173
1 I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGREB, Školski prilaz b.b. ŠKOLSKI KURIKULUM šk. god. 2013./2014. Zagreb, rujan 2013.

I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

1

I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE

ZAGREB, Školski prilaz b.b.

ŠKOLSKI KURIKULUM

šk. god. 2013./2014.

Zagreb, rujan 2013.

Page 2: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

2

Na temelju čl.28 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12), Školski odbor, na prijedlog Učiteljskog vijeća I. OŠ Dugave, na sjednici 13. rujna 2013. god. donosi:

ŠKOLSKI

KURIKULUM

U Zagrebu, 13. rujna 2013. Klasa: Urbroj:

Predsjednik Školskog odbora: Ravnatelj:

_______________________ __________________________ Natalija Džolić Tomislav Cvitanović

Page 3: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

3

SADRŽAJ

1. Uvod……………………………………………………………………………….5 2. Izborna nastava…………………………………………………………9

2.1. Vjeronauk 2.2. Informatika 2.3. Njemački jezik

3. Dodatna nastava…………………………………………………………….32

3.1. Matematika 3.2. Hrvatski jezik 3.3. Engleski jezik 3.4. Geografija 3.5. Kemija 3.6. Biologija 3.7. Fizika

4. Dopunska nastava………………………………………………………...53

4.1. Matematika 4.2. Hrvatski jezik 4.3. Engleski jezik

5. Izvannastavne aktivnosti………………………………………………78

Razredna nastava 5.1. Dramska skupina 5.2. Eko grupa 5.3. Lutkari 5.4. Eko skupina 5.5. Likovna skupina 1. 5.6. Ritmika 5.7. Cvječari

5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2. 5.11. Kulturna animacija 5.12. Likovna skupina 3. 5.13. KUD

Page 4: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

4

Predmetna nastava

5.14. Kulturna animacija 5.15. Školski športski klub Dugave 5.16. Prva pomoć 5.17. Povijesna grupa 5.18. Eko grupa 5.19. Lutkarska grupa 5.20. Rukomet 5.21. Likovna grupa pop-up 5.22. ŠPJ 5.23. Pjevački zbor/ Glazbeni orkestar 5.24. Kreativno- umjetnička skupina 5.25. Likovna grupa 1. 5.26. Estetsko uređenje 5.27. Literarna skupina 5.28. Akvarij 5.29. KUD 5.30. Likovna grupa 2.

6. Izvanučionička nastava…………………………………………………109

6.1. Razredna nastava 6.2. Predmetna nastava

7. Projekti i programi………….……………………………………129

7.1. Mah 1. i 2. 7.2. Cap program 7.3. Odgoj za ljubav i nenasilje 7.4. Razredna pravila/disciplina 7.5. Aktivna/efikasna škola 7.6. Škola bez bola/projekt plavog telefona 7.7. Eko projekt 7.8. Šahovska škola 7.9. Promocija ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i

nenasilnog ponašanja mladih 7.10. Zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom 7.11. Defektološka pomoć-posebni rehab.postupci 7.12. Daroviti učenici

Page 5: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

5

UVOD

Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Donosi ga školski odbor do 15. rujna tekuće školske godine na prijedlog Učiteljskog vijeća.

Školski kurikulum je :

Svestrano i precizno određenje odgojnog i obrazovnog procesa u

kojem je nedvojbeno što treba učenik naučiti i znati

Usmjeren je na specifične vještine ili znanja koja bi učenici trebali usvojiti (kompetencije)

Omogućava veću slobodu nastavnika (ne propisuje načine na koji dolazimo do cilja, veća je i sloboda u izboru konkretnog sadržaja

Omogućava praćenje napredovanja, potiče promjene u načinu vrednovanja i ocjenjivanja

Potiče aktivno učenje

Omogućava jasniju povezanost predmeta

Omogućava upravljanje kvalitetom rada

Kurikularnim planiranjem predviđamo (sastavnice): Aktivnost, program ili projekt

Ciljevi aktivnosti, programa ili projekta

Namjena aktivnosti, programa ili projekta

Nositelje aktivnosti

Način realizacije

Vremenik aktivnosti

Detaljan troškovnik aktivnosti

Način vrednovanja i način korištenja

Page 6: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

6

U Nacionalnom kurikulumu, definiraju se temeljne vrednote koje bi trebalo uvažavati u radu u školi. Te temeljne vrednote su:

Znanje. Znanje je temeljna vrijednost svakog čovjeka koja mu omogućuje bolje razumijevanje samoga sebe i svega što ga okružuje, snalaženje u novim situacijama te uspjeh u životu i radu.Republika Hrvatska opredijelila se za društvo znanja jer je znanje postalo temeljna razvojna i proizvodna snaga u društvu i glavni uvjet uspješnosti. Znanje kao vrijednost, obrazovanje kao djelatnost i učenje kao proces postali su temeljni pokretač razvoja hrvatskoga društva.

Solidarnost. Solidarnost kao vrijednost pripada vrijednostima koje su dio hrvatskoga nacionalnog kulturnog habitusa. Solidarnost kao prevladavajuća odgojno-obrazovna vrijednost pretpostavlja sustavno osposobljavanje djece i mladih da budu osjetljivi za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i obespravljene, za međugeneracijsku skrb, za svoju okolinu i za cjelokupno životno okružje.

Identitet. Odgoj i obrazovanje trebaju pridonijeti izgradnji osobnoga, kulturnoga i nacionalnoga identiteta. U današnjemu globalizacijskome svijetu, u kojemu je na djelu snažno miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija, ljudi trebaju postati „građanima svijeta“, a da pri tome ne izgube svoje korijene, svoju kulturnu, tradicijsku, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu. Valja čuvati i razvijati temeljne vrijednosti hrvatskoga društva. Potrebno je pomno čuvati i razvijati hrvatski jezik, tj. paziti na njegovu čistoću. Odgoj i obrazovanje trebaju buditi, poticati i razvijati smisao za osobni identitet istodobno ga povezujući sa smislom za poštivanje različitosti.

Odgovornost. Odgovornost je jedna od glavnih vrijednosti odgojno-obrazovnoga djelovanja. Odgoj i obrazovanje promiču odgovornost prema zajedničkome dobru, prirodi, radu, životu i ljudskomu dostojanstvu. Odgoj i obrazovanje za odgovorno djelovanje i odgovorno ponašanje pretpostavlja smisleni odnos između osobne slobode i osobne odgovornosti. Odgoj i obrazovanje promiče odgoj za odgovornost učenika prema samome sebi, prema drugima i prema svemu što ga okružuje.

Page 7: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

7

Motom naše škole, objavljenom vizijom i misijom mi se potpuno uklapamo u te temeljne vrijednosti a posebnim projektima ostvarujemo specifične ciljeve.

VIZIJA ŠKOLE:

Vizija je sretno dijete koje raste u sigurnom i poticajnom okruženju za razvoj svojih mogućnosti, a moto škole je: „USPJEH ZA SVE! „

MISIJA ŠKOLE:

Odgojem i kvalitetnim obrazovanjem osposobljavati učenike za samostalan i odgovoran život te poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju.

CILJ:

Stjecanje trajnog i primjenjivog znanja i osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje i osobni razvoj.

STRATEGIJA:

Osmišljavanje, odabir i primjena nastavnih načela, metoda i djelatnosti koje će kod svakog učenika rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove osobnosti.

PREPOZNATLJIVOST ŠKOLE:

Da bi mogli zadovoljiti visoke kriterije u obrazovnom i odgojnom radu okrenuti smo trajnom stručnom usavršavanju i zapošljavanju najkvalitetnijih učitelja.

Uz redovito stručno usavršavanje u organizaciji AZOO i MZOŠ-a učitelji završavaju više stupnjeve edukacije „Korak po korak“i druge različite izobrazbe.

Jedina smo škola u gradu koja je provodila projekt AKTIVNE/EFIKASNE škole što je bio dobar temelj za provođenje HNOS-a. Svi učitelji koji su bili uključeni u taj projekt prošli su dodatnu edukaciju kako bi stečena znanja mogli primjenjivati u nastavnom procesu.

Page 8: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

8

Humanistička edukacija kao načelo rada u našoj školi u središte nastavnog procesa stavlja učenika, respektirajući ne samo njegove kognitivne sposobnosti nego emocije i ponašanje. Uloga učitelja nije samo davanje informacija nego se od njega traži da bude kompletna osobnost koja posjeduje organizacijske i kreativne sposobnosti, te dovoljno vremena i volje da prihvati nešto nestereotipno i novo.

Učenje stranih jezika od rane školske dobi je višegodišnja tradicija. Naša škola je među prvima provodila eksperiment „Ranog učenja engleskog jezika“ od prvog razreda što se pokazalo efikasnim pa se isto to rano učenje kasnije uvelo u sve škole. Od 4.razreda učenici uče drugi strani jezik (njemački jezik) kao izborni.

Škola je prepoznatljiva po uvažavanju različitih potreba učenika. Mrežom škola, I.OŠ Dugave određena je kao punkt za učenike po čl.7 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (LMR-laka mentalna retardacija) škola Novi Zagreb-istok, s kojima posebno radi defektolog učitelj RN.

Pored redovne i izborne nastave škola provodi kontinuirano i druge programe s učenicima: terenska nastava, škola u prirodi, ekskurzije, izleti, kulturna djelatnost, ekološki odgoj kroz projekt prijatelja prirode „Lijepa naša“ i dr.Vezano uz Eko projekt u školi nastojimo izgrađivati društveno pozitivne poglede, uvjerenja i stavove učenika u vezi s ekologijom i kulturom ponašanja učenika prema okolini. O svim obavljenim aktivnostima obavještavamo roditelje, javnost i medije te vodimo video zapise i foto dokumentaciju radi održavanja statusa međunarodne eko-škole.

Page 9: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 10: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

10

2.1. VJERONAUK

AKTIVNOST,

PROGRAM I/ ILI IZBORNA NASTAVA -VJERONAUK

PROJEKT: (I. RAZRED)

CILJEVI -razvijati temeljne općeljudske i vjerničke sposobnosti

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

NAMJENA -sustavno i što cjelovitije upoznavati katoličku vjeru u

AKTIVNOSTI, svim njezinim bitnim dimenzijama

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

NOSITELJI: Vjeroučiteljica Ida Blažević

Sadržaji:

NAČIN REALIZACIJE - Naši vjeronaučni susreti

- Otkrivamo znakove Božje dobrote

AKTIVNOSTI,

- Ljudi i poslije smrti žive s Bogom

PROGRAMA

- Isusovo rođenje

I/ILI PROJEKTA: - Isus susreće ljude

- Isusovo uskrsnuće

- Zajedno smo uvijek radosni

Oblici rada:

-individualni rad

-frontalni rad

-rad u paru

-rad u skupinama

Metode rada:usmeno izražavanje,glazbeno

izražavanje,likovno izražavanje,molitveno

izražavanje,prepričavanje,slušanje,opisivanje,zamišljanje

VREMENIK : Tijekom školske godine (70 sati,2 x tjedno)

TROŠKOVNIK: -ploča,kreda,bilježnice,ljepilo,škare,…

NAČIN Razina postignuća:izvrsno, vrlo uspješno, uspješno,

VREDNOVANJA I zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 11: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

11

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI

IZBORNA NASTAVA -VJERONAUK

PROJEKT: (II. razred)

-osnažiti spoznaju da je Bog pozvao sve ljude na

CILJEVI AKTIVNOSTI,

međusobnu ljubav i zajedništvo i da žive u skladu s

tim pozivom

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

NAMJENA sustavno i što cjelovitije,dijaloški i ekumenski,vrlo

AKTIVNOSTI, PROGRAMA otvoreno upoznavanje(ne samo na informativnoj,već i

na dijaloškoj i djelatnoj spoznaji) Katoličke vjere u

I/ILI PROJEKTA:

svim njezinim bitnim dimenzijama radi cjelovitog

općeljudskog i vjerničkog razvoja i rasta

NOSITELJI: Vjeroučitelice Ida Blažević i Kristina Vidović

Sadržaji:1.Ponovno smo zajedno

NAČIN REALIZACIJE

2.Bog je čudesno stvorio svijet i ljude

3.Isus-dar Božji Zemlji i ljudima

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

4.Isusovi prijatelji

I/ILI PROJEKTA: 5.Život je lijep i težak

6.Lijepo je kad braća žive zajedno

VREMENIK : Tijekom školske godine, 70 sati, 2 sata tjedno

TROŠKOVNIK: -ploča,kreda,papiri,škare,ljepilo,bilježnice…

Razina postignuća:

NAČIN VREDNOVANJA I -izvrsno

-vrlo uspješno

KORIŠTENJA REZULTATA

-uspješno

VREDNOVANJA:

-zadovoljavajuće

-nezadovoljavajuće

Page 12: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

IZBORNA NASTAVA-VJERONAUK

ILI PROJEKT: ( III. RAZRED)

*upoznati se sa životom Isusa Krista

CILJEVI AKTIVNOSTI,

*prihvatiti sebe kao Isusovog učenika i kao navjestitelja

Radosne vijesti

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

*Otvoriti srce za primanje vijesti o spasenju u Isusu

Kristu

NAMJENA *biti otvoren za upoznavanje katoličke vjere u svim

AKTIVNOSTI, PROGRAMA njezinim dimenzijama radi rasta u vjeri

*prihvatiti dijalošku i djelatnu razinu svoje vjere

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Vjeroučiteljica Mihaela Dumbović

Sadržaji:

NAČIN REALIZACIJE

1. Bog- tajna našega života

2. Isus je s nama

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

3. Bog je naš Spasitelj

I/ILI PROJEKTA: 4. Bog je došao među ljude

5. Isusov poziv na pomirenje

6. U Euharistiji- Isus je među nama

Sociološki oblici: frontalni rad, individualni rad,

rad u paru, rad u skupini

Metode: pismeno, usmeno i likovno izražavanje,

čitanje i rad na tekstu

VREMENIK : Tijekom cijele školske godine, 70 sati, 2 sata tjedno

TROŠKOVNIK: Kreda, papiri, bilježnice, plakati, slike, flomasteri,

bojice…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje; znanja, stvaralačkog izražavanja,

KORIŠTENJA REZULTATA zalaganja i kulture međusobnog komuniciranja

VREDNOVANJA:

Page 13: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

13

Page 14: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

14

AKTIVNOST, PROGRAM I/

IZBORNA NASTAVA-VJERONAUK

ILI PROJEKT: ( IV. RAZRED)

- poticati i usmjeravati učenike u prihvaćanju

CILJEVI AKTIVNOSTI,

vjeronauka i škole kao njihovog okruženja u

kojem žive i uče svoj životni put, u kojem mogu

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

otkrivati svoje vlastite sposobnosti

NAMJENA -naučiti kako su priroda i čovjek povezani

AKTIVNOSTI, PROGRAMA - uspostaviti odnos među ljudima

- prihvatiti prirodu kao primarno čovjekovo

I/ILI PROJEKTA:

okruženje

- upoznati Dekalog kao važne riječi koje je Bog

dao čovjeku kao savjete za lakši život

- učiti podjelu Dekaloga na odnos prema čovjeku i

prema Bogu

NOSITELJI PROGRAMA: Vjeroučiteljica Mihaela Dumbović

Sadržaji:

NAČIN REALIZACIJE

1. Zemlja je naša i Božja kuća

2. S Bogom na putu života

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

3. Božji nas glasnici zovu

I/ILI PROJEKTA: 4. Isus je Sin Božji – Njega slušajte

5. Na Isusovu putu- slijedimo njegovo djelo

VREMENIK : Tijekom cijele školske godine, 70 sati, 2 sata

tjedno

TROŠKOVNIK: -olovke, papiri, kreda, ploča, plakati, slike…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje Znanja, stvaralačkog izražavanja,

KORIŠTENJA REZULTATA zalaganja i kulture međusobne komunikacije

VREDNOVANJA:

Page 15: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

15

AKTIVNOST,

IZBORNA NASTAVA-VJERONAUK

PROGRAM I/ ILI (V. RAZRED)

PROJEKT:

- upoznati zajedništvo, povezujući ga sa životom Isusa

CILJEVI

Krista i njegovih učenika

- susresti se sa različitim vjerovanjima ljudi iz prošlosti

AKTIVNOSTI,

- upoznati povijesne likove na kojima se temelji naša

PROGRAMA I/ILI vjera u Isusa Krista

PROJEKTA: - potaknuti učenike na razmišljanje o evangelizaciji

danas

- kroz život i djelovanje Isusa Krista prihvatiti istinsko

življenje svoje vjere

NAMJENA - cjelovito, sustavno, dijaloški i ekumenski upoznati

AKTIVNOSTI, katoličku vjeru u svim njezinim dimenzijama

- otvoreno se suočavati sa svojom vjerom preko osoba na

PROGRAMA I/ILI

kojima se ona temelji

PROJEKTA:

- spoznati svoj život preko pronađenog primjera svoje

vjere- Isusa Krista

NOSITELJI: Vjeroučitelj Miodrag Vojvodić

Sadržaji:

NAČIN REALIZACIJE

1. Snaga zajedništva

2. Religija u životu čovjeka- Božji tragovi

AKTIVNOSTI,

3. Biblija- knjiga nad knjigama

PROGRAMA 4. Počeci Biblijske povijesti

I/ILI PROJEKTA: 5. Bog u povijesti izabranog naroda: izraelski kraljevi

6. Isus Krist- ostvaritelj novoga svijeta

7. Život prvih kršćana

8. Kršćani među nama

9. Čovjek se obraća Bogu molitvo i pjesmom

Sociološki oblici rada: individualni rad, frontalni rad,

rad u parovima, rad u skupinama

Metode:-usmeno i pismeno izražavanje, scenski prikaz,

likovno izražavanje, čitanje i rad na tekstu

VREMENIK : *tijekom cijele školske godine, 70 sati, 2 sata tjedno

TROŠKOVNIK: *kreda, bilježnice, flomasteri, plakati, slike, kolaž papir,

bojice, naljepnice…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje znanja, stvaralačkog izražavanja, zalaganja

KORIŠTENJA i kulture međusobne komunikacije

REZULTATA

Page 16: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

16

VREDNOVANJA:

Page 17: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

17

*

AKTIVNOST, PROGRAM

IZBORNA NASTAVA-VJERONAUK

I/ ILI PROJEKT: (VI. RAZRED)

- pomoći pri izgradnji ljudske i vjerničke osobnosti

CILJEVI AKTIVNOSTI,

učenika

- potaknuti ih na ispravno razmišljanje o sebi, drugima,

PROGRAMA I/ILI

svijetu i Bogu

PROJEKTA: - probuditi u učenicima osjećaj vrednovanja i poštivanja

sebe i svoje okoline

- potaknuti vjeru u Boga koja je temelj za suživot s drugim

ljudima

NAMJENA *potaknuti učenike na ispravno tumačenje unutarnje i vanjske

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

slobode

*pomoći učenicima da prihvaćaju odgovornost za svoje

I/ILI PROJEKTA: postupke

*navesti ih na to da prepoznaju Boga kao izvor svoje slobode

*potaknuti u učenicima moralno ponašanje putem Božjih

zapovijedi

*razviti u učenicima osjećaj za prisutnost Isusa Krista u

njihovim životima

NOSITELJI: Vjeroučitelj Miodrag Vojvodić

Sadržaj:

NAČIN REALIZACIJE

1. Živjeti u miru i slobodi

2. Iz ropstva u slobodu- Bog vodi svoj narod u slobodu

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

3. Crkva- novi narod Božji

I/ILI PROJEKTA: 4. Crkva kroz povijest

5. Sakramenti i kršćanska inicijacija

6. Isus Krist- naš osloboditelj i spasitelj

7. Crkveni jezici i kultura

8. Marija u Crkvi

VREMENIK : Tijekom cijele školske godine, 2 sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: Flomasteri, plakati, bojice, papiri A4, kreda, spužva,

novine, slike…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje znanja, stvaralačkog izražavanja, zalaganja i

KORIŠTENJA REZULTATA kulture međusobne komunikacije

VREDNOVANJA:

Page 18: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

18

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ IZBORNA NASTAVA -VJERONAUK

ILI PROJEKT: (VII. RAZRED)

*ostvarivati i izgrađivati zrelu osobnost kod učenika,

CILJEVI AKTIVNOSTI,

na društvenoj i individualnoj razini, te kod učenika

potaknuti razmišljanje na razini morala

PROGRAMA I/ILI

*osposobiti učenike za življenje u današnjem svijetu

PROJEKTA: koji je okrenut materijalizmu

*potaknuti duhovnu i moralnu zrelost u pogledu na

svijet, sebe, drugog i Boga

NAMJENA - što cjelovitije, sustavno, ekumenski i dijaloški

AKTIVNOSTI, PROGRAMA upoznavanje Katoličke vjere u svim njezinim bitnim

dimenzijama

I/ILI PROJEKTA:

- poticati u učenicima osjećaj za dobro, moralno i

lijepo u drugim ljudima, svijetu, sebi

- pripremiti učenike na dijalog s drugim

monoteističkim religijama

NOSITELJI PROGRAMA: Vjeroučiteljica Kristina Vidović

Sadržaj:

NAČIN REALIZACIJE

1. Upoznajmo i izgradimo vlastitu osobnost

2. Dekalog- pravila za život u ljubavi i slobodi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

3. Židovski narod i vjera

I/ILI PROJEKTA: 4. Da svi budu jedno

5. Potreba pomirenja i opraštanja

6. Tajna smrti i kršćanska vjera u vječni život

Sociološki oblici rada:

-individualni rad, frontalni rad, rad u parovima,

rad u skupinama

Metode rada:

Usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, likovno

izražavanje…

VREMENIK : Tijekom cijele školske godine,2 sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: Kreda, papiri A4, plakati, kolaž papir,bojice,

olovke, bilježnice…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje postignutih rezultata na razini znanja,

KORIŠTENJA REZULTATA stvaralačkog izražavanja, zalaganja i kulture

međusobne komunikacije pismenim i usmenim

VREDNOVANJA:

putem

Page 19: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

19

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI

PROJEKT: IZBORNA NASTAVA-VJERONAUK

( VIII. RAZRED)

-uočiti vrijeme adolescencije kao važno životno razdoblje u

CILJEVI AKTIVNOSTI, sazrijevanju

- upoznati se s pojmom pravog prijateljstva i važnošću istog

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

- prihvatit vrednote vezane uz važnost prave ljubavi i braka

-upoznati važnost religioznosti u čovjekovoj naravi

- naučiti što je to ateizam, te se upoznati sa pojedinim

religioznim pokretima i sektama koje se nameću mladom

čovjeku današnjice

- naučiti razlikovati naravnu i nadnaravnu objavu

- ispravno tumačiti povezanost grijeha i zloporabe ljudske

slobode

- upoznati početke kršćanstva na hrvatskim prostorima

- upoznati ranokršćanske mučenike i spomenike na našim

područjima

- upoznati društveno-političke prilike XIX i XX st.

- susresti se s otajstvom Isusovog života, muke i uskrsnuća

-prihvatiti sakrament potvrde kao potvrdu osobne vjere koju

smo primili na krštenju

-shvatiti vrijednost rada za ljudski život

- prepoznati oblike suodgovornog angažmana u društvu i

crkvenoj zajednici

NAMJENA PROGRAMA: - pomoći učenicima da izrastu u odgovornu i zrelu osobu, da

izgrade i ostvare ljudske i vjerničke kvalitete u odnosu prema

sebi, drugima, svijetu i Bogu

NOSITELJI PROGRAMA: Vjeroučitelji Miodrag Vojvodić i Kristina Vidović

Sadržaji:

NAČIN REALIZACIJE 1.Upoznajmo i izgrađujmo svoj život

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

2.Čovjekovo traganje za živim Bogom

I/ILI PROJEKTA:

3. Tajna svijeta i čovjeka u svijetlu Biblije

4. Božja dobrota i ljubav prema grješnicima

5. Katolička crkva i kršćanstvo u Hrvata

6. Potvrda- snaga kršćanskog poslanja

7. Biti kršćanin u Crkvi i društvu

Sociološki oblici rada:

-individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama…

Metode:

- usmeno izražavanje, pismeno izražavanje, likovno izražavanje,

scensko izražavanje…

VREMENIK : Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: -kreda, plakati, papiri A4, kolaž papir, slike, novine…

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje: znanja, stvaralačkog izražavanja, zalaganja i

KORIŠTENJA REZULTATA kulture međusobnog komuniciranja

VREDNOVANJA:

Page 20: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

20

2.2. INFORMATIKA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Izborna nastava iz Informatike za 5. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

razvijati vještinu za praktičnu primjenu informatičkog znanja o osnovnom rukovanju računalom

programiranju u programskom jeziku Small Basic

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

stjecati znanja iz Informatike

razvijati algoritamski način mišljenja

praktična primjena znanja iz Informatike

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Dragan Ugrin prof.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Osnove rada računala

Operativni sustav

Obrada teksta

Obrada slike

VREMENIK :

Tijekom školske godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

odlično (5)

vrlo dobro (4)

dobro (3)

zadovoljavajuće (2)

nezadovoljavajuće (1)

Page 21: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

21

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Izborna nastava iz Informatike za 6. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

razvijati vještinu za praktičnu primjenu informatičkog znanja o osnovnom rukovanju računalom

programiranju u programskom jeziku Small Basic

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

stjecati znanja iz Informatike

razvijati algoritamski način mišljenja

praktična primjena znanja iz Informatike

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Dragan Ugrin prof., Marcela Tubikanec, prof.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Obrada slike i osnovni pojmovi

Small Basic - programiranje

Obrada teksta (Word)

Izrada prezentacija (PowerPoint)

Montaža videozapisa (Moviemaker)

Internet i računalne mreže

VREMENIK :

Tijekom školske godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJa

odlično (5)

vrlo dobro (4)

dobro (3)

zadovoljavajuće (2)

nezadovoljavajuće (1)

Page 22: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

22

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Izborna nastava iz Informatike za 7. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

razvijati vještinu za praktičnu primjenu informatičkog znanja o osnovnom rukovanju računalom

programiranju u programskom jeziku Small Basic

rad u Excelu

izrada WEB stranica HTML

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

stjecati znanja iz Informatike

razvijati algoritamski način mišljenja

praktična primjena znanja iz Informatike

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Dragan Ugrin prof.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Programiranje Small Basic

Tablični proračuni (Excel)

Izrada WEB stranica (osnove)

Internet i računalne mreže

VREMENIK :

Tijekom školske godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

odlično (5)

vrlo dobro (4)

dobro (3)

zadovoljavajuće (2)

nezadovoljavajuće (1)

Page 23: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

23

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Izborna nastava iz Informatike za 8. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

razvijati vještinu za praktičnu primjenu informatičkog znanja o osnovnom rukovanju računalom

programiranju u programskom jeziku Small Basic

HTML osnove izrade WEB stranica

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

stjecati znanja iz Informatike

razvijati algoritamski način mišljenja

praktična primjena znanja iz Informatike

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Dragan Ugrin prof.

