29
TURBO POVIJESNI POJMOVNIK V. RAZRED A Ager (5r) - zemljište u neposrednoj okolici rimskog grada na kojem se nalaze posjedi građana. ager publicus (5r) - zemljište u vlasništvu rimske države kojim je ona raspolagala prema svojim potrebama. agora (5r) - glavni trg u starogrčkim polisima; narodna skupština starih Grka; (grč. agora: trg). agrarna reforma (5r) - promjena u pravu na posjedovanje zemlje koja se temelji na zakonu; (lat. ager: polje + forma: oblik, reformare: promijeniti, preoblikovati). Akademija (5r) - prvotno Platonova filozofska škola; danas naziv za određene visoke i stručne škole. akropola (5r) - utvrđeni dio starogrčkih polisa koji je bio sagrađen na brežuljku u kojem se nalazio hram zaštitnika ili zaštitnice grada, a u slučaju opasnosti tu su se sklanjali građani radi lakše obrane; najpoznatija je atenska akropola; (grč. akros: visok + polis: grad). akvedukt (5r) - rimski vodovod ugrađen u građevinu sličnu mostu; (lat. aqua: voda + duceere: voditi). alfabet (5r) - popis svih slova grčkog pisma; naziv je dobio prema prvom i drugom slovu: alfa (a) i beta (b). algebra(5r) -dio matematike koji proučava matematičke postupke s općim brojevima; zadatak algebre je rješavanje jednadžbi i proučavanje njihovih svojstava amaterizam (5r) - bavljenje određenom aktivnošću (sportom, hobijem, umjetnošću i sl.) za zabavu; ne zbog zarade, nego iz ljubavi prema toj aktivnosti. amfiteatar (5r) - starorimsko gledalište u kojemu su sjedala za gledatelje bila stepenasto i kružno poredana oko arene. amfora (5r) - glinena antička posuda za ulje, vino i žito karakterističnog oblika: uzak vrat sa dvije ručke, trbušasti središnji dio sa šiljastim dnom. anali (5r) - spisi u kojima se događaji bilježe po vremenskom slijedu kako su se događali; godišnjaci; (lat. annus: godina). anarhija (5r) - stanje nereda i bezvlašća; (grč. a: bez + arche: vlast). antika (5r) - povijesno razdoblje koje obuhvaća povijest stare Grčke i Rima tijekom starog vijeka (od pojave pisma 3 500

os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

TURBO POVIJESNI POJMOVNIKV. RAZRED

AAger (5r) - zemljište u neposrednoj okolici rimskog grada na kojem se nalaze posjedi građana.ager publicus (5r) - zemljište u vlasništvu rimske države kojim je ona raspolagala prema svojim potrebama.agora (5r) - glavni trg u starogrčkim polisima; narodna skupština starih Grka; (grč. agora: trg). agrarna reforma (5r) - promjena u pravu na posjedovanje zemlje koja se temelji na zakonu; (lat. ager: polje + forma: oblik, reformare: promijeniti, preoblikovati). Akademija (5r) - prvotno Platonova filozofska škola; danas naziv za određene visoke i stručne škole. akropola (5r) - utvrđeni dio starogrčkih polisa koji je bio sagrađen na brežuljku u kojem se nalazio hram zaštitnika ili zaštitnice grada, a u slučaju opasnosti tu su se sklanjali građani radi lakše obrane; najpoznatija je atenska akropola; (grč. akros: visok + polis: grad).akvedukt (5r) - rimski vodovod ugrađen u građevinu sličnu mostu; (lat. aqua: voda + duceere: voditi).alfabet (5r) - popis svih slova grčkog pisma; naziv je dobio prema prvom i drugom slovu: alfa (a) i beta (b).algebra(5r) -dio matematike koji proučava matematičke postupke s općim brojevima; zadatak algebre je rješavanje jednadžbi i proučavanje njihovih svojstavaamaterizam (5r) - bavljenje određenom aktivnošću (sportom, hobijem, umjetnošću i sl.) za zabavu; ne zbog zarade, nego iz ljubavi prema toj aktivnosti.amfiteatar (5r) - starorimsko gledalište u kojemu su sjedala za gledatelje bila stepenasto i kružno poredana oko arene.amfora (5r) - glinena antička posuda za ulje, vino i žito karakterističnog oblika: uzak vrat sa dvije ručke, trbušasti središnji dio sa šiljastim dnom.anali (5r) - spisi u kojima se događaji bilježe po vremenskom slijedu kako su se događali; godišnjaci; (lat. annus: godina).anarhija (5r) - stanje nereda i bezvlašća; (grč. a: bez + arche: vlast).antika (5r) - povijesno razdoblje koje obuhvaća povijest stare Grčke i Rima tijekom starog vijeka (od pojave pisma 3 500 godina prije Krista do propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine); (lat. antiquus: star,).apostol (5r) - kršćanski vjerovjesnik, pripadnik prve dvanaestorice Kristovih učenika koji su nakon Kristove smrti nastavili sa širenjem kršćanstva; (grč. apostello: odašiljem, šaljem).apsolutizam (5r) - neograničena vlast vladara koji vrši vrhovnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, bez ikakvih ograničenja, po svojoj volji; (lat. absolutus: potpun, neograničen).arena (5r) - kružna građevina podignuta u antičko doba s borilištem u sredeni i stepenastim gledalištemokolo borilišta. arheolog (5r) - znanstvenik koji se bavi arheologijom.arheologija (5r) - znanost koja proučava materijalne povijesne izvore nađene uglavnom iskopavanjem; (grč. arkhaios: star + logos: riječ, govor).arheološki lokalitet (5r) - nalazište materijalnih povijesnih izvora iz prošlosti.arheološki muzej (5r) - ustanova u kojoj se čuvaju, istražuju i razgledavaju arheološki predmeti, tj. materijalni povijesni izvori. arhiv (5r) - ustanova za smještaj, čuvanje i proučavanje pisanih povijesnih izvora; skup pisanih povijesnih izvora koji se odnose na djelatnost neke ustanove ili osobe.

Page 2: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

arhont (5r) - jedan od devetorice članova vijeća koje je upravljalo Atenom u VII. stoljeću pr. Kr..aristokracija (5r) - bogatiji članovi nekog društva; doživotni predstavnici najvišeg društvenog sloja čiji je društveni položaj određen podrijetlom, imovinskim stanjem ili naobrazbom; (grč. aristos: najbolji, najugledniji + krateo: vladam).arkada (5r) - niz lukova koji počivaju na stupovima; (lat. arcus: luk).astrolog (5r) - znanstvenik koji se bavi astrologijomastrologija (5r) - proricanje budućnosti prema položaju i kretanju nebeskih tijela; (grč. astro: zvijezda + logos: riječ, govor).astronom (5r) - znanstvenik koji se bavi astronomijom.astronomija (5r) - znanost koja se bavi proučavanjem nebeskih tijela, zvijezda i pojava; (grč. astro: zvijezda + astronomeo: motrim).atlas(5r) - knjiga geografskih, povijesnih, astronomskih i drugih karataatom(5r) – najsitnija i najmanja čestica nekog kemijskog elementa; (grč. atomos: nedjeljiv).atomisti (5r) - filozofska škola koja je poučavala kako se sve na svijetu sastoji od sitnih, nedjeljivih čestica.atrij (5r) -predsoblje u staro rimskoj kući ; dvorana za primanje posjetitelja;prednji dio hrama;(lat. atrium: trijem).augur (5r) - svećenik, prorok koji je po letu ptica tumačio volju bogova i proricao budućnost.August (5r) - počasni naziv rimskih careva koji se počinje upotrebljavati od Gaja Oktavijana Augusta; posvećen, uzvišen, veličanstven.autonomija (5r) - samouprava neke pokrajine ili države; (grč. autos: sam + nomos: zakon, red).

