of 18 /18
Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84 Glavni projekt trgovačkog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije čelik-beton Matić, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 67 GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA „PORTANOVA“ U OSIJEKU: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ČELIK - BETON Irena Matić Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, student Ivica Boko Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, izvanredni profesor Sažetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovačkog centra Portanova u Osijeku. Cijela građevina je obrađena kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sačinjavaju jednu cjelinu. U ovom dijelu prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proračun spregnutih konstrukcija čelik - beton u građevini. Tlocrtna površina građevine je oko 24.000,00 m 2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto površina oko 79.000,00 m 2 . Građevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etaže. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija čelik- beton, čelični nosači oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je opterećenje od 10,0 kN/m 2 na ploči prizemlja – na mjestu Supermarketa i 5,0 kN/m 2 na ostalom dijelu. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u VIII seizmičku i I vjetrovnu zonu. Ključne riječi: trgovački centar; glavni projekt konstrukcije MAIN DESIGN OF SHOPPING MALL „PORTANOVA“ IN OSIJEK: COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES Abstract: The paper presents structural system of the shopping mall Portanova in Osijek. The whole building was treated through a few theses that together constitute a complete work. This section presents the concept of structure and calculation of composite steel and concrete structures in the building. Layout area of the building is approximately 24.000,00 m 2 (about 285x80 m) and a total gross area around 79.000,00 m 2 . The building is composed of one underground and three upper ground floors. Basement is fully constructed in reinforced concrete, and the floors are composite structures - steel and concrete, steel beams supported on concrete columns. The project request is a load of 10,0 kN/m 2 on the board floor - in Supermarket and 5,0 kN/m 2 in other parts. The building is located in the VIII seismic zone and I wind zone. Key words: shopping mall; main design of structure

GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA …e-gfos.gfos.hr/app/storage/protected/42-09-06-2017-10-55-08-gl... · Glavni projekt trgovačkog centra “Portanova” u Osijeku: Spregnute konstrukcije

 • Author
  builien

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of GLAVNI PROJEKT TRGOVAČKOG CENTRA...

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 67

  GLAVNI PROJEKT TRGOVAKOG CENTRA PORTANOVA U OSIJEKU: SPREGNUTE KONSTRUKCIJE ELIK - BETON Irena Mati Sveuilite u Splitu, Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije, student Ivica Boko Sveuilite u Splitu, Fakultet graevinarstva, arhitekture i geodezije, izvanredni profesor Saetak: U radu je prikazan dio projekta konstrukcije trgovakog centra Portanova u Osijeku. Cijela graevina je obraena kroz nekoliko diplomskih radova koji zajedno sainjavaju jednu cjelinu. U ovom dijelu prikazan je koncept cjelokupne konstrukcije i proraun spregnutih konstrukcija elik - beton u graevini. Tlocrtna povrina graevine je oko 24.000,00 m2 (cca 285x80 m), a ukupna bruto povrina oko 79.000,00 m2. Graevina se sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etae. Podrum je u potpunosti izveden u armiranom betonu, a katovi su spregnuta konstrukcija elik- beton, elini nosai oslonjeni na betonske stupove. Projektni zahtjev je optereenje od 10,0 kN/m2 na ploi prizemlja na mjestu Supermarketa i 5,0 kN/m2 na ostalom dijelu. Graevina se nalazi na lokaciji koja prema vaeim propisima spada u VIII seizmiku i I vjetrovnu zonu. Kljune rijei: trgovaki centar; glavni projekt konstrukcije MAIN DESIGN OF SHOPPING MALL PORTANOVA IN OSIJEK: COMPOSITE STEEL AND CONCRETE STRUCTURES Abstract: The paper presents structural system of the shopping mall Portanova in Osijek. The whole building was treated through a few theses that together constitute a complete work. This section presents the concept of structure and calculation of composite steel and concrete structures in the building. Layout area of the building is approximately 24.000,00 m2 (about 285x80 m) and a total gross area around 79.000,00 m2. The building is composed of one underground and three upper ground floors. Basement is fully constructed in reinforced concrete, and the floors are composite structures - steel and concrete, steel beams supported on concrete columns. The project request is a load of 10,0 kN/m2 on the board floor - in Supermarket and 5,0 kN/m2 in other parts. The building is located in the VIII seismic zone and I wind zone. Key words: shopping mall; main design of structure

