of 46 /46
Dr Jovo Toševski AMONOV ROG Praktikum za muškarce i tri ženske greške Uvod Muški postupci obeleženi su trocifrenim brojevima i počinju od broja 100. Oni simbolično uzimaju u obzir vaše znanje o ženama, uvažavajući i druga gledišta izvan ove knjige. Ako već imate svoje stavove o ženama kojima ste zadovoljni, lako ćete ih smestiti pod brojeve od 1 do 100. Dakle postoji sto mesta za vašu hijerarhiju pre modusa koji su izneseni ovde. Oduvek je muška akcija izazivala žensko interesovanje. Sa kakvom pažnjom muškarci prate ženske aktivnosti, ne treba posebno naglašavati. Kada se ukrste u bliskom susretu, muške i ženske namere u meñupolnim odnosima izgledaju slične, ali one su uvek po uzroku i cilju - suštinski različite. Godine starosti muškarca su bez značaja kada su žene u pitanju, jer se ženski uticaj na muškarca proteže kroz sve starosne uzraste, a muški odgovor na izazov, ostaje osnovno svojstvo muškarca. U ovoj knjizi opisani su neki ženski postupci i oni se nalaze na kraju teksta. Njih čine tri ženske greške. Iako žene, za razliku od muškaraca, manje greše u meñupolnoj komunikaciji, postoje greške koje one stalno čine. Ženske greške se javljaju kada žena ne razlikuje granice svoje trenutne relativne nadmoći u odreñenoj situaciji, od prirodnih sposobnosti vezanih za vrstu. Zbog toga svako ovladavanje polnom situacijom treba da bude u skladu sa biološkim osobinama žene.

Jovo Tosevski - Amonov Rog

Embed Size (px)

Text of Jovo Tosevski - Amonov Rog

Dr Jovo Toevski AMONOV ROG Praktikum za mukarce i tri enske greke

Uvod Muki postupci obeleeni su trocifrenim brojevima i poinju od broja 100. Oni simbolino uzimaju u obzir vae znanje o enama, uvaavajui i druga gledita izvan ove knjige. Ako ve imate svoje stavove o enama kojima ste zadovoljni, lako ete ih smestiti pod brojeve od 1 do 100. Dakle postoji sto mesta za vau hijerarhiju pre modusa koji su izneseni ovde. Oduvek je muka akcija izazivala ensko interesovanje. Sa kakvom panjom mukarci prate enske aktivnosti, ne treba posebno naglaavati. Kada se ukrste u bliskom susretu, muke i enske namere u meupolnim odnosima izgledaju sline, ali one su uvek po uzroku i cilju - sutinski razliite. Godine starosti mukarca su bez znaaja kada su ene u pitanju, jer se enski uticaj na mukarca protee kroz sve starosne uzraste, a muki odgovor na izazov, ostaje osnovno svojstvo mukarca. U ovoj knjizi opisani su neki enski postupci i oni se nalaze na kraju teksta. Njih ine tri enske greke. Iako ene, za razliku od mukaraca, manje gree u meupolnoj komunikaciji, postoje greke koje one stalno ine. enske greke se javljaju kada ena ne razlikuje granice svoje trenutne relativne nadmoi u odreenoj situaciji, od prirodnih sposobnosti vezanih za vrstu. Zbog toga svako ovladavanje polnom situacijom treba da bude u skladu sa biolokim osobinama ene.

Ova knjiga je, kao i sve moje prethodne, posveena podjednako mukarcima i enama. Mada je broj mukih modusa u tekstu mnogo vei od enskih, "praktikum za mukarce" predstavlja i praktikum za ene jer seksualnost uvek podrazumeva i vee interesovanje za strategiju suprotnog pola. Na poetku je najbolje upoznati nain delovanja drugog pola, pre nego to svako nae svoj sistem procenjivanja i vrednovanja meupolnih stavova, to ga moe uvesti u vii stadijum, moda najvanijeg ivotnog znanja - znanja o suprotnom polu.

Modus 100 Ogled o enskoj postojanosti Paljivo gledajte enu kada ide ulicom. Tako moete da shvatite njenu individualnu prirodu. Bilo bi dobro da se zadesite u ulici prepunoj sveta i da primetite vau draganu dok se sama kree kroz guvu, a da ona pri tom ne vidi vas. Splet okolnosti u kojem biste se nali mogao bi da vam prui vane zakljuke o linoj prirodi vae partnerke. Ako ona, dok hoda kroz prepunu ulicu, uiva u meteu i usklauje ponaanje prema raspoloenju gomile, ne oekujte mnogo od njene postojanosti u odnosu prema vama. Naravno, to ni drugi njeni partneri ne bi trebalo da oekuju. Ukoliko joj gomila smeta, a u njoj izgleda nestabilno, ili ak pomalo odsutno, poklonite vie panje toj eni, mogli biste ak da joj poklonite i trajnu dugogodinju panju. ensko ponaanje u trenucima u kojima ona misli da je sama, a vi ste u prilici da je takvu vidite, odaje njen pravi karakter. Sadraj njenog pravog

karaktera, pored vanosti fizikog izgleda, dovodi mukarca u poziciju da razmisli o njenim drugim osobinama osim lepote. Naravno da je uvek poeljno da ena bude to lepa, ali bolji je izbor manje lepe ene sa visokom dozom postojanosti, nego lepe a nepostojane. To je slino poreenju nestabilnih materija sa plemenitim metalima. Prve lako menjaju formu pod dejstvom spoljnjih faktora, dok su drugi vrlo otporni na uticaje. Ponaanje usamljene ene u guvi je diskretan pokazatelj enske postojanosti (ukoliko, naravno, vi to cenite i traite od ena), koji moe da bude od velike koristi mukarcu u odabiranju partnerke. Ovo je vano naroito u urbanim uslovima, gde su zbog postojanja komfora, ree situacije u kojima biste mogli da sagledate ponaanje partnerke pri veim iskuenjima. Kada govorim o iskuenjima ne mislim na prijemivost za druge mukarce. Ona spada u opte enske osobine i bie opisana na posebnom mestu. Ovo su testovi linog enskog karaktera, koji je u muko-enskim odnosima trajno dobro ili trajno zlo. Ako je zlo trajno, ono se kasnije teko moe ispraviti bez obzira na nivo znanja mukarca. Izreka kae da je lepota prolazna, ali nita zato, jer sve je prolazno, pa je postojanost utoliko vanija. Na usamljenom mestu, kada hodaju pustom ulicom, u zabitom ili opasnom kraju, sve ene isto izgledaju. Kretanje im je drukije, vrlo obino, esto nespretno. U toj vrsti hoda nema poze, niti odjeka oekivanja.

Modus 101 eni nije cilj seks, nego uticaj koji e putem seksa izvriti na vas

Gledajte eni u lice, ali nemojte da to bude upadljivo. Pokuajte da manje gledate a da vie vidite ono to treba. Ako vas obuzme njena lepota to je pravo uivanje, ali prizor ne srne da vas omete u vaim mukim aktivnostima. Uvek ima vremena za gledanje ene, a nikad nema dovoljno vremena da vidite na njenom licu ono to je vano, jer se enske emocije brzo menjaju. ulo vida je vanije od drugih ula kada su ene u pitanju. Ako ignoriete ono to ujete uima, a usmerite se na paljivo gledanje ene, bre ete shvatiti njene namere. Za to vreme samo imitirajte da sluate ta vam govori, slino kao kada biste iskljuili ton na televizoru. Ali ne zaboravite, va cilj je seksualno spajanje sa enom. U isto vreme morate da znate da eni seks nije krajnja namera. Njen cilj je uticaj koji e izvriti na vas putem seksualnog spajanja. Oboje uestvujete u polnom inu, ali svako iz svojih razloga. enin cilj e se i kod tvreg mukarca polako ostvarivati. Veliko je pitanje kako e se i koliko ponavljati va cilj, ukoliko budete pravili greke. Da bi se va prirodni nagon - tenja za seksualnim spajanjem sa enom, normalno ostvarivao, vi morate da naete naina da tu tenju uvek nanovo ostvarujete. I ne samo to, nego da ona traje pod vaim uslovima. Kako to ostvariti? Vratimo se vanoj postavci - da ena nema tenju za seksualnim spajanjem sa mukarcem kakvu ima mukarac i da njoj seks kao takav nije glavni cilj. Mnogi e rei da poznaju ene koje uivaju u seksu tvrdei da ih samo to

interesuje u odnosu sa mukarcem. Meutim, to je samo naizgled tako. Uivanje u seksu nije najvanija enska tenja i mogla bi se uporediti sa onom izrekom Konfuija: "Kad si u sosu uivaj u njegovom ukusu". I dok je mukarac, sa svojom bazinom tenjom za seksualnim spajanjem sa enom, u sosu celog ivota, ena je u njemu samo privremeno, naroito ako je sos dobro spremljen, pravilno serviran i ako e posle jela neko drugi da rasprema sto. eni je seksualno spajanje najdelotvornije sredstvo za psihiko pridobijanje mukarca. enski uspeh se kree u irokom opsegu - od uinka potpune opsednutosti mukarca, preko normalne muke naklonosti, do manjeg utiska na vrste mukarace. Ukoliko mukarac odmah pokae visoku dozu saradnje u ostvarivanju enskih zahteva, do seksualnog ina nee ni doi. Ovo mukarac treba da shvati kao vanu istinu, ne dozvolivi da mu se ena "provue" u dva nia stupnja biovlasti seksualnosti - seksualno primamljivanje i obeavanje, nego treba da je navede na seksualno spajanje. Mukarac mora znati da kod ene uvek uspeva nagla promena mukog ponaanja u smislu povremenih ekstremnih odstupanja od uobiajenog, pri emu on stalno treba da vodi promenu i seksualnu igru. ene vie vole neplanirane situacije ak i kada nisu racionalne, od zacrtanog plana koji bi mukarac sledio. Planiranje ponaanja u ostvarivanju seksualnog uspeha jedna je od najeih greaka mukarca. ena trenutno i uvek prepoznaje muki plan, ak predvia detalje koje ni sam planer ne sagledava, pre nego to oni dou na red. Svako

seksualno planiranje mukarca mora da ima nekoliko prikladnih iznenaenja koja na enu ostavljaju vei utisak od oigledne seksualne namere.

