lantai di dalam kelas.

2. Menyediakan ruang pembelajaran:Sudut bacaan Sudut hasil kerja murid Sudut pengajaran dan pembelajaran

3-3

SUSUN ATUR PERABOT DI DALAM KELAS TAHUN 1

PEMILIHAN PERABOT YANG SESUAI UNTUK KELAS

Page 34: Kit Transisi

Tajuk 4

KECERIAAN BILIK DARJAH

4.1 Membaik pulih persekitaran bilik darjah.

Tujuan

Menimbulkan rasa minat murid untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengecat dinding

2. Menampal carta/Alat Bantu Mengajar (ABM) yang menarik.

3. Mempamerkan hasil kerja murid dengan cara bermakna

a. Hiasan dalaman kelas . b. Langsir c. Alas meja/skirtingd. Pokok bunga.

4. Membina jadual tugas menjaga kebersihan bilik darjah.

3-4

Page 35: Kit Transisi

CONTOH

PERSEDIAAN PERSEKITARAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH

Bilik Darjah Tahun Satu Sebelum Diubahsuai

Bilik Darjah Tahun Satu Selepas Diubahsuai

3-5

Page 36: Kit Transisi

Di Luar Bilik Darjah Tahun Satu Sebelum Diubahsuai

Di Luar Bilik Darjah Tahun Satu Selepas Diubahsuai

S.K Permatang Badak, Kuantan, Pahang September 2000

3-6

Page 37: Kit Transisi

Tajuk 5

MENGEKALKAN KEDUDUKAN KELAS TAHUN SATU

5.1 Menetapkan kedudukan kelas Tahun Satu supaya tidak berkongsi dengan kelas lain. (Sekolah 2 sesi / 2

pengurusan ) Tujuan

Guru dapat mengekalkan persekitaran kelas dan melaksanakan Program Transisi tanpa gangguan.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengadakan perbincangan dengan Guru Besar tentang rasional mengadakan kelas tersebut.

2. Guru Besar memberikan taklimat dan penerangan kepada semua guru tentang pengekalan kelas Tahun Satu.

3. Pihak pengurusan sekolah memberi keutamaan kepada kelas Tahun Satu sekiranya timbul isu-isu yang berkaitan.

3-7

Page 38: Kit Transisi

MODUL 4PERSEDIAAN GURU PRASEKOLAH

Tajuk Perkara Bil. Perincian

1 Iklim Dan Budaya Sekolah Rendah

1.1 Memahami iklim dan budaya sekolah rendah.

2 Lawatan Ke Sekolah Rendah

2.1 Guru Prasekolah perlu mengetahui tentang urusan dan prosedur lawatan

Page 39: Kit Transisi

PERSEDIAAN GURU-GURU PRASEKOLAH

Tajuk I IKLIM DAN BUDAYA SEKOLAH RENDAH

1.1 Memahami iklim dan budaya sekolah rendah.

Tujuan

Guru Prasekolah dapat :

i) Memahami keadaan yang sebenar tentang budaya sekolah di Tahun Satu.

ii) Menerapkan budaya Tahun Satu ke Prasekolah

LANGKAH-LANGKAH

1. Membina hubungan yang baik dengan guru Tahun Satu melalui:

Aktiviti yang dianjurkan oleh Prasekolah seperti:

- Sukaneka - Pertandingan mewarna - Pertandingan bercerita

Perjumpaan secara tidak formal dengan guru-guru Tahun Satu

2. Guru Prasekolah membuat lawatan secara formal atau tidak formal ke sekolah rendah untuk melihat sendiri keadaan dan budaya sekolah yang sebenar.

3. Menjemput guru-guru Tahun Satu ke Prasekolah untuk memahami dan menghayati budaya Prasekolah

Lawatan dan perjumpaan antara dua belah pihak akan menggalakkanperbincangan dan memberikankefahaman yang jelas tentang budaya di sekolah masing-masing

Guru-guru Prasekolah perlu membuat persiapan terutama dalam menyediakanmurid dari aspek fizikal, mental dan sosio emosi sebelum mereka memasukiTahun Satu. Dalam masa yang sama, mereka juga harus bersedia untuk memahami iklim dan budaya sekolah rendah melalui lawatan dan perbincangan yang terancang, di samping menyediakan rekod perkembangan murid yanglengkap.

4-1

Page 40: Kit Transisi

Tajuk 2

LAWATAN KE SEKOLAH RENDAH

2.1 Guru Prasekolah perlu mengetahui tentang urusan dan prosedur lawatan

Tujuan

Guru Prasekolah dapat :

i) menguruskan lawatan mengikut prosedur ii) merancang lawatan dengan lebih teratur.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru Prasekolah perlu mengetahui prosedur lawatan.

a. Urusan surat-menyurat kepada.

i) Guru Besar sekolah ii) Ibu Bapa/Waris (surat kebenaran)

b. Memastikan ada skim perlindungan (insuran) kelompok telah diambil

.c. Menguruskan permohonan kenderaan.

2. Merancang aktiviti lawatan.

a. Personal yang terlibat adalah Guru Besar Guru Tahun Satu.

b. Jadual aktiviti lawatan. c. Aktiviti membeli di kantin sekolah d. Murid dibawa untuk melihat suasana P&P di

Tahun Satu. e. Melihat keadaan tandas dan kelas di Sekolah

Rendah.

4-2

Page 41: Kit Transisi

MODUL 5PERSEDIAAN MURID-MURID PRASEKOLAH

Tajuk Perkara Bil Perincian

1 Mencita-Citakan Kejayaan(Teknik ‘Ambitious Targets’Toc)Pencapaian Matlamat :“Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”.

1.1

1.2

Mencita-citakan kejayaan adalah usaha mencapai satu objektif yang amat diidamkan.

Menjalankan aktiviti untukmengenal pasti kebimbanganmurid-murid sebelum masuk ke Tahun Satu

MATLAMAT:“Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”

2 Budaya Sekolah Tahun Satu

2.1 Menyesuaikan murid-muriddengan budaya sekolah.

3 Lawatan 3.1 Lawatan ke sekolah rendah yang berhampiran

Page 42: Kit Transisi

PERSEDIAAN MURID-MURID PRASEKOLAH

Murid-murid Prasekolah perlu diberi bantuan agar mereka dapat membuatpersediaan awal sebelum masuk ke Tahun Satu. Persediaan yang mereka perlukan termasuklah penerangan dan pengalaman tentang suasana persekitaranserta budaya sekolah di Tahun Satu di samping persediaan dari aspek fizikal, mental dan emosi.

Tajuk 1 MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN (Teknik ‘Ambitious Targets’ TOC)Pencapaian Matlamat : :“Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”

1.1 Mencita-citakan kejayaan adalah usaha mencapai satu objektif yang amat diidamkan.

Tujuan

Menjalankan aktiviti mengenal pasti kebimbangan murid-murid sebelum masuk ke Tahun Satu

Menggunakan teknik Mencita-citakan kejayaan (Ambitious Targets (AT) TOC Modul 8 Tajuk 4)mengupayakanseseorang atau kumpulan dengan tanggungjawab ke atas pencapaian sesuatu matlamat.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengenal pasti matlamat yang diingini

2. Mengenal pasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum matlamat itu boleh dicapai

3. Murid digalakkan memberi cadangan cara bagaimana cabaran-cabaran ini boleh diatasi.

4. Menyusun cadangan-cadangan cara mengatasi cabaran mengikut keutamaan murid atau kelas.

5. Murid digalakkan memberi langkah-langkah sesuai yang boleh diambil untuk menangani cabaran itu.

6. Murid cadangkan urutan penting dan utama bagi setiap langkah yang telah diberi.

Menyediakan pelan untuk memain peranan, drama atausimulasi perkara-perkara yang dicadangkan untukmengelakkan kebimbangan bagi setiap situasi.

Teknik AT membina semangat kumpulan dengan motivasi dan kemahiran perancangan strategik yang akan berjaya oleh sebab prosesnya melibatkan persetujuan ahli kumpulan.

Mencita-citakan kejayaan diperlukan pada situasi atau keadaan di mana semua ahli kumpulan bersetuju tentang matlamat yang relevan

Kerjasama antara ibu bapa, guru, pihak Prasekolah dan sekolah rendah amat digalakkan.

(Contoh Modul yang lengkap: sila lihat muka surat sebelah)

5-1

Page 43: Kit Transisi

PERSEDIAAN MURID-MURID PRASEKOLAHMATLAMAT: “Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”

CARA MENGGUNAKAN TEKNIK “MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN” (TOC)

1.2 Menjalankan aktiviti mengenal pasti kebimbangan murid-murid sebelum masuk ke Tahun Satu

Baca tentang Teknik Theory of Constraints (TOC) (Modul 8 Tajuk 4)

Tujuan

Mengenal pasti masalah dan kebimbangan oleh murid sendiri dengan menggunakan teknik penyelesaian masalah‘Mencita-citakan Kejayaan” (Ambitious Targets TOC)

Guru membantu murid dengan menggunakan teknik Mencita-citakan kejayaan

LANGKAH-LANGKAH

1. Menentukan Matlamat : :“Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”

Guru bercakap tentang kemasukan ke sekolah rendah dan cabaran-cabarannya.

2. Setiap orang murid Prasekolah memberi kebimbangan (cabaran) mereka bila masuk ke Tahun Satu. Guru menulis atau melukis simbol untuk setiap kebimbangan

MATLAMAT:“SAYA YAKIN MASUK KE TAHUN SATU”

Lukis di papan hitam

3. Selepas semua telah memberi kebimbangan seorang murid yang akan masuk ke Tahun Satu, guru meminta setiap orang memikir tentang masalahnya dan memberi langkah untuk mengatasinya dalam bentuk perkataan atau lukisan simbol atau gambar.

4. Melalui perbincangan bersama guru, murid-murid menyusun keutamaan cabaran yang dihadapi dari senarai yang telah disiapkan.

VARIASI AKTIVITI Guru menyuruh setiap orang murid-murid mencatat kebimbangan utama mereka dalam kertas dan memberi langkah-langkahmengatasinya secara menulis atau melukis

cabaranLangkahmenanganimasalah

5-2

Page 44: Kit Transisi

5. Guru dan murid memilih cabaran yang utama dan membimbangkan mereka. Guru dan muridmenggunakan aktiviti main peranan dan simulasidengan kerjasama ibu-bapa supaya murid-murid dapat menangani cabaran itu dengan penuh keyakinan.

6. Pada akhir aktiviti ini, murid-murid akan menjalankan tugasan menyediakan persekitaran kelas yang menyeronokkan dan berasakan mereka telah berjaya mencapai matlamat:

:“Saya Yakin Masuk Ke Tahun Satu”

Pelan Tindakan itu dipamerkan di sudut sosio-emosi

Aktiviti ini lebih baik dijalankan pada hujung tahun prasekolahsebelum murid masuk ke Tahun Satu sekolah rendah.

5-3

Page 45: Kit Transisi

Tajuk 2

BUDAYA SEKOLAH TAHUN SATU

2.1 Menyesuaikan murid-murid dengan budaya sekolah.

Tujuan

Murid-murid Prasekolah dapat :

Gambaran awal tentang suasana persekitaran di Tahun Satu

Menyesuaikan diri dengan keadaan dan budaya sekolah

Aktiviti simulasi dapat meningkatkan keyakinan diri dan kefahaman murid tentang situasi sebenar.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru menunjukkan gambaran sebenar keadaan suasana dan susun atur kelas Tahun Satu di sekolah rendah :

2. Guru menjelaskan gambaran tentang keadaan di Tahun Satu seperti :

Budaya bunyi loceng. Rutin kelas. Perhimpunan kelas. Bilangan guru yang ramai di Tahun Satu. Suasana persekitaran sekolah

3. Guru membuat aktiviti simulasi dan main peranan tentang senario di no. 2.

Bunyi loceng Contoh:.Guru membunyikan loceng :-Murid diminta berbaris di tapak perhimpunan. Murid bersiap sedia untuk keluar rehat.Murid bersiap sedia untuk balik.

Rutin kelas Murid di latih menjalankan tugas-tugas harian

Contoh bahan :-video,slaid, gambar,dan simulasi

Murid dilatih untuk menyiapkan tugasan dalam waktu yang ditentukan

Memadam papan hitamMembuka tingkap Membuang sampah Menyusun kerusi meja

5-4

Page 46: Kit Transisi

Tajuk 3

LAWATAN

3.1 Lawatan ke sekolah rendah yang berhampiran

Tujuan

Murid-murid Prasekolah dapat:

1. Menyesuaikan diri dengan suasana sekolah melalui pengalaman sebenar.

2. Membina keyakinan diri untuk menghadapi suasana baru di Tahun Satu.

LANGKAH-LANGKAH

1. Pengurus Tadika dan Guru Tadika

Merancang lawatan ke sekolah a - Mengikut prosedur lawatan:

surat kebenaran dari ibu bapa memastikan persiapan dibuat

b - Membuat temu janji dengan Guru Besar dan pihak sekolah.

2. Menyediakan program atau aturcara atau jadual aktivitilawatan; semasa lawatan ke sekolah rendah untuk melihat : i) Budaya sekolah

ii) Keadaan fizikal sekolah - Kantin - Tandas - Bilik kelas Tahun Satu - Kedai buku- Tempat menunggu. (bas/ibu bapa) - Tapak perhimpunan

3. Lawatan ke sekolah bersama murid Prasekolah.

5-5

Page 47: Kit Transisi

MODUL 6PERSEDIAAN GURU-GURU TAHUN SATU

Tajuk Perkara Bil. Perincian

1 Kefahaman Tentang Konsep dan Objektif Program Transisi

1.1 Menerima pendedahan tentang matlamat, konsep dan strategi pelaksanaan Program Transisi.

2 Memahami Kurikulumdan Budaya Prasekolah

2.1

2.2

2.3

Mendapatkan bahan dan maklumat kurikulum Prasekolah daripada pihak pengurusan sekolah.

Melawat ke kelas Prasekolah dan membuat pemerhatian.

Memahami budaya Prasekolah dan sekolah rendah yang berbeza

3 Memahami Rekod Perkembangan Murid

3.1 Mendapatkan penerangan khusus untuk menganalisis rekod perkembangan murid Prasekolah.

4 Memahami PendekatanPengajaran dan Pembelajaran di Prasekolah Untuk diaplikasikan dalam Program Transisi

4.1 Memerhati guru Prasekolah dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

5 Kursus Pengurusan Penyayang Guru Tahun Satu

5.1 Menghadiri Kursus Pengurusan Penyayang Murid Tahun Satu

6 Kesediaan Guru Menerima Murid Yang Menghadapi Masalah Awal Pembelajaran

6.1

6.2

Mengenali dan mengetahui cara melayan murid.

Menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk murid-murid yang berkenaan.

7 Kemahiran Guru Menangani Masalah Perbezaan Murid

7.1 Pemahaman mengenai keperluan murid yang berbeza kebolehan.

8 Pelbagai Pendekatan Menangani Tingkah Laku Murid

8.1

8.2

Menerima pendedahan khusus berhubung dengan psikologi dan sosio-emosi

Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan penyelesaian terhadap tingkah laku murid.

Page 48: Kit Transisi

PERSEDIAAN GURU-GURU TAHUN SATU

Tajuk I

KEFAHAMAN TENTANG KONSEP DAN OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI

1.1 Menerima pendedahan tentang matlamat, konsep dan strategi pelaksanaan Program Transisi. Sebelum sesi

persekolahan bermula Tujuan

Membantu guru memahami dan melaksanakan Program Transisi dengan jayanya.

LANGKAH-LANGKAH

Guru Tahun Satu menerima taklimat daripada Guru Besartentang:

1. Mengapa perlu tindakan Program Transisi 2. Konsep 3. Matlamat 4. Strategi 5. Bahan-bahan yang disediakan untuk dikaji. 6. Persediaan yang perlu dibuat oleh guru.

6-1

Program Transisi ialah satu program yang bertujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam pendidikan tidak formal ke pendidikan formal.

Kejayaan Program Transisi ini banyak bergantung pada keupayaan guru Tahun Satumelaksanakan setiap aktiviti yang dirancang. Perancangan yang dijalankan termasuklahbeberapa persediaan yang perlu mereka lakukan.

