Click here to load reader

Izgradnja klasične elektrodinamike

 • View
  225

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Izgradnja klasične elektrodinamike

 • Izgradnja klasine elektrodinamike R.J

  urd

  ana

  e

  pi

  , Po

  vije

  st fi

  zike

 • Elektricitet i magnetizam do 19 stoljea

  Magnetizam

  P.Peregrinus, pokusW.Gilbert, 1600.g., De magnete

  Elektricitet

  Von Guericke, elektrostatiki strojBoyle, pokusi o elektrinim djelovanjima vakumuNewton, motri preskakanje elektrine iskre izmeu

  iljka i naelektriziranog tijela

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

 • Elektricitet i magnetizam do 19. stoljea

  Stephen Gray (1670. 1736.), lan Royal Society

  Charles du Fay (1698. 1739.)

  - 1729.g otkriva voenje elektriciteta i uoava zadravanje naboja samo kod izoliranog tijela - usporeuje elektricitet s toplinskim fluidom- dobivanje elektriciteta trenjem

  - prva teorija elektrinih pojava, prvi elektroskop, elektrina uoava el. privlaenje i odbijanje, el.prirodu groma i munje

  ...postoje dvije vrste elektrinog fluida jednog nazivam elektricitetom stakla, a drugog elektricitetom jantara..

  O privlaenju i odbijanju elektrinih tijela, 1733.

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

 • Istraivanja elektriciteta u 18.st- razvoj elektrostatikih strojeva vanih za dobivanje elektriciteta, elektrofora, elektrometra...- izum kondenzatora - leidenska boca (Ewald von Kleist, 1745.g,Pieter van Musschenbroek 1746)

  Benjamin Franklin (1706. 1790.)- ameriki fiziar i politiar; Istre nebu munju, tiranima ezlo (epitaf

  na grobu B. Franklina)

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  - jednofluidna teorija elektriciteta- estina priroda elektriciteta- objanjenje munje, pokusi sa iljkom, konstrukcija gromobrana- ouvanje naboja- predlae ispravljanje neelektrik-elektrik u nevodi-vodi

  Pokusi i motrenja elektriciteta uoio i zakljuio:

 • Franz Aepinus proirio Franklinovu teoriju na magnetske pojave

  Ispitivanje teorije elektriciteta i magnetizma, 1759.g. otkrio piroelektrini efekt turmalina, opisivao el. influenciju

  ...uzrok elektrinih i magnetskih pojava je slian...

  Elektricitet i magnetizam u 18.st

  John Canton - pokusi iz elektriciteta, meu prvima opisao el. influenciju 1754.g....rezultati pokusa proturjee Franklinovoj jednofluidnoj teoriji

  Robert Symmer- 1759.g. predlae dualnu teoriju elektriciteta, dvije vrste naboja

  Joseph Pristley- pokusi iz elektriciteta, knjiga Povijest elektriciteta, 1767.g...elektrino meudjelovanje opada s kvadratom udaljenosti..

  Lord Cavendish (nije objavljivao, radove objavio Maxwell)..elektrino meudjelovanje opada s udaljenou s potencijom 2 0.02

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

 • Charles Augustin de CoulombParis (1736. 1806.)Vojni ininjer, lan Parike akademije

  - konstriurao osjetljivu torzijsku vagu i otkrio zakon torzije- torzijskom vagom mjerio elekrtinu silu (mjerenjem kutova torzije nakon nabijanja kuglica jednakim koliinama naboja)

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  Empririjski zakon

  Rezultati pokusa F opada s r2

  ovisnost sile o q1, q2

  Nije provjeravao (smatrao da vrijedi analogija s gravitacijskom silom)

  r qq22qq11

  CoulombovCoulombov zakonzakon -- vrijedivrijedi zaza tokastetokaste nabojenaboje ovi

  jest

  fizi

  ke

  Prvi rad 1785.g.

 • Luigi Galvani, profesor anatomije, Bologna (1737. 1798.)

  - Rasprava o utjecaju elektricitetana gibanje miia, 1791. g.- Utemeljitelj elektrofiziologije

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  ...elektrini stroj, metalni no, kraci...

  .. ako je no stakleni ne dolazi do grenja..

  .. za neke metale grenje je jae, za druge slabije ..

  .. to nas je zaudilo i navelo na zakljuak da je Elektricitet moda prisutan u samoj abi.. ...ablji krak posjeduje ivotinjski elektricitet..

