of 12 /12
Na osnovu čl. 147 st. 1, čl. 149 st. 2 i čl. 150 st. 2 tač. 1 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/08...31/14), predsjednik Sindikata hemijske, farmaceutske i tekstilne industrije Crne Gore i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore zaključuju Granski kolektivni ugovor za hemijsku, farmaceutsku i tekstilnu industriju Granski kolektivni ugovor je objavljen u "Službenom listu CG", br. 55/2014 od 23.12.2014. godine, a stupio je na snagu 31.12.2014. I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Granskim kolektivnim ugovorom za hemijsku, farmaceutsku i tekstilnu industriju (u daljem tekstu: kolektivni ugovor) utvrđuju se elementi za osnovnu zaradu, naknadu zarade, postupak izmjena i dopuna, međusobni odnosi učesnika i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca. Član 2 Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u Crnoj Gori, koji obavljaju djelatnost u hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji. Član 3 Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u kolektivnom ugovoru kod poslodavca, opštem aktu i ugovoru o radu. II PRAVA ZAPOSLENIH Član 4 Pored kriterijuma iz Opšteg kolektivnog ugovora godišnji odmor se može uvećati i: - prema uslovima rada (rad na beneficiranim poslovima) - 2 radna dana Godišnji odmor saglasno stavu 1 ovog člana uvećava se na osnovu podataka o radu zaposlenog na benificiranim poslovima, o čemu odlučuje poslodavac.

Granski kolektivni ugovor za hemijsku, farmaceutsku i ... kol... · Ovim kolektivnim ugovorom utvrđuju se grupe poslova sa koeficijentima ... odgovornost za posao i drugi elementi

Embed Size (px)

Text of Granski kolektivni ugovor za hemijsku, farmaceutsku i ... kol... · Ovim kolektivnim ugovorom...

 • Na osnovu l. 147 st. 1, l. 149 st. 2 i l. 150 st. 2 ta. 1 Zakona o radu ("Sl.

  list CG", br. 49/08...31/14), predsjednik Sindikata hemijske, farmaceutske i

  tekstilne industrije Crne Gore i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore

  zakljuuju

  Granski kolektivni ugovor za hemijsku,

  farmaceutsku i tekstilnu industriju

  Granski kolektivni ugovor je objavljen u

  "Slubenom listu CG", br. 55/2014 od 23.12.2014.

  godine, a stupio je na snagu 31.12.2014.

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1

  Granskim kolektivnim ugovorom za hemijsku, farmaceutsku i tekstilnu

  industriju (u daljem tekstu: kolektivni ugovor) utvruju se elementi za

  osnovnu zaradu, naknadu zarade, postupak izmjena i dopuna, meusobni

  odnosi uesnika i druga pitanja od znaaja za zaposlenog i poslodavca.

  lan 2

  Odredbe ovog kolektivnog ugovora primjenjuju se na zaposlene i

  poslodavce u Crnoj Gori, koji obavljaju djelatnost u hemijskoj, farmaceutskoj

  i tekstilnoj industriji.

  lan 3

  Pojedine odredbe ovog kolektivnog ugovora mogu se razraditi u

  kolektivnom ugovoru kod poslodavca, optem aktu i ugovoru o radu.

  II PRAVA ZAPOSLENIH

  lan 4

  Pored kriterijuma iz Opteg kolektivnog ugovora godinji odmor se moe

  uveati i:

  - prema uslovima rada (rad na beneficiranim poslovima) - 2 radna dana

  Godinji odmor saglasno stavu 1 ovog lana uveava se na osnovu podataka

  o radu zaposlenog na benificiranim poslovima, o emu odluuje poslodavac.

 • III ZARADE I NAKNADE ZARADA

  lan 5

  Na obraunsku vrijednost koeficijenta i startni dio zarade primjenju se

  odredbe Opteg kolektivnog ugovora, vaee na dan isplate.

  lan 6

  Ovim kolektivnim ugovorom utvruju se grupe poslova sa koeficijentima

  sloenosti za utvrivanje osnovne zarade i to:

  Nivoi Koef.

