Click here to load reader

GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U

Microsoft Word - Clanak 6_Boko_Matic.docGlavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 67
GLAVNI PROJEKT TRGOVAKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ELIK - BETON Irena Mati Sveuilište u Splitu, Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije, student Ivica Boko Sveuilište u Splitu, Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije, izvanredni profesor Saetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovakog centra Portanova u Osijeku. Cijela graevina je obraena kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sainjavaju jednu cjelinu. U ovom dijelu prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proraun spregnutih konstrukcija elik - beton u graevini. Tlocrtna površina graevine je oko 24.000,00 m2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto površina oko 79.000,00 m2. Graevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etae. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija elik- beton, elini nosai oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je optereenje od 10,0 kN/m2 na ploi prizemlja – na mjestu Supermarketa i 5,0 kN/m2 na ostalom dijelu. Graevina se nalazi na lokaciji koja prema vaeim propisima spada u VIII seizmiku i I vjetrovnu zonu. Kljune rijei: trgovaki centar; glavni projekt konstrukcije MAIN DESIGN OF SHOPPING MALL „PORTANOVA“ IN OSIJEK: COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES Abstract: The paper presents structural system of the shopping mall Portanova in Osijek. The whole building was treated through a few theses that together constitute a complete work. This section presents the concept of structure and calculation of composite steel and concrete structures in the building. Layout area of the building is approximately 24.000,00 m2 (about 285x80 m) and a total gross area around 79.000,00 m2. The building is composed of one underground and three upper ground floors. Basement is fully constructed in reinforced concrete, and the floors are composite structures - steel and concrete, steel beams supported on concrete columns. The project request is a load of 10,0 kN/m2 on the board floor - in Supermarket and 5,0 kN/m2 in other parts. The building is located in the VIII seismic zone and I wind zone. Key words: shopping mall; main design of structure
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 68
1 Uvod U radu je ukratko prikazan konstrukcijski sustav te detalji projektiranja i izvoenja spregnutih meukatnih konstrukcija elik - beton trgovakog centra Portanova u Osijeku. Graevina je smještena na jugozapadnom dijelu prostora Retfala-jug u Osijeku. Tlocrtna površina graevine je oko 24.000 m2, a ukupna korisna površina oko 50.000 m2. Trgovaki centar Portanova se visinski sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etae. U podrumu zgrade projektirana je garaa, tehnike prostorije i spremišta. Nadzemne etae predviene su za razne trgovake sadraje, kino dvorane i sadraje ugostiteljske namjene i zabavnog karaktera. Na dijelu drugog kata (krov 1. kata) projektirano je otvoreno parkiralište. Graevina se, u konstrukcijskom smislu, sastoji od 4 dilatacije koje su konstrukcijski potpuno odvojene, a nalaze se na zajednikoj temeljnoj ploi. Dilatacije 1 i 2 su dvoetane (garaa + dvije nadzemne etae), dilatacija 3 je dijelom dvoetana a dijelom troetana, a dilatacija 4 je troetana (garaa + tri nadzemne etae). Podna ploa je armiranobetonska, debljine 80 cm. Ova ploa je uglavnom neprekinuta, osim na mjestima poetka travelatora/eskalatora gdje je izvedeno udubljenje od 1.1 m i na mjestima liftova gdje je izvedeno udubljenje od 1.5 m. Ploa je armirana šipkastom armaturom u obje zone. Debljina ploe slui ujednaavanju optereenja na temeljnom tlu i eliminaciji mogueg diferencijalnog slijeganja. Konstrukcija ploe garae je armiranobetonska monolitna konstrukcija koja se sastoji od armiranobetonskih ploa (d=22 cm) koje su povezane gredama 65x60 cm (smjer sjever-jug) i 60x60 cm (smjer istok-zapad). Na pojedinim mjestima izvedena je greda dimenzija 60/80 cm na koju se naslanjaju stupovi. Garaa je