Modus 102 Misli o osvajanju ene

Svojim vlasnitvom moete smatrati samo one misli o eni koje su vam ujutro, kada ustanete, bliske i pri ruci. Takve misli imaju zanatsku sposobnost da se ostvare u praksi. Drugo je pitanje kako ete sa stvorenom idejom da postupite i ta e od svega toga ispasti u praksi. Misli najpre morate da udaljite od sebe, drei ih jedno vreme na odstojanju, a kada ih ponovo pustite blizu, one e imati veu snagu i bie zrelije. Drei ih podalje neko vreme, postae vam jasan nain za sprovoenje cele zamisli, a va odgovor na enske reakcije bie jak i prirodan. Navedeni proces moe da bude dug od nekoliko desetina minuta, do nekoliko desetina godina, a zavisi od talenta i uvebanosti. Minuti ili godine ovde oznaavaju period u kojem ete osvojiti enu koja vam se dopada.

Modus 103 Nikada ne govorite eni sve to znate o sebi i drugima

Prvo, nemojte nikada eni rei sve to znate o sebi. Pustite da vas ona ispituje. Ona e to uvek initi da bi saznala to vie o vama. Ovo je izraena enska potreba koja donosi posebno zadovoljstvo, pa joj ga nemojte

uskratiti. Sve vreme pazite da kaete to manje u to veem vremenskom periodu. Ako ispriate manje o sebi, due ete trajati kao interesantan objekt, a moete biti sigurni, da vaa silazna linija u tom odnosu poinje onog momenta kada ona sazna sve o vama. Uvek pazite ta priate, ali vaa opreznost mora biti neprimetna. Ne smete da se pretvorite u robota koji meri svaku svoju re. Pri tom znajte da ena vane stvari o vama saznaje iz naizgled bezazlenih razgovora. Na primer, kroz priu o vaoj porodici koju ete joj naivno ispriati, ona e saznati mnogo vie o vama, nego iz vaih neposrednih pria o sebi. Dok ne nauite sutinu ponaanja u umetnosti voenja razgovora sa enom, dovoljno e biti da za prvo vreme manje priate.

Modus 104 Da li su duh ene i mukarca isti?

Neki ljudi imaju neverovatnu potrebu da po svemu izjednaavaju enu i mukarca. Oni promoviu jednakost meu polovima po svaku cenu, zanemarujui ne samo naune dokaze, ve i oiglednost svakodnevnih pojava. Pri tom ne znaju da je osnovna razlika izmeu ivotinja i oveka ba u razliitoj ekspresiji polnih osobina. Tako ameriki visokotirani autor, psiholog John Gray u svojoj knjizi "ovek, ena i meusobni odnosi", tvrdi da su duh ene i mukarca ultimativno isti, to je potpuno neprihvatljivo, ako se uzmu u obzir egzaktni neuroanatomski dokazi, koji ukazuju na velike razlike u mozgu ene i mukarca. ak i kada se

tim razlikama ne bi pripisala polna psiholoka specifinost, svakodnevno iskustvo govori suprotno od duhovne jednakosti ene i mukarca. Veliki broj ljudi koji itaju knjige o jednakosti polova, dolazi u zabludu zahvaljujui najpre svojoj spremnosti da to uje, kao i strunim promoterima koji piui o tome, zadovoljavaju aktuelne kulturalne sklonosti zapadnih drutava. Sa druge strane jednakost polova u istonim kulturama, a naroito u kulturama dalekog istoka, shvata se na mnogo ivotniji nain. Pria o jednakosti polova odgovara velikom broju ena, iz linih razloga. Mukarci je podravaju zbog mnogo naivnijih pobuda, nesvesno sadranih u njihovom nagonu zatitnitva. Sa jednakim duhom ene i mukarca, mi bismo jo uvek iveli u dunglama Afrike i ne bismo poznavali jezik i pismo. Kada bi duh ene i duh mukarca bili isti, ene bi sa strau gledale fudbalske utakmice, a mukarci ljubavne filmove. ene bi imale samo jednu haljinu, a mukarci bi bili ubeeni da rezervni toak na automobilu nije potreban. ene bi bile rudari, mukarci bi plakali na enskom ramenu kada im ona ne kupi bundu i nosili bi kravate koje im je partnerka kupila. Da li ste, uostalom, primetili razliku u poklonima koje polovi ine suprotnom predznaku? ene retko kupuju skupe poklone mukarcima, dok teina mukog poklona skoro uvek podlee detaljnoj enskoj proceni. Pokuajte da svojoj poznanici poklonite skuplji poklon nego svojoj stalnoj partnerki i odmah ete biti svedok brze, ili odloene reakcije koja e sigurno uslediti. estina i direktnost enskog odgovora zavisie od vaeg stava prema dogaaju. Popustljivost je direktno srazmerna teini reakcije. Vea muka popustljivost stvara jau negativnu ensku reakciju.

Konano, kada bi duh mukarca i ene bio isti, vani proizvodi njegovih spoljnih efekata, sadranih u egzistenijalnim postupcima, morali bi biti bar slini. Jedan od primera je upadljiva razlika izmeu oveka i ivotinja u odnosu prema nasilju. Kod ivotinja brutalnost pri lovu i ubijanju rtve pokazuju mujak i enka podjednako, to je kod oveka potpuno razliito. Fiziko nasilje u naoj vrsti vri uglavnom mukarac, dok se u diskretnom uslovljavanju i ucenjivanju bolje snalazi ena.

Modus 105 enska svesnost o dominaciji nad mukarcem

Da je vrag odneo alu, kada je u pitanju enska dominacija i enski drutveni nastup na kraju ovog stolea, moe se videti u primerima iz svakodnevnog ivota. Tako, novinarska interpretacija pravila ponaanja izvesne amerike glumice eron Stoun, vodeeg enskog seks simbola sredine devedesetih godina, otkrivajui njen ivotni moto, tano prikazuje realnost aktuelnih meupolnih odnosa i mukog poloaja u veini zemalja sveta. Tri saveta glumice enama glase: nikada ne igraj karte sa mukarcem ije je ime Dok; nikada ne jedi u maminoj kuhinji; nikada, ali ba nikada, ne idi u krevet sa mukarcem koji ima vie problema od tebe. Ovi saveti otkrivaju strategiju enskog ideala razvijenih zemalja Zapada, opisujui ono to ne treba initi i afirmiui pasivan stav, koji je (gle uda) u suprotnosti sa optim trendom socijalizacije ena. Ovi saveti, kao i mnoge druge poruke iz raznih namnoenih enskih udruenja, sa ciljem da osvoje

to vie ionako smanjenog mukog prostora, prikazuju sutinu savremenog enskog stava i stremljenja, pa emo izbliza razmotriti ta oni u stvari znae. "Nikada ne igraj karte sa mukarcem ije je ime Dok" - znai aktivno izbegavanje mogunosti da ena bude podreena mukarcu koji se bolje razume od nje u bilo koji posao. Ovakvim stavom ena unapred svesno izbegava da se sukobi sa nekim od koga moe da bude poslovno pobeena. ta bi u tome bilo negativno za nju? ena misli da bi gubitkom poslovnog prestia njen imid ravnopravnog biznismena sa mukarcem bio ugroen. Ovakav stav pokazuje i alosno ensko neznanje, jer izostavlja vladanje situacijom uz pomo enskih ari, to je velika greka, jer time ena svesno odbacuje prirodne mehanizme seksualne privlanosti. ena bi htela da pokae da je sposobna za sve to i mukarac. Ako se ak i sloimo da je to tano, nepotrebno je, po svaku cenu, nastojanje da ona podigne dvesta kilograma, kada nije stvorena za takvu vrstu dizanja. Koristei moi velikog mozga na lo nain, ona svesno zamenjuje ensku aktivnost za muku, ime bira najgori put. Ako bi u starosti takve ene pitali da li misle isto to i ranije, iskren odgovor bio bi negativan, naravno, ne zato to su se one promenile, ve zbog toga to je enska privlanost u starosti gotovo izgubljena. Vrlo je verovatno da se zamena prirodnih enskih prednosti za poslovni imid deava zbog jake enske konkurencije, jer danas ima mnogo poslovnih ena koje bi zanemele ako bi se mukarci, umesto profesionalnim znanjem, pridobijali enskim sredstvima. Osim to je takvo ponaanje delom trendovsko i vezano za izvesne pomodarske socioloke tokove, pojava je vieg tonaliteta od biolokih potreba. Radi se u stvari o povici koju stvara enska konkurencija da bi oslobodila prostor za sebe.

"Nikada ne jedi u maminoj kuhinji". Ovaj savet ima najmanje dve posledice. Prva je smanjivanje uticaja majke na ponaanje kerke, jer je dananja biovlast-seksualnost toliko jaka da majka, koja je u prolosti obino bila savetnik i podravajui faktor kerci u uticaju na mukarce, danas predstavlja anahroni balast. Osim toga, dananje kerke nee da gube vreme objanjavajui majkama svoje ponaanje. Druga posledica je manje ozbiljna za meupolne odnose, ali izuzetno vana za izgled ene. To je uticaj na enske kilograme koji bi mogla da ima majina kuhinja. Trei savet ima najozbiljnije konsekvence na odnose ene i mukarca. On glasi: "Nikada, ali ba nikada ne idi u krevet sa ovekom koji ima vie problema od tebe". Poslednji savet amerike glumice, sadri poraavajue miljenje o enstvenosti i predstavlja veliko bioloko neznanje. Ona dakle, savetuje izbegavanje bilo kakvog uea u onim vezama u kojima neka sitnica nije po enskom ukusu i u kojima je potreban bilo kakav napor. Osim to je ovakav stav slika alosnog stanja mukog uticaja na enu zapadnih demokratija, on otkriva i krizu enstvenosti, koja do sada nije bila vidljiva i obeava najpre kovitlac, a zatim strmoglav pad u ponor mentalne bespolnosti. Igrajui na potpuni komoditet u odnosima sa mukarcem, ovakvi stavovi negiraju ulogu ene u izboru partnera i tako svesnim mehanizmom, koji kao da je vie deo ekonomske nego enske raskalanosti, osujeuju najveu snagu ive materije ensku biovlast-seksualnost. To je poraavajui stav koji sugerie povlaenje iz odnosa borbe meu polovima. Kao da je autorka ovih saveta zaboravila, ili nije ni znala, da ena moe da preokrene sve brige mukarca. Naravno, ona to moe ako se ponaa kao ena, a ne kao poslovni

partner, merei ko od njih dvoje ima vie briga. Ovaj savet, takoe, moe da sadri miljenje da je pun briga mukarac lo seksualni partner, pri emu bi se takav stav mogao opravdati, ako ima za uzrok pravilo izbora boljeg mukarca, ali ne ini se da je to u pitanju, jer nije u skladu sa prethodna dva saveta. Muki odgovor na ovakve stavove je vrlo jednostavan i efikasan i morao bi da glasi - nikada, ali ba nikada ne idi u krevet sa enom koja tako misli, jer ima toliko drugih ena koje misle drukije, odnosno enski.