  Prvi nivo

  a) podnivo 1 1,30

  - kvalifikacija steena zavretkom dijela programa

  osnovnog obrazovanja (zavren najmanje prvi ciklus

  osnovnog obrazovanja ili program funkcionalnog

  opismenjavanja);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimum jednim kreditom CSPK-a.

  b) podnivo dva (I2):

  1,60 kvalifikacija

  zavrenog osnovnog

  obrazovanja;

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimum jednim kreditom CSPK-a

  Drugi nivo 1,90

  - kvalifikacija nieg strunog obrazovanja (120 kredita

  CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimum jednim kreditom CSPK-a.

  Trei nivo 2,30

  - kvalifikacija srednjeg strunog obrazovanja (180 kredita

  CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  etvrti nivo

  a) Podnivo 1 2,60

 • - kvalifikacija srednjeg opteg i strunog obrazovanja (240

  kredita CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  b) podnivo dva (IV2): 2,90

  - kvalifikacija majstor (60 kredita CSPK-a).

  - diploma petog stepena strune spreme, majstorski ispit i

  specijalizacija u okviru strunog obrazovanja sa IV2

  podnivoom kvalifikacija;

  Peti nivo 3,10

  - kvalifikacija vieg strunog obrazovanja (120 kredita

  CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  esti nivo 3,40

  - kvalifikacija visokog obrazovanja (180 kredita CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  - diploma o steenom viem obrazovanju na univerzitetu sa

  VI nivoom kvalifikacija u pogledu steenih znanja, vjetina

  i kompetencija za obavljanje poslova;

  - stepen visokog obrazovanja Beelor (180 CSPK) sa VI

  nivoom kvalifikacija;

  Sedmi nivo

  a) podnivo jedan 3,70

  - kvalifikacija visokog obrazovanja (240, 180+60, 300,

  odnosno 360 kredita CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  - stepen visokog obrazovanja Beelor (240 CSPK) sa VII1

  podnivoom kvalifikacija;

  - diploma sedmog stepena strune spreme sa VII1

  podnivoom kvalifikacija;

  - stepen visokog obrazovanja Specijalista (240 CSPK) sa

  VII1 podnivoom kvalifikacija;

 • b) podnivo dva 4,00

  - kvalifikacija visokog obrazovanja (180+120 ili 240+60

  kredita CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  - diploma magistra nauka sa VII2 podnivoom kvalifikacija.

  Osmi nivo 4,50

  - kvalifikacija visokog obrazovanja (300+180 kredita

  CSPK-a);

  - struna kvalifikacija ili dio strune kvalifikacije sa

  minimumom jednim kreditom CSPK-a.

  lan 7

  Kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno aktom poslodavca

  razrauju se koeficijenti sloenosti iz lana 6 ovog kolektivnog ugovora.

  lan 8

  Elementi za utvrivanje koeficijenta radnog mjesta su: potrebna struna

  sprema, sloenost poslova, uslovi rada pod kojima se ti poslovi preteno

  obavljaju, odgovornost za posao i drugi elementi bitni za vrednovanje

  odreenog posla.

  lan 9

  Radni uinak zaposlenog iskazuje se u odnosu na postavljene normative -

  standarde rada, odnosno planove ili programe rada.

  Zaposleni mora biti unaprijed upoznat za normativima - standardima rada,

  odnosno planovima i programima rada, kriterijumima za utvrivanje radnog

  uinka i stimulativnog dijela zarade koji mu po tom osnovu pripada.