Perkara-perkara penting yang perlu dilakukan adalah seperti memahami dengan jelaskonsep dan pengertian Program Transisi, memahami kurikulum Prasekolah, memahamikemajuan murid melalui rekod perkembangan murid, memahami pendekatan pengajaran danpembelajaran di Prasekolah untuk dilaksanakan dalam Program Transisi.

Selain daripada itu, menghayati kandungan Kursus Pengurusan Penyayang Guru TahunSatu, kesediaan guru menerima murid yang menghadapi masalah pembelajaran,meningkatkan kemahiran menangani masalah perbezaan murid serta mencari pelbagaipendekatan mengenai tingkah laku murid adalah antara perkara-perkara lain yang diperlukan.

Page 49: Kit Transisi

Tajuk 2

MEMAHAMI KURIKULUM PRASEKOLAH

2.1 Mendapatkan bahan dan maklumat kurikulum Prasekolah daripada pihak pengurusan sekolah. Sebelum sesi

persekolahan bermula Tujuan

1. Membantu guru memahami kurikulum Prasekolah untuk membolehkan pelaksanaan Program Transisi dijalankan dengan jayanya.

2. Meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan sistematik

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru mendapatkan maklumat kurikulum Prasekolah dari sumber berikut :

Guru Besar /Guru Pusat Sumber. Guru Prasekolah. Pasaran.

2. Meneliti dan mengkaji kandungan kurikulum Prasekolah dengan kurikulum Tahun Satu.

3. Merangka aktiviti-aktiviti kesinambungan Prasekolah ke Tahun Satu.

Garis Panduan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Huraian Kurikulum Prasekolah

6-2

Page 50: Kit Transisi

Tajuk 2 (disambung) MEMAHAMI KURIKULUM PRASEKOLAH

2.2 Melawat ke kelas Prasekolah dan membuat pemerhatian.

Tujuan:Mendapatkan gambaran sebenar bagaimana pelaksanaan kurikulum Prasekolah dijalankan.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengenal pasti dan mendapatkan persetujuan dari pihak Prasekolah yang ingin dilawati.

2. Guru mengadakan lawatan untuk memerhatikan persekitaran serta proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dari aspek

Pengurusan dalam dan luar bilik darjah. Amalan dan budaya Strategi pengajaran dan pembelajaran Konsep kesepaduan dan pendekatan tematik. Penilaian kanak-kanak. BudayaAktiviti Psikomotor Aktiviti nilai-nilai murni.

3. Mendapatkan penerangan bagaimana cara merekod dan menganalisa perkembangan murid.

4. Perbincangan dua hala dengan guru-guru prasekolah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti kesinambungan Prasekolah yang dirancang.

5. Guru menyediakan laporan lawatan untuk tujuan rujukan.

Kesinambungan keadaan persekitaran serta proses pengajaran dan pembelajaran akan diteruskan semasaProgram Transisi dijalankan.

6-3

Page 51: Kit Transisi

Tajuk 2 (disambung) MEMAHAMI KURIKULUM PRASEKOLAH

2.3 Memahami perbezaan budaya antara Prasekolah dan sekolah rendah

Tujuan:

1. Guru dapat membuat penyesuaian pendekatan untuk menerima murid Tahun Satu.

2. Guru dapat menyediakan kesinambungan aktiviti dan persekitaran di kelas Tahun Satu.

LANGKAH-LANGKAH

3. Guru memahami dan menghayati kurikulum di Prasekolah.

4. Merancang aktiviti yang bersesuaian dan ada kaitan dengan aktiviti di Prasekolah

5. Meneruskan nilai-nilai budaya yang telah diterapkan semasa murid-murid membina persekitaran dan budaya baru untuk kelas dan sekolah.

6. Bersama murid-murid membina persekitaran dan budaya baru untuk kelas dan sekolah

7. Mendapatkan bantuan dari rakan sekerja untuk membina dan memantapkan persekitaran yang ceria dan budaya yang cemerlang

6-4

Page 52: Kit Transisi

Tajuk 3

MEMAHAMI REKOD PERKEMBANGAN MURID

3.1 Mendapatkan penerangan khusus untuk menganalisis rekod perkembangan murid Prasekolah.

Hari Pendaftaran Murid KeTahun 1

Tujuan :

1. Guru dapat mengenal pasti tahap perkembangan dan pencapaian murid.

2. Menyesuaikan dengan kurikulum Tahun Satu.

3. Merancang aktiviti Transisi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mendapatkan Rekod Perkembangan Potensi Murid yang mengikuti Prasekolah daripada ibu bapa .

2. Menyemak dan membuat analisa tentang tahap perkembangan murid.

3. Merancang aktiviti yang bersesuaian dengan tahap perkembangan potensi murid.

Rekod Perkembangan Potensi Murid dibawa dari prasekolah dan mengandungi catatan tentang perkembangan murid semasa murid itu berada di Prasekolah

Cara menganalisis maklumat-maklumat murid. Cuba mengesan tahap kemajuan murid - 3 M- emosi, kebolehan, minat.

Membuat tanggapan (cadangan ) dari segi kesediaan murid menerima Program Transisi Tahun Satu.Cara pemerhatian.

6-5

Page 53: Kit Transisi

Tajuk 4

MEMAHAMI PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH UNTUK DIAPLIKASIKAN DALAM PROGRAM TRANSISI

4.1 Memerhati guru Prasekolah dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan:

Untuk mengetahui bagaimana pengajaran dan pembelajaran prasekolah dilaksanakan

LANGKAH-LANGKAH

1. Mendapatkan persetujuan daripada pihak pengurusan Prasekolah.

2. Memerhatikan teknik/kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan:-

a) Guru dengan murid. b) Murid dengan murid

3. Mengadakan perbincangan dengan guru-guru Prasekolah tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran

Istilah Penting:

SUDUT PEMBELAJARAN BERMAIN SAMBIL BELAJARMENEROKA SAMBIL BELAJAR

6-6

Page 54: Kit Transisi

Tajuk 5

KURSUS PENGURUSAN PENYAYANG GURU TAHUN 1

5.1 Menghadiri Kursus Program Transisi dan Guru Penyayang

Program PengurusanPenyayang Guru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru

Tujuan :

Pendedahan tentang cara mengendalikan Program Transisi mengenai keperluan kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang.

LANGKAH-LANGKAH

1. Memahami kandungan kursus mengikut modul yang diedarkan :

a) Modul 1 Konsep Awal Kanak-Kanak

b) Modul 2 Kesinambungan kurikulum Prasekolah dan Tahun Satu.

c) Modul 3Pengurusan pembelaran dan pelajaranMengenali perbezaan individu. Teknik permudahcaraan Kes tingkah laku kanak-kanak. Keceriaan suasana bilik darjah amalan budaya.

d) Modul 4 Pengesanan kemajuan kanak-kanak.

e) Kit Program Transisi dan konsep Program Transisi

2. Menjalankan latihan dalaman di peringkat sekolah.

6-7

Page 55: Kit Transisi

Tajuk 6

KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL PEMBELAJARAN

6.1 Mengenali dan mengetahui cara melayan murid. Modul Program Pengurusan PenyayangGuru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru.

Tujuan :Membantu mengurangkan tahap kebimbangan dan rasa rendah diri murid

Modul-modul Program Transisi diuruskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah awal pembelajaran.- Awal bacaan- Awal tulisan- Pranombor

2. Mengetahui tahap kebolehan dan peningkatan dalam 3 aspek di atas.

3. Mencadangkan contoh aktiviti dan bahan yangsesuai

Contoh:- Pranombor menggunakan bahan maujud bagi membandingkan jumlah banyak/sedikit

6-8

Page 56: Kit Transisi

Tajuk 6 (disambung)

KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian untuk murid- murid yang berkenaan.

November/Disember

Tujuan :

Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran yang baru.

LANGKAH-LANGKAH

1. Memilih aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menyeronokkan seperti:-

permainanpermainan komputer

2. Memilih lagu-lagu yang bersesuaian seperti :

Kaset lagu-lagu Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)Lagu-lagu rasmiPerhimpunan sekolah

3. Merangka aktiviti-aktiviti simulasi kumpulan

Program Guru Penyayang diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru.

Pendekatan Tematik dan pendekatan terkini : contohnya- sesi bercerita dengan Teknik Sebab dan Akibat atau Teknik Awan (Modul 8 Tajuk 3)

Contoh:-Permainan "Pukul Berapa Datuk Harimau" * Permainan "Pukul

Berapa Datuk Harimau" bertujuan mengenalkan konsep belajar nombor dan menerapkan nilai kerjasama dalam kumpulan.

6-9

Page 57: Kit Transisi

Tajuk 7 KEMAHIRAN GURU MENANGANI MASALAH PERBEZAAN MURID

7.1 Pemahaman mengenai keperluan murid yang berbeza kebolehan.

Program PengurusanPenyayang Guru Tahun Satu diuruskan dan dijalankan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru.

Tujuan :

Membolehkan guru merancang aktiviti dan bahan yang dapat merapatkan jurang perbezaan antara murid.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru membentuk kumpulan yang sama rata dari kepelbagaian kebolehan untuk memenuhi keperluan program.

2. Guru merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan ProgramTransisi.

3. Guru dan murid melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

4. Metodologi

Instrumen untuk mengenal pasti kebolehan murid. Pendekatan yang sebenar. Bahan pengajaran dan pembelajaran serta

tujuannya. Kesepaduan arahan dalam pelbagai.

kegiatan yang menyatukan beberapa unsur secara bersepadu.

Diketengahkan pelbagai situasi. Kegiatan pengukuhan dengan bantuan/aktiviti

sokongan Penyediaan bahan contoh berhubung strategi

di atas. Mengesan aras kebolehan atau kecerdasan murid

bagi memudahkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Secara Intensif

1. mengikut kebolehankumpulan yang tidak tetap dan boleh berubah mengikut mata pelajaran

2. penyediaan bahanmengikut aras kecerdasan.

3. asing dalam konteks

4. memberi pengajaran.

44..

6-10

Page 58: Kit Transisi

Tajuk 8

PELBAGAI PENDEKATAN MENANGANI TINGKAH LAKU MURID

8.1 Menerima pendedahan khusus berhubung dengan psikologi dan sosio-emosi

Matlamat perkembangan diri dan sosio emosi

Tujuan :

Guru dapat menyelesaikan masalah yang dialami olehmurid yang berkaitan dengan psikologi dan sosio-emosi secara sistematik.

1. Mengenal pasti masalah tingkah laku murid yang memerlukan bantuan Terlampau Aktif (Hyperactive) Menimbulkan Gangguan (Disruptive)

2. Teknik bagi menangani masalah tingkah laku. Contoh :

Teknik ‘Theory of Constraints (TOC)Modifikasi tingkah laku Time out Ganjaran

3. Kes-kes tertentu yang berkaitan

Theory of Constraints/(TOC)(Modul 8 tajuk 3)

Kajian Masa Depan

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru didedahkan kepada pendekatan TOC, Teknik Awan (The Cloud) dan cara menggunakan Teknik Sebab dan Akibat ( Negative Branch) bersama murid untuk mengelakkan kelakuan yang tidak digalakkan.

Contoh:-

Teknik Awan ( ' The Cloud' TOC) di satu bahagian kawasan sekolah. (dinding / halaman) dan boleh digunakan oleh murid kelas lain.

Teknik Awan(Modul 8 Tajuk 3)

6-11

Page 59: Kit Transisi

Tajuk 8 (disambung)

PELBAGAI PENDEKATAN MENANGANI TINGKAH LAKU MURID

8.2 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan penyelesaian terhadap tingkah laku murid.

Tujuan :Guru dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru tentang tingkah laku murid-murid serta teknik menangani masalah

LANGKAH-LANGKAH

1. Mendapatkan maklumat tingkah laku murid dan teknik menyelesaikannya melalui kaedah:-

BukuSurat Khabar MajalahRisalahdan lain-lain.

2. Membuat kajian kes tingkah laku dan cara penyelesaiannya

3. Menggunakan Teknik Awan (The Cloud TOC) dan Teknik Sebab Dan Akibat (Negative Branch TOC) danTeknik Garis Masa (Kajian Masa Depan)

4. Berbincang atau bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru prasekolah dan guru-guru lain yang berpengalaman.

5. Mendapatkan kerjasama dengan guru bimbingan dan kaunseling untuk mengenal pasti dan menangani masalah.

Theory of Constraints/TOCKajian Masa Depan

6-12

Page 60: Kit Transisi

MODUL 7PERSEDIAAN IBU BAPA

Tajuk Perkara Bil Perincian1.1 Menyediakan persiapan awal untuk

anak-anak sebelum masuk Tahun Satu.

1.2 Berinteraksi dan memberi perhatian terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

1.3 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa atau penjaga dengan pihak sekolah

1 Persediaan Ibu Bapa Di Rumah

1.4 Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

2.1 Berinteraksi dengan guru terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

2 Hubungan Ibu Bapa dengan Guru

2.2 Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti pembelajaran di sekolah.

3 Hubungan Ibu Bapa dengan Guru Besar dan Sekolah

3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa atau penjaga dengan pihak sekolah

Page 61: Kit Transisi

Tajuk 1

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH

1.1 Menyediakan persiapan awal untuk anak-anak sebelum masuk Tahun Satu.

Tujuan

Supaya anak-anak lebih bersedia daripada segi mental, sosio emosi dan fizikal untuk memasuki Tahun Satu.

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu:

1. Memastikan anak telah didaftarkan dan ditempatkan di sekolah yang ditentukan.

2. Mengkaji dan meneliti rekod perkembangan serta pencapaian anak mereka di Prasekolah.

3. Bagi kanak-kanak yang tidak mengikuti Prasekolah, ibu bapa perlu memaklumkan tahap perkembangan anak-anak mereka seperti tahap kesihatan anak-anak, alahan anak-anak dan tahap kebolehan akademik anak-anak mereka kepada guru kelas Tahun Satu.

4. Membuat persiapan awal dengan menyediakan keperluan fizikal anak-anak seperti pakaian, alat tulis, buku-buku dan sebagainya.

Persiapan awal keperluan fizikal kanak-kanak seperti pakaian, alat tulis dan buku-buku dapat memberi semangat kepada anak-anak untuk memulakan pembelajaran di Tahun Satu

Persediaan awal ibu bapa untuk anak-anak mereka masuk ke Tahun Satu turut berperanan menjayakan Program Transisi di samping membantu anak-anakmemulakan proses pendidikan secara formal dengan jayanya.

Antara persediaan yang boleh dilakukan melalui persediaan di rumah seperti persediaan sosio-emosi, mental dan fizikal anak-anak. Persediaan yang lain termasuklah mewujudkan hubungan mesra dengan pihak guru-guru dan pengurusan sekolah di samping melihat dan memerhati perkembangan diri, tingkah laku dan pencapaian akademik anak-anak secara berterusan. Keprihatinan ibubapa terhadap perkembangan anak-anak dan Program Transisi akan memberi kesan yang baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta kemajuan dirianak-anak.

7-1

PERSEDIAAN IBU BAPA

Page 62: Kit Transisi

Tajuk 1

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

5. Membawa anak-anak melihat keadaan dan persekitaran sekolah sebelum hari pendaftaran .

6. Memaklumkan kepada jiran dan masyarakat setempat bahawa anak akan memasuki Tahun Satu supaya mendapat kerjasama dan perhatian daripada mereka.

7. Memberikan dorongan dan gambaran positif tentang sekolah baru.

a. ramai kawanb. banyak aktivitic. jadi pandai

Jiran tetangga akan turut rasa berbangga dan boleh memberikan kerjasama seperti memberi pujian pengukuhan,teguran, perhatian kepada anak-anak di mana sahaja mereka bersua

7-2

Page 63: Kit Transisi

Tajuk 1

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.2 Berinteraksi dan memberi perhatian terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat mengikuti perkembanganperkembangan anak-anak

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Bertanya kepada anak-anak tentang apa yang telahdipelajari di sekolah.

2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anak-anak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerja.

3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anak-anak melalui rekod profil.

4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan rujukan.

5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan.

6. Menyedarkan anak-anak tentang kepentingan ilmu dalam hidup seharian.

7-3

Page 64: Kit Transisi

Tajuk 1

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.3 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa/ penjaga dengan pihak sekolah

Tujuan

1. Supaya dapat mewujudkan kesefahaman antara ibubapa dan pihak sekolah.

2. Menjalin hubungan mesra antara ibu bapa dengan pihak sekolah

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan pihak sekolah khususnya guru kelas bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pencapaian anak-anak.