 • - 1769. g. rad o leidenskoj boci- od 1774. g. nastavnik u koli- konstrukcija ureaja

  Alessandro Volta Como (1745. 1825.) Autor pojmovazatvoreni strujni krug

  galvanska strujanapon

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  - 1799.g. nainio prvi izvor elektrine struje - elektrode Cu, Zn, elektrolit: otopina H2SO4

  - Baterija lanaka izvori u serijiVoltnin stup (u Voltinom muzeju u Comou)

  - ponovio Galvanijeve pokuse i shvatio da ne postoji ivotinjski elektricitet nego je aba ivotinjski elektroskop prepirka s Galvanijem

 • Hans Christian rstedCopenhagen, (1777. 1851.)

  - Knjiga: Pokusi koji se odnosena djelovanje elektrinog konflikta (struje) na magnetnu iglu

  - Otkrie iz 1820.g.

  Posljedice erstedovog otkria:

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jesJohann Schweigger

  - erstedov pokus sa zavojnicom, konstrukcija galvanomentra

  Johann Christoff Poggendorff- usavrio galvanometar

  Thomas Johann Seebeck- otkrie termoelektriciteta, 1821.g. Seebeckov efekt: pojava struje na zagrijanom spojiu razliitih metala

  t fiz

  ike

 • Jean Charles PeltierPeltierov efekt: ako je el. krug sastavljen od dva razliita metalana jednom se spojitu razvija toplina, na drugom apsorbira

  W.ThompsonTeorija termoelektriciteta, 1878.g.Jean-Baptiste Biot i Felix SavartEksperimentalno otkrili zakon za jakost magnetske indukcije oko ravnog vodia, matematiki oblikovao Laplace (Laplace Biot-Savart)

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  Biot-Savartov zakon

  30

  4 rrldIBdrrr

  =

  dl

  r

  dB

  = BdBrr

  20 sin

  4 rdlIdB =

  I P

 • Ampereov zakon - uzajamno djelovanje paralelnih elektrinih struja...zavojnica pod strujom ponaa se kao magnet

  Andre Marie Ampere (1775. 1836.)

  Definira (tehniki) smjer struje u kruguUveo u uporabu naziv galvanometarOtac ideje telegrafa

  Tvorac pojmova- elektrodinamika- elektrina struja- elektrini strujni krug

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  Georg Simon Ohm (1787. 1854.) Galvanski krug razraen matematiki, 1827.g.

  Prvi izmjerio elektormotornusilu izvora struje 1830.g.

  Uveo pojmove- elektromotorna sila- pad napona- elektrina vodljivost

 • Michael Faraday (1791. 1867.)Pepeljuga znanosti .. od knjigovee do genija pokusa...

  ..elim pretvoriti magnetizam u elektricitet...(iz dnevnika M.F. 1822.g.)

  Otkrio zakon elektromagnetne indukcijeOtkrio zakone elektrolize Utemeljio ideju elektromagnetnih

  valovaIstraio polarizaciju dielektrika,

  uveo fiziku veliinu elektrina permitivnost

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  ...svi ti rezultati dokazuju da se inducirane struje javljaju pokrugu oko magneta ili osi sile tono tako kako je po krugu rasporeen magnetizam koji nastaje oko elektrine struje ...

  Elektromagnetnu indukciju otkrio neovisno o Faradeyu Henry 1832.g

  Otkrio (dao nazive) dijamagnetizam i paramagnetizamUveo koncept poljaKonstruirao preteu elektromotora i transformatoraKnjiga: Eksperimentalna istraivanja elektriciteta

 • Faradayev zakonelektromagnetne indukcije, 1831.g.

  dtd B=

  = SdBdtdldE

  rrrr

  = SdBBrr

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  Elektromotorni napon Tok magnetnog polja

  = ldErr

 • BB

  c

  BvqFrrr

  =

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  Tumaenje elektromagnetske indukcije Lorenzovom silom

  S

  v

  N

 • Elektrino polje - pojam polja

  OsnovniOsnovni konceptikoncepti djelovanjadjelovanja

  Na Na blizinublizinu -- PrincipPrincip poljapoljaNa Na daljinudaljinu

  do Faradaya od 19. st. do danas

  Sila djeluje:

  ...trenutano i neposredno ...ne trenutano, posredstvom polja

  naboj naboj nabojpoljenaboj

  naputen aktualan

  R.Ju

  rda

  na

  ep

  i, P

  ovi

  jest

  fizi

  ke

  poljepolje jeje sposobnostsposobnost prostoraprostora dada budebude uznemirenouznemireno djelovanjemdjelovanjemizvoraizvora u u njemu... njemu... M.Faraday pod utjecajem filozofije R.BokoviaM.Faraday pod utjecajem filozofije R.Bokovia

Search related