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Osnove rada računala i građa računala, logički sklopovi

Programiranje Small Basic i primjena znanja u Matematici, Fizici , Kemiji

Baze podataka

Izrada Web stranica – HTML

Praktični radovi učenika

VREMENIK :

Tijekom školske godine 2013./2014.

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

odlično (5)

vrlo dobro (4)

dobro (3)

zadovoljavajuće (2)

nezadovoljavajuće (1)

Page 24: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

24

2.3. NJEMAČKI JEZIK

AKTIVNOST, IZBORNA NASTAVA-NJEMAČKI JEZIK

PROGRAM I/ ILI ( IV. RAZRED)

PROJEKT:

Upoznati učenike s nastavnim predmetom NJEMAČKI JEZIK

CILJEVI Motivirati učenika za učenje stranog jezika te ukazati na svrhu učenja jezika

Usvojiti pjesmu, brojeve do 20, pozdrave, abecedu

AKTIVNOSTI,

Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje-predstavljanje

PROGRAMA I/ILI Usvojiti sricanje

PROJEKTA: Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje, predstavljanje članova

obitelji

Usvajanje posvojnih zamjenica mein-e/dein-e i

određenog člana der/die, die(Pl.) u nominativu

Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje, predstavljanje i

opisivanje članova obitelji, predstavljanje prijatelja

Usvajanje osobnih zamjenica i prezenta glagola haben

Usvojiti pisanje čestitke

Upoznati neke tradicionalne božićne pjesme

Znati čestitati Božić i Novu godinu

Usvojiti osnovni vokabular uz Božić

Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje –

mjesto stanovanja,kućna adresa, e-mail adresa

Upoznavanje nekih gradova iz njemačkog govornog područja i snalaženje na

zemljopisnoj karti

Utvrđivanje prezenta glagola (haben, sein i pravilnih glagola)

Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje, opisivanje prostorija,

raspored prostorija u kući

Znati imenovati i opisivati školske predmete i aktivnosti

Govorna produkcija, postavljanje pitanja i odgovaranje

Znati imenovati i opisivati školske predmete i aktivnosti

Usvojiti boje i dane u tjednu

Znati primijeniti strukturu: Das ist ein/eine…Ich habe einen/eine/ein .....

Usvojiti vokabular uz temu Ostern; upoznati neke uskrsne običaje u zemljama

njemačkog govornog područja i usporediti s običajima u Hrvatskoj

Znati imenovati i opisati odjeću i obuću

Znati izraziti sviđanje ili nesviđanje

Znati primijeniti strukturu: Das ist der /die/ das ... Ich habe den/die/das .....

Usvojiti osnove razgovora u trgovini

Znati imenovati godišnja doba i mjesece

Znati opisati osnovne karakteristike godišnjih doba i osnovne vremenske prilike

Znati napisati pozivnicu za rođendan i znati nekome čestitati rođendan

Znati izreći točno vrijeme (pola sata i puni sat)

NAMJENA Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom

PROGRAMA: jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života.

NOSITELJI Vilim Solariček (prof. njemačkog jezika i informatologije)

PROGRAMA:

Page 25: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

25

NAČIN Sadržaji:

REALIZACIJE

1. Hallo!

AKTIVNOSTI,

2. Das ist meine Familie

PROGRAMA 3. Hast du Geschwister?

I/ILI PROJEKTA: 4. Wo wohnt ihr?

5. Das Haus von Familie Weigel

6. Meine Schulsachen

7. Tinas Kleidung

8. Wetter und Zeit

9. Feste

Sociološki oblici rada:

-individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama, …

Metode:

- slušanje, čitanje, rad na tekstu, razgovor, pokazivanje, usmeno i pismeno

izražavanje

Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

VREMENIK :

TROŠKOVNIK: kreda (bijela i u boji), grafoskop, folija za grafoskop, CD-player, plakati, papiri

A4, kolaž papir, ...

NAČIN

VREDNOVANJA I Vrednovanje: razumijevanja, govornog i pisanog izražavanja, kao i zalaganja

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 26: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

26

*

Page 27: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

27

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

IZBORNA NASTAVA-NJEMAČKI JEZIK

( V. RAZRED)

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Motivirati učenika za učenje stranog jezika te ukazati na svrhu učenja jezika Prezent glagola haben i sein Osobne zamjenice u nominativu jednine i množine Jezične strukture vezane uz upoznavanje i druženje s prijateljima: Wie heißst du? / Wie alt bist du? / Wo wohnst du? / Wann hast du Geburtstag? Imenovanje predmeta Red riječi u rečenici Upitne rečenice bez upitne riječi Negacija (nein, nicht / kein,-e u Nom. i Akk. jednine) Ponavljanje prijedloga am uz nazive dana u tjednu (am Montag) Obrada i usvajanje glavnih brojeva do 100 (fakultativno do 1000) Ponavljanje i utvrđivanje prezenta nekih učestalih glagola Izricanje točnog vremena (cijeli sat i pola sata) Iskazivanje količine i mjere Obrada i usvajanje rednih brojeva do 10 Imperativ 2. lica jednine i množine, uljudno ophođenje sa Sie Prilozi mjesta: links, rechts, geradeaus Leksik vezan uz prirodne pojave i okoliš Imenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilika Imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša Izražavanje svojstva / Pridjev kao imenski dio predikatnog skupa Pridjev kao atribut (Nom. i Akk. jednine uz imenicu s određenim članom) Prilozi mjesta: oben links, oben rechts, in der Mitte, unten links, unten rechts Voće i povrće Pribor za jelo Usvajanje množine nekih imenica Obrada i utvrđivanje prezenta nepravilnog glagola essen Negacija kein,-e (Nom. i Akk. jednine i množine) Leksik vezan uz blagdane i običaje Primjereno ophođenje u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti kao osnova za razvijanje otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu (npr. bladanski običaji, svakodnevni život i sl.), svijest o kulturno uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja. Leksik vezan uz blagdane i običaje Leksik vezan uz prirodne pojave i okoliš Imenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilika Imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša Leksik vezan uz sport i zdravlje, glazbu i slobodno vrijeme Obrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola laufen Obrada i usvajanje prezenta glagola können Red riječi u rečenici s modalnim glagolom Dijelovi stana ili kuće Namještaj Obrada i usvajanje prezenta glagola müssen Orijentacija u prostoru Prijedlog in (Wo ist ...?) Vrste bolesti, važnost zdravlja Obrada i usvajanje prezenta glagola dürfen Upitne riječi / Upitne rečenice s upitnom riječju Leksik vezan uz blagdane i običaje

Page 28: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

28

Leksik vezan uz kulturu čitanja

Page 29: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

29

Obrada i usvajanje prezenta glagola wollen

Prilozi vremena: nie, selten, oft, jeden Tag

Obrada i usvajanje prezenta nepravilnog glagola lesen

Posvojne zamjenice sein,-e i ihr,-e

Izricanje znanja i informacija o Hrvatskoj

Obrada i usvajanje prezenta glagola wissen i sehen

CILJEVI

Pridjev kao atribut (Nom. i Akk. jednine uz imenice s neodređenim članom)

Ponavljanje i utvrđivanje imenica (Nom. i Akk. jednine i množine)

AKTIVNOSTI, Leksik vezan uz prirodne pojave i okoliš

PROGRAMA I/ILI Imenovanje godišnjih doba i osnovnih atmosferskih prilika

Imenovanje i opis nekih dijelova prirodnoga okoliša

PROJEKTA:

Vrste cvijeća i drveća

Obrada i usvajanje prezenta glagola aufstehen

Leksik vezan uz blagdane i običaje

NAMJENA Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom

PROGRAMA: jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života.

NOSITELJI Vilim Solariček (prof. njemačkog jezika i informatologije)

PROGRAMA:

NAČIN Sadržaji: Wieder in der Schule

REALIZACIJE 1.

2. Der Flohmarkt

AKTIVNOSTI,

3. Auf dem Weg zur Schule

PROGRAMA

4. Im Museum

I/ILI PROJEKTA: 5. Auf dem Markt

6. Sport oder Musik?

7. Bei mir zu Hause

8. Der Bauch tut weh

9. Was lesen wir?

10. Computer machen Spaß

11. Wir sind Naturfreunde

12. Bald sind Ferien

Sociološki oblici rada:

-individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama, …

Metode:

- slušanje, čitanje, rad na tekstu, razgovor, pokazivanje, usmeno i pismeno

Izražavanje

VREMENIK : Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: kreda (bijela i u boji), grafoskop, folija za grafoskop, CD-player, plakati,

papiri A4, kolaž papir, ...

NAČIN

VREDNOVANJA I Vrednovanje: razumijevanja, govornog i pisanog izražavanja, kao i

KORIŠTENJA usvojenosti gramatičkih struktura

REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 30: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

30

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

IZBORNA NASTAVA-NJEMAČKI JEZIK

( VI. RAZRED)

Motivirati učenika za učenje stranog jezika te ukazati na svrhu učenja jezika

CILJEVI

Primjereno ophođenje u interkulturalnim situacijama: senzibilizacija za

uočavanje kulturoloških sličnosti i različitosti kao osnova za razvijanje

AKTIVNOSTI,

otvorenosti, tolerancije i empatije prema drugom i drugačijemu, svijest o

PROGRAMA I/ILI kulturno uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih

PROJEKTA:

izričaja.

Leksik vezan uz izvanškolske aktivnosti, uz dramsku i scensku aktivnost djece

Bajke

Prezent modalnih glagola können, wollen, dürfen, müssen

Prezent glagola helfen, geben

Leksik vezan uz medijsku kulturu, žanrovske vrste filmova

Izražavanje sviđanja i nesviđanja, stava prema filmu

Prezent glagola fernsehen, schlafen

Leksik vezan uz brigu o kućnim ljubimcima i obvezama kod kuće

Deklinacija imenica

Prijedlozi

Prezent povratnih glagola

Osnovni podaci o zemljama njemačkog govornog područja

Leksik vezan uz vrste zanimanja i poslove

Preterit glagola sein i haben

Neki prijedlozi uz Dat. i Akk.

Komparacija pridjeva

Leksik vezan uz običaje i blagdane

Osnovni podaci o zemljama njemačkog govornog područja

Leksik vezan uz školsku svakodnevicu, druženje, planiranje proslave

Perfekt pravilnih glagola

Leksik vezan uz znamenitosti Hrvatske i Njemačke

Leksik vezan uz neke važnije objekte u gradu

Perfekt glagola sein te glagola s pomoćnim glagolom sein

Leksik vezan uz svakodnevicu, iskazivanje pomoći prijatelju

Perfekt nepravilnih glagola

Deklinacija osobnih zamjenica

Leksik vezan uz školsku svakodnevicu, upoznavanje prijatelja, horoskopske

znakove

Leksik vezan uz obveze kod kuće, izvršavanje dužnosti

Imperativ

Pridjev kao atribut u Nom. i Akk. jednine

Leksik vezan uz školsku svakodnevicu

Leksik vezan uz kupovinu

Vremenski prilozi

Neodređene zamjenice jemand, niemand, etwas, nichts

Leksik vezan uz kulturu i civilizaciju zemalja njemačkog govornog područja

NAMJENA Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom

PROGRAMA: jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života.

NOSITELJI Vilim Solariček (prof. njemačkog jezika i informatologije)

PROGRAMA:

Page 31: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

31

NAČIN Sadržaji:

REALIZACIJE

1. Theaterstück im Kinderheim

AKTIVNOSTI,

2. Fernsehen oder nicht fernsehen?

PROGRAMA 3. Mein Hund / Meine Katze / Mein Pferd ist weg

I/ILI PROJEKTA: 4. Im Sommercamp

5. Ein Traum

6. Der Wettbewerb

7. Die Klassenfeier

8. Eine Winterreise

9. Keine Sorge!

10. Die Pflicht ruft

11. Der Prüfungsstress

Sociološki oblici rada:

-individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama,

Metode:

- slušanje, čitanje, rad na tekstu, razgovor, pokazivanje, usmeno i

pismeno izražavanje

VREMENIK : Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: kreda (bijela i u boji), grafoskop, folija za grafoskop, CD-player, plakati,

papiri A4, kolaž papir, ...

NAČIN Vrednovanje: razumijevanja, govornog i pisanog izražavanja, kao i

VREDNOVANJA I

usvojenosti gramatičkih struktura

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 32: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

32

AKTIVNOST, IZBORNA NASTAVA-NJEMAČKI JEZIK

PROGRAM I/ ILI ( VII. RAZRED)

PROJEKT:

Motivirati učenika za učenje stranog jezika te ukazati na svrhu učenja

CILJEVI jezika

Perfekt pravilnih i nepravilnih glagola (ponavljanje)

AKTIVNOSTI,

Meine Sommerferien

PROGRAMA I/ILI Posvojne zamjenice (nadoknada gradiva iz 6. razreda)

PROJEKTA: Leksik vezan uz školu, učenje, prijateljstvo i slobodno vrijeme

Leksik vezan uz opis osobe, izražavanje sviđanja i nesviđanja

Prezent (glagoli s prijeglasom i prijevojom, modalni glagoli)

Leksik vezan uz obiteljske odnose, probleme i rješavanje problema,

traženje savjeta, izražavanje pripadanja

Zavisno složene rečenice (veznik dass)

Podaci o zemljama njemačkog govornog područja

Leksik vezan uz opis radnog dana, traženje i davanje obavijesti o

vremenu, odnos roditelja i djece

Iskazivanje vremena: Viertel vor, zehn nach, ...

Leksik vezan uz brigu o životinjama, kućnim ljubimcima

Pridjev iza neodređenog člana u Nom. i Akk.

Zavisno složene rečenice (veznik wenn)

Znamenite osobe iz svijeta znanosti i kulture

Preterit pravilnih glagola

Čitanje brojeva – godine

Leksik vezan uz povijest prvog automobila

preterit modalnih glagola

Bajke braće Grimm, Schneewittchen

Preterit nepravilnih glagola

Leksik vezan uz okoliš i očuvanje šuma

Zavisno složene rečenice-uzročne (weil)

Leksik vezan uz vrijeme, godišnja doba

Složene imenice

Leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti zemalja njemačkoga

govornog područja

Znamenitosti Münchena, Deutsches Museum

Pokazne zamjenice

Leksik vezan uz prirodne ljepote i znamenitosti domovine

Znamenitosti Hrvatske

Pisanje razglednice

NAMJENA Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju na

PROGRAMA: njemačkom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života.

NOSITELJI Vilim Solariček (prof. njemačkog jezika i informatologije)

PROGRAMA:

NAČIN Sadržaji:

REALIZACIJE

1. Possesivpronomen

AKTIVNOSTI,

2. Petras Klasse

PROGRAMA 3. Meine Familie

I/ILI PROJEKTA: 4. In Hamburg

5. Mein Alltag

Page 33: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

33

Page 34: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

34

NAČIN

6. Wir lieben Tiere

7. Kennst du sie?

REALIZACIJE

8. Der Wald

AKTIVNOSTI, 9. Wir machen eine Klassenfahrt

PROGRAMA Sociološki oblici rada:

I/ILI PROJEKTA: -individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama, …

Metode:

- slušanje, čitanje, rad na tekstu, razgovor, pokazivanje, usmeno i

pismeno izražavanje

VREMENIK : Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: kreda (bijela i u boji), grafoskop, folija za grafoskop, CD-player, plakati,

papiri A4, kolaž papir, ...

NAČIN

Vrednovanje: razumijevanja, govornog i pisanog izražavanja, kao i

a VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA

usvojenosti gramatičkih struktura

REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 35: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

35

AKTIVNOST, IZBORNA NASTAVA-NJEMAČKI JEZIK

PROGRAM I/ ILI ( VIII. RAZRED)

PROJEKT:

Motivirati učenika za učenje stranog jezika te ukazati na svrhu učenja jezika

CILJEVI

Preterit pravilnih i nepravilnih glagola (ponavljanje) Meine Sommerferien

Leksik vezan uz muško-ženki odnos

AKTIVNOSTI,

Prezent (ponavljanje)

PROGRAMA I/ILI Neodređena zamjenica man

PROJEKTA: Leksik vezan uz odijevanje, odjeću i modu

Jednina i množina imenica

Odijevanje, što je važno, što je nevažno, modni trendovi

Deklinacija upitne zamjenice welcher, welche, welches

Deklinacija pridjeva iza određenog člana

Glazba i učenje: da ili ne? Kako učiti?

Opis jednog istraživanja

Glagoli wachsen, werden, tun

Perfekt glagola (ponavljanje)

Zavisno složene rečenice (veznici wenn, dass)

Prijedlozi s akuzativom

Leksik vezan uz donošenje odluka, dobre namjere

Futur

Leksik vezan uz uređenje stana, red u stanu, važnost boja

Prijedlozi s dvostrukim padežom (s dativom i akuzativom)

Glagoli legen, stellen, hängen

Pridjev iza neodređenog člana

„Farben machen das Leben schöner“

Leksik vezan uz odabir zanimanja, školovanje

Posvojne zamjenice (ponavljanje)

Briga o zdravlju, pomoć bolesnoj djeci

Preterit pravilnih, nepravilnih i modalnih glagola (ponavljanje)

Zavisno složene rečenice (vremenske rečenice wenn - als)

Leksik vezan uz čuvanje okoliša, iskorištavanje otpada, zaštitu ugroženih

životinjskih vrsta

Glagol werfen

Austrija, Hrvatska, Švicarska

Znamenitosti Beča

Brojevi / Godine

Odnosne rečenice

Poznate osobe iz svijeta umjetnosti, znamenite osobe

NAMJENA Osposobiti učenika za osnovnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom

jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života.

PROGRAMA:

NOSITELJI Vilim Solariček (prof. njemačkog jezika i informatologije)

PROGRAMA:

Sadržaji:

NAČIN 1. Jungen und Mädchen

REALIZACIJE 2. Was trägst du gern?

3. Welche Musik mögen Pflanzen?

AKTIVNOSTI,

4. Im Dezember

PROGRAMA 5. Hier wohne ich

I/ILI PROJEKTA 6. Was sind sie von Beruf?

7. Die Umwelt

8. Wir fahren nach Österreich

Page 36: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

36

Page 37: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

37

NAČIN

REALIZACIJE Sociološki oblici rada:

AKTIVNOSTI,

-individualni, frontalni, rad u parovima, rad u skupinama, …

PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA: Metode:

- slušanje, čitanje, rad na tekstu, razgovor, pokazivanje, usmeno i

pismeno izražavanje

VREMENIK : Tijekom školske godine dva sata tjedno (70 sati)

TROŠKOVNIK: -kreda (bijela i u boji), grafoskop, folija za grafoskop, CD-player, plakati,

papiri A4, kolaž papir, ...

NAČIN Vrednovanje: razumijevanja, govornog i pisanog izražavanja, kao i usvojenosti

VREDNOVANJA I

gramatičkih struktura

KORIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 38: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 39: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

39

3.1. MATEMATIKA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: (I. RAZRED)

CILJEVI AKTIVNOSTI, Unapređivanje i razvijanje znanja i sposobnosti

na području matematike.

PROGRAMA I/ILI

Razvijanje pamćenja, mišljenja, logičkog

PROJEKTA: zaključivanja.

Razvijanje pozitivnog odnosa prema radu i

svijesti o vlastitom matematičkom umijeću

Primijeniti matematička znanja u svakodnevnom

životu

NAMJENA Proširivanje i produbljivanje matematičkih

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

znanja u sadržaje koji nisu planirani u redovnoj

I/ILI PROJEKTA:

nastavi

NOSITELJI PROGRAMA: Učiteljica Ksenija Adamović, Jasminka Šipušić i

Mirela Janjić

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJI:

Odnosi među predmetima, Oblici u prostoru

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

Geometrijski likovi, crte, točke; Zbrajanje,

I/ILI PROJEKTA: oduzimanje i uspoređivanje brojeva do 20

SOCIOLOŠKI OBLICI RADA:

Frontalni oblik rada; Rad u skupinama

Rad u paru; Individualni oblik rada

NASTAVNE METODE:

Razgovor; Izlaganje; Objašnjavanje

Crtanje: Demonstracija; Rad na tekstu

Pismeni rad ; Rad na računalu; Učenje kroz igru

VREMENIK : Jedan sat tjedno tijekom školske godine,

počevši od listopada, 35 sati

TROŠKOVNIK: Nastavni listići za dodatnu nastavu

DODATNE MATEMATIČKE ZGODICE

Ploča, kreda, različite aplikacije, zidni pano,

ravnalo, računalo, ispiti znanja

NAČIN VREDNOVANJA I RAZINA POSTIGNUĆA:

KORIŠTENJA REZULTATA - Izvrsno,vrlo uspješno,uspješno

- zadovoljavajuće, nezadovoljavajuće

VREDNOVANJA:

Page 40: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

40

Page 41: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

41

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

DODATNA NASTAVA MATEMATIKA II. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Usvajanje matematičkih znanja potrebnih za razumijevanje pojava i zakonitosti oko nas, razvijanje pojmovnog, apstraktnog mišljenja te logičkog zaključivanja.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Osposobljavanje za nastavak školovanja i primjenu usvojenih znanja u svakodnevnom životu, svladavanje matematičkog jezika, sposobnost izražaja matematičkim jezikom, primjena znanja na složenijim zadacima za 2. razred

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učiteljice 2.razreda: Vesna Blagec, Dubravka Beraković i Sanja Lončar

Page 42: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

42

Page 43: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

43

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

DODATNA NASTAVA MATEMATIKA

IV. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Učiniti sadržaj zanimljivijim, razvijati logičko mišljenje, povezivanje, zaključivanje. Suradnja u radu i pomaganje.

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Priprema za školska natjecanja i poboljšanje razumijevanja matematičkih sadržaja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učiteljice i učenici 4. razreda

Doroteja Lovjer, Natalija Džolić,

Vedrana Matijević

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Rad u paru,skupinama i individualni rad

VREMENIK :

Školska godina 2013./14., 2 sata tjedno (70 sati)

Page 44: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

44

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: (V. RAZRED)

-razvijanje interesa za matematiku

CILJEVI AKTIVNOSTI, -usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-razvijanje apstraktnog mišljenja i logičkog

zaključivanja

- osposobljavanje za postavljanje i analiziranje

problema,traženje matematičkih postupaka za njegovo

rješavanje,obrazlaganje postupka te za utvrđivanje

ispravnosti dobivenoga rješenja

-razvijanje sposobnosti izražavanja ideja

matematičkim zapisima,formulama i izrazima

NAMJENA -proširivanje znanja iz matematike na sadržaje koji se

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ne obrađuju u redovnoj nastavi

-pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Olga Hećimović, prof.

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJI:

1.Prirodni brojevi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA 2.Djeljivost

I/ILI PROJEKTA : 3.Skupovi točaka u ravnini

4.Razlomci

5.Decimalni brojevi

6.Logički zadaci

7.Dirichletov princip

8.Priprema za natjecanje (rješavanje odabranih

zadataka sa ranijih natjecanja)

OBLICI RADA:

-rad u paru

-rad u skupinama

-individualni rad

METODE RADA:

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-heuristička metoda

-metoda prezentacije

VREMENIK : tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati – 1 sat tjedno

ili prema potrebi

Page 45: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

45

Page 46: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

46

NAČIN VREDNOVANJA I -pisano praćenje tijekom godine

-vrednovanje prema tablicama poretka prosudbenog

KORIŠTENJA REZULTATA

povjerenstva na natjecanjima

VREDNOVANJA: Rezultati vrednovanja koristiti će se u svrhu izricanja

pohvala i nagrađivanja izvrsnosti od strane Razrednog

i Učiteljskog vijeća

TROŠKOVNIK: LITERATURA:

-Dubravka Glasnović Gracin-Matematika plus

5(Element)

-Jagodić,Svedrec-Matematika za izbornu i dodatnu

nastavu (Školske novine)

-Zbirke zadataka s natjecanja (Element)

-Stošić: Natjecanja učenika osnovnih škola(HMD)

-Anđelko Marić:Put do matematičkog Olimpa 5 (Alka

Script)

OSTALO:

- računalo(web izvori)

-CD-i,multimedija

-fotokopirni papir

-markeri za ploču

-troškovi prijevoza do mjesta natjecanja

Page 47: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

47

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: (VI. RAZRED)

-razvijanje interesa za matematiku

CILJEVI AKTIVNOSTI, -usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-razvijanje apstraktnog mišljenja i logičkog

zaključivanja

- osposobljavanje za postavljanje i analiziranje

problema,traženje matematičkih postupaka za njegovo

rješavanje,obrazlaganje postupka te za utvrđivanje

ispravnosti dobivenoga rješenja

-razvijanje sposobnosti izražavanja ideja

matematičkim zapisima,formulama i izrazima

NAMJENA -proširivanje znanja iz matematike na sadržaje koji se

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ne obrađuju u redovnoj nastavi

-pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Đurđica Šorgić, prof.

