Click here to load reader

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - fit.lqdtu.edu.vn60t-2014).pdfvà qui hoạch tuyến tính tham số làm cơ sở học tập và nghiên cứu các môn khoa học ứng

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN - fit.lqdtu.edu.vn60t-2014).pdfvà qui hoạch tuyến tính...

 • HC VIN K THUT QUN S

  KHOA Cng ngh Thng tin

  CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  CNG CHI TIT HC PHN

  TI U HA

  1. Thng tin v gio vin

  TT H tn gio vin Hc hm Hc v n v cng tc

  (B mn)

  1 Nguyn Trng Ton Ging vin chnh TS B mn Ton

  2 V Thanh H Ging vin chnh TS B mn Ton

  3 V Anh M Ging vin ThS B mn Ton

  Thi gian, a im lm vic: B Mn Ton, P1301 nh S4

  a ch lin h: B mn Ton, Khoa CNTT, Hc vin KTQS,

  in thoi, email: 069 515 330, [email protected]

  Cc hng nghin cu chnh: Ti u ha, L thuyt ti u t hp, Ton ri

  rc, Cc phng php tnh ton s

  2. Thng tin chung v hc phn

  - Tn hc phn: TI U HA

  - M hc phn: 12.1.24.1.5

  - S tn ch: 3

  - Hc phn (bt buc hay la chn): Bt buc

  - Cc hc phn tin quyt: i s tuyn tnh v hnh hc gii tch

  - Cc yu cu i vi hc phn (nu c):

  - Gi tn ch i vi cc hot ng:

  Nghe ging l thuyt : 30

  Lm bi tp trn lp : 15

  Tho lun : 6

  Thc hnh, thc tp ( PTN, nh my, thc tp...): 9

  n tp, kim tra :

  Hot ng theo nhm:

  T hc: 90

  - Khoa/B mn ph trch hc phn, a ch: B Mn Ton, P1301, nh S4

 • 3. Mc tiu ca hc phn

  - Kin thc: Trang b cho hc vin nhng kin thc c bn ca L thuyt

  ti u, Bi ton qui hoch tuyn tnh, L thuyt i ngu, Bi ton vn ti

  v qui hoch tuyn tnh tham s lm c s hc tp v nghin cu cc mn

  khoa hc ng dng.

  - K nng: Vn dng l thuyt gii c cc loi bi tp cho.

  - Thi , chuyn cn: tham gia y cc gi hc trn lp, tch cc tham

  gia kin xy dng bi, ch ng t hc v lm y cc bi tp nh.

  4. Tm tt ni dung hc phn .

  Chng 1. Bi ton ti u ho v cc vn c s .

  Phn loi bi ton ti u, khng gian Euclide, C s gii tch li

  Chng 2. Bi ton Qui hoch tuyn tnh.

  Phng php n hnh hai pha, phng php hm pht, bi ton QHTT

  dng hn hp, x l bt thng.

  Chng 3. L thuyt i ngu.

  Bi ton QHTT i ngu, phng php n hnh i ngu

  Chng 4. Bi ton vn ti.

  Phng php th v gii bi ton vn ti cn bng v khng cn bng thu

  pht.

  Chng 5. Bi ton Qui hoch tham s.

  Xt 2 bi ton: Hm mc tiu ph thuc tham s v rng buc ph thuc

  bc nht vo mt tham s.