Modus 106 Kompjuterska strategija - "ima - nema' ne uspeva kod ena

ena je bie potpuno suprotno od kompjutera. To moraju da znaju mladi mukarci komjuterske generacije, navikli da sude o prirodi i enama slino principima rada raunara. Oni lako mogu da dou u nezavidnu situaciju, kada nesvesno uporeujui dobar efekat koji moe da se postigne upotrebom maine, pokuaju da slian nain razmiljanja upotrebe u odnosu sa enama. Principi rada komjutera u smislu "ili ima, ili nema", "mora da postoji greka u procesu koja je uzrok zastoju", stav u smislu "off - on", kao i slini tehnicistiki stavovi - ne vae za ene. Kategorinost muke namere sadrane u sintagmi - sve ili nita, ne vai uvek za ene, jer kod ena - ima i kada nema, uz suprotnu mogunost da nema i kada ima. Zbog toga, da bi bila uvek delotvorna, muka namera mora da pokrije sva stanja enskog raspoloenja. Da bi se muki ideal o "ima - nema", u svojoj trajnoj operativnoj vrstini ispoljio u praksi prema enama, najbolje

je da bude primenjen na kraju postupka sa enom, u momentu kada je pozicija mukarca vrsta. I tada ovaj princip radi uz veliko muko znanje. Najgora stvar koja moe da se desi mladom hakeru je da trai pribeite u poslunoj maini, posle neuspeha sa neposlunim enama. Zakljuak je - sa enama se treba ponaati potpuno suprotno nego sa raunarima, to je dovoljno za poetak, pre nego to mukarac izgradi svoju linu strategiju.

Modus 107 Razarajue dejstvo komfora na mukost

Svako vreme je donosilo promene, ali one nisu bile tako brze, brutalne i bezobzirne, kakve su u savremenom svetu. Mnoge grupe ljudi i drave, nisu mogle da se odupru primamljivim efektima promena, koje uvek nose vie komfora, zbog ega su prijemive i lako prihvatljive. Komfor je oduvek imao razarajue dejstvo na mukost, ija je odlika da mora biti zadovoljena u direktnom kontaktu, bez posrednih situacija koje bi je uslovljavale. Za zadovoljenje komfora potrebne su predradnje. Kada mukost pravi kompromise da bi se komfor ostvario, menja se pravolinijska namera mukosti, to je poetak njene erozije. Naroito je opasno ako bi takva promena dobila iroke razmere u svim drutvenim slojevima. Selo je glavni uvar mukosti, a kada su sela razasuta po pogodnoj balkanskoj planinskoj geografiji, direktni uticaji faktora koji nagrizaju mukost dopiru u talasima i gube snagu, a u sudaru sa tradicijom esto budu i neutralisani.

Obzirom da je svaka vrsta komfora skoranja tekovina civilizacije, ona odudara od potreba starijih nagonskih delova mozga. Trajna adaptacija na nedostatak lagodnosti u prolim vremenima lako je nastajala silom prilika jer je ovek, prilikom nastanka i mnogo hiljada godina poto je stvoren, iveo u surovoj socijalnoj i prirodnoj sredini. Nai rani preci teko da su mogli da prospavaju celu no zbog neprestanog opreza, a kamoli da osiguraju stabilnu sigurnost za due vreme. Oigledno je da nagonskom starom mozgu primata komfor nije bio potreban kada su milionima godina opstajali bez njega. Kod ivotinja komfor je nepoznata pojava, a i kad bi za nju mogle da znaju, u njihovom sistemu ona bi bila nevana stvar. Meutim, novi mozak, najrazvijeniji kod oveka, inei dominantni deo u ukupnoj masi, drukijih je sklonosti. On je prijemiv na udobnost i osim toga to je sposoban da je stvara, on u njoj zaista uiva. Jednom pruena mogunost komfora postaje cilj i tenja radi ijeg zadovoljavanja mogu da se povedu i ratovi. Danas se uveliko ratuje zbog vode, izvora energije, rudnog bogatstva i optih dobara, to u krajnjoj liniji slui za zadovoljavanje potreba stanovnitva za komforom. Ta potreba je toliko jaka, da ne postoji nain kojim e pripadnik starije generacije objasniti mlaem da sve te novotarije koje olakavaju ivot nisu neophodne. Posledice uivanja u komforu razliite su za enu i mukarca. eni, koja ima jedan bazini nagon - biovlast-seksualnost, komfor potpuno odgovara, jer je podrava u svim njenim dejstvima. Kod mukarca stvari stoje drukije. I mukarac je podloan komforu, ali lagodnost razorno utie na njegov stav

aktivnog tragaa u tenji za seksualnim spajanjem sa enom, otupljujui otricu zatitnitva, koje u udobnijim uslovima moe da se uspava.

Modus 108 Jedini odgovor na ensku dominaciju je mukost

Da enska dominacija poseduje globalne razmere poinje da biva jasno sve veem broju mukaraca. Zbog ozbiljnosti ove realnosti po svetu poinju da se pojavljuju udruenja mukaraca koja bi trebalo da zatite njihova prava. Ova pojava podsea na rani feminizam i kao to su slini enski pokreti inili lou uslugu enama, isto to, moda i gore, mukom polu ine udruenja ugroenih mukaraca. Radi se o pogrenim i nedovoljnim potezima odreenih mukih grupa, koje smatraju da e im udruivanje pomoi da ree svoju ugroenost. Ako se mukarac osea ugroenim, ko je onda na ovoj planeti jak i neugroen? Jedino udruivanje koje ima opravdanje u mukom smislu je kada se momci skupe i odu na mesto na kojem se nalazi mnogo devojaka (rok koncerti, vaari, predstave i slino). Krajnji cilj je da se prvobitni grupni nastup zavri formiranjem pojedinanih parova. Muko delovanje mora da proistie iz linog mukog stava pojedinca, a ne od grupa od kojih mukarac oekuje nekakvu pomo. U tome i jeste osobenost mukosti - ona mora biti samostalna, nezavisna i individualna da bi njeno ostvarivanje teklo prirodnim tokovima. Mukost je odlika koju poseduje svaki normalan mukarac, ali je potrebno znanje da bi se ona ostvarivala. Neko bi rekao kako to da je potrebno znanje za ostvarivanje nagonske potrebe? Takvo pitanje mogu da postave oni koji

ne razumeju brzu evolutivnu adaptaciju na uslove sredine, zahvaljujui plasticitetu mozga, koji moe da podri ili da suprimuje i nagonska svojstva. ta je psihika bolest nego poremeaj u ispoljavanju nagona i njihovih psiholokih odjeka. Drugi znaajan uzrok modifikacije dejstva bazinih nagona, postoji samo kod oveka i naziva se - svesnost. ovek je svesno bie, njegov novi mozak (neocortex) je gospodar svesnog odluivanja i postupanja. On u svojoj silovitosti u toku akcije moe da prevagne nad uticajem nagonskih, mirnijih delovairiozga, to moe da uslovi poremeenu funkciju nagona. Zbog svesnog uea u procesu ostvarivanja mukosti, potrebno je poneto i nauiti. Poznati Danteov citat "samo e pesnici znati" nedovoljan je. Moraju da znaju i drugi mukarci, mada je pesniko znanje te vrste danas ve veoma malo i kad ga ima, a meupolni odnosi bi trebalo da se grade na faktima koji ve dostiu nivo znanja o bilo kojoj drugoj zakonitosti prirode. Mali je broj prirodno obdarenih mukaraca kada je u pitanju znanje o enama. Oni su, osim to su miljenici ena, ljudi sa najmanje drugih ivotnih problema, jer ih uglavnom reavaju najvanijim sredstvom koje mukarcu prirodno stoji na raspolaganju - mukou.

Modus 109 Uzroci nerazumljivog enskog ponaanja jednostavniji su nego to izgledaju

Najmanje dve realnosti ometaju donoenje optih zakljuaka o prirodi. Prva je duboko usaeni elitizam i svesnost o oveku kao najsavrenijem stvorenju.

Druga je ljudski model funkcionisanja zasnovan na motivaciji koja izvire iz najjae i uvek prisutne, imanentne snage oveka - seksualnosti. Ako je duhovnost kod pojedinca razvijena to je dobro, ali matica vrste uvek funkcionie na direktnim vidovima seksualne snage dok je duhovnost, iako takoe poreklom iz seksualne energije, zahvaljujui brojnim mogunostima ispoljavanja, prividno odvojena od vrela elementarne seksualnosti. Pri tome nae saznanje sumnje dopire do mogunosti da svet oko nas moe biti sasvim drukiji od naih utisaka o njemu. Reenju dileme o bilo kom drukijem svetu realnosti po ko zna koji put doprinosi komparacija sa drugim ivotinjama. Pretpostavimo da su i ovek i ivotinja opkoljeni visokim planinskim liticama sa kanjonskim tesnacom kao jedinim izlazom. Ako je spoljnji svet realnosti razliit od onoga kako ga mi vidimo, posmatrajui tesnac u kanjonu kao jedini put kojim se moe proi, ovek bi ga proao, ali bi ga ivotinja promaila. ovek i ivotinje ne samo da koriste iste staze kad su u nevolji, nego su u stanju da ih vide i lociraju istim ulima to znai da ih slino doivljavaju. Bez obzira na neverovatne razlike izmeu ivotinja i oveka, uz jo neproverenu skalu ko ima vie ili manje due (pri emu je ovek sebe spremno stavio na vrh), egzistencijalna realnost im je slina, ali su im sigurno razliite emocije kojima joj pristupaju. ovek i ivotinje se slino ponaaju kada su u nevolji naroito kod ispoljavanja straha i svih radnji koje su vezane za spontanu reakciju borbe ili begstva.