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJ

1.Operacije s razlomcima

AKTIVNOSTI, PROGRAMA 2.Kut i trokut

I/ILI PROJEKTA : 3.Cijeli brojevi

4.Racionalni brojevi

5.Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

6.Četverokut

7.Logički zadaci

8.Dirichletov princip

9.Priprema za natjecanje (rješavanje odabranih

zadataka sa ranijih natjecanja)

OBLICI RADA

-rad u paru

-rad u skupinama

-individualni rad

METODE RADA

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-heuristička metoda

-metoda prezentacije

VREMENIK : tijekom nastavne godine,ukupno 35 sati-1 sat tjedno ili

prema potrebi

Page 48: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

48

Page 49: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

49

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Ines Kniewald Maja Ljubičić:Matematika plus 6

(Element)

-Jagodić,Svedrec:Matematika 6-za izbornu i dodatnu

nastavu(Školske novine),

-Stošić:Natjecanja učenika osnovnih škola(HMD)

-Zbirke zadataka s natjecanja (Element)

-Anđelko Marić:Put do matematičkog Olimpa 6 (Alka

Script)

OSTALO

-računalo (web izvori)

-CD-i,multimedija

-fotokopirni papir

-markeri za ploču

-troškovi prijevoza do mjesta natjecanja

-pisano praćenje tijekom godine

NAČIN VREDNOVANJA I -vrednovanje prema tablicama poretka prosudbenog

povjerenstva na natjecanjima

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati vrednovanja koristiti će se u svrhu izricanja

VREDNOVANJA: pohvala i nagrađivanja izvrsnosti od strane Razrednog

i Učiteljskog vijeća

Page 50: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

5

0

*

Page 51: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

51

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: VII. RAZRED

-razvijanje interesa za matematiku

CILJEVI AKTIVNOSTI, -usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI

razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-razvijanje apstraktnog mišljenja i logičkog zaključivanja

- osposobljavanje za postavljanje i analiziranje

problema,traženje matematičkih postupaka za njegovo

rješavanje,obrazlaganje postupka te za utvrđivanje

ispravnosti dobivenoga rješenja

-razvijanje sposobnosti izražavanja ideja matematičkim

zapisima,formulama i izrazima

NAMJENA: -proširivanje znanja iz matematike na sadržaje koji se ne

obrađuju u redovnoj nastavi

-pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima

NOSITELJI PROGRAMA: Đurđica Šorgić, prof. i Nina Redkolis Kalin, prof.

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJI

1.Koordinatni sustav u ravnini

AKTIVNOSTI, PROGRAMA 2.Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

I/ILI PROJEKTA : 3.Postotak, analiza podataka i vjerojatnost

4.Mnogokuti i sličnost

5.Krug i kružnica

6.Sustavi dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

7.Linearna funkcija

8.Priprema za natjecanje (rješavanje odabranih zadataka sa

ranijih natjecanja)

*OBLICI RADA:rad u paru, rad u skupinama

individualni rad

*METODE RADA:predavačka metoda,metoda

dijaloga,heuristička metoda,metoda prezentacije

VREMENIK : tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati – 1 sat tjedno ili

prema potrebi

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-B.Dakić-Matematika plus 7(Element)

-Jagodić,Svedrec-Matematika za izbornu i dodatnu nastavu

(Školske novine)

-Zbirke zadataka s natjecanja (Element)

-Stošić: Natjecanja učenika osnovnih škola(HMD)

OSTALO

- računalo(web izvori),CD-i,multimedija,fotokopirni

papir,troškovi prijevoza do mjesta natjecanja

Page 52: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

52

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA – MATEMATIKA

ILI PROJEKT: VIII.RAZRED

-razvijanje interesa za matematiku

CILJEVI AKTIVNOSTI, -usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

-stjecanje temelja za nastavak školovanja

-razvijanje apstraktnog mišljenja i logičkog

zaključivanja

- osposobljavanje za postavljanje i analiziranje

problema,traženje matematičkih postupaka za njegovo

rješavanje,obrazlaganje postupka te za utvrđivanje

ispravnosti dobivenoga rješenja

-razvijanje sposobnosti izražavanja ideja

matematičkim zapisima,formulama i izrazima

NAMJENA -proširivanje znanja iz matematike na sadržaje koji se

AKTIVNOSTI, PROGRAMA ne obrađuju u redovnoj nastavi

-pripremanje učenika za sudjelovanje na natjecanjima

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Olga Hećimović ,prof.i Nina Redkolis Kalin, prof.

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJ

1.Kvadriranje i korjenovanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

2.Pitagorin poučak

I/ILI PROJEKTA :

3.Realni brojevi

4.Preslikavanja ravnine

5.Točke pravci i ravnine u prostoru

6.Geometrijska tijela

7.Priprema za natjecanje (rješavanje odabranih

zadataka sa ranijih natjecanja)

*OBLICI RADA-rad u paru,rad u

skupinama,individualni rad

*METODE RADA-predavačka metoda,metoda

dijaloga,heuristička metoda,metoda prezentacije

VREMENIK : tijekom nastavne godine,ukupno 35 sati-1 sat tjedno ili

prema potrebi

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Dakić:Matematika 8 plus (Element)

-Jagodić,Svedrec:Matematika 8-za izbornu i dodatnu

nastavu(Školske novine),

-Stošić:Natjecanja učenika osnovnih škola(HMD)

-Zbirke zadataka s natjecanja (Element)

*OSTALO-računalo (web izvori),CD-i,multimedija,-

fotokopirni papir

-troškovi prijevoza do mjesta natjecanja

-pisano praćenje tijekom godine

NAČIN VREDNOVANJA I -vrednovanje prema tablicama poretka prosudbenog

povjerenstva na natjecanjima

KORIŠTENJA REZULTATA

Rezultati vrednovanja koristiti će se u svrhu izricanja

VREDNOVANJA:

pohvala i nagrađivanja izvrsnosti od strane Razrednog

i Učiteljskog vijeća

Page 53: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

53

3.2. HRVATSKI JEZIK

AKTIVNOST, PROGRAM I/

DODATNA NASTAVA

ILI PROJEKT: HRVATSKI JEZIK- 1.RAZRED

Poticati i unapređivati razvoj učenika u skladu s

CILJEVI AKTIVNOSTI, njegovim mogućnostima s naglaskom na

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA: intelektualni, estetski, društveni i moralni odgoj

NAMJENA

Učenicima koji su uspješniji ponuditi složenije i

zanimljivije sadržaje za čitanje i proučavanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Učiteljice prvih razreda:

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Ksenija Adamović, Jasminka Šipušić, Mirela Janjić

I/ILI PROJEKTA:

Različiti oblici rada, metoda i postupaka, upotreba

medija i razne literature

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

1 sat tjedno tijekom nastavne godine

VREMENIK :

-

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 54: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

54

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA-HRVATSKI JEZIK

ILI PROJEKT: (III. RAZRED)

Poticati i razvijati darovitost učenika u pisanju,

CILJEVI AKTIVNOSTI, čitanju, dramatiziranju i ostalim oblicima jezičnih

sadržaja.

PROGRAMA I/ILI

Razvijati sposobnost snalaženja u tekstu,

PROJEKTA:

uočavanje poruke teksta, njegove problematike,

povezivanje sa svakodnevnim životom. Služenje

književno teorijskim terminima.

Razvoj usmenih sposobnosti kroz odgovaranje

na pitanja, prepričavanje, pričanje.

Razvijanje pažnje, uočavanja, mišljenja,

zaključivanja.

Poticati učenike na samostalno čitanje putem

kojeg će obogatiti svoj rječnik kao i svoju

osobnost. Razvijati ljubav prema materinjem

jeziku te važnost poštivanja gramatičkih i

pravopisnih normi.

NAMJENA

Osposobiti učenike za što bolju jezičnu

AKTIVNOSTI, PROGRAMA komunikaciju te ih pripremati i upoznati s

I/ILI PROJEKTA: važnošću cjeloživotnog učenja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Snježana Blašković, Nataša Ivanov, Vlasta Brdal

I/ILI PROJEKTA:

Učionički tip rada uz uporabu nastavnih

NAČIN REALIZACIJE sredstava (nastavni listići, CD-i, tekstovi iz

AKTIVNOSTI, PROGRAMA različitih izvora)

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : Jednom tjedno tijekom nastavne godine

*

Page 55: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

55

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA-HRVATSKI JEZIK

ILI PROJEKT: (IV. RAZRED)

CILJEVI AKTIVNOSTI, Poticati i razvijati darovitost učenika u pisanju,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

čitanju, dramatiziranju i ostalim oblicima jezičnih

sadržaja.

Razvijati sposobnost snalaženja u tekstu, uočavanje

poruke teksta, njegove problematike, povezivanje sa

svakodnevnim životom. Služenje književno teorijskim

terminima.

Razvoj usmenih sposobnosti kroz odgovaranje na

pitanja, prepričavanje, pričanje.

Razvijanje pažnje, uočavanja, mišljenja, zaključivanja.

Poticati učenike na samostalno čitanje putem kojeg će

obogatiti svoj rječnik kao i svoju osobnost. Razvijati

ljubav prema materinjem jeziku te važnost poštivanja

gramatičkih i pravopisnih normi.

NAMJENA Osposobiti učenike za što bolju jezičnu komunikaciju

AKTIVNOSTI, PROGRAMA te ih pripremati i upoznati s važnošću cjeloživotnog

I/ILI PROJEKTA: učenja.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Učiteljice Doroteja Lovjer, Natalija Džolić, Vedrana

Matijević

I/ILI PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE Učionički tip rada uz uporabu nastavnih sredstava

AKTIVNOSTI, PROGRAMA (nastavni listići, CD-i, tekstovi iz različitih izvora)

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : Jednom tjedno tijekom nastavne godine; 35 sati

TROŠKOVNIK:

Nastavni listići, CD-i, knjige

NAČIN VREDNOVANJA I Razina postignuća:

KORIŠTENJA REZULTATA Izvrsno

VREDNOVANJA: Vrlo uspješno

Uspješno

Zadovoljavajuće

Nezadovoljavajuće

Page 56: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

56

3.3. ENGLESKI JEZIK AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: DODATNA NASTAVA-

ENGLESKI JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI, RAZVITI KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI I

PROGRAMA I/ILI JEZČNA UMIJEĆA, PROŠIRENJE VOKABULARA

PROJEKTA:

NAMJENA RAZVITI VJEŠTINE KOMUNICIRANJA, I

AKTIVNOSTI, PROGRAMA PROŠIRITI VOKABULAR. STEĆI VJEŠTINU RADA

I/ILI PROJEKTA: U TIMU

NOSITELJI PROGRAMA: RAJKA KORDIĆ, prof.

NAČIN REALIZACIJE SLUŠANJE S RAZUMIJEVANJEM, ČITANJE S

RAZUMIJEVANJEM, SAMOSTALNO

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

INTERPRETIRANJE TEKSTOVA

I/ILI PROJEKTA : RJEŠAVANJE GRAMATIČKIH ZADATAKA

VREMENIK : TIJEKOM ŠK. GOD.

1 SAT TJEDNO - 35 SATI

TROŠKOVNIK:

NA IN VREDNOVANJA I OPISNO PRAĆENJE UČENIKA, ISPRAVLJANJE

Č POGREŠAKA

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 57: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

57

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT: Dodatna nastava engleskog jezika

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Proširiti znanja učenika predviđena planom i

programom dodatnim znanjima i vještinama, u

skladu s interesima učenika; razvijati timski i

projektni rad te razvijati interes učenika za

istraživački rad i samoučenje. Posvetiti pažnju

obradi eko-tema i razvijanja ekološke svijesti

učenika kroz aktivnosti na dodatnoj nastavi

engleskog jezika

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA:

Dodatna nastava namijenjena je svim učenicima

koji pokažu interes za stjecanje dodatnih znanja i

vještina

NOSITELJI PROGRAMA: Tamara Božičević, prof. engleskog jezika

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Kroz sat dodatne nastave, jedan školski sat tjedno

VREMENIK: Od rujna 2013. do lipnja 2014. godine

TROŠKOVNIK: U visini troškova za radni materijal

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA:

Kroz procjenu postignutih rezultata i

motiviranosti učenika za rad i učenje

Page 58: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

58

3.4. GEOGRAFIJA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA-GEOGRAFIJA

ILI PROJEKT: (V.-VIII. razred)

Proširiti sadržaja obaveznog nastavnog

CILJEVI AKTIVNOSTI,

programa o Zemlji i procesima na njezinoj

površini, o predočivanju Zemljine površine i o

PROGRAMA I/ILI

geografskoj karti te shvatiti značenje prirodnih

PROJEKTA elemenata za život i gospodarskih aktivnosti ljudi.

NAMJENA Stalnom aktualizacijom geografskih sadržaja

AKTIVNOSTI, PROGRAMA razvijati u učenika zanimanje za stalno praćenje

geografskih stvarnosti u zemlji i svijetu. Upoznati

I/ILI PROJEKTA:

učenike s pojačanim procesom narušavanja

kakvoće okoliša i utjecati na poboljšanje života.

Razvijati sposobnosti primjene znanja u

svakodnevnom životu.

NOSITELJI Branka Popović, prof.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE

Grupni rad u razredu

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Tijekom šk.god. 1 sat tjedno; 35 sati

VREMENIK :

Nastavna sredstva za geografiju i potreban

TROŠKOVNIK: materijal za plakate.

Foto dokumentacija, analiza i prezentacija

NAČIN VREDNOVANJA I plakata, rezultati na natjecanju

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 59: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

59

3.5. KEMIJA

AKTIVNOST, PROGRAM I/

DODATNA NASTAVA- KEMIJA ILI PROJEKT:

VII.RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI, -razumijevanje prirodnih pojava i usmjeravanje na

PROGRAMA I/ILI primjenu u svakodnevnom životu

PROJEKTA:

NAMJENA -stjecanje korisnih kemijskih znanja, te

AKTIVNOSTI, PROGRAMA osposobljavanje učenika za primjenu kemijskih

I/ILI PROJEKTA: znanja u proizvodnji i tehnici

NOSITELJI PROGRAMA: Voditeljica Žana Kučalo, prof. kemije i biologije

-učionička nastava, radionice, projekti,

NAČIN REALIZACIJE -Praktični radovi, pokusi, plakati, istraživačka

nastava, sakupljanje podataka i njihova analiza

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : cijele nastavne godine rad s učenicima po 1 sat

tjedno u školi; 35 sati

-izvan škole prema potrebi

TROŠKOVNIK: -pribor za eksperimentalni rad

-kemikalije

-Papirna konfekcija

-usmeno

NA IN VREDNOVANJA I -pismeno

Č -sudjelovanje na natjecanju znanja iz kemije

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: *ocjena iz praktičnog rada iz kemije

*

Page 60: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

60

3.6.BIOLOGIJA

AKTIVNOST, PROGRAM I/

DODATNA NASTAVA IZ

ILI PROJEKT:

BIOLOGIJE ZA 7. RAZREDE

-detaljnije usvajanje gradiva 7. razreda iz

CILJEVI AKTIVNOSTI, biologije

PROGRAMA I/ILI -učenje korištenja raznih izvora znanja

-poticanje na istraživanje i otkrivanje novih

PROJEKTA:

činjenica

-utvrđuje se gradivo iz građe beskralješnjaka,

kralješnjaka,mahovina, paprati,

golosjemenjača i kritosjemenjača

NAMJENA -usavršavanje i produbljivanje znanja iz

AKTIVNOSTI, PROGRAMA biologije stečenog na redovnim satovima

I/ILI PROJEKTA: biologije

-natjecanje u znanju sa učenicima drugih

osnovnih škola

NOSITELJI PROGRAMA: Kristina Pejković

-teme obrađivane na satovima biti će

NAČIN REALIZACIJE iznošene u obliku predavanja od strane

profesora, u grupnim i pojedinačnim

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

radovima na određenu temu

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : -srijedom 0. Ili 7. sat ovisno o smjeni

TROŠKOVNIK:

-učenike se ne ocjenjuje u tijekom

NA IN VREDNOVANJA I dodatne nastave, no prije odlaska na

Č natjecanje iz biologije izvan škole,

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: provede se školsko natjecanje nakon

kojeg najbolji idu dalje

Page 61: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

61

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA IZ

ILI PROJEKT: BIOLOGIJE ZA 8. RAZREDE

-detaljnije usvajanje gradiva 8. razreda iz

CILJEVI AKTIVNOSTI, biologije

PROGRAMA I/ILI -učenje korištenja raznih izvora znanja

-poticanje na istraživanje i otkrivanje novih

PROJEKTA:

činjenica

-utvrđuje se gradivo iz diobe stanica,

nasljeđivanja, građe kostiju, živčanog

sustava, mišića, kože,sustava za izlučivanje,

hormona isl.

NAMJENA -usavršavanje i produbljivanje znanja iz

AKTIVNOSTI, PROGRAMA biologije stečenog na redovnim satovima

I/ILI PROJEKTA: biologije

-natjecanje u znanju sa učenicima drugih

osnovnih škola

NOSITELJI PROGRAMA: Kristina Pejković

-teme obrađivane na satovima biti će

NAČIN REALIZACIJE iznošene u obliku predavanja od strane

profesora, u grupnim i pojedinačnim

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

radovima na određenu temu

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : -srijedom 0. Ili 7. sat ovisno o smjeni

TROŠKOVNIK:

-učenike se ne ocjenjuje u tijekom

NA IN VREDNOVANJA I dodatne nastave, no prije odlaska na

Č natjecanje iz biologije izvan škole,

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: provede se školsko natjecanje nakon

kojeg najbolji idu dalje

*

Page 62: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

62

3.7. FIZIKA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DODATNA NASTAVA- FIZIKA

ILI PROJEKT: (VII.-VIII. razred)

Upoznati učenike koji su se opredijelili za

CILJEVI AKTIVNOSTI,

dodatnu nastavu sa težim sadržajima gradiva i

njihovim primjerima kako bi lakše i uspješnije

PROGRAMA I/ILI

mogli pratiti gradivo iz fizike u svom narednom

PROJEKTA obrazovanju

NAMJENA - Sudjelovanje učenika u projektu Susret

AKTIVNOSTI, PROGRAMA mladih fizičara; natjecanje za učenike 8.

razred

I/ILI PROJEKTA:

- Praktična nastava u fizici i primjena

pokusa

NOSITELJI: - Učitelj fizike Pavo Majić

NAČIN REALIZACIJE -

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : - 2 sata tjedno tijekom šk.god.; 70 sati

TROŠKOVNIK: -

NAČIN VREDNOVANJA I Učenici sudjeluju na natjecanju iz fizike, a znanje

KORIŠTENJA REZULTATA pokažu na redovitoj provjeri koja se odvija

tijekom šk. god. pismenim i usmenim putem

VREDNOVANJA:

Page 63: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 64: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

64

4.1. MATEMATIKA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA-MATEMATIKA

ILI PROJEKT: I. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI, Razvijati vještinu čitanja i pisanja brojeva.

Razvijati sposobnost rješavanja matematičkih problema

PROGRAMA I/ILI

primjenom osnovnih matematičkih znanja.

PROJEKTA: Usvajati osnovna matematička znanja potrebna za

razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu.

Rješavanjem matematičkih zadataka razvijati mišljenje i

logičko zaključivanje.

Razvijati sposobnost za samostalni rad , osjećaj za odgovorno

djelovanje.

NAMJENA Pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

stjecanju sposobnosti i vještina u matematici

I/ILI PROJEKTA

NOSITELJI: Učiteljice: Ksenija Adamović, Jasminka Šipušić, Mirela

Janjić

SADRŽAJI:

NAČIN REALIZACIJE Odnosi među predmetima, Oblici u prostoru

Geometrijski likovi, crte, točke, Zbrajanje, oduzimanje i

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

uspoređivanje brojeva do 20

I/ILI PROJEKTA: SOCIOLOŠKI OBLICI RADA:

Frontalni oblik rada, Rad u skupinama, Rad u paru,

Individualni oblik rada

NASTAVNE METODE:

Razgovor, Izlaganje, Objašnjavanje, Crtanje

Demonstracija, Rad na tekstu, Pismeni rad

Rad na računalu, Učenje kroz igru…

VREMENIK : Dva sat tjedno tijekom školske godine

( počevši od listopada );35 sati

Udžbenik, radna bilježnica i zbirka MATEMATIČKE

TROŠKOVNIK: ZGODE

Radni listići za dopunsku nastavu

MATEMATIČE ZGODICE

Ploča, kreda, različite aplikacije, zidni pano, ravnalo,

računalo

NAČIN VREDNOVANJA I RAZINA POSTIGNUĆA

KORIŠTENJA REZULTATA - izvrsno

- vrlo uspješno

VREDNOVANJA: - uspješno

- zadovoljavajuće

- nezadovoljavajuće

Page 65: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

65

*

Page 66: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

66

DOPUNSKA NASTAVA-

AKTIVNOST, PROGRAM I/ MATEMATIKA

ILI PROJEKT: II. RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI,

Ovladati temeljnim znanjima kao uvjetom

uspješnosti nastavka školovanja.

PROGRAMA I/ILI

Usvojiti izražavanje matematičkim jezikom.

PROJEKTA: Usvojena matematička znanja primjenjivati u

svakodnevnom životu.

Razvijati sposobnosti i vještine rješavanja

osnovnih matematičkih problema potrebnih za

nastavak školovanja.

Razvijati sposobnost računanja, pisanja i

objašnjavanja matematičkih zadataka.

Razvijati logičko mišljenje.

Poticati urednost i preciznost u radu.

NAMJENA Pomoći učenicima koji nisu usvojili nastavne

AKTIVNOSTI, PROGRAMA sadržaje na redovnim nastavnim satovima.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Vesna Blagec, Sanja Lončar, Dubravka Beraković

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Učionički tip rada s učenicima uz uporabu

NAČIN REALIZACIJE

odgovarajućih nastavnih sredstava ( nastavni

AKTIVNOSTI, PROGRAMA listići, radna bilježnica, zbirka zadataka,

I/ILI PROJEKTA: bilježnica). Aktivnost se realizira prema

nastavnom planu i programu.

VREMENIK : Dva sata tjedno tijekom nastavne godine.

Page 67: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

67

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Dopunska nastava iz matematike za 3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Usvojiti izražavanje matematičkim jezikom. Usvojena matematička znanja primjenjivati u svakodnevnom životu. Razvijati sposobnosti i vještine rješavanja osnovnih matematičkih problema potrebnih za nastavak školovanja. Razvijati sposobnost računanja, pisanja i objašnjavanja matematičkih zadataka.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Pomoći učenicima koji nisu usvojili nastavne sadržaje na redovnim nastavnim satovima.

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković,3.a Nataša Ivanov, 3.b Vlasta Brdal,3.c

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Učionički tip rada s učenicima uz uporabu odgovarajućih nastavnih sredstava ( nastavni listići, radna bilježnica, zbirka zadataka, bilježnica).

VREMENIK : Jednom tjedno tijekom nastavne godine.

TROŠKOVNIK: Materijali za izradu didaktičkih pomagala, papir za fotokopiranje nastavnih listića

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Uspješnost u redovitoj nastavi matematike

Page 68: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

68

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI

PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

DOPUNSKA NASTAVA – MATEMATIKA 4. RAZRED

-uspješno svladavanje gradiva matematike kroz individualiziran rad s učenicima koji teže usvajaju nastavno gradivo u redovnoj nastavi -omogućiti učenicima usvajanje sadržaja vlastitim tempom -razvijati pozitivan odnos prema radu -za učenike koji teže svladavaju pojedine nastavne sadržaje -usvajanje znanja potrebnih za daljnji rad

NOSITELJI PROGRAMA:

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

Učiteljice četvrtih razreda: Doroteja Lovjer, Natalija Džolić, Vedrana Matijević -individualiziran pristup -suradničko učenje -učenje kroz igru

Page 69: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

69

VREMENIK : 2 sata tjedno tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

-individualno praćenje uspješnosti

NAČIN VREDNOVANJA I usvajanja planiranih sadržaja usmenim i KORIŠTENJA REZULTATA pismenim provjeravanjem

VREDNOVANJA: -u cilju što uspješnije realizacije nastave

matematike

Page 70: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

70

♥ *

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA –MATEMATIKA

ILI PROJEKT: V.RAZRED

-razvijanje pozitivnoga odnosa prema matematici

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-svladavanje minimuma nastavnoga gradiva

predviđenoga godišnjim planom i programom

-usavršavanje zbrajanja,oduzimanja,množenja i dijeljenja

racionalnih brojeva

-usavršavanje rješavanja jednostavnih linearnih

jednadžbi i provjeravanja točnosti njihova rješenja

-naučiti uvrstiti konkretne brojeve umjesto općih (slova) u

formule i izraze i računati njihove vrijednosti

-naučiti nacrtati točku u koordinatnom sustavu na pravcu

i u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini zadanu

koordinatama,očitati koordinate točke

-naučiti pretvarati postotke u decimalne brojeve,

pretvarati decimalne brojeve i razlomke u postotke

-naučiti rješavati najosnovnije zadatke s postocima i

kamatama

-naučiti klasificirati prikupljene podatke, organizirati ih

pomoću tablice te prikazati dijagramom

-naučiti skicirati jednostavne ravninske likove te ih

konstruirati pomoću geometrijskoga pribora

-naučiti prepoznati, imenovati i klasificirati ravninske

likove kao i njihove elemente

-naučiti primijeniti osnovne odnose i zakonitosti vezane

uz ravninske likove

-naučiti rješavati jednostavne sustave dviju jednadžbi s

dvjema nepoznanicama i provjeriti točnost rješenja

sustava

-naučiti crtanje pravca/grafa funkcije zadanog

jednadžbom/formulom te iščitavati vrijednosti

(argumenta i funkcije) sa nacrtanoga grafa

-usvojiti značenje nagiba pravca(rast i pad),prepoznati

usporedne pravce

- naučiti odrediti sjecišta pravca s koordinatnim osima

NAMJENA -nadopunjavanje znanja kod učenika sa poteškoćama u

AKTIVNOSTI, PROGRAMA svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji nastavu prate po prilagođenom

I/ILI PROJEKTA:

programu u svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji zbog odsutnosti s nastave nisu

usvojili neke dijelove gradiva

NOSITELJI PROGRAMA: Olga Hećimović, prof.

