Click here to load reader

chuyên đề môn học

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trong điều kiện kinh tế thế giới đang vận hành theo xu hướng toàn cầu hóa, thương mại quốc tế là hoạt động không thể thiếu của mỗi quốc gia. Vì vậy mà hoạt động xuất nhập khẩu trở thành cầu nối kinh tế giữa các quốc gia với nhau. Điều này giúp các quốc gia có thể phát huy được những thế mạnh của mình cũng như điều tiết được nguồn ngoại tệ trong nước. Ở Việt Nam, xuất khẩu nông sản vẫn duy trì được vị thế của mình trong những năm gần đây, là một trong những lĩnh vực xuất khẩu quan trọng nhất của nền kinh tế. Để xuất khẩu nông sản phát triển hơn nữa thì cần có những nhận định đúng đắn từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng cũng như đạt được những mục tiêu nhất định mà nhà nước đã đề ra. Đó cũng là lý do tôi chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp cho ngành xuất khẩu nông sản của Việt Nam” để nghiên cứu và làm chuyên đề môn học của mình.

Text of chuyên đề môn học

B CNG THNGTRNG I HC CNG NGHIP TP.H CH MINHKHOA QUN TR KINH DOANH

CHUYN MN HC TI:NGHIN CU QUN TR XUT NHP KHU V THC TRNG XUT KHU NNG SN VIT NAM 5 THNG U NM 2015

GVHD: PGS.TS. Nguyn Minh TunLp: HUI- BBA7ASinh vin: Bi Huy PhngMSSV: 11212931

TP. HCM, ngy 10 thng 06 nm 2015

B CNG THNGTRNG I HC CNG NGHIP TP.H CH MINHKHOA QUN TR KINH DOANH

CHUYN MN HC TI:NGHIN CU QUN TR XUT NHP KHU V THC TRNG XUT KHU NNG SN VIT NAM 5 THNG U NM 2015

GVHD: PGS.TS. Nguyn Minh TunLp: HUI- BBA7ASinh vin: Bi Huy PhngMSSV: 11212931

TP. HCM, ngy 10 thng 06 nm 2015

LI CM NLi u tin, ti xin chn thnh cm n trng i hc Cng Nghip Thnh ph H Ch Minh, ni to iu kin thun li ti c theo hc trong sut thi gian va qua. Qua qu trnh nghin cu v thc hin ti Nghin cu Qun tr xut nhp khu v thc trng xut khu nng sn Vit Nam 5 thng u nm 2015, ti nhn c s gip rt nhiu t pha nh trng, c bit l t pha PGS.TS Nguyn Minh Tun - ging vin trc tip hng dn ti thc hin chuyn ny v Th.S L Thy Kiu ging vin trc tip ging dy b mn Qun Tr Xut Nhp khu, cung cp cho ti nhng bi hc lm nn mng cho nhng nghin cu sau ny.

Ti xin trn trng cm n!

NHN XT CA GIO VIN

MC LCM U11. L do chn ti12. Mc tiu nghin cu13. i tng nghin cu14. Phm vi nghin cu25. Phng php nghin cu26. Kt cu ti2NI DUNG3CHNG 1: GII THIU TNG QUAN V MN QUN TR XUT NHP KHU31.1 Kin thc c bn31.1.1 Khi nim31.1.2 Vai tr41.1.3 Hoch nh chin lc v k hoch kinh doanh51.2 Cc iu kin Thng Mi Quc T (INCOTERMS)61.3 Cc phng thc thanh ton ch yu71.4 Hp ng Ngoi Thng91.4.1 Cc bc thc hin hp xut nhp khu91.4.2 Cc chng t thng s dng trong kinh doanh xut nhp khu10CHNG 2: THC TRNG V GII PHP CHO HOT NG XUT KHU NNG SN TI VIT NAM122.1 Gii thiu tng quan v ngnh nng sn Vit Nam122.2 Thc trng hot ng xut khu ngnh nng sn ti Vit Nam trong 5 thng u nm 2015132.3 nh gi v thc trng hot ng xut khu ngnh nng sn ti Vit Nam trong 5 thng u nm 2015162.3.1 Thun li162.3.2 Kh khn172.4 Gii php cho hot ng xut khu nng sn ca Vit Nam20CHNG 3: NHN XT V NH GI MN HC QUN TR XUT NHP KHU233.1 Bi hc kinh nghim233.2 nh gi v xut cho mn hc233.2.1 V gio trnh233.2.2 V ti liu hc tp243.2.3 V ging vin ging dy243.3 C s vt cht243.4 kin b sung243.5 xut, kin ngh mn hc c tt hn24PHN KT LUN25TI LIU THAM KHO26