  5. Ni dung chi tit hc phn (tn cc chng, mc, tiu mc)

  Chng,

  mc, tiu

  mc

  Ni dung S

  tit

  Gi. trnh,

  Ti liu

  tham kho

  Ghi

  ch

  Chng 1 Bi ton ti u ho v cc vn c s 8 1,2, 3,4

  1.1

  Bi ton ti u ho v phn loi bi

  ton

  1.1.1 Bi ton ti u ho tng qut

  1.1.2 Phn loi bi ton

  1.2

  Mt s m hnh thc t

  1.2.1 Bi ton lp k hoch sx ti u

  1.2.2 Bi ton vn ti

 • 1.3

  Khng gian Euclide n-chiu

  1.3.1 Vector n- chiu

  1.3.2 Tch v hng ca 2 vector

  1.3.3 Chun ( i) ca vector

  1.3.4 Khng gian con

  1.3.5 Siu phng v na khng gian

  1.3.6 T hp tuyn tnh

  1.3.7 C s ca khng gian Rn

  1.3.8 Hng ca mt h vector

  1.4

  C s gii tch li

  1.4.1 ng thng i qua 2 im

  1.4.2 Tp li

  1.4.3 T hp li

  1.4.4 Nn li

  1.4.5 Cu trc tp li

  1.4.6 Tp li a din v a din li

  Chng 2 Bi ton Qui hoch tuyn tnh 16 1, 2,3,4,5,6

  2.1

  Bi ton thc t v ngha hnh hc

  1.1.1 Bi ton lp k hoch sn xut ti u

  1.1.2 Th d thc t v ngha hnh hc

  2.2 Bi ton qui hoch tuyn tnh dng

  chnh tc

  2.2.1 M hnh ton hc

  2.2.2 Cc nh l c bn

  2.3

  Thut ton n hnh (Simplex)

  2.3.1 ng li chung

  2.3.2 C s thut ton

  2.4

  Bng n hnh

  2.4.1 Lp bng n hnh xut pht

  2.4.2 Qui tc chuyn bng theo c s mi

  2.4.3 S khi ca thut ton n hnh

  2.5

  Phng php hm pht

  2.5.1 Lp bi ton M

  2.5.2 Th d ng dng

  Phng php n hnh 2 pha

 • 2.6 2.6.1 tng ca phng php

  2.6.2 Th d ng dng

  2.7 Bi ton qui hoch tuyn tnh dng

  chun

  2.8 X l cc trng hp bt thng

  2.8.1 Du ca cc bin xj

  2.8.2 Du ca cc rng buc

  2.8.3 Hin tng suy bin v cch khc

  phc

  Chng 3 L thuyt i ngu 12 1,2,3,4,5,6

  3.1

  Bi ton i ngu khng i xng

  3.1.1 nh ngha

  3.1.2 Cc nh l i ngu

  3.2

  Bi ton i ngu i xng

  3.2.1 nh ngha

  3.2.2 nh l v lch b

  3.2.3 ngha ca lch b

  3.3

  Thut ton n hnh i ngu

  3.3.1 C s gc v c s i ngu

  3.3.2 Thut ton n hnh i ngu

  3.3.3 Bng n hnh i ngu

  3.3.4 Ci tin phng n

  3.4 Gii bi ton khi cha bit c s i

  ngu

  3.5 ngha ca l thuyt i ngu

  Chng 4 Bi ton vn ti 12 1,2,3,4,5,6

  4.1

  M hnh ton hc ca bi ton vn ti

  4.1.1 Pht biu bi ton

  4.1.2 iu kin cn bng thu pht

  4.2

  Gii bi ton bng phng php th v

  4.2.1 Tm phng n xut pht

  4.2.2 Tiu chun ti u v kim tra tnh

  ti u

  4.2.3 Ci tin phng n

  4.3 Trng hp phng n xut pht suy

  bin

 • 4.4

  BTVT khng cn bng thu pht

  4.4.1 Trng hp pht ln hn thu

  4.4.2 Trng hp pht nh hn thu

  Chng 5 Qui hoch tham s 8 2, 3

  5.1 t bi ton

  5.2 Bi ton th nht: Hm mc tiu ph

  thuc bc nht vo tham s

  5.2 .1 Pht trin sang phi

  5.2.2 Pht trin sang tri

  5.3 Bi ton th hai: V phi ph thuc bc

  nht vo tham s

  5.3 .1 Pht trin sang phi

  5.3.2 Pht trin sang tri

  6 n tp 4

  Tng cng 60

  6. Gio trnh, ti liu tham kho

  TT

  Tn gio trnh, ti liu

  Tnh trng gio trnh, ti liu

  C

  th vin

  (website)

