22
Poštivanje prava djece i suradnja s roditeljima mr.sc.S.Dautović,soc.pedagog M.Hodak Oslić,pedagog

Poštivanje prava djece i - I. osnovna škola Dugaveos-prva-dugave-zg.skole.hr/.../1089/attachment/Prava_djece_i_suradnja_s_roditeljima-3.pdfZbog neprijavljivanja povrede prava djeteta,

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Poštivanje prava djece i suradnja s roditeljima

mr.sc.S.Dautović,soc.pedagog

M.Hodak Oslić,pedagog

PRAVA DJECE

• ima ih rođenjem i ne treba ih zaslužiti

• ima ih bez obzira na obveze i dužnosti

• određena Konvencijom o pravima djeteta

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

• Usvojena na 44. Zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, 20.11. 1989. godine

• Prema odredbama Ustava RH

• Konvencija ima nadzakonsku snagu i obvezuje države potpisnice na pridržavanje njenih odredaba

ČETIRI TEMELJNA NAČELA KONVENCIJE

• nediskriminacija

• pravo na život, opstanak i razvoj

• sloboda izražavanja i uvažavanje mišljenja djeteta

• najbolji interesi djeteta

Dvije komponente najboljeg interesa djeteta

• Zadovoljavanje djetetovih potreba

• Poštivanje djetetovih prava

Prepoznajući dječje potrebe i skrbeći o njima, poštujemo prava djeteta i osiguravamo načelo

NAJBOLJEG INTERESA DJETETA

• Kombinacija zakonskih i psihosocijalnih standarda!

PRAVA DJETETA NE ISKLJUČUJU DJETETOVE OBVEZE

• djeca imaju prava bez obzira jesu li ispunila svoje

dužnosti i obveze

ali

• važno je da odrasli pouče djecu koje su njihove obveze, da se moraju dosljedno poštovati i da za nepoštivanje obveza mogu snositi posljedice

• dijete može preuzeti odgovornost za nepoštovanje svojih obveza u mjeri koja je primjerena njegovom stupnju razvoja, u skladu s propisima i uz podršku odraslih koji ga trebaju poučiti o njegovim obvezama i vlastitim primjerom pokazivati mu odgovorno ponašanje

PRAVO NA ODGOJ I OBRAZOVANJE/ školovanje

• jedno od temeljnih prava iz Konvencije o pravima djeteta

• ostvarujući pravo na odgoj i obrazovanje, dijete ostvaruje i brojna druga prava

• dijete ima pravo na ljubav i njegu

• sva djeca su jednaka

• dijete ima pravo na primjerenu zdravu hranu

• dijete ima pravo na zdravstvenu zaštitu

• dijete ima pravo na igru

• dijete ne smije biti primorano na rad

• dijete ne smije biti zlostavljano

• dijete ne smije biti žrtva nasilja rata

• dijete ne smije biti seksualno zlostavljano

• dijete ima pravo izraziti svoje mišljenje

• dijete ima pravo izabrati svoju religiju

• dijete može birati svoje prijatelje

• dijete ima pravo biti informirano

• posebnu skrb treba pružiti djeci bez obitelji

• posebnu skrb treba pružiti djeci izbjeglicama

• posebnu skrb treba pružiti hendikepiranoj djeci i u sukobu sa zakonom

SURADNJA

Odgojno-obrazovnih ustanova i drugih institucija i tijela-preduvjet kvalitetne i učinkovite zaštite djece:

• u slučajevima nasilja, povreda ili zlouporaba, zanemarivanja ili zapuštenosti, zlostavljanja ili iskorištavanja,

• i u drugim slučajevima kada je potrebno osigurati odgovarajuću pomoć, zaštitu i skrb o djetetu

Zakonodavni okvir

• čl.67. i 70. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94 /13, 152 714

„ školske ustanove obvezne su brinuti o sigurnosti i zaštiti zdravlja djeteta te prijaviti svaki oblik nasilja, zlouporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta tijelima socijalne skrbi i drugim nadležnim tijelima ”

Obiteljski zakon • (NN br.116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11,

61/11, 25/13) ,članak 108.

• svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, a posebice o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.

Centar za socijalnu skrb dužan je:

*odmah ispitati slučaj i poduzeti mjere za zaštitu djetetovih prava

*o poduzetom obavijestiti odgojno-obrazovnu ustanovu

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

• (NN br. 137/09, 14/10-ispr., 60/10-ispr. Čl.8 nepostupanje u skladu s obvezom prijavljivanja nasilja u obitelji-prekršaj (novčana kazna)

Zaštita djeteta od nasilja- detaljnija razrada protokolima :

• Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

• Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

• Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

• Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Protokoli…

• obveza prijavljivanja slučaja i daljnje suradnje s

nadležnim tijelima i institucijama

• Problem : suradnja i razmjena informacija često nije pravovremena i sustavna što može dovesti do daljnjih povreda prava djeteta

• važna je povratna informacija i obavijest o postupanju drugih tijela i institucija

Odgovornost odgojno-obrazovnih radnika

Zbog neprijavljivanja povrede prava djeteta, propuštanja poduzimanja radnji za zaštitu djeteta i propuštanja suradnje:

• odgovornost za povredu obveza iz radnog odnosa

• izricanje mjera od strane prosvjetne inspekcije ili agencije nadležne za stručno-pedagoški nadzor

• kaznena odgovornost

• prekršajna odgovornost npr. neprijavljivanje policiji ili državnom odvjetništvu nasilja u obitelji)

VAŽNO JE…

• poznavati prava djece

• znati da su prava djece prioritetna

• poticati kod djeteta osobnu odgovornost i odgovornost za odnos s vršnjacima

• znati zašto su odrasli odgovorni i preuzeti odgovornost za izgradnju odnosa s djecom

• surađivati s drugim tijelima i institucijama- redoviti mjesečni, po potrebi češći sastanci

• poznavati ovlasti i poslove drugih tijela i institucija

• dodatna edukacija, osnaživanje i supervizija odgojno-obrazovnih radnika

SURADNJA S RODITELJIMA (Roditelji i škola zajedno do boljeg odgoja i obrazovanja)

• Suradnja s roditeljima jedna je od sastavnica uspješnog odgojno obrazovnog procesa.

• Roditeljski doprinos u odgoju i obrazovanju je nezamjenjiv.

• Škola može pomoći roditeljima u odgoju djece, a bolje odgojena djeca postižu i bolje obrazovne rezultate.

• Obveza odgoja i zasluga za njegovo uspješno provođenje prije svega pripadaju roditeljima a tek onda učiteljima.

Odgojitelj je neposredni suradnik u stvaranju čovjeka.

Teilhard de Chardin

• Važna je dobra međusobna suradnja s učiteljima i zajedničko pozitivno djelovanje na školovanje i uspjeh učenika.

• Izuzetno je važan uspjeh učenika u osnovnoj školi.

• U tom se periodu stvaraju temelji osobnosti i sve što dijete/učenik doživi u tom razdoblju od izuzetne je važnosti.

• Zakonska regulativa na različite načine određuje roditeljska prava i obveze vezane za odgoj i obrazovanje djeteta.

• Obiteljski zakon i zakon o odgoju i obrazovanju utvrđuju da su roditelji dužni brinuti se o redovitom obveznom školovanju djeteta i odazivati se sastancima u vezi s odgojem i obrazovanjem djeteta.

• Učitelji, razrednici, stručni suradnici, ravnatelj su važne osobe s kojima roditelji uspostavljaju suradničke odnose.

• Kao i svim drugim poslovima, neobično je važno da učitelji i stručni suradnici i tome pristupe maksimalno profesionalno.

• Iz prakse znamo da su roditelji posebno osjetljivi na vrednovanje i ocjenjivanje ili pak izražavaju svoje nezadovoljstvo zbog međusobnih odnosa učenika u odjelu.

• U cilju suradnje s roditeljima nužno je s njima osigurati dijalog.

• Uspjeh znači ići od neuspjeha do neuspjeha i ne

izgubiti entuzijazam! W. Churchill

Odgojitelj je neposredni suradnik u stvaranju čovjeka.

Teilhard de Chardin