Click here to load reader

KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC -

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC -

K HOCH BÀI HC MÔN TIN HC
Phn mm h tr: Luyn tp s dng chut vi Mouse Skills S tit: 02 - Tit PPCT t 01 n 02 (thc hin t ngày27/08/2018 n ngày 01/09/2018) - Tun 01 Lp dy: 6A Thit b dy hc + dng c hc tp: Lp k hch bài hc chu áo, sách giáo khoa, c k tài liu hng dn trc khi n lp. .............................................................................................................................................................................
* TIN TRÌNH DY HC TG Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giáo viên Ni dung+ Ghi bng A. GII THIU.
- Mc ích: Giúp HS bit cách cm chut, bit xut s ca phn mm MOUSE SKILLS - Nhim v: HS c ni dung SGK - Phng thc hot ng: cá nhân - Thit b, hc liu c s dng: sách giáo khoa, máy tính - Sn phm hc tp (nu có): . - Báo cáo: Ghi bn- Trình bày trên máy
- Giao vic: các em hãy c SGK trang 68 - Hng dn, h tr: gii thiu chut và cách cm chut - Phng án ánh giá: hc sinh thao tác nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: hc sinh e ngi không dám cm chut
-Thao tác t tay lên chut: Em dùng tay phi gi chut, ngón tr t lên nút trái, ngón gia t lên nút phi chut -Phn mm c phát trin bi t chc phi li nhun ca Anh Quc. - Phn mm Mouse Skills là phn mm giúp ngi dùng luyn tp k nng thao tác vi chut máy tính.
B. C IM VÀ CHC NNG - Mc ích: Giúp HS bit c im và chc nng luyn tp chut - Nhim v: HS c ni dung SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân - Thit b, hc liu c s dng: sách giáo khoa - Sn phm hc tp (nu có): . - Báo cáo:
- Giao vic: các em hãy c c im và chc nng trang 68 - Hng dn, h tr: quan sát, giúp các em - Phng án ánh giá: - D kin tình hung xy ra và gii pháp:
c im: -Có phiên bn trc tuyn và phiên bn cài t -Giao din n gin, d dùng -Gm 5 cp -Có tính im cho tng cp Chc nng: - là phn mm giáo dc, giúp luyn tp s dng chut
C. U VÀ NHC IM - Mc ích: Giúp hs bit u nhc im ca phn mm - Nhim v: HS c ni dung SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân - Thit b, hc liu c s dng: sách giáo khoa - Sn phm hc tp (nu có): . - Báo cáo:
- Giao vic: các em hãy c u nhc im trang 69 - Hng dn, h tr: quan sát, giúp các em - Phng án ánh giá: - D kin tình hung xy ra và gii pháp:
u im: - Trc quan, d s dng, có phiên bn offline và online, ng dng hiu qu trong hc tp. Nhc: -Giao din cha hp dn
D. CÀI T VÀ S DNG - Mc ích: HS có kh nng s dng mouse skills luyn tp chut - Nhim v: HS c ni dung SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân
- Giao vic: các em hãy c các bc trang 69 và thc hành
Cài t: em có th s dng trc tuyn hoc ti v máy tính cài t ti trang web:
PHÒNG GIÁO DC VÀ ÀO TO TRI TÔN CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM TRNG THCS ………… c lp –T do –Hnh phúc
TG Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giáo viên Ni dung+ Ghi bng - Thit b, hc liu c s dng: sách giáo khoa - Sn phm hc tp: Hc sinh thc hành - Báo cáo: HS báo cáo s im t c
- Hng dn, h tr: quan sát, giúp các em - Phng án ánh giá: - D kin tình hung xy ra và gii pháp:
S dng :
B1: Nháy ôi chut vào biu tng B2: Nhn phím bt k bt u B3: Luyn tp vi 5 mc -Mc 1: luyn thao tác di chuyn chut -Mc 2: luyn thao tác nháy chut -Mc 3: luyn thao tác nháy úp chut -Mc 4: luyn thao tác nháy phi chut -Mc 5: luyn thao tác kéo th chut
5. Rút kinh nghim: u im: .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Hn ch: ........................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... Hng khc phc: ............................................................................................................................................................ Ngày tháng nm 2018
Duyt ca BGH nhà trng T trng chuyên môn Ngi son
K HOCH BÀI HC MÔN TIN HC Ch : THÔNG TIN VÀ X LÍ THÔNG TIN S tit: 3 Tit PPCT t 3 n 5 (thc hin t ngày ..................................................... n ngày .......................................................... )
Thit b dy hc + dng c hc tp: ......................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................