Bbabilonsko ropstvo (5r) - sedamdeset godina ropstva koje su Židovi pretrpjeli tijekom VI. I VII. stoljeća pr. Kr.bakreno doba (5r) - povijesno razdoblje u kojem su ljudi pronašli bakar i počeli ga upotrebljavati za izradu oružja i oruđa; pronalazak bakra potisnuo je uporabu kamena i kosti.balista (5r) - strarorimska ratna sprava kojom se izbacivalo kamenje, velike strijele i grede; (grč. ballo: bacam, lat. balista).balzamiranje(5r) – očuvanje mrtvog tijela od raspadanja posebnim postupcima i tvarima; mumificiranje.barbar (5r) - grčko -rimski potcjenjivački naziv za osobu koja je živjela izvan granica antičkog svijeta u rodovsko -plemenskom uređenju, baveći se nomadskim stočarstvom i pljačkaškim pohodima; nakon pobjede kršćanstva, naziv za nekršćanina; (grč. barbarus: negrčki, stran, tuđ). bazilej (5r) - vladar; naslov bizantskih careva.bazilika (5r) - pravokutna zgrada podijeljena stupovima; u antičko se doba u njoj sudilo, održavali su se skupovi i trgovina, a kasnije se iz nje razvila vrsta velike kršćanske crkve; (grč. basilike oikia: kraljevska dvorana).bedem (5r) - nasip oko tvrđave za zaštitu i obranu, vrsta zidine.bezvlašće(5r) -izvanredno stanje u državi kada se ne priznaje zakonita vlastBiblija (5r) - zbirka knjiga koje Židovi i kršćani smatraju svetima; Sveto pismo; sastoji se od dva dijela: Stari i Novi zavjet. biblioteka (5r) - zgrada u kojoj se čuvaju zbirke knjiga, časopisa i rukopisa; knjižnica; (grč. biblio: knjižica + theke: spremište).biografija (5r) - životopis; (grč. bios: život + grafo: pišem).

Page 3: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

biskup (5r) – crkveni poglavar koji upravlja većom crkvenom zajednicom; po rimokatoličkom naučavanju biskup je nasljednik apostolabiskupija(5r) - upravno područje Crkve kojim upravlja biskupBizant (5r) - srednjovjekovni naziv za Istočno Rimsko Carstvo (nakon 476. godine i propasti Zapadnog Rimskog Carstva), ime je dobilo prema starogrčkoj provinciji Bizantion. bogoštovlje (5r) - štovanje bogovabrahman (5r) - pripadnik svećeničke kaste u Indiji; hinduistički svećenik.brahmanizam (5r) - vjera drevnih Arijaca nazvana po vrhovnom bogu Brahmibronca (5r) – mješavina bakra (oko 80 posto) i kositra s neznatnim dodacima drugih metala.budisti (5r) - sljedbenici Bude,njihova vjera naziva se budizambudizam (5r) - religija raširena u Aziji, nazvana prema njezinu osnivaču (5r) - Budi; nastala je u VI. stoljeću pr. Kr., naučava jednakost i ljubav među ljudima.

Ccenturija (5r) - rimska borbena postrojba koja se sastojala od sto vojnika; (lat. centum: sto).centurion (5r) - zapovjednik centurije; (lat. centum: sto).cirk (5r) - velika ograđena kružna staza za utrke konja i konjskih zaprega u starom Rimu; (lat. circus: krug).civilizacija (5r) - visok stupanj razvoja društva i kulture čije su značajke trgovina, uporaba pisma, gradovi, osnivanje država, pisani zakoni, razvitak obrazovanja, znanosti i umjetnosti; (lat. civilis: građanin).crkva (5r) - izvorno naziv samih kršćana za svoju vjersku zajednicu; naziv za zgradu namijenjenu kršćanskom bogoslužju.

Ččasnik(5r) - vojna osoba, pripadnik oružanih snaga na zapovjedničkom položaju koji uz odgovarajuće civilno obrazovanje ima potreban stupanj vojničkihznanja i vještina. čaturanga(5r) - drevna indijska igra, preteča današnjeg šaha

Ddanak(5r) - novčani iznos koji se plaća u zamjenu za nešto, npr. zaštitu.darik (5r) - staroperzijski novac sa likom kralja Darijadecimiranje(5r) - smrtna kazna kojom su se u rimskoj vojsci kažnjavale čitave postrojbe zbog neposluha ili kukavičluka pogubljivanjem svakog desetog vojnika; (lat. Deci: deset + mare: kovati). dekuman (5r) - jedna od dviju glavnih prometnica u rimskim gradovima i vojnim logorima koja se protezala smjerom istok - zapad. delta (5r) - razgranato ušće rijeke.demagog (5r) - narodni vođa, govornik koji zastupa interese naroda; s vremenom se taj pojam počeo odnositi na onoga koji lažnim obećanjima stječe povjerenje naroda, obično u cilju ostvarivanja svojih političkih ciljeva; (grč. demos: narod + ago: vodim).demagogija (5r) - sustav i metoda obmanjivanja naroda lažnim obećanjima u cilju ostvarivanja određenih ciljeva, tj. dolaska na vlast.demokracija (5r) - državno uređenje u kojem narod upravlja državom preko svojih slobodno izabranih predstavnika; vladavina naroda; (grč. demos: narod + kratein: vladati).demon (5r) - u starogrčkom vjerovanju natprirodno biće, posrednik između bogova i ljudi.demos (5r) - narod; slobodni grčki građani nižeg društvenog položaja u odnosu na aristokraciju; (grč. demos: narod). despot (5r) – prvobitno gospodar roba ili sluge, potom vladar sa neograničenom vlašću u

Page 4: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

istočnim kraljevinama; samovoljan vladar; (grč. despotes: gospodar).despotizam (5r) - način vladanja u kojem vladar ima neograničenu vlast, a upotrebljava se u istočnim kraljevinama; razlikuje se od apsolutizma nepostojanjem neke određene uprave.dijados(5r) - nasljednik Aleksandra Velikog koji je nasljedio dio njegove države.dijalog (5r) - razgovor između dvije osobe; (grč. dia: dva + logos: riječ, govor).dijaspora (5r) - stanje raseljenosti nekog naroda izvan njegove domovine, npr. dijaspora Roma ili Židova; (grč. diaspeiro: rasipam).diktator (5r) - osoba koju je rimski senat u slučaju velike vanjske opasnosti birao na 6 mjeseci i predavao joj svu civilnu i vojnu vlast; osoba koja vlada s neograničenom vlašću.dinastija (5r) - kraljevska obitelj , vladarska porodica, niz vladara iz jedne obitelji. diploma (5r) - povelja, isprava trajne vrijednosti, privilegija, službena potvrda položaja ili povlastice; službena isprava ili svjedodžba o podjeli titule, zvanja ili odlikovanja, (grč. diploos: dvostruk; diploma: ploča od dva dijela).diplomacija (5r) - umijeće pregovaranja; umijeće vođenja vanjske politike neke države u odnosima s drugim državama.disciplina(5r) - skup propisa koji određuje način održavanja rada u stanovitim ustanovama i organizacijama, npr. u vojsci, školi.divinizacija (5r) - iskazivanje božanskih počasti čovjeku. dominat (5r) - oblik vladavine koji je uveo Dioklecijan; neograničena vlast cara; (lat. dominus: gospodar).domovina(5r) - zemlja kojoj čovjek pripada po svom rođenju, pravima i osjećajima.drama(5r) - književno djelo napisano u obliku razgovora koji prikazuje ljude u akciji; naglašena ozbiljnost zapleta i dubina proživljavanja. dravidi(5r) - pripadnici stare rase u Indiji, bliži srodnici Romima.drevno(5r) - nešto staro iz davnih vremena.društvo (5r) - zajednica ljudi koja se temelji na određenom načinu života (običajima, pravili-ma i zakonima) i na dostignutom stupnju razvoja proizvodnje. država (5r) - teritorij omeđen granicama na kojem vladaju određeni zakoni, gdje živi većinski narod koji ima zajedničku povijest, jezik i kulturu.dužnosnik(5r) - državni službenik koji ima neku dužnost koju mora izvršiti

Eedikt (5r) - proglas, objava, pravilo, zapovijed, zakon; (lat. edicere: izreći, oglasiti).edil (5r) - izborni rimski dužnosnik koji se brinuo o redu i miru, nadzirao organizaciju javnih igara i razne službe u gradu.efor (5r) - dužnosnik u grčkim polisima; u Sparti je skup od pet efora nadzirao kraljeve i sazivao skupštinu; (grč. eforoi: nadzornici).ekspanzija (5r) - širenje; (lat. expandere: raširiti, širiti).ekspedicija (5r) - putovanje u znanstvene, trgovačke ili istraživačke svrhe; vojni pohod; (lat. expedire: otpremiti, pohoditi).elegija (5r) - antička pjesma tužnog sadržaja.emajl (5r) - tekuća staklasta smjesa sa kojom se presvlače razni predmeti radi zaštite ili ukrašavanja.ep (5r) - pjesma u kojoj se sa puno detalja opisuje neki događaj ili junačka djela.epidemija (5r) - zarazna bolest koja se brzo širi.era (5r) - duže neprekinuto vremensko razdoblje koje započinje nekim važnim događajem od kojeg se započinje sa računanjem vremena; razdoblje karakteristično po različitim društvenim obilježjima, velikim događanjima, znanstvenim promjenama. erupcija (5r) - provala vulkana, izbijanje lave iz vulkana.etnolog (5r) - znanstvenik koji se bavi etnologijom

Page 5: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

etnologija (5r) - znanost koja proučava život i kulturu nekog naroda. Evanđelje (5r) - spisi sastavljeni u prvim stoljećima kršćanstva koja govore o životu i učenju Isusa Krista; dio Biblije poznat pod nazivom Novi zavjet koji se sastoji od četiri knjige Evanđelja; (grč. evanggelion: radosna vijest).Evolucija (5r) - ??