2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan dari segi idea, tenaga dan kewangan.

3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah seperti gotong-royong, sukaneka, pertandingan mewarna, nyanyian dan sebagainya.

7-4

Page 65: Kit Transisi

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.4 Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat :

1. Memupuk minat, semangat kerjasama serta rasa tanggungjawab dikalangan ibu bapa

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Menghadiri sesi penerangan dan taklimat yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

2. Menyertai aktiviti yang memerlukan penglibatan ibu bapa.

3. Melibatkan diri secara aktif dalam PIBG

7-5

Page 66: Kit Transisi

Tajuk 2 HUBUNGAN DENGAN GURU

2.1 Berinteraksi dengan guru terhadap hasil kerja dan persiapan anak-anak.

TujuanSupaya ibu bapa dapat mengikuti perkembangan anak-anak

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Bertanya guru tentang apa yang telah dipelajari olehanak-anak di sekolah.

2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anak-anak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerjayang diberi oleh guru.

3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anak-anak melalui rekod profil.

4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan rujukan.

5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan selepas perbincangan bersama guru.

7-6

Page 67: Kit Transisi

Tajuk 2 HUBUNGAN DENGAN GURU (Disambung)

2.2 Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti pembelajaran di sekolah.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat : Membantu agar kesinambungan pembentukan budaya sekolah diteruskan di rumah.

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa perlu:1. Bertanya kepada anak-anak tentang aktiviti yang

dijalankan di sekolah.

2. Menggalakkan anak-anak mengamalkan budaya yang dipelajari di sekolah diteruskan di rumah seperti budaya membaca, berjimat cermat dan sebagainya.

3. Mengesan tahap kemajuan diri anak-anak: a. tingkah laku b. semangat pergi sekolahc. semangat untuk belajard. pencapaian dalam kemahiran 3M

4. Membantu meningkatkan tahap pengurusan diri di kalangan anak-anak dan bekerjasama melakukan sendiri:

a. mandi b. sikat rambutc. pakai baju / seluar d. pakai kasut

5. Mengelolakan kemahiran sosio-emosi di kalangan anak-anak:

a. komunikasi dengan ahli keluarga b. memberi pendapat d. suka bertanyae. menerima pandangan atau nasihat

6. Berbincang dengan guru-guru tentang tahap pencapaian akademik, pengurusan diri dan sosio- emosi anak-anak.

Kanak-kanak mula mengenal corak disiplin dan tingkah laku melalui hubungan mesra dengan ahli-ahli keluarga terutama sekali dengan ibu bapa.

Ibu bapa yang selalu berinteraksi dengan anak-anak akan meningkatkan lagi perasaan selesa, harmoni dan rasa dihormati antara satu dengan lain.

7-7

Page 68: Kit Transisi

Tajuk 3

HUBUNGAN DENGAN GURU BESAR DAN SEKOLAH

3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa atau penjaga dengan pihak sekolah

Tujuan

1. Supaya dapat mewujudkan persefahaman antara ibu bapa dengan pihak sekolah

2. Meningkatkan hubungan mesra antara ibu bapa dengan pihak sekolah

Untuk mematuhi peraturan dan tahap hubungan ibu bapa dengan sekolah

Perbincangan mengenai bidang yang boleh ibu bapa beri bantuan kepada pihak sekolah

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan pihak sekolah.

2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan dari segi idea, tenaga dan kewangan.

3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan dijalankan oleh pihak sekolah seperti gotong-royong, sukaneka, pertandingan mewarna, nyanyian dan sebagainya.

4. Memahami matlamat Progaram Transisi dan tidak terlalu ghairah dengan aktiviti bercorak akademik pada 3 bulan pertama persekolahan.

Ibu bapa perlu sedar bahawa dalam 3 bulan pertama lebih kepada aktiviti penyesuaian, bukan bercorak terlalu akademik

7-8

Page 69: Kit Transisi

MODUL 8PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Tajuk Perkara Perincian1 Pelaksanaan Program Transisi Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid

Minggu Pertama Persekolahan Minggu Kedua Persekolahan Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

2 Pengajaran dan Pembelajaran KBSR Yang Bersepadu dan Tematik

Struktur dan Organisasi Pengajaran & Pembelajaran Bersepadu dan Tematik 3 Peringkat Perkembangan Tema

3 Pembinaan Kemahiran dalam Perkembangan Sosio-emosi dan Asas Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi

Teknik Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi ( Teori TOC )

Teknik Awan Teknik Sebab Dan AkibatTeknik Mencita-citakan Kejayaan

4 Contoh Aktiviti Mencapai Matlamat Kolaboratif

Teknik Mencita-citakan Kejayaan

Tugasan Untuk Berkerjasama dan Kolaborasi Yang Kreatif:

“Kelas Saya Yang Bersih Dan Ceria”

MODUL 8 Tajuk 1

Page 70: Kit Transisi

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Persediaan yang telah dilakukan ialah seperti membuat persiapan fizikal bilik darjah danperancangan aktiviti untuk pendaftaran murid Tahun Satu serta taklimat dengan ibu bapa.

Pelaksanaan Minggu Orientasi dan program pembelajaran dan pengajaran selepas Minggu Orientasi hingga tamat Program Transisi dan aktiviti lanjutan untuk murid yang masih memerlukan penyesuaian adalah focus untuk tiga bulan program yang telah dirancang.

Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid Minggu Pertama Persekolahan Minggu Kedua Persekolahan

Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

8-1

Page 71: Kit Transisi

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MINGGU PERTAMA

MINGGU KEDUA

MINGGU KETIGA

Matlamat Untuk Dicapai:

Siapa Saya? Siapa Kawan Saya? Siapa Guru Saya?

Mana Sekolah Saya?

Matlamat Untuk Dicapai:Apakah Yang Kami Boleh Buat

Bersama?

Matlamat Kolaboratif:“ Kelas Saya Yang Bersih, Ceria dan

Seronok Untuk Belajar”.

Matlamat Untuk Dicapai:

“Kami Seronok BelajarDengan Keyakinan”

8-2

Page 72: Kit Transisi

Selepas Minggu Pertama, murid :

1. Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan antara kanak-kanak dan guru dalam masa yang singkat;

2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi; dan

3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru.

Selepas Minggu Kedua, murid :

1. Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu;

2. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat yang kolaboratif;

3. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran KBSR yang menyeronokkan; dan

4. Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam pendidikan Prasekolah.

Selepas Program Transisi dijalankan, murid :

1. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor dan fizikal dan sosio emosi secara beransur-ansur dan bersistematik;

2. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan;

3. Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka;

4. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubunganyang sosial antara murid; dan

5. Memulakan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu melalui pendekatantematik.

“KAMI MURID TAHUN SATU”(Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

8-3

Page 73: Kit Transisi

MINGGU PERTAM (MINGGU ORIENTASI)

MINGGU KEDUA (MINGGU ORIENTASI)

MINGGU KETIGA-BULAN KE-3

CADANGAN AKTIVITI1. Dinamika Kumpulan 2. Pemupukan kumpulan 3. Pengukuhan sosialisasi 4. Pergerakan motor halus 5. Main sambil belajar 6. Motivasi diri 7. Belajar sambil meneroka 8. Pemupukan kreativiti 9. Pemupukan nilai murni

TEKNIK1. Simulasi kumpulan 2. Main Peranan 3. Kerja Berpasangan4. Kerja Kumpulan 5. Pertandingan antara

kumpulan6. Bercerita dan Teknik

Awan TOC

CADANGAN AKTIVITI1. Pemupukan Kumpulan2. Pergerakan motor kasar 3. Motivasi 4. Pembentukan tingkah laku 5. Main sambil belajar 6. Belajar sambil meneroka 7. Aktiviti Kognisi8. Aktiviti Bahasa9. Aktiviti Estetika & Daya Kreatif 10. Aktiviti Keagamaan11. Aktiviti Ketatanegaraan12. Pemupukan sosial emosi

TEKNIK1. Simulasi kumpulan 2. Main Peranan 3. Bercerita: Teknik Sebab dan

Akibat4. Kerja Kumpulan : Teknik Mencita-citakan

Kejayaan5. Pertandingan antara kumpulan

CADANGAN AKTIVITI1. Pengajaran dan pembelajaran yang berterusan melalui pendekatan tematik, bersepadu dan bermain dalam kumpulan

2. Membaca, menulis, mewarna dan bekerjasama untuk tiga perkembangan utama iaitu perkembangan kognitif dan bahasa, Psikomotor dan fizikal serta sosio emosi

3. Mengaplikasi apa yang dipelajari kedalam kehidupan seharian

TEKNIK

1. Pendekatan Tematik2. Kerja Berkumpulan3. Berpusatkan pelajar4. Simulasi kumpulan5. Main peranan

8-4

Page 74: Kit Transisi

MODUL 8 Tajuk 2

Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Yang Bersepadu dan Tematik

Struktur dan OrganisasiPengajaran dan Pembelajaran

Bersepadu dan Tematik

8-5

Page 75: Kit Transisi

PENDEKATAN TEMATIK

Pendekatan Tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dannilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.

Guru sepatutnya menggalakkan murid mengambil bahagian secara aktif dan fizikal dalamproses pembelajaran kerana kanak-kanak dengan semula jadi belajar dengan cara ‘membuat’

Aspek mengkaji dan meneroka dengan menggunakan deria (melihat, mendengar, merasa, menghidu, menyentuh) juga patut digalakkan.

Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaransecara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu.

Guru mesti mencuba untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid supaya mereka bukan sahaja ada elemen ‘seronok’ tetapi juga untuk mencetuskan minat ingintahu dan seterusnya mencari maklumat dengan sendiri.

Murid juga sepatutnya diberi peluang untuk berdikari, meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri.

PENDEKATAN TEMATIK BAGI PROGRAM TRANSISI

Pendekatan tematik bagi Program Transisi boleh dijalankan berperingkat. Proses pembelajaransecara tematik menolong kanak-kanak berfikir secara kreatif dan kritis sementara belajar.

8-6

Page 76: Kit Transisi

PENDEKATAN TEMATIK

CARA PERKEMBANGAN TEMA DAN PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN TEMA

PERINGKAT PERTAMA

Perbincangan Dan Perkembangan Tema

PERINGKAT DUA

Pelaksanaan Aktiviti-Aktiviti Dengan Idea-idea Perkembangan Tema

PERINGKAT TIGA

Pelajaran bersepadu mengikut tema yang berdasarkan Sukatan Pelajaran dan

Huraian Sukatan Pelajaran

8-7

Page 77: Kit Transisi

PERINGKAT PERTAMA

Perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting. Garis panduan di bawah boleh membantu guru berbincang dan membentuk perkembangan dari perspektif kurikulum berdasarkan tema yang dipilih.

GARIS PANDUANPERBINCANGAN DAN PERKEMBANGAN TEMA

SEJAUH MANA TUJUAN DICAPAI? TUJUAN BAHAN

Refleksi atas tahap Kenapa kita belajar Manakah antara kejayaan dan perubahan topik itu? bahan yang sedia ada yang boleh dilakukan yang sesuai dengan tujuan kita?

APAKAH YANG INGINDIPELAJARI?Guru dan pelajar

boleh menanya soalanterbuka untuk mengenal

BAGAIMANKAH KITA pasti : sikapTAHU APAKAH YANG konsepTELAH DIPELAJARI? kemahiran; dan

isi kandunganStrategi penilaian formatif yang perlu dipelajari dan sumatif yang akandigunakan oleh guru dan murid CARA TERBAIK

UNTUK BELAJAR

Merancang dan memilih aktiviti yang berkaitan dengan soalan-soalan utama

di bahagian apakah yang ingin dipelajari

TEMA YANG DIPILIH

8-8

Page 78: Kit Transisi

PERINGKAT KEDUA

Bagi peringkat ini, guru perlu mengambil perbincangan dan perkembangan dari peringkat pertama dan menyoal tentang perkara ini :

Apakah yang kita ingin murid kita faham tentang tema?

Guru seterusnya boleh memperkembangan aktiviti-aktiviti berdasarkan soalan tersebut. Aktiviti yang dirancang itu boleh dilihat dari beberapa aspek, contohnya

TEMAYANG

DIPILIH

FUNGSIBagaimana benda ini berfungsi?

PERUBAHANBagaimana ia berubah?

PERKAITANBagaimana ia berkait dengan

benda-benda lain?

PERSPEKTIFBolehkah kita melihat tema

ini dari sudut yang berlainan?

SEBAB & AKIBATBagaimana ia menjadi

begini?

REFLEKSIApakah pandangan kita mengenai tema ini

TANGGUNG JAWABApa yang boleh kita lakukan bagi menunjukkan bahawa kita bertanggung jawab terhadap tema ini?

8-9

Page 79: Kit Transisi

PERINGKAT KETIGA

Selepas aktiviti perkembangan idea dan perspektif tema telah dijalankan, pengajaran dan pembelajaran tema boleh dikaitkan ke spesifikasi yang terdapat di Huraian Sukatan Pelajarandan rujukan ke Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran :

Bahasa Melayu Bahasa Inggeris MatematikPendidikan Agama Nilai-nilai Murni Pendidikan Seni Pendidkan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Pendidikan Muzik dan sebagainya.

Pelajaran yang bersepadu akan menggabungjalinkan unsur-unsur dari mata pelajaran lain dalam pengajarannya. Misalnya,

Mata pelajaran : Bahasa MelayuTema : HAIWANTumpuan : “Mengecam jenis bunyi”Unsur tematik dan gabungjalinan: Pelajaran itu boleh disisip dengan unsur

kesyukuran dan kesayangan makhluk ciptaan Allah S.W.T (Pendidikan Agama)kesayangan binatang (nilai murni)pergerakan jenis-jenis haiwan yang berbeza (Pendidikan Jasmani) melukis bentuk haiwan atau mewarnakan binatang (Pendidikan Seni)

8-10

Page 80: Kit Transisi

Peringkat Pertama

LANGKAH PERANCANGAN

1. Apa tujuannya? Mengapa kita belajar tajuk ini?

2. Bahan yang hendak digunakan Yang manakah antara bahan yang sedia ada paling sesuai dengan tujuan?

3. Apakah yang hendak dipelajari? Soalan terbuka oleh guru dan murid bagi menghuraikan tema untuk mengenal pasti

KonsepKemahiranSikap

Isi kandungan yang hendak dipelajari

4. Bagaimana cara terbaik untuk belajar? Merancang berbagai aktiviti pembelajaran berkaitan dengan soalan utama dengan disuai padan dengan Huraian Sukatan Pelajaran.

5. Bagaimana kita boleh ketahui apakah yang telah dipelajari? Penilaian formatif dan sumatif yang akan digunakan oleh guru dan murid

6. Sejauh manakah tujuan telah dicapai? Refleksi tentang tahap kejayaan yang telah dicapai dan sebarang perubahan yang boleh dilakukan dalam perancangan berikutnya.

8-11

Page 81: Kit Transisi

FUNGSI PEMETAAN SOALAN MENGENAI KONSEP UTAMA

Membantu mengintegrasi pembelajaran merentas kurikulum

Membantu menentukan skop dan bidang mengenai tema

Membolehkan mengenal pasti kerangka isi bagi merancang pengajaran dan pembelajaran

Membantu mengenal pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai

Membantu murid mengenal pasti bidang dan tugasan pembelajaran yang mereka minati

Membantu mengenal pasti aspek penilaian dan membina item mengikut aras kebolehan murid

Mengapa Perlunya Membuat Refleksi ?

Guru yang berpengetahuan akan mempunyai ilmu pengajaran yang luas

Banyak yang boleh dipelajari mengenai pengajaran melalui inkuiri kendiri

Semasa mengajar, banyak yang berlaku yang guru kurang sedar

Refleksi kendiri yang kritis boleh membawa kepada pemahaman mendalam tentang pengajaran

Apabila refleksi kritis dijadikan rutin, guru menjadi lebih yakin mencuba option yang lain dan menilai keberkesanannya

8-12

Peringkat Kedua

Page 82: Kit Transisi

Selepas Mengajar Pelajaran

SOALAN YANG PATUT SAYA TANYA KENDIRI

Apakah tujuan utama pelajaran tadi?

Apakah sebenarnya yang murid belajar dalam pelajaran itu?