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 68

  1 Uvod U radu je ukratko prikazan konstrukcijski sustav te detalji projektiranja i izvoenja spregnutih meukatnih konstrukcija elik - beton trgovakog centra Portanova u Osijeku. Graevina je smjetena na jugozapadnom dijelu prostora Retfala-jug u Osijeku. Tlocrtna povrina graevine je oko 24.000 m2, a ukupna korisna povrina oko 50.000 m2. Trgovaki centar Portanova se visinski sastoji od jedne podzemne i tri nadzemne etae. U podrumu zgrade projektirana je garaa, tehnike prostorije i spremita. Nadzemne etae predviene su za razne trgovake sadraje, kino dvorane i sadraje ugostiteljske namjene i zabavnog karaktera. Na dijelu drugog kata (krov 1. kata) projektirano je otvoreno parkiralite. Graevina se, u konstrukcijskom smislu, sastoji od 4 dilatacije koje su konstrukcijski potpuno odvojene, a nalaze se na zajednikoj temeljnoj ploi. Dilatacije 1 i 2 su dvoetane (garaa + dvije nadzemne etae), dilatacija 3 je dijelom dvoetana a dijelom troetana, a dilatacija 4 je troetana (garaa + tri nadzemne etae). Podna ploa je armiranobetonska, debljine 80 cm. Ova ploa je uglavnom neprekinuta, osim na mjestima poetka travelatora/eskalatora gdje je izvedeno udubljenje od 1.1 m i na mjestima liftova gdje je izvedeno udubljenje od 1.5 m. Ploa je armirana ipkastom armaturom u obje zone. Debljina ploe slui ujednaavanju optereenja na temeljnom tlu i eliminaciji mogueg diferencijalnog slijeganja. Konstrukcija ploe garae je armiranobetonska monolitna konstrukcija koja se sastoji od armiranobetonskih ploa (d=22 cm) koje su povezane gredama 65x60 cm (smjer sjever-jug) i 60x60 cm (smjer istok-zapad). Na pojedinim mjestima izvedena je greda dimenzija 60/80 cm na koju se naslanjaju stupovi. Garaa je djelomino ukopana i kao takva ukruena obodnim zidovima i nasipom zemlje za horizontalna optereenja. Uz to, tlocrtna povrina ima relativno jednoliko raspodijeljene jezgre (stubita, liftovi, travelatori). Vertikalni nosivi sustav su stupovi dimenzija 90x60 (na mjestima gdje se oni nastavljaju u prizemlju), tj. stupovi dimenzija 60x60 cm (na mjestima gdje zavravaju na nivou prizemlja). Osim ovih stupova, na pojedinim mjestima su izvedeni stupovi 40x40 koji pridravaju fasadu. Za osnovni raster objekta na etaama predvien je raster 16.20 8.10 m (svaki drugi stup iz garae se ukida u smjeru sjever-jug). Kao meukatna konstrukcija predviena je spregnuta konstrukcija elik beton. elini nosai projektirani su kao saasti nosai HE800M visine 1221 mm (nosai dobiveni rezanjem vruevaljanih irokopojasnih I profila, te ponovno varenih) na rasponu od 16.20 m. Sekundarnu nosivu konstrukciju na rasponu 8.10 m sainjavaju vruevaljani irokopojasni HE320A, na meusobnom osnom razmaku od 4.05 m. Betonska ploa je izvedena lijevanjem na licu mjesta u oplati koju sainjavaju profilirani limovi Hoesch Additive Floor bez podupiranja i koji ostaju kao trajna oplata. Materijal izrade betonske ploe je beton kvalitete C 30/37 (MB-40), a materijal za izradu eline konstrukcije je elik S355JR. Projektni zahtjev je optereenje od 10.0 kN/m2 na ploi prizemlja na mjestu supermarketa i 5.0 kN/m2 na ostalom dijelu. Graevina se nalazi na lokaciji koja prema vaeim propisima pripada u VIII seizmiku zonu i I vjetrovnu zonu. 2 Koncept konstrukcije graevine Idejno arhitektonsko rjeenje odraz je prirode i lokalnog okruenja. Graevina je zamiljena u obliku tri velike stijene koje se odmaraju na tlu. Iskrivljenost ploha proelja i nepravilnost (razvedenost) tlocrta doveli su do odabranog konstrukcijskog rjeenja meukatnih konstrukcija spregnuta konstrukcija elik - beton!

  Dakle, kao konstrukcijsko rjeenje odabrana je monolitna betonska konstrukcija u podrumu i spregnuta konstrukcija elik beton na katovima. Ovo rjeenje prikazano je u nastavku na numerikom modelu za dilataciju D1.

  Konstrukcija podruma je relativno pravilna: armiranobetonska ploa oslonjena na sustav armiranobetonskih greda u oba smjera. Konstrukcija 1. kata je takoer uglavnom pravilna (raster 16.20 x 8.10 m): spregnuta konstrukcija elik beton, a ispresijecana je kosim mall-ovima. Na 2. katu nastavlja se tlocrt 1. kata uglavnom pravilna konstrukcija (raster 16.20 x 8.10 m): spregnuta konstrukcija elik beton, ispresijecana kosim mall-ovima.

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 69

  Slika 1 Dilatacija D1 potpuni render konstrukcije 3 Konstrukcijski materijali Za izgradnju betonskog dijela graevine koristi se beton projektiranog sastava, razreda tlane vrstoe normalnog betona C 30/37 (MB-40), a sve prema "Tehnikim propisima za betonske konstrukcije" ("TPBK" N.N. 101/05; 74/06; 85/06; 64/07). Kao armatura koristi se betonski elik B 500 (tip B, prema TPBK) za sve elemente, u obliku ipki ili mrea. Zatitni slojevi betona do armature iznose 2.0 5.0 cm. Za eline konstrukcije koriste se elini vrue valjani profili i limovi prema HRN C.B0.500 za ope konstrukcijske elike i prema HRN EN 10025-2:2007 elik S355JR. 4 Optereenja na konstrukciju 4.1 Stalno optereenje (vlastita teina konstrukcijskih elemenata) Ukljueno je kroz numeriki model. 4.2 Dodatno stalno optereenje (teine nekonstrukcijskih elemenata) (Napomena: Prikazano je dodatno stalno optereenje za supermarket)

  d (m) (kN/m3) d

  Zavrni sloj poda 0.025 25.0 0.60

  AB estrih 0.08 25.0 2.00

  Termoizolacija (prosjeno 10.0 cm) 0.10 5.0 0.50

  Hidroizolacija 0.02 20.0 0.40

  Ukupno dodatno stalno optereenje: g = 3.50 (kN/m2)