U opasnosti, kod veine ljudi gube se, bolje reeno ne ispoljavaju se pametna znanja, jer bivaju, naalost, potisnuta reakcijama koje su vrlo sline ivotinjskom ponaanju u nevolji. Postoji samo kratko odmeravanje line snage i poloaja u odnosu na opasnost, a reakcija se zavrava napadom ili povlaenjem. Zar ne bismo mi, kao kortikalna bia, imali pravo da od sebe oekujemo reakciju razliitu od ivotinjske, ime bi se delimino mogao opravdati na nerazumno prigrabljeni elitizam u ivoj prirodi. Kada nas lakoom delovanja i nemogunou da odmah bude savladan, demantuje ak i dobronamerni virus kijavice, ostaje nam malo od ekskluzivnosti, koja ne pomae pred njegovim saplemenicima zle naravi, kakvi su, na primer, virus side ili besnila. Zbog svega gore reenog, uvek kada primetite neobino i neoekivano ponaanje ene, setite se da reenje potraite u jednostavnim uzrocima, iako problem izgleda zamreno. Jer osnovni uzroci nerazumljivog enskog ponaanja, ba kao i svi prirodni zakoni, jednostavniji su nego to na prvi pogled izgleda.

Modus 110 "Imam neto vano da ti kaem"

Poze i stavovi koji nagovetavaju vau nameru da joj saoptite neto vano, smanjuju efekat govornog nastupa na enu. Vane stvari nemojte da raspravljate sa njom u dogovorenom razgovoru, nego kroz svakodnevne obine situacije. Nemojte nikada da poinjete sa: "Sedi, imam neto vano da ti kaem", nego joj to vano recite u uzgrednom razgovoru. Mukarci vole

pompezno saoptavanje novosti kojima hoe da obraduju enu. To je isto kao da ste pola njene radosti bacili u vodu. U sluaju da je vaa poruka ozbiljna, jo je vanije da bude uzgredno reena, jer se time umanjuje esto preterana enska reakcija. Kad imate neto da kaete, govorite bez teatralnosti i efekat e biti vei.

Modus 111 ene ne vole kada kaete sve to znate o njima ili drugima

Ako neto znate o njoj moete joj poneto rei na poetku poznanstva. To e raspaliti njeno interesovanje, ali ne zadugo. Vrlo brzo posle upoznavanja prestanite direktno da priate ak i onda kada znate vie nego to ona misli. Tada samo nagovestite da znate vie nego to ste rekli, ali to nemojte raditi samo reima, ve kroz mimiku ili indirektni razgovor, stavljajui joj do znanja da shvatate praktine posledice koje nose njene namere. Nemojte je gledati u lice, ve to inite uzgredno, kroz obino ponaanje i dranje, najbolje uz pokrete kojima se vri neka druga aktivnost. Time postiete da fiziki u prostoru izvodite pokrete vezane za jednu radnju, aljui sasvim drukije poruke svojoj sagovornici. Cilj je da ena shvati kako jedno priate a drugo radite, ime ostavljate maglovit utisak partnera sa kojim ona nije naisto. Diskretna poruka - da ste skloni da jedno priate a drugo radite, uvek deluje na enu, a vama ide u prilog. Strategija u kojoj jedno priate a drugo radite, moe da ostavi i negativan utisak na enu ali samo ako prethodno postoji neko vae obeanje koje niste ispunili i ako je radnja eksplicitna. Takve situacije, naravno, treba izbegavati i

najbolje je ne dozvoliti da do njih doe. Nemojte davati obeanja ni pod enskim pritiskom, jer ona stie psiholoku prednost ako ih ne ispunite, da ne govorimo da je postigla to je elela ako ste ih ispunili. Kada ne dajete obeanja vi ste u prednosti u oba sluaja. Prvo, nemate obavezu da ispunite obeanje, a drugo, ako sami uinite neto u tom pravcu, to e delovati kao iznenaenje, to je dobro za vas. Kada elite da joj saoptite neto to ona mora da uradi, gledajte je direktno u oi, glas ne treba da bude povien, a rei moraju biti kristalno jasno izgovorene.

Modus 112 enska zamiljenost

ena moe da bude zamiljena iz hiljadu razloga. Meutim mukarac retko izdri da je ne upita za razloge neraspoloenja i odsutnosti. Ne treba pitati nita, sve dok ne primetite da ona eli razgovor sa vama, ili zakljuite da je u stanju bilo kakve ugroenosti. Ako je ugroena, morate je zatititi, ba kao to morate oceniti da li je u pitanju samo trik kojim bi iznudila vau spremnost da uestvujete u neemu to eli da ostvari na vau tetu. Pitajte i pomozite joj kada je potrebno, ali tek tada, ne pre toga.

Modus 113 Izmeu vie naina za saoptavanje zahteva, eni su omiljena tri: za vreme etnje (izlaska), za vreme jela i u krevetu

Razmotriemo najpre etnju da bismo se uverili ona nije tako naivan oblik troenja vremena i da, pored oputajue, ima i druge vane uloge. Verovatno ste primetili da ene vane zahteve, elje i procenjivanja obavljaju prilikom izlaska ili etnje. Kada osetite da se to sprema, uvek je odvedite na mesto koje ona voli. To e joj smanjiti nivo zahteva, jer se ene lako utapaju u svoje zamisli i njima drage ambijente. U etnji kroz poznati predeo one, uivajui, mogu da smanje ili ak odloe svoje pragmatine zahteve i da tako prevagnu romantine tenje koje vama vie odgovaraju. Zahtevi koje ene postavljaju za vreme vonje kolima, kada je mukarac okupiran panjom u saobraaju i ima slabiji uvid u posledice onoga to e obeati, predstavljaju modernu varijantu etnje i ene izdano koriste takve prilike za ubeivanje svojih partnera. Pogledajte samo kolonu vozila u velikim gradovima i videete da veina gestikulacija mukog vozaa i enskog saputnika prikazuje unutranjost automobila kao pravo mesto za ensko ubeivanje i postavljanje zahteva. enama, naravno, nije vano to je razgovor sa vozaem zabranjen u toku vonje i ne bi bilo loe da vi tu zabranu, po potrebi aktivirate. Pravilo bi moglo da izgleda ovako - voza moe da pria, a suvoza treba da izbegava due rasprave da ne bi ometao vozaa. U sluaju kada hoete da je izvedete, poto ste u sebi doneli odluku gde ete da je vodite, reda radi, pitajte je gde hoe da ide. Ako odgovori "gde ti

kae", ili "gde ti hoe", onda to moe biti znak da je neto smislila. U tom sluaju nikako ne idite na svoje omiljeno mesto, nego lakonski namerno odgovorite - "svejedno mi je". To joj se u startu nee dopasti, a onda znajui da ona neto smera, nikako ne budite neraspoloeni. Evo zato. Ako proceni da ste indisponirani, ona vam moda nee rei ta je htela, ali e razgovor sigurno odloiti. Odlaganje uvruje njenu nameru, a kada doe vreme da ja ostvari, to e biti situacija nepovoljnija za vas, sa odreenom predistorijom do koje ene prilino dre. Dakle, budite naglaeno ljubazni, pomalo odsutni i ne dajte joj da preuzme inicijativu. Usred druenja zastanite, prekinite je usred rei i recite joj - "ini mi se kao da si ti neto htela". To e biti uglavnom dovoljno za tu priliku. Ali pazite, va cilj sve vreme je seksualno spajanje. I najpametniji i najproduktivniji razgovor je nitavan, ukoliko je odvratite od seksualnog spajanja. Zahtevi koje ena postavlja za vreme zajednikog obeda, razlikuju se po delotvornosti u zavisnosti od toga da li je u pitanju jelo koje je ona spremila, ili je to neko drugi uinio. Za enu je zgodnije kada je obed izvan kue, na primer u restoranu, jer vi ne moete da smanjite uticaj enskog nastupa opaskom da vam se njena hrana ne svia. Primedbe sa vae strane ne dolaze u obzir kada ste na drugom mestu jer, ako hrana ne valja, va izbor je doveden u pitanje. ene, naravno, dobro znaju da mukarca najpre na jedan od naina treba nahraniti i zatim mu postaviti zahteve, pri emu imaju veliki spektar naina kako to najbolje da izvedu. Posebna situacija je kada ena svoje zahteve ispostavlja u krevetu. Ova vrsta ubeivanja na mukarca odlino deluje i ena se briljivo priprema da bi ono uspelo. Njoj je u ovom sluaju najvanije da stvori atmosferu svog linog

zadovoljstva mukim seksualnim uinkom i da to svoje iskreno, ili lano, raspoloenje prenese na mukarca. U ogromnom procentu, mukarci u ovakvim situacijama ne uspevaju da razlue prave uzroke enskog ponaanja i ovaj enski zahvat moe se smatrati izuzetno uspenim. Meutim, najtvre i najtee zahteve mukarcu ene zapoinju u neutralnim neseksualnim okolnostima kakva je, na primer, bezazlena etnja, da bi ih kasnije u seksualnom inu, efikasno privele kraju i fiksirale kao proces koji e se ostvarivati u mukom mozgu.