Apakah cara (kaedah) mengajar yang telah saya gunakan?

Apakah masalah yang saya hadapi dan bagaimana saya menanganinya?

Apakah dalam pelajaran tadi yang paling berkesan?

Apakah yang paling kurang berkesan?

Ada tidak sebarang ubah suaian atau kelainan yang saya akan lakukan sekiranya saya

mengajar sekali lagi pelajaran itu?

8-13

Page 83: Kit Transisi

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Peringkat Ketiga

PENDEKATAN TEMATIK

Pelaksanaan Program Transisi dijalankan sebaik sahaja tamat aktiviti di mingguorientasi. Aktiviti diteruskan melalui pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu.

Ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangankognitif, emosi dan hubungan sosial antara murid.

Dalam tempoh masa yang ditetapkan, murid-murid tahu akan rasa seronok dan berkeyakinan untuk meneruskan proses pembelajaran yang riang dan menarikseperti aktiviti tematik dan bersepadu serta main sambil belajar.

Pendekatan ini membolehkan perkembangan minda dan pemikiran dalamkeadaan yang mencabar dan menyeronokkan dan pada masa yang sama,menepati hasil pembelajaran dan keperluan-keperluan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan PelajaranTahun Satu.

SeleakapemBE

pas aktiviti orientasi selama dua minggu, proses pengajaran dan pembelajaran KBSR n diteruskan tetapi masih dalam suasana persekitaran kelas yang menarik,belajaran yang menyeronokkan dan terancang.

RMAIN SAMBIL BELAJARPembelajaran Yang Menyeronokkan dan Mencabar

Ciri-Ciri pembelajaran bermain sambil belajar:Memajukan aktiviti bermain yang terancang Merancang dan membina persekitaran yang mencabar Memperluaskan dan memperkembangkan penggunaan bahasa dan komunikasi melalui aktiviti bermain

Memperluaskan dan memajukan aktiviti bermain yang spontan

8-14

Page 84: Kit Transisi

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK YANG

BERKESAN

Bermula Dari Apa Yang Sedia Ada

Tiada kekecualian

Menstrukturkankurikulum dengan

teliti

Mengadakan aktiviti yang terancang danbermakna dan sesuai

Bekerjasama antara guru Prasekolah, ibu-bapa dan kanak-kanak

PendidikanPrasekolah dan

asuhan yang bermututinggi

Guru Prasekolah yang peka dan sedar

tentang keperluan kanak-kanak

Pembawaan untuk belajar Sikap positif Elakkan kegagalan pada

peringkat awal

Dari segi agama, budaya, latar belakang keluarga, keperluan khas, jantina, bahasa ibunda, kebolehan

Mengambil kira tahap perkembangan yang berbeza

Kandungan yang relevan dan sesuai

Activiti yang terancang

Melibatkan kanak-kanak dalam proses pembelajaran dan pembelajaran memusatkan murid

Saling menghormati sumbangan setiap golongan

Ke arah pembelajaran dan perkembangan yang berkesan.

Pengetahuan cara bagaimana kanak-kanak belajar.

8-15

Page 85: Kit Transisi

Modul 8 Tajuk 3

Pembinaan Kemahiran dalam Perkembangan Sosio-Emosi dan

Asas Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi

Teknik Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi Teknik TOC (“Theory of Constraints”)

8-17

Page 86: Kit Transisi

PEMBINAAN KEMAHIRAN SOSIO EMOSI DAN ASAS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK

Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta meluahkan emosi dan perasaannya.Kanak-kanak boleh menggunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan menyelesaikan masalah sosio-emosi.

Kebolehan menghadapi cabaran harian dan penyesuaian kepada perubahan sepertipenerimaan apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.

Perkembangan teknik menangani masalah menambahkan perkembangan esteem kendiri (selfesteem), penghormatan antara kanak-kanak dengan rakan-rakan lain memerlukan kemahiran penyelesaian masalah. Pembinaan nilai-nilai murni, sikap keyakinan diri dan initiatif pergaulanserta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkanmembuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan.

Mengapa guru perlu membina kemahiran sosio emosi ?

Selalunya guru-guru terpaksa menguruskan konflik atau percanggahan antara murid-murid mereka

Jika murid boleh berdikari dan mampu menyelesaikan konflik, suasana pembelajaran di bilik darjah dan sekolah tidak terjejas dan akan berjalan lancar

Sekiranya murid tidak tahu menyelesaikan konflik dalam kehidupan seharian, mereka sukar bertanggung jawab ke atas tingkah laku mereka

Guru bermain peranan yang kritikal dalam perkembangan sosio-emosi kanak-kanak

Gunakan cara bermain sambil belajar yang terancang untuk membolehkan pembelajaran yang mencabar dan menyeronokkan.

Mengajar kanak-kanak untuk memahami hak orang-orang lain, akibat dari kelakuan dan percakapan. Guru menunjukkan sikap dan kemahiran seperti ini semasa mengajar dan kanak–kanak akan menganggap guru sebagai ‘role model’

Mengapa guru perlu mengajar kemahiran berfikir dan kemahiran berkomunikasi serta mengajar penyelesaian masalah ?

Pembawaan yang positif untuk belajar bermula dari pengalaman yang menyeronokkan dan boleh dikawal oleh kanak-kank sendiri. Ini memberi keyakinan diri dan keupayaan kepada mereka ke arah mencapai kejayaan.

Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah, membina keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga menjadi satu kelaziman. Mereka diajar menghadapi setiap cabaran untuk mereka tangani sendiri.

8-18

Page 87: Kit Transisi

8-17

Mat

lam

at P

erke

mb

ang

an D

iri d

an

So

sial

-Em

osi

Kan

ak-K

anak

5-8

Tah

un

Ber

mot

ivas

i dan

be

rsem

anga

t unt

uk

bel

ajar

Men

unju

kkan

keya

kin

an

Mem

beri

per

hat

ian

dan

b

erfo

kus

tent

ang

sesu

atu

Kes

edar

an te

ntan

g ke

perlu

an, p

anda

ngan

da

n pe

rasa

an d

iri s

endi

ri se

rta

oran

g la

in.

Men

gh

orm

ati k

ebud

ayaa

n da

n ke

perc

ayaa

n se

ndiri

dan

ora

ng la

in

Mem

ber

i res

po

n y

ang

ses

uai

dan

men

unju

kkan

pel

baga

i jen

is

pera

saan

ter

hada

p pe

ngal

aman

ya

ng p

entin

g

deng

an o

rang

dew

asa

dan

kaw

an s

ebay

a

dan

mem

aham

i

kead

aan

berh

arm

oni

diri

sum

ber

sen

dir

i.

Mem

per

tim

ban

gka

n a

kib

at

dari

perc

akap

an d

an ti

ngka

h la

ku d

iri s

endi

ri S

alin

g m

eng

ho

rmat

i pa

ndan

gan,

kep

erlu

an d

an

kepe

rcay

aan

oran

g la

in

yang

ber

beza

Mem

ilih

aktiv

iti d

an s

umbe

r-

Pen

guru

san

diri

dan

kesi

hata

n

Tah

u te

ntan

g ap

a ya

ng

bet

ul d

an s

alah

Bek

erja

sam

ape

ratu

ran

sert

a pe

rsef

aham

an

nila

i dan

ting

kah

laku

ke

arah

Mem

bin

a h

ub

un

gan

bai

k

Men

cuba

akti

viti

bar

uM

embe

ri id

ea d

an

ber

kom

un

ikas

i

8-19

Page 88: Kit Transisi

PEMBINAAN KEMAHIRAN SOSIO EMOSI DAN ASAS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK

Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan emosi danperasaannya. Kanak-kanak boleh gunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaandan menyelesaikan masalah sosio-emosi.

Kebolehan menghadapi cabaran harian dan penyesuaian kepada perubahan sepertipenerimaan apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.

Perkembangan teknik menangani masalah menambahkan perkembangan esteem kendiri, penghormatan antara kanak-kanak dengan rakan-rakan lain memerlukan kemahiranpenyelesaian masalah. Pembinaan nilai-nilai murni, sikap keyakinan diri dan usaha initiatif serta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkanmembuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan.

TEKNIK TOC(THEORY OF CONSTRAINTS)

TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah yang berdasarkan pemikiran logic dan sistematik. Teknik dan proses TOCmenggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit.

TOC diperkembangkan oleh Yayasan TOC for Education, Inc. (http://www.tocforeducation.com)dan didermakan dengan percuma kepada pendidikan.

Proses dan teknik TOC membina kemahiran kanak-kanak menangani masalah dan membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan dari segi komitmen kanak-kanak. Kemahiran berfikir dan cara berkomunikasi pemikiran yang jelas juga dibina.

Teknik TOC mengupayakan kanak-kanak dengan kemahiran berkomunikasi yang jelas dan tepat serta kemahiran berfikir yang berkesan dan bertanggung jawab dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat.

8-20

Page 89: Kit Transisi

Pem

ikir

an lo

gik

Pem

ikir

an k

ritis

dan

kre

atif

Sat

u T

ekni

k P

enga

jara

n da

n P

embe

laja

ran

Kem

ahira

n B

erfik

ir da

n P

enye

lesa

ian

Mas

alah

Sesu

ai u

ntuk

sem

ua p

erin

gkat

pel

ajar

Car

a si

stem

atik

Mud

ah d

an k

onkr

it

Tek

nik

TO

CT

heo

ry O

f C

on

stra

ints

Fo

r E

du

cati

on

(T

OC

FE

)

8-21

Page 90: Kit Transisi

TIG

A T

EK

NIK

TO

C Y

AN

G B

OL

EH

DIG

UN

AK

AN

UN

TU

K P

EN

GA

JAR

AN

Tek

nik

Aw

an :

(T

he C

loud

)

Tek

nik

Seb

ab d

an A

kiba

tN

egat

ive

Bra

nch

:C

ause

And

Effe

ct

Tek

nik

Men

cita

-ci

taka

n K

ejay

aan

(Am

bitio

us T

arge

ts

Tog

ethe

r)

•M

emik

ir te

ntan

g ak

ibat

dar

i ses

uatu

idea

, t

ingk

ah

laku

, kej

adia

n…)

•M

embu

at k

eput

usan

sel

epas

mem

beri

pert

imba

ngan

tent

ang

akib

atny

a da

ri se

suat

u

•M

eran

cang

den

gan

sist

emat

ik s

ecar

a ko

labo

ratif

•M

enye

lesa

ikan

mas

alah

den

gan

men

ghad

api c

abar

an-

caba

rann

ya

•M

emik

ir de

ngan

car

a si

stem

atik

dan

logi

k

11 3322

FU

NG

SI

TE

KN

IK

•P

enye

lesa

ian

Kon

flik

•M

emik

ir te

ntan

g se

suat

u ke

adaa

n, s

ituas

i,id

ea

8-22

Page 91: Kit Transisi

Cad

ang

an P

eng

gu

naa

n T

ekn

ik T

OC

:

Ran

gka

Pel

aksa

naa

n T

ekn

ik T

OC

AP

A P

ER

LU D

IUB

AH

? S

ituas

i Bag

i M

engg

unak

an T

ekni

k

(Per

nya

taan

Mas

alah

)

CO

NT

OH

:

AP

AK

AH

PE

RU

BA

HA

N Y

AN

G B

ER

LAK

U?

Kea

daa

n S

elep

as

Men

gg

un

akan

Tek

nik

Ini

CO

NT

OH

:

BA

GA

IMA

NA

ME

NG

EN

DA

LIK

AN

PE

RU

BA

HA

N?

Tek

nik

TO

C y

ang

dia

plik

asik

an(P

elak

san

aan

Pen

yele

saia

nM

asal

ah)

Ko

nfl

ik P

erib

adi

Gu

nak

an T

ekn

ik A

wan

Pem

aham

an y

ang

tid

ak m

end

alam

ten

tan

g k

and

un

gan

ata

u m

aklu

mat

Pem

aham

an y

ang

leb

ih m

end

alam

dan

men

yelu

ruh

Gu

nak

an T

ekn

ik A

wan

Kel

aku

anya

ng

neg

atif

Keb

ole

han

mem

ikir

ten

tan

g

akib

at

dar

i se

suat

u

kela

kuan

Gu

nak

anT

ekn

ik S

ebab

dan

Aki

bat

Men

gh

afal

dan

men

gh

ayat

i kan

du

ng

an

sesu

atu

bah

an

Mem

aham

i kan

du

ng

an m

elal

ui c

ara

seb

ab d

an a

kib

at

Gu

nak

anT

ekn

ik S

ebab

dan

Aki

bat

T

iad

a ke

bo

leh

an m

enen

tuka

n d

an

men

cap

ai m

atla

mat

G

un

akan

cab

aran

-cab

aran

b

agi

men

cap

ai

mat

lam

at

mel

alu

i per

anca

ng

an s

trat

egik

G

un

akan

Tek

nik

Men

cita

-cit

akan

Kej

ayaa

n

(Pen

yele

saia

n M

asal

ah)

Men

yele

saik

an k

on

flik

sen

dir

i

Tek

nik

ini d

igun

akan

bag

i men

gupa

yaka

n m

urid

den

gan

alat

dan

tekn

ik y

ang

mem

beri

mer

eka

kem

ahira

n:

men

capa

i mat

lam

at

men

yele

saik

an m

asal

ah d

enga

n be

rkes

an

mem

buat

kep

utus

an

berk

omun

ikas

i dan

mem

pero

leh

pem

bela

jara

n se

panj

ang

haya

t.

8-23

•• SSeessii

BBeerr cc

eerr ii

tt aa(P

emah

aman

kon

flik

dan

cara

wat

ak m

embu

at k

eput

usan

)

•• KKaajj ii

aann

KKeess

(Mod

ifika

si k

elak

uan

dan

tingk

ah la

ku, p

embe

laja

ran

nila

im

urni

dan

ker

ohan

ian)

•• KKaann

dduu

nngg

aann

HHSS

PP(K

emah

iran

berf

ikir,

per

anca

ngan

str

ateg

ik)

Page 92: Kit Transisi

Teknik Awan : (The Cloud)1

Teknik Awan adalah teknik memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan penyelesaian konflik yang mempunyai kehendak yang bertentangan

TEKNIKTOC

Isu dan anggapan berkenaan dengan sesuatu yang dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi pertimbangan sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik diteruskan.

Penyelesaian “WIN-WIN” diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik supaya murid boleh membuat keputusan yang bertanggung jawab.

Kehendak Yang Bertentangan

(Teknik Awan : The Cloud)Memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan Penyelesaian Konflik

Istilah Penting:

Kehendak (D dan D1) Keperluan (B dan C ) Matlamat Bersama (A) KonflikAnggapanPenyelesaian “WIN-WIN”Berkomunikasi A-B-D Berkomunikasi A-C-D1

5 Soalan Penting1.

2.

3.

4.

5.

Apakah yang dikehendaki oleh sebelah ini?

Apakah yang dikehendaki oleh sebelah yang lain ?

Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu? Mengapa sebelah yang lain

memerlukan kehendak itu? Apakah Matlamat Bersama?

TEKNIK “AWAN” (Cloud)

TEKNIK AWAN TOC (The TOC Evaporating Cloud)

B

Keperluan Kehendak

Keperluan Kehendak

MatlamatBersama

A

C

D

D1

ANGGAPAN

ANGGAPAN

8-24

Mengapa sebelah ini memerlukan

kehendak itu?

Apakah yangdikehendaki olehsebelah ini?

Mengapa sebelahyang lain

memerlukankehendak itu?

Apakah yangdikehendaki olehsebelah yang lain?

B

AMaBe

pakahtlamat

rsama?

A

C

D

D1

ANGGAPAN

ANGGAPAN

Page 93: Kit Transisi

TEKNIK AWANISTILAH PENTING

BKeperluan Kehendak

Keperluan

MatlamatBersama

A

C

D

D1

ANGGAPAN

ANGGAPAN

Kehendak

TEKNIK AWAN TOC merupakan satu bentuk grafik yang boleh digunakan untuk memikirtentang sesuatu situasi, idea atau masalah yang bertentangan (mengandungi keadaan konflik).