M U1. L do chn tiTrong iu kin kinh t th gii ang vn hnh theo xu hng ton cu ha, thng mi quc t l hot ng khng th thiu ca mi quc gia. V vy m hot ng xut nhp khu tr thnh cu ni kinh t gia cc quc gia vi nhau. iu ny gip cc quc gia c th pht huy c nhng th mnh ca mnh cng nh iu tit c ngun ngoi t trong nc. Vit Nam, xut khu nng sn vn duy tr c v th ca mnh trong nhng nm gn y, l mt trong nhng lnh vc xut khu quan trng nht ca nn kinh t. xut khu nng sn pht trin hn na th cn c nhng nhn nh ng n t a ra nhng gii php ti u nht nhm nng cao cht lng cng nh t c nhng mc tiu nht nh m nh nc ra. cng l l do ti chn ti Thc trng v gii php cho ngnh xut khu nng sn ca Vit Nam nghin cu v lm chuyn mn hc ca mnh.2. Mc tiu nghin cuB sung thm lng kin thc mi, cng nh i su hn v mn hc.Nghin cu tnh hnh xut khu nng sn ca Vit Nam trong 5 thng u nm 2015. xut mt s gii php, nh hng nhm y mnh v pht trin hot ng xut khu nng sn ca Vit Nam.3. i tng nghin cuNghin cu mt s vn lin quan n hot ng xut nhp khu.Tm hiu v thc trng xut khu nng sn 5 thng u nm 2015.Nghin cu nhng gii php nhm y mnh hot ng xut khu nng sn.4. Phm vi nghin cuV thi gian: s liu thu thp v nghin cu c thu thp trong 5 thng u nm 2015.V khng gian: nghin cu nhng khi nim lin quan v nghin cu tnh hnh xut khu nng sn t pht hin c nhng vn ny sinh a ra nhng gii php ph hp, y mnh hot ng xut khu nng sn trong thi gian k tip.5. Phng php nghin cuPhng php phn tch v tng hp: Phn chia ci ton th, phc tp thnh nhng yu t cu thnh n gin hn, nhn thc c mt cch su sc tng gc cnh cc vn . Tng hp nhm thng nht li cc b phn, cc yu t nhm nhn thc s vt hin tng trong tnh tng th, tng hp cc ti liu t bo internetPhng php logic gip cho vic trnh by tng mt cch thng nht, rnh mch r rng. Tm hiu, nghin cu c g tin b v cn ch no hn ch.6. Kt cu ti ti gm 3 chngChng 1: Gii thiu tng quan v mn Qun tr Xut Nhp KhuChng 2: Thc trng v gii php cho hot ng xut khu nng sn ti Vit NamChng 3: Nhn xt v nh gi mn hc Qun tr Xut Nhp Khu