Modus 114 Veiti muki cilj je isti. Razliit je samo nain dolaenja do ene

Va cilj mora biti da enu sa svih strana obuhvatite i kada se potpuno sklopite oko nje, da joj preseete govorne odstupnice. Ona mora da doe u situaciju da nema kuda, nego da vam ponudi ono to je vama sve vreme bio cilj - seksualno spajanje. Uvek e izgledati da vam ona nudi ljubav. Pustite je neka misli tako ako sve ide pod okolnostima koje mukost zahteva, a to je stanje erotike u kojem je mukarac lider koji ne pravi ustupke. Posledica takvog nastupa bie strastven seksualni in i nestae prepreka izmeu enske i muke energije. Za uspean seksualni in uvek je presudna umenost mukarca, jer se ta aktivnost najvie njega i tie. U seksualnom inu zadovoljava se jedan od njegova dva bazina nagona - tenja za seksualnim spajanjem sa enom. enin jedini bazini nagon - biovlast-seksualnost poee da se ostvaruje posle seksualnog ina.

Najgora varijanta za mukarca je kada ne doe do seksualnog spajanja, to e se desiti ukoliko je mukarac svoju naklonost prema eni ponudio pre vremena. Dakle, ena nije kriva ako ne doe do seksualnog spajanja, jer ona nije glavni nosilac seksualnog ina, ve je to mukarac.

Modus 115 ena uvek tei da prisvoji muku energiju

Nemojte misliti da je bilo kakav, pa i najobiniji razgovor sa enom besmislen. Svi razgovori sa enom imaju dubok smisao. Kada bi ena bila uverena da nemaju smisla, ne bi izustila ni jednu jedinu re i mi bismo bili nema vrsta. ena e vas smatrati za partnera sve dok od vas moe neto da naui. Ne oekujte da su to neke velike nauke koje treba da znate da bi vas ene volele. "Da naui od vas" znai da ona eli da raspolae psihikom energijom koju e stvoriti bilo koje vae znanje. Da bi ena mogla da upotrebi tu enegiju, figurativno reeno, nju na parnoj maini ne interesuje kotao, ve u ovom sluaju sila vodene pare. Kotao je za enu, naravno, mukarac. Para kao produkt gorionika muke psihike akcije biva doekana i iskoriena od strane ene. Loae za kotao ona nalazi najee u drugim ljudima iz okoline, a njoj preostaje samo da regulie protok pare po potrebi, kao i da kontrolie da pritisak u kotlu ne poraste do nivoa kada naprava moe da se pokvari. Ako partner ima strukturu pogodnu za manipulaciju, a kada enino interesovanje za njega

prestane, moe se desiti da zahuktali kotao pukne, ili se vrlo oteti, pri emu ena svesno moe biti direktan uzrok. Vi ste za enu stalni mogui izvor energije dok ste budni. Sa te strane manje ste upotrebljivi jedino kada spavate. Kada je re o bilo kakvom linom dogaaju ili saznanju mukarac u svojoj estoj naivnosti dri da su oni za enu isto toliko vani koliko i za njega. Za enu nije bitno saznanje, ona koristi energiju koju stvara muka uobrazilja da ena i mukarac podjednako percepiraju dogaaje i rangiraju njihov znaaj. Ta energija je eni na dohvat ruke svakodnevno i ona slui kao vana pogonska sila za potrebe odravanja enske snage. Kada nije u mogunosti da direktno uzme muku energiju, ena koristi institucije, moral, kulturne i druge uhodane tekovine civilizacije. Naravno, ako ste vi sa svojom spremnou stalno na usluzi, to je za enu najpogodnije stanje i tada joj ne trebaju drugi mehanizmi. Iako gornji opisi spadaju u univerzalne pojave, one su tipine za gradove, a slabije su izraene u malim zajednicama ljudi. Jer, kada ena ivi sa mukarcem na usamljenom mestu, udaljenom selu, ili slinoj naseobini, njena operativnost je smanjena zbog manjka muke okoline i ona je vie upuena na svog partnera. Zato su veliki gradovi privlani, pre svega za ene. One u njima osim veeg, za njih vrlo vanog komfora, imaju vie mogunosti, jer ima mnogo upotrebljivih mukaraca. Kada ena eli sa vama da otputuje na usamljeno mesto to je gotovo siguran znak njene naklonosti dok, ako sa vama iskljuivo eli da ide tamo gde ima mnogo sveta, krajnje je vreme da preispitate svoje ponaanje na mukom planu.

Muka kreacija, od najmanje do najvee, ima potrebu da bude prezentovana eni, ili tei sticanju opteg potovanja. Sticanje potovanja okoline je nita drugo do manji stepen iste pojave, najee bez seksualne gratifikacije, ali uz ostajanje u igri meupolnih odnosa. Sticanje potovanja okoline je naroito vano starijim ljudima. U ovom procesu mogue je da stariji gospodin ili gospoa steknu respekt sredine neseksualnim putem, to automatski nosi smanjenu agresivnost sredine, od ega stari ljudi imaju vitalne koristi. Sa druge strane, sasvim suprotno, ve samo pojavljivanje mladih osoba na ulici ili u drutvu, izaziva agresivnost ak i prijateljske okoline. Ovo se najee dogaa mladim seksipilnim enama i mukarcima koji se doivljavaju kao konkurencija. Zbog neiskustva oni ne mogu da suzbiju agresivne aktivnosti okoline, postaju napeti i oseaju se nelagodno. Nasuprot tome, ako je osoba neubedljiv seksualni takmac bilo kog da je pola, okolina smanjuje agresiju u odnosu na nju, tako da smanjivanje seksualnog interesovanja, to moe biti i prividno, dovodi tu osobu na marginu dogaaja, ali i u mirniji drutveni poloaj.

Modus 116 eni nije na isti nain stalo do seksa kao mukarcu, naroito ne kako to mukarac najee zamilja

Da bi pokazali gornju tvrdnju da eni nije stalo do seksualnog spajanja ve do uticaja koji e tom prilikom i kasnije izvriti na mukarca, evo jednog primera.

Zamislite sledeu situaciju: Vi se ujutro dogovorite sa stalnom partnerkom da vas eka u osam sati uvee, stavljajui joj do znanja da e to biti ljubavni sastanak. Kada doete raspoloeni i spremni na sve burne dogaaje koje oboje oekujete, saoptavate joj da ste ceo dan bili kod druge ene, izuzetne lepote, da ste se ludo proveli kao nikada do tada, ali da ste i pored svega, uspeli da doete na zakazani sastanak i sada ste tu. Vae prisustvo jasno govori da prethodna aktivnost sa drugom enom ne utie na vau sadanju nameru da imate seks, jer vi ste sa tom namerom doli i trebalo bi da nastavite gde ste stali. Kada bi eni bilo do seksualnog spajanja sa mukarcem, a ne do uticaja na njega, ona bi uz osmeh prihvatila vau priu, kao da se nita nije desilo. Meutim, dobro znate da je teko recima opisati snagu reakcije koja bi usledila zbog saznanja da dolazite od druge ene. Vaoj stalnoj partnerki bi seksualni in sa vama u tom momentu bio poslednja stvar koja bi joj se desila, a spektar reakcija, od suza do obilja diskvalifikacija koji bi se sruio na vas, bio bi tako ubedljiv, da biste morali da se sloite da joj seksualno spajanje sa mukarcem nije bazini nagon kao vama. Postoje situacije kada ena pristaje na seksualno spajanje sa mukarcem za koga zna da ima drugu enu, ili da upravo od nje dolazi. U tom sluaju radi se o eni koja nije u stalnoj vezi, ili je stalna partnerka sa oslabljenim uticajem na mukarca. Ako se desi da takva ena proceni da je bolje zadrati mukarca i u takvim okolnostima (mudra procena), a pomiri se sa statusom druge ili tree ene u njegovoj hijerarhiji, ona to ini samo iz jednog razloga - da, upustivi se u igru enske konkurencije pridobije mukarca za sebe i da ga, ekajui

momenat, svojom ljubavnom umenou (koja moe biti i umiljena) odvoji od drugih ena, sa motivom da bude prva meu drugim enama. To je jo jedan dokaz da eni "seks sam za sebe" nije vaan, nego da ga ona svesno koristi da probije muke prirodne i karakterne odbrane i da zaposedne mukarca na svoj nain. I dok se mukarcima u ljubavnom zanosu ini normalnim da ena u procesu zaljubljivanja nee odmah da stupi u seksualni kontakt, on ne pomilja da u tom periodu ena u stvari svesno ili nesvesno procenjuje uinak svoje dominacije. Do pada uticaja ene na mukarca dolazi zbog nemilosrdne enske konkurencije, koja spada u jake bioloke sile i koja je manje izraena jedino ako ste sa enom sami na pustom ostrvu. enska konkurencija se nalazi svuda, uvuena je u sve nivoe drutvenog i porodinog ivota, a ima je na svakom mestu na kojem ima vie od jedne ene.

Modus 117 Ne priajte nita unapred, naroito kada vas niko nita ne pita

Za ovo zlatno pravilo znaju mnogi mukarci i vie puta su se uverili u njegovu koristnost u poslu, trgovini, pregovorima itd. Meutim, mnogi mukarci koji u poslu uspeno procenjuju izgovorene reci, potpuno suprotno tome, esto ine greke u govornom ponaanju prema enama, naroito prema svojoj stalnoj partnerki. Najee mukarci sami priaju sve to im se na poslu dogodilo, ili to su doiveli toga dana, jer misle da e time ensko potovanje prema njima biti vee. Mukarci najee misle da stalno treba da rade neto to e

impresionirati njihove partnerke. Tako, ako sami ne dozive nita zanimljivo toga dana, obino priaju ta je neko drugi iz njihove okoline radio, kako se ponaao i slino. Manji broj mukaraca dobro zna da je bolje to manje priati, ne samo o sebi, nego i o drugima. Tipina situacija izgleda ovako: Mukarac se vraa sa posla, ako je oenjen, ili se sastaje sa svojom devojkom, ako je momak, i poinje da pria ta je sve radio u meuvremenu dok se nisu videli. Time ini dvostruku greku. Prvo govori ono to ga niko ne pita, drugo, ena dobija sve informacije od njega unapred. Kada zna sve o mukarevim aktivnostima ena odmah stie pozicijsku prednost. Pored toga takva muka pria je liava truda oko interesantnog naina odgonetanja aktivnosti njenog partnera. Najea muka pria podsea na podnoenje raporta i izgleda ovako: "Zna koga sam sreo", - i kao da ga je neko pitao koga je sreo, nastavlja da pria detalje koji njemu izgledaju vani, a iz kojih ena, naravno, pravi linu konstrukciju dogaaja i esto otkrije raspoloenje svog partnera u vreme kada nije sa njom. Da bi se shvatilo kakvu teinu ima dobrovoljno prijavljivanje dogaaja tokom perioda odsutnosti, pretpostavimo da mukarac nikada nita ne pria. Onda e ga ena skoro sigurno pitati koga je sve sreo i ta je radio, to direktno poveava ensko interesovanje za njega, nasuprot stanju kada on redovno prepriava svoju dnevnu aktivnost. Sa druge strane, zamislimo situaciju da mukarac postavi pitanje - "koga si srela". Ovakvo pitanje obino zvui nategnuto jer ene ne vole da ih mukarac pita koga su srele. One vole same da odlue ta e rei, pravei time izbor koji odgovara enskim planovima.