Contoh Teknik Aw

1. KEHENDAK (D dan D1 ) bertentangan dan tidak boleh wujud pada saat yang sama.

Saya perlu rasa sihat

Saya suka makansayur-sayuran

Saya makan makanan yang

sedap

Saya tak sukamakan sayur-

sayuran

HIDUP YANGBAHAGIA

HARUN

MUTU

an

D: Saya suka makan sayur-sayuran (Harun)D1: Saya tidak suka makan sayur-sayuran (Mutu)

2. Pastikan kedua-dua KEPERLUAN (pada B dan C) boleh diterima dan diberi secara positif dan tidak bertentangan. Tanya soalan “Mengapa…?”

B: Saya suka makan sayur-sayuran kerana saya boleh rasa sihat C: Saya tidak suka makan sayur-sayuran kerana saya suka makanan yang

sedap.

8-25

Page 94: Kit Transisi

3. MATLAMAT BERSAMA (A) diingini oleh kedua-dua pihak. ( A=B+C ). Cara untuk menentukannya - Tanya soalan

Apakah yang akan dicapai jika keperluan (pada B dan C) dicapai?B: Saya boleh rasa sihat C: Saya suka makanan yang sedap.

A: HIDUP YANG BAHAGIA = Saya boleh rasa sihat (B) + saya makan makanan yang sedap (C)

4. BERKOMUNIKASIKAN tentang pemikiran, idea atau situasi menggunakan Teknik Awan dibuat dari A-B-D dan dari A-C-D1. Contoh:

Baca dari segi A-B-DSekiranya saya……(A) .., saya perlu ……(B)……., jadi saya …(D)…...

Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu rasa sihat (B) , jadi, saya suka makan sayur-sayuran (D).

Baca dari segi A-C-D1

Sekiranya saya……(A) .., saya perlu ……(C)…., jadi saya …( D1)…..

Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu makan makanan yang sedap C), jadi, saya tidak suka makan sayur-sayuran (D1).

5. ANGGAPAN yang dibuat antara B-D dan C-D1 menerangkan perkaitan antara Keperluan ( B atau C) dengan Kehendak (D atau D1).

Anggapan menjawab soalan ini:Mengapa kehendak itu penting untuk keperluan itu?

Saya perlu rasa sihat (B) dan saya suka makan sayur-sayuran (D sebab makanan sayur sihat untuk badan (anggapan).

Saya perlu makan makanan yang sedap C) dan saya tidak suka makan sayur-sayuran (D1))sebab makanan sayur tidak enak (anggapan)

6. PENYELESAIAN “WIN-WIN” diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik. Guru tidak boleh beri cadangan penyelesaian kepada murid.

Maksud “WIN-WIN” :Apakah yang paling penting untuk memenuhi keperluan di kedua belah? Fokus pada apa yang diperlukan dan bukan apa yang dikehendaki. Penyelesaian itu menunjukkan kehendak boleh tukar tetapi keperluan tidak boleh tukar

8-26

Page 95: Kit Transisi

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

SESI BERCERITADENGAN TEKNIK AWAN TOC

DI S.K RAJA MUDAKUALA LUMPUR

28 SEPTEMBER 2000

Sesi Bercerita bertajuk “Cerita Kura-kura Dengan Arnab” dijalankan dengan TeknikAwan TOC . Dengan cara ini pemahaman cerita yang lebih bererti dan mendalam membolehkan murid menerapkan nilai-nilai murni yang penting.

Puan Nur Malina, Guru Tahun Satu

Bentuk “Awan” (The Cloud) di sini diletak di luar bilik darjah tetapi boleh juga digunakan

dalam bilik darjah semasa sesi bercerita.

Pergerakan fizikal (Arnab lompat dan Kura-Kura merangkak) memberi pemahaman konkrittentang keadaan yang menunjukkan dua pihakyang bertentangan.

Apa akan jadi jika Arnab yang laju rehat sebentar dan Kura-Kura yang perlahan teruskan usahanya ke destinasi terakhir? Siapa yang akan sampai dulu ?

Arnab yang laju boleh kalah, Kura-Kura yangpelahan boleh menang. Kita harus janganputus asa dan selalu teruskan usaha.

Kita semua ingin dapat kejayaan. Kita semua boleh berjaya. Jangan lupa teruskan usaha rajin belajar dan jangan putus asa. Cuba sehingga berjaya.

Murid-murid boleh berbincang tentang cerita dan memberi pandangan tentang apakahsikap dan kelakuan yang sesuai. Kaitkan dengan keadaan murid sendiri.

8-27

Page 96: Kit Transisi

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

TEKNIK AWAM TOC (THEORY OF CONSTRAINTS)

Mengajar Teknik Awan Dengan Cara Bercerita“Makan Sayur-Sayuran”

Pergerakan atas tikar menyeronokkan dan memberi peluang untuk belajar konflik sebagai sesuatu yang bertentangan dari segi ruang fizikal yang konkrit.

Cara menggunakan soalan bagi merangsangkan pemikiran adalah teknik yang penting.

Nilai-nilai murni boleh diajar semasa keputusan dibuat (teachable moments)

Perkataan sesuai untuk berkomunikasikan pemikiran digunakan setiap kali sehingga kanak-kanak telah biasakan diri dengan bentuk sebutan itu.

Guru gunakan cerita (story-line) yang sesuai dalam kehidupanseorang murid (Situasi di rumah atau di kawasan sekolah) yang mempunyai konflik kehendak yang perlu diselesaikan.

2 jenis konflik boleh digunakan : Konflik dalaman dan konflikantara dua pihak atau dua orang.

Sediakan 5 helai tikar atau ‘cardboard cut-outs’ yang boleh disusun di depan bilik darjah .

Contoh Cerita 1(Story-line)

Guru memberikan senario cerita 2 orang kawan yang berbeza. Murid main peranan Harun dan Mutu menggunakan 5 helai tikar secara pergerakan semasa berlakun. Guru menjadi pemudahcara dan memandukan pemikiran kanak-kanak dengan soalan-soalan.

Apakah kehendak Harun? (Kehendak D) Apakah kehendak Mutu? (Kehendak D1) Mengapa (Harun/Mutu) berpandangan begitu?(Keperluan B/C) “Harun suka makan sayur-sayuran (kehendak D) sebab Harun perlu rasa sihat (keperluan B) “ Mengapa Mutu tidak suka makan sayur?(Anggapan C- D1)

MATLAMAT BERSAMA: Kedua orang kawan ini bertentangan dalam pemilihan mereka. Adakah mereka mempunyai matlamat yang sama?

Matlamat Bersama : Apakah yang mereka akan capai jika kedua keperluan (B) dan (C) diterima?

PENYELESAIAN ‘WIN-WIN’(Dua keperluan tidak boleh berubah, kehendak boleh diubah)

Apa cara lain yang jika kita perlu ini ? (Keperluan B dan C)

INGATAN: Jika anggapan antara sesuatu keperluan dan kehendak (B-D atau C- D1) tidak betul, kehendaknya (D atau D1) tidak tepat dan boleh diubahsuai.

Guru gunakan cara berkomunikasi….Jika …….., maka….(if…..then,…..) dan murid yang berlakun juga gunakan perkataan itu.

Contoh Cerita lain (Storyline) :Cerita Arnab dan Kura-Kura Gunakan perkataan tidak sopan di bilik darjah Seorang Yang Bising Dalam Kelas Terjumpa Gula-Gula di Taman Rekreasi

Cerita “Makan Sayur-Sayuran”Harun dan Mutu mempunyai pandangan bertentangan terhadap sayur-sayuran. Harun dan Mutu berbincangtentang perkara itu .

AB

C

D

D1

8-28

Page 97: Kit Transisi

Mat

lam

at

Kep

erlu

an

Keh

end

ak

Keh

end

akA

ngga

pan

Mas

akan

say

ur ti

dak

enak

Say

a s

uka

mak

an

sayu

r-sa

yura

n

Say

a M

akan

Mak

anan

Yan

g S

edap

Say

a tid

ak s

uka

mak

an

sayu

r-sa

yura

n

Kep

erlu

an

B

C

D

D1

A

An

gg

apan

Mak

anan

say

ur s

ihat

unt

uk b

adan

S

aya

Per

lu

Ras

a S

ihat

Mu

thu

Har

un

Usa

ha G

uru

Bah

asa

Mel

ayu

dan

Mur

id-

Mur

id T

ahun

Sat

u:

S.K

Dat

o’ S

hah

Ban

dar

Abu

Bak

ar,

Labu

Hili

r, N

eger

i Sem

bila

n S

epte

mbe

r 20

00

8-29

Keh

end

ak

H

IDU

P Y

AN

G

BA

HA

GIA

Ber

sam

a

Tek

nik

Aw

an“S

ayu

r-S

ayu

ran

Pen

yele

saia

n “W

IN-W

IN”

(Mem

enuh

i kep

erlu

an d

i B d

an C

)B

ole

hka

h r

asa

sih

at (

B)

dan

jug

a m

akan

mak

anan

yan

g s

edap

(C

) ?

M

akan

say

ur-s

ayur

an y

ang

dim

asak

den

gan

cara

mas

akan

yan

g se

dap.

(res

ipi)

Mak

an m

akan

an la

in (

buka

n sa

yur)

yan

g be

rkha

siat

dan

sih

at u

ntuk

bad

an d

an

seda

p ra

sany

a(m

isal

nya

buah

-bua

han)

Page 98: Kit Transisi

CONTOH PERISTIWA HARIAN : Makan Sayur-Sayuran

CARA B y of Con“THE CLOUD” B Anggapan B-D DERKOMUNIKASI dengan Teknik Awan Theor straints (TOC)

Saya perlu rasa Say

Apakah yang dikehendaki oleh sebelah ini?

A HIDUP YANG BAHAGIA

dikehendaki oleh sebelah yang

D1

C

Anggapan C- D1

PEMIKIRAN YANG BERTENTANGAN

Lihat dari segi A-B-D Lihat dari segi A-B-D1

A Sekiranya saya nak..., B saya perlu……… D jadi, saya……

A Sekiranya saya nak..., B saya perlu……… D1 jadi, saya……

Baca dari segi A-B-D (HARUN) Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu rasa sihat, jadi, saya suka makan sayur-sayuran.

Baca dari segi A-B-D1 (MUTU) Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu makan makanan yang sedap, jadi, saya tidak suka makan sayur-sayuran.

Anggapan B-D Makanan sayur sihat untuk badan (cadangan Harun)

Anggapan C- D1 Makanan sayur tidak enak (cadangan Mutu)

Penyelesaian “WIN-WIN” : (Cadangan murid)Bolehkah rasa sihat (B) dan makan makanan yang sedap (C)?Makan sayur-sayuran yang dimasak dengan cara masakan yang sedap (resipi) Makan makanan lain (bukan sayur) yang berkhasiat dan sihat untuk badan dan sedap rasanya (misalnya

buah-buahan)

sihat

a suka makansayur-sayuran

Saya makan makanan yang

sedap

Saya tak sukamakan sayur-

sayuran

Teknik Awan

8-30

Mengapa sebelah ini memerlukan kehendak itu?

Apakah yang

Mengapa sebelah yang lain memerlukan kehendak itu?

ApakahMatlamatBersama?

HARUN

MUTU

BETUL ATAU SALAH ANGGAPAM_ANGGAPAN INI?

Page 99: Kit Transisi

TEKNIKTOC

2

SEBAB DAN AKIBAT “NEGATIVE BRANCH”(Memikir Tentang Akibatnya dan Kesan-Kesan Negatif)

Sebab Dan Akibat (Negative Branch) adalah teknik TOC yang menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea, kejadian mengakibatkan kesan-kesan yang negatif.

Sekiranya seorang kanak-kanak menggunakan Teknik Sebab danAkibat (Negative Branch) (NB) , ia akan sedar tentang kesan-kesan negatif dari sesuatutingkah laku yang dilakukan dari segi hubungan sebab dan akibat. NB juga memberinya cara untuk berkomunikasi kesan-kesan itu.

Kesan-kesan Negatif Cikgu marah saya

Saya tak buat kerja rumah

Mula dengan:

TINGKAH LAKU

Apa akan jadi….jika…..?

Selalunya hubungan antara kelakuan kanak-kanak dan akibatnya yang negatif tidak jelas kepada mereka .

Untuk membolehkan kanak-kanak menyedari bahawa kelakuannya boleh mengakibatkan beberapa kejadian yang membawa kesan yang negatif, Teknik Sebab dan Akibat boleh digunakan. Mereka akan mengubahsuai kelakuan

mereka selepas memikir tentang akibatnya.

Say

Kesan dari langkah tadi

MenerimaAkibatnya Yang ada Kesan-Kesan negatif

LangkahPertengahan

Muladengan:

TINGKAH LAKU

Cikgumenghukum saya

Cikgu menjadimarah

Cikgu anggap sayakurang sopan

Saya bercakapdengan cara

menjerit

a rasa malu

8-31

Page 100: Kit Transisi

CONTOH TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT

Rujukan : Modul Latihan Guru Program Transisi(TOC) Modul 3 : Program Penyayang 3.3.2

Tidak pandai

Tidak kuasai Kemahiran

Kerja tidak siap

Suka ganggu kawan

Kawan marah

Guru marah

Jangan Mengganggu kawan

Apakah keputusan murid ini selepas memikir tentang kelakuannya menggunakan teknik sebab dan akibat? ?

8-32

Page 101: Kit Transisi

TEKNIKTOC

3

TEKNIK MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN (Teknik TOC Ambitious Targets Collaboratively )

Teknik Mencita-Citakan Kejayaan (Teknik Ambitious Targets (TOC)) adalah usaha mencapai satu objektif yang amat diidamkan. Walau bagaimanapun, padapermulaannya, matlamat yang diingini tidak mungkin dapat dicapai.

Menggunakan Teknik Mencita-Citakan Kejayaan membolehkan seseorang ataukumpulan bertanggungjawab mencapai sesuatu matlamat.

Teknik Teknik Mencita-Citakan Kejayaan (AT) juga dapat membina semangat berkumpulan untuk mencapai kejayaan melalui motivasi dan kemahiran perancangan strategik yang melibatkanpersetujuan ahli kumpulan.

Mencita-citakan kejayaan diperlukan pada situasi atau keadaan di mana semua ahli kumpulan bersetuju tentang matlamat yang relevan.

MATLAMAT CABARAN LANGKAH PENTING KEUTAMAAN

Langkah-Langkah

1. Mengenal pasti matlamat yang diingini

2. Mengenalpasti cabaran-cabaran yang akan dihadapi sebelum matlamat itu boleh dicapai

3. Cadangkan langkah penting dan cara bagaimana cabaran-cabaran ini boleh diatasi

4. Susunkan cara-cara menghadapi cabaran-cabaran mengikut keutamaan.

5. Berikan langkah-langkah sesuai yang boleh diambil untuk menangani cabaran itu

INGATAN:

Setiap cabaran perlu diatasi sebelum pencapaian matlamat yang diidamkan.

Sekiranya cabaran itu tidak dapat diatasi, kita sukar boleh mencita-citakan kejayaan

8-33

Page 102: Kit Transisi

Modul 8 Tajuk 4

CONTOH TUGASAN-TUGASANMINGGU KEDUA MINGGU ORIENTASI

Matlamat: “KELAS SAYA YANG BERSIH DAN CERIA”

1. Tugasan Susun-Atur

Bincang dan rancang di mana letaknya ini:- - Perabot

- Alat-alat tulis - Buku-buku

2. Tugasan Diri dan Kawan Saya

Hasil lukisan “Diri dan Kawan Saya” dikutip dan dipilih untuk pameran

3. Tugasan Persekitaran

Berbincang tentang perhiasan dan di mana letak bahan yang sedia ada

4. Tugasan Kolaboratif

Bersama kawan, lukis gambar untuk dipamerkan di Sudut Seni Lukis

8-34

Page 103: Kit Transisi

Pada Minggu Kedua penggal persekolahan pertama, murid Tahun Satu digalakkan berinteraksi dan bekerjasama menentukan satu matlamat yang perlu dicapai dengan cara kolaboratif.

Teknik Mencita-citakan Kejayaan digunakan oleh murid pada Minggu Kedua dan matlamat yang ditetapkan ialah “KELAS SAYA YANG BERSIH DAN CERIA”. Tugasan yang menggunakan teknik perancangan strategik ini akan memupuk sikap bertanggungjawab dan membina semangat pembinaan pasukan yang bermotivasi serta kemahiran perancangan strategik.