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 70

  4.3 Korisno optereenje q = 10.0 (kN/m2) supermarket q = 5.0 (kN/m2) ostali prostori Napomena: Nije napravljena kombinacija optereenja, tj. postavljanje pokretnog optereenja u najkritinije poloaje, ve je pokretno optereenje uveano za 20%. 4.4 Snijeg Osijek se nalazi na oko 94 m n.m. Prema prijedlogu NAD-a i istraivanja optereenja snijegom na podruju Republike Hrvatske [11], te preporukama europske norme ENV 1991-2-3:1995, uzima se karakteristino optereenje snijegom (nadmorska visina do 100 m n.m.): 20 mkN10.1s .

  0.350.500.700.901.152.703.303.954.655.406.207.057.958.909.90

  10.9512.0513.20

  0.450.801.201.652.152.703.303.954.655.406.207.057.958.909.90

  10.9512.0513.20

  1.101.401.752.202.653.153.704.254.905.556.257.007.808.659.50

  10.4011.40

  -

  1.101.301.551.802.052.352.652.953.253.603.954.30

  ------

  100200300400500600700800900

  100011001200130014001500160017001800

  IV. podruje

  III. podruje

  II. podruje

  I. podruje

  Nadmorska visina do (m)

  0.350.500.700.901.152.703.303.954.655.406.207.057.958.909.90

  10.9512.0513.20

  0.450.801.201.652.152.703.303.954.655.406.207.057.958.909.90

  10.9512.0513.20

  1.101.401.752.202.653.153.704.254.905.556.257.007.808.659.50

  10.4011.40

  -

  1.101.301.551.802.052.352.652.953.253.603.954.30

  ------

  100200300400500600700800900

  100011001200130014001500160017001800

  IV. podruje

  III. podruje

  II. podruje

  I. podruje

  Nadmorska visina do (m)

  Slika 2 Optereenje snijegom 4.5 Vjetar Optereenje vjetrom odabrano je prema: EC1, Dio 2-4: Djelovanja vjetra i europskoj prednormi ENV 1991-2-4: Djelovanja na konstrukcije optereene vjetrom, te nacionalnom dokumentu za primjenu u Republici Hrvatskoj. Graevina se nalazi u Osijeku (Osjeko-baranjska upanija), na poziciji gdje je uglavnom nezatiena od djelovanja vjetra. Prema navedenim normama, lokacija je smjetena u I podruju djelovanja vjetra, te je osnovno djelovanje vjetra:

  sm5.250.2216.10.10.1vCCCv16.1160001.00.1a001.00.1C

  .m.nm160aa001.00.1C

  0.1C0.1C

  sm0.22v

  0alttemdirref

  salt

  s

  salt

  tem

  dir

  0

  3zr

  222

  22ref

  zrref

  mkg25.1

  mkN406.0m1

  smkg4.4065.25

  225.1v

  2w

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 71

  Djelovanje vjetra na visini 9 m iznad tla:

  20rreftrref

  mkN400.0406.00.1987.0406.00.105.00.9ln19.0406.00.1zzlnkwzczcw

  Koeficijent sile: 00.1c f

  Dinamiki koeficijent sile: 0.1dc (iz dijagrama)

  Koeficijent poloaja zce za kategoriju terena II i prosjenu visinu do 17 m iznad terena: 6.3zce

  1

  10

  100

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ce(z)

  25

  20

  50

  IIIIIIIV

  10

  100200

  z (m)

  Slika 3 Koeficijent poloaja ce(z)

  Rezultirajue optereenje vjetrom: 2fderef mkN44.10.10.16.340.0cczcww

  Slika 4 Optereenje vjetrom 4.6 Temperatura Temperaturno djelovanje zbog razlika u temperaturi kod montae eline konstrukcije (otvoreni objekt) uzeto je u proraunu konstrukcije preko jednolike temperature ts =50C. 4.7 Potres Potresne sile proraunate su pojednostavljenim postupkom prorauna. Graevina je smjetena u 8. potresnoj zoni prema vaeoj seizmikoj karti. Usvojeno projektno ubrzanje tla je =0.2g. Graevina je temeljena na

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 72

  glinovitom tlu visoke plastinosti nepoznate dubine, to odgovara klasi tla C (Duboke naslage dobro do srednje zbijenog pijeska, ljunka ili gline, debljine od nekoliko desetina do vie stotina metara), prema parametrima danim u geotehnikom elaboratu. Pretpostavlja se srednja klasa ponaanja: DCM (medium ductility):

  0.2T;6.0T;20.0T0.15.2

  15.1S

  2.0ga

  DCB

  0

  g

  Faktor znaaja: 20.1 (zgrada poveane seizmike otpornosti). Faktor ponaanja q: wrd0 kkkqq 0q - osnovna vrijednost faktora ponaanja; 0.5q0 (okvirni sustav) dk - faktor klase duktilnosti; uzima se srednja klasa duktilnosti (M); 75.0kd rk - faktor pravilnosti konstrukcije; 0.1kr - pravilna konstrukcija wk - faktor loma, 0.1kw - okvirni sustav 75.30.10.175.00.5q