djelomino ukopana i kao takva ukruena obodnim zidovima i nasipom zemlje za horizontalna optereenja. Uz to, tlocrtna površina ima relativno jednoliko raspodijeljene jezgre (stubišta, liftovi, travelatori). Vertikalni nosivi sustav su stupovi dimenzija 90x60 (na mjestima gdje se oni nastavljaju u prizemlju), tj. stupovi dimenzija 60x60 cm (na mjestima gdje završavaju na nivou prizemlja). Osim ovih stupova, na pojedinim mjestima su izvedeni stupovi 40x40 koji pridravaju fasadu. Za osnovni raster objekta na etaama predvien je raster 16.20 8.10 m (svaki drugi stup iz garae se ukida u smjeru sjever-jug). Kao meukatna konstrukcija predviena je spregnuta konstrukcija elik – beton. elini nosai projektirani su kao saasti nosai HE800M visine 1221 mm (nosai dobiveni rezanjem vruevaljanih širokopojasnih I profila, te ponovno varenih) na rasponu od 16.20 m. Sekundarnu nosivu konstrukciju na rasponu 8.10 m sainjavaju vruevaljani širokopojasni HE320A, na meusobnom osnom razmaku od 4.05 m. Betonska ploa je izvedena lijevanjem na licu mjesta u oplati koju sainjavaju profilirani limovi Hoesch Additive Floor bez podupiranja i koji ostaju kao trajna oplata. Materijal izrade betonske ploe je beton kvalitete C 30/37 (MB-40), a materijal za izradu eline konstrukcije je elik S355JR. Projektni zahtjev je optereenje od 10.0 kN/m2 na ploi prizemlja – na mjestu supermarketa i 5.0 kN/m2 na ostalom dijelu. Graevina se nalazi na lokaciji koja prema vaeim propisima pripada u VIII seizmiku zonu i I vjetrovnu zonu. 2 Koncept konstrukcije graevine Idejno arhitektonsko rješenje odraz je prirode i lokalnog okruenja. Graevina je zamišljena u obliku tri velike stijene koje se odmaraju na tlu. Iskrivljenost ploha proelja i nepravilnost (razvedenost) tlocrta doveli su do odabranog konstrukcijskog rješenja meukatnih konstrukcija – spregnuta konstrukcija elik - beton!
Dakle, kao konstrukcijsko rješenje odabrana je monolitna betonska konstrukcija u podrumu i spregnuta konstrukcija elik – beton na katovima. Ovo rješenje prikazano je u nastavku na numerikom modelu za dilataciju D1.
Konstrukcija podruma je relativno pravilna: armiranobetonska ploa oslonjena na sustav armiranobetonskih greda u oba smjera. Konstrukcija 1. kata je takoer uglavnom pravilna (raster 16.20 x 8.10 m): spregnuta konstrukcija elik – beton, a ispresijecana je kosim mall-ovima. Na 2. katu nastavlja se tlocrt 1. kata – uglavnom pravilna konstrukcija (raster 16.20 x 8.10 m): spregnuta konstrukcija elik – beton, ispresijecana kosim mall- ovima.
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 69
Slika 1 – Dilatacija D1 – potpuni render konstrukcije 3 Konstrukcijski materijali Za izgradnju betonskog dijela graevine koristi se beton projektiranog sastava, razreda tlane vrstoe normalnog betona C 30/37 (MB-40), a sve prema "Tehnikim propisima za betonske konstrukcije" ("TPBK" N.N. 101/05; 74/06; 85/06; 64/07). Kao armatura koristi se betonski elik B 500 (tip B, prema TPBK) za sve elemente, u obliku šipki ili mrea. Zaštitni slojevi betona do armature iznose 2.0 – 5.0 cm. Za eline konstrukcije koriste se elini vrue valjani profili i limovi prema HRN C.B0.500 za ope konstrukcijske elike i prema HRN EN 10025-2:2007 – elik S355JR. 4 Optereenja na konstrukciju 4.1 Stalno optereenje (vlastita teina konstrukcijskih elemenata) Ukljueno je kroz numeriki model. 4.2 Dodatno stalno optereenje (teine nekonstrukcijskih elemenata) (Napomena: Prikazano je dodatno stalno optereenje za supermarket)
d (m) (kN/m3) d ×
AB estrih 0.08 25.0 2.00
Termoizolacija (prosjeno 10.0 cm) 0.10 5.0 0.50
Hidroizolacija 0.02 20.0 0.40
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 70
4.3 Korisno optereenje q = 10.0 (kN/m2) supermarket q = 5.0 (kN/m2) ostali prostori Napomena: Nije napravljena kombinacija optereenja, tj. postavljanje pokretnog optereenja u najkritinije poloaje, ve je pokretno optereenje uveano za 20%. 4.4 Snijeg Osijek se nalazi na oko 94 m n.m. Prema prijedlogu NAD-a i istraivanja optereenja snijegom na podruju Republike Hrvatske [11], te preporukama europske norme ENV 1991-2-3:1995, uzima se karakteristino optereenje snijegom (nadmorska visina do 100 m n.m.): 2
0 mkN10.1s .