* TIN TRÌNH DY HC Thi gian
Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giáo viên Ni dung+ Ghi bng
A. Hot ng khi ng: H1.
- Tên hot ng: KHI NG - Mc ích: bit thông tin là gì?
- Nhim v: quan sát các hình nh - Phng thc hot ng: cá nhân - Thit b, hc liu c s dng (nu có): sách giáo khoa… - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: nhit ngày tip theo là 27- 35oC
- Giao vic: các em hãy quan sát các hình nh và in vào ch trng - Hng dn, h tr: quan sát, giúp các em - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: Hs b nhm gia hôm nay và ngày mai
B. Hot ng khám phá: H 1: - Tên hot ng: Thông tin là gì?
- Mc ích: Bit khái nim thông tin.
1. Thông tin là gì?
- Nhim v: tìm hiu SGK, quan sát hình nh và tr li - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): ..................................... - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: Khái nim thông tin. Ví d
- Giao vic: Các em hãy tìm hiu SGK và cho bit thông tin là gì? - Hng dn, h tr: quan sát H các em. - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: ................................
Thông tin là tt c nhng con ngi thu nhn c t th gii xung quanh (s vt, s kin, hình nh…) và v chính con ngi. Thông tin mang li s hiu bit cho con ngi.
PHÒNG GIÁO DC VÀ ÀO TO CHÂU THÀNH CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
TRNG THCS ……………. c lp –T do –Hnh phúc
nào? Mc ích: Nhn bit c các dng thông tin.
2. Thông tin có nhng dng nào?
- Nhim v: tìm hiu các dng thông tin, làm bài tp cui trang 4. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có):. - Báo cáo: các dng thông tin, tr li bài tp
- Giao vic: Các em hãy cho bit thông tin có các dng nào? - Hng dn, h tr: quan sát… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: tr li khác SGK, gi ý 3 dng thông tin c bn.
Có 3 dng thông tin c bn: - Dng vn bn: ch, s, kí hiu trong
sách, ch vit trong v... - Dng hình nh: hình v minh ha
trong sách, hình nh chú chut Mickey trong phim, nh chp mt ngi bn,…
- Dng âm thanh: ting chim hót, ting còi ô tô, ting cô giáo ging bài,…
H 3 Tên H: tìm hiu s x lí
thông tin Mc ích: Hiu c quá trình x lí thông tin.
3. Tìm hiu s x lí thông tin
- Nhim v: tìm hiu quá trình x lí thông tin, làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có):. - Báo cáo: quá trình x lí thông tin, làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy cho bit có my bc x lí thông tin? Nêu các bc? Hãy v s x lí TT trên máy tính? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: nhm gia các bc x lí TT và s x lí TT
S x lí thông tin trên máy tính: U
VÀO TT cha
H 4 Tên H: Máy tính – Công c h
tr con ngi x lí TT M: Bit c li ích ca máy tính i vi con ngi.
4. Máy tính – Công c h tr con ngi x lí TT
- Nhim v: tìm hiu H x lí thông tin ca con ngi, làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: quá trình x lí thông tin ca con ngi, làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy cho bit H x lí thông tin ca con ngi? Thit b nào giúp con ngi x lí thông tin? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: tr li sai bài tp
H 5 Tên H: TT c biu din trên
máy tính nh th nào? M: Hiu c quá trình biu din thông tin trên máy tính
5. TT c biu din trên máy tính nh th nào?
- Nhim v: Tìm hiu quá trình x lí thông tin trên máy tính. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: quá trình x lí thông tin ca trên máy tính.
- Giao vic: Các em hãy cho bit quá trình x lí thông tin trên máy tính? Thông tin trên máy tính biu din di dng gì? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và
Thông tin trên máy tính c biêu din di dng dãy bit. Dãy bit (còn gi là dãy nh phân) gm 2 kí hiu 0 và 1.
gii pháp: tr li sai quá trình x lí thông tin trên máy tính.
C. Hot ng tri nghim: H1 Tên H: Thông tin quanh em
M: cng c các dng thông itn 1. Thông tin quanh em
- Nhim v: làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có):. - Báo cáo: làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy c SGK và tr li? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: tr li sai bài tp
Môi trng sng
S T T
Vn bn
Hình nh
Âm thanh
2
3
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