Semua sekolah rendah digalakkan menjalankan aktiviti ini bagi murid Tahun Satu. Di bawah ini adalah contoh usaha murid Tahun Satu yang menggunakan teknik TOC Mencita-citakan Kejayaan bagi mewujudkan “KELAS SAYA YANG BERSIH DAN CERIA”.

Murid Tahun Satu menggunakan Teknik Mencita-citakan Kejayaan di Sek.Ren Sungai Bakau, Nibong Tebal, Pulau Pinang

Matlamat : “KELAS SAYA YANGBERSIH DAN CERIA”.

Matlamat : “KELAS SAYA YANG BERSIH DAN CERIA”.

Murid Tahun Satu menggunakan Teknik Mencita-citakan Kejayaan di Sek.Ren Permatang Badak,Kuantan, Pahang,

MENCITA-CITAKAN KEJAYAAN

Guru membantu murid dengan menyediakan kad gambar bagi cabaran-cabaran yang akan dihadapi. Murid melukis, menulis atau menggunakan symbol bagi menerangkan cabaran yang dilihat sebagai masalah bagi mencapai matlamat.

Kursus Orientasi Prasekolah ke Tahun SatuConcorde Inn, Sepang, Selangor, MalaysiaOktober 2000.

8-35

Page 104: Kit Transisi

Guru dan murid menyeranaikan cabaran-cabaran yang dihadapi semasa berusaha mencapai matlamat dan memberi langkah-langkah penting untuk setiap cabaran.Guru dan murid mengutamakan langkah-langkah yang perlu dijalankan terlebih dahulu sebelum sesuatu yang lain dapat dicapai. Guru membantu murid menentukan tugasan-tugasan yang sesuai bagi mengatasi masalah.

Hasil kerja murid Tahun Satu Shahuddin (7 tahun) dari Sek.Ren.Sungai Bakau, Pulau Pinang pada Minggu Kedua (Januari 2001)

8-36

Page 105: Kit Transisi

Hasil kerja murid Tahun Satu dari Sek.Ren. Permatang Bertam, Kepala Batas, Pulau Pinang pada Minggu Kedua (Januari 2001)

8-37

Page 106: Kit Transisi

MODUL 9DINAMIKA KUMPULAN DAN

PEMBINAAN PASUKAN

Tajuk Perkara Bil Perincian

1.1 Set Induksi

1.2 Mengenali Rakan

1.3 Berinteraksi dalam kumpulan

1.4 Pembinaan kumpulan

1.5 Melantik ketua kumpulan

1 Dinamika Kumpulan

1.6 Penutup

2.1 Pengukuhan pasukan 2 PembinaanPasukan

2.2 Mewarna Bendera Jalur Gemilang

Page 107: Kit Transisi

DINAMIKA KUMPULAN DANPEMBINAAN PASUKAN

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.1 Set Induksi 5 minit

Tujuan

Menyediakan minda pelajar (mind set ) untuk aktiviti seterusnya.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru mengucapkan syabas dan tahniah di atas kejayaan semua murid yang berjaya masuk ke Tahun Satu di Sekolah ini.

2. Guru juga memberi pujian kepada semua murid kerana berpakaian kemas dan cantik.

3. Guru meminta semua murid memberikan tepukan bergemuruh untuk diri sendiri di atas kejayaan semua.

Pengetahuan guru tentang kelebihan murid-murid seperti potensi, bakat, sahsiah, ketrampilan diri, kekemasan pakaian untuk di beri pujian individu.

Guru digalakkan jugamengajar murid melakukan tepukan bersatu atautepukan bersambut.

Masa aktiviti dijalankansemua guru tahun satuhendaklah ada bersama

Dinamika Kumpulan merupakan satu aktiviti awal yang bertujuan untuk memecahkan rasa malu dan segan di kalangan murid-murid baru dari pelbagai latar belakang dan persekitaran. Di samping itu aktiviti ini juga membolehkan kanak-kanak mengenali antara satu dengan lain dalam masa yang singkat.

Pembinaan Pasukan ialah aktiviti yang dijalankan selepas aktiviti dinamika kumpulan. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak dipupuk untuk meningkatkan semangat bekerja dan berinteraksi dalam kumpulan sebagai persediaan untuk aktiviti pembelajaran seterusnya.

9-1

Page 108: Kit Transisi

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.2 Mengenali Rakan

Tujuan

Murid dapat mengenali rakan baru dan merapatkan hubungan mesra antara mereka dalam masa yang singkat.

LANGKAH-LANGKAH

1. Beri setiap murid satu belon pelbagai warna dan minta mereka meniup dan mengikatnya dengan benang.

2. Minta murid berkumpul dalam kumpulan mengikut warna belon.

3. Selepas berkumpul murid-murid dikehendaki berkenalan dengan rakan baru mereka melalui sebutan nama ringkas sambil bersalaman.

Contoh : Saya Fadhil

4. Guru bertanyakan kepada murid mengapa kita perlu mengenali nama kawan-kawan melalui soalan-soalan ringkas.

Contoh Soalan :

a. Seronok tak kalau orang panggil nama yang betul? b. Apa rasa kalau orang main-mainkan nama kita? c. Mana seronok, ada ramai kawan atau sedikit kawan?

Bahan :- Belon pelbagai warna danbenang

1. Guru mengawasi dan membantu murid sewaktu aktiviti berjalan.

2. Murid digalakkanmembantu kawan untuk meniup dan mengikat belon.

3. Semasa arahandiberikan, beri jangka masa yang singkat agar mereka dapat bergerak dengan pantas.

4. Galakkan muridberjumpa dengan rakan yang belum dikenali.

5. Murid digalakkan mengingat nama kawan-kawan baru.

9-2

Page 109: Kit Transisi

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.3 Berinteraksi dalam kumpulan 20 minit

Tujuan

Murid dapat mengurangkan rasa malu dan bimbang semasa berinteraksi dengan rakan-rakan baru dari pelbagai latar belakang.

LANGKAH-LANGKAH

1. Beri setiap murid sekeping gambar binatang seperti gambar kucing, ayam, burung, itik, harimau, kambing dan lain-lain.

2. Kemudian mereka dikehendaki melakonkan bunyi binatang tersebut sambil mengajuk pergerakan binatang bergerak di merata tempat.

3. Murid-murid berkumpul dalam kumpulan mengikut bunyi binatang-binatang tersebut.

4. Murid berkenalan dengan rakan baru dengan menyebut nama dan satu sifat baik.

Contoh : Saya Liza Saya rajin

5. Setiap kumpulan diminta mencari apakah makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut (ikut nama kumpulan )

6. Guru menyanyikan lagu haiwan bersama dengan murid-murid

.

1. Guru digalakkanmembuat demontrasibunyi binatang agar difahami oleh murid.

2. Setiap pergerakan murid perlu diawasi oleh guru.

3. Guru digalakkanmenyanyikan dahulu lagu tersebut.

4. Murid yang enggan bekerjasama, mintamereka duduk dan memerhati. Sekali-sekali fasilitator tanyakansamada ia mahu turut serta atau tidak.

SENIKATA LAGU BUNYIHAIWAN

Saya ayamkok, kok, kok, kok....

Saya itik pak,... pak,... pak, ... Saya burung pit, ... pit,... pit,... pit,...

Kami bunyikok, kok, kok, kok.... pak,... pak,... pak, ... pit, ... pit,... pit,... pit,

9-3

Page 110: Kit Transisi

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.4 Pembinaan kumpulan 30 minit

Tujuan

Memupuk nilai-nilai murni dan semangat bekerjasama di kalangan murid.

LANGKAH-LANGKAH

1. Beri setiap murid satu nombor dan mereka dikehendaki berkumpul mengikut kumpulan nombor tersebut dan duduk dalam satu bulatan.

2. Minta setiap murid menyebutkan dan mengingat nama kawan di sebelah kiri dan kanan. Rakan yang lain digalakkan mengingat nama setiap ahli kumpulan.

3. Selepas itu minta mereka bertukar tempat duduk. Setiap kali bertukar tempat duduk minta mereka mengingat nama kawan di sebelah kiri dan kanan.

4. Minta setiap kumpulan menyebutkan nombor kumpulan masing-masing dengan kuat, bersemangat dan sama. (Boleh juga adakan pertandingan menyebut nombor kumpulan ).

Berikan ganjaran kepada murid yang dapat mengigat nama semua ahli dalam kumpulan.

Jika hendak bentuk5 kumpulan maka nombor mestilah antara1 hingga 5

Nombor yang diberikan mestilah sama bilangan mengikut ahli dalam kumpulan.

9-4

Page 111: Kit Transisi

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.5 Melantik ketua kumpulan

Tujuan

Murid mengetahui perlunya ada seorang ketua di dalam satu kumpulan

LANGKAH-LANGKAH

1. Murid-murid dikehendaki melantik seorang ketua kumpulan secara sukarela atau pilihan kawan-kawan.

2. Minta mereka berbincang untuk mencari nama bagi kumpulan mereka dan kumpulan yang mendahului kumpulan lain diberi ganjaran.

3. Fasilitator menerangkan mengapa perlu seorang ketua dalam satu-satu kumpulan.

Nama dan ahli kumpulan ini kekal hingga tamat orientasi

Tajuk I

DINAMIKA KUMPULAN

1.6 Penutup

Tujuan

Mengeratkan lagi hubungan di antara rakan-rakan yang baru dikenali.

LANGKAH-LANGKAH

Berpegang tangan membuat bulatan sambil menyanyi .Contoh : Lagu rasa sayang hei atau Lagu-lagu di Tadika. 2. Dalam barisan, picit belakang kawan.

3. Bersalaman di antara satu sama lain.

9-5

Page 112: Kit Transisi

Tajuk 2

PEMBINAAN PASUKAN

2.1 Pengukuhan Pasukan

Tujuan

1. Meningkatkan semangat kerjasama di kalangan murid.

2. Mengurangkan rasa malu di kalangan murid semasa berinteraksi dalam kumpulan

3. Untuk meningkatkan daya saing dalam diri murid-murid.

LANGKAH-LANGKAH

1. Guru mulakan perjumpaan dengan sama-sama membacakan Surah Al-Fatihah (bagi yang beragama Islam).

2. Beri pengukuhan positif kepada semua murid yang telah memberikan kerjasama menjayakan aktiviti Dinamika Kumpulan.

3. Guru menjalankan pertandingan menyebut nama kumpulan. Setiap kumpulan diminta menyebut nama kumpulan mereka (Seperti Tajuk 1.5 Langkah 2). Kumpulan yang berjaya ialah yang dapat menyebut nama kumpulan mereka secara bersama, kuat dan bersemangat.

4. Setiap kumpulan diberi tugasan menyebut nama benda maujud yang ditetapkan seberapa banyak yang boleh.

CONTOH:Kumpulan 1 sebut nama buah-buahan Kumpulan 2 sebut nama kereta

5. Guru mengumumkan keputusan kumpulan yang paling banyak menyebut nama benda yang ditugaskan.

Permainan menyebut nama-nama :

buah-buahanbenda dalam kelas benda dalam rumah

binatang

Contoh

Kumpulan A menyebut nama buah-buahan. Kumpulan B menyebut nama benda dalam kelas dan seterusnya.

kereta

9-6

Page 113: Kit Transisi

Tajuk 2

PEMBINAAN PASUKAN

2.1 Pengukuhan Pasukan (disambung)

LANGKAH-LANGKAH

7. Guru bertanyakan khabar secara umum dan rambang kepada murid-murid.

8. Guru memuji murid-murid yang telah menunjukkan kerjasama, kecergasan dan sebagainya.

9-7

Page 114: Kit Transisi

Tajuk 2

PEMBINAAN PASUKAN

2.2 Mewarna Bendera Jalur Gemilang

Tujuan

LANGKAH-LANGKAH

Dicadangkan saiz bendera yang akan di warna oleh murid adalah berukuran kad manila.

Guru boleh menambah aktivit-aktiviti pembinaan pengukuhan kumpulan yanglain seperti :

Lagu :-(If you know you’rehappy and you know it…”)

Tepuk Tangan Hentak Kaki

Tepuk Peha Sebut “Hurray”

1. Mengukuhkan pengetahuan murid tentang warna-warna Jalur Gemilang.

2. Memupuk nilai-nilai patriotik dalam diri murid-murid.

3. Memupuk daya saing dalam diri murid-murid.

1. Murid-murid diminta duduk dalam kumpulan masing-masing.

4. Murid-murid mewarna bendera secara bekerjasama dengan menggunakan crayon atau pensil warna

8. Guru bebincang dengan murid mengenai:

- cara mendaulatkan negara

2. Guru menunjukkan contoh Jalur Gemilang yang sebenar di depan kelas.

3. Guru memberi setiap kumpulan sehelai kertas yang siap dilukis gambar Jalur Gemilang.

5. Guru meminta kumpulan demi kumpulan menunjukkan hasil mereka kepada semua murid.

6. Guru mengumumkan kumpulan yang dapat mewarnakan jalur gemilang dengan betul dan menarik.

Pertandingan NyanyianKumpulan seperti lagu “Kalau Rasa Gembira..”

7. Ketua kumpulan mempamerkan hasil kumpulan di sudut lukisan

- warna dan makna Petik Jari

- cara menghormati

9-8

Page 115: Kit Transisi

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAMMODUL 10

Tajuk Perkara

Penilaian Kemajuan Murid Transisi

1 Penilaian Program Transisi

2

DALAM PROGRAM TRANSISI3 Panduan Penilaian Program Transisi

Page 116: Kit Transisi

PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM TRANSISI

Tujuan Yang Pertama : Pencapaian Matlamat dan Keberkesanan Program Penilaian bagi tujuan yang pertama ini menjuruskan kepada beberapa aspek seperti pihak pengurusan, guru Tahun Satu, murid Tahun Satu dan keadaan fizikal bilik darjah.

Format Penilaian Program TransisiSatu format Penilaian Program Transisi telah dibina untuk kegunaan pihak Jabatan PendidikanNegeri, Pejabat Pendidikan Daerah atau Bahagian dan pihak Pengurusan Sekolah sewaktu membuatpemantauan aktiviti secara berterusan.

Status Pelaksanaan Aktiviti

1

Dalam borang penilaian ini terdapat dua aspek yang dilihat iaitu status pelaksanaan aktiviti melaluikriteria Ya atau Tidak.

Keberkesanan Aktiviti Manakala bagi melihat keberkesanan aktiviti , skala Likert digunakan mengikut tahap pemarkahan :

5 sangat memuaskan4 memuaskan 3 sederhana 2 kurang memuaskan

sangat tidak memuaskan

Tujuan Yang Kedua : Tahap Pencapaian Dan Kemajuan MuridSatu format penilaian tahap pencapaian dan kemajuan murid dibina bagi kegunaan guru kelas Tahun Satu. Penilaian dibuat menggunakan skala Likert mengikut skala keberkesanan seperti :

3 sederhana 2 kurang memuaskan1 sangat tidak memuaskan

5 sangat memuaskan4 memuaskan

Kriteria PenilaianBagi tujuan kedua, criteria penilaian melihat kepada aspek penyesuaian diri murid, minat terhadap pengajaran dan pembelajaran, penguasaan kemahiran membaca, menulis, mengira dan interpersonal, keyakinan diri dan pemupukan nilai-nilai murni di kalangan murid.

Dalam pelaksanaan Program Transisi ini, penilaian terhadap program sangat diperlukanbagi dua tujuan yang utama. Pertama ialah untuk melihat keberkesanan program secarakeseluruhan sama ada ia mencapai matlamat yang diharapkan atau sebaliknya. Kedua , iabertujuan untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan kemajuan setiap murid di dalamkelas Tahun Satu.

10-1

Page 117: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 1

Penilaian Program Transisi

Nama Guru Besar/Guru Kelas : ___________________ Masa : ____________

Bil Murid Tahun 1/ Kelas : ____ L ___ P Jumlah : ____________

5 : Sangat Memuaskan.

1 : Sangat Tidak Memuaskan

Sekolah / Kelas :___________________ Tarikh : ____________

Tandakan ( ✔ ) diruangan status pelaksanaan untuk kategori Ya/TidakBulatkan nombor di skala Keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :

4 : Memuaskan. 3 : Sederhana. 2 : Kurang Memuaskan.