Page 71: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

71

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJI

1.Prirodni brojevi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA 2.Djeljivost

I/ILI PROJEKTA : 3.Skupovi točaka u ravnini

4.Razlomci

5.Decimalni brojevi

OBLICI RADA

(individualizirani pristup,osobito učenicima koji nastavu

prate po prilagođenom programu)

-individualni rad

-rad u paru

-grupni rad

METODE RADA

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-metoda prezentacije

SURADNICI

-defektologinja Sanja Horvat Sinovčić

-pedagoginja Snježana Dautović

VREMENIK : Tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati-1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Nakić:Matematički gledam-udžbenik s radnom

bilježnicom (Alkascript)

OSTALO

-fotokopirni papir

-markeri za ploču

Vrednovanje i korištenje rezultata vrednovanja sukladno

NAČIN VREDNOVANJA I Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju učenikovih

postignuća

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 72: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

7

2

*

Page 73: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

73

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA –MATEMATIKA

ILI PROJEKT: VI.RAZRED

-razvijanje pozitivnoga odnosa prema matematici

CILJEVI AKTIVNOSTI, -usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-svladavanje minimuma nastavnoga gradiva

predviđenoga godišnjim planom i programom

-usavršavanje zbrajanja,oduzimanja,množenja i dijeljenja

racionalnih brojeva

-usavršavanje rješavanja jednostavnih linearnih

jednadžbi i provjeravanja točnosti njihova rješenja

-naučiti uvrstiti konkretne brojeve umjesto općih (slova) u

formule i izraze i računati njihove vrijednosti

-naučiti kvadrirati i potencirati racionalne

brojeve(napamet,pisanim računanjem i/ili pomoću tablice

kvadrata prirodnih brojeva),računati drugi korijen iz

pozitivnih racionalnih brojeva(napamet i/ili pomoću

tablice kvadrata prirodnih brojeva) te rješavati osnovne

kvadratne jednadžbe

-naučiti primjenjivati Pitagorin poučak na različite

geometrijske likove

-naučiti prepoznati iracionalne brojeve i razlikovati ih od

racionalnih

-upoznati preslikavanja ravnine i primjenjivati ih u

zadacima konstruiranja

- naučiti prepoznavati i razlikovati položaje točaka,pravaca i ravnina u prostoru (na modelu kvadra) - naučiti prepoznavati i razlikovati vrste geometrijskih tijela te koristeći formule i džepno računalo računati njihovo oplošje i obujam

NAMJENA -nadopunjavanje znanja kod učenika sa poteškoćama u

AKTIVNOSTI, PROGRAMA svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji nastavu prate po prilagođenom

I/ILI PROJEKTA:

programu u svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji zbog odsutnosti s nastave nisu

usvojili neke dijelove gradiva

NOSITELJI PROGRAMA: Đurđica Šorgić, prof.

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJI

1.Operacije s razlomcima

AKTIVNOSTI, PROGRAMA 2.Kut i trokut

I/ILI PROJEKTA : 3.Cijeli brojevi

4.Racionalni brojevi

5.Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

6.Četverokut

Page 74: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

74

OBLICI RADA

(individualizirani pristup,osobito učenicima koji nastavu

prate po prilagođenom programu)

-individualni rad

-rad u paru

-grupni rad

METODE RADA

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-metoda prezentacije

VREMENIK : Tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati-1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Nakić:Matematiku ne dam- udžbenik s radnom

bilježnicom(Alkascript)

OSTALO

-fotokopirni papir

-markeri za ploču

Vrednovanje i korištenje rezultata vrednovanja sukladno

NAČIN VREDNOVANJA I Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju učenikovih

postignuća

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 75: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

75

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: VII.RAZRED

-razvijanje pozitivnoga odnosa prema matematici

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI

razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-svladavanje minimuma nastavnoga gradiva

predviđenoga godišnjim planom i programom

-usavršavanje zbrajanja,oduzimanja,množenja i dijeljenja

racionalnih brojeva

-usavršavanje rješavanja jednostavnih linearnih

jednadžbi i provjeravanja točnosti njihova rješenja

-naučiti uvrstiti konkretne brojeve umjesto općih (slova) u

formule i izraze i računati njihove vrijednosti

-naučiti nacrtati točku u koordinatnom sustavu na pravcu

i u pravokutnom koordinatnom sustavu u ravnini zadanu

koordinatama,očitati koordinate točke

-naučiti pretvarati postotke u decimalne brojeve,

pretvarati decimalne brojeve i razlomke u postotke

-naučiti rješavati najosnovnije zadatke s postocima i

kamatama

-naučiti klasificirati prikupljene podatke, organizirati ih

pomoću tablice te prikazati dijagramom

-naučiti skicirati jednostavne ravninske likove te ih

konstruirati pomoću geometrijskoga pribora

-naučiti prepoznati, imenovati i klasificirati ravninske

likove kao i njihove elemente

-naučiti primijeniti osnovne odnose i zakonitosti vezane

uz ravninske likove

-naučiti rješavati jednostavne sustave dviju jednadžbi s

dvjema nepoznanicama i provjeriti točnost rješenja

sustava

-naučiti crtanje pravca/grafa funkcije zadanog

jednadžbom/formulom te isčitavati vrijednosti

(argumenta i funkcije) sa nacrtanoga grafa

-usvojiti značenje nagiba pravca(rast i pad),prepoznati

usporedne pravce

- naučiti odrediti sjecišta pravca s koordinatnim osima

NAMJENA -nadopunjavanje znanja kod učenika sa poteškoćama u

AKTIVNOSTI, PROGRAMA svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji nastavu prate po prilagođenom

I/ILI PROJEKTA:

programu u svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji zbog odsutnosti s nastave nisu

usvojili neke dijelove gradiva

NOSITELJI PROGRAMA: Đurđica Šorgić ,prof. i Nina Redkolis Kalin, prof.

Page 76: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

76

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE

SADRŽAJI

1.Koordinatni sustav u ravnini

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

2.Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost

I/ILI PROJEKTA : 3.Postotak, analiza podataka i vjerojatnost

4.Mnogokuti i sličnost

5.Krug i kružnica

6.Sustavi dviju linearnih jednadžbi s dvjema

nepoznanicama

7.Linearna funkcija

OBLICI RADA

(individualizirani pristup,osobito učenicima koji nastavu

prate po prilagođenom programu)

-individualni rad

-rad u paru

-grupni rad

METODE RADA

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-metoda prezentacije

VREMENIK : Tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati-1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Nakić:Matematički gledam-udžbenik s radnom

bilježnicom (Alkascript)

OSTALO

-fotokopirni papir

NAČIN VREDNOVANJA I Vrednovanje i korištenje rezultata vrednovanja sukladno

KORIŠTENJA REZULTATA Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju učenikovih

postignuća

VREDNOVANJA:

*

Page 77: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

77

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA -MATEMATIKA

ILI PROJEKT: VIII.RAZRED

-razvijanje pozitivnoga odnosa prema matematici

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-usvajanje temeljnih matematičkih znanja i vještina,

njihova primjena u svakodnevnom životu, lakše

PROGRAMA I/ILI

razumijevanje sadržaja drugih nastavnih predmeta

PROJEKTA: -stjecanje temelja za nastavak školovanja

-svladavanje minimuma nastavnoga gradiva

predviđenoga godišnjim planom i programom

-usavršavanje zbrajanja,oduzimanja,množenja i

dijeljenja racionalnih brojeva

-usavršavanje rješavanja jednostavnih linearnih

jednadžbi i provjeravanja točnosti njihova rješenja

-naučiti uvrstiti konkretne brojeve umjesto općih

(slova) u formule i izraze i računati njihove vrijednosti

-naučiti kvadrirati i potencirati racionalne

brojeve(napamet,pisanim računanjem i/ili pomoću

tablice kvadrata prirodnih brojeva),računati drugi

korijen iz pozitivnih racionalnih brojeva(napamet i/ili

pomoću tablice kvadrata prirodnih brojeva) te

rješavati osnovne kvadratne jednadžbe

-naučiti primjenjivati Pitagorin poučak na različite

geometrijske likove

-naučiti prepoznati iracionalne brojeve i razlikovati ih

od racionalnih

-upoznati preslikavanja ravnine i primjenjivati ih u

zadacima konstruiranja

- naučiti prepoznavati i razlikovati položaje

točaka,pravaca i ravnina u prostoru (na modelu

kvadra)

- naučiti prepoznavati i razlikovati vrste geometrijskih

tijela te koristeći formule i džepno računalo računati

njihovo oplošje i obujam

NAMJENA -nadopunjavanje znanja kod učenika sa poteškoćama u

AKTIVNOSTI, PROGRAMA svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji nastavu prate po prilagođenom

I/ILI PROJEKTA:

programu u svladavanju gradiva

-pomoć učenicima koji zbog odsutnosti s nastave nisu

usvojili neke dijelove gradiva

NOSITELJI PROGRAMA: Olga Hećimović, prof.i Nina Redkolis Kalin, prof.

Page 78: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

78

-rad u učionici uz uporabu nastavnih sredstava

NAČIN REALIZACIJE

SADRŽAJI

1.Kvadriranje i korjenovanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

2.Pitagorin poučak

I/ILI PROJEKTA : 3.Realni brojevi

4.Preslikavanja ravnine

5.Točke,pravci i ravnine u prostoru

6.Geometrijska tijela

OBLICI RADA

(individualizirani pristup,osobito učenicima koji

nastavu prate po prilagođenom programu)

-individualni rad

-rad u paru

-grupni rad

METODE RADA

-predavačka metoda

-metoda dijaloga

-metoda prezentacije

VREMENIK : Tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati-1 sat tjedno

TROŠKOVNIK: LITERATURA

-Nakić:Matematiku ne dam- udžbenik s radnom

bilježnicom(Alkascript)

OSTALO

-fotokopirni papir

Vrednovanje i korištenje rezultata vrednovanja

NAČIN VREDNOVANJA I sukladno Pravilniku o vrednovanju i ocjenjivanju

učenikovih postignuća

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 79: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

79

*

4.2. HRVATSKI JEZIK

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA –HRVATSKI JEZIK

ILI PROJEKT: (I. RAZRED)

-razviti jezično komunikacijske sposobnosti pri govornoj i

CILJEVI AKTIVNOSTI,

pisanoj uporabi jezika

-razviti čitalačke sposobnosti

PROGRAMA I/ILI

-opismenjavanje učenika

PROJEKTA:

NAMJENA -pomoći učenicima u učenju i nadoknađivanju znanja i

AKTIVNOSTI, PROGRAMA stjecanju sposobnosti za jezičnu komunikaciju

-pomoći oko savladavanja glasovne analize i sinteze

I/ILI PROJEKTA:

-pisanju pisanih i tiskanih slova

NOSITELJI: Ksenija Adamović, Jasminka Šipušić, Mirela Janjić

-priprema za čitanje i pisanje

NAČIN REALIZACIJE

-usvajanje glasova i slova

-početno pisanje pisanih i tiskanih slova

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

-glas,slovo,riječ,rečenica

I/ILI PROJEKTA: -interpunkcija

-čitanje

VREMENIK : Tijekom školske godine

-Ploča i kreda

TROŠKOVNIK: -udžbenik,zbirka,radna bilježnica

-nastavni listići

NAČIN VREDNOVANJA I -

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 80: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

80

AKTIVNOST, PROGRAM I/ILI PROJEKT:

DOPUNSKA NASTAVA HRVATSKOG JEZIKA U 2.

RAZREDU

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Osposobiti učenike za čitanje, pisanje, te razumijevanje

pročitanog teksta, pravilno usmeno i pismeno slaganje

rečenica, te poznavanje osnovnih gramatičkih i pravopisnih

pravila

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Nadopunjavanje znanja kod učenika koji imaju poteškoće

kako bi mogli pratiti redovnu nastavu, pomoć učenicima koji

su izostali zbog bolesti, te učeniku koji ne govori hrvatski

jezik

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Učiteljice drugih razreda:

Vesna Blagec,

Dubravka Beraković,

Sanja Lončar

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Individualni rad i ostali oblici rada uz upotrebu čitanke,

slovarice, radne bilježnice i nastavnih listića

VREMENIK: Tjedno jedan sat

Page 81: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

81

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: Dopunska nastava iz hrvatskog jezika za 3. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Sustavnim ponavljanjem i vježbanjem razviti kod

učenika trajne pravopisne i pravogovorne

navike.

Stvarati čitateljske navike, prepoznavati i

imenovati obrađene vrste riječi u tekstu.

Primjenjivati prethodna znanja i vještine u

skladu s pravopisnim normama.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Pomoći učenicima koji nisu usvojili nastavne sadržaje na redovnim nastavnim satovima.

NOSITELJI PROGRAMA: Snježana Blašković, 3.a Nataša Ivanov, 3.b Vlasta Brdal, 3.c

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Učionički tip rada s učenicima uz uporabu

odgovarajućih nastavnih sredstava ( nastavni

listići, radna bilježnica, čitanka, bilježnica).

VREMENIK : Jednom tjedno tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK: Cijena koštanja bilježnice i olovke

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Primjena naučenog u redovitoj nastavi

Page 82: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

82

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA-HRVATSKI JEZIK

ILI PROJEKT: ( IV. razred)

CILJEVI AKTIVNOSTI, Ovladati temeljnim znanjima kao preduvjetom

uspješnosti nastavka školovanja.

PROGRAMA I/ILI

Usvojiti jezične sadržaje.

PROJEKTA: Sustavnim ponavljanjem i vježbanjem razviti kod

učenika trajne pravopisne i pravogovorne navike.

Stvarati čitateljske navike, prepoznavati i imenovati

obrađene vrste riječi u tekstu.

Primjenjivati prethodna znanja i vještine u skladu s

pravopisnim normama.

Razvijati ljubav prema materinjem jeziku.

NAMJENA Pomoći učenicima koji nisu usvojili nastavne sadržaje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

na redovnim nastavnim satovima

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI: Učiteljice : Doroteja Lovjer, Natalija Džolić, Vedrana

Matijević

Učionički tip rada s učenicima uz uporabu

NAČIN REALIZACIJE odgovarajućih nastavnih sredstava ( nastavni listići,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA radna bilježnica, čitanka, bilježnica).

I/ILI PROJEKTA: Aktivnost se realizira prema nastavnom planu i

programu.

VREMENIK : Dva sata tjedno tijekom nastavne godine; 70 sati

TROŠKOVNIK: Nastavni listići

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA Razina postignuća:

VREDNOVANJA: Izvrsno

Vrlo uspješno

Uspješno

Zadovoljavajuće

Nezadovoljavajuće

Page 83: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

83

4.3.ENGLESKI JEZIK

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DOPUNSKA NASTAVA-

ILI PROJEKT: ENGLESKI JEZIK

CILJEVI AKTIVNOSTI, RAZVIJANJE INTERESA ZA JEZIK,

PROGRAMA I/ILI USVAJANJE OSNOVNIH GRAMATIČKIH

ZNANJA, OSPOSOBITI UČENIKE ZA

PROJEKTA:

OSNOVNU KOMUNIKACIJU

NAMJENA ZA UČENIKE S POTEŠKOĆAMA U

AKTIVNOSTI, PROGRAMA USVAJANJU NASTAVNIH SADRŽAJA

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: RAJKA KORDIĆ

NAČIN REALIZACIJE RJEŠAVANJE ZADATAKA NA PRINCIPU

INDIVIDUALNOG RADA I RADA U

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

PAROVIMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : tijekom nastavne godine

1 SAT TJEDNO – 35 SATI

TROŠKOVNIK:

NA IN VREDNOVANJA I OPISNO PRAĆENJE UČENIKA,

Č UTVRĐIVANJE I ISPRAVLJANJE

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: NAJČEŠĆIH POGREŠAKA

Page 84: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 85: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

85

RAZREDNA NASTAVA

AKTIVNOST, PROGRAM I/ DRAMSKA SKUPINA , III.A

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI, -Razvijati govorne vještine i izražajnost

PROGRAMA I/ILI -poticati kreativnost,maštu,timski rad

PROJEKTA:

NAMJENA -Promicati dramske umjetnosti među djecom

AKTIVNOSTI, PROGRAMA -razvijati kreativnost i ljubav prema kazališnoj

umjetnosti

I/ILI PROJEKTA:

-razvijati osobnost i samopouzdanje

NOSITELJI Učiteljica Doroteja Klašnja

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

-igre socijalizacije

NAČIN REALIZACIJE

-dramske igre

-pojedinačne i skupne igre

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

-improvizacije

I/ILI PROJEKTA: -posjet kazalištu

VREMENIK : Tijekom školske godine(70 sati,2 sata tjedno)

TROŠKOVNIK: -zbirke igrokaza,čitanke

-scenografije i kostimi

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 86: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

86

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: EKO GRUPA, 1.b

-razvijati ekološku svijest kod učenika

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-korisno provoditi vrijeme uz interaktivno učenje i

spoznavanje činjenica o zaštiti okoliša,prirodi i utjecaju

PROGRAMA I/ILI

čovjeka na okoliš

PROJEKTA: -poticanje učenika na poštovanje prirodnih zakonitosti

kako bi naučili živjeti u skladu s prirodom

-učiti kako zaštititi okoliš

-upoznati zaštićene biljne i životinjske vrste

-upoznati zdrave navike življenja(prehrana,tjelovježba...)

NAMJENA -kreativno provođenje vremena-

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

promatranje,istraživanje,izvođenje praktičnih vježbi

-razvijanje sposobnosti promatranja i uočavanja promjena u

I/ILI PROJEKTA:

prirodi

-razumijevanje pojava i problema u prirodi

-naučiti tražiti informacije i dijeliti svoje znanje s drugima

-stjecati praktična znanja(prikupljanje sekundarnih

sirovina,odvajanje otpada,recikliranje)

-uočiti povezanost čovjeka i prirode i njegov utjecaj na prirodu

-prepoznati i oblikovati ekološki proizvod

NOSITELJI Učiteljica 4.a razreda Jasminka Šipušić

AKTIVNOSTi: -učenici

-praktični radovi(plakati,modeli,herbariji,

NAČIN REALIZACIJE

slikovnice,pokusi...)

-izvanučionička nastava(škola u prirodi,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA cjelodnevni izlet...)

I/ILI PROJEKTA: -praćenje i obilježavanje prigodnih nadnevaka vezanih uz

prirodu,planet Zemlju,zdravlje...

-uređivanje razrednih i školskih panoa

-istraživanje

-realizacija projekata

-radionice

-predavanja

-oblici rada:

-individualni,grupni,rad u paru

VREMENIK : -tijekom nastavne godine

-papiri,boje,ljepilo...

TROŠKOVNIK:

-pohvale,poticaji i nagrade za učenike koji se zalažu u

NAČIN VREDNOVANJA radu

-uspješne učenike poticati na daljnji dodatni rad iz

područja prirode,tj. biologije

Page 87: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

87

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LIKOVNA GRUPA I., III.B

ILI PROJEKT:

-omogućiti učenicima izražavanje likovne pismenosti

CILJEVI AKTIVNOSTI, -razvijati sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA: -razvijati sklonosti i interes za likovno stvaralaštvo

-razvijati kreativne sposobnosti i usvajati estetske

vrijednosti

NAMJENA -estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovnim

AKTIVNOSTI, PROGRAMA radovima

I/ILI PROJEKTA: -obilježavanje prigodnih tema

-pomagati učenicima u razvijanju kreativnosti, slobodi

likovnog izričaja te usvajanju elemenata likovnog jezika

NOSITELJI PROGRAMA:

Učiteljica N.Ivanov, ; Učenici

-likovni uradci različitim tehnikama:

NAČIN REALIZACIJE -crtanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA : - slikanje

-oblikovanje

VREMENIK : -tijekom školske godine, dva školska sata tjedno

TROŠKOVNIK: -sredstva osiguravaju roditelji i škola

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA -analiza na kraju nastavne godine

VREDNOVANJA:

Page 88: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

88

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LUTKARI, II. C

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-poticati stvaralaštvo i individualne sklonosti

svakog učenika

PROGRAMA I/ILI -poticati stvaralačko izražavanje i komuniciranje

PROJEKTA: -razvijati kulturu govora kao važan element

procesa uspješne komunikacije

-poticati zanimanje za posjet lutkarskim

predstavama

-razvijati kulturu ponašanja u kazalištu

-stvarati navike uporabe pravogovornih i

pravopisnih norma

-spoznavati i doživljavati književna djela, razvijati

osjetljivost za književnu riječ

NAMJENA - doživljavanje i uživljavanje u likove,pojave,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA predmete

I/ILI PROJEKTA: -razvoj ljepote izraza i bogaćenje rječnika

-učenje animacije i uporabe glasa kao izražajnog

sredstva

NOSITELJI AKTIVNOSTI: učiteljica Dubravka Beraković

-rad u paru, rad u skupini: učenici

NAČIN REALIZACIJE

na određenu temu kreiraju dijalog,

monolog

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

-igrati razgovorne igre potaknute pročitanom

I/ILI PROJEKTA: pričom, događajem...

-raspravljati o postupcima likova

-izraditi lutke,scenografiju za igrokaze uz

postizanje zajedničkog dogovora

-glumiti u predstavi

VREMENIK : -dva sata tjedno tijekom školske godine

TROŠKOVNIK: -200-300kn (sredstva za nabavu scenskih

rekvizita,materijal za izradu lutaka)

-praćenje učenika u stvaranju i reali-zaciji

NAČIN VREDNOVANJA I predstave

-praćenje i korigiranje govornog izričaja

KORIŠTENJA REZULTATA

-svoj trud,uspješnost i kreativnost prezentirati na

VREDNOVANJA:

školskim priredbama

Page 89: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

89

AKTIVNOST, PROGRAM I/ EKO SKUPINA , II.B

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI,

- razumjeti važnost ekološkog odgoja

- razvijati odgovorno ponašanje u očuvanju

PROGRAMA I/ILI

okoliša

PROJEKTA: - primjerima iz svakodnevnog života

osvijestiti načine čuvanja prirode

NAMJENA - usvojiti načine ponašanja koji unapređuju

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ekološku svijest

I/ILI PROJEKTA:

- uočiti potrebu zajedničkog života i

međusobne ovisnosti čovjeka i prirode

NOSITELJI Učiteljica Sanja Lončar

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

-grupni rad

NAČIN REALIZACIJE

-izvanučionička nastava

-ekopatrola – predstavljanje načina zaštite

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

prirode

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : dva sata tjedno tijekom nastavne godine

Izvorna stvarnost, slikovni materijal

TROŠKOVNIK: ,fotografije,CD,plakati

NAČIN VREDNOVANJA I usmeno vrednovanje postignuća učenika

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 90: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

90

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Plesna skupina

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razvijati koordinaciju pokreta, stvaranje priče uz glazbu, improvizacija, razvoj motoričkih sposobnosti, ljubav prema glazbi i plesu

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Sudjelovanje u školskim i razrednim priredbama

NOSITELJI PROGRAMA:

Učiteljica Natalija Mihelin

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

U okviru organiziranog vremena u produženom boravku, na likovnim radionicama u suradnji s roditeljima

VREMENIK :

Ponedjeljkom i srijedom tijekom školske godine, 13.00-13.45

TROŠKOVNIK: Šivanje kostima, sukanja, izrada rekvizita

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Pojedinačni interes i motivacija djeteta

Uspeh u izvdebi cjelokupne koreografije

Koordinacija, usklađenost, radna disciplina, upornost

Page 91: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

91

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: RITMIKA,3.A

CILJEVI AKTIVNOSTI, Osvijestiti kretanje iz određenih dijelova tijela te

osvještavati dio po dio tijela prema što cjelovitijem

PROGRAMA I/ILI

kretanju. Opustiti i ohrabriti polaznike u iskazivanju

PROJEKTA:

pokretom, po potrebi i riječju kako bi se sva

kreativnost pokazala.

Razvijanje plesne tehnike te širenje plesnog

vokabulara. Poticanje i ohrabrivanje u otvaranju i

iskazivanju pokretom na individualnom i grupnom

planu. Omogućiti atmosferu prihvaćanja i podrške

te razvijati svijest o vlastitom tijelu i njegovim

mogućnostima kako bi neverbalna komunikacija

bila što jasnija i kreativnija.

NAMJENA Razvijati kreativnost učenika.Pobuditi interes za

AKTIVNOSTI, PROGRAMA scensko i plesno izražavanje.Kreativnim plesom

I/ILI PROJEKTA: učenike se vodi i stimulira da sami istražuju i

otkrivaju svoje tijelo,ideje/misli i emocije.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA dipl. učitelj RN Snježana Blašković

I/ILI PROJEKTA:

Sadržaji:

1.Igre za zagrijavanje organizma,igre

upoznavanja,igre opuštanja, igre u pokretu....

NAČIN REALIZACIJE 2.Vježbe: oblikovanja,ravnoteže,gipkosti

brzine,koordinacije,razvijanje ritma...