  S (T)

  T

  d

  TB TC TD0

  a Sg

  S g 0q

  Za seizmiki koeficijent bira se maksimalna vrijednost: TB < Ti < TC:

  15.075.35.215.12.0

  qSTS 0id

  Graevina potresne sile preuzima obodnim zidovima, stupovima i gredama, te jezgrama. 4.8 Puzanje betona Vrijednost koeficijenta puzanja )t,t( 0 prema Dodatku B HRN ENV 1992-1-1:

  0c00 t,tt,t 0 je osnovni koeficijent puzanja. Pretpostavlja se da e se konstrukcija znaajnije opteretiti 28 dana nakon

  stvrdnjavanja betona. mm723h0

  0cmRH0 tf

  pri emu je: RH - koeficijent koji uzima u obzir relativnu vlanost

  cmf - koeficijent koji uzima u obzir vrstou betona 0t - koeficijent koji uzima u obzir starost betona u trenutku nanoenja optereenja

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 73

  223.17231.01008011

  h1.0100RH11

  330

  RH

  067.330

  8.16f

  8.16fcm

  cm

  488.0281.01

  t1.01t 20.020.0

  00

  830.1488.0067.3223.10 5 Numeriki model konstrukcije Za potrebe prorauna nosive konstrukcije graevine izraeni su tapno-ploasti modeli. Posebno su napravljeni modeli za svaku dilataciju, jer su one i fiziki odvojene, osim na nivou temeljne ploe. Na temeljnoj ploi je adekvatno podeenim rubnim uvjetima simuliran kontinuitet. Model je optereen stalnim optereenjem (vlastita teina konstrukcije i nekonstrukcijskih elemenata) te korisnim optereenjem, pri emu su sva optereenja zadana kao raspodijeljena optereenja po ploama. Korisno optereenje je uveano za 20% (npr. u supermarketu na: 12.0 kN/m2), da bi se izbjeglo postavljanje pokretnog optereenja u najnepovoljnije poloaje. Rezultati numerikog prorauna su prikazani za pojedinane sluajeve optereenja, kao i za raunsko (granino, ultimativno) optereenje. Uobiajena kombinacija optereenja se dobiva kao kombinacija stalnog i pokretnog optereenja, te optereenja snijega i vjetra, prema izrazu:

  e = 1.35 g + 1.5 (q + s + w) Izvanredna kombinacija optereenja se dobiva kao kombinacija stalnog i pokretnog optereenja te potresa, prema izrazu:

  e = 1.0 g + 1.0 02 q + 1.0 Model je proraunat programskim paketom Aspalathos program za analizu linijskih i ploastih sustava.

  Slika 6 Neki prikazi renderiranog numerikog modela graevine 6 Proraun meukatnih konstrukcija na vertikalna optereenja 6.1 Spregnuta ploa, Hoesch aditive floor Hoesch Additive Floor (slika 7) je lagana stropna konstrukcija, oko 40% laka od punih betonskih podova, potrebne visine presjeka su manje nego kod armirano-betonskih ploa. Hoesch limovi slue kao izgubljena oplata i nose sva optereenja u fazi izvedbe konstrukcije do ovrenja betonske ploe, nisu poduprti tijekom izvoenja. Betonska ploa se izvodi lijevanjem na licu mjesta.

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 74

  Slika 7 Hoesch Additive Floor

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK1

  SAC

  ASTI

  HEM

  800

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK1

  SA

  CAS

  TI H

  EM80

  0

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0 SK1 HEA550

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320 SK1 HEA320

  SK2 HEA450SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0G

  K1

  SA

  CA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  AC

  ASTI

  HEM

  800

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  SK3 HEA550

  SK3 HEA550

  SK3 HEA550

  SK3 HEA550

  SK3 HEA550

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  GK

  1S

  ACA

  STI

  HE

  M80

  0

  GK

  1S

  AC

  ASTI

  HE

  M80

  0

  GK

  1

  GK

  1S

  AC

  AS

  TI H

  EM

  800

  SK1 HEA320SK1 HEA320

  SK1 HEA320SK1 HEA320

  SK1 HEA320

  SK2 HEA450

  GK

  1S

  AC

  ASTI

  HEM

  800

  GK

  1S

  AC

  AST

  I HEM

  800

  SK3 HEA320

  SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  8100 8100 8100 8100

  3750

  300

  3750

  300

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  3750

  300

  SK1

  SK3 HEA550

  SK2 HEA450 SK2 HEA450

  SK1 HEA320

  Detalj 3

  Detalj 4

  Slika 8 Plan pozicija spregnutih nosaa i polaganja trapeznih limova

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 75

  Proraun spregnute betonske konstrukcije proveden je sukladno europskim normama [6], [7] i [9], te tehnikom uputstvu proizvoaa trapeznih limova. Proraun spregnute betonske ploe:

  Slika 9 Detalji izvoenja spregnute ploe

  6.2 Spregnuti nosai Glavni nosai spregnute meukatne konstrukcije projektirani su kao saasti nosai. Saasti nosai se izvode od valjanih ili zavarenih I profila rezanjem hrpta, razmicanjem i horizontalnim pomicanjem gornjeg dijela nosaa u

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 76

  odnosu na donji te zavarivanjem istaknutih dijelova hrpta, ime se dobivaju nosai vee visine od izvornih I profila slika 10.