  Ako nisu utvreni normativi - standardi rada, odnosno planovi i programi

  rada smatra se da je zaposleni za puno radno vrijeme, odnosno radno vrijeme

  izjednaeno sa punim radnim vremenom ostvario prosjeni radni uinak.

  lan 10

  Potpisnici ovog kolektivnog ugovora su saglasni da zaposlenim iji je rad

  od posebnog znaaja za poslodavca, poslodavac sam utvruje zarade, shodno

  obavezama i ovlaenjima iz posebnog ugovora zakljuenog sa nadlenim

  organom poslodavca.

 • lan 11

  Po osnovu rezultata rada, u skladu sa vaeim normativima - standardima,

  planovima ili programima, poslodavac moe uveati, zaradu zaposlenog na

  predlog organizatora procesa rada na odgovarajuem nivou, uz potrebnu

  dokumentaciju.

  Nain i postupak uveanja zarade po osnovu iz stava 1. ovog lana,

  detaljnije se ureuje kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno aktom

  poslodavca.

  lan 12

  Zaposlenom pripada naknada zarade za vrijeme prekida rada koji je nastao

  bez krivice zaposlenog u visini od 70% osnova za naknadu, koji ini njegova

  prosjena zarada ostvarena u prethodnom polugoditu.

  Naknada iz stava 1 ovog lana moe se isplaivati najdue est mjeseci u

  toku kalendarske godine i ne moe biti nia od visine minimalne zarade u

  Crnoj Gori.

  IV DRUGA PRIMANJA

  lan 13

  Poslodavac moe zaposlenom isplatiti zimnicu, u visini i na nain utvren

  kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili aktom poslodavca.

  lan 14

  Poslodavac isplauje zaposlenim otpremninu prilikom odlaska u penziju u

  visini ne manje od dvije prosjene neto zarade u Crnoj Gori, u godini koja

  prethodi isplati otpremnina.

  Otpremnina iz stava 1 ovog lana isplauje se danom odlaska u penziju, a

  najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

  lan 15

  Zaposlenom se moe isplatiti jubilarna nagrada za rad kod istog

  poslodavca, u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca, odnosno

  optim aktom poslodavca.

  lan 16

 • Za sluaj smrti zaposlenog, njegovoj uoj porodici poslodavac obezbjeuje

  pomo do iznosa osloboenog poreza na dohodak fizikih lica, saglasno

  zakonu.

  Za sluaj smrti lana ue porodice zaposlenog, poslodavac ovom

  zaposlenom obezbjeuje pomo do iznosa osloboenog poreza na dohodak

  fizikih lica, saglasno zakonu.

  Pod lanom ue porodice smatra se krug lica utvren Optim kolektivnim

  ugovorom.

  lan 17

  Zaposlenom se obezbjeuje pomo u sluajevima:

  - due ili tee bolesti, te zdravstvene rehabilitacije zaposlenog;

  - nabavke lijekova koji nijesu na pozitivnoj listi ljekova, osim ljekova po

  osnovu estetske medicine;

  Pomo iz stava 1 ovog lana, zajedno dogovaraju poslodavac i sindikat,

  odnosno predstavnik zaposlenih i to:

  - u sluaju iz al. 1 st. 1 ovog lana u visini do iznosa osloboenog poreza

  na dohodak fizikih lica, saglasno zakonu;

  - u sluaju iz al. 2 st. 1 ovog lana u visini izdataka za ove namjene, a najvie

  do iznosa osloboenog poreza na dohodak fizikih lica, saglasno zakonu;

  Pomo u smislu ovog lana moe se ostvariti samo jednom u toku

  kalendarske godine, na osnovu dostavljene medicinske dokumentacije i

  rauna za uinjenje usluge.

