of 38/38
GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 1 • 28. veljače 2014. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadržaj AKTI GRADSKOG VIJEĆA 1781. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice ..................................................... 2 1782. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zaštite Grada Koprivnice .......... 3 1783. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice ...................................................... 4 1784. Zaključak o predlaganju kandidata za članove Uprave Gradskog komunalnog poduzeća KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću ...................................................... 12 1785. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine .................................................................. 13 1786. Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Koprivnice ............... 13 1787. Odluka oizmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Grada Koprivnice ........................... 14 1788. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice ......................................... 14 1789. Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu ............. 15 1790. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2014. godini ............................................................................. 16 1791. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu na području Grada Koprivnice za 2014. godinu ....................................................... 19 1792. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Koprivnice za 2014. godinu .............................................................................. 20 1793. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Tratinčica» Koprivnica ............................................................................... 22 1794. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na području Grada Koprivnice ................................................................ 22 1795. Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva Grada Koprivnice .................................................. 23 1796. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju ....................... 23 1797. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ........................................................ 23 1798. Rješenje o razrješenju člana Odbora za statutarno pravna pitanja ......................................................................... 24 1799. Rješenje o imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva Grada Koprivnice ................................................. 24 1800. Rješenje o imenovanju predsjednice Odbora za izjednačavanje mogućnosti i socijalnu integraciju ...................... 24 1801. Rješenje o imenovanju potpredsjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ....................................................... 25 1802. Rješenje o imenovanju člana Odbora za statutarno - pravna pitanja ...................................................................... 25 AKTI GRADONAČELNIKA 252. Plan o izmjeni Plana prijma u službu za 2013. godinu .............................................................................................. 26 253. Plan prijma u službu za 2014. godinu ....................................................................................................................... 26 254. Pravilnik o provođenju postupka nabave za robu i usluge procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000,00 kuna u Gradu Koprivnici .......................................................................... 27 255. Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice za 2014. godinu ........................................................................................................ 29 AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA 16. Odluka o komunalnoj naknadi (pročišćeni tekst) ........................................................................................................ 30

GLASNIK GRADA KOPRIVNICEkoprivnica.hr/wp-content/uploads/2014/03/broj-1.pdf · GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 1 • 28. veljače 2014. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadržaj

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of GLASNIK GRADA KOPRIVNICEkoprivnica.hr/wp-content/uploads/2014/03/broj-1.pdf · GLASNIK GRADA...

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 1

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

  Sadraj

  AKTI GRADSKOG VIJEA

  1781. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Generalnog urbanistikog plana Koprivnice ..................................................... 21782. Odluka o donoenju Plana zatite i spaavanja Grada Koprivnice i Plana civilne zatite Grada Koprivnice .......... 31783. Odluka o izboru lanova vijea mjesnih odbora na podruju Grada Koprivnice ...................................................... 41784. Zakljuak o predlaganju kandidata za lanove Uprave Gradskog

  komunalnog poduzea KOMUNALAC, drutvo s ogranienom odgovornou ...................................................... 121785. Zakljuak o prihvaanju Izvjea o radu gradonaelnice

  Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine .................................................................. 131786. Odluka o izmjeni Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine na podruju Grada Koprivnice ............... 131787. Odluka oizmjeni Odluke o obraunu i naplati naknade za razvoj na podruju Grada Koprivnice ........................... 141788. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na podruju Grada Koprivnice ......................................... 141789. Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi odravanja nerazvrstanih

  cesta na podruju Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu ............. 151790. Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i

  srednjeg kolstva na podruju Grada Koprivnice u 2014. godini ............................................................................. 161791. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

  imovini u osnovnom kolstvu na podruju Grada Koprivnice za 2014. godinu ....................................................... 191792. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekueg i investicijskog odravanja

  osnovnih kola na podruju Grada Koprivnice za 2014. godinu .............................................................................. 201793. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja

  prednosti pri upisu djece u Djeji vrti Tratinica Koprivnica ............................................................................... 221794. Odluka o izmjenama Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predkolskog

  odgoja i sufinanciranje djelatnosti dadilja na podruju Grada Koprivnice ................................................................ 221795. Rjeenje o razrjeenju predsjednika Mandatnog povjerenstva Grada Koprivnice .................................................. 231796. Rjeenje o razrjeenju predsjednika Odbora za izjednaavanje mogunosti i socijalnu integraciju ....................... 231797. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ........................................................ 231798. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za statutarno pravna pitanja ......................................................................... 241799. Rjeenje o imenovanju predsjednika Mandatnog povjerenstva Grada Koprivnice ................................................. 241800. Rjeenje o imenovanju predsjednice Odbora za izjednaavanje mogunosti i socijalnu integraciju ...................... 241801. Rjeenje o imenovanju potpredsjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ....................................................... 251802. Rjeenje o imenovanju lana Odbora za statutarno - pravna pitanja ...................................................................... 25

  AKTI GRADONAELNIKA

  252. Plan o izmjeni Plana prijma u slubu za 2013. godinu .............................................................................................. 26253. Plan prijma u slubu za 2014. godinu ....................................................................................................................... 26254. Pravilnik o provoenju postupka nabave za robu i usluge procijenjene vrijednosti

  do 200.000 kuna i radova do 500.000,00 kuna u Gradu Koprivnici .......................................................................... 27255. Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije

  na podruju Grada Koprivnice za 2014. godinu ........................................................................................................ 29

  AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

  16. Odluka o komunalnoj naknadi (proieni tekst) ........................................................................................................ 30

 • 1781.

  Na temelju lanka 86. stavka 1. Zakona oprostornom ureenju (Narodne novine broj153/13.) i lanka 40. Statuta Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13.-proieni tekst) Gradsko vijeeGrada Koprivnice na 6. sjednici odranoj 18.veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izradi I. izmjena i dopuna

  Generalnog urbanistikog planaKoprivnice

  lanak 1.

  Odlukom o izradi I. izmjena i dopunaGeneralnog urbanistikog plana Koprivnice (udaljnjem tekstu Odluka) pokree se postupakizrade I. izmjena i dopuna Generalnogurbanistikog plana Koprivnice (u daljnjem tekstu:Izmjene i dopune GUP-a).

  Pravna osnova za izradu i donoenjeIzmjena i dopuna GUP-a su odredbe lanaka 81.-113. Zakona o prostornom ureenju (Narodnenovine broj 153/13.)

  lanak 2.

  Razlozi za donoenje Izmjena i dopunaGUP-a su potreba usklaenja sa Zakonom oprostornom ureenju,Zakonom o odrivomgospodarenju otpadom (Narodne novine broj94/13.), usklaenje s Prostornim planom ureenjaGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/06. i 5/12.) u dijelu u kojem su neusklaenite noveliranje prometnih i planskih rjeenja radilake provedbe i usklaenja stanja na terenu.

  lanak 3.

  Za podruje Izmjena i dopuna GUP-adonesena je Odluka o donoenju Generalnogurbanistikog plana Koprivnice (Glasnik GradaKoprivnice br. 4/08. i 5/08.), a predmet Izmjena idopuna GUP-a odreen je granicama vaeegGeneralnog urbanistikog plana Koprivnice.

  lanak 4.

  Koprivnica je naselje s preteito gradskimobiljejem, uglavnom u ravnomjernorasporeenoj izgradnji preteno niskih i srednjihgraevina. Gustoa izgraenosti razmjerno je

  mala, a ocjenjuje se da je to podruje kojeraspolae znatnim ouvanim, kako prirodnim takoi stvorenim vrijednostima-resursima.

  Postojee stanje cestovnoga prometakarakterizira zrakasta prometna mrea, anedostatak je izgraenih obilaznih prometnicatako da u izradi Izmjena i dopuna GUP-a trebaposebnu panju voditi o poboljanju prometnesituacije te o prometu u mirovanju.

  lanak 5.

  Ciljevi i programska polazita temelje se na:a) Strategiji prostornog ureenja Republike

  Hrvatske,b) Programu prostornog ureenja Republike

  Hrvatske (Narodne novine broj 50/99. i 84/13.)c) Prostornom planu Koprivniko-krievake

  upanije (Slubeni glasnik Koprivniko-krievake upanije br. 8/01., 8/07. i 13/12.).

  d) Usklaivanju planskih rjeenja sastvarnim potrebama stanovnitva, privrede,koncepta razvoja Kampusa i ostalih korisnikaprostora.

  lanak 6.

  Za izradu Izmjena i dopuna GUP-a nijepotrebno pribavljanje posebnih strunih podloga.

  lanak 7.

  Popis javnopravnih tijela odreenihposebnim propisima koja daju zahtjeve za izraduIzmjena i dopuna GUP-a te drugih sudionikakorisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi:

  - Ministarstvo kulture, Uprava za zatitukulturne batine, Konzervatorski odjel uBjelovaru,

  - Ministarstvo zatite okolia i prirode,Uprava za zatitu prirode, Zagreb,

  - Ministarstvo unutarnjih poslova,Policijskauprava Koprivniko-krievaka, Koprivnica,

  - Ministarstvo poljoprivrede, Upravapoljoprivrede i prehrambene industrije, Zagreb,

  - Dravna uprava za zatitu i spaavanje,Podruni ured za zatitu i spaavanje Koprivnica,

  - Zavod za prostorno ureenje Koprivniko-krievake upanije, Koprivnica,

  - Koprivnica plin d.o.o.,Koprivnica,- Koprivnike vode d.o.o., Koprivnica,- Koprivnike ceste d.o.o., Koprivnica,- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje,

  graenje i odravanje dravnih cesta, Zagreb,- HEP - ODS d.o.o.ELEKTRA Koprivnica,

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 2

  AKTI GRADSKOG VIJEA

 • - HEP - OPS d.o.o. Zagreb,- HAKOM - Hrvatska agencija za potu i

  elektronike komunikacije, Zagreb,- Hrvatske vode,Vodnogospodarski odjel za

  Muru i gornju Dravu, Varadin,- Hrvatske eljeznice Zagreb, Razvoj i

  investicije, Sluba za preglede tehnikedokumentacije,

  - PLINACRO d.o.o., Zagreb,- JANAF d.d., Zagreb,- INA d.d., SD istraivanje i proizvodnja nafte

  i plina, Zagreb.

  lanak 8.

  Za izradu Izmjena i dopuna GUP-a odreujuse sljedei rokovi:

  - rok za pripremu zahtjeva javnopravnihtijela te drugih sudionika iz lanka 7. ove Odlukeje 15 dana od dana dostave ove Odluke,

  - rok za trajanje javnog uvida je 10 dana, - rok za dostavu pisanih oitovanja,

  miljenja, prijedloga i primjedbi na PrijedlogIzmjena i dopuna GUP-a je 15 dana,

  - rok za pripremu izvjea o javnoj raspravije 15 dana,

  - rok za izradu i donoenje Izmjena i dopunaGUP-a je osam mjeseci od stupanja na snaguove Odluke.

  lanak 9.

  Javnopravna tijela te drugi sudionici izlanka 7. ove Odluke u izradi Izmjena i dopunaGUP-a moraju u svojim zahtjevima navestiodredbe propisa, sektorskih strategija, planove,studije i druge dokumente propisane posebnimzakonima na kojima se temelje zahtjevi, a ako tone uine nositelj izrade takve zahtjeve nije duanuzeti u obzir, ali je to duan posebno obrazloiti.