4
5
6
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

H 2 Tên H: Máy tính h tr con
ngi nh th nào? M: Cng c li công dng ca máy tính.
2.Máy tính h tr con ngi nh th nào?
- Nhim v: làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có):. - Báo cáo: làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy c SGK và tr li? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: tr li sai bài tp
STT Có s dng công c h tr
Công c ó h tr con ngi nh th nào?
1
2
3
4
5
6
D. Hot ng ghi nh: Cng c li kin thc. - Thông tin và hot ng x lí thông
tin. - Ba dng thông tin c bn: vn bn,
hình nh, âm thanh.
- Dãy bit (dãy nh phân) gm 2 kí hiu 0 và 1.
E. Hot ng c thêm: 5. Rút kinh nghim:
u im: ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... Hn ch: ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................... Hng khc phc: ............................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................
Ngày tháng nm Duyt ca BGH nhà trng T trng chuyên môn Ngi son
K HOCH BÀI HC MÔN TIN HC Ch : Máy tính và ng dng S tit: 3 Tit PPCT t tit 6 n tit 8 (thc hin t ngày 12/9/2018 n ngày 21/9/2018) Thit b dy hc + dng c hc tp: Giáo án, SGK
* TIN TRÌNH DY HC Thi gian
Hot ng ca hc sinh Hot ng ca giáo viên Ni dung + Ghi bng
10’ A. Hot ng khi ng: H1.
- Tên hot ng: Khi ng - Mc ích: Nhn bit máy tính in t, các loi máy tính và ng dng ca máy tính trong cuc sng.
- Nhim v: quan sát các hình nh trong SGK - Phng thc hot ng: cá nhân - Thit b, hc liu c s dng (nu có): sách giáo khoa… - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: Nhn bit máy tính in t, k c các loi máy tính và ng dng ca máy tính trong cuc sng.
- Giao vic: Các em hãy quan sát các hình nh và và ánh du vào hình mà em cho ó là máy tính in t? Em hãy nêu nhng loi máy tính mà em bit? Mc ích s dng trong cuc sng? - Hng dn, h tr: quan sát, giúp các em… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: Hs ánh du sai, nêu sai mc ích s dng
B. Hot ng khám phá: 20’ H 1:
- Tên hot ng: Các loi máy tính thông dng. - Mc ích: Bit mt s loi máy tính thông dng.
1. Các loi máy tính thông dng.
- Nhim v: tìm hiu SGK và tr li - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng
- Giao vic: Các em hãy tìm hiu SGK cho bit có bao nhiêu loi máy tính thông dng? Em hãy mô t tng loi? Em hãy nêu tên mt s thit b khác
- Bao gm: Máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bng, máy ch. - Mt s thit b khác hot ng nh máy tính: in thoi thông minh, thit b eo thông minh, máy chi game,
PHÒNG GD & T HUYN TRI TÔN CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM TRNG THCS TT TRI TÔN c lp –T do –Hnh phúc
(nu có): .................................... - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: nêu c mt s loi máy tính thông dng, mt s thit b khác ging máy tính
hot ng nh máy tính? - Hng dn, h tr: quan sát hng dn các em. - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: HS tr li sai, giáo viên gi HS khác và GV tr giúp
tivi thông minh
25’ H 2 Tên hot ng: Hai thành phn
ca mt máy tính. Mc ích: Bit c cu trúc ca mt máy tính gm nhng gì
2. Hai thành phn ca mt máy tính.
- Nhim v: Tìm hiu cu trúc ca máy tính, làm bài tp. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK… - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: nhn bit c các thành phn ca mt máy tính, hiu c phn cng và phn mm máy tính.
- Giao vic: Các em hãy cho bit mt máy tính gm nhng thành phn nào? Th nào là phn cng? Th nào là phn mm? Em hãy cho bit mi quan h gia phn cng và phn mm.
- Hng dn, h tr: quan sát hot ng ca HS… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: nhn dng cha úng phn cng và phn mm.
- Máy tính cn có hai thành phn là phn cng và phn mm hot ng c. + Phn cng là tt c các thành phn, thit b vt lí ca máy tính mà ta có th tip xúc c. ví d: bàn phím, chut… + Phn mm là các câu lnh máy tính diu khin hot ng ca phn cng hoc phc v nhu cu nào ó ca con ngi. ví d: phn mm Paint dùng v, phn mm Word dùng son tho vn bn. - Phn cng máy tính hot ng di s iu khin ca phn mm.
35’ H 3 Tên hot ng: Máy tính c
dùng làm gì? Mc ích: Bit c tác dng ca máy tính trong cuc sng.
3. Máy tính c dùng làm gì?
- Nhim v: tìm hiu các công dng ca máy tính, làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: Hiu c nhng lnh vc ca máy tính, làm bài tp.
- Giao vic: Em hãy nêu nhng lnh vc mà máy tính h tr con ngi? Các em hãy làm bài tp SGK
- Máy tính h tr con ngi trong nhiu lnh vc nh gii trí, hc tp, liên lc, trao i, tra cu thông tin và mua bán trc tuyn.
- Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: Cha nhn bit úng các lnh vc ca máy tính.
C. Hot ng tri nghim: 20’ H1
Tên hot ng: úng hay sai Mc ích: Cung c kiên thc
1. úng hay sai?
- Nhim v: làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy c SGK và tr li? - Hng dn, h tr: quan sát giúp Hs yu… - Phng án ánh giá: nhn xét - D kin tình hung xy ra và gii pháp: tr li sai bài tp
20’ H2
Tên hot ng: Tình hung Mc ích: Cng c li kin thc
2. Tình hung
- Nhim v: làm bài tp SGK. - Phng thc hot ng: cá nhân, nhóm - Thit b, hc liu c s dng (nu có): SGK - Sn phm hc tp (nu có): - Báo cáo: làm bài tp.
- Giao vic: Các em hãy c SGK và tr li? - Hng dn, h tr:…