0.35 0.50 0.70 0.90 1.15 2.70 3.30 3.95 4.65 5.40 6.20 7.05 7.95 8.90 9.90
10.95 12.05 13.20
0.45 0.80 1.20 1.65 2.15 2.70 3.30 3.95 4.65 5.40 6.20 7.05 7.95 8.90 9.90
10.95 12.05 13.20
1.10 1.40 1.75 2.20 2.65 3.15 3.70 4.25 4.90 5.55 6.25 7.00 7.80 8.65 9.50
10.40 11.40
-
- - - - - -
IV. podruje
III. podruje
II. podruje
I. podruje
Nadmorska visina do (m)
0.35 0.50 0.70 0.90 1.15 2.70 3.30 3.95 4.65 5.40 6.20 7.05 7.95 8.90 9.90
10.95 12.05 13.20
0.45 0.80 1.20 1.65 2.15 2.70 3.30 3.95 4.65 5.40 6.20 7.05 7.95 8.90 9.90
10.95 12.05 13.20
1.10 1.40 1.75 2.20 2.65 3.15 3.70 4.25 4.90 5.55 6.25 7.00 7.80 8.65 9.50
10.40 11.40
-
- - - - - -
IV. podruje
III. podruje
II. podruje
I. podruje
Nadmorska visina do (m)
Slika 2 – Optereenje snijegom 4.5 Vjetar Optereenje vjetrom odabrano je prema: EC1, Dio 2-4: Djelovanja vjetra i europskoj prednormi ENV 1991-2-4: Djelovanja na konstrukcije optereene vjetrom, te nacionalnom dokumentu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Graevina se nalazi u Osijeku (Osjeko-baranjska upanija), na poziciji gdje je uglavnom nezaštiena od djelovanja vjetra. Prema navedenim normama, lokacija je smještena u I podruju djelovanja vjetra, te je osnovno djelovanje vjetra:
sm5.250.2216.10.10.1vCCCv 16.1160001.00.1a001.00.1C
.m.nm160a a001.00.1C
0.1C 0.1C
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 71
Djelovanje vjetra na visini 9 m iznad tla:
2 0rreftrref
mkN400.0406.00.1987.0 406.00.105.00.9ln19.0406.00.1zzlnkwzczcw
Dinamiki koeficijent sile: 0.1dc (iz dijagrama)
Koeficijent poloaja zce za kategoriju terena II i prosjenu visinu do 17 m iznad terena: 6.3zce
1
10
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ce(z)
2 5
Rezultirajue optereenje vjetrom: 2
fderef mkN44.10.10.16.340.0cczcww
Slika 4 – Optereenje vjetrom 4.6 Temperatura Temperaturno djelovanje zbog razlika u temperaturi kod montae eline konstrukcije (otvoreni objekt) uzeto je u proraunu konstrukcije preko jednolike temperature ts =50°C. 4.7 Potres Potresne sile proraunate su pojednostavljenim postupkom prorauna. Graevina je smještena u 8. potresnoj zoni prema vaeoj seizmikoj karti. Usvojeno projektno ubrzanje tla je =0.2g. Graevina je temeljena na
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 72
glinovitom tlu visoke plastinosti nepoznate dubine, što odgovara klasi tla C („Duboke naslage dobro do srednje zbijenog pijeska, šljunka ili gline, debljine od nekoliko desetina do više stotina metara“), prema parametrima danim u geotehnikom elaboratu. Pretpostavlja se srednja klasa ponašanja: DCM (medium ductility):
0.2T;6.0T;20.0T 0.1 5.2