  Ako javnopravna tijela te drugi sudionici izlanka 7. ove Odluke ne dostave svoje zahtjeve uroku odreenom u lanku 8. ove Odluke, smatrate se da zahtjeva nema, ali se u tom sluajuuzimaju u obzir uvjeti koji su od utjecaja naIzmjene i dopune GUP-a prema odgovarajuemposebnom propisu.

  lanak 10.

  Na podruju unutar granica obuhvataIzmjena i dopuna GUP-a, ne zabranjuje seizdavanja akata za gradnju, tijekom izrade idonoenja ovih Izmjena i dopuna GUP-a.

  lanak 11.

  Izvor financiranja Izmjena i dopuna GUP-a jeosiguran u Proraunu Grada Koprivnice.

  lanak 12.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana oddana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 350-02/14-01/0002URBROJ: 2137/01-06/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1782.

  Na temelju lanka 28. stavaka 1. alineje 3. i4. Zakona o zatiti i spaavanju (Narodnenovine broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.),lanaka 15. i 33. Pravilnika o metodologiji zaizradu procjena ugroenosti i planova zatite ispaavanja (Narodne novine broj 38/08. i118/12.) i lanka 40. Statuta Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - proieni tekst), Gradsko vijeeGrada Koprivnice na 6. sjednici odranoj dana18. veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo donoenju Plana zatite i spaavanjaGrada Koprivnice i Plana civilne zatite

  Grada Koprivnice

  lanak 1.

  Donose se Plan zatite i spaavanja GradaKoprivnice i Plan civilne zatite Grada Koprivnice,koji se nalaze u prilogu ove Odluke.

  lanak 2.

  Plan zatite i spaavanja Grada Koprivnice iPlan civilne zatite Grada Koprivnice temelje sena Procjeni ugroenosti stanovnitva, materijalnihi kulturnih dobara za Grad Koprivnicu, koja jeOdlukom KLASA: 810-01/10-01/3, URBROJ:2137/01-05/1-11-7 od 16. svibnja 2011. godine,donesena na 16. sjednici Gradskog vijea ilanku 9. Pravilnika o izmjenama i dopunamaPravilnika o metodologiji za izradu procjenaugroenosti i planova zatite i spaavanja(Narodne novine broj 118/12.).

  lanak 3.

  Danom stupanja na snagu ove Odluke

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 3

 • prestaje vaiti Plan zatite i spaavanja GradaKoprivnice i Plan civilne zatite Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 6/11.).

  lanak 4.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 810-01/13-01/0004URBROJ: 2137/01-05/1-5Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1783.

  Na temelju lanka 59. stavak 2. Zakona olokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi(Narodne novine broj 33/01., 60/01. -vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07.,125/08., 36/09. 150/11., 144/12. i 19/13. -proieni tekst) i lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst),Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izboru lanova vijea mjesnih odbora

  na podruju Grada Koprivnice

  I. OPE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovom Odlukom ureuje se izbor lanovavijea mjesnih odbora na podruju GradaKoprivnice, broj lanova vijea mjesnih odbora,kandidiranje, izborna promidba, provedba izborai utvrivanje rezultata glasovanja, trokoviprovedbe izbora, zatita izbornog prava ikonstituiranje vijea mjesnih odbora.

  Rijei i pojmovi u ovoj Odluci koji imajurodno znaenje odnose se jednako na muki ienski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

  lanak 2.

  Vijee mjesnog odbora (u daljnjem tekstu:vijee) biraju graani s podruja mjesnog odborakoji imaju birako pravo.

  Za lana vijea moe biti biran graanin koji

  ima birako pravo i prebivalite na podrujumjesnog odbora ije se vijee bira.

  lanak 3.

  lanovi vijea biraju se na neposrednimizborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnimglasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

  lanovi vijea nemaju obvezujui mandat inisu opozivi.

  lan vijea ne moe biti kazneno gonjen nitiodgovoran na bilo koji drugi nain zbogglasovanja, izjava ili iznesenih miljenja i stavovana sjednicama vijea.

  Mandat lanova vijea traje etiri godine, abroj lanova vijea pojedinog mjesnog odborautvren je Statutom Grada Koprivnice i ovomOdlukom.

  Izbore za lanove vijea raspisuje Gradskovijee i utvruje toan datum odravanja izbora.

  Od dana raspisivanja izbora pa do danaodravanja izbora ne moe protei manje od 30niti vie od 60 dana.

  Prijevremeni izbori odravaju se zbogprestanka mandata lanova vijea prije istekaredovnog mandata zbog rasputanja vijea. Utom sluaju izbori se moraju odrati u roku 90dana od dana rasputanja vijea.

  Mandat lanova vijea izabranih naredovnim izborima poinje danom konstituiranjavijea i traje do stupanja na snagu odlukeGradskog vijea o raspisivanju izbora odnosno dostupanja na snagu odluke gradonaelnika orasputanju vijea, u skladu sa Statutom GradaKoprivnice.

  Mandat lanova vijea izabranih naprijevremenim izborima poinje danomkonstituiranja vijea i traje do isteka tekuegmandata vijea izabranih na redovnim izborima. Ako bi se prijevremeni izbori trebali odrati ukalendarskoj godini u kojoj se odravaju redovniizbori, a prije njihovog odravanja, u tommjesnom odboru prijevremeni izbori nee seodrati.

  lanak 4.

  lanu vijea mandat prestaje u slijedeimsluajevima:

  - ako podnese ostavku, danom dostavepisane ostavke shodno pravilima o dostavipropisanim Zakonom o opem upravnompostupku,

  - ako je pravomonom sudskom odlukompotpuno lien poslovne sposobnosti, danompravomonosti sudske odluke,

  - ako je pravomonom sudskom presudomosuen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanjuduem od 6 mjeseci, danom pravomonosti

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 4

 • sudske presude,- ako mu prestane prebivalite s podruja

  mjesnog odbora, danom prestanka prebivalita,- ako mu prestane hrvatsko dravljanstvo,

  danom prestanka dravljanstva sukladnoodredbama zakona kojim se ureuje hrvatskodravljanstvo,

  - smru.Pisana ostavka lana vijea podnesena na

  nain propisan stavkom 1. alinejom 1. ovoglanka treba biti zaprimljena najkasnije 3 danaprije zakazanog odravanja sjednice vijea iovjerena kod javnog biljenika najranije 8 danaprije podnoenja iste.

  Ostavka podnesena suprotno stavku 1.alineji 1. i stavku 2. ovog lanka ne proizvodipravni uinak.

  lanu vijea kojem prestane hrvatskodravljanstvo, a koji je dravljanin drave laniceEuropske unije, mandat ne prestaje na temeljustavka 1. alineje 5. ovoga lanka.

  lanak 5.

  lan vijea ne moe istovremeno biti:gradonaelnik, zamjenik gradonaelnika, lanuprave trgovakog drutva u vlasnitvu GradaKoprivnice ili u kojem Grad Koprivnica imaveinski paket dionica ili udjela, ravnateljustanove kojoj je Grad Koprivnica osniva teslubenik ili namjetenik u upravnim tijelimaGrada Koprivnice.

  lanak 6.

  Osoba koja obnaa neku od nespojivihdunosti iz lanka 5. ove Odluke moe sekandidirati za lana vijea mjesnog odbora, aukoliko bude izabrana za lana vijea, do danakonstituiranja vijea duna je o obnaanjunespojive dunosti, odnosno prihvaanju dunostilana vijea obavijestiti nadleni upravni odjelGrada Koprivnice za poslove mjesnesamouprave.

  lan vijea koji za vrijeme trajanja mandataprihvati obnaanje nespojive dunosti duan je otome obavijestiti predsjednika vijea u roku od 8dana od prihvaanja dunosti, a mandat mupoinje mirovati protekom toga roka.

  Ako lan vijea ne dostavi obavijest izstavka 1. i 2. ovog lanka mandat mu miruje.

  Po prestanku obnaanja nespojive dunostilan vijea nastavlja s obnaanjem dunosti natemelju prestanka mirovanja mandata, akopodnese pisani zahtjev predsjedniku vijea u rokuosam dana od dana prestanka obnaanjanespojive dunosti, a mirovanje mandata prestate osmog dana od dana podnoenja pisanogzahtjeva.

  Ako lan vijea ne dostavi obavijest izstavka 4. ovog lanka, smatrat e se da mumandat miruje iz osobnih razloga.

  lan vijea moe tijekom trajanja mandatastaviti svoj mandat u mirovanje iz osobnihrazloga, podnoenjem pisanog zahtjevapredsjedniku vijea, a mirovanje mandata poinjetei od dana dostave pisanog zahtjeva sukladnopravilima o dostavi propisanim Zakonom o opemupravnom postupku.

  Mirovanje mandata iz osobnih razloga nemoe trajati krae od 6 mjeseci, a lan vijeanastavlja s obnaanjem dunosti osmog dana oddana dostave pisane obavijesti predsjednikuvijea.

  Nastavljanje s obnaanjem dunosti lanavijea na temelju prestanka mirovanja mandatamoe se traiti samo jedanput u tijeku trajanjamandata.

  lanak 7.

  lanovi vijea imaju zamjenike koji obnaajutu dunost ako lanu vijea mandat miruje iliprestane prije isteka vremena na koje je izabran.

  Izabranog lana vijea na kandidacijskoj listipolitike stranke zamjenjuje neizabrani kandidat siste liste s koje je izabran i lan kojem je mandatprestao ili mu miruje, a odreuje ga politikastranka koja je bila predlagatelj kandidacijskeliste.

  lana vijea izabranog na kandidacijskoj listidviju ili vie politikih stranaka zamjenjujeneizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran ilan kojem je mandat prestao ili mu miruje, aodreuju ga politike stranke sukladnosporazumu, odnosno ako sporazum nijezakljuen, odreuju ga dogovorno, a ako nepostignu dogovor, zamjenjuje ga prvi slijedeineizabrani kandidat s liste. O sklopljenomsporazumu kao i postignutom dogovoru politikestranke dune su obavijestiti nadleni upravniodjel za mjesnu samoupravu Grada Koprivnice.

  lana vijea izabranog na kandidacijskoj listigrupe biraa zamjenjuje prvi slijedei neizabranikandidat s liste.

  lana vijea izabranog na kandidacijskoj listipolitike stranke koja je nakon provedenih izborabrisana iz registra politikih stranaka zamjenjujeprvi slijedei neizabrani kandidat s liste.

  II. BROJ LANOVA VIJEA

  lanak 8.

  Broj lanova vijea utvren je StatutomGrada Koprivnice na nain da vijee odreenogmjesnog odbora ima slijedei broj lanova:

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 5

 • 1. Vijee Mjesnog odbora Banovec- 7 lanova,

  2. Vijee Mjesnog odbora Breanec- 7 lanova,

  3. Vijee Mjesnog odbora Centar - 9 lanova,

  4. Vijee Mjesnog odbora Dubovec- 9 lanova,

  5. Vijee Mjesnog odbora Ledinska- 7 lanova,

  6. Vijee Mjesnog odbora Lenie- 7 lanova,

  7. Vijee Mjesnog odbora Miklinovec- 7 lanova,

  8. Vijee Mjesnog odbora Podolice- 9 lanova,

  9. Vijee Mjesnog odbora Taraice- 9 lanova,

  10. Vijee Mjesnog odbora Vinica- 7 lanova,

  11. Vijee Mjesnog odbora Reka- 7 lanova,

  12. Vijee Mjesnog odbora Kunovec breg- 5 lanova,

  13. Vijee Mjesnog odbora Starigrad- 7 lanova,

  14. Vijee Mjesnog odbora Draganovec- 5 lanova,

  15. Vijee Mjesnog odbora Herein- 5 lanova,

  16. Vijee Mjesnog odbora Bakovica- 5 lanova,

  17. Vijee Mjesnog odbora Jagnjedovec- 5 lanova,

  18. Vijee Mjesnog odbora taglinec- 5 lanova.

  III. KANDIDIRANJE

  lanak 9.