Zakljuak je sledei: mukarac je dobrovoljno rekao ono to bi ena, kada bi je on pitao, mrzela kao pitanje, jer ona nikada ne pria koga je srela i ta je radila, ako pri tome nema konkretnu nameru. Mukarac u svojoj naivnosti, mislei da odobrovolji enu, nepotrebno sam pria ono to ga ona nije pitala.

Modus 118 Nikada ne drite obeanje koje ste dali eni onako kako to ona oekuje

Kada su ene u pitanju, morate da znate, da preko puta sebe imate najprefinjeniju kreaciju ive materije. Njena finoa nije u materijalu od kojeg je sastavljena, jer je on u ivoj prirodi vrlo slian. Izuzetnost ene dolazi od procene koju moe da izvri nad vama i od jedinstvene sposobnosti da odmah zabelei sva vaa kolebanja, nedoumice i dobroinstva. im ih primeti odmah ih uvruje u svoj sistem vrednovanja i procenjivanja, trenutno ih podvodei pod svetlo upotrebljivosti. Ako ena proceni da ono to ste prema njoj naumili donosi kratkoronu korist, ceo dogaaj e trajati dok za njega ona ima interes. Ispitae vas detaljno o svemu izokola i bilo kakvo udo, ukoliko ga njoj prepustite, trajae koliko joj je potrebno da vas navede na obeanje. Zbog toga, nikada ne drite obeanja koje ste dali eni, naroito ne na nain koji ona oekuje. ena vas nee prezreti zbog netanosti, ali e vas uvek odbaciti zbog predvidljivosti. Zamislite kako je dosadan predvidljiv mukarac eni, biu sa svim biolokim senzorima, koja ustvari nikada ne tri na kratke staze.

ena je etapni dugopruga sa kratkim i estim etapama, na ijim se udobnim stanicama za odmor nalaze samo mukarci niskog znanja o enama. Njeno kretanje moe da zaustavi samo pravi mukarac, to i jeste enski cilj. ena e, takoe, pasti u zagrljaj onom (ak nepoznatom) mukarcu koji ivi izvan njene planirane trase, a iza koga je gusti mrak i nepoznata nepredvidljiva pozadina.

Modus 119 Odnos sa enom mora biti odvojen od posla i zarade

Vladavina ekonomskih interesa u svetu danas je potisnula sve druge vrste uticaja. ak su i nauka i kultura do te mere zavisne od ekonomske milosti, da kreacije imaju naopak poetak. Umesto da kreacija proistekne iz svekolike slobode linosti ona je od poetka zavisna od procene ekonomskih krugova da li e moi da se naplati i kako da se od nje stvore pare. Pitanje prodaje bilo kakvog proizvoda ili ideje postalo je centralno mesto procenjivanja ulaganja u aktivnosti. Otuda se i umni rad usmerava prema zaradi novca, na nain koji predlau ekonomski krugovi. Osim toga, danas je veliki broj ljudi naseo na zabludu da svi mogu da zarade pare. Oni se bave primamljivom milju da poveaju svoje bogatstvo, a pri tom nisu profesionalci ve su ekonomski diletanti koji su se upustili u iroko polje profita, bez potrebnih preduslova. Tako su samo promenili nain razmiljanja, bez realne anse da dosegnu eljeni cilj - zaradu, te gube godine u nadi da e postii ono to je realno dostupno samo grupama iz odreenih krugova.

Mukarac koji ulae celog sebe u ekonomski vrtlog, dolazi u situaciju da, vrei zamenu linih vrednosti za novac, nesvesno ponudi delove svoje mukosti, naivno verujui da e novac biti taj koji e resiti sve njegove probleme. Kao to sam vie puta pomenuo, mukost ne trpi kompromise i ne treba je menjati za ekonomsku dobit, ve poslovi kojima se zarauju pare treba da budu obavljani tako da ne ugroze mukareve bazine nagone (tenju za seksualnim spajanjem sa enom i njegovo zatitnitvo). Posao treba izabrati i raditi ga tako, da muka strana linosti bude slobodna za sve vrste kontakata sa enom, ostavljajui pri tom slobodan prostor za muka stremljenja. U ovome vrsta posla nije vana (teak, lak, fiziki, intelektualni i si.), ve je bitno ouvati dostojanstvo mukosti i njenu stalnu delotvornost, ne zamenjujui je za ponude koje mogu da joj smetaju. Tako, ne treba ni za kakve pare prihvatati poniavajue i podreene situacije u poslu, ne treba trpeti maltretiranja efova, nego im se treba uvek odupirati, najbolje jakim stavom i nazorima, imajui u vidu da je ef ve po poloaju u veoj ekonomskoj zavisnosti od vas.

Modus 120 Razgovor

Postoje dve osnovne situacije. Prva je kada vi zaponete razgovor i postavljate pitanja. Druga je kada ona zapoinje razgovor i postavlja pitanje. To su potpuno razliita stanja koja zahtevaju razliito ponaanje mukarca. Uvek je bolje da pitanje eni postavite direktno. Ona se najslabije snalazi kada su pitanja formulisana kratko, obzirom da je njen manir kada postavlja

pitanja najee zaobilazan. Kada joj postavite pitanje direktno i brzo, ona vam nee istog asa odgovoriti, nego e napraviti pauzu, u kojoj vi gledajui joj u lice moete da dokuite najmanje dva raspoloenja - da li je iznenaena i da li joj se svia pitanje. Ono to, takoe, moete da sagledate, to je priprema izraza lica za odgovor, koja e vam najee odati da li je odgovor iskren ili ena lae. Odgovor moe biti i poluistina to se esto deava. Imajte na umu da ena uvek dobro i trajno pamti - prvo ta ste je pitali, a drugo ta vam je odgovorila, za razliku od mukarca koji posle izvesnog vremena zaboravlja mnogobrojne epizode razgovora. Znajte, da kada ena kae da se neega ne sea, ili da je zaboravila neto u vezi sa razgovorom sa vama, najee ne govori istinu, jer za nju nema nevanih razgovora i ona ih listom pamti. Potpuno drukije izgleda enski poetak razgovora i postavljanje pitanja. To je sasvim druga pria. ena retko postavlja direktna pitanja kada hoe da sazna neto o vama. Ona to ini najee kroz naizgled obine razgovore pri emu vas, priajui o nekome ili neemu, navede na reakciju koju biste vi ispoljili da ste akter dogaaja o kojem je re. ak i mlade devojke, iji je stil sa svakom novom generacijom radikalniji i sa manje strpljenja, u vanim stvarima ponaaju se tipino u zapoinjanju razgovora. Ovde takoe treba ukazati na afektivne posledice u razgovoru ene i mukarca. Prva je kada je ena u trenutku poetka razgovora dobronamerna, druga je kada ima destruktivnu nameru ili je loe raspoloena. Kada je ena oputena i neutralna u razgovoru, to su najee dogaaji koji se nje ne tiu neposredno tog trenutka. Ona pitanja postavlja naizgled povrno i nezainteresovano i, ma kako to neobino izgledalo, ona je u stanju

da i od takvog razgovora sa mukarcem memorise zakljuak koji e joj nekada u budunosti biti upotrebljiv za sagovornika ili druge mukarce. Kada ena ima nameru, to automatski znai da je u akciji, a kada joj namera ne ide od ruke, ona je besna i loe je volje. Svi njeni zakljuci tada su esto netani i nerealni, ali su u tom trenutku podreeni njenoj nameri da neto uradi i to ena najee ne moe da sakrije. Po sposobnosti da u takvim situacijama sakriju svoje emotivno stanje prepoznaju se "opasne" ene od onih drugih. Diskretni znaci ovakve enske reakcije teko mogu promai paljivom mukom posmatrau. Mukarci gree to se u tim trenucima preputaju enskom afektu, uestvujui u njemu, branei se ili napadajui, a da su prethodno propustili da primete fine promene izraza lica ene, koje odaju njenu pravu nameru.

Modus 121 Gore je da uje nego da vidi

Dok za sve druge svakodnevne dogaaje najee vai pravilo - "bolje da vas uju nego da vas vide", za ensko reagovanje na pretpostavku da vi imate drugu enu vai obrnuto pravilo - gore je da uje nego da vidi. Zato je gore da uje nego da vidi? Kada vas ena vidi sa drugom enom u okolnostima koje bi mogle da prevazilaze poslovni odnos, njena prva reakcija je bes i preispitivanje svojih enskih kvaliteta u odnosu na sumnjivu konkurentkinju. U takvom psihikom stanju ona pod utiskom enske konkurencije, svesna njene neumoljivosti, zadrava branu besa, sve dok ne raisti ozbiljnost dejstva druge ene na

vas. Paradoksalno zvui, ali e ona biti vie tuna nego besna, ako je dotina konkurentkinja lepa i zgodnija. Zar sada nije jasno da je za enu vaniji uticaj na mukarca nego on sam, to zaista ne shvata veliki broj mukaraca. Ukoliko je ena ocenila da vaa poznanica nije njoj ravna, ili joj se ini nevaspitanom i nepristojnom (to je esto izgovor), onda e se sav njen bes sruiti na vas i sada nastupa kljuni momenat u kojem e stil i snaga muke odbrane biti vani za opstanak veze. Da ponovimo, ena je manje besna a vie tuna ukoliko je suparnica lepa ili se, to je est sluaj, njoj ini lepom. To to je vama lepa ili runija, nema nikakve veze, vano je kakav utisak na nju ostavlja. Reakcija je takoe manja ukoliko je u pitanju njoj potpuno nepoznata ena, a enski bes je najvei ukoliko se radi o polupoznatoj konkurentkinji. U posebne sluajeve spada ekstremna situacija kada vas ena vidi u bliskom susretu sa drugom enom. Iako u ovakvim okolnostima nema nikakve sumnje da vae ponaanje moe imati nevin uzrok, kao da je enska reakcija manje burna od oekivane. To je zato to sigurni i bukvalni dokazi, dobijeni ulom vida u tom momentu, stavljaju enu za trenutak u nadreen poloaj jer ona, osim to oekuje vae kajanje i izvinjavanje, ima mogunosti da pokae trenutnu superiornost nad svojom suparnicom. Prava enska reakcija nastupa tek kasnije kada, sklonivi se sa mesta dogaaja, ostane sama. Onda se obavezno menja njena emocionalnost u smislu porasta nesigurnosti, pada samopotovanja i pojave depresivnosti.