Chuyn Mn Hc26

NI DUNGCHNG 1: GII THIU TNG QUAN V MN QUN TR XUT NHP KHU1.1 Kin thc c bn1.1.1 Khi nimTheo iu 28, Lut Thng Mi (2005)Xut khu hng ha l vic hng ha c a ra khi lnh th Vit Nam hoc a vo khu vc c bit nm trn lnh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan ring theo quy nh ca php lut.Nhp khu hng ha l vic hng ha c a vo lnh th Vit Nam t nc ngoi hoc t khu vc c bit nm trn lnh th Vit Nam c coi l khu vc hi quan ring theo quy nh ca php lut.Ngoi thng (hay cn gi l thng mi quc t) l qu trnh trao i hng ha, dch v gia cc quc gia ch yu thng qua hot ng xut, nhp khu v cc hot ng gia cng vi nc ngoi. Ngoi thng gi v tr trung tm trong nn kinh t i ngoi.Kim ngch xut khu l quy nh ca mt nc v tng s tin cao nht ca mt loi hng ha c xut khu ra nc ngoi.Hn ngch nhp khu l quy nh ca mt nc v s lng cao nht ca mt loi hng ha nhp khu vo nc .Qun tr xut nhp khu l chui hot ng phc tp, trong cc nh qun tr t chc mi hot ng kinh doanh xut nhp khu. Ni mt cch c th hn, qun tr xut nhp khu l tng hp cc hot ng hoch nh, t chc thc hin v kim tra, kim sot cc hot ng trong mt n v kinh doanh xut nhp khu nhm t c mc tiu ra mt cch hiu qu nht. Thc cht ca hot ng qun tr xut nhp khu l qun tr cc hot ng ca con ngi v thng qua qun tr mi yu t khc lin quan n ton b qu trnh kinh doanh xut khu, nhp khu ca doanh nghip vi mc tiu l gip doanh nghip pht trin bn vng v hiu qu trong iu kin mi trng kinh doanh thng xuyn bin ng.1.1.2 Vai tr Vai tr ca Nhp khu:C vai tr quan trng trong s chuyn dch c cu kinh t, thc y nhanh qu trnh cng nghip ho, hin i ho, y nhanh nhp tng trng kinh t, b sung ngun t liu sn xut, v b sung qu hng ho tiu dng, gp phn n nh v ci thin i sng nhn dn, thc hin cc mc tiu c bn v kinh t - x hi ca t nc. Kim ngch nhp khu ca mt nc tng ln, c th m rng nhp khu, p ng nhu cu xy dng, sn xut trong nc, nhng kim ngch nhp khu tng ln qu nhiu, c th lm gim thu nhp quc dn, hn ch nhu cu tiu dng trong nc, nh hng n s pht trin kinh t. Trong thi k cng nghip ho, hin i ho, chnh sch nhp khu ca Vit Nam l u tin nhp khu thit b, cng ngh tin tin, vt t pht trin sn xut, chuyn dch c cu kinh t theo hng cng nghip ho, hin i ho, bo h sn xut trong nc c chn lc, ng mc, c hiu qu. Vai tr ca Xut khu: phc v cho s nghip cng nghip ho hin i ho t nc, cn phi c mt ngun vn ln nhp khu my mc, thit b, cng ngh hin i. Ngun vn ngoi t ch yu t cc ngun: Xut khu, u t nc ngoi, vay vn, vin tr, thu t hot ng du lch, cc dch v c thu ngoi t, xut khu lao ng.Xut khu l ngun vn ch yu nhp khu. Xut khu gp phn chuyn dch c cu nn kinh t, thc y sn xut pht trin.Xut khu to iu kin cho cc ngnh khc pht trin. Xut khu khng ch tc ng lm gia tng ngun thu ngoi t m cn gip cho vic gia tng nhu cu sn xut, kinh doanh nhng ngnh lin quan khc.Xut khu to ra kh nng m rng th trng tiu th, gip cho sn xut n nh v kinh t pht trin.Xut khu to iu kin m rng kh nng cung cp u vo cho sn xut, nng cao nng lc sn xut trong nc.Xut khu tch cc gii quyt cng n vic lm v ci thin i sng ngi dn. Xut khu lm tng GDP, lm gia tng ngun thu nhp quc dn, t c tc ng lm tng tiu dng ni a.Xut khu gia tng s to thm cng n vic lm trong nn kinh t, nht l trong ngnh sn xut cho hng ho xut khu, xut khu lm gia tng u t trong ngnh sn xut hng ho xut khu.1.1.3 Hoch nh chin lc v k hoch kinh doanh hoch nh nhng chin lc v k hoch kinh doanh tt, t hiu qu cao, gip cc doanh nghip kinh doanh ngoi thng hot ng hiu qu, cn c thng tin y v chnh xc, nm vng c nhng k thut phn tch, xc nh nh nhng yu t bn trong v bn ngoi ca doanh nghip, s dng thnh tho cc m hnh SWOT, SPACEKt hp nhng im mnh v a ra chin lc ng n v xy dng k hoch kinh doanh t hiu qu.1.2 Cc iu kin Thng Mi Quc T (INCOTERMS)Incoterms l b quy tc do Phng Thng mi Quc T (ICC) pht hnh gii thch cc iu kin thng mi quc t. Khi c chn, to thnh mt iu khon ca hp ng mua bn quy nh vn chuyn ch hng ha v thng quan xut nhp khu.Mc ch ca Incoterms l cung cp mt b qui tc quc t gii thch nhng iu kin thng mi thng dng nht trong ngoi thng. Incoterms lm r s phn chia trch nhim, chi ph v ri ro trong qu trnh chuyn hng t ngi bn n ngi mua.Incoterms 2010 l phin bn mi nht ca Incoterms, v c hiu lc k t ngy 1 thng 1 nm 2011. Incoterms 2010 bao gm 11 iu kin, l kt qu ca vic thay th bn iu kin c trong Incoterms 2000 (DAF, DES, DEQ, DDU) bng hai iu kin mi l DAT v DAP. 11 iu kin Incoterms 2010 c chia thnh hai nhm ring bit: Cc iu kin p dng cho mi phng thc vn ti: EXW: Giao ti xng. FCA: Giao cho ngi chuyn ch. CPT: Cc ph tr ti. CIP: Cc ph v bo him tr ti. DAT: Giao ti bn. DAP: Giao ti ni n. DDP: Giao hng np thu. Cc iu kin p dng cho vn ti ng bin v ng thy ni a: FAS: Giao dc mn tu. FOB: Giao ln tu. CFR: Tin hng v cc ph. CIF: Tin hng, bo him v cc ph.Nhm th nht gm by iu kin c th s dng m khng ph thuc vo phng thc vn ti la chn v cng khng ph thuc vo vic s dng mt hay nhiu phng thc vn ti. Nhm ny gm cc iu kin EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP. Chng c th c dng khi hon ton khng c vn ti bin. Tuy vy, cc iu kin ny cng c th c s dng khi mt phn chng ng c tin hnh bng tu bin.Nhm th hai, a im giao hng v ni hng ha c ch ti ngi mua u l cng bin, v th chng c xp vo nhm cc iu kin ng bin v ng thy ni a. Nhm ny gm cc iu kin FAS, FOB, CFR v CIF. ba iu kin sau cng, mi cch cp ti lan can tu nh mt im giao hng b loi b. Thay vo , hng ha xem nh c giao khi chng c xp ln tu.1.3 Cc phng thc thanh ton ch yu Tr tin mt (In Cash)Ngi mua thanh ton bng tin mt cho ngi bn khi ngi bn giao hng hoc chp nhn n t hng ca ngi mua. Phng thc ghi s (Open Account)L phng thc thanh ton trong ngi bn m mt ti khon ghi n ngi mua, sau khi ngi bn hon thnh vic giao hng hay cung cp dch v, theo n thi hn quy nh ngi mua s tr tin cho ngi bn. Thanh ton trong bun bn i lu (Counter Trade)Nghip v Barter l nghip v hng i hng, khng s dng tin trong thanh ton.Nghip v song phng xut nhp cng l hot ng mua bn i lu nhng c th s dng tin (hoc mt phn tin) thanh ton.Nghip v Buy-Back l nghip v mua bn i lu trong lnh vc u t trung v di hn. Trong , mt bn cung cp my mc trang thit b v s nhn li sn phm do bn kia s dng my mc lm ra. Phng thc nh thu (Collection)L phng thc thanh ton m ngi bn sau khi hon thnh ngha v giao hng s k pht hi phiu i tin ngi mua, nh ngn hng thu h s tin thu ghi trn t hi phiu . Phng thc chuyn tin (Remittance)L mt phng thc thanh ton trong mt khch hng yu cu ngn hng phc v mnh chuyn mt s tin nht nh cho ngi hng li mt a im nht nh. Ngn hng chuyn tin phi thng qua i l ca mnh nc ngi hng li thc hin nghip v chuyn tin. Phng thc giao chng t tr tin (CAD)L phng thc thanh ton trong nh nhp khu yu cu ngn hng m ti khon tn thc thanh ton tin cho nh xut khu, khi nh xut khu trnh y nhng chng t theo yu cu. Nh xut khu sau khi hon thnh ngha v giao hng s xut trnh b chng t cho ngn hng nhn tin thanh ton. Phng thc tn dng chng t (Doccumentary Credits)L mt s tha thun m trong mt ngn hng theo yu cu ca khch hng cam kt s tr mt s tin nht nh cho mt ngi th ba hoc chp nhn hi phiu do ngi th ba k pht trong phm vi s tin , khi ngi th ba ny xut trnh cho ngn hng mt b chng t thanh ton ph hp vi nhng quy nh ra trong th tn dng. Th tn dng (Letter Of Credits)Th tn dng thng mi l mt vn bn do mt ngn hng pht hnh theo yu cu ca ngi nhp khu cam kt tr tin cho ngi xut khu mt s tin nht nh, trong mt thi gian nht nh vi iu kin ngi ny thc hin ng v y nhng iu khon quy nh trong l th .1.4 Hp ng Ngoi Thng1.4.1 Cc bc thc hin hp xut nhp khu i vi hp ng xut khu: Lm th tc xut khu theo quy nh ca Nh nc. Thc hin nhng cng vic bc u ca khu thanh ton. Chun b hng ha xut khu. Lm th tc hi quan. Thu phng tin vn ti. Mua bo him cho hng ha xut khu. Lp b chng t thanh ton. Khiu ni. Thanh l hp ng. i vi hp ng nhp khu: Lm th tc nhp khu theo quy nh ca Nh nc. Thc hin nhng cng vic bc u ca khu thanh ton. Thu phng tin vn ti. Mua bo him. Lm th tc hi quan. Nhn hng. Kim tra hng nhp khu. Khiu ni. Thanh ton. Thanh l hp ng.1.4.2 Cc chng t thng s dng trong kinh doanh xut nhp khu Ha n thng mi (Commercial invoice)L chng t c bn ca khu thanh ton, l yu cu ca ngi mua i ngi bn phi tr s tin hng ghi trn ha n. Trong ha n phi nu c c im ca hng ha, n gi, tng gi tr hng ha, iu kin c s giao hng, phng thc thanh ton, phng tin vn ti Vn n ng bin (Bill Of Lading)L chng t do ngi chuyn ch cp cho ngi gi hng, nhm xc nhn vic hng ha c tip nhn vn chuyn. Chng t bo him (Insurance Certificate)L chng t do ngi/t chc bo him cp cho ngi c bo him nhm hp thc ha hp ng bo him v c dng iu tit quan h gia t chc bo him v ngi c bo him. Giy chng nhn phm cht (Certificate Of Quality)L chng t xc nhn cht lng ca hng ha v chng minh hng ha ph hp vi cc iu khon ca hp ng. Giy chng nhn s lng/trng lng (Certificate Of Quantity/Weight)L chng t xc nhn s lng, trng lng ca hng ha. Giy chng nhn xut x (Certificate of Origin)L chng t do nh sn xut hoc do c quan c thm quyn, thng l Phng Thng mi, B thng mi cp xc nhn ni sn xut hoc khai thc ra hng ha. Giy chng nhn kim dch v giy chng nhn v sinh (Phytosanitory and Sanitary Certificate)L nhng chng t do c quan c thm quyn ca Nh nc cp cho ch hng xc nhn hng ha c an ton v mt dch bnh, su hi Phiu ng gi (Packing List)L chng t hng ha lit k tt c nhng mt hng, loi hng c ng gi trong tng kin hng v ton b l hng c giao.