  Kandidiranje je postupak predlaganjakandidacijskih lista za izbor lanova vijea odstrane ovlatenih predlagatelja.

  Ovlateni predlagatelji kandidacijskih lista supolitike stranke i birai.

  Predlagatelji kandidacijskih lista duni supotovati naelo ravnopravnosti spolova,sukladno posebnom zakonu.

  Policijski slubenici, djelatne vojne osobe,slubenici i namjetenici u Oruanim snagamaRepublike Hrvatske ne smiju se kandidirati zalana vijea.

  Kandidacijske liste podnose se naobrascima iji sadraj i oblik propisuje Gradskoizborno povjerenstvo.

  lanak 10.

  Pravo predlaganja kandidacijskih lista imajusve politike stranke registrirane u RepubliciHrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke oraspisivanju izbora.

  Kandidacijske liste moe predloiti jednapolitika stranka te dvije ili vie politikih stranaka.

  Politike stranke samostalno utvrujuredoslijed kandidata na kandidacijskim listama,na nain predvien statutom politike stranke,odnosno u skladu s posebnim odlukamadonesenim na temelju statuta.

  Politike stranke odreuju na temeljuodredbi svojih statuta ovlatenog podnositeljakandidacijske liste.

  lanak 11.

  Kada birai predlau kandidacijsku listugrupe biraa, predlaganje je uvjetovanoprikupljenim potpisima biraa na propisanomobrascu iji sadraj i oblik propisuje Gradskoizborno povjerenstvo.

  U obrazac za prikupljanje potpisa biraaunose se sljedei podaci:

  - ime, prezime, prebivalite biraa, brojvaee osobne iskaznice biraa i mjestoizdavanja te potpis biraa.

  lanak 12.

  Kada birai kao ovlateni predlagateljipredlau kandidacijsku listu grupe biraa, zapravovaljanost prijedloga liste duni su prikupitinajmanje:

  - 20 potpisa biraa za vijee koje ima 5lanova,

  - 28 potpisa biraa za vijee koje ima 7lanova,

  - 36 potpisa biraa za vijee koje ima 9lanova.

  Prva tri potpisnika kandidacijske liste grupebiraa smatraju se podnositeljima kandidacijskeliste.

  Kandidat na listi ujedno moe biti ipodnositelj/potpisnik svoje kandidacijske listegrupe biraa.

  lanak 13.

  Naziv kandidacijske liste je puni nazivpolitike stranke, dviju ili vie politikih stranakakoja je odnosno koje su predloile kandidacijskulistu.

  Ako su politike stranke registrirale skraeninaziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu e sekoristiti i kratice.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 6

 • Ako su listu predloili birai, njezin naziv je Kandidacijska lista grupe biraa.

  Nositelj kandidacijske liste prvi je predloenikandidat na listi.

  lanak 14.

  U prijedlogu kandidacijske liste obvezatnose navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste,a kandidati moraju biti na listi poredani od rednogbroja 1 zakljuno do rednog broja koliko ih se bira.

  Ako predlagatelj predloi vie kandidata odutvrenog broja lanova koji se bira, smatra se dasu pravovaljano predloeni samo kandidatizakljuno do broja koji se biraju u odreenovijee.

  Ako predlagatelj predloi manje kandidataod utvrenog broja lanova koji se bira,kandidacijska lista nije pravovaljana.

  Za svakog od kandidata u prijedlogukandidacijske liste obvezatno se navodi ime iprezime kandidata, nacionalnost, prebivalite,datum roenja, osobni identifikacijski broj (OIB) ispol.

  Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se ioitovanje o prihvaanju kandidature svakogkandidata na listi, ovjereno kod javnog biljenikaili Gradskog izbornog povjerenstva.

  Na oitovanju o prihvaanju kandidaturenavodi se i izjava kandidata o nepostojanjuzabrane kandidiranja.

  Za davanje netonih podataka na oitovanjuiz stavka 5. i 6. ovog lanka kao i za davanjeoitovanja o prihvaanju kandidature uz viekandidacijskih lista za isto vijee, odgovoran jekandidat.

  lanak 15.

  Kandidacijske liste podnose se naobrascima iji sadraj i oblik propisuje Gradskoizborno povjerenstvo obvezatnim uputama.

  Kandidacijske liste, sastavljene u skladu suvjetima i na nain propisan odredbama oveOdluke, moraju prispjeti Gradskom izbornompovjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanjana snagu odluke o raspisivanju izbora.

  lanak 16.

  Gradsko izborno povjerenstvo e prizaprimanju kandidacijskih lista provjeriti jesu lione podnesene sukladno odredbama ove Odlukete ako ocijeni da nisu, pozvat e podnositelja da uroku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka zakandidiranje, ukloni uoene nedostatke.

  Gradsko izborno povjerenstvo moepodnositelju kandidacijske liste odrediti i krai rokza uklanjanje nedostataka ako rok za

  kandidiranje istjee za manje od 48 sati.

  lanak 17.

  Gradsko izborno povjerenstvo utvrujepravovaljanost predloenih kandidacijskih listasukladno odredbama ove Odluke.

  Pravovaljane kandidacijske liste Gradskoizborno povjerenstvo e prihvatiti, anepravodobne i nepravovaljane kandidacijskeliste rjeenjem e odbaciti, odnosno odbiti.

  Pri utvrivanju pravovaljanih kandidacijskihlista, Gradsko izborno povjerenstvo postupit e ukorist zatite postupka kandidiranja, odnosnoprava predlaganja kandidacijskih lista.

  lanak 18.

  Gradsko izborno povjerenstvo nakon toutvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih listasastavlja zbirnu listu.

  Zbirna lista je lista u koju se unose podaci osvim pravovaljanim kandidacijskim listama asadri naziv svake kandidacijske liste te ime iprezime nositelja svake liste.

  Kandidacijske liste unose se na zbirnu listuprema abecednom redu punog naziva politikestranke, odnosno dviju ili vie politikih stranakakoja je, odnosno koje su predloile kandidacijskulistu, odnosno prema abecednom redu prezimenanositelja kandidacijske liste grupe biraa. Ako jevie politikih stranka predloilo zajednikukandidacijsku listu, ona e se unijeti na zbirnulistu prema nazivu prve po redu politike strankeu prijedlogu.

  lanak 19.

  Gradsko izborno povjerenstvo u roku od 48sati od isteka roka za kandidiranje objavit e zasvako pojedino vijee sve pravovaljanopredloene kandidacijske liste i zbirnu listu.

  Liste iz stavka 1. ovog lanka Gradskoizborno povjerenstvo objavit e na internetskojstranici Grada Koprivnice, oglasnoj ploi GradaKoprivnice te oglasnim ploama mjesnih odbora.

  lanak 20.

  Politike stranke koje su predloileprihvaene kandidacijske liste, mogu na nainpredvien njihovim statutom ili posebnomodlukom donesenom na temelju statuta odustatiod te liste najkasnije 48 sati nakon to je kaoprihvaena bila objavljena od Gradskog izbornogpovjerenstva. Za kandidacijsku listu grupebiraa odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

  Pisana odluka o odustanku mora prispjetiGradskom izbornom povjerenstvu u roku iz

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 7

 • stavka 1. ovog lanka.

  lanak 21.

  Na ostala pitanja u vezi s odustankom odprihvaene kandidacijske liste, odustankomjednog ili vie kandidata s kandidacijske liste,prihvaanjem kandidature na vie kandidacijskihlista za isto vijee i postupkom u sluaju smrtikandidata s kandidacijske liste, na odgovarajuie se nain primijeniti odredbe Zakona o lokalnimizborima.

  IV. IZBORNA PROMIDBA

  lanak 22.

  Izborna promidba je skup radnji kojepoduzimaju sudionici izborne promidbe u svrhujavnog predstavljanja i obrazlaganja svojihizbornih programa biraima.

  Sudionici izborne promidbe su politikestranke, odnosno dvije ili vie politikih stranaka,nositelji kandidacijskih lista grupe biraa (udaljnjem tekstu: sudionici), naznaeni naobjavljenoj kandidacijskoj listi i zbirnoj listi.

  Svi sudionici izborne promidbe imaju pravona izbornu promidbu pod jednakim uvjetima.

  lanak 23.

  Izborna promidba poinje danom objavezbirnih lista, a prestaje 24 sata prije danaodravanja izbora.

  lanak 24.

  Izborna utnja poinje protekom izbornepromidbe, a zavrava na dan izbora udevetnaest sati. Za vrijeme izborne utnjezabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganjeizbornih programa sudionika biraima,nagovaranje biraa da glasuju za odreenukandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornihrezultata kao i objavljivanje prethodnih,neslubenih rezultata izbora, izjava i intervjuasudionika izborne promidbe te navoenjenjihovih izjava ili pisanih djela.

  Na sudionike izborne promidbe naodgovarajui se nain primjenjuju odredbezakona kojim se ureuje zatita osobnihpodataka.

  lanak 25.

  Sudionici izborne promidbe imaju jednakeuvjete predizbornog nadmetanja i u tu svrhu imajuravnopravan poloaj u predstavljanju u svim

  lokalnim medijima.Na obveze lokalnih medija u izbornoj

  promidbi na odgovarajui se nain primjenjujuodredbe Zakona o lokalnim izborima.

  V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

  lanak 26.

  Tijela za provedbu izbora za lanove vijeasu Gradsko izborno povjerenstvo i biraki odbori.

  lanak 27.

  Gradsko izborno povjerenstvo ima stalni iproireni sastav.

  Stalni sastav Gradskog izbornogpovjerenstva ine predsjednik, potpredsjednik ietiri lana (u daljnjem tekstu: lanovi stalnogsastava).

  Potpredsjednik zamjenjuje predsjednika usluaju njegove odsutnosti ili sprijeenosti sasvim ovlastima predsjednika, a svi lanoviGradskog izbornog povjerenstva imaju jednakaprava i dunosti.

  Stalni sastav Gradskog izbornogpovjerenstva imenuje gradonaelnik.

  Predsjednik i potpredsjednik Gradskogizbornog povjerenstva moraju biti magistri pravnestruke odnosno osobe koje su stekle visokustrunu spremu pravne struke na temelju ranijihpropisa.

  Predsjednik, potpredsjednik i lanovi stalnogsastava Gradskog izbornog povjerenstva nesmiju biti lanovi niti jedne politike stranke, nitikandidati na izborima koji se provode.

  lanak 28.

  Proireni sastav Gradskog izbornogpovjerenstva ine tri dogovorno predloenapredstavnika veinske politike stranke odnosnopolitikih stranaka i tri dogovorno predloenapredstavnika oporbene odnosno oporbenihpolitikih stranaka, sukladno stranakom sastavuGradskog vijea, a odreuju se u roku od 8 danaod stupanja na snagu odluke o raspisivanjuizbora.

  Ako se predstavnici pojedinih grupacija nemogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnikau proireni sastav Gradskog izbornogpovjerenstva, njihov izbor i raspored obavljaGradsko izborno povjerenstvo drijebom.

  lanovi proirenog sastava Gradskogizbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati naizborima koji se provode.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 8

 • lanak 29.