Ffalanga (5r) - ravni i zbijeni borbeni poredak postrojbi za vrijeme bitke u helenističko doba. faraon (5r) - vladar u starom Egiptu.fasces (5r) - snop pruća sa sjekirom u sredini koji je u starom Rimu bio simbol državne vlasti. feniks (5r) - ptica iznimne ljepote, ljubičastocrvene boje iz egipatske i kineske mitologije koja se svakih 500 ili 600 godina samo spaljuje i iznova rađa iz vlastita pepela; simbol besmrtnosti ili ponovnog rađanja.fibula (5r) - ukrasna i sigurnosna kopča za odjeću; predica ili igla koja sastavlja dva dijela tkanine; (lat.fibula: igla).filipika (5r) - oštar govor protiv nekoga; oštrih govor grčkoga govornika Demostena protiv Filipa Makedonskog;.filozof (5r) - osoba koja se bavi filozofijom.filozofija (5r) - znanost o najopćenitijim zakonima razvitka prirode, ljudskog društva i ljudskog razmišljanja; (grč. filos: prijatelj + sofia: mudrost).forum (5r) - središnji trg rimskoga grada; središte javnog gradskog života; (lat.forum: trg, tržnica).freska (5r) - slika izrađena vodenim bojama koje se nanose na vlažnu, finu i svježu žbuku; (tal. fresco: svjež).

GGal (5r) - stanovnik šireg područja današnje Francuske u predrimsko i rimsko doba,rimski naziv za KeltaGalorimljanin (5r) - romanizirani stanovnik Galije, Gal koji je prihvatio rimsku kulturu i latinski jezik.gema (5r) - ukrasni kamen na prstenu ili nekom drugom nakitu s urezanim likom (koristi se kao pečat).genocid (5r) - istrebljenje naroda, pokušaj uništenja cijelog naroda; (lat. genos: rod + occidere: ubiti).Geografija (5r) - zemljopis, znanost o položaju, kretanju, veličini, obliku i životu Zemlje i njezine površine.geometrija (5r) - dio matematike koji se bavi proučavanjem ravnine i prostora te njihovih podskupova: podskupovi ravnine (npr. točka, pravac, kut, trokut, krug itd.); podskupovi prostora (npr. stožac, kugla, piramida itd.)Germani(5r) - skup plemena zapadnog dijela indoeuropske jezične zajednicegeront (5r) - doživotni član vijeća staraca u Sparti; (grč. gerontos: starac).geruzija (5r) - vijeće staraca u Sparti.gigant (5r) - čovjek golema stasa, gorostas, u grčkoj mitologiji giganti su golemi sinovi zemlje koja ih je potakla na borbu protiv olimpskih bogova.gimnazija (5r) - srednja opće-obrazovna škola; javna ustanova za tjelesni i duhovni odgoj i naobrazbu u staroj Grčkoj; (grč. gymnasion: vježbalište).gladijator (5r) - uvježbani borac, obično ratni zarobljenik ili rob koji se u starom Rimu u cirkuskim igrama borio s drugim gladijatorima ili sa zvijerima; (lat. gladius: mač).gladijatorske igre (5r) - borilačka natjecanja koja su se održavala u rimskim borilištima gdje

Page 6: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

su gledatelji uživali u borbama gladijatora među sobom ili s divljim zvijerima.glasovno pismo (5r) - pismo u kojem se svaki glas označuje jednim znakom.grad-država (5r) - oblik zajednice u kojemu se pojedinačni gradovi i njihova okolina ne povezuju u državu već ostaju međusobno neovisni.gradina (5r) - kamena ilirska utvrda stepenastog oblika; utvrđeno naselje na višem zemljopisnom položaju; (lat. gradus: stepenice).građanski rat (5r) - oružani sukob građana unutar iste države, najčešće između dvije ili više političkih grupagranica(5r) - crta koja obilježava dokle se prostire jedna, a počinje druga država ili upravna jedinica.gregorijanski kalendar(5r) - („novi kalendar“ po papi Gregoriju XIII. koji ga je dao urediti 1582.) razlikuje se od julijanskog time što točnije računa vrijeme i ustanovljuje davne stoljetne godine. grobnica(5r) - mjesto ispod zemlje ili iznad zemlje gdje je sahranjen neki čovjekgusar (5r) - pomorski pljačkaš koji za osobnu materijalnu korist ili u korist svoje države napada i pljačka tuđe, obično neprijateljske brodove.

Hharuspik (5r) - svećenik koji je predviđao budućnost iz utrobe žrtvenih životinja.hegemonija (5r) - prevlast moćnije države ili naroda nad slabijom; (grč. hegemoneuo: vla-dam, zapovijedam).Helada(5r) - stari naziv za grčku Heleni (5r) - Grci; ime Grci Helenima su dali Rimljani prema plemenu Graikoi iz pokrajine Epir gdje su Rimljani prvo stupili u dodir s Grcima.helenistička kultura (5r) - kultura nastala u doba helenizma miješanjem grčke i isočnjačke kulturehelenističke države (5r) - države koje su nastale nakon smrti Aleksandra Velikog. helenizacija (5r) - poprimanje helenskoga (grčkoga) jezika i kulture.helenizam (5r) - razdoblje u povijesti i kulturi od Aleksandra Velikog do rimskog cara Augusta, u kojem se grčka kultura širila na istok i miješala s istočnim kulturama (kulturom Egipta, Mezopotamije, Perzije i Indije); središte helenističke kulture bio je grad Aleksandrija u Egiptu.helot (5r) - rob u Sparti.heroj (5r) - osoba koja je izvela neko hrabro djelo; u starogrčkoj mitologiji polubog nadljud-skih osobina.hijerarhija (5r) - poredak ljudi u društvu prema njihovom položaju u organima vlasti ili prema imovini i podrijetlu; (grč. hieros: svet + archo: vladam).hijeroglifi (5r) - egipatsko slikovno pismo u kojem svaka slika označuje jedan pojam; (grč. hieros: svet + glyphein: dubsti).historija (5r) - znanost koja nam govori o cjelokupnoj prošlosti čovječanstva; (grč. historia: pripovjedanje, opisivanje).historiografija (5r) - sve što je napisano o povijesti; (grč. historia: priča + grafo: pišem).hoplit (5r) - teško naoružani pješak u staroj Grčkoj; nosio je šljem, kratki mač, oklop i dugo koplje, a na nogama štitnike za cjevanice; (grč. hoplites, oklopnik).Horda (5r) – najstarija ljudska zajednica.hram (5r) - građevina u kojoj se održavaju vjerski obredi.

Iidol (5r) - kip ili slika poganskog božanstva; predmet slijepog obožavanja i poštovanja (grč. eidolon: slika, prilika, sjena).

Page 7: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

Ilij (5r) - grčki naziv za TrojuIlijada (5r) - naziv za spjev grčkog pjesnika Homera koji govori o trojanskom ratu; dolazi od grčkog naziva za Troju - Ilos: Ilos + ode - pjesma o Ilosu.Ilirik (5r) - velika pokrajina koju su Rimljani stvorili od osvojenih ilirskih oblastiimovina(5r) - ukupnost onoga što posjeduje fizička ili pravna osobaimperator (5r) - vladar imperija ili carstva, prvotno se titula odnosila na vrhovnog rimskog vojnog zapovjednika, a kasnije se upotrebljava za cara; (lat. imperator: zapovjednik).imperij (5r) - carstvo; najviša državna vlast u starom Rimu; vlast rimskih dužnosnika nad životom, tijelom i imovinom svakog rimskog građanina.impluvij (5r) - ukrasni bazen u atriju koji se punio kišnicom koja je padala kroz otvor u krovu iznad atrija.improvizacija (5r) - ono što je načinjeno spontano, bez prethodnih priprema i planova. Indoeuropljani (5r) - skupina naroda podrijetlom iz Azije; negdje u II. tisućljeću pr. Kr. proširili su se po azijskim i europskim područjima, izvorno su govorili zajedničkim jezikom, što je razlog da i danas neke riječi zvuče slično u svim indoeuropskim jezicima; najpoznatiji takav primjer je riječ «majka»: u hrvatskom postoje oblici mati i matere; u grčkom meter, latinskom mater, njemačkom Mutter, francuskom mere, engleskom mother, talijanskom madre itd.indoeuropski narodi (5r) - drugo skupno ime za narode indoeuropske jezične skupine čija je pradomovina vjerojatno bila područje između središnje Europe i Urala; toj jezičnoj skupini naroda pripadaju: Perzijanci, Indijci, Iliri, Slaveni, Grci, Germani, Italci i drugi.inflacija (5r) - opadanje vrijednosti novca; u starom i srednjem vijeku smanjivanje količine i čistoće plemenitog metala u novcu; (lat. inflare: naduti, nadimati).institucija (5r) - neka državna ili društvena ustanova; (lat. instituere: osnovati, staviti). insula (5r) - kuća ili skup kuća u Rimu, u pravilu na više katova, sa stanovima za iz-najmljivanje; stambeni blok okružen sa svih strana ulicama; (lat. insula: otok).Isus Krist (5r) - ime utemeljitelja kršćanstva; Isus je hrvatska inačica za latinski oblik njegova židovskog imena Ješua, a Krist je grčka riječ koja znači Božji pomazanik