CHNG 2: THC TRNG V GII PHP CHO HOT NG XUT KHU NNG SN TI VIT NAM2.1 Gii thiu tng quan v ngnh nng sn Vit NamT ngn xa Nng nghip l ngnh kinh t quan trng ca Vit Nam.T sau nm 1975, khi t nc c gii phng cho n nay Vit Nam vn l mt nc nng nghip, tuy nhin khng cn l nc nng nghip thun ty na m Vit Nam tr thnh mt ngc Nng - Cng nghip. Gi y cc sn phm trong nng nghip ngy mt a dng hn, phong ph hn c v chng loi, mu m v ngy mt hon thin hn v cht lng. T mt nn Nng Nghip ngho nn lc hu, khng cung cp lng thc, thc phm cho nn kinh t quc dn, th gi y Nng Nghip Vit Nam khng nhng cung cp lng thc thc phm cho th trng trong nc m cn vn ra cc th trng nc ngoi. Nh nc ta xc nh nng sn l mt hng xut khu quan trng to ra ngun thu ban u cc k cn thit cho pht trin kinh t t nc. Chng ta vn ln thnh nc xut khu go th 2 th gii, hng nng sn ca chng ta c mt 150 nc v nhiu th trng trn th gii, trong c nhng th trng ln rt kh tnh nh: EU, M v Nht Bn. Thc t chng minh thi gian qua Vit Nam thnh cng ng k trong vic nng cao gi tr cng nh cht lng hng nng sn xut khu vo th trng trn th gii. Tuy nhin, hng nng sn thc s c sc cnh tranh trn nhng th trng ny li l mt vn khng n gin. Trong nhng nm qua, tng trng kinh t, nng nghip lun gi vai tr quan trng v to th n nh cho c nn kinh t. c bit, vo nhng thi im cam go nht ca nn kinh t, nng nghip v xut khu nng sn th hin r vai tr l nn tng v to ra li th cnh tranh cho Vit Nam trn trng quc t.2.2 Thc trng hot ng xut khu ngnh nng sn ti Vit Nam trong 5 thng u nm 2015Nhm hng nng sn t 1.475,8 triu USD, chim t trng 16,8%, gim 15,2% so cng k. Trong , kim ngch xut khu go gim 28,1% (lng gim 75,2%, gi tng 190,2%); C ph gim 30% (lng gim 28,5%, gi bnh qun tng 2,1%). Trong bi cnh xut khu nng lm sn sang nhiu khu vc th trng c du hiu suy gim th tnh hnh xut khu cc mt hng nng sn sang th trng chu Phi, Ty , Nam li c mt s im sng. ng ch , l xut khu go sang cc th trng chnh chu Phi c kh nng tng trng mnh m trong thi gian sp ti, xut khu ht tiu, ht iu, ch sang khu vc cng tng ng k. Theo s liu ca Tng cc Hi quan Vit Nam, 5 thng u nm 2015, xut khu cc sn phm nng sn ca Vit Nam sang mt s th trng trng im ti khu vc chu Phi, Ty , Nam t 215,4 triu USD tng trng +14,2% so vi cng k nm 2014. Nguyn nhn l do kim ngch xut khu mt s mt hng tng, c th: go t 57,82 triu usd (+200%), ht tiu t 38,0 triuUSD(+39%), ch t 12,1 triuUSD(+59,2%), ht iu t 7,5 triuUSD(+88%).Mt s mt hng c kim ngch xut khu gim so vi cng k nm 2014 nh: C ph t 20,9 triuUSD(-52,0%), rau qu t 2,1 triuUSD(-25,0%).C ph: Xut khu c ph sang chu Phi, Ty , Nam cng ch chim 4% tng kim ngch xut khu ca c nc. C ph ch yu c xut khu sang n (trong 2 thng u nm 2015, kim ngch xut khu t 10,8 triuUSD, gim 14,3%, Algeria (kim ngch t 5,1 triuUSD, gim ti 78% so vi cng k nm 2014, l hai nc c mt s nh rang xay c ph ln. Trong khi mt s th trng tim nng nh cc nc Bc Phi (Ma-rc, Ai Cp, Libi) cng c nhng doanh nghip ch bin c ph mnh vn cha c quan tm khai thc ng mc. Nh vy, c th ni xut khu mt hng c ph sang khu vc th trng ny gp bt li hn so vi nm trc.Ht tiu:Trong 5 thng u nm, kim ngch xut khu ht tiu sang Chu Phi, Trung ng, Nam tng trng mnh. C th, sang Ai Cp t 4,3 triuUSD(+10,3%), sang n t 15,9 triuUSD(+48,6%), sang UAE t 9,9 triuUSD(+110,6%), v.v... Xut khu ht tiu sang khu vc th trng ny chim 18% tng kim ngch xut khu ht tiu ca c nc. D bo trong 2 qu cui nm 2015, sn lng ht tiu ca n c kh nng t thp, v vy xut khu ht tiu ca Vit Nam sang th trng ny cng nh sang cc nc khc trong khu vc s tng trng mnh. Ht iu:Th trng chu Phi, Ty , Nam khng phi l a bn nhp khu ht iu trng im ca Vit Nam. Ngc li, chu Phi l ni cung cp nguyn liu iu th cho cc doanh nghip ch bin trong nc, bn cnh , n v mt s nc Nam cng l nh xut khu ht iu ln. Trong khu vc, ch c UAE, I-xra-en, Nam Phi l nc nhp khu ht iu t Vit Nam p ng nhu cu tiu dng trong nc. Kim ngch xut khu ht iu sang hai th trng ni trn trong 5 thng u nm 2015 t ln lt 2,8 v 1,5 triuUSD. Go:L nng sn xut khu ch lc nht ca Vit Nam sang chu Phi, Ty khi chim ti 27% tng kim ngch xut khu cc loi nng lm thy sn sang khu vc ny v chim t trng 26% trong tng kim ngch xut khu go ca c nc. Nm thng u nm, xut khu go sang khu vc ny tng trng rt cao, c bit l mt s th trng nhp khu chnh ti chu Phi quay li nhp khu s lng ln go ca Vit Nam. Nu cng tc th trng c quan tm ng mc, go Vit Nam bo m c cht lng v gi c cnh tranh th chu Phi v mt s nc Ty s l th trng tim nng ng vai tr l ni tiu th go rt ln cho Vit Nam do nhu cu tiu th ca ngi dn khu vc ny cn rt ln. ng ch l hai th trng Ghana v B Bin Ng ang khi phc vic nhp khu go t Vit Nam, kim ngch xut khu go sang hai nc ny t ln lt l 30,1 v 22,3 triuUSD, ng vai tr l nhng nc nhp khu go ch cht ca Vit Nam trong khu vc.Ch:Trong thi gian qua, ch ca Vit Nam c ch yu xut khu sang Pakistan, kim ngch t 10,1 triuUSD, chim hn 80% tng kim ngch xut khu ch sang khu vc. Mt khc, tuy kim ngch xut khu mt hng ch sang c khu vc ny khng cao nhng cng chim ti 46% tng kim ngch xut khu mt hng ny ca c nc. Trong nm 2015, cng tc xc tin th trng cn y mnh mt s nc Nam cng nh tm kim kh nng m rng xut khu ch sang mt s nc Trung ng do y cng l khu vc c nhu cu tiu th ch rt ln.Rau qu:Kim ngch xut khu sang khu vc th trng chu Phi, Ty Nam ca cc loi rau qu cn rt khim tn, mt s t ch mi c xut khu sang cc nc vng Vnh. c bit, Ty c nhu cu nhp khu rau qu rt ln do dn s ng, iu kin thi tit khng thun li cho sn xut nng nghip. V vy, trc mt, doanh nghip cn y mnh cng