Faktor znaaja: 20.1 (zgrada poveane seizmike otpornosti). Faktor ponašanja q: wrd0 kkkqq 0q - osnovna vrijednost faktora ponašanja; 0.5q0 (okvirni sustav) dk - faktor klase duktilnosti; uzima se srednja klasa duktilnosti (M); 75.0kd rk - faktor pravilnosti konstrukcije; 0.1kr - pravilna konstrukcija wk - faktor loma, 0.1kw - okvirni sustav 75.30.10.175.00.5q
S (T)
Za seizmiki koeficijent bira se maksimalna vrijednost: TB < Ti < TC:
15.0 75.3 5.215.12.0
q STS 0
Graevina potresne sile preuzima obodnim zidovima, stupovima i gredama, te jezgrama. 4.8 Puzanje betona Vrijednost koeficijenta puzanja )t,t( 0 prema Dodatku B HRN ENV 1992-1-1:
0c00 t,tt,t 0 je osnovni koeficijent puzanja. Pretpostavlja se da e se konstrukcija znaajnije opteretiti 28 dana nakon
stvrdnjavanja betona. mm723h0
0cmRH0 tf
pri emu je: RH - koeficijent koji uzima u obzir relativnu vlanost
cmf - koeficijent koji uzima u obzir vrstou betona
0t - koeficijent koji uzima u obzir starost betona u trenutku nanošenja optereenja
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 73
223.1 7231.0 1008011
830.1488.0067.3223.10 5 Numeriki model konstrukcije Za potrebe prorauna nosive konstrukcije graevine izraeni su štapno-ploasti modeli. Posebno su napravljeni modeli za svaku dilataciju, jer su one i fiziki odvojene, osim na nivou temeljne ploe. Na temeljnoj ploi je adekvatno podešenim rubnim uvjetima simuliran kontinuitet. Model je optereen stalnim optereenjem (vlastita teina konstrukcije i nekonstrukcijskih elemenata) te korisnim optereenjem, pri emu su sva optereenja zadana kao raspodijeljena optereenja po ploama. Korisno optereenje je uveano za 20% (npr. u supermarketu na: 12.0 kN/m2), da bi se izbjeglo postavljanje pokretnog optereenja u najnepovoljnije poloaje. Rezultati numerikog prorauna su prikazani za pojedinane sluajeve optereenja, kao i za raunsko (granino, ultimativno) optereenje. Uobiajena kombinacija optereenja se dobiva kao kombinacija stalnog i pokretnog optereenja, te optereenja snijega i vjetra, prema izrazu:
e = 1.35 g + 1.5 (q + s + w) Izvanredna kombinacija optereenja se dobiva kao kombinacija stalnog i pokretnog optereenja te potresa, prema izrazu:
e = 1.0 g + 1.0 02 q + 1.0 Model je proraunat programskim paketom “Aspalathos” – program za analizu linijskih i ploastih sustava.
Slika 6 – Neki prikazi renderiranog numerikog modela graevine 6 Proraun meukatnih konstrukcija na vertikalna optereenja 6.1 Spregnuta ploa, „Hoesch aditive floor“ Hoesch Additive Floor (slika 7) je lagana stropna konstrukcija, oko 40% lakša od punih betonskih podova, potrebne visine presjeka su manje nego kod armirano-betonskih ploa. Hoesch limovi slue kao izgubljena oplata i nose sva optereenja u fazi izvedbe konstrukcije do ovršenja betonske ploe, nisu poduprti tijekom izvoenja. Betonska ploa se izvodi lijevanjem na licu mjesta.