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

3.Stvaranje koreografije u malim grupama,zadane

I/ILI PROJEKTA:

glazbom i temom

4. Plesne koreografije povodom Božića i Dana

škole

VREMENIK : 2 školska sata tjedno tijekom nastavne godine

Page 92: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

92

AKTIVNOST, PROGRAM I/ CVJEĆARI, III.c

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI, - upoznati različite vrste biljnog svijeta

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA: - uočiti važnost biljnog pokrova za život na

Zemlji

- naučiti njegovati sobne i vrtne biljke

- razvijati svijest o očuvanju okoliša

- razvijati osjećaj za lijepo

NAMJENA

- razvijanje ekološke svijesti, razvijanje svijesti

AKTIVNOSTI, PROGRAMA o važnosti očuvanja prirode te suživota ljudi

I/ILI PROJEKTA: s biljnim i životinjskim vrstama

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Vlasta Brdal

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE - učionička nastava

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

- izvanučionička nastava

I/ILI PROJEKTA:

- terenska nastava

VREMENIK : Tijekom nastavne godine po dva sata tjedno

- sobne biljke

TROŠKOVNIK:

- posude za cvijeće raznih veličina

- sadnice i sjemenke pojedinih biljnih vrsta

- pribor za održavanje biljaka (grabljice,

lopatice, zemlja za cvijeće, dohrana biljaka)

- hamer papir, flomasteri

NAČIN VREDNOVANJA I Usmeno i pisano, sukladno Pravilniku o praćenju i

KORIŠTENJA REZULTATA

ocjenjivanju

VREDNOVANJA:

Page 93: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

93

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LIKOVNO ESTETSKA SKUPINA

ILI PROJEKT:

-osvještavati vrijednost estetske osjetljivosti na

CILJEVI AKTIVNOSTI,

svakodnevno okruženje

-prepoznavati povezanost među bićima,

PROGRAMA I/ILI

predmetima i pojavama i njihov međusobni

PROJEKTA: utjecaj kroz izvannastavne i izvanškolske

aktivnosti

NAMJENA -razvijati stvaralačke osposobljenosti u likovno-

AKTIVNOSTI, PROGRAMA umjetničkom području

-donositi estetske prosudbe i odluke u svrhu

I/ILI PROJEKTA:

uključivanja vlastitih ideja za opće dobro

-razvijati samostalnost i samoinicijativnost pri

individualnom radu te razvoj osjećaja povezanosti

i pripadanja zajednici (školi)

NOSITELJI -voditeljica Ksenija Adamović, dipl. učitelj RN uz

AKTIVNOSTI, PROGRAMA pomoć učiteljica RN: S. Blašković, V. Matijević,

N.Ivanov

I/ILI PROJEKTA:

-likovno- tehničko opremanje školskih događanja

NAČIN REALIZACIJE

i priredaba

-izbor i postavljanje izložaba učeničkih radova

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

unutar i izvan školskog okruženja (knjižnica

I/ILI PROJEKTA: Dugave)

-sudjelovanje u radionicama, smotrama i

izložbama vezanim uz poticanje razvoja i

proširenja vizualnog mišljenja

-tijekom školske godine (1 šk. sat tjedno) uz

VREMENIK : pojačani rad za datume značajne za našu školu:

PRIJEM PRVAŠIĆA, DAN ŽIVOTINJA, DAN

KRUHA, SV. NIKOLA, BOŽIĆ I NOVA GODINA,

DAN PLANETA ZEMLJE, DAN ŠKOLE

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 94: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

94

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK :

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

POMLADAK CRVENOG KRIŽA

(I.-IV. razred)

Razvijati međusobnu pomoć i suradnju u duhu solidarnosti i humanizma

Uključivanje učenika u humanitarne akcije, podizanje osobne i zdravstvene kulture. Razvijati ljubav prema čovjeku , prijateljstvo, odgovornost i samostalnost.

Učiteljica Vedrana Matijević i učenici od 1 – 4 razreda. Akcije solidarnosti

Tijekom školske godine Kupnja bonova Crvenog Križa

Page 95: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

95

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LIKOVNA SKUPINA II., II.A

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI, Upoznavanje i razumijevanje likovnih elemenata,

PROGRAMA I/ILI usvajanje rada s raznim likovno-tehničkim

sredstvima i likovnim tehnikama.

PROJEKTA:

NAMJENA Razvoj sklonosti za likovno stvaranje,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA sudjelovanje u dječjim časopisima, školskoj

izložbi, razvijanje samokritičnosti i upornosti.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Učiteljica Vesna Blagec

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE Grupni radovi, radovi u paru i individualno.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : Tijekom cijele školske godine 2 sata tjedno

TROŠKOVNIK: Prirodni materijali, mapa, kolaž, vod. boje,

tempere, flomasteri, drvene boje, tuš i dr.

NAČIN VREDNOVANJA I Pismeno praćenje učenika tijekom cijele školske

KORIŠTENJA REZULTATA godine.

VREDNOVANJA:

Page 96: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

96

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: KULTURNA ANIMACIJA

CILJEVI AKTIVNOSTI, Poticati interes za kazalište te razvijati naviku

PROGRAMA I/ILI posjeta kazalištu.

Osposobljavati učenike za komunikaciju sa

PROJEKTA:

specifičnim medijem – kazalištem.

Osposobljavati učenike za vrednovanje

kazališnih predstava.

Njegovanje pozitivnog odnosa prema kulturi

općenito. Bogaćenje duha.

Njegovanje kulturnog ponašanja u takvim

sredinama.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Organiziranje posjeta kazališnim predstavama

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Natalija Džolić , učiteljica RN

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE Učenici posjećuju kazališne predstave izbor

AKTIVNOSTI, PROGRAMA kojih je prilagođen interesu učenika te

nastavnom planu i programu. Izbor

I/ILI PROJEKTA:

predstava određuje se tijekom godine u

suradnji s učiteljicama i kazalištima ovisno o

njihovim programima.

Moguće je organizirati i gostovanje nekog

kazališta u prostorima škole u dogovoru s

ravnateljem.

VREMENIK : Tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK:

Karte za kazalište, prijevoz

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA Razina postignuća:

Izvrsno

VREDNOVANJA:

Vrlo uspješno

Uspješno

Zadovoljavajuće

Nezadovoljavajuće

Page 97: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

9

7

AKTIVNOST,

PROGRAM I/ ILI

PROJEKT:

LIKOVNA SKUPINA 3.; 1.C

CILJEVI

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

-razvoj kreativnosti, estetike i pozitivnog odnosa prema likovnom izražavanju

-stjecati trajna i uporabljiva znanja -razvijati sposobnosti i vještine u likovnom izražavanju

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

pomagati učenicima u razvijanju kreativnosti, slobodi

likovnog izražavanja te usvajanju elemenata likovnog jezika -

estetsko uređenje učionice i škole prigodnim likovnim

radovima

NOSITELJI

PROGRAMA:

Učiteljica: Mirela Janjić, 1.c -učenici 1.c

NAČIN REALIZACIJE,

AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI

PROJEKTA

individualni rad -rad u paru - skupni rad

-crtanje, slikanje, oblikovanje

VREMENIK 2 sata tjedno tijekom školske godine

TROŠKOVNIK -sredstva osiguravaju roditelji i škola

NAČIN VREDNOVANJA I

KORTIŠTENJA

REZULTATA

VREDNOVANJA

-individualno praćenje uspješnosti likovnog

stvaranja

- rad skupine vidljiv je na panoima učionice,

tematskim plakatima, božićnom sajmu

Page 98: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

98

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: KUD

-Organizacija svih kulturnih događanja u

CILJEVI AKTIVNOSTI, školi i izvan nje tijekom školske godine:

PROGRAMA I/ILI prijem učenika u prve razrede, dani kruha,

PROJEKTA: sveti nikola, božić i nova godina, dan škole,

ispraćaj učenika osmih razreda, te

obilježavanje svih važnijih „eko-dana“ kao

što su dan voda, dan planeta zemlje, dan

zaštite šuma, planina...

-organizacija kazališnih predstava izvan

škole (knjižnica dugave) i ostalih događanja

vezanih za dane knjige, hrvatsku kulturnu

baštinu itd., izložbe učeničkih radova,

susreti mladih talenata...

NAMJENA -Obogaćivanje kulturne djelatnosti škole AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Ksenija Adamović, 1.A

Učenici tijekom godine sudjeluju u NA IN REALIZACIJE dramskim, likovnim, literarnim radionicama,

Č

AKTIVNOSTI, PROGRAMA stvaranu tekstova, glumi, improvizaciji,

I/ILI PROJEKTA : uvježbavaju uloge za različite igrokaze i

nastupaju u predstavama.

VREMENIK : 70 sati godišnje

TROŠKOVNIK: Sredstva za kupovinu materijala za kostime,

uređenje scene...

Razna postignuća: izvrsno, vrlo uspješno, uspješno,

NAČIN VREDNOVANJA I zadovoljavajuće, nezadovoljavajuće KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 99: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

99

PREDMETNA NASTAVA

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: KULTURNA ANIMACIJA-TEATRI GRADA

ZAGREBA (5.-8.R.)

CILJEVI AKTIVNOSTI, -razvijanje ljubavi prema scenskoj umjetnosti

-poticanje na čitanje dramskih tekstova i igrokaza za

PROGRAMA I/ILI

djecu

PROJEKTA: -upoznavanje s narječjima hrvatskoga jezika kao

mogućim načinom izražavanja u literarnim tekstovima

-uočavanje tuđica i žargonizama

-oslobađanje kreativnosti

-usvajanje lektirnih sadržaja gledanjem i slušanjem

-stvaranje kritičkog stava glede dobrih i loših scenskih

ostvaraja

NAMJENA -namijenjeno svoj djeci koja žele odvojiti svoje slobodno

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

vrijeme za uživanje u scenskim nastupima djece i

I/ILI PROJEKTA:

odraslih, a primijenjeno njihovu uzrastu

NOSITELJI: Prof. Danuška Ružić

NAČIN REALIZACIJE -organizirani odlazak u različite teatre Grada

-različit izbor predstava namijenjenih odgovarajućem

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

uzrastu učenika

I/ILI PROJEKTA: -različite metode realizacije odgledanog

-usvajanje temeljnih dramskih izražajnih sredstava

-provođenje dramatizacije raznih proznih tekstova u

nastavnom procesu

VREMENIK : Prema godišnjem planu i programu teatara Grada

(jednom mjesečno!)

TROŠKOVNIK: Prijevoz školskim busom ili drugim organiziranim

prijevozom u dogovoru s ravnateljem škole.

NAČIN VREDNOVANJA I Samo ako su predstave dio redovnog programa nastave

hrvatskoga jezika ili terenske nastave s ciljevima i

KORIŠTENJA REZULTATA

zadatcima koji se kasnije vrednuju i usmeno i pismeno.

VREDNOVANJA:

Page 100: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

100

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB:

ILI PROJEKT: -rukometna grupa (m)

-košarkaška grupa (m)

-košarkaška grupa (ž)

-ritmička grupa

-karate

-nogometna grupa

CILJEVI AKTIVNOSTI, Okupiti što više učenika u sportske grupe i

PROGRAMA I/ILI osigutati im redovito vježbanje už stručno vodstvo

trenera.

PROJEKTA:

NAMJENA Redovitim vježbanjem osigurati pravilan rast i

AKTIVNOSTI, PROGRAMA razvoj što večeg broja učenika.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Profesori TZK-a Danijel Kavan i vanjski

AKTIVNOSTI, PROGRAMA suradnici.

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE

Programi se provode u Školskoj športskoj dvorani

svakim radnim danom u većernjim terminima po

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

postojećem rasporedu.

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : tijekom šk.god.

TROŠKOVNIK:

Svaka sportska grupa nastupa tokom godine na

NAČIN VREDNOVANJA I prvenstvima grada u svim sportskim granama

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 101: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

101

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: PRVA POMOć

-naučiti učenike 7. razreda pravilnom pružanju

CILJEVI AKTIVNOSTI, prve pomoći

PROGRAMA I/ILI -naučiti kako da sebe osiguraju u kritičnim

situacijama da sami ne stradaju

PROJEKTA:

-razvijanje humanosti

NAMJENA -znanje pružanja prve pomoći je neophodna da bi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA učenici mogli pomoći sebi, učenicima u razredu i

I/ILI PROJEKTA: članovima svoje obitelji u periodu do dolaska

liječničkog tima

NOSITELJI PROGRAMA: Kristina Pejković

-teme obrađivane na satovima prve pomoći biti će

NAČIN REALIZACIJE iznošene u obliku predavanja od strane profesora,

u praktičnim vježbama i demonstracijama

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

-dio satova biti će održan u Novom Vinodolskom

I/ILI PROJEKTA : u Domu Crvenog križa

VREMENIK : -srijeda 0. Ili 7. sat ovisno o smjeni

TROŠKOVNIK:

-provjera znanja usmeno i pismeno

NA IN VREDNOVANJA I -izvođenje vježbi

Č -natjecanje iz znanja prve pomoći

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 102: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

102

AKTIVNOST, PROGRAM I/ POVIJESNA GRUPA

ILI PROJEKT: (8. razred)

*poticanje interesa za istraživanje i razumijevanje

CILJEVI AKTIVNOSTI, prošlosti te zanimanja za sadašnjost; jačanje

zanimanja za nacionalnu povijest i kulturu te

PROGRAMA I/ILI

Njegovanje nacionalnog identiteta; poticanje

PROJEKTA: organizacijskih sposobnosti i komunikacijskih

vještina; obilježavanje značajnih povijesnih

događaja;

*tema godine: izrada povijesnog pojmovnika za

osnovnu školu.

NAMJENA Popularizacija nastavnog predmeta povijesti

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Željko Brdal, prof.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učionička nastava; komunikacija putem

NAČIN REALIZACIJE interneta

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Jedan (1) školski sat tjedno tijekom šk. god.

VREMENIK :

Hamer papir, ljepilo, markeri, fotokopiranje

TROŠKOVNIK:

Opisno vrednovanje

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 103: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

103

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: EKO-GRUPA

-razvijanje ekološke svijesti o važnosti očuvanja

CILJEVI AKTIVNOSTI, prirode

PROGRAMA I/ILI -edukacija o odvojenom sakupljanju otpada, te

njegovom iskorištavanju kao važne sirovine

PROJEKTA:

-poticanje na zdrav način življenja i pravilnu

prehranu

-edukacijom učenika utjecati na širu lokalnu

zajednicu promicanjem ideje o zdravom načinu

života

NAMJENA -veoma je važno stalno isticanje i naglašavanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA činjenice da svaki pojedinac može i mora dati svoj

I/ILI PROJEKTA: doprinos u očuvanju okoliša, bez obzira na

njegovu životnu dob

NOSITELJI PROGRAMA: Kristina Pejković

-teme obrađivane na satovima eko-grupe biti će

NAČIN REALIZACIJE iznošene u obliku predavanja od strane profesora,

u grupnim radovima, u obliku plakata, a prema

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

potrebi satovi će biti realizirani u sklopu

I/ILI PROJEKTA : organiziranja nekog događanja u školi na eko-

temu

VREMENIK : -ponedjeljkom 0. Ili 7. sat ovisno o smjeni

TROŠKOVNIK:

- znanje iz obrađenih tema se ne ocjenjuje kao na

NA IN VREDNOVANJA I klasičnim satovima

Č - najvažniji cilj je navesti učenika da ekološki

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: razmišljaju i da se tako odnose prema prirodi

Page 104: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

104

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LUTKARSKA GRUPA

ILI PROJEKT: (VIII.r.)

razvijati kreativnost i stvaralačke sposobnosti

CILJEVI AKTIVNOSTI, učenika

PROGRAMA I/ILI -uvježbavati manualne vještine

-učiti djecu zajedništvu, timskom radu

PROJEKTA: -razvijati kulturu govora tijela, kao i verbalnu

kulturu

-osposobljavati učenike za samostalno snalaženje u

svakodnevnim izražajnim situacijama

-uvježbavati kontrolu straha od javnog nastupa

NAMJENA -razvijati kreativnost i stvaralačke sposobnosti

AKTIVNOSTI, PROGRAMA učenika

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Voditeljica Žana Kučalo

-aktivno sudjelovanje korisnika u skupini

NAČIN REALIZACIJE -opremanje događanja, priredaba ili sl

-sudjelovanje u radionicama i smotrama unutar

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ponuđenih projekata

I/ILI PROJEKTA : -rad u skupini

-individualni rad

-susreti

-radionice

-smotre

VREMENIK : -cijele nastavne godine rad s učenicima po 2 sata

tjedno u školi

-izvan škole prema potrebi

TROŠKOVNIK: materijal za izradu lutaka, kulisa

-reflektor, CD-player

svoj trud,uspješnost i kreativnost prezentirati na

NA IN VREDNOVANJA I školskim priredbama

Č

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 105: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

105

AKTIVNOST, PROGRAM I/ RUKOMETNA GRUPA ZA UČENIKE

ILI PROJEKT: 5.-8. RAZREDA

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA ILI PROJEKTA

Naučiti vještine vezane uz rukometnu igru, podizanje psihomotoričkih sposobnosti na viši nivo, zadovoljavanje potrebe za kretanjem i igrom.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

ILI PROJEKTA

Podizanje općih fizičkih sposobnosti , utjecati na antropometriJske karakteristike (optimalan odnos mišićnog i masnog tkiva), usmjeravanje učenika prema tjelesnom vježbanju i sportu te stvaranje navika za redovitim tjelesnim vježbanjem.

NOSITELJI PROGRAMA: Daniel Kavan

NAČIN REALIZACIJE Program će se realizirati u školskoj

športskoj dvorani tijekom školske godine ,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

70 sati

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : utorak, petak od 13 do 14

sati

TROŠKOVNIK:

Sudjelovanje na školskim sportskim natjecanjima.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 106: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

106

AKTIVNOST, PROGRAM I/ LIKOVNA GRUPA – oblikovanje nakita

ILI PROJEKT:

-razvijati kreativnost i stvaralačke sposobnosti

CILJEVI AKTIVNOSTI,

učenika

-uvježbavati manualne vještine

PROGRAMA I/ILI

-učiti djecu zajedništvu, timskom radu

PROJEKTA:

NAMJENA -uspostavljati veze likovne kulture sa sadržajima

AKTIVNOSTI, PROGRAMA geometrije, biologije

-stjecati sposobnost razumijevanja i primjene

I/ILI PROJEKTA:

likovnih tehnika

-razvijati empatiju, osmišljavati i izrađivati

poklon-nakit

NOSITELJI Žana Kučalo, prof.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

-aktivno sudjelovanje korisnika u skupini

NAČIN REALIZACIJE

-opremanje događanja, priredaba ili sl

-sudjelovanje u radionicama, izložbama i

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

smotrama unutar ponuđenih projekata

I/ILI PROJEKTA: -rad u skupini

-individualni rad

-izložbe

-susreti

-radionice

-smotre

-cijele nastavne godine rad s učenicima po 1 sat

VREMENIK : tjedno u školi

-izvan škole prema potrebi

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I sudjelovanje na natječajima i Božićnom sajmu

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 107: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

107

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ŠKOLSKA PROMETNA JEDINICA

ILI PROJEKT: (V.-VIII. razred)

CILJEVI AKTIVNOSTI, *sigurno i aktivno uključivanje u promet

PROGRAMA I/ILI

* samostalno kretanje u prometu kao pješak

PROJEKTA:

*samostalno kretanje u prometu kao vozač bicikla

NAMJENA *upoznavanje s propisima koji uređuju ponašanje

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

sudionika u prometu

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Marcela Tubikanec, prof.

NAČIN REALIZACIJE

*tijekom šk.god. obuka učenika i upoznavanje s

pojmovima, prometnim znakovima i rješavanju

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

testova te u suradnji s MUP-om obuka za rad na

I/ILI PROJEKTA : prometnici za školu

VREMENIK : 1Xtj. I rad na prometnici po dogovorenom

rasporedu

TROŠKOVNIK: -

NAČIN VREDNOVANJA I *natjecanje ŠPJ u svibnju

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 108: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

108

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

ŠKOLSKI ZBOR

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razvijanje vještine lijepog i izražajnog pjevanja,

razvijanje smisla za lijepi ton i muziciranje.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Usvajanje i izvođenje pjesama na školskim priredbama.

NOSITELJI PROGRAMA:

Vesna Kovačić, prof.

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Izvođenje programa na školskim priredbama za Dan škole i

na božićnom koncertu.

VREMENIK :

Dva puta tjedno tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Zadovoljstvo učenika uvježbavanjem i izvođenjem skladbi.

Poticajna ocjena i usmena pohvala učitelja glazbene kulture.

Page 109: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

109

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ORKESTAR

ILI PROJEKT: (IV.-VIII. razred)

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI *razvijanje smisla za ljepotu tona i aktivno muziciranje

PROJEKTA:

NAMJENA

*usvajanje i izvođenje umjetničkih, tradicionalnih i AKTIVNOSTI, PROGRAMA

popularnih pjesama na školskim priredbama

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI PROGRAMA: Marijana Ražov, prof.

NAČIN REALIZACIJE

*tijekom šk.god. na školskim priredbama za Dane AKTIVNOSTI, PROGRAMA

kruha; Božićna priredba; Dan škole…

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : *dva puta tjedno tijekom šk. god.( 70 sati)

TROŠKOVNIK: *papir za kopiranje pjesama

NAČIN VREDNOVANJA I

*zadovoljstvo učenika, učitelja načinom izvođenja KORIŠTENJA REZULTATA

pjesama na priredbama. Poticajna ocjena i usmena VREDNOVANJA: pohvala učitelja GK.

Page 110: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

110

AKTIVNOST, PROGRAM I/ UMJETNIČKA GRUPA

ILI PROJEKT: ( U KORELACIJI S VJERONAUKOM)

Upoznavanje, njegovanje i razvijanje

CILJEVI AKTIVNOSTI, likovnih interesa u komunikaciji s

PROGRAMA I/ILI biblijskim i drugim tekstovima.

PROJEKTA:

NAMJENA Razviti i produbiti osjećaje za

AKTIVNOSTI, PROGRAMA humanitaran rad ; razviti empatiju prema

I/ILI PROJEKTA: drugima i drugačijima tako da učenička

stvaralačka djela idu u u humanitarne

svrhe onima kojima je potrebito.

NOSITELJI PROGRAMA: Ida Blažević

Likovno izražavanje, modeliranje

NAČIN REALIZACIJE različitih ukrasnih figura i nakita, grupni

rad, rad u paru, pojedinačni rad.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : Tijekom školske godine ( 70 sati, dva puta tjedno)

TROŠKOVNIK: -

Razina postignuća

NA IN VREDNOVANJA I - Izvrsno

Č - Vrlo uspješno

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: - Dobro

- Zadovoljavajuće

- Nezadovoljavajuće

*

Page 111: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

111

AKTIVNOST: ESTETSKO UREĐENJE

Uočiti, izraziti i spoznati likovni problem u

CILJEVI AKTIVNOSTI,

Zadanoj likovnoj temi; istražiti ključne pojmove u

Konkretnim ilustracijama; izraziti kreativnu

PROGRAMA I/ILI

ideju;te riješiti likovni problem. Prikupljati

PROJEKTA: najkvalitetnije radove učenika za školski pano i za

godišnju izložbu prigodom dana škole u svibnju

2013. godine.

NAMJENA Estetsko uređenje namijenjeno je svim

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Učenicima škole i svim djelatnicima kroz

Školski pano u atriju škole.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI: Mirjana Marović, prof.

NAČIN REALIZACIJE Odabiru se najbolji radovi učenika na

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Svakom satu, te na satovima likovne grupe.

Likovni radovi izlažu se na panou škole, te na

I/ILI PROJEKTA:

zidovima u atriju škole.

VREMENIK : 2 sata tjedno, ukupno 70 sati u Školskoj godini.

Koristimo se likovnim materijalom,

TROŠKOVNIK: Pribadačama, hamer papirima, te panoom i

zidovima u atriju škole.

Vrjednuje se originalnost, tehnička izvedba i

NAČIN VREDNOVANJA I estetska kvaliteta likovnog rada učenika.

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 112: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

112

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

MUZEJI I GALERIJE ZA

V. , VI., VII. I VIII. RAZREDE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

- Uočiti, izraziti, spoznati i vrjednovati zadani problem u zadanoj nast. temi, istražiti

ključne pojmove na konkretnim primjerima,

izraziti kreativnu ideju, te riješiti zadatak.

- Vrjednovati originalnost, tehničku izvedbu i estetsku

kvalitetu umjetničkih djela prilikom posjete izložbama

u zbirkama, galerijama i muzejima grada Zagreba i

Republike Hrvatske (Strossmayerova galerija starih

majstora, Moderna galerija, HAZU – Baščanska ploča,

Muzej Nikole Tesle u Smiljanu, Jurandvor u Baškoj na

otoku Krku i otočić Košljun s franjevačkom zbirkom,

Galerija Klovićevi dvori, Muzej suvremene umjetnosti,

Muzej za umjetnost i obrt.

- Upoznavanjem s nacionalnom prirodnom i

kulturnom baštinom na licu mjesta (izravno) razvija se

osobni ukus učenika i njeguje kultura promatranja

originalnih umjetničkih djela.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Program posjeta muzejima i galerijama grada Zagreba

namijenjen je svim učenicima od V. do VII. razreda

koji će zajedno sa svojim razrednicama upoznati

znanstvene, kulturne, umjetničke i prirodne

znamenitosti zagrebačkih institucija. Učenici V.

razreda posjetit će kulturne institucije i prirodna

područja i izvan Zagreba.

NOSITELJI PROGRAMA: Mr.sc. Mirjana Marović, prof. likovne kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

- Istražuju se ključni pojmovi određene nast. teme iz područja prirode, tehničke kulture, likovne kulture, matematike i fizike i hrvatskoga jezika.

- Likovni i tehnički radovi postavljaju se na školski pano, a na kraju godine postavlja se

Page 113: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

113

I/ILI PROJEKTA : završna izložba s najboljim radovima koji su nastali tijekom školske godine.

- Korelacijom predmeta likovne kultura i priroda preko medija fotografije, učenički eko-radovi se izlažu na pano na Dan planeta Zemlje i pohranjuju u školski eko-arhiv.

- Učenici sa svojim razrednicama i učiteljima u pratni putuju javnim prijevozom do centra grada i dalje pješice odlaze do određene institucije.

- Na taj način razvijaju sposobnost snalaženja u prometu, ponašanja na javnim mjestima i u kulturnim institucijama, kao i opću kulturu komuniciranja.

VREMENIK : Smiljane, Muzej N. Tesla (5. r.) – 10. mjesec.

Strossmayerova galerija i HAZU (5.r.) – 11. mj. Galerija

Klovićevi dvori (7. i 8. r.) – 11. mj. Muzej Suvremene

umjetnosti (8. r.) – 4. mj. Moderna galerija (5. i 6. r.) –

3. mj. Muzej za umjetnost i obrt (6. r.) – 2. mj. Krk,

Baška, franjevačka zbirka (5.r.) – 5. mj.

TROŠKOVNIK: Ploča, kreda, pribadače, selotejp, likov. sredstva,

ilustracije likov. djela u boji i crno-bijelo, škol. pano,

hameri (veliki formati papira za izlaganje radova),

fotoaparati, mobiteli, fotografije u boji i crno-bijele,

papir, olovke, kemijske olovke i sl.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Vrjednuje se originalnost, tehnička izvedba i

estetska kvaliteta likov. rada učenika.

Uspoređivanjem likov. uradaka učenika i

odgovaranjem na pitanja iz nast. teme, učenici i

učiteljica vrjednuju izvršene zadatke.

Cilj je estetsko uređenje škole i završna izložba

za Dan škole, sudjelovanje škole na različitim

natječajima u zemlji i inozemstvu, promicanje

ekološke i kulturne razine škole.