Jjantar (5r) - smola prastaroga crnogoričnog drveta.Jarak (5r) – prokop, kanal.julijanski kalendar (5r) - "stari kalendar" - brojenje godina, uvedeno od Julija Cezara (46. god. pr. n. e.); upotrebljavao se u zemljama s pučanstvom pravoslavne vjere; poslije prvoga svjetskog rata zamijenjen je posvuda gregorijanskim kalendarom, dok se julijanski kalendar održao samo još u pravoslavnoj crkvi . Julijevci (5r) - stari patricijski rod iz Rima iz kojeg potječu Julije Cezar i August; (Julije lat. "blistavi").Judaizam (5r) - religija koja propovijeda vjeru u jednog Boga, oca svih ljudi.junak (5r) - čovjek koji se ističe svojim hrabrim djelima.

Kkalendar (5r) - pravila o računanju vremena i određivanju vremenskih razdoblja (dana, mjeseci, godina, desetljeća, stoljeća, tisućljeća...); popis s podjelom godine na mjesece, tjedne i dane s označenim blagdanima i praznicima; (od lat. kalendae: ime za svaki prvi dan u mjesecu).kamata (5r) - dobitak, zarada koju dobije onaj koji na određeno vrijeme nekome posudi novac; (grč. kamatos: zarada).kameno doba (5r) - najstarije i najduže povijesno razdoblje u kojem je kamen bio osnovni materijal za izradu oružja i oruđa; dijeli se na starije kameno doba (paleolitik), srednje,

Page 8: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

prijelazno kameno doba (mezolitik) i mlađe kameno doba (neolitik); trajalo je od nastanka čovjeka do početka metalnog doba (oko 4000. g. pr. Krista).Kanaan (5r) - staroegipatski naziv za područje od rijeke Jordan prema zapadu do obala Sredozemnog mora; današnji Izrael; u Bibliji Obećana zemlja. kanal(5r) - prokop, umjetno vodeno korito koje se pravi za prolaz brodova između mora, rijeka ili jezera za dovod vode za navodnjavanje. kanalizacija (5r)– sustav odvodnje otpadnih vodaKaolin (5r) - vrsta gline koja se koristi za izradu porculana; naselje u Kini u kojem se od davnina izrađuje porculan i po kojem je ta glina dobila naziv. kapitel (5r) - poglavlje, odjeljak u knjizi.Kapitolij (5r) - jedan od rimskih brežuljaka, kasnije brdo na kojem su boravili bogovi; kao Olimp kod Grkakardo (5r) - jedna od dviju glavnih prometnica u rimskim gradovima i vojnim logorima, protezala se uvijek u smjeru sjever (5r) - jug.karijatide (5r) - Artemidine svećenice u spartanskom gradu Kariji; potporni i ukrasni stup u obliku žene.kasta (5r) - strogo odijeljena skupina ljudi u starom Egiptu, Indiji i drugdje; stalež.kastrum (5r) - utvrđeni rimski vojni logor u obliku pravokutnika, obično većih razmjera.katakombe (5r) - podzemni hodnici i prostorije u kojima su se skrivali prvi kršćani u vrijeme njihova progona; tu su bile i njihove grobnice; kod starih Egipćana: mjesta gdje su se pod zemljom čuvale mumije; (grč. kata + kymbe: udubljenje, šupljina).katapult (5r) - bacački stroj; oružje kojim su se izbacivale velike strijele i stijene; (grč.katapeltes: bacač).keramika (5r) - skupni naziv za predmete izrađene od gline pečene na visokoj temperaturi.Kiklop (5r) - jednooki div iz grčke mitologije; Kiklopi su prema predaji izgradili mikenske zidine, zvane kiklopske zidine.kiklopske zidine (5r) - zidovi od ogromnih kamenih blokova za koje se vjerovalo da su ih stvorili mitski jednooki divovi – Kiklopikiparstvo(5r) - umjetnost izrađivanja kipovaklanac (5r) - usjek između planina.klasičan (5r) - običankler (5r) - svećenstvo; (grč. kleroo: biram).klima (5r) - podneblje; uobičajeni vremenski uvjeti svojstveni za neki kraj; skup svih klimatskih elemenata,prosječno stanje atmosfere nad nekim mjestom u određenu razdoblju (obično 30 godina motrenja) uzimajući u obzir prosječna i ekstremna odstupanja.klinasto pismo (5r) - pismo koje je nastalo u Mezopotamiji, a sastoji se od znakova koji su slični klinu.kodeks (5r) - popis, zbornik zakona koji se odnosi na neko područje prava; uopće pravilnik; u srednjem vijeku rukom pisana uvezana knjiga; (lat. codex, codicis: knjiga).kohorta (5r) - deseti dio legije, u carsko doba brojila oko 600 vojnika.koliba (5r) - nastamba građena od blata, drveta, slame i trske.kolon (5r) - seljak u Rimskom Carstvu koji za sitnu dobit obrađuje tuđu zemlju (kolonat). kolonat (5r) - zakupnički odnos u poljoprivredi između slobodnog seljaka koji obrađuje tuđu zemlju i vlasnika zemlje, kolon za korištenje zemlje vlasniku daje dio prihoda.kolonija (5r) - naselje nekog grada ili države izvan svoga teritorija; područje ili država pod upravom neke druge države koja vrši iskorištavanje tog područja; naselje građana neke države u osvojenoj zemlji.kolonist (5r) - naseljenik u koloniji.kolonizacija (5r) - naseljavanje stanovništva na osvojeno, napušteno ili nenaseljeno područje.Kolosej (5r) - veliki rimski amfiteatar koji je mogao primiti približno 50 000 gledatelja; (grč.

Page 9: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

kolossos: golem kip).komedija (5r) - kazališna predstava vesela i šaljiva sadržaja; u staroj Grčkoj tako su se nazivale pjesme u čast boga Dioniza.Kontinent(5r) –velika kopnena površina na Zemlji okružena oceanima i morima. konzul (5r) - titula dvojice najviših državnih službenika u vrijeme Rimske Republike koji su birani na godinu danakoplje (5r) - dugo i zašiljeno oružje za borbu ili lov udarom ili bacanjemkorupcija (5r) - podmitljivost, podmićivanje. kraljevina,kraljevstvo (5r) - država na čijem čelu je kraljkrater (5r) -vulkansko grotlo kromanjonac (5r) - pračovjek uspravnog rasta i snažne građe čiji su ostaci pronađeni u spilji Cro -magnon (današnja Francuska); (lat. homosapiens, homo: čovjek + sapiens: razuman).kronika (5r) - ljetopis, godišnjak u kojem se bilježe događaji onim redom kojim su se događalikronologija(5r) - prikaz nekih događaja vremenskim slijedomkršćanin (5r) - svaka osoba koja pripada kršćanskoj vjeri i koja vjeruje u Isusa Krista.kršćanska općina (5r) - ljudska zajednica u kakvoj su živjeli prvi kršćani i u kojoj su svi bili jednaki.kršćanski simboli (5r) - znakovi raspoznavanja među prvim kršćanima kojima su predočavana temeljna obilježja njihove vjerekršćanstvo (5r) - vjera koju je osnovao Isus Krist, najraširenija i najbrojnija vjera na svijetu.kruha i igara (5r) - način upravljanja državom u kojem se najsiromašnijim slojevima naroda osigurava jeftina ili besplatna hrana i zabavne igre kako bi se spriječile pobune. kšatrija (5r) - pripadnik ratničke kaste u Indiji.kuga (5r) - zarazna bolest koja se javljala u epidemijama i uzrokovala pomor stanovništva, a širili su je najčešće štakori.kult predaka (5r) - štovanje preminulih predaka.kultura (5r) - sve što su stvorili ljudi u materijalnom i umnom obliku, za razliku od prirodnih tvorevina i pojava.