  Gradsko izborno povjerenstvo u postupkupripreme i provedbe izbora:

  - brine za zakonitu pripremu i provoenjeizbora za lanove vijea,

  - obavlja sve tehnike pripreme zaprovoenje izbora,

  - ovjerava oitovanja kandidata oprihvaanju kandidature za lanove vijea,

  - propisuje i objavljuje obrasce u postupkupripreme i provedbe izbora,

  - propisuje i objavljuje obvezatne upute zarad birakih odbora,

  - na temelju pravovaljanih prijedlogaobjavljuje kandidacijske liste te sastavlja iobjavljuje zbirne liste za izbor lanova vijea

  - odreuje biraka mjesta, - imenuje i rasputa birake odbore,- nadzire rad birakih odbora,- nadzire pravilnost izborne promidbe, - prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na

  birakim mjestima,- objavljuje rezultate izbora za lanove

  vijea,- obavlja i druge poslove u svezi provoenja

  izbora za lanove vijea.

  lanak 30.

  Biraki odbori izravno provode glasovanjebiraa na birakim mjestima te osiguravajupravilnost i tajnost glasovanja.

  Biraki odbor ine predsjednik,potpredsjednik i etiri lana. Dva lana birakogodbora odreuje veinska politika strankaodnosno politike stranke, a dva lana odreujeoporbena politika stranka odnosno politikestranke, sukladno stranakom sastavu Gradskogvijea.

  Ako se pojedine grupacije ne mogudogovoriti o rasporedu svojih predstavnika ubirake odbore, njihov izbor i raspored obavljaGradsko izborno povjerenstvo drijebom.

  Predsjednik, potpredsjednik i lanovibirakog odbora ne smiju biti kandidati naizborima koji se provode, a predsjednik ipotpredsjednik birakog odbora ne smiju bitilanovi niti jedne politike stranke.

  Svi lanovi birakog odbora imaju ista pravai dunosti.

  lanak 31.

  Politike stranke dune su odrediti lanovebirakih odbora i dostaviti njihova imenaGradskom izbornom povjerenstvu najkasnije 12dana prije dana odravanja izbora. Ne odrede liih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju Gradskom

  izbornom povjerenstvu u zadanom roku,Gradsko izborno povjerenstvo samostalno eodrediti lanove birakih odbora.

  Birake odbore imenuje Gradsko izbornopovjerenstvo najkasnije 10 dana prije danaodravanja izbora.

  lanak 32.

  lanovi Gradskog izbornog povjerenstva ibirakih odbora imaju pravo na naknadu za svojrad.

  Visinu naknade iz stavka 1. ovog lankautvruje gradonaelnik.

  VI. PROVEDBA IZBORA I UTVRIVANJEREZULTATA GLASOVANJA

  lanak 33.

  Glasovanje za izbor lanova vijea obavljase na birakim mjestima.

  Birako mjesto ne moe biti u vjerskomobjektu, objektu u vlasnitvu, najmu, zakupu ilitrajnom koritenju politike stranke ili kandidatakoji sudjeluje na izborima te u prostorijama ukojima se posluuju i konzumiraju alkoholna pia.

  Biraka mjesta odreuje Gradsko izbornopovjerenstvo najkasnije 15 dana prije danaodravanja izbora.

  Pri odreivanju birakih mjesta mora sevoditi rauna o broju biraa koji e na njimaglasovati, dostupnosti i prostornoj udaljenostibirakog mjesta te veliini prostorije zaglasovanje na birakom mjestu.

  Broj biraa koji e glasovati na jednombirakom mjestu odredit e se na nain da seglasovanje bez potekoa moe odvijati uvremenu odreenom za glasovanje.

  Svako birako mjesto ima redni broj.Gradsko izborno povjerenstvo objavit e

  koja su biraka mjesta odreena, a objava obirakim mjestima sadri: redni broj birakogmjesta, sjedite odnosno punu adresu snaznakom prostora u kojem se nalazi, popispripadajuih ulica, trgova i naselja iz kojih biraiglasuju na tom birakom mjestu.

  Objava birakih mjesta obavlja se u oblikuoglasa (plakata) na mjestima uobiajenogoglaavanja i mjestima veeg okupljanja graana,oglasnoj ploi u mjesnom odboru te nainternetskoj stranici Grada Koprivnice.

  lanak 34.

  U prostorijama u kojima e se glasovatimogu se isticati dravni simboli u skladu sUstavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu,

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 9

 • zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi ilenti Predsjednika Republike Hrvatske te obiljejaGrada Koprivnice sukladno Statutu GradaKoprivnice.

  Na svakom birakom mjestu prostorija zaglasovanje mora se opremiti i urediti na nain dase osigura tajnost glasovanja, tako da nitko uprostoriji ne moe vidjeti kako je bira popunioglasaki listi.

  Na birakom mjestu glasaki listii morajubiti pomijeani tako da nisu sloeni po serijskimbrojevima i postavljeni lepezasto licem okrenutimprema dolje da se ne vidi serijski broj listia.

  lanak 35.

  Pravo promatrati izborni postupak, provedbuizbora te rad izbornih tijela imaju:

  - promatrai politikih stranaka registriranihu Republici Hrvatskoj koje su predloilekandidacijsku listu,

  - promatrai biraa koji su predloilikandidacijsku listu grupe biraa,

  - promatrai nevladinih udruga registriranihu Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje napodruju neovisnog promatranja izbornihpostupaka i/ili promicanja ljudskih i graanskihprava.

  Odredbe Zakona o lokalnim izborima naodgovarajui se nain primjenjuju na nainodreivanja promatraa, podnoenje zahtjeva zapromatranje izbora, slubene iskaznicepromatraa, promatranje rada birakog odbora iGradskog izbornog povjerenstva te ovlastiizbornih tijela prema promatraima.

  lanak 36.

  Glasovanje se obavlja na birakim mjestimana podruju mjesnog odbora.

  Glasovanje se obavlja osobno glasakimlistiem.

  Glasuje se samo za kandidacijske listenavedene na glasakom listiu.

  Glasaki listi popunjava se tako da sezaokruuje redni broj ispred naziva kandidacijskeliste.

  lanak 37.

  Glasaki listi na kojem se glasuje zakandidacijsku listu mjesnog odbora sadri:

  - naziv liste,- ime i prezime nositelja liste,- naputak o nainu glasovanja,- serijski broj listia.Kandidacijske liste navode se na glasakom

  listiu onim redom kojim su navedene na zbirnoj

  listi.Ispred naziva svake liste stavlja se redni

  broj.

  lanak 38.

  Vaei glasaki listi jest onaj iz kojega sena siguran i nedvojben nain moe utvrditi za kojuje kandidacijsku listu bira glasovao.

  Nevaei glasaki listi jest:- neispunjeni glasaki listi,- glasaki listi popunjen na nain da se ne

  moe sa sigurnou utvrditi za koju jekandidacijsku listu bira glasovao,

  - glasaki listi na kojem je bira glasovaoza dvije ili vie kandidacijskih lista.

  lanak 39.

  Glasovanje traje neprekidno od sedam dodevetnaest sati.

  Biraka mjesta se zatvaraju u devetnaestsati, a biraima koji su se u to vrijeme zatekli nabirakom mjestu mora se omoguiti glasovanje.

  lanak 40.

  Na ostala pitanja u svezi s obvezamabirakih odbora prije i nakon otvaranja birakogmjesta, obvezama prema biraima na birakommjestu i biraima kojima je birako mjestonedostupno, obveze birakog odbora nakonglasovanja i utvrivanje rezultata glasovanja nabirakom mjestu te ispunjavanja i dostavezapisnika o radu birakog odbora i ostalogaizbornog materijala Gradskom izbornompovjerenstvu, na odgovarajui se nainprimjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

  lanak 41.

  Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta uvijeu imaju liste koje na izborima dobiju najmanje5% vaeih glasova biraa.

  Broj lanova vijea koji e biti izabran sasvake kandidacijske liste utvruje se na nain dase ukupan broj vaeih glasova koje je dobilasvaka lista dijeli s brojevima od jedan dozakljuno broja koliko se lanova vijea bira, priemu se uvaavaju i decimalni ostaci. Od svihtako dobivenih rezultata, mjesta u vijeu osvajajuone liste na kojima se iskae onoliko brojanonajveih rezultata, ukljuujui decimalne ostatke,koliko se lanova vijea bira. Svaka od tih listadobiva onoliki broj mjesta u vijeu koliko jepostigla pojedinanih rezultata meu onolikobrojano najveih rezultata koliko se lanovavijea bira.

  Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 10

 • moe utvrditi koja bi izmeu dviju ili vie listadobila mjesto u vijeu, ono e pripasti onoj listikoja je dobila vie glasova.

  Ako su dvije ili vie lista dobile isti brojglasova te se ne moe utvrditi koja bi lista dobilamjesto u vijeu, ono e pripasti svakoj od tih lista.

  Ako su dvije ili vie lista iz stavka 4. ovogalanka ostvarile pravo na mjesto u vijeu, brojlanova vijea poveat e se i u tom sluaju brojlanova vijea moe biti paran.

  lanak 42.

  Sa svake kandidacijske liste izabrani sukandidati od rednog broja 1 pa do rednog brojakoliko je odreena lista dobila mjesta u vijeu.

  lanak 43.

  Rezultate izbora za lanove pojedinog vijeautvruje Gradsko izborno povjerenstvo na temeljurezultata glasovanja na svim birakim mjestima umjesnom odboru.

  Kad Gradsko izborno povjerenstvo utvrdirezultate glasovanja, bez odgode e objaviti:

  - broj biraa upisanih u popis biraa mjesnogodbora,

  - koliko je glasova dobila svaka pojedinakandidacijska lista,

  - koliko je bilo nevaeih glasakih listia,- broj mjesta u vijeu koje je dobila svaka

  kandidacijska lista,- ime i prezime kandidata sa svake

  kandidacijske liste koji su izabrani za lanovevijea.

  Rezultati izbora bez odgode se objavljuju ulokalnim sredstvima javnog priopavanja,lokalnom radiju i novinama, na oglasnoj ploi iinternetskoj stranici Grada Koprivnice.

  VII. TROKOVI PROVEDBE IZBORA

  lanak 44.

  Sredstva za pokrie trokova izbora zalanove vijea osiguravaju se u Proraunu GradaKoprivnice.

  Sredstvima za provedbu izbora raspolaeGradsko izborno povjerenstvo koje je odgovornoza raspodjelu i troenje osiguranih sredstava.

  Gradsko izborno povjerenstvo objavit ecjelovito izvjee o visini trokova izbora i nainunjihova koritenja na internetskoj stranici GradaKoprivnice, u roku od 30 dana od dana objaveslubenih rezultata izbora.

  VIII. ZATITA IZBORNOG PRAVA

  lanak 45.

  Prigovor zbog nepravilnosti u postupkukandidiranja ili u postupku izbora lanova vijeamogu podnijeti politike stranke, nositeljikandidacijskih lista grupe biraa, kandidati,najmanje 100 biraa ili najmanje 5% biraa spodruja mjesnog odbora za ije se vijeeprovode izbori.

  Ako je kandidacijsku listu predloilo viepolitikih stranaka, prigovor e se smatratipravovaljanim i kad ga je podnijela samo jednapolitika stranka.

  Politike stranke e na temelju svojih statutaodrediti tko se ima smatrati ovlatenimpodnositeljem prigovora.

  lanak 46.