Modus 122 "Pa ta"

Sentenca "pa ta" postoji u svim jezicima sveta. Ovaj izraz ima naizgled bezazleno znaenje i ini se kao da je stvoren da odrazi svaku vrstu neobaveznosti. Meutim to ni izdaleka nije tako. Fraza "pa ta" je nastala da bi se njom objasnilo lako prelaenje preko obaveza to u ensko-mukom dijalogu ima posebnu teinu. ene znalaki koriste opte prihvaenu poruku koju nosi znaenje ove dve rei i to najee u prilikama kada ele da ponite nameru i postignue mukarca. One pri tom najee ostavljaju mukarca bez mogunosti adekvatnog odgovora, jer ko bi reagovao na tako bezazlenu i mirnu konstataciju - "pa ta". Izraz "pa ta" je znaajan potporni faktor enske dominacije, jer na lak nain neutralise mukarca, stavljajui njegove line zasluge u opta dobra. Obzirom da na opta dobra svako ima podjednako pravo, slino se deava i sa pojedinanom mukom zaslugom, koju ena posle kratkog vremena odlae u opte tekovine i zasluge. Sami znate da kada vozite auto zaslugu za to ne pripisujete onome ko je izmislio motor, jer se radi o optoj pojavi, koja kao takva neutralise presudni pojedinani znaaj pronalazaa. Upravljujui svoje verbalno i neverbalno ponaanje u smislu - "pa ta", ena umanjuje ak i velike zasluge mukarca, koje bi se mogle pretvoriti u seksualnu ili neku drugu gratifikaciju, kada ne bi postojali delotvorni mehanizmi slini uzreici -"pa ta". Zbog toga gree oni mukarci koji pred enu iznose svoja dostignua traei od nje povoljnu reakciju. ena je zaista

poslednje mesto za prezentaciju zasluga, ma kakve one bile. Od tog posla nikada nema nikakve trajne koristi za mukarca. Sasvim je druga stvar kada ena sama istakne muku zaslugu. I pored svoje utilitarne psihike konstrukcije, na ijim skalama nema mesta za dugotrajno i slavno zadravanje mukarca, ena u samoinicijativnom pominjanju muke zasluge moe, zbog smanjene opreznosti, da uini ustupak mukarcu koji on ne oekuje. To, naravno, ne traje dugo, ali je bolje od mukog samohvalisanja koje ne vodi nikuda. U ovom sluaju adekvatno ponaanje mukarca (kada se ne hvali), moe da izvue na povrinu jednu tipinu i estu ensku osobinu - neopreznost, iz koje lako moe da nastupi enska greka od koristi mukarcu. ene dobro znaju da se sa lakoom i bez posledica moe odgovoriti sa - "pa ta", ak i posle ozbiljnog negodovanja mukarca. Sa druge strane ene nikako ne vole da uju "pa ta" iz mukih usta, a to je najbolji znak da mukarci treba da koriste ovu delotvornu krilaticu to ee. Mukarac ne sme da funkcionie na pogon koji dolazi od enske hvale, ma kako to primamljivo bilo. Ovde ponovo istiem da je mukost nezavisna veliina. Za mukarca, jedino mukost je svetlost, sve ostalo je neizvesna tama.

Modus 123 Koji je mukarac najbolji

Odgovor na ovo pitanje je iskljuiv - svaki mukarac je najbolji.

"Najbolji" mukarac je u stvari relativistiki enski doivljaj koji ne postoji bez enske imaginacije. Njega uvek stvara enska fantazija. Vrednovanje mukarca u enskim oima je moda najpotenija enska ekspresija, a ene znaju da je za dui period vaan ne samo dobar, ve i podesan mukarac. Meutim, u stanju ljubavne pobuenosti, u momentu kada njen jedini enski nagon, biovlast-seksualnost, oseti potrebu za ispoljavanjem na izabranom mukom objektu, enska iluzija uzima toliko maha, da se ena potpuno okree tom cilju. Tada njena fantazija obuzima celo njeno bie i stvaranje "najboljeg" mukarca otpoinje. Fantazmagorina ljubavna fama iri se na njene drugarice (konkurenciju) i najbolji mukarac dobija dodatne potpore, jer fantazija u odjecima zahvata i druge uesnice koje sluaju priu zaljubljene ene. enska iluzija je uvek tako zauujue jaka, da mukarac esto ne moe da pokae ni deo svog znanja pre nego to njena opinjenost postane zasiena. Ushienost ene mukim objektom jednostavno ne dozvoljava mukarcu da ispolji sva svoja umea. Mukarac je najee drukiji nego to misli zaljubljena ena. On moe biti mnogo bolji ili mnogo gori, ali u svakom sluaju realnost je uvek drukija od enskog zanosa. U ovom periodu poinju glavne muke greke. Mukarac se najee utapa u ensku iluziju koja mu godi, to automatski remeti njegove muke odlike, te vremenom, idui tragom enskog oduevljenja, pada sve nie do momenta kada se ena budi iz ljubavnog sna i proces udaljavanja meu partnerima neumitno otpoinje. Ako opinjenost proe, ili se smanji, ena izgleda kao da je pala na zemlju. Tek tada ona bi mogla da otkrije prave muke vrednosti, ukoliko njena

fantazija nije ve odlutala na drugu stranu. Ali ena ne gleda realnim pogledom kada je zaljubljena, ve je pojaana racionalnost ene siguran znak da njena zaljubljenost prolazi. Zbog toga se esto kae da mukarci ne razumeju ene jer izmeu ostalog, ne prepoznaju opisanu pojavu. Vrlo je vano da mukarac shvati da je za privrenost ene vanija njena iluzija od njegovih najboljih vrednosti, ukoliko ih ima. Ovaj naizgled neracionalni mehanizam omoguava da veina ena kroz imaginaciju nae svog mukarca. Naravno, enska fantazija nikada nije vezana samo za aktuelnog partnera. Ona kao vana veliina, uvek postoji i usmerena je ka poznatim mukarcima koji su joj nedostupni, a koji joj se sviaju, to potvruje da je enska iluzija o mukom objektu vanija od njega samog. Praktini efekti iluzorne enske naklonosti pri odabiranju mukarca, u stvari, osiguravaju opstanak vrste. Naravno da ima dobrih i slabih mukaraca. Prvi znaju vie o enama, drugi mnogo manje. Dobar mukarac moe biti samo mentalno zdrava osoba. Ako je mukarac zdrav, njegovi prirodni muki atributi su dovoljni za bilo koju enu, ali je u ostvarivanju akcije znanje o enama presudno. Postoje razliita znanja nauena, sticana ili prirodno prisutna i sve su nauke dobre ukoliko su delotvorne kod ena. Mukarac mora da ostane imun na enske hvale i oduevljenja. ensko je pravo da od njega stvori svoju iluziju, ali on ne sme da podlegne enskom vrednovanju njegove mukosti, ve mora da zadri svoje muke osobine bez obzira na stepen njenog oduevljenja. Tako e sve ostati kako treba, jer e zaljubljena ena imati trajno nadahnue, a njena ljubav e trajati prirodno

onoliko dugo, koliko ima prirodnih mogunosti za obnavljanjem onog dela polne energije, koja kod partnera izaziva ljubavno ushienje.

Modus 124 Ko stvara harmoniju meu polovima

Paradoksalno izgleda da bi ena sa svojim nestabilnim ponaanjem mogla da proizvede harmoniju u meupolnom odnosu. Ali ba od nestabilne veliine polnog klatna zavisi da li e njegovi pokreti biti harmonini. Mukarac je taj koji mora stalno da daje zamah klatnu, a jedino ena moe da harmonizuje njegove pokrete. ena moe da napravi harmoniju umenim ponaanjem uz diskretno zavoenje, a muka uloga ne srne da tei harmoninosti kao idealu, jer se time smanjuje inicijativa mukarca i njegova tenja za seksualnim spajanjem sa enom. Mukarac po svojoj prirodi ne donosi mir, niti ga nudi, ali moe da stvori mir onoga momenta kada ukroti enski nemir. Mukost mora da ponudi izazove, da ih inicira i da zna da ih izvede do kraja, a da pri tom ostavi prostor za nove.