tc xc tin th trng, gii thiu sn phm mt s loi hoa qu, hoc nng sn c sn ni chung sang khu vc ny. Cao su:Thi gian qua, n , Th Nh K tng cng nhp khu cao su t nhin ca Vit Nam p ng nhu cu nguyn liu cho cc ngnh cng nghip ch bin. Nhn chung, tim nng xut khu cao su t nhin sang khu vc Nam v Trung ng cn kh ln. V vy, thi gian ti, cc doanh nghip cn y mnh vic tm kim bn hng trong khu vc, qua , trnh c s l thuc vo mt s th trng nhp khu truyn thng nht nh. ng ch nht l th trng n , vic nhp khu cao su nguyn liu ph thuc nhiu vo tnh hnh sn lng trong nc. Do , ngh c quan Thng v v cc doanh nghip cn bm st tnh hnh th trng, sn lng, gi c cao su t nhin ca nc ny c nhng khuyn ngh, nh hng ng n cho vic xut khu cao su sang n trong thi gian ti. Trong khi , lng nng sn, ch yu l tri cy (da hu, thanh long, xoi, chm chm) xut khu qua Trung Quc tng mnh, c bit, mt hng da hu tng rt mnh, do da hu vo v thu hoch chnh, cc doanh nghip, thng nhn thu mua, vn chuyn ln ca khu vi s lng ln, khng tun th khuyn co ca cc c quan chc nng. c bit, nm nay, gi da hu khng n nh, c ngy gim mnh nn cc doanh nghip, thng nhn cha a xe hng vo khu vc kim ha ca Trung Quc m ch m phn gi, nn tnh trng n cng gay gt.2.3 nh gi v thc trng hot ng xut khu ngnh nng sn ti Vit Nam trong 5 thng u nm 20152.3.1 Thun liVit Nam l mt quc gia nm trn bn o ng Dng, c 3 mt gip bin vi chiu di b bin khong 3200 km, li nm v tr ng 3 ng nn rt thun li cho vic giao lu kinh t vi cc nc. Hn na, nc ta c h thng cng bin, cng sng v giao thng ng st tng i thun li.iu kin t nhin nc ta thun li cho vic pht trin nng nghip vi kh hu nhit i m gi ma, m v lng ma tng i ln, s gi nng cao l iu kin rt thun li cho cc loi cy nng nghip pht trin. V vy, sn lng hng nng sn hng nm ca nc ta tng i ln khi thi tit thun li, ma thun gi ha th cc loi cy nng sn pht trin tt, c nng sut cao, cht lng kh ng u, gi r v d thu mua. V vy hot ng xut khu hng nng sn cng d dng v thun li hn do c ngun hng phong ph.Chuyn sang c ch th trng c s qun l ca Nh nc, cc doanh nghip c th ch ng kinh doanh, ch ng v ti chnh. cng l iu kin thun li cc doanh nghip pht trin, nng ng hn trong cng vic, tm kim c hng i ph hp vi mnh.T khi p dng chnh sch m ca, lng khch hng tim nng khng cn tp trung nhng quc gia ln cn na m tri rng ra th gii. To in kin thun li giao thng vi cc nc khc ngoi khu vc. V d nh quc gia lng ging Trung Quc hin vn l th trng xut khu nng sn ln nht ca Vit Nam. T trng xut khu ca nhm hng nng sn, thy sn (bao gm c go) chim t trng hn 31% trong tng kim ngch xut khu hng ha ca Vit Nam sang Trung Quc v chim gn 21% trong tng kim ngch xut khu nhm hng ny ca c nc.Gi tr xut khu Vit Nam sang Trung Quc tng t 1,5 t USD t nm 2000 tng ln 13,3 t USD tnh n qu I nm 2015. Nhiu sn phm nng sn Vit Nam xut sang Trung Quc vi t trng ln nh go, cao su, tri cy; trong ring la go v cao su, kim ngch xut khu sang Trung Quc chim khong 40%. i vi cc sn phm nng sn khc nh thanh long, bt sn, da hu, vi thiu th trng Trung Quc chim ti 80 90% t trng xut khu ca Vit Nam.2.3.2 Kh khnTh nht, Trung Quc vn l th trng hp dn i vi nhng doanh nghip ti Vit Nam, nhng mt thc t ch ra rng: Tuy vic bun bn vi thng li Trung Quc ang gip mt s nng sn tiu th tt v ngi trng c li. Nhng nhn chung vic bun bn vi th trng ny lun tim n nhiu ri ro nhiu hn l c li khi nhng thng li Trung Quc thng c cch thc thu mua kh k cc, rt d gy ri lon th trng, rt gi hng thm ch l lm mt uy tn thng hiu sn phm. Ngoi ra, vic xut khu nng sn sang Trung Quc ang ch yu theo ng tiu ngch, khng c hp ng hay rng buc c th. Vic nhp hng ca th trng ny cng kh tht thng v hay b dng t ngt, mi ln nh vy th hng ha trong nc s b tn ng, rt gi thm hi thm ch phi b s lng ln ngay ti ca khu. Theo s liu ca Vit Nam, chng ta nhp khu t Trung Quc khi lng 37 t USD. Nu tnh theo s liu ca Trung Quc th con s ny ln ti 42 t USD Hin cng cha c mt chnh sch c th trong vic bun bn vi cc thng li Trung Quc, vic t hng, tr tin thng do thng li nc ny t quyt, nn ngi nng dn v thng li Vit lun th b ng.Th hai, s cnh tranh v gi lun l vn gy kh khn i vi cc doanh nghip xut khu. c bit vi mt hng du th, du th ang vp phi s cnh tranh quyt lit v gi ca nhiu nc khc, nht l khu vc chu Phi. Khi gi du ln cao, cc khch hng tiu th c xu hng tm cc ngun du khc thay th r hn, v d t chu Phi, Trung ngCht lng du th ca cc nc chu Phi xp x du khai thc t m Bch H nhng c cho bn thp hn du Vit Nam 5 USD/thng, nn mi y nhng khch hng Trung Quc rt lui chuyn sang mua du ca chu Phi. Th ba, trong nc vn cn tn ti mt s vn nh l vic cnh tranh khng lnh mnh gia cc doanh nghip, nhiu doanh nghip li dng s d dng trong th tc cp php hot ng thu mua s lng ln vi gi cao hn th trng sau bn ra vi gi thp, ly tin thu b l hng chnh lch. iu ny khin nhng doanh nghip lm n chn chnh khng th cnh tranh ni. Ngoi ra, nhng vng mc t chnh sch thu VAT cng l tr ngi cho cc doanh nghip.Cho d l l do g i chng na, vn khng th ph nhn mt thc t, bc tranh xut khu nng sn ang bc l nhiu bt cp. V c l, iu u tin phi tha nhn l s yu km trong iu hnh, lng lo trong chnh sch ang tr thnh tc nhn chnh ko st th trng xut khu nng sn.Th t, l mt nc nng nghip ch lc nhng mi nm xut khu la go ca c nc cha bng mt na kim ngch nhp khu thc n chn nui. Tng cng kim ngch NK cc mt hng trn phc v cho chn nui t u nm n nay xp x trn 3 t USD, trong khi , xut khu la go (chim phn ln din tch BSCL) ch mi t 1,45 t USD.Th nm, mc d c Nh nc nh hng pht trin song nng sn Vit vn ch khng tin ni vo th trng Nga do thu ph qu