Llabirint (5r) - građevina sa zamršenim spletom hodnika, soba i stubišta; u grčkoj mitologiji vješti je graditelj Dedal sagradio palaču kretskom kralju Minosu kao veliki labirint u kojem je živjelo čudovište pod nazivom Minotaur.lari (5r) - kućni bogovi u starom Rimu koji su ujedno bili i dobre duše predaka i zaštitnici kućnog ognjišta.lava (5r) - užarena masa koja iz unutrašnjosti Zemlje izbija na površinu.ledeno doba (5r) - vrlo hladno razdoblje za vrijeme kojega su veliki dijelovi Europe, Sjeverne Amerike i Azije bili prekriveni ledenjacima.legenda (5r) - priča ili predaja o vjerskim, povijesnim ili drugim događajima i osobama; legende se uglavnom prenose usmenom predajom. legija (5r) - najveća rimska borbena postrojba od 6 000 pješaka i 1 000 konjanika.legionar (5r) - pripadnik legije; vojnik u legiji. lemb (5r) - mali i brzi ilirski brod.lenta (crta) vremena (5r) - traka (crta) pomoću koje slikovito prikazujemo povijesne događaje ili razdoblja u vremenu.Licej (5r) - Aristotelova filozofska škola, danas, u nekim zemljama naziv za gimnaziju.liktor (5r) - službeni pratioc visokih državnih i vjerskih dužnosnika u starom Rimu.Limes(5r) –niz povezanih utvrda sa obrambenim zidinama i rovovima na granicama Rimskog Carstva, limes je služio za obranu od napada Germana i drugih barbarskih naroda; (lat. limes:

Page 10: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

granica).lirski (5r) - osjećajan, čuvstvenlončarsko kolo (5r) - vrsta kotača korištena za bržu i lakšu proizvodnju keramike.lončarstvo (5r) - izrada predmeta od gline koji se potom peku u pećima ili na vatri

LJljudske zajednice (5r) - društvene skupine u kojima živi čovjek.

Mmagistrat (5r) - rimski dužnosnik koji vrši državnu službu.magistratura (5r) - obavljanje državne službe u Rimu.manipul (5r) - manja borbena jedinica u sklopu legije koja se sastojala od dvije centurijemaraton(5r) – maraton je najduža trkačka atletska disciplina. Maratonska utrka se standardno izvodi na dionici od 42.195 km. Naziv 'maraton' potječe iz legende o grčkom vojniku Filipidu, koji je trčao od polja Maratona do Atene da bi objavio pobjedu grčke vojske nad Perzijancima.matrijarhat (5r) - ljudska zajednica u kojoj vodeću ulogu imaju žene; prenošenje nasljednog prava na ženske članove obitelji; (lat. mater: majka).mauzolej (5r) - velika, bogato ukrašena građevina koja služi kao grobnica nekoj poznatoj ili bogatoj osobi; naziv je dobila prema imenu vladara države Karije, kralju Mauzolu (IV. stoljeće pr. Kr.); podignuta u gradu Halikarnasu u IV. stoljeću pr. Krista (visoka 46 metara, smatrana jednim od sedam svjetskih čuda).meandar (5r) - krivudava crta izvinuta pod pravim kutom ili u spirali, nazvana po Meandru, rijeci u Maloj Aziji vrlo krivudavog toka (danas Menderes).mecena (5r) - bogat, darežljiv, onaj koji pomaže razvoj znanosti i umjetnosti; ime mecena nastalo je prema imenu rimskog bogataša Gaja Cilnija Mecenata, koji je živio u I. stoljeću pr. Kr. i koji se proslavio pokroviteljstvom nad pjesnicima i umjetnicima.medovina (5r) - alkoholni napitak od medaMeđurječje (5r) - područje između velikih rijeka Eufrata i Tigrisa (od grč. mesos(5r) -u sredini,potamos -rijeka)Mesija (5r) - onaj koji će donijeti Božje kraljevstvo na Zemlju; Božji odabranik, pomazanik; u Novom zavjetu to je Isus Krist.metalno doba (5r) - povijesno razdoblje u kojem su se ljudi uglavnom služili metalom; započelo je u IV. stoljeću pr. Kr.metek (5r) - stanovnik Atene bez građanskih prava; naseljenik; (grč. metoikeo: naselim se).metropolija (5r) - središte biskupije ili nadbiskupije; (grč. meter: majka + polis: grad).mezolitik (5r) - srednje (prijelazno) kameno doba iz paleolitika u neolitik.Mezopotamija (5r) - prostor između rijeka Eufrata i Tigrisa, kolijevka najstarijih civilizacija starog vijeka; (mesos: srednji i potamos: rijeka). mim (5r) - kraća dramska forma koja prikazuje prizore iz svakodnevnoga života.mit (5r) - priče starih naroda o nastanku svijeta, prirodnim pojavama, podrijetlu i djelima bogova i heroja; (grč. mythos: priča).mitologija (5r) - skup mitova o božanstvima i natprirodnim junacima; znanost koja proučava mitove (grč. mythos: priča logos: riječ, govor)mjed(5r) – mješavina bakra i cinka mnogoboštvo (5r) - vjerovanje u više bogovamonarh (5r) - osoba koja vlada monarhijom; car, kralj, vladar; obično vlada neograničeno, a vlast je doživotna i nasljedna; (grč. mónos: sam + árcho: vladam).monarhija (5r) - kraljevina; država u kojoj vlast ima jedan čovjek (monarh) čija je vlast

Page 11: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

doživotna i nasljedna. monoteizam (5r) - vjera u jednoga boga, jednoboštvo; (grč. mono: jedan i theos: bog).mozaik (5r) - slika složena od raznobojnih komadića kamena, stakla, metala ili nekog drugog materijala.mračno doba (5r) - razdoblje grčke povijesti 12.(5r) -9.st.pr.Kr.Nazivamo ga mračnim jer nam su jedini povijesni izvor za ovo razdoblje Homerovi epovi Ilijada i Odisejamučenici (5r) - ljudi koji su mučeni i ubijeni zbog svojih uvjerenja ili ideja (npr. u Rimskom Carstvu kršćani su ubijani zbog svoje vjere).mumija (5r) - tijelo mrtvog faraona, balzamiranjem zaštićeno od prirodnog procesa raspadanja, pohranjeno u grobnicama, najčešće piramidama.municipij (5r) - autonomna općina rimskih građana, rimski grad nižeg ranga koji nije imao svoj vlastiti ager već se nalazio pod upravom i u sklopu agera najvećega susjednog grada.muzej (5r) - ustanova u kojoj se skupljaju, čuvaju, proučavaju i izlažu materijalni i slikovni povijesni izvori;

Nnacionalna svijest (5r) - spoznaja o pripadnosti istom narodu ili naciji. najnovije doba (5r) - povijesno razdoblje od završetka Prvog svjetskog rata (1918. g.) pa do današnjeg vremena.naobrazba(5r) - ukupnost znanja, vještina i odgoja stečena učenjemnarod(5r) – nacija; ljudska zajednica koja ima isti jezik, teritorij, kulturu, povijest, običaje i nacionalnu svijest. narodna skupština(5r) - organizirani skup većeg broja ljudinaselje(5r) - manja naseobina koja nema izrazita obilježja grada, a nije ni selonasip(5r) - pojas zemlje, kamena, i drugih građevnih materijala nasut i izdignut nad razinu vode ili tla radi zaštite.nastamba (5r) - mjesto za stanovanje, kuća ili stanneandertalac (5r) - čovjekov predak koji je u kameno doba živio u Europi i Aziji, niskog rasta i snažne građe; ostaci su pronađenih u dolini rijeke Neander (današnja Njemačka); ostaci neandertalaca pronađeni su i u Krapini - krapinski pračovijek; (lat.homo sapiens neanderthalesis: pračovjek). nekropola (5r) - naziv za prapovijesna i antička grobišta; grč. (nekros: mrtav + polis: grad).neolitik (5r) - mlađe kameno doba, karakteristično finijom i naprednijom obradom kamena; (grč. neo: nov + lithos: kamen).nimfe (5r) - božanske djevice.nobili (5r) - bogatiji stalež u antičkom Rimu, u najvećem dijelu bili su to senatori.nomad (5r) - čovjek bez stalnog boravišta koji se stalno seli sa svojim stadima u potrazi za ispašom, u povijesno doba najčešće pastiri, a u prapovijesno doba sakupljači plodova i lovci; (grč. nome: ispaša, pašnjak). novac(5r) - sredstvo plaćanja u kovanom ili papirnatom obliku u raznim vrijednostima novi zavjet (5r) - dio Biblije koji opisuje život i djelo Isusa Krista.