  V NAKNADE POVEANIH TROKOVA

  ZAPOSLENIH

  lan 18

  Poslodavac zaposlenim naknauje poveane trokove koji su u funkciji

  izvravanja poslova, ako to na drugi nain nije obezbjedio u sluajevima:

  - slubenog putovanja u zemlji (dnevnica)

  - slubenog putovanja u inostranstvu (dnevnica)

  - korienje privatnog automobila u slubene svrhe (25 % cijene litre

  benzina po preenom kilometru) u visini utvrenoj Optim kolektivnim

  ugovorom .

  lan 19

  U zavisnosti od vremena provedenog na slubenom putu, zaposlenom

  pripada:

 • a) cijena dnevnica:

  - za svaka 24 asa,

  - za ostatak vremena, preko 12 a do 24 asa,

  b) polovina dnevnice:

  - za vrijeme preko 8 asova a do 12 asova.

  lan 20

  Poslodavac moe, saglasno postignutom sporazumu sa sindikatom,

  obezbjediti zaposlenim naknadu trokova prevoza na rad i sa rada u visini

  cijene mjesene pretplatne karte prema mjesnim prilikama javnog saobraaja.

  lan 21

  Za vrijeme rada van mjesta rada u trajanju duem od 15 dana neprekidno

  zaposleni ima pravo na terenski dodatak u iznosu od 10 eura po danu.

  U sluaju korienja javnog prevoznog sredstva za dolazak na teren i

  povratak sa terena, zaposlenom pripada naknada trokova u visini vozne karte

  u javnom saobraaju.

  Terenski dodatak i dnevnice meusobno se iskljuuju.

  VI DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

  lan 22

  Zaposleni koji svojom krivicom ne ispunjava radne obaveze ili se ne

  pridrava odluka poslodavca, odgovara za povredu radne obaveze.

  Krivica zaposlenog postoji ako radnu obavezu povrijedi sa umiljajem ili iz

  nehata.

  Povreda radne obaveze moe nastati injenjem ili neinjenjem zaposlenog.

  Povrede radnih obaveza

  lan 23

  Lake povrede radne obaveze su:

  1) nepotovanje radnog vremena;

  2) neuredno ili nesavjesno uvanje slubenih spisa ili podataka koji nemaju

  karakter povjerljivosti;

  3) neopravdano izostajanje sa posla dva radna dana uzastopno ili dva radna

  dana u toku est mjeseci;

  4) nepostupanje u skladu sa propisima o zatiti na radu;

 • 5) druge povrede utvrene granskim kolektivnim ugovorom, kolektivnim

  ugovorom kod poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

  lan 24

  Tee povrede radne obaveze su:

  1) neizvravanje ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno vrenje radne

  obaveze, odnosno ako zaposleni neopravdano odbije da izvri obaveze

  predviene ugovorom o radu;

  2) nepravilno raspolaganje povjerenim sredstvima;

  3) zloupotreba poloaja ili prekoraenje ovlaenja;

  4) odavanje poslovne tajne utvrene aktom poslodavca;

  5) povreda radnih obaveza koja ima tee posljedice za poslodavca;

  6) psihiko zlostavljanje ili poniavanje drugog zaposlenog, sa ciljem

  ugroavanja njegovog ugleda, linog dostojanstva i integriteta (mobing);

  7) ako se nesavjesno odnosi prema imovini poslodavca ili je priinio

  materijalnu tetu veih razmjera utvrenu aktom poslodavca; i

  8) druge povrede utvrene granskim kolektivnim ugovorom, kolektivnim

  ugovorom kod poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

  VII OTKAZ UGOVORA O RADU

  lan 25

  Pored razloga utvrenih zakonom, poslodavac moe otkazati ugovor o radu

  zaposlenom i u sljedeim sluajevima:

  1) ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa ili rasporeivanja na drugo

  radno mjesto (posao) dao neistinite podatke koji se odnose na uslove za

  zasnivanje radnog odnosa, odnosno za obavljanje drugih poslova;

  2) ako je zaposleni bez znanja poslodavca, a suprotno zakljuenom ugovoru

  o radu, povrijedio prava i obaveze o zabrani konkurencije;

  3) neopravdanog izostajanja sa posla vie od dva radna dana uzastopno,

  odnosno pet radnih dana sa prekidima u toku kalendarske godine;