Bil. Perkara StatusPelaksanaan

Keberkesanan Catatan

1. Pengurusan (10 Item) Ya

1.1 Kertas Cadangan. 5 4 3 2 1

1.2 J/Kuasa Induk/Kerja. 5 4 3 2 1

1.3 Taklimat untuk Guru/

1.4 Pelaksanaan aktiviti 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Tidak

kakitangan. 5 4 3 2 1

- Pendaftaran.

- Taklimatibu/bapa/penjaga.

- Perancangan aktivitiselepas minggu orientasi.

10-2

Page 118: Kit Transisi

Bil. Perkara StatusPelaksanaan

Keberkesanan Catatan

1.5 Pemilihan Guru Tahun Satu. 5 4 3 2 1

1.7 Laporan aktiviti 3 Bulan. 5 4 3 2 1

1.8 Kerjasama PIBG/pihak lain yang terlibat.

5 4 3 2 1

Perkara

2. Guru Tahun Satu (10 Item) Ya Tidak

Guru.

2.9 Kerjasama dengan guru lain

kemahiran

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

1.6 Penilaian berterusan. 5 4 3 2 1

Bil. StatusPelaksanaan

Keberkesanan Catatan

2.1 Memahami Objektif Program Transisi.

2.7 Memahami pelaksanaan aktiviti Tematik.

2.8 Personaliti dan perwatakan

2.10 Usaha meningkatkan

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

2.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah.

2.3 Kesediaan memahamiperbezaan murid.

2.4 Kemesraan terhadap murid.

2.5 Persediaan menjalankan aktiviti Transisi.

2.6 Memahami teknik penyelesaian masalah.

10-3

Page 119: Kit Transisi

Bil Perkara StatusPelaksanaan

Keberkesanan Catatan

3. Murid (23 Item) Ya Tidak

5 4 3 2 15 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 15 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

diri. 5 4 3 2 1

3.6 Pemupukan nilai murni. 5 4 3 2 1

3.7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik

Berani mencuba sesuatu

5 4 3 2 1

aktif

sendiri

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

3.1 Penyesuaian diri dengan

kawan-kawangurupersekitaran dalam kelas

3.2 Minat terhadap aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Prabacaan

Prawarna

3.3 Penguasaan kemahiran :

Pratulisan

Pranombor

rakan

3.4 Kemahiran berkomunikasi

Berinteraksi murid dengan

Berbual murid dengan guru menyanyi

3.5 Murid mempunyai keyakinan

Mengambil bahagian secara

Menunjukkan minat ingin tahu

Mampu mencari maklumat

Penerokaan melalui deria

10-4

Page 120: Kit Transisi

Bil

3.8 Perkembangan Sosio-Emosi

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Keberkesanan

4. Fizikal (7 item)

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Perkara StatusPelaksanaan

Keberkesanan Catatan

5 4 3 2 1 Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri

Bekerjasama dalam penyelesaian masalah

Mampu menghadapi konflik kehidupan harian yang mudah

Mampu membuat keputusan sendiri

Sentiasa nampak ceria dan gembira

Bil. Perkara StatusPelaksanaan

Catatan

4.1 Lokasi bilik darjah.

4.3 Pemilihan dan susunan perabot.

5 4 3 2 1

4.2 Keceriaan bilik darjah.

4.4 Penggunaan ruang / sudut

4.5 Keceriaan luar bilik darjah.

4.6 Hasil kerja murid

4.7 Ada kesungguhan/kreativiti

10-5

Page 121: Kit Transisi

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Catatan :

10-6

Ulasan Pegawai Penilai:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________

Tanda tangan dan nama pegawai penilai.

Cadangan penilaian dibuat sekurang-kurangnya 2 kali di sepanjang tempoh program tansisi

Page 122: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 2

PENILAIAN KEMAJUAN MURIDDALAM PROGRAM TRANSISI

Nama Murid : ______________________________ Tarikh : ________

Nama Guru Kelas : ______________________________ Masa : ________

Bil Murid Dalam Kelas : ____________ L ___________ P Jumlah : ________

Bulatkan nombor di skala keberkesanan aktiviti mengikut skala berikut :

5 : Sangat Memuaskan. 4 : Memuaskan. 3 : Sederhana. 2 : Kurang Memuaskan.

1 : Sangat Tidak Memuaskan

Bil Perkara

Penyesuaian diri dengan 5 4 3 2 15 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Minat terhadap aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

5 4 3 2 1

3. Penguasaan kemahiran : 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5. Murid mempunyai keyakinan diri. 5 4 3 2 1

6. Pemupukan nilai murni. 5 4 3 2 1

SkalaKeberkesanan

Catatan

1.kawan-kawan

persekitaran dalam kelas guru / kakitangan

2.

Mewarna

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

PratulisanPrabacaanPranombor

4 Kemahiran Interpersonal

menyanyiberinteraksi

10-7

Page 123: Kit Transisi

Bil Perkara SkalaKeberkesanan

Catatan

7.

aktif

Menunjukkan minat ingin tahu

Mampu mencari maklumat sendiri

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

8.

5 4 3 2 1

Perkembangan Sosio-Emosi

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

10. Perkembangan KemahiranBerkomunikasi

5 4 3 2 1

Menjalankan kerja dan tugasan dengan cara sistematik dan terancang

Mengambil bahagian secara

Berani mencuba sesuatu

Penerokaan melalui deria

Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri

Bekerjasama dalam penyelesaian masalah

Mampu menghadapi konflik kehidupan harian yang mudah

Mampu membuat keputusan sendiri

Sentiasa nampak ceria dan gembira

9. Perkembangan Kemahiran Berfikir

11. 5 4 3 2 1

10-8

Page 124: Kit Transisi

Ulasan Guru :

-----------------------------------------

Tandatangan Guru Kelas :

Tarikh:

10-9

Page 125: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

PANDUAN PENILAIAN PROGRAM TRANSISI

Penilaian Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu terbahagi kepada tiga bahagian:-

Bahagian ketiga: melihat perkembangan potensi pencapaian setiap murid hasil daripada aktiviti yang telah dijalankan.

Bahagian pertama: melihat status pelaksanaan aktiviti.Bahagian kedua: melihat keberkesanan hasil dari pelaksanaan aktiviti

Penilaian bahagian pertama dan kedua boleh digunakan oleh pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian atau Daerah dan pihak Pengurusan Sekolah.Bahagian ketiga pula boleh digunakan oleh Guru Kelas Tahun Satu untuk menilai potensi pencapaianmurid sepanjang program berjalan.

PENILAIAN UNTUK BAHAGIAN PERTAMA :

Dalam bahagian pertama kaedah yang digunakan cuma dengan menandakan tanda ( / ) di ruangan Ya atau Tidak. Dalam bahagian ini terdapat empat bahagian yang dilihat pelaksanaannya iaitu bahagian Pengurusan, Guru Tahun Satu, Murid dan Fizikal Bilik Darjah.

Dari sini kesemuanya mempunyai 50 item yang dilihat iaitu 10 dari bahagian Pengurusan, 10 daribahagian guru Tahun Satu, 23 dari bahagian Murid Tahun Satu dan 7 dari bahagian Fizikal Bilik Darjah.

Setiap item yang ditanda (Ya) oleh penilai, 2 markah diberikan. Ini bermakna 50 item bersamaan 100 markah. Tiada markah untuk item yang ditandakan (Tidak)

Untuk melihat status pelaksanaan aktiviti pula dilihat melalui jumlah markah yang diperolehi mengikut skala berikut :

Markah Tahap KategoriPelaksanaan

80 - 100 markah : Cemerlang ( A ) 60 - 79 markah : Baik ( B ) 40 - 59 markah : Sederhana ( C ) 20 - 39 markah : Sederhana Lemah ( D ) 0 - 19 markah : Lemah ( E )

Sebagai bahan perbincangan, Penilai bolehlah melihat dari aspek pencapaian tahap pelaksanaan dan kategori yang diperolehi. Cadangan untuk memperbaiki status pelaksanan juga boleh dilihat melalui item-item yang tidak ditandakan untuk diberi perhatian dan tindakan selanjutnya.

10-10

Page 126: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

PENILAIAN UNTUK BAHAGIAN KEDUA :

Dalam bahagian kedua kaedah skala likert digunakan untuk menilai keberkesanan aktiviti. Penilaidikehendaki membulatkan nombor berdasarkan penilaian yang diberikan mengikut seperti berikut :

SKALA5 : Sangat Memuaskan

4 : Memuaskan 3 : Sederhana 2 : Kurang memuaskan

Bahagian ini mempunyai 50 item untuk dinilai. 10 dari bahagian Pengurusan, 10 dari Guru Tahun Satu, 23 dari Murid-murid Tahun Satu dan 7 dari bahagian Fizikal Bilik Darjah.

Aktiviti-aktiviti yang ada seperti di panduan digabungkan dengan kebijaksanaan dan budi bicarapenilai melalui pemerhatian dan perbincangan, bolehlah dipertimbangkan untuk skala nombor 5 danbegitulah seterusnya.

1 : Sangat tidak memuaskan

Untuk menentukan tahap keberkesanan aktiviti, Penilai bolehlah menggunakan kebijaksanaan dan budi bicara dalam membuat pemerhatian dan perbincangan berdasarkan Panduan Kriteria Penilaian Mengikut Item di setiap bahagian untuk menentukan pencapaiannya sama ada di tahapsangat memuaskan, memuaskan, sederhana, kurang memuaskan atau sangat tidak memuaskan.

Status keberkesanan aktiviti yang dilaksanakan dilihat melalui peratusan (%) bagi setiap skala yangdibulatkan. Peratusan(%) ini dikira melalui jumlah skala yang dibulatkan dibahagi dengan keseluruhanitem (40) dan didarabkan dengan 100.

Contoh , jika skala 5 ditanda sebanyak 40 oleh Penilai bermakna :

40 X 100 = 80 % 50

Dari sini % yang tinggi bagi skala 5 (sangat memuaskan) bererti keberkesanannya sangat memuaskan. Jika % yang tinggi bagi skala 1 (sangat tidak memuaskan) bermakna keberkesananya sangat tidak memuaskan.

Sebagai bahan perbincangan, Penilai boleh melihat aspek atau item mana yang perlu di pertingkatkan melalui skala yang dibulatkan sama ada 1, 2 atau 3.

10-11

Page 127: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

PENILAIAN UNTUK BAHAGIAN KETIGA

Dalam bahagian ketiga kaedah skala likert juga digunakan untuk menilai keberkesanan aktiviti. Penilai dikehendaki membulatkan nombor berdasarkan penilaian yang diberikan mengikut sepertiberikut :

SKALA5 : Sangat Memuaskan

3 : Sederhana

1 : Sangat tidak memuaskan

4 : Memuaskan

2 : Kurang memuaskan

Bahagian ini mempunyai 12 item untuk dinilai. Semuanya untuk melihat pencapaian setiap murid selepas aktiviti dijalankan.

Status pencapaian murid ini dilihat melalui peratusan (%) keberkesanan setiap item yang dinilai. Peratusan (%) keberkesanan ini dikira dengan melihat jumlah skala yang yang dibulatkan dibahagidengan keseluruhan item (25) dan didarabkan dengan 100.

Contoh : jika Pelajar A mendapat 10 untuk skala 5 bermakna;

20 X 100 = 80.00% 25

Sebagai panduan, para penilai atau guru kelas boleh mengesan kategori murid yang mempunyai pencapaian yang tinggi dan yang masih memerlukan perhatian melalui % keberkesanan pelajar inisecara keseluruhan atau mengikut aspek atau item yang ada.

1. Bahagian Pengurusan (10 item) :

1.1 Kertas Cadangan - ada kandungan seperti:

i. Tajuk, Pengenalan, Objektif, J/Kuasa, Tarikh dan tempat pelaksanaan. ii. Perancangan aktiviti, pelan bertindak, personalia yang terlibat iii. Kewangan - sumber dan perbelanjaan

1.2 Jawatan Kuasa Induk / Kerja

- Penasihat, Pengerusi, Naib/Timbalan, Setiausaha ( guru Tahun Satu ), Bendahari, Ahli Jawatan Kuasa - bidang tugas

masing-masing. - Melibatkan semua guru di sekolah-guru Tahun Satu, panitia

mata pelajaran dan sebagainya

1.3 Taklimat Untuk Guru / Kakitangan

- Melibatkan semua guru dan kakitangan - Personalia yang menyampaikan taklimat - sepatutnya guru besar atau

guru kanan dengan bantuan guru Tahun Satu - Persediaan dan bahan edaran.

10-12

PANDUAN KRITERIA PENILAIAN MENGIKUT ITEM

Page 128: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

1.4 Pelaksanaan aktiviti Pendaftaran

- Aktiviti khas yang sesuai untuk ibu bapa dan murid.

- Penubuhan AJK. kerja - Persediaan yang terancang - jemputan, tempat, peralatan,

kebersihan, sambutan.

Taklimat Ibu Bapa / Penjaga

- Penglibatan ibu bapa - kehadiran - Personalia yang memberi taklimat - Persediaan tempat dan peralatan penyampaian - Bahan Edaran- Kerjasama ibubapa / penjaga membantu aktiviti

Perancangan Aktiviti selepas Minggu Orientasi

- Perancangan aktiviti

- Penyediaan bahan mengikut tahap pencapaian murid - Aktiviti penilaian

- Personalia yang terlibat

1.5 Pemilihan Guru Tahun Satu

- Atas dasar sukarela dan minat

- Kerjasama dengan guru lain

1.6 Penilaian Berterusan

- Cara pemilihan yang digunakan

- Komitmen guru terhadap aktiviti- Persiapan yang disediakan

- Penilaian terhadap pelajar - Penilaian terhadap aktiviti

1.7 Laporan Aktiviti 3 Bulan

- Penilaian terhadap keberkesanan aktiviti - Sekurang-kurangnya 2 kali

- Disediakan dan dihantarkan untuk Sekolah, PPD. dan JPN. - Kandungan laporan - keberkesanan aktiviti, kelemahan, penglibatan dan tahap

pencapaian murid, tindakan susulan.

10-13

Page 129: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

Kerjasama dengan PIBG / Pihak lain yang terlibat 1.8

2. Bahagian Guru Tahun Satu

- Bentuk sokongan PIBG / pihak lain - Penglibatan PIBG dalam perancangan & pelaksanaan aktiviti

(10 Item):

2.1 Memahami Objektif Program Transisi

- Memahami tujuan pelaksanaan program- Memahami tujuan pelaksanaan setiap aktiviti - Memahami tujuan keceriaan kelas - Memahami tujuan hubungan mesra dengan semua pihak yang terlibat termasuk kanak-kanak

2.2 Memahami Kurikulum dan Budaya Prasekolah

- Ada kesinambungan aktiviti dari Prasekolah - Tahu cara menceria dan kedudukan perabot di kelas - Dapat membina hubungan mesra dengan murid-murid - Faham corak pengajaran bertema, gabungjalin dan main sambil

belajar

2.3 Kesediaan Memahami Perbezaan Murid

- Ada cara membina hubungan dengan murid yang berbeza - Penggunaan pendekatan kasih sayang dengan murid - Ada unsur-unsur kemahiran melayan - Menggunakan pelbagai teknik melayan kerenah murid

2.4 Kemesraan Terhadap Murid

- Ada sentuhan dan pujian - Penglibatan semua murid dalam aktiviti - Mempunyai pelbagai kaedah melayan - Suara yang menyenangkan dalam percakapan dan teguran - Riaksi riang, menyeronokkan di kalangan murid

10-14

Page 130: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

2.5 Persediaan Menjalankan Aktiviti Transisi

- Perancangan awal setiap aktiviti - Pemilihan aktiviti yang bersesuaian dengan pencapaian murid - Alat bantu yang bersesuaian dan menarik - Pemilihan tempat yang sesuai - Bantuan rakan sekerja

2.6 Memahami Teknik Penyelesaian Masalah dan Teknik TOC

- Mengetahui beberapa teknik penyelesaian masalah - Tahu menggunakan pendekatan 'TOC' - Teknik Awan, Sebab

dan Akibat, Mencita-citakan Kejayaan dan lain-lain - Menggunakan teknik yang difahami dalam aktiviti pengajaran

dan pembelajaran

2.7 Memahami Pelaksanaan Aktiviti Tematik

- Memahami maksud dan matlamat pengajaran bertema - Mengetahui tahap pendekatan tematik - tahap pemilihan tema,

penerokaan tema dan pelaksanaan. - Keseragaman dengan guru mata pelajaran yang lain - Menyediakan tema tertentu mengikut minggu

2.8 Personaliti dan Penampilan Guru

- Kesesuaian pemilihan pakaian yang dipakai

- Penampilan keseluruhan

- Kekemasan guru- Keceriaan perwatakan guru

2.9 Kerjasama dengan guru yang lain

- Dapat dilihat bantuan dari rakan-rakan lain dalam pengajaran, bahan dan persiapan kelas.