Oobitelj (5r) - ljudska zajednica koju čine roditelji i djeca (lat. familia: obitelj)običaj(5r) - način života, rada, ponašanja itd., koji se ustalio u nekoj zajednici i koji se kao takav poštuje i prenosi s naraštaja na naraštajoblutak (5r) - oruđe od kresanog kamenaobred(5r) -bogoštovni čin u jednobožačkimvjeramaobrt (5r) - način proizvodnje u kojem jedan čovjek samostalno izrađuje proizvod; obrt se javlja u metalnom dobu kada se dio zemljoradnika i stočara počinje isključivo baviti

Page 12: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

proizvodnjom pojedinih uporabnih predmeta koje zamjenjuje za poljodjelske proizvode.obrtnik (5r) - osoba koja se bavi obrtom.odeon (5r) - kod starih Grka i Rimljana: zgrada kružnog oblika u kojoj su se održavala pjesnička i glazbena natjecanja; zbirka lirskih pjesama.Odiseja (5r) - ep grčkog pjesnika Homera o povratku junaka Odiseja kući, u Itaku. okućnica (5r) - prostor oko same kuće (npr. vrt, dvorište i sl.)oklop(5r) - metalna odjeća koja štiti od neprijateljeva oružjaOlimp (5r) - planinski masiv u sjeveroistočnoj Grčkoj; prema grčkoj mitologiji na oblacima oko najvišeg vrha (2918 m) živjeli su grčki bogovi i božice.Olimpija (5r) - mjesto u Grčkoj u kojem se nalazio veliki Zeusov hram u čiju su se čast svake četiri godine održavale olimpijske igreolimpijska era(5r) - era koja počinje prvim olimpijskim igrama 776. g. pr. Kr.Olimpijske igre (5r) - sportska natjecanja koja su se svake četiri godine odigravala u čast boga Zeusa, a ime su dobile prema mjestu Olimpiji (u Grčkoj) gdje su se održavale; osim sportskih natjecanja održavale su se i mnogobrojne kulturne priredbe, a u vrijeme igara prestajali su svi sukobi među Grcima (vrijeme mira)opsada (5r) - način osvajanja određenog naselja ili utvrde; sastoji se u opkoljavanju istog i spriječavanju dopremanja hrane, oružja, ljudstva i sl. u opkoljeno mjesto.optimat (5r) - rimski patricij koji želi sačuvati moć senata; (od lat. optimus: najbolji).optimati (5r) - najbogatiji rimski građani koji su bili članovi stranke optimata.ornament (5r) - slikovni ili grafički ukras kojim se ukrašavaju svakodnevni predmeti (odjeća, namještaj, posuđe i sl.), a primjenjuje se i u slikarstvu i graditeljstvu; (lat. ornamentum od orrvare: kititi, ukrašavati)oruđe (5r) - predmet napravljen za obavljanje nekog posla; alat.oružje (5r) - sredstvo za napad i obranu u borbi; sredstvo za lov životinjaovan (5r) - oružje u obliku drvene grede koja je na vrhu ojačana metalnim dijelom i služi za probijanje gradskih vrata.

Ppagoda (5r) - indijski hram nastao u starom vijeku u obliku visoke piramide sa mnoštvom vanjskih i unutrašnjih ukrasa.palača (5r) - velika i raskošna kuća; paleolitik (5r) - starije kameno doba karakteristično po grubo obrađenom kamenom oružju i oruđu i nomadskom načinu života; (od grč. paleo: drevan + lithos: kamen).palisada (5r) - obrambena ograda od zašiljenih drvenih kolaca; (lat. palus: kolac).Panonija (5r) - rimska pokrajina koja je obuhvaćala današnju sjevernu i istočnu Hrvatskupanteon (5r) - antički hram posvećen svim bogovima; sva božanstva nekog naroda; hram u starom Rimu posvećen svim rimskim bogovima; (grč. pan: sve + theos: bog).papa (5r) - rimski biskup, vrhovni poglavar rimokatoličke crkve; nasljednik apostola Petra, sveti Otac.papirus (5r) - vrsta trske od koje su stari Egipćani pravili podlogu za pisanje; svitak od tog materijala s napisanim tekstom.paradoks (5r) - oblik zaključivanja u kojem ni jedan zaključak nije valjan, jer su dijelovi zaključka međusobno suprotni. npr.: “znam da ništa ne znam”.Partenon (5r) - hram božice Atene na atenskoj akropoli; sazidan u Periklovo doba (435. g. pr. Krista) i ukrašen kiparskim djelima Fidije i njegovih učenika.pastir(5r) - čovjek koji vodi brigu oko stoke na paši. pater (5r) - otac obitelji (lat. pater: otac).patricij (5r) - slobodni Rimljanin koji ima sva politička prava; plemićki sloj u starom Rimu, ali i kasnije.

Page 13: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

patrijarh (5r) - praotac, začetnik roda koji je u rodu imao neograničenu vlast; najviši crkveni velikodostojnik u pravoslavnim crkvama. patrijarhat (5r) - prenošenje imena i nasljednog prava po muškoj liniji.patrijarsi (5r) - plemenski vođe židovskih nomadskih plemena.pedagog (5r) - odgajatelj, učitelj; osoba koja se stručno bavi školskim i nastavnim pitanjima; (grč. pais: dijete + ago: vodim).penati (5r) - starorimski kućni bogovi koje je svaka obitelj štovala i prinosila im žrtve u samoj kući; svetište penata je bilo kućno ognjište. pergamena (5r) - fino obrađeni materijal od životinjske kože koji se koristio za pisanje, a ime je dobio po maloazijskom gradu Pergamu.perijek (5r) - pokoreni starosjedioc Sparte koji je bio osobno slobodan, ali nije imao nikakvih političkih prava.peristil (5r) - dvorište ili predvorje rimske kuće sa stupovima; (grč. peristylos: okružen stupovima).piramida (5r) - velika četverostrana stepenasta građevina u Egiptu koja je služila kao grobnica faraona i ostalih bogatih ljudi.Pirova pobjeda (5r) - pobjeda uz mnogo gubitaka; cilj postignut uz velike žrtve.pismo(5r) - sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornog jezika i služe za pisanjepješak(5r) - vojnik koji služi u pješaštvuplebejac (5r) - slobodni rimski građanin koji nije imao političkih prava. pleme (5r) - ljudska zajednica sastavljena od više rodova. pobuna(5r) - naglo iskazano nezadovoljstvo sa stanjem stvari, otpor protiv koga ili čegapoganin (5r) - pojam kojim su kršćani i Židovi pridavali pripadnicima politeističkih religijapolis (5r) - antički grad i gradska država; gradska država obuhvaća grad i uže ili šire područje oko grada.politička prava (5r) - pravo svakog građanina da utječe na upravljanje u svojoj zajednici (državi, općini, gradu); sudjelovanje u upravljanju ostvaruje se neposredno (izravnim sudjelovanjem svakog pojedinca u predstavničkom tijelu) i posredno (preko izabranih predstavnika).politička stranka (5r) - udruga ljudi koji se udružuju radi postizanja određenih ciljeva u gradu ili državi, ponajprije radi preuzimanja vlasti i vladanja u njoj; svojim programom okupljaju građane koji im glasanjem daju povjerenje da preuzmu vlast.politika (5r) - skup svih mjera, postupaka i djelovanja radi postizanja određenih ciljeva u jednoj državi; politika je ujedno i bavljenje državnim poslovima i vještina vladanja državom.pontifex maximus (5r) - vrhovni svećenik u rimskoj državi, vodio je brigu o kalendaru, zapisivanju važnih dogadaja, a danas je to službena titula rimskog biskupa (pape).pontonski most (5r) - privremeno napravljen prijelaz preko vodene prepreke, što se nakon uporabe može uklonitipopular (5r) - zastupnik interesa siromašnog dijela rimskog stanovništva koji želi smanjiti moć senata; populari su bili pripadnici demokratske stranke u starom Rimu koji su se suprotstavljali stranci optimata u doba reformi braće Grakho; (lat. popularis: narodni). porculan (5r) - materijal koji se koristio za izradu posuđa (od ispečene fine kineske gline (5r) - kaolina).porez (5r) - novac koji građanin plaća državi (plaća ga za svoju imovinu ili mu se uzima iz prihoda koje ostvaruje), a taj novac država koristi za svoje funkcioniranje (uprava, sudstvo, vojska, školstvo...).posrednik (5r) - osoba koja posreduje među dvjema stranamapostrojba(5r) - vojna formacijapovelja(5r) - dokument koji daje posebna prava pojedincu ili organizaciji