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 74
Slika 7 – Hoesch Additive Floor
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
SK1 HEA320
G K
1 S
A C
A S
TI H
E M
80 0
G K1
S AC
AS TI
H EM
80 0
G K
1 S
AC A
S TI
H E
M 80
Slika 8 – Plan pozicija spregnutih nosaa i polaganja trapeznih limova
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 75
Proraun spregnute betonske konstrukcije proveden je sukladno europskim normama [6], [7] i [9], te tehnikom uputstvu proizvoaa trapeznih limova. Proraun spregnute betonske ploe:
Slika 9 – Detalji izvoenja spregnute ploe
6.2 Spregnuti nosai Glavni nosai spregnute meukatne konstrukcije projektirani su kao saasti nosai. Saasti nosai se izvode od valjanih ili zavarenih I profila rezanjem hrpta, razmicanjem i horizontalnim pomicanjem gornjeg dijela nosaa u
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 76
odnosu na donji te zavarivanjem istaknutih dijelova hrpta, ime se dobivaju nosai vee visine od izvornih I profila – slika 10.
Slika 10 – Saasti nosa Otvori u hrptu omoguuju nesmetan prolazak instalacija unutar visine nosaa ime se dodatno ne poveava visina konstrukcije. Glavni nosai spregnute meukatne konstrukcije projektirani su od vruevaljanih HE800M profila. Statiki sustav glavnih nosaa je kontinuirani nosa raspona 16.20 m, a raster glavnih nosaa je 8.10 m. Stabilnost protiv bonog izvijanja gornjeg pojasa konstrukcije osigurana je armiranobetonskom ploom u fazi korištenja konstrukcije. Stabilnost donjeg pojasa u podruju negativnih momenata osigurana je uz pomo kosnika prihvaenih na sekundarnu konstrukciju. Sekundarni nosai projektirani su od vruevaljanih profila: HE320A, HE450A, HE550A, zglobno oslonjenih na glavne nosae. Raspon sekundarnih nosaa je 8.10 m, a nalaze se na razmaku 4.05 m. Stabilnost protiv bonog izvijanja gornjeg pojasa sekundarne konstrukcije osigurana je armiranobetonskom ploom u fazi korištenja konstrukcije. Debljina armirano-betonske ploe iznosi 10 i 15 cm. Sprezanje elinih nosaa i armirano-betonske konstrukcije ostvareno je epastim modanicima tipa Nelson koji preuzimaju posminu silu na kontaktnoj površini elika i betona. Spojevi sekundarne i glavne konstrukcije projektirani su kao montani spojevi uz pomo vijaka kvalitete 10.9 pritegnutih punom silom pritezanja. Proraun spregnute konstrukcije izvršen je za 2 granina stanja: krajnje granino stanje i granino stanje uporabljivosti. Proraun uinka djelovanja za oba granina stanja proveden je kroz 3 faze: faza montae (elini nosa), faza s utjecajem puzanja betona (spregnuti nosa) i faza bez utjecaja puzanja betona (spregnuti nosa). Numeriki model za proraun konstrukcije po pojedinim fazama prikazan je na sljedeim slikama:
Slika 11 – Numeriki model za fazu montae
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 77
Slika 12 – Numeriki model za faze rada nakon ostvarenja spregnutog djelovanja
U fazi montae konstrukcija je optereena vlastitom teinom eline i armirano-betonske konstrukcije. U drugoj fazi konana konstrukcija je optereena dodatnim stalnim optereenjem i s 40% korisnoga optereenja, pri emu je ukljueno puzanje betona tlane ploe. U treoj fazi model je optereen s 60% korisnoga optereenja, puzanje betona nije ukljueno. Odnos korisnog optereenja u drugoj i treoj fazi definiran je na temelju iskustvenih saznanja projektanata konstrukcije na graevinama sline namjene.
Dimenzioniranje glavnog saastog nosaa za dokaz nosivosti krajnjeg graninog stanja izvršeno je kontrolom nosivosti elinog presjeka za negativni moment savijanja i pozitivni moment savijanja u fazi montae, koristei izraze iz [8] aneks N, spregnutog presjeka elik-beton za pojedine faze optereenja za pozitivni moment savijanja i kontrolom posmine veze izmeu elika i betona.