  4) dolaska na posao u napitom stanju, opijanja u toku rada ili korienja

  opojnih droga, uz odbijanje odgovarajueg testa radi utvrivanja tih injenica

  od strane obuenog lica, u skladu sa posebnim propisima;

  5) upotreba i raspolaganje slubenim automobilom, mainom i oruem za

  rad suprotno aktu poslodavca sa kojim je zaposleni prethodno upoznat;

  6) ako je zloupotrijebio pravo na odsustvo zbog privremene sprijeenosti

  za rad, a naroito ako je za period privremene sprijeenosti za rad bio radno

  angaovan kod drugog poslodavca, odnosno ako poslodavcu ne dostavi

 • izvjetaj o privremenoj sprijeenosti za rad, lino ili preko drugog lica, u roku

  do pet dana od dana izdavanja izvjetaja;

  7) ako je povrijedio propise o zatiti na radu i time izazvao opasnost po

  sopstveno ili zdravlje drugih zaposlenih, odnosno tee povrede na radu,

  profesionalna oboljenja ili bolesti u vezi sa radom;

  8) nasilniko, nedolino ili uvredljivo ponaanje prema strankama ili

  zaposlenim;

  9) ako se zaposleni bez opravdanog razloga ne vrati na posao u roku od dva

  radna dana po zavretku neplaenog odsustva, odnosno, u roku od 30 dana od

  dana prestanka razloga zbog kojeg su mirovala prava i obaveze iz rada;

  10) ako zaposleni uini krivino djelo na radu ili u vezi sa radom, i

  11) u drugim sluajevima utvrenim kolektivnim ugovorom kod

  poslodavca.

  U sluajevima iz stava 1 ta. 1, 3, 5, 6 i 7 ovog lana poslodavac e u pisanoj

  formi prethodno upozoriti zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora

  o radu, ostavljajui mu rok od pet radnih dana da se po istom, u pisanoj formi

  izjasni.

  Upozorenje iz stava 2 ovog lana poslodavac dostavlja u pisanoj formi na

  miljenje sindikatu iji je zaposleni lan koji je duan da se izjasni u pisanoj

  formi, u roku od pet radnih dana po prijemu upozorenja.

  U sluajevima iz stava 1 ta. 3, 5, 6, 8, 9 i 10 ovog lana poslodavac moe

  otkazati ugovor o radu bez potovanja otkaznog roka od 30 dana od dana

  dostavljanja odluke o prestanku radnog odnosa.

  IX ZATITA NA RADU I ZATITA OD MOBINGA

  lan 26

  Zatita na radu se obezbjeuje i sprovodi u skladu sa zakonom, optem

  aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu.

  lan 27

  Zatita od mobinga obezbjeuje se i sprovodi u skladu sa zakonom i

  pravilima o prevenciji i zatiti od mobinga.

  X OTPREMNINA ZAPOSLENIM ZA IJIM RADOM

  JE PRESTALA POTREBA

  lan 28

 • Zaposlenom za ijim radom je prestala potreba, a nije mu obezbijeena

  nijedna od mjera za zapoljavanje predviena zakonom, prestaje radni odnos

  danom isplate otpremnine.

  Visina otpremnine u smislu prethodnog stava ovog lana, isplauje se

  zaposlenom za godine rada kod poslodavca, u sljedeoj visini:

  - 1/2 prosjene mjesene neto zarade zaposlenog u prethodnom

  polugoditu, za svaku godinu rada kod poslodavca, za prvih 10 godina rada

  kod poslodavca; odnosno 1/3 prosjene mjesene neto zarade u Crnoj Gori,

  ako je to povoljnije za zaposlenog;

  - 1/3 prosjene mjesene neto zarade zaposlenog u prethodnom

  polugoditu, za svaku narednu godinu rada kod poslodavca nakon 10 godina

  rada kod poslodavca; odnosno 1/3 prosjene mjesene neto zarade u Crnoj

  Gori, ako je to povoljnije za zaposlenog.