  Prigovor zbog nepravilnosti u postupkukandidiranja i u postupku izbora za lanove vijeapodnosi se Gradskom izbornom povjerenstvu.

  Prigovor iz stavka 1. ovog lanka podnosi seu roku od 48 sati raunajui od isteka dana kadaje izvrena radnja na koju je stavljen prigovor.

  Gradsko izborno povjerenstvo je dunodonijeti rjeenje o prigovoru u roku od 48 sati oddana kada je prigovor dostavljen, odnosno oddana kada su dostavljeni izborni materijali na kojese prigovor odnosi.

  lanak 47.

  Ako Gradsko izborno povjerenstvo,rjeavajui o prigovoru utvrdi da je bilonepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogleutjecati na rezultate izbora, ponitit e radnje iodrediti da se u odreenom roku, koji moraomoguiti da se izbori odre na dan kada suraspisani, te radnje ponove.

  Ako ne postoji mogunost ponavljanjaponitenih radnji ili ako se nepravilnosti odnosena postupak glasovanja, a bitno su utjecale,odnosno mogle utjecati na rezultat izbora,Gradsko izborno povjerenstvo ponitit e izbor iodrediti rok u kojem e se izbor ponoviti.

  lanak 48.

  Protiv rjeenja Gradskog izbornogpovjerenstva podnositelj prigovora koji jenezadovoljan takvim rjeenjem ima pravo albenadlenom uredu dravne uprave.

  alba se podnosi u roku od 48 satiraunajui od dana kada je primljeno pobijanorjeenje.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 11

 • alba se podnosi putem Gradskog izbornogpovjerenstva.

  Nadleni ured dravne uprave odluit e oalbi u roku od 48 sati od dana primitka albe.

  lanak 49.

  Podneseni prigovor odnosno alba upostupku zatite izbornog prava ne odgaajuobavljanje izbornih radnji koje su propisane ovomOdlukom.

  Na podneske i rjeenja u postupku poodredbama ove Odluke ne plaaju se upravnepristojbe.

  IX. KONSTITUIRANJE VIJEA

  lanak 50.

  Konstituirajuu sjednicu vijea sazivagradonaelnik ili osoba koju on ovlasti u roku od30 dana od dana objave konanih rezultataizbora.

  Ako se u zakazanom roku Vijee nekonstituira ovlaten saziva sazvat e ponovnokonstituirajuu sjednicu koja se treba odrati uroku 30 dana od dana kada je prethodna sjednicatrebala biti odrana. Ako se Vijee ni tada nekonstituira, ovlateni saziva sazvat ekonstituirajuu sjednicu u nastavnom roku od 30dana.

  Konstituirajuoj sjednici do izborapredsjednika, predsjedava prvi izabrani lan skandidacijske liste koja je dobila najvie glasova.Ako je vie lista dobilo isti najvei broj glasovakonstituirajuoj sjednici predsjedat e prviizabrani kandidat s liste koja je imala manji rednibroj na glasakom listiu.

  Vijee se smatra konstituiranim izborompredsjednika vijea na prvoj sjednici na kojoj jenazona veina svih lanova vijea.

  Ako se vijee ne konstituira u rokovima izstavka 1. i 2. ovoga lanka, Gradsko vijeeraspisat e nove izbore.

  X. ZAVRNE ODREDBE

  lanak 51.

  Danom stupanja na snagu ove Odlukeprestaje vaiti Odluka o izboru lanova vijeamjesnih odbora na podruju Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 3/02., 4/02.,3/06., 3/10. i 4/10. proieni tekst).

  lanak 52.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEE GRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 013-01/14-01/0002URBROJ: 2137/01-08/1-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1784.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12. i 1/13.) i lanka 3. Odluke oodreivanju uvjeta za kandidate za lanoveupravnih tijela i nadzornih odbora trgovakihdrutava u kojima Grad Koprivnica ima udjele uvlasnitvu (kapitalu drutva) ili dionice (GlasnikGrada Koprivnice broj 1/12.) Gradsko vijeeGrada Koprivnice, na 6. sjednici odranoj 18.veljae 2014. godine donijelo je

  Z A K LJ U A Ko predlaganju kandidata za lanove

  Uprave Gradskog komunalnogpoduzea KOMUNALAC, drutvo s

  ogranienom odgovornou

  I.

  Za lanove Uprave Gradskog komunalnogpoduzea KOMUNALAC, drutvo s ogranienomodgovornou, predlau se:

  1. Maja Hleb, dipl. oec., za predsjednicu Uprave,

  2. Zdravko Petras, dipl. ing. gra., za lana Uprave,

  3. Marijan Vugrinec, dipl. ing., za lana Uprave

  II.

  Ovaj Zakljuak upuuje se Skuptinitrgovakog drutva Gradskog komunalnogpoduzea KOMUNALAC, drutvo s ogranienomodgovornou, koja svojom odlukom imenujeUpravu koja se sastoji od tri lana.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 12

 • III.

  Ovaj Zakljuak objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0009URBROJ: 2137/01-08/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1785.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine, donijelo je

  Z A K LJ U A Ko prihvaanju Izvjea o radu

  gradonaelnice Grada Koprivnice zarazdoblje od 01. 07. 2013.

  do 31. 12. 2013. godine

  I.

  Prihvaa se Izvjee o radu gradonaelniceGrada Koprivnice za razdoblje od 01. 07. 2013.do 31. 12. 2013. godine, a koje se nalazi u prilogui ini sastavni dio ovog Zakljuka.

  II.

  Ovaj Zakljuak objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 021-01/14-01/0001URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-2 Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1786.

  Na temelju lanka 209. stavka 2. Zakona ovodama (Narodne novine broj 153/09., 63/11.,130/11. i 56/13.) lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.- proieni tekst),Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine, donosi

  O D L U K Uo izmjeni Odluke o prikljuenju na

  komunalne vodne graevine na podruju Grada Koprivnice

  lanak 1.

  Odluci o prikljuenju na komunalne vodnegraevine na podruju Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 2/13.) u lanku3. stavku 1. rijei GKP KOMUNALAC d.o.o.zamjenjuju se rijeima KOPRIVNIKE VODEd.o.o..

  lanak 2.

  Ova Odluka o izmjeni Odluke o prikljuenjuna komunalne vodne graevine na podrujuGrada Koprivnice stupa na snagu osmog dana oddana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-01/14-01/0004URBROJ: 2137/01-06-02/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 13

 • 1787.

  Na temelju lanka 52. stavka 1. i lanka 56.Zakona o financiranju vodnog gospodarstva(Narodne novine broj 153/09., 90/11. i 56/13.),lanka 40. Statuta Grada Koprivnice (GlasnikGrada Koprivnice broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. -proieni tekst), Gradsko vijee GradaKoprivnice na 6. sjednici odranoj 18. veljae2014. godine, donosi

  O D L U K Uo izmjeni Odluke o obraunu i naplati

  naknade za razvoj na podruju Grada Koprivnice

  lanak 1.

  U Odluci o obraunu i naplati naknade zarazvoj na podruju Grada Koprivnice (GlasnikGrada Koprivnice broj 7/10. i 6/11.) u lanku 8.stavku 1. rijei GKP Komunalac d.o.o.zamjenjuju se rijeima KOPRIVNIKE VODEd.o.o..

  lanak 2.

  Ova Odluka o izmjeni Odluke o obraunu inaplati naknade za razvoj na podruju GradaKoprivnice stupa na snagu osmog dana od danaobjave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-01/14-01/0002URBROJ: 2137/01-06/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1788.

  Na temelju lanka 31. stavka 7. Zakona okomunalnom gospodarstvu (Narodne novinebroj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,59/01., 26/03 - proieni tekst, 82/04., 178/04.,38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,144/12., 94/13. i 153/13.) i lanka 40. StatutaGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjenama Odluke o komunalnom

  doprinosu na podruju GradaKoprivnice

  lanak 1.

  U Odluci o komunalnom doprinosu napodruju Grada Koprivnice (Glasnik GradaKoprivnice broj 3/11., 6/11., 1/12., 3/12., 6/12.,7/12., 1/13., 2/13. i 3/13. - proieni tekst) ulanku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

  Komunalni doprinos obveznik plaauplatom na iro raun Grada Koprivnice u roku 30dana od dana izvrnosti rjeenja o komunalnomdoprinosu.

  U stavku 6. broj 8 zamjenjuje se brojem30.

  Stavak 7. mijenja se i glasi:Obvezniku kojem je nastupila izvrnost

  rjeenja o komunalnom doprinosu, a nije izvriojednokratno plaanje ili uplatu prvog i svakogslijedeeg obroka komunalnog doprinosa kodobrone uplate, nadleni upravni odjel zafinancije Grada Koprivnice e pokrenuti postupakprisilne naplate.

  lanak 2.

  lanak 10. mijenja se i glasi.

  Investitori koji grade graevinenamijenjene proizvodnoj djelatnosti koji imajusklopljen ugovor o kupnji ili pravu graenja sGradom Koprivnica u poduzetnikim zonama kojeoprema Grad Koprivnica, ostvaruju poticaj u visini100% jedinine vrijednosti komunalnogdoprinosa.

  lanak 3.

  U lanku 11. u stavku 1. briu se rijei zastanovanje.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 14

 • lanak 4.

  Ova Odluka o izmjenama Odluke okomunalnom doprinosu na podruju GradaKoprivnice stupa na snagu osmog dana od danaobjave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 350-06/14-01/0001URBROJ: 2137/01-06/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1789.

  Na temelju lanka 15. stavka 4. Zakona okomunalnom gospodarstvu (Narodne novinebroj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,59/01., 26/03. - proieni tekst, 82/04., 178/04.,38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11.,144/12., 94/13. i 153/13.) i lanka 17. stavka 3.Odluke o komunalnim djelatnostima na podrujuGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 3/12.) i lanka 40. Statuta Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - proieni tekst) Gradsko vijeeGrada Koprivnice na 6. sjednici, odranoj 18.veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izboru pravne osobe kojoj sepovjeravaju komunalni poslovi

  odravanja nerazvrstanih cesta napodruju Grada Koprivnice na temelju

  pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu

  I.

  Na temelju provedenog postupkaprikupljanja ponuda za obavljanje komunalnihposlova odravanja nerazvrstanih cesta napodruju Grada Koprivnice temeljem pisanogugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu,kao najpovoljniji ponuditelj izabire se KOMINGd.o.o., Pavelinska 38 iz Koprivnice.

  II.

  Uvjeti obavljanja komunalnih poslovaodravanja nerazvrstanih cesta na podrujuGrada Koprivnice utvrdit e se ugovorom opovjeravanju komunalnih poslova odravanja

  nerazvrstanih cesta na podruju GradaKoprivnice koji zakljuuje gradonaelnik GradaKoprivnice u skladu s ovom Odlukom i ponudomnajpovoljnijeg ponuditelja.

  III.

  Ugovor iz toke II. ove Odluke s odabranimponuditeljem zakljuuje se na etiri godine: 2014.,2015., 2016. i 2017. godina u trajanju do 31. 12.2017. godine.

  IV.

  Sveukupna predvidiva vrijednost radova kojie se ugovoriti s odabranim ponuditeljem iznosi37.113.490,00 kuna bez PDV-a, a to godinjeiznosi 9.278.372,50 kuna bez PDV-a.

  U sluaju poveanja ili smanjenja opsegaposlova ili cijene u tijeku roka iz toke III. oveOdluke, Gradonaelnik e zakljuiti dodatakUgovora.

  V.