Modus 125 Prvo dovedite enu u ravnoduno stanje, a zatim je izazovite

Mukarac bi trebalo da prepozna ravnoteni poloaj svake svoje partnerke. Ravnoteni poloaj je privremeno psiholoko stanje ene, koje je blisko

njenoj linoj uobrazilji o tome kako bi trebalo da izgleda fizika i duhovna sredina koja bi bila po njenom ukusu. Stanje line ravnotee je u skladu sa karakterom, drutvenim poloajem i znanjem, te je zbog toga razliito kod svake ene. Bez obzira da li je to stanje postignuto vaom zaslugom, to bi trebalo da bude pravilo, postoje periodi kada ena sama ulazi u duhovnu ravnoteu. Obe situacije su odlina prilika za delovanje mukarca i to vreme biste vi morali da iskoristite. Da biste uinili ravnoteni poloaj trajnijim (to je povoljno za vas), nemojte joj dirati uobrazilju. ak i kada sagledate ono to ena ne vidi, nemojte se truditi da joj poloaj uinite boljim. Ne razbijajte joj njenu predstavu o dogaajima kada ona misli da joj idu naruku, ve budite svedok te iluzije, ostvarujui svoje muke ciljeve. Znajte da ena nikada ne moe da misli na muki nain, jer ona ne shvata znaaj prostora i vremena isto kao vi. Tako, ako se trudite da eni u leto skrenete panju na dolazeu zimu, vi inite zaludan posao. ena dovedena u ravnotene stanje moe da se izazove po potrebi. Izazivanje izvedite odjednom, a ne postupno, ali kada se na to odluite morate tano znati ta hoete. Vrlo je vano da ne dirate njenu ve uspostavljenu ravnoteu bez potrebe, jer ona tada ne voli pomeranje, niti pristaje na vae predloge o promeni datog stanja, ako oni nisu ubedljivi i, za njena shvatanja, obeavajui. Razlog da u tom momentu ena ne eli promene je mentalno zadovoljstvo, ali mogu biti i tehniki razlozi enske prirode, najee vezani za odevanje, presvlaenje i si., koji su enama izuzetno vani. enska tenja za

dominacijom u stanju ravnotee je naizgled manje izraena, jer tada biovlastseicsualnost prividno miruje i to je doba kada ena pravi nove ideje i planove. To je pravo vreme za vau aktivnost ako hoete da joj skrenete tok misli na drugu stranu ili da njenu aktivnost usmerite prema vama. Zato treba da joj predstavite pitku, povoljnu i komfornu ideju, u kojoj ona moe da nae mogunost za novi ciklus ostvarivanja biovlast-seksualnosti nad vama. Trebalo bi, naravno, sve vreme da znate ta se dogaa. Izazovite je prijatnim reima na akciju koja e joj dati ne samo vanost, nego e joj pobuditi matu tako da misli da vam moe biti od koristi sa malo napora. Vrlo je vano da pomisli da vam moe biti od koristi sa malo napora i zato se uvek trudite da joj sadrinu onoga to ste naumili predstavite tako, da njoj izgleda da je sve to uzgred i usput. ene oboavaju da obavljaju poslove usput. Dakle, kada joj date zadatak, dajte joj ga tako da izgleda kao sporedan. Zadatak e u toku izvrenja, naravno, postati vaan kada ga ona bude ostvarivala u praksi, jer e i druge osobe, esto mukarci, uestvovati u interakciji, a ona e i nad njima ostvarivati svoj bazini nagon biovlasti. Na taj nain e zadatak, koji ste joj zadali, a koji je na na poetku izgledao sporedan, u toku izvravanja postati vaan. Tako e ena moi da zadovolji svoje potrebe za raznolikou u samoj situaciji u praksi, a vi ete uspeti da pomerite njenu panju i akciju u svoju korist. Da ste joj, ono to e morati da uradi i preivi, unapred ispriali, ona na to nikada ne bi pristala svojom voljom. Vano je da ena sledi vau zamisao, ma kakva bila, a nije povoljno za vas kada vi morate da sledite njene misli.

Tri enske greke

1. ensko nestrpljenje

Nema nikakve sumnje da je strpljenje za enu najvanija osobina. Ogromna veina enskih ivotnih promaaja omoguena je nestrpljenjem. Ima se utisak da priroda uvek strogo kanjava ensko nestrpljenje, to nije udno, jer ena koja nije strpljiva svojim ponaanjem remeti prirodni tok muke fiksacije za problem koji mu je od ene postavljen. Mukarac, kao glavna motorna snaga vrste i jedina enska potpora na najirem planu, mora najpre biti doveden u stanje u kojem moe biti od koristi za enu. Taj proces se sastoji u motivisanju mukarca, to je lako izvesti brojnim enskim nainima, od privlanosti i lepote, do stvaranja zabluda upotrebom govora primamljivim glasom. Meutim, motivisanom mukarcu neophodan je izvestan vremenski period, koji moe biti i veoma kratak, pre nego to najpre emotivno fiksira nameru, a zatim pree na realizaciju. Vitalna potreba ene je da proceni duinu te faze i da u tom periodu ne pokae nestrpljenje. Rang strpljenja meu enskim odlikama je toliko visok, da po vanosti moe u praksi da neutralise visoke morfoloke prednosti, kao to je fizika lepota. U ivotu se esto deava da strpljiva ena prosenog fizikog izgleda, u enskom smislu, uspe vie od izuzetne ali nestrpljive lepotice. Ima ena koje su po roenju strpljive, bez obzira na tempo savremenog ivota kojim je strpljenje potisnuto. Ovde je vano da ena mora biti strpljiva u meupolnim relacijama, dok u poslovnom smislu moe biti drukija. ene

koje nisu strpljive u odnosu prema mukarcu to moraju svesno da promene, da bi efekat njihovog meupolnog nastupa bio bez senke. Mukarac suprotno eni - ne sme da bude strpljiv. Muko strpljenje u osvajanju ene ne vodi nikuda. Nezavisnost i eksplozivnost mukosti nikako ne trpi odlaganje. Bilo kakvo planiranje i razmiljanje u smislu "bie moja kad-tad", ne sme da ometa mukarca u stvaranju drugih veza sa enama. Zbog toga to mukost ne trpi odlaganje, strpljivost u polnim odnosima je mana mukarca, nasuprot eni kojoj je vrlina. Strpljivost ene i nestrpljivost mukarca predstavlja idealnu kombinaciju iz koje se uvek stvara aktivna interpolna napetost.

2. Nepoznavanje vremena muke naklonosti

Veliku greku ena ini kada misli da naklonost mukarca funkcionie u svakom momentu. To vai i za poznatog i nepoznatog mukarca. ene tokom ostvarivanja biovlast-seksualnosti u procesu pridobijanja mukarca i u neumerenosti svojih tenji, vrlo teko shvataju - da nije uvek prilika za postavljanje zahteva. Iako pametna ena zna da odabere pravi trenutak za otpoinjanje akcije ubeivanja mukarca, koji bi, prihvatajui njen stav trebalo da stane na njenu stranu, ona ne moe da se odupre ak ni trenutnoj pomisli da naklonost mukarca moe povremeno izostati. U takvoj situaciji, umesto da odloe zahtev, ene, naroito mlae, ine suprotno, nepotrebno proveravajui muku spremnost za neseksualne ustupke. Meutim, naklonost pravog mukarca, suprotno enskom miljenju, prirodno ne postoji u svakom momentu ni prema najdraoj eni. To potie iz

dinamike sklonosti muke akcije koja treba da savlada mnoge prirodne fizike i bioloke snage, kao to su meteoroloki uslovi, faktori opasnosti, nepoznat teren, sila gravitacije, odmeravanje u dananje vreme vanih tehnikih mogunosti (automobil, orua za ostvarivanje akcije) itd. Mukarac, dalje, mora da uzme u obzir sve promene u okolini, koje se neprekidno deavaju, ne preputajui nita sluaju, a da uz sve to pokae sklonost za improvizovanu akciju ukoliko se dogaaji odvijaju neplanirano i iznenada. Zbog aktivnosti koje se tiu sticanja neophodnih uslova za ostvarivanje mukosti, kada mukarac nije prijemiv za postavljanje novih zahteva, ena, insistirajui na njima, ini greku koju plaa, suprotno oekivanju, smanjivanjem uticaja na mukarca.

3. Zanemarivanje uticaja enske konkurencije koji dolazi od bliske prijateljice

Moda je najea enska greka olako shvatanje enske konkurencije koja dolazi od najbliih drugarica ili prijateljica. enska konkurencija je jedina ozbiljna opasnost za svaku enu. Problemi koje ena ima sa mukarcima su tek odjek nemilosrdnog, esto razarajueg, uticaja drugih ena na svaku pojedinanu enu. Praktino, ne postoji odbrana od ove pojave, koja deluje u svim uslovima, bez obzira na drutveni poloaj, bogatstvo ili siromatvo. ena, iako ima najmanje prirodnih neprijatelja od svih ivih formi, nikada ne moe biti slobodna od uticaja drugih ena i u tome ak ni mukarac ne moe mnogo da joj pomogne. Uvek kada se zamiljena

ena upusti u akciju, ne traei pomo mukarca, mukarac treba da zna da ona u tom momentu vodi borbu sa enkom konkurencijom. Glavna svrha izraene enske potrebe druenja sa drugim enama je u stvari suzbijanje neposrednih agresivnih i konkurentnih uticaja koji se smanjuju kada se dve ili vie ena aktivno drui meu sobom. Meutim, u svemu tome ena esto zaboravlja na negativne uticaje koje na nju moe da proizvede najbolja ili dobra prijateljica. Najvei broj pogrenih enskih procena u ivotu izaao je iz enske ubeenosti da neto negativno to joj se desilo nije moglo da doe od najbolje prijateljice, iju je konkurenciju, ba zbog prijateljstva smatrala nevanom. Zahvaljujui ovoj greki veliki broj ena izgubio je uticaj na izabranog mukarca. Ne uzeti u obzir gornju situaciju isto je kao kada biste pustili ajkulu u ograen zaliv u kojem plivaju mukarci, a da oekujete od ajkulinih instikata da se u tom asu, zbog naklonosti prema vama preobraze u vegetarijanske. Oba bazina muka nagona su dva kraka mukih polnih makaza, vrsto povezanih, a ipak slobodnih u pokretima. ena je svojom specifinom prirodom pokreta ovih spregnutih poluga, dajui im impuls akcije ili monotonost mirovanja. Dobro odigrana uloga ene je da se domogne rukohvata mukih makaza, a da se pri tom ne nae izmeu njenih otrica, ve da to neprijatno mesto nameni enskoj konkurenciji. Od samog nastanka oveka meu enama vlada otra borba, koja je u dananje vreme vea nego ikada. Krunski uspeh za enu je pobeda nad enskom konkurencijom, a za mukarca da ensku konkurenciju stavi u svoju funkciju. Za ovo poslednje moe da se kae da nije lako, ali nije ni teko ukoliko mukarac upozna osnovne mehanizme enskog delovanja.