Page 14: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

povijesni izvor (5r) - sve što je potrebno povjesničaru za njegov rad; vrste povijesnih izvora: materijalni, pisani, slikovni, usmeni i zvučni.povijest (5r) - znanost koja proučava prošlost čovječanstva i istražuje razvoj ljudskog društva; školski predmet; (grč. historia: ispitivanje; znanje, znanost). Povijesna karta(5r) -karta koja prikazuje izgled državnih granica u prošlosti,pokrete vojski,stara kulturna središta i sličnopovjesničar (5r) - osoba koja se stručno bavi poviješću.pračovjek (5r) - predak današnjeg čovjeka koji se pojavio prije otprilike 3 mil.godina u Africi; primitivan čovjek.pradomovina(5r) - prvobitno, davno prebivalište plemena, naroda ili biološke vrsteprapovijest (5r) - prvo veliko povijesno razdoblje koje počinje pojavom pračovjeka i traje do pronalaska pisma i prvih pisanih spomenika.pravilnik(5r) - skup propisa o načinu kako se trebajuobavljati poslovipredaja (5r) - usmeno prenošenje događaja s generacije na generacijuprefekt (5r) - dužnosnik u rimskoj državi koji je bio nadležan za određene poslove, npr. pretorijanski prefekt zapovijedao je pretorijanskom gardom (vojskom) u Rimu; najviši državni činovnik u provinciji.pretendent (5r) - osoba koja zahtijeva, traži, ističe pravo na nešto.pretorijanac (5r) - pripadnik specijalnog vojnog odreda u Rimskom Carstvu čiji je posao štititi cara; tu je postrojbu osnovao August; carev tjelesni stražar.prijestolnica (5r) - glavni grad države u kojem se nalazi sjedište vladara.princeps (5r) - prvi čovjek u državi; u antičkom Rimu odličnik uopće, a kasnije naziv za cara kao najvišeg odličnika; (od lat. princeps senatus: prvak senata).princeps senata (5r) - u starom Rimu, u doba republike, najugledniji član senata (lat. princeps: onaj koji je prvi, prvak).principat (5r) - oblik vladavine u starom Rimu u kojem republikanske institucije postoje, ali je vlast zapravo u rukama jednog čovjeka (5r) - princepsa; oblik vladavine koju je uveo car August.proleter (5r) - građanin najnižeg staleža u starom Rimu, čovjek bez imovine koji je državi koristio samo po potomstvu; (lat. proles: potomstvo, naraštaj, porod, potomak).proroci (5r) - prvotni izabrani ljudi koji su širili vjeru u Jahvu.proročišta (5r) - svetišta u kojima svećenici tumače volju bogovaproskripcija (5r) - javno objavljeni popis rimskih građana koji su bili osuđeni na progonstvo, smrt ili oduzimanje imetka zbog određenog prijestupa, koji su se mogli nekažnjeno ubiti; pismeni oglas za određeni prijestup; crna lista (lat. proscriptio: izgon).provincija (5r) - u starom Rimu osvojena područja priključena rimskoj državi.pučki tribun (5r) - zastupnik plebejaca u rimskoj republici; jednom je riječju onemogućavao donošenje nekog zakona ili odluke (veto) koja je po njegovom mišljenju bila protiv interesa plebejaca.purpurna tkanina (5r) - tkanina obojena posebnom bojom, koja se dobivala od jedne vrste puža koja se brani ispuštanjem ljubičasto -crvene tekućine tzv. purpur.put svile (5r) - put kojim se svila prenosila od Kine, preko Indije i Mezopotamije, sve do Sredozemlja; razvojem trgovine postao je glavni trgovački pravac koji je povezivao Istok i Zapad

Qquaestor (5r) - magistrat u Rimu koji je vodio brigu o blagajni.

Rrang (5r) - relativan položaj u nekoj skupini, skupu i sl.; položaj i status u društvu

Page 15: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

rapsod (5r) - putujući narodni pjevač u staroj Grčkojrat(5r) - oružani sukob dviju ili više vojnih silaratna odšteta (5r) - naknada štete za rat, obično plaća poražena država ili krivac za rat. razmjena dobara (5r) - oblik trgovine u kojemu ne postoji novac, već se proizvodi razmjenjuju izravno jedan na drugireforma (5r) - promjena ili preoblikovanje nečega; preustroj; (lat. reformare: promijeniti, preobraziti).rekonstruirati (5r) - obnoviti; prikazati nekadašnji izgled, stanje ili slijed događaja.religija (5r) - sustav vjerovanja i obreda.reljef (5r) - sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini.republika (5r) - država u kojoj vlada narod preko svojih izabranih predstavnika koji se biraju na određeno vrijeme; (lat. res publica: javna stvar, javni poslovi).republikanac (5r) - pristaša republike kao državnog uređenja; protivnik monarhističkog uređenja; u starom Rimu republikanci su bili Cezarovi protivnici koji su htjeli povratak republikanskog uređenja Rima.retoričar (5r) - osoba koja je vješt govornik. retorika (5r) - vještina govorništva, govorništvo; (od grč. retor: govornik).rex (5r) - kralj, vladar.rimski mir (5r) - razdoblje u povijesti Rimskog Carstva od I. do III. stoljeća; (lat. pax romana: rimski mir).rob (5r) - osoba koja nije slobodna i vlasništvo je drugog čovjeka, osoba bez političkih prava; vlasnik robom može raspolagati kao svojim predmetom.rod (5r) - ljudska zajednica koja je sastavljena od više obitelji, članovi roda su povezani krvnim srodstvom.Romani(5r) - narod koji govori jezicima koji potječu od pučkog latinskog jezikaromanizacija (5r) - širenje rimske kulture i latinskog jezika među narode koje su Rimljani pokorili ili sa kojima su trgovali. rov (5r) - dugačak i dubok prokop u zemlji; jama, rupa; prokop u borbenoj liniji za zaštitu od neprijateljskog gađanja.rune (5r) - pismo kojim su se služili stari Germani, sačuvano na kamenim natpisima i drugim predmetima (got. rüna: tajna).

Ssanskrt (5r) - jezik starih Arijaca; drevni jezik hinda.sarkofag (5r) - raskošno ukrašeni kameni lijes kakav su koristili bogati ljudi u antičko vrijeme; za sarkofag se mislilo da brzo izjeda meso pokojnika; (mesožder = grč. sarks: meso + phagein: jesti).satrap (5r) - upravitelj satrapije.satrapija (5r) - upravno i teritorijalno područje u staroj Perziji.senat (5r) - najviše državno vijeće koje u rimskoj republici čine isključivo patriciji; vijeće staraca, najmudrijih ljudi u državi; (lat. senatus: starac).seoba naroda (5r) - razdoblje od IV. do VII. stoljeća kada u Europu počinju prodirati germanska, slavenska i avarska plemena.seoska općina (5r) - skupina više porodica ili sela povezanih područjem na kojem žive.sfinga (5r) - veliki kameni kip u starom Egiptu koji je prikazivao ležećeg lava sa ljudskom glavomsimbol(5r) - znak koji označuje neki pojamsjedilački život (5r) - način života u kojem ljudi izgrađuju stalna boravišta(5r) -naselja i počinju živjeti na jednom mjestu;povezano s poljodjelstvom