  Ova Odluka objavit e se u Glasniku GradaKoprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 340-01/14-01/0002URBROJ: 2137/01-06/1-14-20Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 15

 • 1790.

  Na temelju lanka 143. Zakona o odgoju iobrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli(Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i94/13.), lanka 7. stavka 2. Uredbe o nainuizrauna iznosa pomoi izravnanja zadecentralizirane funkcije jedinica lokalne ipodrune (regionalne) samouprave za 2014.godinu (Narodne novine broj 7/14.), toke V.Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanjebilannih prava za financiranje minimalnogfinancijskog standarda javnih potreba osnovnogkolstva u 2014. godini (Narodne novine broj7/14.) i lanka 40. Statuta Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - proieni tekst), Gradsko vijeeGrada Koprivnice na 6. sjednici odranoj dana18. veljae 2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo kriterijima, mjerilima i nainu

  financiranja decentraliziranih funkcijaosnovnog i srednjeg kolstva na

  podruju Grada Koprivnice u 2014. godini

  lanak 1.

  Ovom Odlukom o kriterijima, mjerilima inainu financiranja decentraliziranih funkcijaosnovnog i srednjeg kolstva na podruju GradaKoprivnice u 2014. godini (u daljnjem tekstu:Odluka), utvruju se kriteriji, mjerila i nainfinanciranja decentraliziranih funkcija osnovnog isrednjeg kolstva na podruju Grada Koprivnice u2014. godini u okviru sredstava osiguranih uProraunu Grada Koprivnice.

  lanak 2.

  U Proraunu Grada Koprivnice zafinanciranje decentraliziranih funkcija osnovnog isrednjeg kolstva osiguravaju se sredstva za:

  1. materijalne i financijske rashode u iznosu od = 5.143.358,00 kn,

  2. rashode za materijal, dijelove i usluge tekueg i investicijskog odravanja u iznosu od = 357.552,00 kn i

  3. rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od = 855.868,00 kn.

  lanak 3.

  Materijalni i financijski rashodi obuhvaaju

  rashode nune za realizaciju nastavnog plana iprograma osnovnog i srednje kolskogobrazovanja.

  lanak 4.

  Rashodi iz lanka 2. ove Odluke financirate se po kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, natemelju veliine kole i prema stvarnim iznosima.

  MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

  lanak 5.

  Kriteriji za financiranje materijalnih ifinancijskih rashoda kole iz lanka 6., 7. i 8. oveOdluke utvruju se prema vrsti kole i brojuuenika (redovna, glazbena, kola s posebnimodjelima za djecu s tekoama), broju razrednihodjeljenja i broju podrunih kola, a mjerila sugodinje cijene i to kako slijedi:

  - po ueniku 550,00 kn,- po ueniku u glazbenoj koli 1.270,00 kn,- po ueniku u posebnim odjelima

  za djecu s tekoama 1.815,00 kn,- po razrednom odjelu 2.145,00 kn,- po podrunoj koli 5.000,00 kn.

  lanak 6.

  Materijalni rashodi kole koji se utvruju natemelju veliine kole su naknade za:

  - uredski materijal i ostali materijalni rashodi,- sitni inventar i auto gume,- usluge telefona i pote,- usluge promidbe i informiranja,- komunalne usluge (opskrba vodom,

  iznoenje i odvoz smea, deratizacija idezinsekcija, dimnjaarske i ekoloke usluge,usluge ienja i sl.),

  - intelektualne i osobne usluge,- raunalne usluge,- premije osiguranja,- reprezentaciju,- lanarine,- slubena putovanja,- struno usavravanje zaposlenika,- materijal i dijelove za tekue i investicijsko

  odravanje,- usluge tekueg i investicijskog odravanja,- ostale nespomenute rashode.

  lanak 7.

  Financijski rashodi koji se utvruju natemelju veliine kole jesu:

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 16

 • - bankarske usluge i usluge platnogprometa,

  - zatezne kamate,- ostali nespomenuti financijski rashodi.

  lanak 8.

  Materijalni rashodi kole koji se priznaju ustvarnim iznosima jesu:

  - energija,- usluge prijevoza uenika sukladno lanku

  69. stavku 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanjuu osnovnoj i srednjoj koli.

  lanak 9.

  Izdaci za energente koje kola koristi zagrijanje, pogon kolskih postrojenja i rasvjetupriznaju se u stvarnim iznosima. kola je dunaplanirati izdatke za energente na osnovitrogodinjeg prosjeka potronje, te voditievidenciju o utroenim koliinama energenata povrstama.

  lanak 10.

  Sredstva namijenjena za prijevoz uenikaosnovnih kola posebnim linijskim prijevozomnamjenski se koriste za prijevoz uenika, zapotrebe odgojno-obrazovnog procesa, u okvirunastavnog plana i programa, a isplauju seprijevozniku po ispostavljenom raunu temeljemzakljuenog ugovora.

  Ravnatelj osnovne kole duan jesvakodnevno pratiti provedbu prijevoza uenikaza svaki mjesec te Upravnom odjelu za drutvenedjelatnosti Grada Koprivnice dostavljati mjesenoizvjee o kvaliteti izvrenog prijevoza, kaoosnovu za likvidiranje rauna prijevoznika.

  Upravni odjel za drutvene djelatnosti GradaKoprivnice obavlja raunsku kontroluispostavljenog rauna prijevoznika na temeljucijene iz zakljuenog ugovora i radnih dana zakoje je prijevoz izvren, te likvidira raunprijevoznika na temelju mjesenog izvjeaosnovne kole o izvrenoj usluzi prijevozauenika i prosljeuje ga Upravnom odjelu zafinancije i poticanje poduzetnitva GradaKoprivnice na plaanje.

  Osnovnoj koli uro Ester i Centru zaodgoj i obrazovanje Podravsko sunce osimsredstava za autobusni prijevoz uenika koja seosiguravaju u Proraunu Grada Koprivnice za2014. godinu iz sredstava za decentraliziranefunkcije, osiguravaju se sredstva za prijevozuenika s tekoama u razvoju i njihovih pratiteljau Proraunu Ministarstva znanosti, obrazovanja isporta za 2014. godinu.

  Zahtjev za sredstva iz stavka 4. ovog lanka,

  zajedno sa preslikama rauna, kole mjesenodostavljaju na ovjeru Upravnom odjelu zadrutvene djelatnosti Grada Koprivnicenajkasnije do zadnjeg dana tekueg mjeseca iprosljeuju ga Ministarstvu znanosti,obrazovanja i sporta.

  Ukoliko kole imaju potrebu za dodatnimprijevozom moraju zatraiti odobrenje Upravnogodjela za drutvene djelatnosti Grada Koprivnicenajkasnije pet radnih dana prije potrebe zadodatnim prijevozom.

  lanak 11.

  Zaposlenicima u osnovnokolskimustanovama priznaje se pravo na sistematskipregled u skladu sa lankom 74. Temeljnogkolektivnog ugovora za slubenike i namjetenikeu javnim slubama (Narodne novine broj141/12., 150/13. i 153/13.).

  Temeljem lanka 26. Zakona o zatitipuanstva od zaraznih bolesti (Narodne novinebroj 79/07., 113/08. i 43/09.) svi zaposlenici uosnovnokolskim ustanovama obvezni su obavitizdravstveni pregled jednom godinje. Godinjiiznos za zdravstvene preglede utvruje se uiznosu od 144,17 kuna po zaposleniku.

  lanak 12.

  kole Grada Koprivnice kojima je osnivaGrad Koprivnica osloboene su u potpunostiplaanja komunalne naknade temeljem lanka 7.stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi (GlasnikGrada Koprivnice broj 2/01., 9/01., 11/02., 7/04.,7/05., 3/06., 8/06., 9/06. proieni tekst, 7/07.,8/09., 7/10., 1/12., 2/12. i 4/13.).

  RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE IUSLUGE TEKUEG I INVESTICIJSKOGODRAVANJA KOLE

  lanak 13.

  Pod rashodima za materijal, dijelove i uslugetekueg i investicijskog odravanja kolapodrazumijeva se:

  - investicijsko odravanje kolskog prostorakao predvidivo i plansko odravanje i obnavljanjekolskih zgrada,

  - predvidivo i plansko odravanje iobnavljanje ugraene opreme, kao i obnavljanje izamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava ipomagala,

  - tekue odravanje koje se odnosi napopravak kvarova te odravanje sredstava rada iopreme, koji se ne mogu planirati, a radi

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 17

 • osiguranja pretpostavki za redovito funkcioniranjekole.

  Za potrebe rashoda za materijal, dijelove iusluge tekueg i investicijskog odravanja kolaplaniran je iznos od 363.000,00 kuna.

  Sredstva iz stavka 2. ovog lanka e bitirasporeena prema Planu rashoda za materijal,dijelove i usluge tekueg i investicijskogodravanja osnovnih kola na podruju GradaKoprivnice za 2014. godinu kojim se specificirajukole, namjene i iznosi sredstava, a premasljedeem redoslijedu prioriteta: odravanjekotlovnica i sustava grijanja, odravanje sanitarijai vodovodnih instalacija, odravanjeelektroinstalacija, odravanje krovova,odravanje vanjskih otvora (prozori i vrata) i ostalizahvati.

  Za potrebe planskog odravanja opremeprioritet se utvruje na temelju dotrajalosti.

  kole su dune u roku 7 dana od danadonoenja ove Odluke, Upravnom odjelu zadrutvene djelatnosti Grada Koprivnice dostavitiprijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove iusluge tekueg i investicijskog odravanja koleza 2014. godinu, sastavni dio kojeg mora biti iPlan odravanja opreme.

  RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNIH ULAGANJA NANEFINANCIJSKOJ IMOVINI

  lanak 14.

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine i dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini podrazumijevaju kapitalne projekte zakojima postoji opravdana potreba.

  Za potrebe rashoda za nabavu proizvedenedugotrajne imovine i dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini kola planiran je iznos od885.000 kuna.

  Sredstva e biti rasporeena prema Planurashoda za nabavu proizvedene dugotrajneimovine i dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini u osnovnom kolstvu na podruju GradaKoprivnice u 2014. godini kojim se planirajukapitalni projekti kolstva koji e se realiziratitijekom 2014. godine.

  kole su dune u roku 7 dana od danadonoenja ove Odluke, Upravnom odjelu zadrutvene djelatnosti Grada Koprivnice dostavitiprijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedenedugotrajne imovine i dodatnih ulaganja nanefinancijskoj imovini za 2014. godinu.

  lanak 15.

  Sredstva za pokrie navedenihdecentraliziranih funkcija osiguravaju se putemizvornih prihoda iz dodatnog udjela poreza nadohodak po stopi od 3,1% i s pozicije potporeizravnanja za decentralizirane funkcije Dravnogprorauna Republike Hrvatske za 2014. godinu iProrauna Grada Koprivnice za 2014. godinu,pozicije poreza na dohodak.

  ZAVRNE ODREDBE

  lanak 16.

  Materijalni i financijski rashodi financiraju setemeljem Financijskih planova kola za 2014.godina, Planova nabave osnovnih kola za 2014.godinu izraenih na petoj razini raunskog planai zahtjeva osnovnih kola za doznaku sredstavana istoj razini raunskog plana izraenog premastvarnim potrebama.

  Zahtjev za doznaku sredstava osnovnekole su dune dostaviti Upravnom odjelu zadrutvene djelatnosti Grada Koprivnice za tekuimjesec, najkasnije do 25. u mjesecu. Svakirashod iz ove Odluke mora biti temeljen navjerodostojnoj knjigovodstvenoj dokumentacijikojom se dokazuje obveza plaanja.