cao. Theo thng k ca Cc Xut nhp khu (XNK), B Cng Thng hin nay cc mt hng xut khu sang Nga ch yu l thy sn, c ph, cao su, ht iu, ht tiu, rau qu, go, ch C th, t trng xut khu nng sn sang Nga vn cn ch. Theo , nm 2014 t khon hn 300 triu USD tng 1,54% so vi gi tr xut khu nng sn sang Nga nm 2013. Tnh n ht thng 5/2015 gi tr xut khu t 205 triu USD ch tng 1,61% so vi cng k. y ch l mt con s tng trng qu khim tn so vi tim nng. Trong , c cu nhm hng nng sn, thy sn, sang th trng Nga gim mnh v chim t trng rt nh trong khi Hoa K l 23,6%, Nht Bn chim khong 11%... Nhng yu t km hm s pht trin l cc sn phm nng, lm thy sn ca Vit Nam ang phi cnh tranh gay gt v gi c, bao b, cht lng, vn chuyn vi cc ngun cung cho Nga. Thm vo nhng ro cn k thut v thu quan, v sinh an ton thc phmpha Nga ang p dng cho nng sn Vit lun cht ch. V vn thanh ton in t vn gp nhiu kh khn do vic chuyn i t ng Rup sang tin ng cha thun tin. Pha bn Nga chn ch thanh ton chm tc l ch t cc 20% khi nhn hng th tr 80% cn li. Trong khi cc ngn hng Vit Nam cha c chnh sch h tr phng thc thanh ton tr chm khin cc doanh nghip xut khu chm trong cc khon n kh i t i tc Nga. Thm na, vic vn chuyn hng ha sang Nga phi qu cnh ti cc cng Chu u hoc nu tip cn t cc cng pha ng Nga th phi di chuyn mt cung dng di t ng sang Ty khin chi ph pht sinh rt ln. c bit, thu ph qu cao nhiu doanh nghip phi b tay lc u vi gic m Nga. Trc , thi im Nga cha tham gia WTO thu cc mt hng ny c y ln 40% -60%. Theo cam kt t pha Nga khi vo WTO mc thu trung bnh vo th trng Nga l 7,8-9,5%. Thu trung bnh nhm hng nng sn l 10,8%-13,2%. Tuy c h tr song cc nng sn mun sang Nga vn kh khn. Chng hn, xut c mt ti ch 3kg sang Nga b p thu ti40%, thy sn 6-15%, rau c 11,7-15%, tri cy, nm 15%, cao su 5% trng hp c bit thu xut c th cao hn na.2.4 Gii php cho hot ng xut khu nng sn ca Vit NamMc d, Trung Quc l mt trong nhng th trng xut khu ln ca nc ta, nhng khng nn v th m t tn cng vo th trng ny. D l nc lng ging, nhng chng ta lun b Trung Quc lm kh vi nhng hot ng nh thu mua lng ln vi gi cao nng dn tp trung sn xut, gy ra tnh trng ng, sau p gi, mua rgy kh khn cho doanh nghip trong nc v chnh bn thn ngi nng dn. V vy, Nh nc cn c nhng tuyn truyn cho nng dn khng mc phi nhng sai lm nh nhng nm va ri.Nh nc nn p dng chnh sch h tr gi i vi nhng doanh nghip xut khu. R sot li nhng doanh nghip thnh lp nhm mc ch ph gi trn th trng. Ngoi ra, tng cng nhng chnh sch h tr tn dng cho cc doanh nghip xut khu nng sn. Nhng khon u t bng tin v cng ngh cn c quan tm. Tn dng cho nng nghip, nng thn v nng dn cn c trin khai vi cc hnh thc thit thc v hiu qu hn. c bit, cc b, ngnh chc nng cn r sot li cc chnh sch u t cho nng nghip, tho g vng mc c doanh nghip v nng dn u c hng li trong qu trnh sn xut, ch bin v xut khu nng sn.Vn thng hiu cho hng nng sn Vit khng phi l vn mi tuy nhin iu kh khn nht chnh l quy m sn xut nng sn Vit Nam ch yu dng nh, l, t pht. Bn cnh , hng nng sn cha c u tng mc c th xy dng c nhng thng hiu mnh khng nh v th cnh tranh trn th trng. V vy, xy dng c nhng thng hiu nng sn Vit c sc thuyt phc v kh nng cnh tranh trn th trng nc ngoi th cn phi c s u t bi bn v s hp tc ca cc c quan qun l nh nc, cng nh B Nng nghip v pht trin Nng Thn. Nh nc cn khuyn co ngi nng dn khng v ci li trc mt, m nn tm ti nhng mt hng nng sn c tnh n nh cao, lu di, v trn ht phi ch trng tiu chun cht lng ca sn phm.Chng ta khng th l i vic p ng cc yu cu i vi cht lng nng sn bi tiu th nng sn sch l xu hng tt yu ca tt c cc nc, trong khi Vit Nam ang nm trong danh sch cc nc c hng nng sn b tr li v khng p ng tiu chun ca cc nc chu u, M, Nht Bn Chng hn, ch, rau qu, tm c d lng khng sinh vt mc cho php. y chnh l im yu ca chng ta.Chng ta cn tp trung u t vo chui gi tr ngnh hng, nh v sinh an ton thc phm, truy xut ngun gc i vi hng nng sn ca doanh nghip l yu cu bt buc doanh nghip phi c trch nhim u t vo vng nguyn liu. Nu khng pht trin chui thc phm an ton th uy tn, sc cnh tranh sn phm khng cao, ngay c th trng ni a.Cng vi , Nh nc c chnh sch h tr cho ngi sn xut, kinh doanh c ngun vn vay n nh, k hn di, li sut u i; xy dng mi lin kt gia khu vc sn xut v khu vc phn phi, bn l trong cc chui. Ngoi ra, thng xuyn t chc cc hi ch, hi ngh trong v ngoi nc qung b sn phm. Xy dng sn giao dch mua bn sn phm t m hnh chui, gii thiu mng li t hng giao dch mua bn, a ch bn sn phm ngi tiu dng c c hi tip cn, la chn sn phm. Cui cng c th m rng th trng trn t Nga th i vi Chnh ph Nga: ngh sm chp nhn danh sch cc doanh nghip iu kin xut khu sang th trng ny do c quan Vit Nam cung cp. Tip l cng nhn h thng kim tra, qun l cht lng nng sn Vit. minh bch, khng phn bit i x cn a ni dung ny vo Hip nh Lin minh Hi quan. ng thi, pha ngn hng cn xem xt c ch chuyn i gia ng Rp v ng Vit Nam m bo cng bng, nng cao tnh cnh tranh cho nng sn, lm sn Vit.V pha cc B, ngnh phi tch cc xc tin thng mi, h tr doanh nghip v thng tin, tnh hnh th trng Nga. B Cng Thng tm cch m phn m ca th trng, thc y giao thng.ng thi, cc doanh nghip cng cn t ch, tm hiu thng tin, ch ng lin lc kt ni lm n vi cc doanh nghip Nga ni chung v ngi Vit Nga ni ring. c bit phi ch trng n cht lng, a dng ha ca sn phm, m bo uy tn ca doanh nghip. Theo , hai mt hng ch v c ph c s lng xut khu sang Nga ln vi tim nng ny cc doanh nghip phi c bit ch khng mt c hi.i din ca c quan Thng mi Nga ti Vit Nam cng khng nh s chuyn nhng thng tin ny sang pha Chnh ph Nga ngh xem xt, h tr thu, thanh ton ngn hng