  Otpremnina iz ovog lana ne moe biti nia od tri prosjene mjesene neto

  zarade kod poslodavca u prethodnom polugoditu, odnosno prosjene

  mjesene neto zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugoditu, ako je to

  povoljnije za zaposlenog.

  XI ZAKLJUIVANJE I SPROVOENJE UGOVORA

  lan 29

  Ovaj kolektivni ugovor se smatra zakljuenim kada ga u istovjetnom tekstu

  prihvate i potpiu ovlaena lica organa subjekata potpisnika.

  lan 30

  Sprovoenje ovog kolektivnog ugovora prate ugovorne strane.

  Struna tumaenja i miljenja u vezi sa primjenom ovog kolektivnog

  ugovora daje Odbor za praenje, primjenu i tumaenje ovog kolektivnog

  ugovora (u daljem tekstu Odbor), i obavezujua su za potpisnike ovog

  ugovora.

  Odbor se formira na paritetnoj osnovi od po dva lana, za period vaenja

  ovog kolektivnog ugovora, s tim to lan Odbora moe biti zamjenjen drugim

  lanom na osnovu odluke potpisnika ovog kolektivnog ugovora koji je i

  izvrio zamjenu.

  Odbor donosi Poslovnik o svom radu.

  lanovima Odbora pripada naknada za rad koju isplauju potpisnici ovog

  ugovora svojim lanovima Odbora saglasno donijetim odlukama svojih

  organa.

 • XII PRELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 31

  Ovaj kolektivni ugovor zakljuuje se na dvije godine.

  lan 32

  Svaka od ugovornih strana moe zahtijevati izmjene i dopune ovog

  kolektivnog ugovora.

  Izmjene i dopune ovog kolektivnog ugovora vre se na nain i po postupku

  kojim je zakljuen.

  Ugovorne strane se obavezuju da u roku od pet meseci prije isteka perioda

  na koji je ovaj kolektivni ugovor zakljuen pristupe pregovorima za izmjenu

  ovog ili zakljuivanje novog kolektivnog ugovora.

  Ukoliko u roku od tri mjeseca od poetka pregovora ne postignu sporazum,

  svaka od ugovornih strana moe pokrenuti postupak pred Agencijom za mirno

  rjeavanje radnih sporova.

  Ukoliko se u roku od pet mjeseci od dana pristupanja pregovora ne postigne

  sporazum, ovaj kolektivni ugovor e vaiti do isteka roka iz lana 31 ovog

  kolektivnog ugovora.

  lan 33

  Kolektivni ugovori kod poslodavca usaglasie se sa ovim kolektivnim

  ugovorom u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog

  kolektivnog ugovora.

  lan 34

  Ovaj kolektivni ugovor smatra se zakljuenim kada ga u istovjetnom tekstu

  prihvate i potpiu ovlaena lica strana ugovornica.

  lan 35

  Ovlauje se Sindikat hemijske, farmaceutske i tekstilne industrije da

  sprovede potrebne radnje u cilju objavljivanja ovog kolektivnog ugovora u

  Slubenom listu CG.

  lan 36

  Danom stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nee se primjenjivati

  Granski kolektivni ugovor za djelatnost radnika Sindikata tekstila, koe,

  obue i hemijske industrije Crne Gore ("Slubeni list RCG", broj 46/04).

 • lan 37

  Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

  "Slubenom listu Crne Gore".

  Broj: 1008-70 Broj: 2982/70

  U Podgorici, 19.12.2014. godine U Podgorici, 18.12.2014.

  godine

  Sindikat hemijske, farmaceutske i tekstilne

  industrije Crne Gore

  Unija poslodavaca Crne

  Gore

  Predsjednik Predsjednik

  Vidak uranovi, s.r. Predrag Mitrovi, s r.