Posjetom područjima, zbirkama, muzejima i

galerijama učenici se upoznaju s originalnim

prirodnim pojavama i umjetničkim djelima. Na taj

Page 114: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

114

način proširuju svoju spoznaju o nacionalnim i

svjetskim prirodnim i umjetničkim vrijednostima.

Naglasak je na poštovanju i razvijanju ljubavi prema

likovnoj umjetnosti.

Page 115: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

115

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: LITERARNA SKUPINA

Poticanje učenika na kreativno pisanje,

CILJEVI AKTIVNOSTI, maštovitost, čitanje, pripovijedanje,

PROGRAMA I/ILI izražajno govorenje književno-umjetničkih

tekstova.

PROJEKTA:

Odlazak u kazalište.

NAMJENA Pisanje, uređenje panoa, i po potrebi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA sudjelovanje na priredbama i

I/ILI PROJEKTA: natjecanjima

NOSITELJI PROGRAMA: Prof. Lada Franić-Glamuzina

Jedan sat tjedno po dogovoru s učenicima

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK:

Uređenje panoa, natjecanja i sudjelovanje u

NA IN VREDNOVANJA I školskim priredbama

Č

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 116: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

116

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: AKVARIJ

-razvijanje svijesti o važnosti očuvanja prirode

CILJEVI AKTIVNOSTI, -poticanje na zdrav način življenja

PROGRAMA I/ILI -razvijanje ljubavi prema svim živim bićima

- poticanje na brigu i odgovornost prema živom

PROJEKTA:

organizmu

NAMJENA -veoma je važno poticati učenike da slobodno

AKTIVNOSTI, PROGRAMA vrijeme čim kvalitetnije koriste i da razvijaju

I/ILI PROJEKTA: ljubav prema životinjama

NOSITELJI PROGRAMA: Kristina Pejković

-učenici koji su članovi eko-grupe periodično i

NAČIN REALIZACIJE prema potrebi sudjeluju u radu oko akvarija

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : -svakodnevno hranjenje, praćenje, dodavanje

potrebnih tvari

TROŠKOVNIK: -obzirom na potrošnju hrane i kemikalija

-učenici uživaju svakodnevno gledajući ribice,

NA IN VREDNOVANJA I tako da drugačije vrednovanje osim pohvale nije

Č potrebno

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 117: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

117

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: KUD

CILJEVI AKTIVNOSTI,

-obilježavanje svih važnih nadnevaka kako bi učenici stekli

spoznaje o njihovoj važnosti

PROGRAMA I/ILI -razvijanje kreativnih sposobnosti učenika

PROJEKTA: -suradništvo u timskom radu

-razvijanje govorničkih vještina učenika

-razvijanje organizacijskih sposobnosti učenika

-razvijanje samostalnosti i samopouzdanja učenika

-razbijanje animoziteta prema javnom nastupu

-rad na realizaciji programa spoznajući sve ljepote i tegobe

takvoga rada

NAMJENA -namijenjeno školskim priredbama vezanima za važne

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

nadnevke u životu učenika i radu škole

-aktivnosti:organizacija suradnika te podjela zadataka svakom

I/ILI PROJEKTA:

pojedinačno, provjera dogovorenih uradaka u odgovarajućim

dogovorenim terminima sa svim članovima KUD-a,sklapanje

dijelova programa u cjelovitu sliku, uvježbavanje, zajedničke

probe, izrada dekora, čestitaka, dopisa, kulisa, scensko

osmišljavanje i uređivanje scenskog prostora za nastupe

NOSITELJI: Prof. Danuška Ružić

NAČIN REALIZACIJE

- planiranje nadnevaka koji će se obilježavati ove šk. god.

-podjela zadataka suradnicima KUD-a

AKTIVNOSTI, PROGRAMA -dogovori i kontrola uradaka

I/ILI PROJEKTA: -odabir uspješnih uradaka

-uvježbavanje učenika

-izrada svih potrebnih materijala za određene prigode

-objedinjavanje programa dogovorenom temom, ovisno o

nadnevku koji se obilježava

-uvježbavanje

-nastupanje pred javnošću

VREMENIK : Prema godišnjem planu i programu škole vezano za

obilježavanje značajnih nadnevaka.

TROŠKOVNIK: Po potrebi kupnja materijala potrebitih za izradu

kostima, čestitki, pozivnica, poklona za važne uzvanike i

promidžbu.

NAČIN VREDNOVANJA I

Za svaku uspješno izvedenu točku, pojedinac ili grupa

dobivaju usmenu ili pisanu pohvalu. Osobito uspješni bivaju

KORIŠTENJA REZULTATA

nagrađeni na svečanoj dodjeli nagrada i domjenku koji se

VREDNOVANJA: povodom uspjeha učenika organizira krajem nastavne godine.

Page 118: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

118

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

LIKOVNA GRUPA

V.-VIII. razred

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

- Uočiti, izraziti, spoznati i vrjednovati likovni problem u zadanoj nast. temi, istražiti

ključne pojmove u konkretnim ilustracijama,

izraziti kreativnu ideju, te riješiti likovni problem.

- Pripremiti određene učenike 7. i 8. razreda za

prijemni ispit u Školi za primijenjenu umjetnost.

- Izrađivati likovne radove za školski pano prema kalendaru šk. godine.

- Posjete izložbama u galerijama i muzejima grada Zagreba.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Program rada likovne grupe namijenjen je

odabranim učenicima viših razreda od V. do VIII.,

te svim učenicima i djelatnicima škole kroz škol.

pano u atriju škole. Učenici izrađuju likovne radove za

likovne natječaje u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

NOSITELJI PROGRAMA: Mr.sc. Mirjana Marović, prof. likovne kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

- Istražuju se ključni pojmovi određene nast. teme, izražava se kreativna ideja stvaranjem likov. uratka i rješava se likov. problem na satovima likov. grupe.

- Likovni radovi postavljaju se na školski pano, a na kraju godine postavlja se završna izložba s najboljim radovima

koji su nastali tijekom škol. godine.

- Odabrani likovni radovi šalju se na likovne

natječaje u zemlji i inozemstvu.

VREMENIK : Dva sata tjedno; ukupno 70 sati godišnje.

TROŠKOVNIK: Ploča, kreda, pribadače, selotejp, likov. sredstva

Page 119: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

119

(tempere, vodene boje, flomasteri,...), ilustracije

likov. djela u boji i crno-bijelo, škol. pano, hameri

(veliki formati papira za izlaganje radova).

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Vrjednuje se originalnost, tehnička izvedba i

estetska kvaliteta likov. rada učenika.

Uspoređivanjem likov. uradaka učenika,

odgovaranjem na pitanja iz nast. teme, učenici i

učiteljica vrjednuju likov. radove.

Stalnim napredovanjem učenika koji se pripremaju za

prijemni ispit i vrednovanjem njihovih radova,

omogućava im se što veća spremnost za uspjeh na

ispitu.

Cilj je estetsko uređenje škole i završna izložba

za Dan škole, sudjelovanje škole na likovnim

natječajima u zemlji i inozemstvu.

Posjetom muzejima i galerijama učenici se

upoznaju s originalnim umjetničkim djelima i

proširuju svoju spoznaju o nacionalnim i svjetskim

umjetničkim vrijednostima.

Page 120: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 121: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

121

RAZREDNA NASTAVA AKTIVNOST, PROGRAM I/

Izvanučionička nastava; 1.r.

ILI PROJEKT:

1. Pozdrav jeseni i proljeću

2. Sigurnost u prometu

3. Moje mjesto

4. Posjet knjižnici

5. Posjet kazalištu

6. Izlet na kraju šk. godine

1. Uočavanje promjena u prirodi i neposrednoj

CILJEVI AKTIVNOSTI, okolini tijekom god. Doba, utjecaj vremena na

PROGRAMA I/ILI život ljudi biljaka i životinja

PROJEKTA: 2. Osposobiti učenike za sigurno kretanje

prometnicama

3. Upoznati okolinu škole, imenovati značajnije

građevine

4. Upoznati školsku knjižnicu i knjižničarku te

način posudbe knjiga

5. Doživjeti i razumjeti kazališnu predstavu

primjerenu dobi, upoznati kazališni prostor

6. Poticanje znatiželje kao osnovnog preduvjeta

kreativnosti i originalnosti u izricanju misli i

ideja, te poticanje zajedništva, tolerancije i

druženja, pristojno ponašanje na javnom mjestu i

tijekom putovanja

NAMJENA 1. Razvijati sposobnost promatranja, razlikovanja

AKTIVNOSTI, PROGRAMA i opisivanja vremenskih prilika

I/ILI PROJEKTA: 2. Znati primijeniti osnovna prometna pravila

3. Razvijati pozitivne stavove i osjećaj

pripadnosti svome mjestu

4. Razlikovati knjižnicu i knjižaru, te naučiti

čuvati i na vrijeme vraćati knjige

5. Poticati zanimanje za posjet kazalištu

6. Razvijanje ljubavi prema ljepotama prirode i

kulturno povijesnih znamenitosti koje

posjećujemo

NOSITELJI PROGRAMA: Učiteljice Prvih razreda:

Ksenija Adamović, Jasminka Šipušić, Mirela

Janjić

Page 122: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

2

1. Poludnevni izlet

NA IN REALIZACIJE 2. Šetnja prometnicama mjesta i razgovor s

Č prometnim policajcem

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA : 3. Šetnja i obilazak mjesta

4. Posjet knjižnici

5. Posjet kazalištu

6. Razgledavanje, šetnja

VREMENIK : 1. Rujan – ožujak

2. Listopad

3. Rujan

4. Prosinac

5. Listopad – prosinac – veljača – travanj

6. Lipanj

TROŠKOVNIK: -

-

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 123: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

123

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

Posjet kazalištu (2.razred)

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Razvijanje kulturnih navika, ljubavi prema kazalištu, umjetničkom djelu i koreografiji. Razlikovanje lutkarskog i scenskog kazališta i dr.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Naučiti se lijepo ponašati u kulturnim i javnim ustanovama, usvojiti osnovnu terminologiju vezanu uz kazališne predstave.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učiteljice Vesna Blagec, Dubravka Beraković, Sanja Lončar I učenici 2.a,b i c razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Grupno.

VREMENIK :

4 puta tijekom školske godine.

TROŠKOVNIK:

Cijena prijevoza i kazališne karte po učeniku

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Pismeno i usmeno praćenje učenika.

Page 124: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

124

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

Terenska nastava- Promet u gradu; Posjet gospodarstvu Kontesa Nera

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Upoznati županijsko središte, značajne gospodarske djelatnosti zavičaja, razumjeti vezu djelatnosti ljudi s izgledom zavičaja i prirodnim uvjetima, upoznati kulturno-povijesne znamenitosti; Upoznavanje prometnih znakova, sigurno kretanje prometnicama, razlikovanje autobusnog, željezničkog, zračnog i riječnog prometa, važnost prometne povezanosti u zavičaju

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Razumjeti značaj županijskog središta za život ljudi, pravilno se kretati prometnicama, poznavanje i poštivanje kulturno-povijesnih vrednota svoga grada, razvijanje prometne kulture i znanja koja će pridonijeti sigurnosti djece u prometu

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učiteljice Vesna Blagec, Dubravka Beraković, Sanja Lončar I učenici 2.a,b i c razreda

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Grupno.

VREMENIK :

5. i 6. mj. 2014.

TROŠKOVNIK:

Cijena prijevoza učenika

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Pismeno i usmeno praćenje učenika.

Page 125: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

5

AKTIVNOST, PROGRAM I/ Izvanučionička nastava – plivanje,2.r.

ILI PROJEKT:

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI Naučiti samostalno plivati, sigurno ulaziti u

PROJEKTA:

vodu i održavati se na površini vode. Razvijati

svijest o važnosti discipline u vodi. Poboljšati

motoričke i funkcionalne sposobnosti.

NAMJENA Osposobiti učenike za samostalno plivanje i

AKTIVNOSTI, PROGRAMA snalaženje u vodi.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Vesna Blagec, Sanja Lončar, Dubravka Beraković

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE Odlazak na bazen na organiziranu poduku

AKTIVNOSTI, PROGRAMA plivanja sa stručnim učiteljima.

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : Listopad 2013.

Page 126: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

126

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: Izvanučionička nastava 3. razreda Kazališne predstave

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razvijanje zanimanja za medijske sadržaje. Razvijanje navike posjećivanja kulturnih ustanova. Osposobljavanje za komunikaciju s medijima, razumijevanje sadržaja kazališnih predstava te razvijanje sposobnosti vrednovanja kazališnih predstava. Razvijati glazbeni ukus i kulturu slušanja i gledanja kazališne predstave. Razvijati toleranciju i strpljenje te odgovorno ponašanje prema zajedničkoj imovini. Poštivanje pravila kulturnog ponašanja.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Osposobljavanje učenika za komunikaciju s kazalištem.

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković, 3.a Vlasta Brdal, 3.c Nataša Ivanov, 3.b

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Posjeti kazalištima koja nude odgovarajuće

sadržaje bilo da su vezani uz predviđeni plan

i program ili su odgojno korisni.

Dolazak manjih kazališta u prostore škole i održavanje kazališne predstave u neposrednom kontaktu s učenicima.

VREMENIK :

Dva puta tijekom nastavne godine

TROŠKOVNIK: Cijena ulaznice i troškovi prijevoza na teret roditelja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

U redovitoj nastavi te kulturom ponašanja u

svakodnevnom životu.

Page 127: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

7

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: Izvanučionička nastava 3. razreda Strane svijeta, stajalište i obzor

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Ponoviti strane svijeta,upoznati sve mogućnosti orijentacije,naučiti koristiti kartu i kompas,naučiti orijentirati se i doći do zadanog cilja,upoznati izgled i svrhu planinarskih markacija.Odrediti stajalište i obzor te uočiti vezu između visine stajališta i veličine (širine) obzora.

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razumijevanje i usvajanje tematskih sadržaja iz prirode i društva u neposrednom okruženju

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković, 3.a Vlasta Brdal, 3.c Nataša Ivanov, 3.b

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Kroz istraživački rad i edukativne ige uz stručno vodstvo učenici će se orijentirati u prirodi.

VREMENIK :

Listopad šk.god.2013.

TROŠKOVNIK: Radni listići, rekviziti za poučne igre Cijena programa i troškovi prijevoza na teret roditelja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Razina postignuća:

Izvrsno

Vrlo uspješno

Uspješno

Zadovoljavajuće

Nezadovoljabajuće

Page 128: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

8

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: Terenska nastava

Obilazak grada i posjet Muzeju grada Zagreba

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Upoznati se s povijesnom jezgrom grada

Znanje o prošlosti grada Zagreba povezati sa sadašnjošću

Upoznati ustanove koje Zagreb čine središtem RH

Posjetom muzeju poticati istraživčki duh i znatiželju

Stjecati naviku posjeta kulturnim ustanovama

Njegovati kulturno ponašanje u kulturnim

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razumjeti važnost središta županije za život ljudi

Imenovati važne kulturnopovijesne spomenike u županiji

Razvijati domoljublje

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković, 3.a Vlasta Brdal, 3.c Nataša Ivanov, 3.b

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Vožnjom i šetnjom kroz grad

VREMENIK :

2.polugodište šk.god.2013./2014.

TROŠKOVNIK: Cijena prijevoza i stručno vodstvo

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Kviz znanja unutar razrednih odjela

Page 129: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

12

9

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: Izvanučionička nastava Plan mjesta-Dugave

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razvijati sposobnost pronalaženja i uočavanja važnijih objekata i ulica u naselju

Razvijati sposobnost prostorne orijentacije

Pronaći i imenovati svoju ulicu,školu i još neke značajnije objekte za život učenika

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Odrediti položaj pjedinih objekata,smjer pružanja pojedine ulice te uočiti i imenovati značajnije objekte u naselju

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković, 3.a Vlasta Brdal, 3.c Nataša Ivanov, 3.b

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Kroz vođene zadatke učenici će odrediti polazište i odredište te vrijeme i smjer kretanja

VREMENIK :

Listopad šk.god.2013.

TROŠKOVNIK: Nema troškova

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

evaluacijski listić

Page 130: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

13

0

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT: ZAVRŠNI IZLET

Muzej evolucije, Hušnjakovo –Krapina i Trakošćan

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Upoznati povijesne znamenitosti brežuljkastih krajeva Republike Hrvatske Upoznati naselja brežuljkastih krajeva Republike Hrvatske Posjetom muzeju poticati istraživčki duh i znatiželju Stjecati naviku posjeta kulturnim ustanovama Njegovati kulturno ponašanje u kulturnim ustanovama

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Proširivanje znanja o pojedinim dijelovima domovine Osposobiti učenike za snalaženje u prostoru i vremenu

NOSITELJI PROGRAMA:

Snježana Blašković, 3.a Vlasta Brdal, 3.c Nataša Ivanov, 3.b

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razgledavanje,demonstracija,promatranje

VREMENIK :

Svibanj ili lipanj 2014.

TROŠKOVNIK: Cijena programa i troškovi prijevoza na teret roditelja

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Analiza usvojenosti znanja i vještina u

neposrednoj stvarnosti

Izrada plakata i likovno izražavanje

Page 131: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

131

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

IZVAN UČIONIČKA NASTAVA – 4.

RAZRED

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Uočavanje promjena u prirodi i neposrednoj okolini i njihov utjecaj na život biljaka, životinja i ljudi, orijentacija u prirodi. Primorski kraj Obilazak grada Zagreba

NAMJENA AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Razvijati sposobnost promatranja, opisivanja, razlikovanja vremenskih prilika i zaključivanja. Kulturne i povijesne znamenitosti grada Zagreba i primorskoga kraja

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Učiteljice i učenici 4. razreda

Doroteja Lovjer, Natalija Džolić,

Vedrana Matijević

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Izvanučionička nastava –

poludnevni izlet u prirodu.

Škola u prirodi.

Kino, kazalište

VREMENIK :

Rujan , listopad , ožujak i svibanj 2013./14.

Page 132: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

132

PREDMETNA NASTAVA

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

TERENSKA NASTAVA ZA

V. RAZREDE

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

- Uočiti, izraziti, spoznati i vrjednovati zadani problem u zadanoj nast. temi, istražiti

ključne pojmove na konkretnim primjerima,

izraziti kreativnu ideju, te riješiti zadatak.

- Vrjednovati originalnost, tehničku izvedbu i estetsku

kvalitetu umjetničkih djela prilikom posjete izložbama

u zbirkama, galerijama i muzejima grada Zagreba i

Republike Hrvatske (Strossmayerova galerija starih

majstora, Moderna galerija, HAZU – Baščanska ploča,

Muzej Nikole Tesle u Smiljanu, Jurandvor u Baškoj na

otoku Krku i otočić Košljun s franjevačkom zbirkom).

- Vrjednovati originalnost i prirodnu ljepotu izvora

rijeke Gacke s mlinovima, slapova u Rastokama, parku

Maksimir (engleski tip parka koji poštuje prirodni

oblik drveća, grmlja i bilja) i biljkama u Botaničkom

vrtu u Zagrebu.

- Upoznavanje s nacionalnom prirodnom i kulturnom

baštinom na licu mjesta (izravno).

- Posjetama kino predstavi po izboru učenika,

koncertu u Koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski“ i

kazališnoj predstavi u Kazalištu „Trešnja“ razvija se

osobni ukus učenika usvajanjem kulturnih sadržaja.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Program terenske nastave namijenjen je svim

učenicima V. razreda koji će zajedno sa svojim

razrednicama upoznati znanstvene, kulturne,

umjetničke i prirodne znamenitosti zagrebačkih i

hrvatskih institucija i područja.

Page 133: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

133

NOSITELJI PROGRAMA: Razrednice: Olga Hećimović, prof. matematike; Lada

Franić-Glamuzina, prof hrvatskoga jezika i Mirjana

Marović, prof. likovne kulture

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

- Istražuju se ključni pojmovi određene nast. teme iz područja prirode, tehničke kulture, likovne kulture, matematike i fizike, i hrvatskoga jezika.

- Likovni i tehnički radovi postavljaju se na školski pano, a na kraju godine postavlja se završna izložba s najboljim radovima koji su nastali tijekom školske godine.

- Korelacijom predmeta likovna kultura i priroda

preko medija fotografije, učenički eko-radovi se

izlažu na pano za Dan planeta Zemlje i pohranjuju

u školski eko-arhiv.

VREMENIK : Izlet u Smiljane, izvor Gacke – 10. mjesec. Park

Maksimir – 10. mj. Strossmayerova galerija i HAZU –

11. mj. Kino predstava – 11. mj. Kazalište Trešnja – 2.

mj. 2014. Moderna galerija – 3. mj. Botanički vrt – 22.

4. 2014. V. Lisinski – 4. mj. Krk, Baška – 5. mj.

TROŠKOVNIK: Ploča, kreda, pribadače, selotejp, likov. sredstva,

ilustracije likov. djela u boji i crno-bijelo, škol. pano,

hameri (veliki formati papira za izlaganje radova),

fotoaparati, mobiteli, fotografije u boji i crno-bijele,

papir, olovke, kemijske olovke i sl.

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Vrjednuje se originalnost, tehnička izvedba i

estetska kvaliteta likov. rada učenika.

Uspoređivanjem likov. uradaka učenika i riješenih

zadaća iz ostalih područja, odgovaranjem na pitanja iz

nast. teme, učenici i učiteljice vrjednuju izvršene

zadatke.

Cilj je estetsko uređenje škole i završna izložba

za Dan škole, sudjelovanje škole na različitim

natječajima u zemlji i inozemstvu, promicanje

ekološke i kulturne razine škole.

Posjetom područjima, zbirkama, muzejima i

galerijama učenici se upoznaju s originalnim

prirodnim pojavama i umjetničkim djelima. Na taj

način proširuju svoju spoznaju o nacionalnim i

svjetskim prirodnim i umjetničkim vrijednostima.

Page 134: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

134

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT: Izlet na Plitvička jezera - 6. razredi

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Upoznati učenike s ljepotama domovine i

razvijati ljubav i interes te težnju za očuvanjem

prirodne i kulturne baštine Republike Hrvatske

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA:

Izlet je planiran za učenike šestog razreda

(šestog a, b i c razrednog odjela)

NOSITELJI PROGRAMA: Razrednice šestih razrednih odjela (Tamara

Božičević, razrednica 6a; Kristina Pejković,

razrednica 6b; Đurđica Šorgić, razrednica 6c)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Pripremom učenika za izlet na Plitvice u okviru

sata razrednog odjela tako što ćemo upoznati

djecu s ciljevima izleta kroz radionički i

istraživački rad, jednodnevnim izletom na

Plitvička jezera te nakon povratka, razgovorom

na satu razrednog odjela o viđenom i

doživljenom na izletu

VREMENIK: svibanj 2014. godine

TROŠKOVNIK: U visini cijene autobusa i ulaznica za Nacionalni

park Plitvice

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA:

Evaluacijom realizacije postavljenih ciljeva i

procjenom znanja i spoznaja učenika nakon

povratka s izleta

Page 135: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

135

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT: Posjet jednom od muzeja ili izložbi u gradu

Zagrebu – 6. razredi

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Upoznati učenike sa zbirkom muzeja i njenom

vrijednošću za naš svakodnevni život, kulturu i

nasljeđe; proširiti znanja učenika te razvijati

interes za stjecanje novih znanja i vještina;

razvijati inovativnost i istraživački duh; razvijati

osjećaj za lijepo, osjećaj za vrijednosti i kulturnu

baštinu;

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA:

Posjet muzeju ili izložbenom prostoru je planiran

za učenike šestog razreda (petog a, b i c

razrednog odjela)

NOSITELJI PROGRAMA: Razrednice šestih razrednih odjela (Tamara

Božičević, razrednica 6a; Kristina Pejković,

razrednica 6b; Đurđica Šorgić, razrednica 6c)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Pripremom učenika za posjet muzeju ili izložbi u

okviru sata razrednog odjela tako što ćemo

upoznati djecu s ciljevima ovog posjeta i

pripremiti zadatke koji će pomoći učenicima da

što bolje i korisnije iskoriste vrijeme u

muzeju/galeriji te razgovorom na satu razrednog

odjela nakon posjeta

VREMENIK: Prvo polugodište 2013. godine

TROŠKOVNIK: U visini cijene autobusa za prijevoz do muzeja i

cijene ulaznica

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA:

Evaluacijom realizacije postavljenih ciljeva i

procjenom znanja i spoznaja učenika nakon

povratka

Page 136: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

136

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT: Odlazak na kino projekciju filma – 6. razredi

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Unaprijediti i poticati psiho-emocionalni razvoj

učenika te razvijati socijalne vještine kod

učenika kroz odabrani film koji ima odgojno-

obrazovnu vrijednost za učenike šestog razreda;

poticanje i usvajanje znanja iz medijske kulture

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA:

Odlazak na projekciju filma namijenjen je

učenicima 6a, 6b i 6c razrednog odjela

NOSITELJI PROGRAMA: Razrednice šestih razrednih odjela: Tamara

Božičević, razrednica 6a; Kristina Pejković,

razrednica 6b; i Đurđica Šorgić, razrednica 6c

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Odlaskom u kino Cinestar u Zagrebu na

projekciju filma

VREMENIK: prosinac, 2013. godine

TROŠKOVNIK: U visini cijene kino ulaznica

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA:

Razgovorom nakon projekcije filma o

vrijednostima i pozitivnim porukama filma;

obrada i razgovor na satu hrvatskog jezika

(medijska kultura) te na satu razrednog odjela

Page 137: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

137

AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT: Odlazak na kazališnu predstavu (1-2 puta u

školskoj godini 2013./2014., ovisno o

financijskim mogućnostima roditelja)

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Unaprijediti i poticati psiho-emocionalni razvoj

učenika te razvijati socijalne vještine kod

učenika kroz odabranu kazališnu predstavu;

ostvarivanje ciljeva iz plana i programa nastave

hrvatskog jezika za šesti razred osnovne škole

NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI

PROJEKTA:

Odlazak na projekciju filma namijenjen je

učenicima 6a, 6b i 6c razrednog odjela

NOSITELJI PROGRAMA: Profesorice hrvatskog jezika u šestim razrednim

odjelima: Danuška Ružič (6c) i Ružica Jureta-

Mrganić (6a i 6b)

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Odlaskom u jedno od predviđenih kazališta

VREMENIK: tijekom 2013./2014. godine

TROŠKOVNIK: U visini cijene ulaznica i prijevoza

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA

REZULTATA VREDNOVANJA:

Obrada i razgovor o predstavi na satu hrvatskog

jezika u skladu s planom i programom

Page 138: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

138

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Terenske nastave i izleti: kina, kazališta, muzeji, koncerti, izložbe, knjižnice, vrtovi i parkovi – 7. razredi

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Razvijanti jednakost: svi (roditelji, učenici, pedagoška služba i učitelji) imaju jednako pravo predlagati sadržaje i teme, sudjelovati, raspravljati i odlučivati o ciljevima, namjeni i načinu realizacije projekata i programa

Širiti ugodno i poticajno socijalno ozračje: svi učenici 7. razreda, kao i njihove razrednice, s vremenom se dobro upoznaju, skupina postaje stalno i sigurno mjesto za druženje i razmjenu iskustava, razvijaju se nova prijateljstva

Njegovati duh kolaborativnosti (suradništva): svi učenici rade na istim temama, grade zajedničku priču, stvaraju pretpostavke, otvaraju nove mogućnosti gledanja na umjetnička djela i svijet.