CHNG 3: NHN XT V NH GI MN HC QUN TR XUT NHP KHU3.1 Bi hc kinh nghimNgy nay vi xu hng ton cu ha, vic giao thng cng nh hp tc pht trin, trao i k thut l mt iu tt yu, bn cnh cng tc o to v pht trin ngun nhn lc vi y k nng cng vic v s nhit huyt trong cng vic l rt quan trng.Thy c mt hn ch ca ngnh xut nhp khu hin ti qua tm hiu, hc hi v kin ngh cc gii php c th mang li s pht trin khng ngng cho ngnh.Cng qua mn hc em c th bit thm c cc iu kin v ngoi thng, lut php quy nh v ngnh xut nhp khu ca tng quc gia, qua nu c c hi c lm vic trong ngnh th s khng my kh khn trog vic lm vic vi cc i tc nc ngoi gip cho cng vic cng nh s pht trin v ngnh trong quc gia. Ngoi ra khng ngng nng cao kin thc v ngnh, thng xuyn cp nht cc thng tin mi nht v tnh hnh xut nhp khu trong nc v th gii cng nh xu th pht trin ca ngnh nh hng cho tng lai.3.2 nh gi v xut cho mn hc3.2.1 V gio trnhHin ti nh trng vn cha c gio trnh ring dnh cho b mn Qun Tr Xut Nhp Khu, theo s hng dn ca Th.S L Thy Kiu-ging vin trc tip ging dy mn hc ny gii thiu cho sinh vin tham kho v tm hiu sch ca GS.TS on Th Hng Vn. Sch c vit rt y v chi tit, m t cc hot ng kinh doanh xut nhp khu mt cch chn tht, nu c mt li v hi thc t.3.2.2 V ti liu hc tpc cung cp slide bi ging c bin son rt chi tit v d hiu. Bn cnh , trong qu trnh hc tp, c cng cung cp thm nhng chng t, ha n hay nhng thng tin bn l c lin quan n bi hc, gip sinh vin c th ngoi vic lnh hi l thuyt trn lp cn c th hnh dung ra cc hot ng t thc t.3.2.3 V ging vin ging dyTrong qu trnh hc tp, nhn c s hng dn nhit tnh t pha Th.S L Thy Kiu. C gip tn tnh cho ti c ci nhn r hn v hot ng xut nhp khu ni chung v nhng bi hc qu bu ni ring.3.3 C s vt chtNhn c s h tr t pha nh trng, c hc tp trong mi trng thong mt v sch s, phng c c trang b my chiu cng nh m thanh trong phng hc rt tt. Bn cnh , ti lun c th tm kim nhng t liu tham kho th vin ca trng.3.4 kin b sungVi lng hc sinh l khong 30 hc sinh mt lp, d dng tip thu c nhng kin thc ca c, cng nh d dng trao i nhng thc mc trong qu trnh hc tp.3.5 xut, kin ngh mn hc c tt hnV gio trnh hc tp, hy vng l trng s c gio trnh ring, ng b vi slide bi ging th sinh vin s d dng tip cn hn.V thi lng mn hc, sinh vin c cung cp 30 tit hoc trn lp. Theo ti th thi gian ny tng i ngn i vi mt mn kh quan trng. Ti hy vng nh trng c th tng tit cho mn hc c th i su hn v b mn ny.