DIMENZIONIRANJE SAASTOG NOSAA - NEGATIVNI MOMENT
1. Rezne sile i kvaliteta materijala S355 (Fe 510)
MEd = 4180 kNm fy = 355 N/mm2
VEd = 1302 kN fu = 510 N/mm2
REd = 2604 kN - reakcija E = 210000 N/mm2
G = 80777 N/mm2
b = 303 mm hn = 1221 mm
bw = 1081 mm h0 = 814 mm
tf = 40 mm tw = 21 mm
a0 = 814 mm w = 407 mm
r = 30 mm hc = 1135 mm p = 1221 mm Wel,y= 16981 cm3 Wpl,y= 18124 cm3
Iy= 1036790 cm4 Iz= 18597 cm4
Iw= 64666064 cm6 IT= 1543 cm4
dw = 1141 mm b0 = w = 407 mm
h1 = 203.5 mm h2 = 203.5 mm
d1 = 163.5 mm d2 = 163.5 mm
Am = 15939.8 mm2 S1=S2= 9045827 mm3
Geometrijski uvjeti:
- uvjet zadovoljen
- uvjet zadovoljen
- uvjet zadovoljen
-uvjet zadovoljen
3. Otkazivanje poprenog presjeka na mjestu otvora
3.1. Raunska otpornost poprenog presjeka na poprenu silu
VT,Ed = 651 kN < Vpl,Rd = 796.3 kN - uvjet zadovoljen
n = 0.82
M
3
NM,Ed = 3682.8 kN < NT,Rd = 5144.2 kN - uvjet zadovoljen
n = 0.72
n = 0.15
MV,Ed= 529.91 kNm < MNV,Ed= 1698 kNm - uvjet zadovoljen
0
c M
h
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84
Glavni projekt trgovakog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton
Mati, I; Boko, I 78
4. Otkazivanje dijela hrpta izmeu otvora
4.1. Raunska otpornost presjeka na poprenu silu u horizontalnom smjeru - Vwp,Rd
Vwp,Ed = 1400.7 kN < Vwp,Rd = 1592.5 kN - uvjet zadovoljen
n = Vwp,Ed / Vwp,Rd = 0.880
38.76 < 48.82 - uvjet zadovoljen
c M
h / 2 3
p h
20 wp,Ed wp,Ed 1 2 3 el,Rd
hM V C C C M 2

n = 0.21
el,Rd0.6 M
5.1. Konstrukcijski zahtjevi
(1) ako je dw / tw ≤ 90 ε → ap = h0
(2) ako je dw / tw ≤ 90 ε → uz uvjet da je ap ≤ dw
dw / tw = 54.33 < 73.23
5.2. Otpornost hrpta na plastino gnjeenje
136.15 mm
303.88 mm
POTREBNO JE IZVESTI UKRUTE HRPTA
5.3. Otpornost hrpta na lokalno izboavanje
Ra,Ed = 2604 kN < Ra,Rd = 3634.3 kN - uvjet zadovoljen
w w p 0
d ta h 90
M1

s w fs t 2 t 2 r 2 2
2
w yw yf yw

w w


16973.89 kNm
C1 = 1.141 C2 = 0 k = 1.00 kw = 1.00 L = 405 cm g = cm
0.5959 αLT = 0.34 linija b
0.7449
0.8391
n = 0.91
M1
1
cr 1 2 22 2 w z

DIMENZIONIRANJE SAASTOG NOSAA - POZITIVNI MOMENT
1. Rezne sile i kvaliteta materijala S355 (Fe 510)
MEd = 1479 kNm fy = 355 N/mm2
VEd = 1302 kN fu = 510 N/mm2
REd = 2604 kN - reakcija E = 210000 N/mm2
G = 80777 N/mm2
b = 303 mm hn = 1221 mm
bw = 1081 mm h0 = 814 mm
tf = 40 mm tw = 21 mm
a0 = 814 mm w = 407 mm
r = 30 mm hc = 1135 mm p…