2.10 Usaha meningkatkan kemahiran

sekolah lain melalui pembacaan. - Ada perbincangan dengan pihak pengurusan dan rakan dari

10-15

Page 131: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

3. Bahagian Murid-Murid Tahun Satu (23 Item) :

3.1 Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dengan kawan- Corak perhubungan dengan kawan-kawan - Cara murid menghormati kawan-kawan lain - Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi

Penyesuaian diri dengan guru- Corak perhubungan dengan guru

Penyesuaian diri dengan persekitaran kelas

- Cara murid menghormati guru - Mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap situasi

- Cara memelihara persekitaran kelas yang ceria - Cara murid menjaga menghayati kebersihan dan keceriaan kelas - Mengamalkan nilai-nilai murni dalam penggunaan setiap alat dan

sudut

3.2 Minat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran

- Murid-murid nampak ceria, seronok dan gembira dalam aktivitipengajaran dan pembelajaran.

- Sentiasa aktif dan terkawal

3.3

- Mematuhi arahan guru dalam setiap aktiviti - Melakukan aktiviti dengan penuh bersungguh-sungguh - Melihatkan kerjasama di antara murid - Saling bantu membantu dalam keadaan-keadaan tertentu

Penguasaan Kemahiran

Pratulisan- Dapat menggunakan kemahiran motor halus – memegang

pensil, menulis dengan arahan, menyambung titik-titik hingga membentuk huruf, dapat menulis huruf atau perkataan dengan

baik- Dapat menuliskan beberapa perkataan atau ayat-ayat mudah - Dapat membaca ayat-ayat mudah

Prabacaan- Dapat mengenal dan menyebut huruf atau nombor yang awal - Dapat menyambungkan huruf menjadi perkataan - Dapat membaca perkataan-perkatan mudah

10-16

Page 132: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

Pranombor- Dapat mengawal dan menyebut nombor 1 digit - Dapat menyambungkan titik nombor

Mewarna- Dapat mengenal warna-warna asas - Dapat mempelbagaikan warna dalam aktiviti yang diberikan - Mampu mewarnakan gambar dalam ruangan yang disediakan

3.4 Kemahiran Berkomunikasi

Berinteraksi dengan rakan- Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan - Tidak menimbulkan kemarahan kawan yang lain - Bermain dengan kawan-kawan

Berinteraksi dengan guru - Berinteraksi dalam keadaan yang menyeronokkan - Tingkah laku tidak timbulkan kemarahan guru - Dapat mengikut arahan-arahan yang diberikan - Membantu guru di situasi-situasi yang tertentu

Penglibatan dengan aktiviti menyanyi

- Sama-sama menampakkan kegembiraan bersama kawan

3.5

- Dapat sama-sama terlibat dalam aktiviti nyanyian - Dapat menggayakan senikata dengan perbuatan

Keyakinan diri

- Berani tampil ke hadapan untuk melibatkan diri dalam sesuatuaktiviti

3.6 Pemupukan nilai murni

- Boleh membantu guru dan rakan tanpa diberi arahan - Dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan baik dan berkesan - Sentiasa awal dan mendahului kawan-kawan yang lain - Semangat berlumba-lumba dalam menyiapkan sesuatu aktiviti

Sentiasa mengucapkan salam kepada guru-guru atau kawan- kawan Sentiasa mengucapkan terima kasihMenghormati harta kawan-kawan Bersalam dengan guru sewaktu sampai dan balik Tidak berebut-rebut ketika membeli barangan Berbaris dengan baik sewaktu di perhimpunan, ketika masukkelas atau bergerak ke sesuatu tempat

10-17

Page 133: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

3.7 Kemajuan Murid Dalam Pendekatan Tematik

Mengambil bahagian secara aktif

- mengikut arahan dari masa ke semasa - cepat melakukan sesuatu aktiviti - memberi sumbangan idea dan tenaga dalam aktiviti berkumpulan - seronok dalam pembelajaran

Berani mencuba sesuatu- tidak teragak-agak dalam sesuatu aktiviti - terus melakukan sesuatu yang diminta

Menunjukkan minat ingin tahu- selalu bertanya dalam kelas - menggunakan masa lapang meninjau maklumat di sudut pembelajaran - sering berbincang dan bertanya kawan

Mampu mencari maklumat sendiri- sering melawat sudut-sudut pembelajaran - selalu meneroka dengan deria - tidak banyak membuang masa

Penerokaan melalui deria- mengkaji dan meneroka menggunakan deria- melihat, mendengar, merasa, menghidu dan menyentuh - Mengambil bahagian secara aktif - Berani mencuba sesuatu - Menunjukkan minat ingin tahu - Mampu mencari maklumat sendiri - Penerokaan melalui deria

3.8 Perkembangan Sosio-Emosi

Bertanggungjawab di atas tingkah laku sendiri- berani mengaku kesilapan / kesalahan - sanggup meminta maaf - sedia menerima teguran guru dan rakan

Bekerjasama dalam penyelesaian masalah- bekerja dalam kumpulan - bersetuju dengan keputusan bersama - bersama menjalankan sesuatu tugasan

10-18

Page 134: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

Mampu menghadapi konflik yang mudah- tidak menganggu kawan - boleh berbincang dengan guru - mampu menegur tingkahlaku kawan - sanggup membantu kawan

Mampu membuat keputusan sendiri- tekun membuat aktiviti individu - berani memohon kebenaran keluar kelas - membuat aktiviti 3M dengan sendiri

Sentiasa nampak ceria dan gembira- mudah senyum- mudah ketawa- aktif terkawal- melibatkan diri dalam aktiviti kelas

4. Bahagian Fizikal Bilik Darjah (7 Item)

4.1 Lokasi bilik darjah

sekolah.

- Kedudukan bilik darjah yang sesuai - tidak jauh dari kelas lain, tidak terlalu hampir dengan jalan, sungai atau pintu pagar

4.2 Keceriaan bilik darjah

- Pameran bahan-bahan hasil kerja murid

- Kebersihan dan keceriaan kerusi meja yang menarik - Mempunyai ruang untuk aktiviti-aktiviti kumpulan kecil - Pandangan keseluruhan yang menarik dari sudut pandangan

- Kebersihan setiap sudut dan ruang - Pemilihan warna-warna yang menarik - Mempunyai langsir yang bersih dan menarik

- Susunan bahan bantu mengajar di setiap sudut

kanak-kanak

4.3 Pemilihan dan susunan perabot

- Saiz kerusi meja dan perabot yang bersesuaian - Bilangan kerusi meja dan perabot yang mencukupi - Susunan kerusi meja ikut kumpulan - Susunan perabot-perabot lain yang kemas dan teratur

10-19

Page 135: Kit Transisi

Modul 10 Tajuk 3

4.4 Penggunaan ruang / sudut

- Mempunyai susunan sudut-sudut mata pelajaran yang teratur - Ada ruang aktiviti bacaan individu - Ada ruang untuk aktiviti kumpulan besar - Ada sudut-sudut untuk aktiviti kumpulan kecil - Penggunaan ruang atau sudut sepenuhnya

4.5 Keceriaan Luar Bilik Darjah

- Dinding luar yang bersih dan menarik - Mempunyai rak kasut (jika murid diminta menanggalkan kasut

sebelum masuk ke kelas) - Susunan kasut yang memudahkan murid untuk memakai dan

mengenali kasut merka - Ada sudut bacaan atau aktiviti murid sewaktu rehat

4.6 Hasil Kerja Murid

- Terdapat hasil kerja murid dipamerkan di sudut-sudut matapelajaran - Hasil kerja itu silih berganti

4.7 Ada Kesungguhan/ Kreativiti

- Secara keseluruhan nampak kesungguhan dan kreativiti dalampengurusan fizikal bilik darjah

10-20

Page 136: Kit Transisi

MODUL 11 PERANCANGAN STRATEGIK :

PROGRAM TRANSISI

Tajuk Perkara1 Sumber Kewangan

2 Sumber Tenaga

3 Perancangan Menyeluruh

4 Pelan Tindakan Utama

Page 137: Kit Transisi

Sumber Kewangan

Beberapa pertimbangan penting perlu diambil kira sebelum pelaksanaan Program Transisi secara menyeluruh pada tahun 2001. Antara pertimbangan tersebut ialah dari aspek :

Sumber Tenaga Perancangan Menyeluruh Pelan Tindakan Utama

Tajuk 1

PERANCANGAN PROGRAM

Sumber Kewangan

Pada peringkat awal, satu peruntukan khas telah disediakan untuk membiayai aktiviti-aktivitipersiapan awal seperti mengadakan perbincangan dengan wakil-wakil Bahagian KementerianPendidikan, Jabatan Pendidikan negeri, Guru-guru Besar, Guru-guru Tahun Satu, Guru-guru Prasekolah dan pihak swasta bagi mendapatkan input-input yang diperlukan.

Ini diteruskan dengan mesyuarat pembinaan dan pemurniaan Manual dan Kit Program Transisi. Sebelum manual dan kit ini disebarluaskan, dengan sumber kewangan yang ada, satu kajian rintis terhadap enam buah sekolah telah dijalankan. Latihan khas juga diberikan kepada semua kakitangansumber peringkat negeri dan daerah sebelum pelaksanaan secara menyeluruh dijalankan pada awal 2001.

Untuk perancangan seterusnya, adalah diharapkan agar pihak Jabatan Pendidikan Negeri dapatmembuat perancangan awal dengan mengambil kira aktiviti Program Transisi ini dalam penyediaanperuntukan latihan bagi setiap negeri untuk tahun-tahun seterusnya.

Begitu juga dengan pihak pengurusan sekolah diharapkan dapat menjadikan aktiviti Program Transisiini sebagai salah satu aktiviti dalam panitia mata pelajaran agar keperluan kewangan dan bahan-bahan dapat disalurkan melalui peruntukan yang sedia ada.

11-1

Page 138: Kit Transisi

Tajuk 2

Adalah diharapkan selepas latihan yang diberikan pihak Jabatan Pendidikan negeri pula akan dapat melatih kakitangan sumber mereka di peringkat bahagian, daerah dan sekolah masing-masing.

Kejayaan pelaksanaan Program Transisi ini juga banyak bergantung kepada kepakaran sumber tenaga di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah.

Dalam hal ini satu jaringan kumpulan tenaga pakar telah dibina untuk setiap peringkat yangditetapkan. Di peringkat negeri, seramai empat orang personalia yang terdiri daripada seorangPegawai Jabatan Pendidikan Negeri, seorang Guru Besar, seorang Guru Penolong Kanan dan seorang Guru Tahun Satu telah dilatih oleh Pusat Perkembangan Kurikulum selama lima hari empat malam.

Dengan adanya jaringan kakitangan sumber ini, pelaksanaan dan pemantauan program akan dapatdilaksanakan secara menyeluruh bagi mencapai matlamat yang diharapkan

11-2

Sumber Tenaga

Page 139: Kit Transisi

Tajuk 3

Perancangan yang menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam Program Transisi ini akan memastikan program ini mencapai kejayaan yang diharapkan. Antara perancangan yang perlu diberi perhatian ialah :

Penglibatan jawatankuasa secara menyeluruh sama ada di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah

Komitmen dan kerjasama yang jitu antara pihak pengurusan sekolah dengan semua guru di sesebuah sekolah

Persediaan awal yang perlu dilakukan oleh semua guru Tahun Satu dan panitia mata pelajaran yang terlibat

Perancangan dan pelaksanaan yang teratur bagi setiap peringkat sama ada di peringkat awal pelaksanaan, semasa Minggu Orientasi, semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang menjuruskan kepada pendekatan tematik, main sambil belajar dan bersepadu.

Latihan dan peningkatan ilmu yang berterusan untuk semua kakitangan sumber di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah

Pemantauan yang berterusan untuk melihat keberkesanan dan mengesan kelemahan yang ada

Membudayakan setiap aktiviti yang dirancang agar ia sebati dengan kehidupan seharian murid dan guru sama ada di dalam atau luar bilik darjah

11-3

Perancangan Menyeluruh

Page 140: Kit Transisi

Tajuk 4

Bagi memastikan pelaksanaan program ini berjalan lancar, satu Pelan Tindakan Utama sangat diperlukan agar keseragaman aktiviti dapat diteruskan. Setiap aktiviti dalam pelan ini perlu dirancang

engikut peringkat yang telah ditetapkan seperti :

eringkat Perancangan Awal

ntara tindakan yang perlu dilakukan ialah :

t perancangan dan pelaksanaan program di peringkat negeri, bahagian, daerah dan

Mengadakan kursus perkembangan staff di peringkat sekolah

Taklimat kepada ibu bapa murid yang akan masuk ke Tahun Satu

m

P

A

Penubuhan jawatankuasa di peringkat negeri, bahagian, daerah dan sekolah Mesyuarasekolah.Pemilihan guru Tahun Satu yang bersesuaian

Persediaan fizikal di bilik darjah Majlis pendaftaran murid dan aktiviti suaikenal Kerjasama dari pihak pengurusan Prasekolah

ktiviti Di Minggu Orientasi

n di kalanganereka yang datang dari latarbelakang budaya dan sosio-ekonomi yang berbeza.

enceriakan bilik darjah mereka sebelum proses pengajarandan pembelajaran bermula secara formal

A

Aktiviti minggu pertama orientasi bertujuan untuk menggalakan murid-murid berinteraksi dan berkenalan antara satu dengan lain di samping mengurangkan rasa malu dan segam

Aktiviti minggu kedua orientasi bertujuan untuk meningkat dan memupuk semangat kerjasama secara kolaberatif di kalangan murid agar dapat m

11-4

Pelan Tindakan Utama

Page 141: Kit Transisi

Aktiviti Selepas Minggu Orientasi

Aktiviti selepas Minggu Orientasi bermula pada minggu ketiga bulan Januari hinggalah ke akhir bulan Mac. Dalam masa ini proses pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa. Penekanan hendaklah dijuruskan kepada aktiviti main sambil belajar, pengajaran bertema (tematik) danbersepadu.

Dalam masa yang sama aktiviti-aktiviti pranombor, pratulisan, prabacaan dan melukis turut diberikan perhatian. Diharapkan melalui aktiviti yang dirancang akan dapat mengesan potensi dan kelemahanmurid dalam bidang-bidang tertentu.

Penilaian Program

Satu format borang penilaian telah direkabentuk bagi kegunaan semua personalia yang terlibat. Format penilaian ini boleh digunakan dengan mudah oleh semua pegawai yang bertanggungjawab dalam pemantauan program seperti Pegawai dari Kementerian, Jemaah Nazir, Jabatan PendidikanNegeri, Bahagian dan Daerah serta Pihak Pengurusan Sekolah.

11-5

Page 142: Kit Transisi

PENGHARGAAN

Semua BahagianKementerian Pendidikan Malaysia

Semua Jabatan Pendidikan Negeri

Semua Ahli PasukanProgram Transisi Prasekolah Ke Tahun Satu

Unit Prasekolah Pusat Perkembangan Kurikulum

Persatuan Tadika Malaysia

SEKOLAH CONTOHSekolah Kebangsaan Singkir, Bidong, Kedah

Sekolah Kebangsaan Kuala Dipang, Jeram, Perak Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, Ipoh, Perak

SEKOLAH RINTISSekolah Kebangsaan Seksyen 20, Shah Alam, Selangor

Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur, W. Persekutuan Sekolah Kebangsaan Dato' Shah Bandar Abu Bakar, Negeri Sembilan

Sekolah Kebangsaan Pengkalan Ranggon, Kerteh, Terengganu Sekolah Kebangsaan Permatang Badak, Kuantan, Pahang

Sekolah Kebangsaan Jeram Mengkuang. Bidor, Perak

Juru Teknik Pusat Perkembangan KurikulumEn.Che Azman Bin Yusuf

En.Hamzah Bin Isa

Juru Taip Pusat Perkembangan KurikulumEn. Johari Md. Zain

Pn. Malizala Bt. Rahmat