PHN KT LUNVic m rng giao thng vi nc ngoi trong iu kin kinh t nh hin ny l vic v cng quan trng. Khng nhng a sn phm nc ta ra ngoi qung b vi th gii, m cn tip thu c nhng s tin b thng qua vic nhp khu cc mt hng nc ngoi. Ti Vit Nam, tnh trng xut nhp khu vn cn tn ti mt s vng bn nh l ro cn thng mi, hng ro thu quan v mt vi thch thc c t ra cho cc doanh nghip Vit Nam i vi mt hng nng sn. Thng qua ti ny, chng em c th hiu r hn v hot ng xut khu nng sn, nhng thnh tu v nhng kh khn trong qu trnh xut khu. ng thi cng hiu r hn v tm quan trng ca xut nhp khu i vi nn kinh t nc nh.

TI LIU THAM KHO1. GSTS. on Th Hng Vn, Ths. Kim Ngc t Qun Tr Xut Nhp Khu NXB Tng hp Thnh ph H Ch Minh 20112. Ths. L Thy Kiu cng bi ging Qun Tr Xut Nhp Khu3. Bch khoa ton th: vi.wikipedia.org4. Cng thng tin in t B Cng thng: www.moit.gov.vn5. Cc xc tin thng mi: viettrade.gov.vn6. Hi quan Vit Nam: www.customs.gov.vn7. Tng cc thng k Vit Nam: gso.gov.vn8. Cc thng k Vit Nam: pso.hochiminhcity.gov.vn9. Phng thng mi cng nghip Vit Nam: http://vcci-hcm.org.vn/10. Trang tin Xc tin thng mi B Nng nghip v Pht trin Nng thn: http://xttm.mard.gov.vn/