  Gio

  vin

  hoc

  khoa c

  ngh

  mua

  mi

  ngh

  bin

  son

  1 Gio trnh L thuyt Ti u ho,

  Nguyn Trong Ton, 2014 x

  2 Ti u ho, Nguyn c Ngha,

  Nxb GD, 1999 x

  3 L thuyt ti u ho, Nguyn ch,

  Nxb HQG H ni, 2003 x

  4 Ti u ho, Bi Minh Tr, Nxb

  KHKT, 2005 x

  5 Ti u ho ,Trn V Thiu-Bi Th

  Tm, Nxb GTVT, 2000 x

  6 Qui hoch tuyn tnh (Ting Nga),

  D.B. Iudin, E.G Golstein, 1963 x

  7. Hnh thc t chc dy hc

  7.1. Lch trnh chung: (Ghi tng s gi cho mi ct)

 • Ni dung

  Hnh thc t chc dy hc hc phn

  Tng Ln lp T.h.,

  t.n.,

  t.t

  T

  hc,t

  ng.cu

  L

  thuyt

  Bi

  tp

  Tho

  lun

  Chng 1. Bi ton ti u ho

  v cc vn c s

  4 2 1 1 8

  16

  1.1 Bi ton ti u ho v phn loi

  bi ton.

  1 1 2

  1.2 Mt s m hnh thc t 1 1 2

  1.3 Khng gian Euclide n-chiu 1 1 1 3 6

  1.4 C s gii tch li 1 1 1 3 6

  Chng 2. Bi ton Qui hoch

  tuyn tnh

  8 4 1 3 16 32

  2.1 Bi ton thc t v ngha hnh

  hc

  1 1 2

  1.2 Bi ton qui hoch tuyn tnh

  dng chnh tc

  1 1 2

  1.3 Thut ton n hnh (Simplex) 1 1 2

  2.4 Bng n hnh 1 1 2 4

  2.5 Phng php hm pht 1 1 1 3 6

  2.6 Phng php n hnh 2 pha 1 1 1 3 6

  2.7 Bi ton qui hoch tuyn tnh

  dng hn hp

  1 1 1 3 6

  2.8 X l cc trng hp bt thng 1 1 2 4

  Chng 3. L thuyt i ngu 6 3 1 2 12 24

  3.1 Bi ton i ngu khng i

  xng

  1 1 2

  3.2 Bi ton i ngu i xng 2 1 3 6

  3.3 Thut ton n hnh i ngu 2 2 2 6 12

  3.4 ngha ca l thuyt i ngu 1 1 2 4

  Chng 4. Bi ton vn ti 6 3 1 2 12 24

  4.1 M hnh ton hc ca bi ton

  vn ti

  1 1 2

  4.2 Gii bi ton bng phng php

  th v

  3 1 1 5 10

  4.3 Trng hp phng n xut 1 1 1 3 6

 • pht suy bin

  4.4 BTVT khng cn bng thu pht 1 1 1 3 6

  Chng 5. Qui hoch tham s 4 2 1 1 8 16

  5.1 t vn 1 1 2 4

  5.2 Bi ton th nht: Hm mc tiu

  ph thuc tham s

  2 1 3 6

  5.3 Bi ton th hai: Rng buc ph

  thuc tham s

  1 1 1 3 6

  n tp 2 1 1 4 8

  Tng cng 30 15 6 9 60 120

  7.2. Lch trnh t chc dy hc c th

  Bi ging 1: Bi ton ti u ho v cc vn c s

  Chng, mc: Chng 1, cc mc 1.1 - 1.4

  Tit th: 1- 4 Tun th: 1

  - Mc ch, yu cu:

  Nm c m hnh ton hc v ngha thc t ca bi ton TUH.