Page 16: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

skitalački način života (5r) - način života u kojem ljudi nemaju stalna boravišta nego se sele s mjesta na mjesto; povezano sa stočarstvom slavoluk (5r) - raskošno ukrašen kameni luk, na kojem su carevi bilježili svoje vojne pobjede.slikovno pismo (5r) - pismo u kojemu se umjesto slova crtaju male, pojednostavljene sličice, a svaka sličica označuje jedan pojamslitina (5r) - spoj dvaju ili više metala dobiven miješanjem na visokoj temperaturi. sluga(5r) - osoba koja ponizno izvršava tuđe želje za novacsofist (5r) - sljedbenik grčke filozofske škole koja je poučavala kako je čovjek mjerilo svih stvari; mudrac; (od grč. sofia: mudrost)sofizam(5r) - namjerno načinjeni, lažni, obmanjivi zaključak koji se naokolo čini formalno pravilnimsojenica (5r) - ljudska nastamba izgrađena na stupovima iznad vode.spiljsko slikarstvo (5r) - slike na zidovima spilja koje su naslikali praljudi, nastale prirodnom bojom; najčešće prikazuju prizore iz lova i životinje koje je pračovjek lovio.spisi(5r) - svi dokumenti o određenoj temi, problemu, raspravisrednji vijek (5r) - veliko povijesno razdoblje od propasti Zapadnoga Rimskog Carstva 476. godine do otkrića Amerike 1492. godine.stalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti određeni su im podrijetlom ili imovinskim stanjem.Stari istok (5r) - starovjekovne države i stanovnici u Egiptu, Mezopotamiji, Indiji i Kini.stari vijek (5r) - veliko povijesno razdoblje od pojave prvih civilizacija nastalih oko 3500. godine pr. Kr. do propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. godine.Stari zavjet (5r) - dio Biblije koji opisuje starije događaje, nevezane za život Isusa.statua (5r) - kip. statut (5r) - (lat. statutum) zakon, osnovni zakon; propis, odredba; pravila nekog društva (statuti) pravilnik, stela (5r) - uspravno postavljen veliki nadgrobni kamen s likom pokojnika ili natpisstoljeće(5r) – vremensko razdoblje od sto godina. kao cjelina strategija (5r) - način vođenja rata, odabir akcija i odluka u ratu.suhozid (5r) - posebna tehnika zidanja u kojoj se ne koristi nikakvo vezivno sredstvosvećenik(5r) - crkvena osoba koja je primila sakrament koji joj omogućuje da vrši obrede i obavlja crkvene službe

Ššaduf (5r) - ručno pokretana sprava za natapanje polja u Egiptuškola(5r) - obrazovna i odgojna ustanovašljem(5r) - zaštitna vojnička kacigašpilja (5r) - prirodna šupljina u Zemljinoj kori, špilje su ljudima u prapovijesti služile kao nastambe.šundra (5r) - najniža kasta u staroj Indiji, kasta seljaka i robova.

Ttabor (5r) - rimski vojni logor četverokutna oblika. tamjan (5r) - vrsta mirisne smole koja prvotno dolazi iz istočnih zemalja, a kod nas se u crkvama koristi za dimljenje.teatar (5r) - mjesto gdje su se u staroj Grčkoj izvodile predstaveteritorij(5r) - zemlja obuhvaćena postavljenim upravnim granicamaterma (5r) - starorimsko javno kupalište u sklopu kojeg su se nalazile trgovine, knjižnica i

Page 17: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

gimnastičke dvorane; toplice.tetoviranje (5r) - ukrasno bojenje kože.tiranija (5r) - okrutna vladavina. tiranin (5r) - okrutni vladar; osoba koja je u starogrčkim polisima nasilno preuzela vlast.toga – plašttitula(5r) - formalan naslov pripisan nekoj osobi ili obitelji po zaslugama ili po staleško -nasljednom pravuTora(5r) – stari židovski naziv za «pet knjiga Mojsijevih»; dio Biblije.totem (5r) - kip u obliku životinje ili biljke kojem članovi prvotnih ljudskih zajednica (rod, pleme) iskazuju poštovanje i smatraju ga svetinjom.totemizam (5r) - vjerovanje u toteme.tradicija (5r) - predaja ili baština; običaj ili priča koja se prenosi iz naraštaja u naraštaj; (od lat. traditio, tradere: predati, uručiti). tragedija (5r) - dramsko djelo koje pokazuje snažne ljudske strasti, predstava s tužnim završetkom;(grč. tragos: jarac + oide: pjesma).trgovina(5r) - djelatnost onoga koji kupuje ili prodaje robu, trgovanje, promet robetrijumf (5r) - svečani ulazak vojskovođe pobjednika u glavni grad.trijumvir (5r) - član trijumvirata.trijumvirat (5r) - savez sklopljen između tri čovjeka na vlasti ili visokom položaju koji se udruže u svrhu zajedničkog djelovanja; (lat. trium: od trojice + vir: čovjek, muž).trirema (5r) - grčki ratni brod sa tri reda vesala, a bio je opremljen raznim ratnim napravama npr. metalni šiljak ispod pramca za probijanje protivničkih brodova. tumul (5r) - ilirski grob, grobni humak; (od lat. tumulus: grob).tunika (5r) - haljina bez rukava koju su nosili muškarci i žene u rimsko doba, muškarcima je sezala do koljena, a ženama do gležnja.turma (5r) - najmanja taktička vojna jedinica rimske vojske, odred od 32 konjanika.tvrđava(5r) - obrambena utvrda ograđena bedemima

Uumjetnost (5r) - ljudska duhovna djelatnost koja se oblikuje riječju (književnost), linijom i bojom (slikarstvo), likom (kiparstvo), zvukom (glazba), govorom i mimikom (gluma) te pokretom (ples)uprava(5r) – dio državnih službi koje se brinu za neposredno provođenje zakona i drugih propisaurota (5r) - zavjera, tajni dogovor radi ostvarenja nekog cilja.ustanak(5r) - oružana pobuna . utvrda(5r) - trajan građevinski objekt sagrađen u svrhu obrane

Vvajšija (5r) - pripadnik kaste trgovaca i obrtnika u staroj Indiji.vandalizam (5r) - bezobzirno uništavanje materijalnih i kulturnih vrijednosti; vandalizam dolazi od imena germanskog plemena Vandala koji su 455. godine osvojili i opustošili Rim.Vede (5r) - najstariji spisi Arijaca, svete knjige brahmana pisane sanskrtom.veliki vezir (5r) - najviši upravitelj u Perziji i drugim istočnim zemljama.Veliki kineski zid (5r) – najduža građevina na svijetu koju su stari Kinezi podigli radi zaštite od neprijatelja; veteran (5r) - stari i iskusni vojnik. veto (5r) - riječ kojom su pučki tribuni mogli onemogućiti izvršenje bilo kakve odluke koju su smatrali štetnom za plebejce; pravo pojedinca ili države da svojim glasom obustavi donošenje nekog zakona ili odluke s kojom se ne slaže; (lat. vetare: zabraniti, ne dopustiti).

Page 18: os-prva-dugave-zg.skole.hros-prva-dugave-zg.skole.hr/upload/os-prva-dugave-zg/news... · Web viewstalež (5r) - skupina ljudi koji imaju isti položaj u društvu, a prava i dužnosti

vila (5r) - raskošan ljetnikovac, kuća izvan grada; u starom Rimu postojale su kuće u gradu (villa urbana) i kuće na selu (villa rustica)vijek(5r) – duže vremensko razdoblje u povijesti.vjera(5r) - institucija vjerskog života u organiziranom oblikuvojnik(5r) – osoba koja vrši vojničku službu bez obzira na čin.vojska(5r) - oružana snaga jedne države. vrata naroda (5r) - prirodni reljefni prolaz između Urala i Kaspijskog jezera kroz kojeg su tijekom seobe naroda prodirala u Europu mnogobrojna plemenavulkan (5r) - brdo s kraterom na vrhu iz kojeg izlazi užarena masa (5r) - lava, plinovi i užarena prašina.

Zzarobljenik(5r) – osoba lišena slobode protiv svoje volje, najčešće tijekom nekog sukoba. zakon (5r) - popis pisanih pravila ponašanja koja vrijede u određenoj državi, a čije je kršenje zabranjeno i kažnjivo.zatvor(5r) - ustanova u kojoj osuđenici izdržavaju kaznu. zemunica (5r) - ljudska nastamba ukopana u zemlju. zigurat (5r) - stepenasta piramida u drevnoj Mezopotamiji; sumerski hram.znanost (5r) - sva znanja prikupljena proučavanjem prirode i ljudskog društva; dio kulture koji se bavi unapređivanjem ljudskog društva time što prati i unapređuje tehnologiju te proučava prirodu i prirodne pojave. znanstvenik(5r) – osoba koja se bavi nekom znanošću.

Žžad (5r) - vrsta minerala od kojeg se rade ukrasni predmeti.žara (5r) - glinena posuda u koju se sprema pepeo pokojnika.željezno doba (5r) - povijesno razdoblje u kojem su ljudi pronašli željezo i počeli ga upotrebljavati za izradu oružja i oruđa.ždrijeb (5r) – nasumično izvlačenje dogovorenog predmeta

Literatura:Povijest 5, Tina Matanić i Toni Rajković, PROFIL, 2007.g.,Zagreb

Povijest 5, Stjepan Bekavac i Marija Bradvica, ALFA, 2007.g.,Zagreb

Povijest 5, Hrvoje Gračanin,Ivana Malus Tomorad i Mladen Tomorad, MERIDIJANI, 2007.g.,Zagreb

Povijest 5, Hrvoje Križevan,Karolina Ujaković i Svjetlana Vorel, ŠKOLSKA KNJIGA,2007.g.,Zagreb

Povijest 5 Sanja CerovskiŠKOLSKA KNJIGA,2007.g.,Zagreb