  Slika 10 Saasti nosa Otvori u hrptu omoguuju nesmetan prolazak instalacija unutar visine nosaa ime se dodatno ne poveava visina konstrukcije. Glavni nosai spregnute meukatne konstrukcije projektirani su od vruevaljanih HE800M profila. Statiki sustav glavnih nosaa je kontinuirani nosa raspona 16.20 m, a raster glavnih nosaa je 8.10 m. Stabilnost protiv bonog izvijanja gornjeg pojasa konstrukcije osigurana je armiranobetonskom ploom u fazi koritenja konstrukcije. Stabilnost donjeg pojasa u podruju negativnih momenata osigurana je uz pomo kosnika prihvaenih na sekundarnu konstrukciju. Sekundarni nosai projektirani su od vruevaljanih profila: HE320A, HE450A, HE550A, zglobno oslonjenih na glavne nosae. Raspon sekundarnih nosaa je 8.10 m, a nalaze se na razmaku 4.05 m. Stabilnost protiv bonog izvijanja gornjeg pojasa sekundarne konstrukcije osigurana je armiranobetonskom ploom u fazi koritenja konstrukcije. Debljina armirano-betonske ploe iznosi 10 i 15 cm. Sprezanje elinih nosaa i armirano-betonske konstrukcije ostvareno je epastim modanicima tipa Nelson koji preuzimaju posminu silu na kontaktnoj povrini elika i betona. Spojevi sekundarne i glavne konstrukcije projektirani su kao montani spojevi uz pomo vijaka kvalitete 10.9 pritegnutih punom silom pritezanja. Proraun spregnute konstrukcije izvren je za 2 granina stanja: krajnje granino stanje i granino stanje uporabljivosti. Proraun uinka djelovanja za oba granina stanja proveden je kroz 3 faze: faza montae (elini nosa), faza s utjecajem puzanja betona (spregnuti nosa) i faza bez utjecaja puzanja betona (spregnuti nosa). Numeriki model za proraun konstrukcije po pojedinim fazama prikazan je na sljedeim slikama:

  Slika 11 Numeriki model za fazu montae

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 77

  Slika 12 Numeriki model za faze rada nakon ostvarenja spregnutog djelovanja

  U fazi montae konstrukcija je optereena vlastitom teinom eline i armirano-betonske konstrukcije. U drugoj fazi konana konstrukcija je optereena dodatnim stalnim optereenjem i s 40% korisnoga optereenja, pri emu je ukljueno puzanje betona tlane ploe. U treoj fazi model je optereen s 60% korisnoga optereenja, puzanje betona nije ukljueno. Odnos korisnog optereenja u drugoj i treoj fazi definiran je na temelju iskustvenih saznanja projektanata konstrukcije na graevinama sline namjene.

  Dimenzioniranje glavnog saastog nosaa za dokaz nosivosti krajnjeg graninog stanja izvreno je kontrolom nosivosti elinog presjeka za negativni moment savijanja i pozitivni moment savijanja u fazi montae, koristei izraze iz [8] aneks N, spregnutog presjeka elik-beton za pojedine faze optereenja za pozitivni moment savijanja i kontrolom posmine veze izmeu elika i betona.

  DIMENZIONIRANJE SAASTOG NOSAA - NEGATIVNI MOMENT

  1. Rezne sile i kvaliteta materijalaS355 (Fe 510)

  MEd = 4180 kNm fy = 355 N/mm2

  VEd = 1302 kN fu = 510 N/mm2

  REd = 2604 kN - reakcija E = 210000 N/mm2

  G = 80777 N/mm2

  2. Geometrijske karakteristike saastog nosaa

  b = 303 mm hn = 1221 mmbw = 1081 mm h0 = 814 mmtf = 40 mm tw = 21 mma0 = 814 mm w = 407 mmr = 30 mm hc = 1135 mmp = 1221 mmWel,y= 16981 cm

  3 Wpl,y= 18124 cm3

  Iy= 1036790 cm4 Iz= 18597 cm

  4

  Iw= 64666064 cm6 IT= 1543 cm

  4

  dw = 1141 mm b0 = w = 407 mmh1 = 203.5 mm h2 = 203.5 mmd1 = 163.5 mm d2 = 163.5 mmAm = 15939.8 mm

  2 S1=S2= 9045827 mm3

  Geometrijski uvjeti:

  - uvjet zadovoljen

  - uvjet zadovoljen

  - uvjet zadovoljen

  -uvjet zadovoljen

  0 wh 0.75 d

  1 wd 0.10 d

  0 0a h

  bw1 =

  134

  h0=8

  14bw

  2 =13

  4

  hn=1

  221

  bw=1

  081

  dw=1

  141

  tf =40

  tw=21

  d1=1

  64

  h1=2

  04

  d2=1

  64

  h2=2

  04

  0 00.25 a w 0.5 a

  3. Otkazivanje poprenog presjeka na mjestu otvora

  3.1. Raunska otpornost poprenog presjeka na poprenu silu

  VT,Ed = 651 kN < Vpl,Rd = 796.3 kN - uvjet zadovoljen

  n = 0.82

  0

  1 w yT,Ed Ed pl,Rd

  M

  h t fV 0.5 V V

  3

  3.2. Raunska otpornost poprenog presjeka na uzdunu silu - NT,Rd

  NM,Ed = 3682.8 kN < NT,Rd = 5144.2 kN - uvjet zadovoljen

  n = 0.72

  3.3. Raunska otpornost poprenog presjeka na savijanje - MV,Rd

  SMV,Ed= 529.91 kNm < SMV,Rd= 3483.4 kNm - uvjet zadovoljen

  n = 0.15

  3.4. Raunska otpornost poprenog presjeka za interakciju djelovanja (M-N-V)

  MV,Ed= 529.91 kNm < MNV,Ed= 1698 kNm - uvjet zadovoljen

  0

  Ed m yM,Ed T,R d

  c M

  M A fN N

  h

  V,Ed 0 Ed V ,RdM b V M

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 78

  4. Otkazivanje dijela hrpta izmeu otvora

  4.1. Raunska otpornost presjeka na poprenu silu u horizontalnom smjeru - Vwp,Rd

  Vwp,Ed = 1400.7 kN < Vwp,Rd = 1592.5 kN - uvjet zadovoljen

  n = Vwp,Ed / Vwp,Rd = 0.880

  4.2. Raunska otpornost presjeka na moment savijanja

  38.76 < 48.82 - uvjet zadovoljen

  (1) 1.50

  (2)38.76

  13.39

  4.89

  8.57

  0

  T,Ed ywp,Ed wp,Rd w

  c M

  V p fV V w t

  h / 2 3

  0

  w

  h 60t

  wp,Ed el,RdM 0.6 M 0

  ph

  0

  w

  ht

  21C 5.097 0.1464 0.00174

  22C 1.441 0.0625 0.000683

  23C 3.645 0.0853 0.00108

  20wp,Ed wp,Ed 1 2 3 el,RdhM V C C C M2

  (1) Mwp,Ed = 570.07 kNm < 2756.22 kNm

  (2) Mwp,Ed = 570.07 kNm < 3288.14 kNm

  n = 0.21

  21 2 3 el,RdC C C M

  el,Rd0.6 M

  5. Otpornost poprenog presjeka na djelovanje poprenog optereenja

  5.1. Konstrukcijski zahtjevi

  (1) ako je dw / tw 90 ap = h0

  (2) ako je dw / tw 90 uz uvjet da je ap dw

  dw / tw = 54.33 < 73.23

  ap = 814.00 mm - minimalna duljina punog hrpta od leaja

  5.2. Otpornost hrpta na plastino gnjeenje

  136.15 mm

  303.88 mm

  Ry,Ed = 2604 kN > Ry,Rd = 1952.4 kN - UVJET NIJE ZADOVOLJEN

  POTREBNO JE IZVESTI UKRUTE HRPTA

  5.3. Otpornost hrpta na lokalno izboavanje

  Ra,Ed = 2604 kN < Ra,Rd = 3634.3 kN - uvjet zadovoljen

  w wp 0

  d ta h90

  s y w ywy ,Rd

  M1

  s 0.5 s t fR

  s w fs t 2 t 2 r 2 2 2

  yf yff,Ed M0fy f

  w yw yf yw

  f fbs 2 t 1t f f f

  2 sf fa,Rd w yw M1

  w w

  st tR 0.5 t E f 3t t d

  6. Otpornost saastih nosaa na bono-torzijsko izvijanje

  16973.89 kNm

  C1 = 1.141 C2 = 0 k = 1.00 kw = 1.00L = 405 cm g = cm

  0.5959LT = 0.34 linija b

  0.7449

  0.8391

  My,Ed = 4180.0 kNm < Mb,Rd = 4598.4 kNm

  n = 0.91

  yy,Ed b,Rd LT y

  M1

  fM M W

  LT 2 2LT LT LT

  1

  y yLT

  cr

  W fM

  2 222tz

  cr 1 2 22 2w z

  k L G IEI kM C C g C gk EIk L

  2LT LT LT LT0.5 1 0.2

  DIMENZIONIRANJE SAASTOG NOSAA - POZITIVNI MOMENT

  1. Rezne sile i kvaliteta materijalaS355 (Fe 510)

  MEd = 1479 kNm fy = 355 N/mm2

  VEd = 1302 kN fu = 510 N/mm2

  REd = 2604 kN - reakcija E = 210000 N/mm2

  G = 80777 N/mm2

  2. Geometrijske karakteristike saastog nosaa

  b = 303 mm hn = 1221 mmbw = 1081 mm h0 = 814 mmtf = 40 mm tw = 21 mma0 = 814 mm w = 407 mmr = 30 mm hc = 1135 mmp = 1221 mmWel,y= 16981 cm

  3 Wpl,y= 18124 cm3

  Iy= 1036790 cm4 Iz= 18597 cm

  4

  Iw= 64666064 cm6 IT= 1543 cm

  4

  dw = 1141 mm b0 = w = 407 mmh1 = 203.5 mm h2 = 203.5 mmd1 = 163.5 mm d2 = 163.5 mmAm = 15939.8 mm

  2 S1=S2= 9045827 mm3

  Geometrijski uvjeti:

  - uvjet zadovoljen

  - uvjet zadovoljen

  - uvjet zadovoljen

  -uvjet zadovoljen

  0 wh 0.75 d

  1 wd 0.10 d

  0 0a h

  bw1 =

  134

  h0=8

  14bw

  2 =13

  4

  hn=1

  221

  bw=1

  081

  dw=1

  141

  tf =40

  tw=21

  d1=1

  64

  h1=2

  04

  d2=1

  64

  h2=2

  04

  0 00.25 a w 0.5 a

  3. Otkazivanje poprenog presjeka na mjestu otvora

  3.1. Raunska otpornost poprenog presjeka na poprenu silu

  VT,Ed = 651 kN < Vpl,Rd = 796.3 kN - uvjet zadovoljen

  n = 0.82

  0

  1 w yT ,Ed Ed pl,Rd

  M

  h t fV 0.5 V V

  3

  3.2. Raunska otpornost poprenog presjeka na uzdunu silu - NT,Rd

  NM,Ed = 1303.1 kN < NT,Rd = 5144.2 kN - uvjet zadovoljen

  n = 0.25

  3.3. Raunska otpornost poprenog presjeka na savijanje - MV,Rd

  SMV,Ed= 529.91 kNm < SMV,Rd= 3483.4 kNm - uvjet zadovoljen

  n = 0.15

  3.4. Raunska otpornost poprenog presjeka za interakciju djelovanja (M-N-V)

  MV,Ed= 529.91 kNm < MNV,Ed= 3259.9 kNm - uvjet zadovoljen

  0

  Ed m yM,Ed T,Rd

  c M

  M A fN N

  h

  V,Ed 0 Ed V ,RdM b V M

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 79

  4. Otkazivanje dijela hrpta izmeu otvora

  4.1. Raunska otpornost presjeka na poprenu silu u horizontalnom smjeru - Vwp,Rd

  Vwp,Ed = 1400.7 kN < Vwp,Rd = 1592.5 kN - uvjet zadovoljen

  n = Vwp,Ed / Vwp,Rd = 0.880

  4.2. Raunska otpornost presjeka na moment savijanja

  38.76 < 48.82 - uvjet zadovoljen

  (1) 1.50

  (2)38.76

  13.39

  4.89

  8.57

  0

  T,Ed ywp,Ed wp,R d w

  c M

  V p fV V w t

  h / 2 3

  0

  w

  h 60t

  wp,Ed el,RdM 0.6 M 0

  ph

  0

  w

  ht

  21C 5.097 0.1464 0.00174

  22C 1.441 0.0625 0.000683

  23C 3.645 0.0853 0.00108

  20wp,Ed wp,Ed 1 2 3 el,RdhM V C C C M2

  (1) Mwp,Ed = 570.07 kNm < 2756.22 kNm

  (2) Mwp,Ed = 570.07 kNm < 3288.14 kNm

  n = 0.21

  21 2 3 el,RdC C C M

  el,Rd0.6 M

  5. Otpornost poprenog presjeka na djelovanje poprenog optereenja

  5.1. Konstrukcijski zahtjevi

  (1) ako je dw / tw 90 ap = h0

  (2) ako je dw / tw 90 uz uvjet da je ap dw

  dw / tw = 54.33 < 73.23

  ap = 814.00 mm - minimalna duljina punog hrpta od leaja

  5.2. Otpornost hrpta na plastino gnjeenje

  136.15 mm

  303.88 mm

  Ry,Ed = 2604 kN > Ry,Rd = 1952.4 kN - UVJET NIJE ZADOVOLJEN

  POTREBNO JE IZVESTI UKRUTE HRPTA

  5.3. Otpornost hrpta na lokalno izboavanje

  Ra,Ed = 2604 kN < Ra,Rd = 3634.3 kN - uvjet zadovoljen

  w wp 0

  d ta h90

  s y w ywy,Rd

  M1

  s 0.5 s t fR

  s w fs t 2 t 2 r 2 2 2

  yf yff,Ed M0fy f

  w yw yf yw

  f fbs 2 t 1t f f f

  2 sf fa,Rd w yw M1

  w w

  st tR 0.5 t E f 3t t d

  6. Otpornost saastih nosaa na bono-torzijsko izvijanje

  16973.89 kNm

  C1 = 1.141 C2 = 0 k = 1.00 kw = 1.00L = 405 cm g = cm

  0.5959LT = 0.34 linija b

  0.7449

  0.8391

  My,Ed = 1479.0 kNm < Mb,Rd = 4598.4 kNm

  n = 0.32

  yy,Ed b,Rd LT y

  M1

  fM M W

  LT 2 2LT LT LT

  1

  y yLT

  cr

  W fM

  2 222tz

  cr 1 2 22 2w z

  k L G IEI kM C C g C gk EIk L

  2LT LT LT LT0.5 1 0.2

  DIMENZIONIRANJE SPREGNUTOG SAASTOG NOSAA - POZITIVNI MOMENT

  PROFIL A tw tf WY IY IIY WZ IZ IIZ318.95 21 40 16965.84 1035765 56.99 1227.45 18595.9 7.64

  Msd = 310900 kNcmBetonska ploa: d = 15 cm - visina AB ploe

  2be = 415 cm - sudjelujua irina AB ploe

  elik: fy = 35.5 kN/cm2 E = 21000 kN/cm2

  Beton: fck = 3.0 kN/cm2 E = 3200 kN/cm2 C 30/37

  Uvjet:

  6054.93 < 6225.00 NUL - LINIJA LEI U AB PLOI

  - Udaljenost nul-linije od gornjeg ruba betonske ploe: xp = 14.59 cm

  - Odreivanje raunskog momenta plastine otpornosti poprenog presjeka:

  Mpl,Rd = 707721 kNcm > Msd = 310900 kNcm Popreni presjek zadovoljava

  n = 0.44 = 44 %

  y c ae

  ck a

  f A2 b d

  f

  ukn = 0.32 + 0.44 = 0.76

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 80

  Proraun modanika 15

  0

  150

  106

  GK1 Saasti HEM800

  25 25

  303

  Dimenzioniranje glavnog saastog nosaa za dokaz nosivosti graninog stanja uporabljivosti izvreno je kontrolom progiba nosaa u polovici raspona za pojedine faze optereenja.

  g

  g uk

  k

  f =20.7mm;16000f =11.8mm; f = 52.5mm < =53.3mm

  300f =20.0mm

  Nastavak glavnog saastog nosaa projektiran je iz uvjeta proizvodne duine nosaa od 16000 mm, a u

  podruju nul toaka momentnog dijagrama.

  9488

  8811

  187

  8711

  187

  8711

  188

  8894

  1221

  O25

  5080 137 8050

  397

  # 40

  # 40

  10

  10

  1010

  1010

  1010

  10

  # 15

  # 15

  # 15

  # 15

  # 15

  1425

  1060

  15

  15

  10 10

  15

  Slika 13 Nastavak glavnog saastog nosaa

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 81

  Detalji izvedbe eline konstrukcije prikazani su na sljedeim slikama:

  Slika 14 Priprema eline konstrukcije u radionici

  Slika 15 Montaa glavnog saastog nosaa

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 82

  Slika 16 Montaa sekundarnog nosaa

  Beton I faze

  O 133/12.5 O 133/12.5

  Beton I faze

  GK1 Saasti HEM800

  SK1 HEA320

  GK1

  O 133/12.5 O 133/12.5

  armatura stupa armatura stupa

  Slika 17 - Detalj spajanja glavnog nosaa s armiranobetonskim stupom

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 83

  Slika 18 Detalj zavarivanja vilica na elini nosa prije betoniranja 7 Zakljuak U radu je prikazan proraun meukatne spregnute konstrukcije jedne dilatacije trgovakog centra Portanova u Osijeku. Dokaz nosivosti glavnih saastih i sekundarnih vruevaljanih nosaa izvren je kontrolom dva granina stanja: krajnjem graninom stanju KGS i graninom stanju uporabljivosti GSU, sukladno europskim normama [6], [7], [8] i [9]. U radu se daje detaljan prikaz izvedbe meukatne eline konstrukcije graevine u radionici i montae na gradilitu. Dat je prikaz karakteristinih detalja spoja glavnih saastih nosaa s armiranobetonskim stupom, nastavak glavnih saastih nosaa, kao i spoj sekundarnih nosaa na glavne nosae. Literatura [1] Poslovno-trgovaki centar Portanova Osijek Glavni projekt Projekt konstrukcija, Aspalathosoft d.o.o.,

  Split, Oznaka projekta 2008-13/2, 2009. (6. knjiga), projektant konstrukcije: SLOBODAN BLANUA, dipl.ing.gra.

  [2] Poslovno Trgovaki centar Portanova Osijek Arhitektonski projekt CHAPMAN TAYLOR ARCHITETTI SRL, Studio d' Architettura, Piazzetta Pattari 1, Milano Italia, autor idejnog rjeenja: ALESSANDRO STROLIGO, dipl.ing.arh.

  [3] Poslovno-trgovaki centar Portanova Osijek Arhitektonski projekt STUDIO XXL d.o.o., Ivana Luia 2a, HR-10000 Zagreb, glavni projektant: VEDRAN LINKE, dipl.ing.arh.

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6

 • Broj 3, godina 2011 Stranice 67-84

  Glavni projekt trgovakog centra Portanova u Osijeku: Spregnute konstrukcije elik-beton

  Mati, I; Boko, I http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6 84

  [4] Aspalathos - program za linearnu statiku i modalnu analizu tapnih i ploastih konstrukcija, Uputstvo za upotrebu, Aspalathosoft d.o.o., Split, 2001.

  [5] HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije Dio 1-1: Opa djelovanja: Gustoe, vlastite teine, korisna optereenja

  [6] HRN ENV 1992-1-1 Proraun betonskih konstrukcija Dio 1-1: Opa pravila i pravila za zgrade [7] ENV 1993-1-1 Proraun elinih konstrukcija Dio 1-1: Opa pravila i pravila za zgrade [8] ENV 1993-1-1 / A2 Proraun elinih konstrukcija Dio 1-1: Opa pravila i pravila za zgrade [9] ENV 1994-1-1 Proraun spregnutih konstrukcija elik-beton Dio 1-1: Opa pravila i pravila za zgrade [10] HRN ENV 1998-1-1 Proraun konstrukcija na potres Dio 1-1: Opa pravila, seizmika djelovanja i pravila za

  zgrade [11] Zaninovi, K.; Gaji-apka, M.; Androi, B.; Deba, I.; Dujmovi, D.: Odreivanje karakteristinog

  optereenja snijegom, Graevinar, 6 (59) 2001.

  http://dx.doi.org/10.13167/2011.3.6