  Nm c mt s khi nim ton hc c s trong gii tch li v mt s

  khi nim b xung v trong khng gian Euclide.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 4 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  1.1 Bi ton TUH v phn loi bi ton.

  1.2 Mt s m hnh thc t

  1.3 Khng gian Euclide n-chiu

  1.4 C s gii tch li

  - Yu cu SV chun b:

  n li mt s khi nim trong khng gian Euclide ca i s tuyn tnh.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4.

 • Bi ging 2: Bi ton ti u ho v cc vn c s

  Chng, mc: Chng 1. Bi tp v tho lun

  Tit th: 5- 8 Tun th: 2

  - Mc ch, yu cu:

  Tm hiu v mt s m hnh thc t dn n bi ton TUH.

  Phn loi bi ton TUH c th.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, tho lun, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp: 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  - Bi ton TUH v phn loi bi ton.

  - Mt s m hnh thc t : Bi ton lp k hoch sn xut ti u, bi ton

  vn ti

  - Cu trc tp li v ngha hnh hc.

  - Yu cu SV chun b:

  c v hiu mt s khi nim, cc nh l trong gii tch li.

  Mt s bi tp ca khng gian Euclide v gii tch li.

  Tm hiu ngha hnh hc ca chng.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 3: Bi ton Qui hoch tuyn tnh

  Chng, mc: Chng 2, cc mc 2.1-2.3

  Tit th: 9-12 Tun th: 3

  - Mc ch, yu cu:

  Nm c cc dng c bn ca bi ton QHTT

  Nm c nguyn tc chung gii bi ton QHTT bng phng php

  n hnh

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp : 1 tit

 • T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.1 Bi ton thc t v ngha hnh hc

  2.2 Bi ton qui hoch tuyn tnh dng chnh tc

  2.3 Thut ton n hnh (Simplex)

  Luyn tp cc cng thc tnh ton thut ton n hnh.

  - Yu cu SV chun b:

  Nghin cu thut ton n hnh c bn, cch chn phn t xoay, cng

  thc chuyn bng v k thut tnh ton.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5.

  Bi ging 4: Phng php hm pht

  Chng, mc: Chng 2, cc mc 2.4-2.5

  Tit th: 13-16 Tun th: 4

  - Mc ch, yu cu:

  Nm c thut ton hm pht gi QHTT dng chnh tc.

  Tnh ton thun thc trong bng n hnh.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Luyn tp+Bi tp : 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.4 Bng n hnh

  2.5 Phng php hm pht

  Gii thiu mt s bi tp luyn tp tnh ton thut ton hm pht v k

  thut tnh ton trong bng n hnh

  - Yu cu SV chun b:

  Nghin cu phng php hm pht , chn phn t xoay, cng thc chuyn

  bng v k thut tnh ton.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5,6.

 • Bi ging 5: Phng php n hnh hai pha

  Chng, mc: Chng 2, cc mc 2.6 -2.7

  Tit th: 17-20 Tun th: 5

  - Mc ch, yu cu:

  Nm c phng php n hnh hai pha.

  ngha thc tin ca phng php.

  Nm c cch a bi ton QHTT tng qut v dng chnh tc.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Luyn tp+Bi tp : 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.6 Phng php n hnh 2 pha

  2.7 Bi ton qui hoch tuyn tnh dng hn hp

  Gii thiu mt s bi tp luyn tp tnh ton thut ton n hnh hai pha.

  Phng php gii bi ton QHTT tng qut.

  - Yu cu SV chun b:

  Nghin cu phng php n hnh hai pha.

  Cc dng bi ton QHTT v cch chuyn i dng bi ton.

  Gii cc bi tp chng 2.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4,5,6.