Umjetnička djela, kino i kazališne predstave, koncertii, izložbe, knjižnice, vrtovi i parkovi postaju poticajna mjesta, polazišta i odskočne daske s potencijalom za razvijanje vještina i znanja potrebnih za učenike da naprave pozitivni doprinos za razred, dom i za zajednicu u cjelini.

Učenike angažiramo u skupinskim aktivnostima čitanja, diskusije i analiziranja umjetničkih djela, što im može pomoći da nauče mnoge životne lekcije o zajedništvu.

Kolaborativni dijalog nije:

natjecanje u kojem pobjeđuje bolji, prostor moći kojeg osvajamo nadglasavanjem i vrijeđanjem protivnika , površno nabacivanje informacija/činjenica u svrhu pokazivanja velikog znanja

Kolaborativni dijalog:

teži produbljivanju tema važnih za sudionike razgovora, gradi se otvaranjem različitih viđenja istog problema/teme, postavljanjem pitanja koja produbljuju temu, zajedničkim istraživanjem nepoznatih i nerazumljivih dijelova teksta/priče, zajedničkim građenjem metafora i povezivanjem teme s vlastitim iskustvom, sredstvo je kojim se postupno razvija svijest o pripadnosti skupini i o važnosti zajedništva u kojem svatko može sudjelovati i doprinositi

Razvijati atmosferu povjerenja i zajedništva

Njegovati vještinu promatranja, slušanja i kulturu komuniciranja

Razvijati vještinu postavljanja pitanja koja teže rasvjetljavanju teme

Razvijati, poticati i njegovati: umjetničke, slušateljske, jezične i čitateljske interese kao i estetski ukus učenika

Promovirati etičke vrijednosti kritičko i etičko procjenjivanje, samostalnost pri donošenju vlastitih stajališta

Page 139: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

139

Ostvarivati doživljaj umjetničkih djela u stvaralačkom susretu čitatelja, promatrača i slušatelja i teksta, slike, fotografije i glazbe

Njegovati glazbeno- jezično- literarna komunikacijska iskustva i sposobnosti, , pjesnički sluh, doživljaj ritma, pjesničkih slika.

Razvijati posobnost neposrednog izražavanja doživljaja, racionalno- stvaralačkog mišljenja na predmetno- sadržajnom sloju umjetničkoga djela, argumentiranja, komentiranja, prosuđivanja, obrazlaganja, usustavljivanja, zaključivanja

Otkrivati bitna obilježja jezičnoga poetskoga, proznoga, dramskoga i glazbenoga iskaza i njegovih zakonitosti

Poticati učenike na samostalno primjenjivanje usvojenih principa umjetničke komunikacije

Razvijati, provjeravati i poticati učenikovih slušateljske, čitateljske, promatračke umjetničko- komunikacijske navike

Integrirati učenikova znanja o literaturi, glazbi, filmu, kazalištu, ekologiji i njihove stvaralačke napore

Ohrabrivati učenike da razgovaraju i komuniciraju jedni s drugima, slobodno i neopterećeno iznose svoje razloge, mišljenja, argumente, stajališa

Oslobađati učenike za vlastito stvaralačko izražavanje

Izazivati radoznalost za sve što je novo i drugačije

Razvijati navike u učenika: A) Jezične: slovničke, pravopisne i pravogovorne:

način učeničkog izražavanja, iznošenje činjenica, misli, stavova (jezgrovitost, logičnost, slikovitost), poštivanje pravogovorne, pravopisne i slovničke norme (usvojenost grafemskog sustava, stilskih zakonitosti), motiviranost i sudjelovanje u radu, bogatstvo rječnika, spretnost i lakoća u izražavanju, spretnost u oblikovanju govorne poruke, logička i emocionalna izražajnost, ovladanost vrednotama govornoga jezika, prisutnost nenormtivnih elemenata razgovornoga jezika (neprimjereni ili uvredljivi izrazi, lokalizmi, žargonizmi, psovke), organizacija umjetničkoga djela (komponiranje djela, stvaranje različitih vrsta umjetničkih), motiviranost, redovitost i rad, uočavanje i primjena jezičnih zakonitosti, obogaćivanje rječnika, razumijevanje jezičnih pojava i njhova primjena u svakodnevnom životu, samostalnost u zaključivanju

B)Glazbene , likovne, književne, medijske i općeumjetničke:

prepoznavanje, razlikovanje i primjena umjetničkih rodova i vrsta, uočavanje njihovih osnovnih distinktivnih obilježja, upoznavanje i razvijanje trajnoga zanimanja za umjetnost i povijest umjetnosti, razvoj fantazijskog mišljenja,

razumijevanje i uočavanje zadanih elemenata u umjetničkom djelu, razvijanje raščlambenih sposobnosti, otkrivanje dubljih značenja tematsko- idejne razine djela, sposobnost kritičkog mišljenja, argumentirana obrana teza tijekom interpretacija umjetničkih djela,sposobnost uočavanja izražajnosti umjetničkoga jezika, prepoznavanje, interpretacija i aktualizacija djela, zanimanje za

Page 140: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

140

stvaralačko, analitičko i kritičko čitanje, gledanje i slušanje, razvijanje kulture slušanja, gledanja i čitanja umjetničkih djela, razvijanje kultura raspravljanja, uvažavanja različitih stavova, način,

C) Građanske, zdravstvene i kulturno odgojne:

Primjerenost komuniciranja sa slušateljima, poticati učenike da razvijaju osjećaj i potrebu odgovornosti prema bližnjima i da skrbe jedni o drugima, ostvarivati Zdravstveni i Građanski odgoj učenika, njegovati interes i ljubav prema hrvatskoj , europskoj i svjetskoj kulturnoj baštini, poticati i razvijati ekološku svijest u učenika , razvijati vještine, znanja i kompetencije pristojnog ophođenja na javnim mjestima i u prometu

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Svim učenicima 7. razreda naše škole

NOSITELJI PROGRAMA:

Razrednice 7. razreda:

Marija Perić , 7a

Ružica Jureta – Mrganić , 7.b

Marijana Ražov, 7.c

Koje demokratskim načinima odlučuju o pravilima ponašanja, načinu odabira tema i sadržaja za nastavu

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Logistika

Kada? Listopad (kazalište, Gradska knjižnica Dugave, Centar za knjigu)

Studeni (Muzej suvremene umjetnosti, Sajam knjiga Interliber)

Prosinac (gradska knjižnica Dugave)

Veljača (koncert- Hrvatska glazbena mladež)

Travanj (Botanički vrt)

Svibanj (muzeji- Mjesec muzeja i edukativne akcije muzeja)

Gdje? Kazališta, muzeji, koncertne i kino dvorane,gradske knjižnice, Centar za hrvatsku knjigu, Botanički vrt, ulice i parkovi Grada Zagreba učionice engleskoga i hrvatskoga jezika i glazbene kulture, školsko igralište, park

Kako?

Page 141: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

141

Poludnevni izleti i terenske nastave

Teme

Priprema za teme: Učenici, roditrlji i učitelji predlažu teme i one se usvajaju demokratskim procesima. Tim načinom se povećava motivacija učenika da čitaju knjige, promatraju umjetnička djela, slušaju glazbu, istražuju u drugim medijama, na internetu, u novinama, časopisima... U odabiru teme o kojoj će sudjelovati važno je da svi članovi imaju svoj glas u nominiranju i odabiru; na primjer, nominacije mogu uključivati iznošenje razloga zašto bi neku temu trebalo obraditi, sakupljene prikaza o njoj, zanimljivosti o autorima koji su je već obrađivali i slično.

Što će biti kriterij za odabir teme? Doživljajno- spoznajni interesi učenika i njihova emocionalno- psihološka razina percepcije

(kulturno- povijesni značaj, zanimljivost, maštovitost, kreativnost,aktualnost...)

Način rada:

Poticati učenike da kolaborativno(suradnički) biraju teme

Kako bismo izbjegli površno skakanje s teme na temu u odabirima, ohrabrujemo učenike da o jednoj temi razgovaraju tako da se nadovezuju jedni na druge i da grade na tuđim doprinosima kroz potvrđivanje, dodavanje, stvaranje slobodnih slika/islustracija/metafora koje vizualno prezentiraju temu (Npr.Da je ova tema predmet/osoba/pjesma, kakva bi bila…)

Njegovati ovaj tip razgovora možemo i na način da

zamolimo učenike da nekoliko puta iznesu isto mišljenje na

različite načine i proširuju prethodne odgovore kako bi razvili

temu u neke dubine.

Poticati dijeljenje znanja i iskustva povezanog s temom i istraživačkom literaturom, razvijanje umjetničke radoznalosti

Kad učenici razgovaraju o umjetničkim temama, potičemo ih da u skupinama podijele svoje posebno znanje ili iskustvo kako bi interpretirali temu.

Kako učenici postaju prepoznatljivi po svom posebnom znanju o nekoj temi (npr. o nekom sportu ili instrumentu), potičemo ostale učenike da koriste njihova znanja pri slušanju, čitanju i promatranju, da im, zamjećujući na taj način, postavljaju pitanja i da računaju s tim znanjima u

Page 142: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

142

razgovoru. Problemski pristup tekstu-primjena naučenih socijalnih vještina, vježbanje predviđanja

Npr.

Zašto se osobe ponašaju tako kako se ponašaju? Koja se problematika razvija u odabranom djelu, izložbi...? U kojim je socijalnim okolnostima djelo stvoreno, živio

autor? Koje su društveno- povijesno- kulturološke odrednice

utjecale da je djelo baš takvo? Kako bi se te iste osobe ponašale u novim/drugačijim

situacijama? Koje su glavne odluke koje utječu na baš takav doživljaj

glazbenoga ili filmskoga djela? Zašto osoba ne odabire određenu alternativu problemu? Kako i zašto se dvije osobe drugačije ponašaju u istoj

situaciji? Koje se sljedeće aktivnosti i događaji mogu pojaviti i koji su

razlozi za njihovo predviđanje? Primjena igara za razbijanje napetosti i stvaranje ugodne atmosfere

zaigranosti u skupini:

Alfabetska juha

Neka svaki član skupine imenuje osobu, događaj ili objekt iz

teme koju su proučavali / vidjeli /upoznavali: prvi počinje sa

slovom A, drugi sa slovom B, treći sa slovom C i tako

dalje…Pomoću ove igre nakon izleta, terenske nastave…

možemo napraviti pravo natjecanje u skupini ili među

skupinama.

Vrtne/kino/kazališne/glazbene/zvučne/jezične...loptice

Podijelimo se u dvije skupine i udaljimo jedni od drugih.

Svaka skupina dobije određeni broj papirića na koje mogu

zapisati pitanja koja žele postaviti protivničkoj skupini u vezi

umjetničkoga djela, teme ili sadržaja kojim su se bavili na

terenskoj nastavi ili izletu.

Kad napišu pitanja, zgužvaju ih u loptice i dobacuju drugoj

skupini. skupina koja odgovori na najveći broj pitanja je

pobjednička!

Istu igru možemo pretvoriti u dvoboj za koji se članovi

posebno pripremaju, najavljen je i iščekuje se za sljedeći

susret. To svakako izoštrava pažnju pri promatranju i potiče

učenike na domišljanje složenijih pitanja.

Umjetnička košarica

Ispunimo veliku torbu objektima iz umjetničkih ostvaraja

kojima se trenutno bavimo. Neka svatko izvuče jedan objekt

Page 143: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

143

i pogađa npr. iz kojeg je dijela priče/ nastave / izleta, kojoj je

ustanovi /liku/ pripadao, zašto je važan... Ova igra potiče

podsjećanje i parcijalno prepričavanje događaja, unosi red

jer odvaja bitno od nebitnoga.

Napomene:

Neka stvari budu od velikog značenja za posjet ili za neki dio

nastave jer unose neku promjenu.

Učenici mogu kao skupina, u slobodno vrijeme, ponovno

obići posjećena mjesta, nadograđivati sadržaje vlastitim

iskustvima i tako pripremati košarice za sljedeći susret-

pomoć roditelja, knjižničara ili učitelja likovne kulture mogu

biti od iznimne važnosti.

Objekti mogu biti simbolički, npr. slika jedrilice, mali

papirnati brodić ručne izrade; ako su nedovoljno jasni kao

simbolička predodžba (npr. malo mutnija slika), treba ih

imenovati onima koji ih izvlače iz košare.

Igre za izoštravanje pažnje pri čitanju i razmišljanje o čitateljskim

interesima drugih :

Tko je ovo rekao?

Svaki učenik napiše kratak tekst o nekom sadržaju s

prethodnoga izleta ili nastave, npr. o nečem što ga se

dojmilo, kratak osvrt…Izaberimo nekoga tko će čitati citate.

Ostali pokušavaju pogoditi tko je što rekao i kada. Ako

želimo, podijelimo se u skupine i bilježimo rezultate.

Druga varijanta: učenici sami vade citate iz i stavljaju ih u

šešir/kutiju, zatim svatko vadi jedan citat i pogađa tko ga je

izgovorio i gdje.

Pismo prijatelju Prije pisanja, članovima skupine napomenemo da tijekom stvaranja razmišljaju kome bi se i komu to što napiše moglo svidjeti i zašto. Ova aktivnost potiče razmišljanje o drugima, njihovim stvaralačkim strategijama i interesima,snažno povezuje učenike

Učenici pišu pismo osobi za koju misle da bi joj knjiga, fotografija, skladba, detalj s terenske ili izleta mogla biti zanimljiva i predaju joj na dogovoreni način (dan-dva dana prije osvrta na temu).

Potaknimo učenike da teme o kojima pišu izvan skupine vrednuju na ovakav način i dijele svoja razmišljanja s drugima.

Glazbena pratnja

Page 144: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

144

Potaknimo učenike da stvore svoj vlastiti CD s glazbom koja prati događaje u sadržajima koje smo obišli. Učenici mogu raditi i u skupinama ili samostalno.

Nekoliko članova za vrijeme osvrta predstavlja svoj odabir i prepričava događaje povezane s odabirom. Potaknimo učenike da napišu kratke tekstove povezane uz odabir.

Učenici jedni drugima poklanjaju snimke sa svojim odabirom glazbe.

Učenici mogu samostalno ili u skupinama uvježbati čitanje odabranih ulomaka uz glazbenu podlogu koju odaberu za pojedine ulomke.

VREMENIK :

Tijekom školske 2013. /2014 godine

TROŠKOVNIK: Oko 100 kuna

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Krajnji i najvažniji cilj praćenja i vrednovanja:

Utvrditi što učenici znaju i mogu i potaknuti ih na još kvalitetniji rad

Pratimo tako da pisano sustavno uočavamo i potičemo redovitost u radu i razine usvojenosti učeničkih znanja, vještina i kompetencija

Pratimo:

A) Jezik:

motiviranost, redovitost i rad, uočavanje i primjenu jezičnih zakonitosti, obogaćivanje rječnika, , razumijevanje jezičnih pojava i njhovu primjenu u svakodnevnom životu, samostalnost u zaključivanju,

način učeničkog izražavanja, iznošenje činjenica, misli, stavova (jezgrovitost, logičnost, slikovitost), poštivanje pravogovorne, pravopisne i slovničke norme (usvojenost grafemskog sustava, pravopisne norme, stilskih zakonitosti), motiviranost i sudjelovanje u radu, bogatstvo rječnika, spretnost i lakoća u izražavanju, spretnost u oblikovanju govorne poruke, logičku i emocionalnu izražajnost, ovladanost vrednotama govornoga jezika, prisutnost nenormativnih elemenata razgovornoga jezika (neprimjereni ili uvredljivi izrazi, lokalizmi, žargonizmi, psovke),organizaciju djela (komponiranje djela, stvaranje različitih vrsta umjetničkih djela, opisa, pripovijedanja, prepričavanja, raspravljanja, dijaloga...), način, primjerenost komuniciranja sa slušateljima

Page 145: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

145

B) Glazbena i likovna umjetnost, književnost i medijska kultura:

razumijevanje i uočavanje zadanih elemenata u umjetničkom djelu, raščlambene sposobnosti, otkrivanje dubljih značenja tematsko- idejne razine djela, sposobnost kritičkog mišljenja, argumentiranu razvoj fantazijskog mišljenja, obranu teza tijekom interpretacija djela,sposobnosti uočavanja izražajnosti umjetničkoga jezika, prepoznavanje, razlikovanje i primjenu različitih umjetničkih pravaca, rodova i vrsta, interpretaciju i aktualizaciju djela, zanimanje za stvaralačko i analitičko slušanje, promatranje i čitanje s komentarom, razvijanje kulture slušanja, gledanja i čitanja umjetničkih djela,razvijanje kultura raspravljanja, kritičkoga mišljenja, uvažavanja različitih stavova

B) Građanski, zdravstveni i kulturni odgoj: Primjerenost komuniciranja sa slušateljima, razvijenost

osjećaja i potrebe odgovornosti prema bližnjima

Razvijenost znanja, jvještine i interesa da skrbimo jedni

o drugima

Zanimanje i interes za hrvatsku, europsku i svjetsku

kulturnu baštinu

Razvijenost ekološke svijesti u učenika

Razina znanja i kompetencija pristojnog ophođenja na

javnim mjestima i u prometu

Pristup prilagoditi svakom učeniku (individualiziran)

Vrednujemo tako da povremeno provjeravamo usvojenost na temelju sustavnoga prikupljanja podataka u procesu učenja i postignućima i praćenju razina učeničkih kompetencija (znanja, vještine, sposobnosti).

Osnovna tehnika vrednovanja: promatranje i bilježenje zapažanja o radu i ponašanju učenika (osobito radi prikupljanja podataka radi vrednovanja postignuća u socio- emocionalnom području)

Osobito važni postupci vrednovanja kojima se povećava poticajnost učenika:

Potcrtavnje pogrješaka kao poticaj i prilika za učenje, napisati i komentar, metoda restitucije: dati svakom učeniku da popravi pogrješku, uključivati i učenike u proces vrjednovanja postignuća (učenik ima osjećaj kontrole nad

Page 146: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

146

situacijom,što ima snažno motivacijsko djelovanja, usvaja kriterije vrjednovanja te tako realnije procjenjuje vlastiti i tuđi rad, stječe vještinu vrjednovanja vlastitoga i tuđeg rada i neovisnost o vanjskoj kontroli), izrada konkretnog plana za poboljšanje, razvojni razgovori, mapa učeničkih radova...

Page 147: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

147

AKTIVNOST Terenska nastava osmih razreda

Višednevna ekskurzija

(Makarska rivijera,Metković, Neretva,Split, Šibenik,

PROGRAM I/ILI otok Brač)

PROJEKT Odlazak na izložbe

Odlazak u kazalište

Jednodnevni izlet

NAMJENA/cilj Učenici će se upoznati s hrvatskom kulturnom,

AKTIVNOSTI, PROGRAMA narodnom baštinom

I/ILI PROJEKTA: i zemljopisnim obilježjima domovine

NOSITELJI PROGRAMA:

Razrednici: Miodrag Vojvodić, Marcela Tubikanec, Žana

Kučalo

NAČIN REALIZACIJE Putovanja i odlasci organizirani autobusom (uz

pomoć škole)

PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : Višednevna ekskurzija u rujnu 2013.

TROŠKOVNIK:

Učenici će biti duhovno i kulturno obogaćeni

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 148: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

148

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI PROJEKT:

Terenska i izvanučionička nastava 8. raz

CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Osuvremeniti nastavu istraživačkim radom i interdisciplinarnim pristupom u obradi tema iz predmeta: kemija, biologija, fizika, povijest, geografija, glazbena kultura, hrvatski jezik

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI PROJEKTA:

Namjenjeno je učenicima osmih razreda za razvijanje osjećaja za kulturnu i povijesnu baštinu, razvijanje socijalnih vještina Upoznati kulturna, povijesna i geografska blaga RH.

NOSITELJI PROGRAMA:

razrednici 8-ih razreda Miodrag Vojvodić, Marcela Tubikanec i Žana Kučalo

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Usmena i pismena priprema, rad na terenu (prikupljanje materjala, fotografiranje), istraživanje (Internet, muzeji, arhivi), izrada panoa i plakata, provjera znanja nakon provedene terenske nastave.

VREMENIK :

-tehnički muzej Zagreb (ožujak, od 11-15)

-ZKM tijekom školske godine

-Trešnja tijekom školske godine

-Brijuni (svibanj 2014)

TROŠKOVNIK: cijene ulaznica i izleta na Brijune

NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Pisano i usmeno.

Rezultati se primjenjuju pri planiranju istog kurikuluma sljedeće godine.

Page 149: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

149

AKTIVNOST, PROGRAM I/ Izvanučionička nastava posebnog razrednog

ILI PROJEKT: odjela:

kazališne predstave

posjet muzejima

posjet kinu

CILJEVI AKTIVNOSTI, stvaranje zanimanja i potrebe za

PROGRAMA I/ILI sadržajima medijske kulture

PROJEKTA: omogućiti učenicima posjete muzejima i

povezivanje sadržaja između različitih

premeta, područja

potaknuti interes za kino i omogućiti

učenicima da posjete kino i prate najnoviju

projekciju

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Organiziranje odlaska u kazalište, kino i muzej.

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI Sanja Horvat Sinovčić učiteljica u posebnom

PROJEKTA: razrednom odjelu u suradnji s ostalim učiteljima

i nastavnicima predmetne nastave.

NAČIN REALIZACIJE 1. POSJET KAZALIŠTU

AKTIVNOSTI, PROGRAMA Sadržaji: kazalište,kazališna

I/ILI PROJEKTA:

predstava,pozornica, gledalište,

glumci, gluma, scena, kostimi.

Oblici rada: frontalni i individualni

rad.

Metode: metoda razgovora,

usmenog i pisanog izražavanja

Page 150: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

150

POSJETI KINU

Sadržaji: učenici se za posjet kinu opredjeljuju prema osobnim interesima i mogućnostima

Metode: interaktivna nastava

POSJETI MUZEJU

Učenici se za posjet muzeju opredjeljuju prema ponuđenom programu

Metode: Interaktivna nastava i učenje

VREMENIK : Vremenik nije fiksan, a postavlja se prema

ponudi predstava kazališta, programa muzeja i

kina tijekom godine.

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I Pisano i usmeno:

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA: izvrsno

vrlo uspješno

uspješno

zadovoljavajuće

nezadovoljavajuće

Page 151: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2
Page 152: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

152

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: MAH 1. i 2.

CILJEVI AKTIVNOSTI,

MAH 1-senzibilizacija djece na kontakt s policijom.

MAH 2-prevencija zlouporabe droga

PROGRAMA I/ILI -povećanje informiranosti i znanja roditelja u vezi sa

PROJEKTA: zloupotrebom narkotika te rizicima za razvoj ovisnosti i

bolesti

MAH 1:

-posjeta učenika 4.razreda policijskoj postaji

-učenje o zaštitnoj ulozi policije

-upoznavanje svog kontakt- policajca kao prijatelja

-stjecanje samozaštitnih navika

NAMJENA MAH 2:

AKTIVNOSTI, PROGRAMA -predavanje za učenike i roditelje 6.razreda

-upoznavanje sa strategijom djelovanja policije u

I/ILI PROJEKTA:

zajednici

-upoznavanje s policijskim postupanjem u situacijama

kada se malodobna osoba zatekne s drogom

-upoznavanje sa zakonskim i drugim posljedicama

zloupotrebe opojnih droga

-upoznavanje sa statističkim podacima o trendovima

zloupotrebe narkotičkih sredstava

MAH 1. i 2.:

NOSITELJI PROGRAMA: -policijska uprava zagrebačka i VI.policijska postaja u

suradnji sa školom

NAČIN REALIZACIJE

MAH 1.:

-posjeta VI.policijskoj postaji

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA: MAH2.:

-predavanje za učenike i roditelje 6.-ih razreda

VREMENIK : Tijekom školske godine

TROŠKOVNIK: ----------------------------------------

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA -evaluacija učenika-ispunjavanje anonimnih anketnih

upitnika

VREDNOVANJA:

-evaluacija roditelja nakon predavanja

*

Page 153: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

153

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

Osnovni CAP

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Prevencija zlostavljanja djece

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

CAP program je program primarne

prevencije zlostavljanja djece. Osnovni

CAP je namijenjen djeci rane školske

dobi, učenicima od 1. do 4. razreda. Ove

školske godine Osnovni CAP će se

provoditi s učenicima trećih razreda (3.a,

3.b, 3.c).

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Osnovni CAP provode dva tima CAP-ovih

pomagača koji su educirani od strane

Udruge „Korak po korak“, te su potpisali

Izjavu o suradnji na provedbi CAP

programa.