  Postupak i nain dostavljanja zahtjeva izstavka 2. ovog lanka odrediti e Upravni odjel zadrutvene djelatnosti odgovarajuim uputama.

  Sredstva prema zahtjevu iz stavka 2. ovogalanka doznait e se osnovnim kolamasukladno financijskom planu i zahtjevu kole, anajkasnije do zadnjeg dana u mjesecu.

  lanak 17.

  Ravnatelji osnovnih i srednje koleodgovorni su za tonost, pravovremenost iistinitost iskazanih podataka za rashode inamjensko troenje proraunskih sredstavadodijeljenih temeljem ove Odluke.

  lanak 18.

  Ako se graevinama i/ili opremom zajednokoriste osnovna kola i druga ustanova, obveznesu sklopiti sporazum o razgranienju materijalnihi financijskih rashoda.

  Sporazumom se utvruje nositelj rashoda,kriteriji za razgraniavanje rashoda te rokoviobrauna i nain plaanja.

  lanak 19.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 18

 • od dana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-02/14-01/0004URBROJ: 2137/01-04/1-14-8Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing, v.r..

  1791.

  Na temelju lanka 143. Zakona o odgoju iobrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli(Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. -proieni tekst i 94/13.), toka III. Odluke okriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannihprava za financiranje minimalnog financijskogstandarda javnih potreba osnovnog kolstva u2014. godini (Narodne novine broj: 7/14.) ilanka 40. Statuta Grada Koprivnice (GlasnikGrada Koprivnice broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst), Gradsko vijee GradaKoprivnice na 6. sjednici odranoj dana 18.veljae 2014. godine, donijelo je

  P L A N R A S H O D Aza nabavu proizvedene dugotrajne

  imovine i dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini u osnovnom

  kolstvu na podruju Grada Koprivniceza 2014. godinu

  I.

  Ovim Planom rashoda za nabavuproizvedene dugotrajne imovine i dodatnaulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnomkolstvu na podruju Grada Koprivnice za 2014.godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvruju seiznosi, nain i opseg ulaganja sredstava ukapitalne projekte i dugotrajnu imovine uosnovnom kolstvu za 2014. godinu.

  Planom su planirana ulaganja u kapitalneprojekte koji se odnose na izgradnju i opremanjenovih graevina kao i nadogradnju, rekonstrukcijui opremanje postojeih graevina.

  Sredstva za provedbu plana osigurana suukupnom iznosu od = 885.000,00 kn i to:

  - 855.868,00 kn iz decentraliziranihsredstava,

  - 29.132,00 kn iz Prorauna GradaKoprivnice.

  II.

  Sredstva za nabavu i ulaganja iz toke I.ovog Plana koristiti e se za osnovne kolekojima je osniva Grad Koprivnica za namjene i uiznosima kako slijedi: projektiranje u iznosu 130.000,00 kn, od kojih za:

  - O Braa Radi 20.000,00 kn, i- O Antun Nemi Gostovinski 110.000,00 kn.

  struni nadzor u iznosu 10.000,00 kn, od kojih za:

  - O Brau Radi 3.000,00 kn, i- COOR Podravsko sunce 7.000,00 kn.

  opremanje u iznosu 240.200,00 kn, od kojih za:

  - O Antun Nemi Gostovinski 28.200,00kn,

  - O Braa Radi 20.000,00 kn,- O uro Ester 72.000,00 kn,- COOR Podravsko sunce 20.000,00 kn, i- U Fortunat Pintari 100.000,00 kn.

  sanacija objekata u iznosu 464.000,00 kn, od kojih za:

  - O Braa Radi 97.000,00 kn, i- COOR Podravsko sunce 367.000,00 kn.

  ostalo u iznosu 40.800,00 kn od kojih za:

  - O Antun Nemi Gostovinski 11.800,00 kn,

  - O Braa Radi 10.000,00 kn,- O uro Ester 13.000,00 kn,- COOR Podravsko sunce 6.000,00 kn.

  Sredstva iz stavka 1. ove toke prikazuju sesukladno raunskom planu i to:

  - u skupini 42 Rashodi za nabavuproizvedene dugotrajne imovine

  - u skupini 45 Rashodi za dodatnaulaganja na nefinancijskoj imovini.

  III.

  Sredstva za rashode iz toke II. ovog Planarealizirat e se u skladu sa Zakonom o javnojnabavi (Narodne novine broj 90/11., 83/13.,143/13. i 13/14.) i Pravilnikom o provoenjupostupka nabave za robu i usluge procijenjenevrijednosti do 200.000,00 kn i radove do500.000,00 kn u Gradu Koprivnici (Glasnikgrada Koprivnice broj: 1/14.) i to postupcimakoje provodi osniva, osim nabave knjiga zakolsku knjinicu koju provode osnovne kolepostupkom izravne pogodbe i hitnih nabava kojee u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi provoditikole uz prethodnu suglasnost Grada Koprivnice.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 19

 • IV.

  Sredstva za namjene iz toke II. ovog Planakoristit e se prema Odluci o kriterijima zautvrivanje bilannih prava za financiranjeminimalnog financijskog standarda javnih potrebaosnovnog kolstva u 2014. godine (Narodnenovine broj 7/14.), a potraivat e se na temeljuizvjea o izvrenim nabavama, ovjerenihsituacija za izvrene radove i ostale vjerodostojneknjigovodstvene dokumentacije o nabavi roba iusluga.

  V.

  Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od danaobjave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 400-06/14-01/0001URBROJ: 2137/01-04/1-14-2Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1792.

  Na temelju lanka 143. Zakona o odgoju iobrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli(Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. -proieni tekst i 94/13.), toke II. Odluke okriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannihprava za financiranje minimalnog financijskogstandarda javnih potreba osnovnog kolstva u2014. godini (Narodne novine broj: 7/14.) ilanka 40. Statuta Grada Koprivnice (GlasnikGrada Koprivnice broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst), Gradsko vijee GradaKoprivnice na 6. sjednici odranoj dana 18.veljae 2014. godine, donijelo je

  P L A N R A S H O D Aza materijal, dijelove i usluge tekueg i

  investicijskog odravanja osnovnihkola na podruju Grada Koprivnice

  za 2014. godinu

  I.

  Planom rashoda za materijal, dijelove iusluge tekueg i investicijskog odravanjaosnovnih kola na podruju Grada Koprivnice za2014. godinu planiraju se sredstava po namjeni i

  korisnicima - osnovnim kolama kojima je GradKoprivnica osniva, a prema tabeli koja se nalaziu prilogu i ini sastavni dio ovog Plana.

  II.

  Sredstva za rashode iz toke I. ovog Planarasporedit e se osnovnim kolama poispostavljenim raunima i mjesenimpotraivanjima do 25. u mjesecu za tekuimjesec.

  III.

  Ovaj Plan stupa na snagu prvi dan od danaobjave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 400-06/14-01/0001URBROJ: 2137/01-04/1-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 20

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 21

  Red. br. KOLA I VRSTA RASHODA OPIS ULAGANJA

  UKUPNO / IZNOS U KUNAMA

  SREDSTVA MINIMALNOG STNADARDA

  SREDSTVA IZNAD MINIMALNOG

  STNADARDA - IZVOR PRORA UN MZOS-a

  SREDSTVA IZNAD MINIMALNOG

  STNADARDA - IZVOR PRORA UN GRADA

  KOPRIVNICE

  1. 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

  1.1. 3224 - Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje

  pipe, vijci, vodokotli i, rasvjetne lampe, sifoni, brave, osigura i, prelatori, prekida i, svrdla, rezne plo e i ostali materijal za odravanje prostorija i opreme

  9.600,00 9.600,00 0,00 0,00

  soboslikarski radovi 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  odravanje podova 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  redovni servisi opreme i postrojenja 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

  hitni popravci na objektima i opremi 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00sanacija dvorita 25.500,00 25.500,00 0,00 0,00

  2. 125.000,00 119.552,00 0,00 5.448,00

  2.1. 3224 - Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje

  pipe, vijci, vodokotli i, rasvjetne lampe, sifoni, brave, osigura i, prelatori, prekida i, svrdla, rezne plo e i ostali materijal za odravanje prostorija i opreme

  15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  soboslikarski radovi 35.000,00 29.552,00 0,00 5.448,00

  sanacija podova 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

  popravak unutarnje stolarije 0,00 0,00 0,00 0,00

  zamjena dotrajalih elektro instalacija 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00

  redovni servisi opreme i postrojenja 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

  hitni popravci na objektima i opremi 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

  odravanje kotlovnice 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

  3. 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00

  3.1.3224 - Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje

  Nabava arulja, ventila, potronog materijala za kosilicu i materijala za maljanje 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

  zamjena svjetle ih tjela 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00servisi postrojenja i opreme 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00redovno ispitivanje elektro, vodovodnih i plino instalicija

  15.000,00 9.000,00 0,00 0,00

  hitni popravci na objektima i opremi 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

  4. 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00

  4.1.3224 - Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje

  vijci, materijal za maljanje, arulje, kotli i i ostali materijal za odravanje prostorija i opreme 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

  servisi postrojenja i opreme 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00

  servis kombi vozila 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00

  hitni popravci na objektima i opremi 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

  soboslikarski i li ila ki radovi 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00

  servis dizala 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  5. 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

  5.1. 3224 - Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko odravanje

  vodovodni i elektro materijal, materijal za odravanje opreme i prostora

  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  redovni servisi opreme, postrojenja i kombi vozila 13.625,00 13.625,00 0,00 0,00

  govorna veza - lift 4.375,00 4.375,00 0,00 0,00

  sanacija ureda pedagoga 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

  hitni popravci na objektima i opremi 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

  363.000,00 357.552,00 0,00 5.448,00

  Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge teku eg i investicijskog odravanja osnovnih kola na podru ju Grada Koprivnice za 2014. godinu

  4.2. 3232 - Usluge teku eg i investicijskog odravanja

  SVEUKUPNO

  O "Antun Nem i Gostovinski" Koprivnica

  O "Bra a Radi " Koprivnica

  O " uro Ester" Koprivnica

  COOR "Podravsko sunce"

  U "Fortunat Pintari "

  3232 - Usluge teku eg i investicijskog odravanja

  3232 - Usluge teku eg i investicijskog odravanja5.2.

  1.2. 3232 - Usluge teku eg i investicijskog odravanja

  3232 - Usluge teku eg i investicijskog odravanja

 • 1793.

  Na temelju lanka 20. stavka 2. Zakona opredkolskom odgoju i obrazovanju (Narodnenovine broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i lanka 40.Statuta Grada Koprivnice (Glasnik GradaKoprivnice broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst), Gradsko vijee GradaKoprivnice na 6. sjednici odranoj 18. veljae2014. godine, donijelo je

  P R A V I L N I Ko izmjenama i dopunama Pravilnika o

  uvjetima i nainu ostvarivanjaprednosti pri upisu djece u Djeji vrti

  Tratinica Koprivnica

  lanak 1.

  U Pravilniku o uvjetima i nainu ostvarivanjaprednosti pri upisu djece u Djeji vrtiTratinica Koprivnica (Glasnik GradaKoprivnice broj 1/13.), u cijelom tekstu rijenaobrazba zamjenjuje se rijeju obrazovanjeu odgovarajuem padeu.

  lanak 2.