  Bi ging 6: X l cc trng hp bt thng

  Chng, mc: Chng 2, mc 2.8

  Tit th: 21-24 Tun th: 6

  - Mc ch, yu cu:

  Hiu bit v hin tng suy bin khi gii QHTT bng phng php n

  hnh v phng php khc phc.

  Nm c quy tc gii QHTT dng tng qut.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

 • - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Luyn tp+Bi tp : 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  2.8 X l cc trng hp bt thng

  Luyn tp thnh thc thut ton n hnh hai pha, hm pht v gii bi

  ton QHTT tng qut.

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu nguyn nhn ca hin tng suy bin v mt s phng php

  khc phc.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3.

  Bi ging 7: L thuyt i ngu

  Chng, mc: Chng 3, cc mc 3.1 - 3.2

  Tit th: 25-28 Tun th: 7

  - Mc ch, yu cu:

  Gii thiu l thuyt i ngu v ngha thc t.

  Gii thiu quy tc xy dng bi ton i ngu, cc nh l i ngu, nh

  l lch b.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Bi tp : 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  3.1 Bi ton i ngu khng i xng

  3.2 Bi ton i ngu i xng

  Luyn tp gii cp bi ton i ngu bt i xng

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu quy tc xy dng bi ton i ngu t bi ton QHTT gc.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

 • Bi ging 8: Thut ton n hnh i ngu

  Chng, mc: Chng 3, mc 3.3

  Tit th: 29-32 Tun th: 8

  - Mc ch, yu cu:

  Gii thiu thut ton n hnh i ngu .

  Luyn tp thnh thc thut ton n hnh i ngu

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp : 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  3.3 Thut ton n hnh i ngu

  Luyn tp gii bi ton bng thut ton n hnh i ngu

  - Yu cu SV chun b:

  Quy tc tnh ton trong bng n hnh i ngu.

  Gii cc bi tp chng 3.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 9: Thut ton n hnh i ngu

  Chng, mc: Chng 3, mc 3.4

  Tit th: 33-36 Tun th: 9

  - Mc ch, yu cu:

  Nu ngha thc t ca cc nh l i ngu .

  Luyn tp thnh thc thut ton n hnh i ngu

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Bi tp + thc hnh : 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

 • 3.4 ngha ca l thuyt i ngu

  Tip tc luyn tp gii bi ton bng thut ton n hnh i ngu

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu quy tc xy dng bi ton i ngu t bi ton QHTT gc.

  Cch gii bi ton i ngu bng s dng lch b.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 10: Bi ton vn ti

  Chng, mc: Chng 4, mc 4.1-4.2

  Tit th: 37-40 Tun th: 10

  - Mc ch, yu cu:

  Trnh by ngha thc t ca bi ton vn ti .

  Gii thiu phng php th v gii bi ton vn ti cn bng thu pht

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 4 tit Bi tp + thc hnh : 0

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  4.1 M hnh ton hc ca bi ton vn ti

  4.2 Gii BTVT bng phng php th v

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu cc bi ton dn n m hnh gii BTVT.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 11: Bi ton vn ti

  Chng, mc: Chng 4, mc 4.3-4.4

  Tit th: 41-44 Tun th: 11

  - Mc ch, yu cu:

  Nu hin tng suy bin ca phng php th v khi gii BTVT v

  phng php khc phc

 • Trnh by m hnh BTVT khng cn bng . Chuyn BTVT tng qut v

  dng cn bng thu pht

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 2 tit Bi tp + thc hnh : 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  4.3 Trng hp phng n xut pht suy bin

  4.4 BTVT khng cn bng thu pht

  - Yu cu SV chun b:

  Luyn tp gii cc bi tp chng 4.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 12: Bi ton vn ti

  Chng, mc: Chng 4, mc 4.4

  Tit th: 45-48 Tun th: 12

  - Mc ch, yu cu:

  Trnh by cc quy tc gii BTVT khng cn bng thu pht

  Luyn tp thnh thc phng php th v.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Bi tp + thc hnh : 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  4.4 BTVT khng cn bng thu pht

  Cc bi tp lin quan:

  + Trng hp phng n xut pht suy bin

  + BTVT khng cn bng thu pht

  - Yu cu SV chun b:

 • Gii trc cc bi tp chng 4.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 13: Quy hoch tham s

  Chng, mc: Chng 5, cc mc 5.1-5.2

  Tit th: 49-52 Tun th: 13

  - Mc ch, yu cu:

  Trnh by m hnh v ngha ca quy hoch tham s.