Tim 1.: Maristella Hodak Oslić

Dorotea Lovjer

Sanja Horvat Sinovčić

Tim 2.: Natalija Džolić

Vedrana Matijević

Ana Ljubić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

CAP program sastoji se od tri dijela koja

se provode točno određenim

redoslijedom:

1. predavanje za odrasle (osoblje i

roditelje)

2. radionica za djecu

3. vrijeme za razgovor s djecom nakon

radionica

Page 154: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

154

VREMENIK :

Tijekom prvog polugodišta, studeni

2013.g.

TROŠKOVNIK:

Troškove preuzima Udruga roditelja

„Korak po korak“: Vodič za roditelje

(brošura), kartice za imena učenika u

razredima gdje se CAP provodi

Troškovi I.osnovne škole Dugave: papir,

kopiranje materijala, upitnika i

evaluacijskih listi

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

1. Evaluacija sudionika predavanja za

osoblje.

2. Evaluacija sudionika predavanja za

roditelje.

3. Evaluacija učenika nakon

provedbe radionica.

4. Izvještaj o provedbi i evaluacijskim

rezultatima prosljeđuje se Udruzi

„Korak po korak“ koja je ujedno i

regionalni trening centar ICAP-a

za Hrvatsku.

Page 155: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

155

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

TeenCAP

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Prevencija zlostavljanja djece.

SMANJIVANJE RANJIVOSTI DJECE

NA SVE OBLIKE NAPADA.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

TeenCAP program je program primarne

prevencije zlostavljanja tinejdžera s

namjenom smanjivanja ranjivosti svih

mladih. TeenCAP je namijenjen

učenicima 8. razreda. Ove školske godine

TeenCAP će se provoditi s učenicima

osmih razreda (8.a, 8.b, 8.c).

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Teen CAP provodi jedan tim TeenCAP

pomagača koji su educirani od strane

Udruge „Korak po korak“:

Snježana Dautović

Sanja Horvat Sinovčić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

TeenCAPprogram sastoji se od tri dijela

koja se provode točno određenim

redoslijedom:

3. predavanje za osoblje škole

4. predavanje za roditelje

3. radionice za učenike

VREMENIK :

Tijekom drugog polugodišta, veljača

2014.g.

Page 156: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

156

TROŠKOVNIK:

Troškove preuzima Udruga roditelja

„Korak po korak“: brošure za učenike,

plakati.

Troškovi I. osnovne škole Dugave: papir,

kopiranje materijala, upitnika i

evaluacijskih listi

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

5. Evaluacija sudionika predavanja za

osoblje.

6. Evaluacija sudionika predavanja za

roditelje.

7. Evaluacija učenika nakon

provedbe radionica.

8. Izvještaj o provedbi i evaluacijskim

rezultatima prosljeđuje se Udruzi

„Korak po korak“ koja je ujedno i

regionalni trening centar ICAP-a

za Hrvatsku.

Page 157: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

157

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

Obilježavanje CAP dana

Tematska jedinica o sigurnosti u

zajednici

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

Usredotočiti se na strategije prevencije

napada.

Ugrađujemo SIGURAN, JAK I

SLOBODAN model u naš školski

kurikulum. To znači poticanje djece na

vršnjačku podršku i pomoć u svim

situacijama, a osobito prilikom rješavanja

problema s nasilnicima.

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Obilježavanjem CAP dana u školi

osnažujemo ono što su djeca naučila na

CAP radionici.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

CAP-ovi pomagači koji su educirani od

strane Udruge „Korak po korak“, te su

potpisali Izjavu o suradnji na provedbi

CAP programa.

Tim 1.: Maristella Hodak Oslić

Dorotea Lovjer

Sanja Horvat Sinovčić

Tim 2.: Natalija Džolić

Vedrana Matijević

Ana Ljubić

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

1. Obilježavanje CAP dana:

ukrašavanje hodnika i učionica sa

slikama i pričama SIGURNIH,

SNAŽNIH I SLOBODNIH

strategija.

2. Na satu razrednog odjela ponoviti

CAP-ove prevencijske strategije u

4.a, 4.b, 4.c i 5.b razredu

Page 158: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

158

VREMENIK :

Tijekom drugog polugodišta, travanj

2014. g.

TROŠKOVNIK:

////////////////////////////

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

////////////////////////////

Page 159: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

159

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: ODGOJ ZA LJUBAV I NENASILJE

CILJEVI AKTIVNOSTI, Prevencija poremećaja u ponašanju djece, uz stvaranje

PROGRAMA I/ILI pozitivnog sustava vrijednosti i razvijanje socijalnih

PROJEKTA: vještina djece

-rad s djecom: smanjiti agresivno i povećati

prosocijalno ponašanje, naučiti vještine nenasilne

komunikacije, razviti socijalne vještine djece, smanjiti

izoliranost učenika unutar razreda, unaprijediti

samopoštovanje, Samopouzdanje, razviti pozitivnu sliku

o sebi te poticati samostalnost i neovisnost

NAMJENA -rad s roditeljima: unaprijediti saznanja roditelja o

AKTIVNOSTI, PROGRAMA razvojnim procesima i specifičnostima puberteta,razviti

vještine djelotvorne komunikacije roditelja s djecom,

I/ILI PROJEKTA:

pružiti podršku roditeljima u odgoju djece i rješavanju

problema.

-rad s nastavnicima:afirmirati suradnički odnos

između nastavnika i učenika, educirati profesore za

primjenu radioničkog pristupa u obrazovanju,razviti

djelotvornu komunikaciju između nastavnika i učenika,

te nastavnika i roditelja.

NOSITELJI PROGRAMA:

Vanjski suradnici, stručni tim škole, učitelji RN i

razrednici PN.

NAČIN REALIZACIJE -edukacija učitelja,roditelja i učenika kroz interaktivne

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

radionice

I/ILI PROJEKTA:

VREMENIK : Tijekom šk.godine

TROŠKOVNIK: _____________________________

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA -evaluacije putem upitnika

VREDNOVANJA:

Page 160: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

160

Page 161: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

161

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ILI

PROJEKT: DISCIPLINA U ŠKOLI / RAZREDNA PRAVILA

CILJEVI AKTIVNOSTI, -većina problema s ponašanjem u razredu može se spriječiti

planiranjem POSTUPAKA I PRAVILA U RAZREDU

PROGRAMA I/ILI PROJEKTA: -razredna pravila su usklađena s Pravilnikom o unutarnjem redu

škole;

-svaki razred sebi postavlja pravila koja učenicima daju okvir za

prikladno ponašanje nužno za stvaranje discipline u razredu;

-učenici su uključeni u proces donošenja pravila;

-pravila su napisana na plakatu i drže se na vidljivom mjestu u učionici;

-kad učenici sudjeluju u donošenju pravila, onda ih smatraju svojima, a

to povećava vjerojatnost da će ih se držati;

-zajedničko donošenje pravila potiče unutarnju nasuprot vanjskoj

kontroli ponašanja;

-u provedbi učenicima se treba objasniti da pravila nisu postavljena

zbog nečije samovolje, nego postoje da bi se zaštitila prava i interesi

svih u razredu;

-rasprava o pravilima potiče učenike na razmišljanje o pravima i

dužnostima i tako utječe na njihov moralni razvoj;

NAMJENA -pomažu učenicima da uoče vrijednosti koje stoje iza nekog pravila (npr.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA I/ILI poštovanje i/ili odgovornost) i sl.;

-pravila se navode u pozitivnim oblicima jer govore učenicima kako se

PROJEKTA: trebaju ponašati, a negativno izrečena pravila govore samo što se ne

smije činiti ali ne kako se treba ponašati;

-pravila trebaju biti provediva;

-može se promijeniti nedjelotvorno pravilo;

-kada se pravilo prekrši učenici moraju snositi posljedice;

-pravila treba biti samo nekoliko (5-7), ako ih je previše, učenici ih

jednostavno zaborave;

-razrednici i svi predmetni učitelji, trebaju reagirati na loše ponašanje i

odmah upozoriti na PRAVILO koje je tim ponašanjem prekršeno;

-kazna se mora primjenjivati neposredno nakon pogrešnog ponašanja

(mora biti percipirana kao neposredna posljedica čina);

-pohvala i socijalno odobravanje mnogo su efikasniji za održavanje

DISCIPLINE, nego kritika, okrivljivanje i kažnjavanje.

NOSITELJI PROGRAMA: Soc.pedagog i pedagog sa učiteljima škole

NAČIN REALIZACIE -radni sastanci, timske sinteze, evaluacije putem anketa

-radionice sa učenicima

PROJEKTA:

-tematske radionice s roditeljima

VREMENIK : Permanentno/tijekom šk.godine

TROŠKOVNIK: Potrošni materijal za izradu razrednih plakata

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA -evaluacije putem mjernih instrumenata

VREDNOVANJA:

Page 162: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

162

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: AKTIVNA /EFIKASNA ŠKOLA

CILJEVI AKTIVNOSTI, -poučiti učitelje kako naučiti učenike što boljim

strategijama učenja i ponavljanja građe;

PROGRAMA I/ILI

-kako razviti učeničke potencijale i pomoći djeci da

PROJEKTA: steknu osjećaj vlastite vrijednosti i emocionalnu

ravnotežu;

-poučiti roditelje što aktivnijem i djelotvornijem

pomaganju vlastitoj djeci u školskom procesu

-kognitivni aspekti poučavanja (granice kapaciteta

pažnje, uporaba obje moždane hemisfere kroz

istodobno zadavanje vidnih i slušnih informacija,

korištenje predočavanja i sl.

NAMJENA -učenje (prvenstveno najnovijim spoznajama o

AKTIVNOSTI, PROGRAMA teorijama pamćenja i učenja, djelovanju stresa,

mnemotehnikama

I/ILI PROJEKTA:

-komunikacijski aspekti nastave, tzv.HUMANISTIČKI

PRISTUP (maksimiziranje kvalitetne interakcije učitelj-

učenik, učenik-učenik, učitelj-roditelj i roditelj-učenik);

-uključivanje roditelja u edukacijski proces (roditeljski

sastanci s roditeljima, provedba anketa)

NOSITELJI PROGRAMA:

Vanjske stručne službe u koordinaciji i kooperaciji sa

stručnom službom škole

-predavanje za učitelje škole (teme:dokimologija,

NAČIN REALIZACIJE

kognitivna psihologija i psihologija ličnosti)

-edukativno-interaktivne radionice s učiteljima škole

AKTIVNOSTI, PROGRAMA koji su uključeni u projekt Aktivne/efikasne škole

I/ILI PROJEKTA: -monitoring na Učiteljskom vijeću i supervizije na

nastavi od strane vanjskih edukatora učiteljima

uključenim u projekt

VREMENIK : -permanentno, uvijek aktualno što znači i tijekom

šk.godine

TROŠKOVNIK: Provedbu projekta je materijalno do sada podupirao

Unicef uz suglasnost MZOŠ-a.

NAČIN VREDNOVANJA I -evaluacija nakon predavanja i radionica za učitelje

KORIŠTENJA REZULTATA

škole

VREDNOVANJA: -evaluacija učenika nakon provedenih radionica

-razgovor s učenicima i učiteljima nakon radionica

Page 163: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

163

AKTIVNOST, PROGRAM I/ PROJEKT PLAVOG TELEFONA-

ILI PROJEKT:

ŠKOLA BEZ BOLA

CILJEVI AKTIVNOSTI, -stvaranje mreže podrške među učenicima s ciljem

PROGRAMA I/ILI promoviranja humanih vrednota te na taj način i

PROJEKTA: prevencije nasilnog ponašanja među učenicima

-na satima razrednih odjela šestih i sedmih razreda

suradnica Plavog telefona uz pomoć stručnog

suradnika će napraviti radionicu „nasilje među

vršnjacima“

-učenicima se pomaže da načine „psihološki

profil“vršnjaka „pomagača“

NAMJENA -rad s učenicima-vršnjacima pomagačima preko

AKTIVNOSTI, PROGRAMA predavanja i interaktivnih radionica

-radionice: OČEKIVANJA I DEFINIRANJE ULOGA;

I/ILI PROJEKTA:

PRAVA DJECE; OSNOVE KOMUNIKACIJE; ŽELJE,

POTREBE, PONAŠANJE; NASILNA PONAŠANJA;

SUKOBI I NASILJE; NENASILNO RJEŠAVANJE

SUKOBA; PREDRASUDE, RAZLIČITOSTI I

SLIČNOSTI; UMREŽAVANJE; IZBORI I

DONOŠENJE ODLUKA; PRIJATELJSTVO,

SURADNJA;

NOSITELJI PROGRAMA:

Vanjski suradnici i stručni suradnici škole u

koordinaciji s razrednicima

NAČIN REALIZACIJE -edukativne interaktivne radionice s učenicima 5. i 6.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA razreda

I/ILI PROJEKTA: -radionice s vršnjacima „pomagačima“

VREMENIK : Tijekom šk.godine

TROŠKOVNIK: _______________________

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA -evaluacijski upitnici za učenike u projektu

VREDNOVANJA:

*

Page 164: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

164

PROJEKT:

EKO ŠKOLA

-edukacija o zdravoj prehrani na nivou škole i

CILJEVI AKTIVNOSTI,

obitelji

-organizacija izložbe učeničkih radova povodom

PROGRAMA I/ILI Europskog tjedna mobilnosti (16.–22.09.)

PROJEKTA: -obilježavanje svjetskog Dana zaštite ozonskog

omotača

-obilježavanje Dana kruha u našoj školi

-sudjelovanje na izložbenom štandu u

organizaciji udruge Lijepa naša povodom Dana

kruha

-edukacija o prevenciji spolnih bolesti –

predavanje dr. Vlajčević

-obilježavanje većine eko-datuma

-briga o pticama stanaricama u školskom

dvorištu

-oplemenjivanje i uređenje okoliša škole

-organizacija projektnog dana, itd.

NAMJENA -razvoj ekološke svijesti učenika i građana

AKTIVNOSTI, PROGRAMA -osvještavanje učenika da mogu na različite

načine, iako su tek djeca unaprjeđivati svoj

I/ILI PROJEKTA:

okoliš raznim aktivnostima

NOSITELJI: -koordinator: Kristina Pejković, prof.

T.Božičević

-stručni tim škole i učitelji

- izložbe učeničkih radova

NAČIN REALIZACIJE

- organiziranje raznih akcija

- predavanja

AKTIVNOSTI, PROGRAMA - prezentacije

I/ILI PROJEKTA: - izrada plakata

VREMENIK : -kontinuirano tijekom školske godine, s

naglaskom na pojedine eko-datume

-uključuje različiti pribor:

TROŠKOVNIK: - papir, olovke, škare, prirodni i umjetni

materijali (sjemenke, plastika i sl.)

-ocjena iz praktičnog rada za učenike koji su

NAČIN VREDNOVANJA I uložili zamjetan trud

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 165: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

165

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: ŠAH

(učenici 2. – 8. razreda)

CILJEVI AKTIVNOSTI, *razvijanje interesa učenika i učenica za igranje

šaha; stjecanje osnovnih i naprednih šahovskih

PROGRAMA I/ILI

znanja; sudjelovanje i organiziranje ekipnih i

PROJEKTA: pojedinačnih te školskih i međuškolskih

natjecanja; osposobljavanje polaznika za

samostalno korištenje šahovske literature i

šahovskih računalnih programa; pozitivan utjecaj

na odgojni razvoj polaznika i poboljšanje

obrazovnih sposobnosti;

NAMJENA Popularizacija šaha

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

NOSITELJI Željko Brdal, prof.

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

Treninzi, ekipna i pojedinačna natjecanja

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Dva sata tjedno tijekom šk.god.

VREMENIK :

Hamer papiri, ljepilo, marker, fotokopiranje,

TROŠKOVNIK: šahovske garniture, šahovski satovi, pisač

NAČIN VREDNOVANJA I opisno

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 166: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

166

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ INICIJATIVA MLADIĆA-PROMOCIJA

ILI PROJEKT: RODNORAVNOPRAVNIH

NORMI,ZDRAVIH ŽIVOTNIH STILOVA

I NENASILNOG PONAŠANJA MLADIH

1.Edukacija temeljena na životnim

CILJEVI AKTIVNOSTI, vještinama:predstaviti pristup rada sa mladićima

PROGRAMA I/ILI kroz neformalne aktivnosti, vezano uz teme

zdravlja, nenasilje i rodne pritiske,koristeći

PROJEKTA:

edukativne materijale i prolagođena sredstva

socijalnog marketinga uz stručnu suradnju.

2.Kontekst i teorija: identificirati ključne

probleme koji se pojavljuju u postojećoj literaturi

o muškarcima, dječacima, maskulinitetima i

rodnoj pravednosti, zdravim životnim stilovima i

prevenciji nasilja.

3.Unaprijediti korištenje resursa u radu sa

mladima-kroz aktivnosti resursnog centra,

zainteresiranim partnerima pruža se program

prevencije nasilja.

4. Dječaci, muškarci i maskulinitet

NAMJENA -rad s djecom: mladi muškarci u društvu-izazovi

AKTIVNOSTI, PROGRAMA s kojima se susreću,pojam i razvoj roda i rodnih

I/ILI PROJEKTA: normi-edukacija temeljena na životnim

vještinama.

-rad s nastavnicima:rodne norme, zdravi životni

stilovi i prevencija nasilja (što imaju zajedničko i

koristi cjelovitog pristupa), korelacija

hegemonističkog odnosa ka rodnim normama sa

nasiljem, konzumiranjem alkohola,cigareta itd.

NOSITELJI PROGRAMA: -stručni tim škole, vanjski suradnici, razrednici,

učitelji RN i PN.

NAČIN REALIZACIJE -edukacija učitelja, roditelja i učenika kroz

AKTIVNOSTI, PROGRAMA predavanja i interaktivne edukativne radionice.

I/ILI PROJEKTA :

VREMENIK : Tijekom šk.godine

TROŠKOVNIK: --------------------------------------

NAČIN VREDNOVANJA I -evaluacije putem upitnika

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

Page 167: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

167

*

AKTIVNOST, PROGRAM I/ ZAUSTAVLJANJE SEKSUALNOG NASILJA NAD

ILI PROJEKT: DJECOM U RH

(AKCIJSKI PLAN PROVEDBE KAMPANJE VE)

1.Pružanje znanja i praktičnih rješenja za

CILJEVI AKTIVNOSTI, sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad

PROGRAMA I/ILI djecom i to djeci,, njihovim obiteljima/skrbnicima i

društvu, a time i podizanje razine svijesti o stvarnim

PROJEKTA:

razmjerima seksualnog nasilja nad djecom.

2.Promicanje potpisivanja, ratifikacije i provedbe

Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od

seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.

NAMJENA -rad s djecom, učiteljima i roditeljima:

AKTIVNOSTI, PROGRAMA informacije, edukacija-distribuiranjem materijala za

I/ILI PROJEKTA: podizanje razine svijesti a sve vezano uz pitanja

dječjih prava, seksualnog nasilja nad djecom i

zaštitu djece

-po potrebi održavanje predavanja poput podizanja

razine svijesti javnosti, izrade materijala za obuku

sudionika programa i materijala za seksualni odgoj

itd.

-promicanje mjera na školskoj i lokalnoj razini

preko pisanih i elektroničkih medija

NOSITELJI PROGRAMA: Školski stručni tim, učitelji RN i PN a po potrebi

suradnja s lokalnim i regionalnim vlastima

NAČIN REALIZACIJE informacije, edukacija, seminari

AKTIVNOSTI, PROGRAMA sudjelovanje u planiranju i provedbi nacionalne

I/ILI PROJEKTA : kampanje i praćenju rezultata

VREMENIK : Tijekom šk.godine

TROŠKOVNIK: _________________________

NAČIN VREDNOVANJA I evaluacije putem upitnika

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

*

Page 168: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

168

AKTIVNOST, PROGRAM I/ Dodatna defektološka pomoć – posebni

ILI PROJEKT: rehabilitacijski postupci

Poučavanje koje je usmjereno na razvijanje

CILJEVI AKTIVNOSTI, ključnih kompetencijama koje treba razvijati u

naših učenika. Cjeloživotno učenje je proces

PROGRAMA I/ILI

kojeg moraju biti dio i osobe s intelektualnim

PROJEKTA:

poteškoćama.

NAMJENA Rad s učenicima s intelektualnim teškoćama

AKTIVNOSTI, PROGRAMA odvijat će se kroz sljedeća područja:

I/ILI PROJEKTA: 1. senzomotorika (senzomotorno područje)

2. komunikacija (jezično-komunikacijsko

područje)

3. prirodoslovlje (prirodoslovno-matematičko

područje)

4. kreativnost

5. tjelesna i zdravstvena kultura

6. radni odgoj (tehničko-tehnologijsko

područje)

7. život u zajednici (društveno-humanističko

područje)

NOSITELJI Sanja Horvat Sinovčić, defektologinja, učiteljica

AKTIVNOSTI, PROGRAMA razredne nastave

I/ILI

PROJEKTA:

NAČIN REALIZACIJE RADNI ODGOJ

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA: Radni odgoj je dio tehničko-tehnologijskog

obrazovnog područja.

Cilj: razvoj vještina, navika i sposobnosti za

obavljanje radnih zadataka.

Razvija sljedeće ključne kompetencije:

matematička pismenost i osnovna znanja iz

znanosti i tehnologije, digitalna kompetenciju,

učenje o učenju, poduzetništvo.

UVODNI DIO: Senzomotorni odgoj koji sadrži

vježbe fine i grube motorike.

Page 169: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

169

RADNI ODGOJ:

Strategije učenja:

- Promatranje, imitacija, fizičko i verbalno vođenje.

- Podjela aktivnosti na faze i razumijevanje povezanosti faza.

- Problemska nastava (npr. kako prodati radove).

- Postupnost u savladavanju pojedinih faza. - Učenje na pogreškama kao

način dolaženja do cilja. - Evaluacija i samoevaluacija (što sam

učinio, što je bilo dobro, što još treba učiniti).

- Razvoj radnih navika. - Praktična primjena vještina u učenikovom

životu.

Zaštita na radu: Praktični radovi (uz nadzor):

- Osposobljavanje za korištenje AV tehnike (TV, DVD, foto-aparat, kamera, mobitel, CD-player.

- Osposobljavanje za korištenje kućanskih aparata.

- Osposobljavanje za korištenje računala i računalnih igrica.

- Osposobljavanje za korištenje jednostavnih alata (kliješta, čekić, škare, odvijač itd.).

- Osposobljavanje za korištenje poljoprivrednih alata (lopata, motika, grablje, vile, itd.).

- Osposobljavanje za obavljanje kućanskih poslova (čišćenje, glačanje, pranje, šivanje itd.).

- Drugi poslovi u kućanstvu: bojanje, rezanje, lijepljenje, rad kartonom.

- Osposobljavanje za kuhanje jednostavnih jela.

- Briga o biljkama (vrt, okoliš, sobne biljke). - Briga o životinjama ( domaće životinje,

kućni ljubimci, ostali životinjski svijet). - Recikliranje i razvrstavanje smeća

Page 170: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

170

Poduzetnost: - Prodaja radova - Sakupljanje boca, papira itd.

- Od „novih“ tema ističem edukaciju o

spolnosti, razvijanje glazbene, likovne i dramske kreativnosti.

Tijekom nastavne godine, ukupno 35 sati. VREMENIK :

////////////////////////////////

TROŠKOVNIK:

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA Ček-liste koje prate sadržaje

VREDNOVANJA: - Evaluacija i samoevaluacija (što sam

učinio, što je bilo dobro, što još treba učiniti).

Page 171: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

171

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT: RAD S DAROVITIM UČENICIMA

CILJEVI AKTIVNOSTI, -prepoznavanje, otkrivanje i identifikacija

PROGRAMA I/ILI potencijalno darovitih učenika

PROJEKTA: -praćenje i rad s darovitim učenicima

-profesinalno savjetovanje i usmjeravanje

darovitih učenika

NAMJENA -intelektualno i socijalno ojačati ličnost

AKTIVNOSTI, PROGRAMA nadarenog učenika, usmjeravati njihovu

I/ILI PROJEKTA: darovitost u pravcu ostvarenja dobrobiti za

pojedinca i zajednicu

NOSITELJI PROGRAMA: -stručna služba škole

-učitelji

-vanjski suradnici

NAČIN REALIZACIJE -individualizacija

AKTIVNOSTI, PROGRAMA -dodatna nastava, izborni programi,

I/ILI PROJEKTA : izvannastavne aktivnosti, projekti i programi

VREMENIK : -Tijekom školske godine

-obilježavanje DANA DAROVITIH 21.3.2013.

prigodnim aktivnostima

TROŠKOVNIK: -

NAČIN VREDNOVANJA I -prvedba projekata, prezentacija rezultata i

KORIŠTENJA REZULTATA evaluacija

VREDNOVANJA:

Page 172: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

172

AKTIVNOST, PROGRAM I/

ILI PROJEKT:

Projekt-MALA ŠKOLA SOCIJALNIH VJEŠTINA

CILJEVI AKTIVNOSTI,

PROGRAMA I/ILI

PROJEKTA:

NAMJENA

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

Projekt je kao dugoročni program učenja socijalnih vještina i posebno asertivnosti namjenjen učenicima 5.,6.,7., i 8. razreda osnovnih škola, koji ulaze u posebno osjetljivo i rizično razdoblje u svom životu. Kreiranje strukturiranog konteksta u kojem se zajednički nalaze socijalno uspješna i socijalno neuspješnija djeca može potaknuti vrlo duboka učenja kod svakog djeteta.

NOSITELJI

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI

PROJEKTA:

soc. pedagoginja Snježana Dautović,

razrednici

NAČIN REALIZACIJE

AKTIVNOSTI, PROGRAMA

I/ILI PROJEKTA:

program učenja socijalnih vještina putem pomno

strukturiranih iskustvenih radionica organiziranih u 4

modula

VREMENIK :

projekt započinje u listopadu 2013.

TROŠKOVNIK:

Page 173: I. OSNOVNA ŠKOLA DUGAVE ZAGRE, Školski prilaz b.b.os-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave... · 5.8. Likovno estetska skupina 5.9. Pomladak CK 5.10. Likovna skupina 2

173

NAČIN VREDNOVANJA I

KORIŠTENJA REZULTATA

VREDNOVANJA:

evaluacijski list

smanjenje broja sukoba nastalih zbog

nerazvijenih komunikacijskih vještina