  U lanku 3. stavku 1. rije tekuuzamjenjuje se rijeju predstojeu.

  lanak 3.

  U lanku 4. alineja 11. mijenja se i glasi: - potvrda o radnom odnosu za roditelja koju

  izdaju nadlene slube za mirovinsko osiguranjezemlje u kojoj je roditelj zaposlen,.

  lanak 4.

  U lanku 5. stavku 1. rije pet zamjenjujese rijeju est, a iza rijei pedijatra stavlja sezarez i dodaju rijei predstavnika nadlenogcentra za socijalnu skrb.

  Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:Razmatrat e se samo potpune,

  pravovremeno dostavljene zamolbe napropisanom obrascu, sa sadranim svimpotrebnim prilozima.

  Dosadanji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

  lanak 5.

  U lanku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2.koji glasi:

  Djeca smjetena u udomiteljskim obiteljimana podruju Grada Koprivnice imaju apsolutnuprednost na upis u redovni program vrtia,neovisno o prebivalitu djeteta i njegovih

  roditelja.

  Dosadanji stavak 2. postaje stavak 3. ukojem se toke 1. i 5. mijenjaju i glase:

  1. smrtno stradalih hrvatskih branitelja ihrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskograta, djeca roditelja rtava i invalida Domovinskograta .

  5. smrtno stradalih pirotehniara.

  lanak 6.

  U lanku 7. stavku 3. ispred rijeiizvatkom dodaje se rije ovjerenim.

  lanak 7.

  Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunamaPravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanjaprednosti pri upisu djece u Djeji vrtiTratinica Koprivnica, stupa na snagu osmogdana od dana objave u Glasniku GradaKoprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 601-01/14-01/0002URBROJ: 2137/01-04/1-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1794.

  Na temelju lanaka 48. i 49. Zakona opredkolskom odgoju i obrazovanju (Narodnenovine broj 10/97., 107/07. i 94/13.), lanka 37.stavka 1. Zakona o dadiljama (Narodne novinebroj: 37/13.) i lanka 40. u svezi lanka 15.Statuta Grada Koprivnice (Glasnik GradaKoprivnice broj: 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst), Gradsko vijee GradaKoprivnice na 6. sjednici odranoj 18. veljae2014. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjenama Odluke o mjerilima za

  financiranje djelatnosti predkolskog odgoja i sufinanciranje djelatnosti

  dadilja na podruju Grada Koprivnice

  lanak 1.

  U lanku 1. stavku 1. Odluke o mjerilima zafinanciranje djelatnosti predkolskog odgoja i

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 22

 • sufinanciranje djelatnosti dadilja na podrujuGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/13.) toke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

  1. Djeji vrti Tratinica 1.500,00 kn 2. Djeji vrti Smijeak 1.500,00 kn 3. Djeji vrti Svetog Josipa,

  Podrunica Koprivnica 1.425,00 kn

  lanak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 601-01/13-01/0015URBROJ: 2137/01-04/1-14-6Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1795.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo razrjeenju predsjednika Mandatnog

  povjerenstva Grada Koprivnice

  I.

  ELJKO EMPER, razrjeuje se dunostipredsjednika Mandatnog povjerenstva GradaKoprivnice, na osobni zahtjev.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0001URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1796.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo razrjeenju predsjednika

  Odbora za izjednaavanje mogunosti isocijalnu integraciju

  I.

  ELJKO EMPER iz Koprivnice razrjeujese dunosti predsjednika Odbora zaizjednaavanje mogunosti i socijalnu integraciju,na osobni zahtjev.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0004URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1797.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo razrjeenju potpredsjednika Odbora

  za zdravstvo i socijalnu skrb

  I.

  ELJKO EMPER, razrjeuje se dunostipotpredsjednika Odbora za zdravstvo i socijalnuskrb, na osobni zahtjev.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u Glasniku

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 23

 • Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0003URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1798.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo razrjeenju lana Odbora za

  statutarno pravna pitanja

  I.

  ELJKO EMPER, razrjeuje se dunostilana Odbora za statutarno pravna pitanja, naosobni zahtjev.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0002URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1799.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo imenovanju predsjednika Mandatnog

  povjerenstva Grada Koprivnice

  I.

  MARIJA VEDRI iz Koprivnice, imenuje seza predsjednicu Mandatnog povjerenstva GradaKoprivnice.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0005URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1800.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo imenovanju predsjednice

  Odbora za izjednaavanje mogunosti isocijalnu integraciju

  I.

  MARIJA VEDRI iz Koprivnice imenuje seza predsjednicu Odbora za izjednaavanjemogunosti i socijalnu integraciju.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u Glasniku

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 24

 • Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0006URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1801.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E NJ Eo imenovanju potpredsjednice Odbora

  za zdravstvo i socijalnu skrb

  I.

  DRAGICA ALAMON iz Koprivnice imenujese za potpredsjednicu Odbora za zdravstvo isocijalnu skrb.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0007URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  1802.

  Na temelju lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. proieni tekst)Gradsko vijee Grada Koprivnice na 6. sjedniciodranoj 18. veljae 2014. godine donijelo je

  R J E E N J Eo imenovanju lana Odbora za

  statutarno - pravna pitanja

  I.

  MARIJA KORJANEC iz Koprivnice,imenuje se za lanicu Odbora za statutarnopravna pitanja.

  II.

  Ovo Rjeenje objavit e se u GlasnikuGrada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 080-01/14-01/0008URBROJ: 2137/01-08-01/3-14-1Koprivnica, 18. veljae 2014.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 25

 • 252.

  Na temelju lanka 10. Zakona oslubenicima i namjetenicima u lokalnoj ipodrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodnenovine broj 86/08. i 61/11.) i lanka 55. StatutaGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/09., 1/12, 1/13. i 3/13. proieni tekst)gradonaelnica Grada Koprivnice 27. prosinca2013. godine, donijela je

  P L A No izmjeni Plana prijma u slubu za

  2013. godinu

  I.

  U Planu prijma u slubu za 2013. godinu(Glasnik Grada Koprivnice broj 1/13.) u toki III.podtoki1. alineji 1. rijei: i mjesnu samoupravubriu se.

  II.

  Ovaj Plan o izmjeni Plana prijma u slubu za2013. godinu objavit e se u Glasniku GradaKoprivnice.

  KLASA: 112-01/13-01/2URBROJ: 2137/01-03-12-6Koprivnica, 27. 12. 2013.

  GRADONAELNICA:Vesna eljenjak, dipl. oec., v.r.

  253.

  Na temelju lanka 10. Zakona oslubenicima i namjetenicima u lokalnoj ipodrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodnenovine broj 86/08. i 61/11.) i lanka 55. StatutaGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/09., 1/12. i 3/13. proieni tekst)gradonaelnica Grada Koprivnice 29. sijenja2014. godine, donijela je

  P L A Nprijma u slubu za 2014. godinu

  I.

  Utvruje se Plan prijma u slubu za 2014.

  godinu (u daljnjem tekstu: Plan) u Upravnimtijelima Grada Koprivnice.

  Planom se utvruje stvarno stanjepopunjenosti radnih mjesta u Upravnim tijelimaGrada Koprivnice, potreban broj slubenika naneodreeno vrijeme i naziv radnog mjesta koje senamjerava popuniti u 2014. godini te prijemvjebenika.

  II.

  U Gradu Koprivnici na dan donoenja Planazaposleno je 40 slubenika i 3 namjetenika naneodreeno vrijeme (i 4 slubenika na odreenovrijeme) dok je Pravilnikom o unutarnjem reduUpravnih tijela Grada Koprivnice sistematiziranoukupno 57 radnih mjesta sa 59 izvritelja, aPravilnikom o unutarnjem redu Jedinice zaunutarnju reviziju sistematizirana su 2 radnamjesta sa 2 izvritelja, a sve prema tabeli uprilogu ovog Plana.

  III.

  Prema planiranim financijskim sredstvima uProraunu Grada Koprivnice za 2014. godinu,planira se popunjavanje slobodnih radnih mjestaprema Pravilniku o unutarnjem redu upravnihtijela Grada Koprivnice i Pravilniku o unutarnjemredu Jedinice za unutarnju reviziju te prijemvjebenika kako slijedi:

  Jedinica za unutarnju reviziju:

  1. unutarnji revizor (magistar/magistrastruke ili struni specijalist/specijalisticaekonomske ili pravne struke)

  Upravni odjel za drutvene djelatnosti:

  1. vii struni suradnik za drutvenedjelatnosti (magistar/magistra struke ili strunispecijalist/specijalistica pravne, ekonomske ilidruge struke s podruja drutvenih ilihumanistikih znanosti)

  Upravni odjel za poslove Gradskog vijea igradonaelnika:

  1. vii struni suradnik za slubenikeodnose (magistar/magistra struke ili strunispecijalist/specijalistica pravne struke)

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 1 28. veljae 2014.

  Stranica 26

  AKTI GRADONAELNIKA

 • vjebenik

  2. vii struni suradnik za pravne poslove(magistar/magistra struke ili strunispecijalist/specijalistica pravne struke) - vjebenik

  Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanjenekretninama:

  1. vii struni suradnik za investicijeizgradnje i rekonstrukcije objekata(magistar/magistra struke ili strunispecijalist/specijalistica graevinske, prometne iligeotehnike struke)

  Upravni odjel za financije i poticanjepoduzetnitva:

  1. vii struni suradnik za proraun iraunovodstvo (magistar/magistra struke ilistruni specijalist/specijalistica ekonomskestruke)

  2. referent za evidenciju gradskih poreza,obraun plaa i naknada (sss ekonomske iliupravne struke)

  Upravni odjel za odrivi razvoj i europskeposlove

  1. proelnik (magistar/magistra struke ilistruni specijalist/specijalistica s podrujadrutvenih ili humanistikih znanosti)

  2. vii struni suradnik za informiranje iodnose s javnou (magistar/magistra struke ilistruni specijalist/specijalistica s podrujadrutvenih ili humanistikih znanosti)

  3. vii struni suradnik za pravne poslove(magistar/magistra struke ili strunispecijalist/specijalistica pravne struke)

  4. Vii struni suradnik za europske poslovei poduzetnike projekte (magistar/magistra strukeili struni specijalist/specijalistica ekonomskestruke)

  IV.

  Prijem na slobodna radna mjesta iz toke III.ovog Plana i kao i prijem vjebenika provest e seputem javnog natjeaja.

  V.

  Ovaj Plan objavit e se u Glasniku GradaKoprivnice.

  KLASA: 100-01/14-01/0005URBROJ: 2137/01-03/1-14-1Koprivnica, 29. sijenja 2014.

  GRADONAELNICAVesna eljenjak, dipl. oec., v.r.

  254.

  Na temelju lanka 55. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - proieni tekst ) ilanka 18. Zakona o javnoj nabavi (Narodnenovine broj 90/11., 83/13. i 143/13.) igradonaelnica Grada Koprivnice, dana 23. 1.2014. godine, donijela je

  P R A V I L N I Ko provoenju postupka nabave za robu i

  usluge procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do

  500.000,00 kuna u Gradu Koprivnici

  lanak 1.

  Ovim Pravilnikom ureuju se nain i uvjetiprovoenja postupka nabave za robu i uslugeprocijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna iradova do 500.000,00 kuna (bez PDV-a) tj.bagatelne nabave u Gradu Koprivnici na koje sene primjenjuje Zakon o javnoj nabavi (u daljnjemtekstu: Pravilnik).

  lanak 2.

  Grad Koprivnica (u daljnjem tekstu