  Trnh by phng php gii bi ton quy hoch tham s th nht.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 3 tit Tho lun : 1 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  5.1 t bi ton

  5.2 Bi ton th nht: Hm mc tiu ph thuc tham s

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu v bi ton Quy hoch tham s tng qut

  Gii cc bi tp chng 5.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 14: Quy hoch tham s

  Chng, mc: Chng 5, mc 5.3

  Tit th: 53-56 Tun th: 14

  - Mc ch, yu cu:

  Trnh by phng php gii bi ton quy hoch tham s th hai.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  L thuyt trn lp: 1 tit Bi tp+ Thc hnh : 3 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

 • - Ni dung chnh:

  5.3 Bi ton th hai: V phi ph thuc tham s

  Cha bi tp chng 5

  - Yu cu SV chun b:

  Tm hiu v bi ton Quy hoch tham s tng qut.

  Gii cc bi tp chng 5.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

  Bi ging 15: n tp v Kim tra

  Chng, mc:

  Tit th: 57-60 Tun th: 15

  - Mc ch, yu cu:

  n tp ton b ni dung mn hc.

  Gii p thc mc.

  Kim tra nh k.

  - Hnh thc t chc dy hc:

  L thuyt, bi tp, t hc, t nghin cu

  - Thi gian:

  n tp l thuyt trn lp: 2 tit Kim tra : 2 tit

  T hc, t nghin cu : 4 tit

  - a im: Ging ng do P2 phn cng.

  - Ni dung chnh:

  - Yu cu SV chun b:

  R sot li ton b ni dung mn hc.

  Chun b cc cu hi, thc mc v nhng tnh hung bt thng.

  - Ghi ch: c cc ti liu tham kho 1,2,3,4

 • 8. Chnh sch i vi hc phn v cc yu cu khc ca gio vin

  Hc sinh phi tham gia y cc bui ln lp. Nu s tit ln lp > 20% ca

  s tit cn tham gia, sinh vin khng c d thi cui hc phn.

  Hc xong l thuyt phn no l lm ngay bi tp phn . bi tp c

  cho ngay gi ging u tin.

  Sinh vin t gic ln bng cha bi tp, ai ln cha thnh cng th c gio

  vin ghi nhn.

  Khi khng c kim tra gia k, sinh vin b im 0 cho bi kim tra ny.

  Thi cui k 120 pht, thi vit, cu trc thi theo ngn hng .

  9. Phng php, hnh thc kim tra - nh gi kt qu hc tp hc phn

  Phn chia cc mc tiu cho tng hnh thc kim tra - nh gi

  9.1. Kim tra nh gi thng xuyn (im qu trnh)

  - Tham gia hc tp trn lp (i hc y , chun b bi tp tt )

  - Phn t hc, t nghin cu (hon thnh tt ni dung, nhim v m ging

  vin giao cho c nhn/ tun; bi tp nhm / thng; bi tp c nhn/ hc k, c ln

  bng cha bi tp): H s 0,1.

  9.2. Kim tra - nh gi nh k:

  - Kim tra - nh gi gia k (2 t): H s 0,2

  - Thi kt thc hc phn: H s 0,7

  Ch nhim Khoa

  (K v ghi r h tn)

  4// o thanh Tnh

  Ch nhim B mn

  (K v ghi r h tn)

  4// T Vn Ban

  Ging vin bin son

  (K v ghi r h tn)

  4// Nguyn Trng Ton