Click here to load reader

Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sluæbeni glasnik Grada Bjelovara

Slubeni glasnik Grada Bjelovara br. 1/2009Broj 1 - GODINA XXX. Bjelovar, 13. veljaËe 2009. ISSN 1331-0380
GRADSKO VIJEΔE GRADA BJELOVARA
310. Na temelju lanka 24. Zakona o prostornom ureenju
(“Narodne novine”, br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi s odredbom lanka 325. Zakona o prostornom ureenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07), na temelju lanka 26. stavka 1 toke 3 Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) i suglasnosti na Konani prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana ureenja Grada Bjelovara Klasa: 350-01/09-01/1, ur br: 2103/1- 09-09-2 od 27. sijenja 2009. godine koju je temeljem Odluke upana o davanju ovlaštenja donijela Bjelovar- sko-bilogorska upanija, Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu, Gradsko vijee Grada Bjelo- vara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana ureenja Grada Bjelovara
I.
Ovom Odlukom donose se izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana ureenja Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 11/03 i 13/03 - ispravak).
Sastavni dio ove Odluke je elaborat „Prostorni plan ureenja Grada Bjelovara – izmjene i dopune” (dalje: Plan), izraen po trgovakom društvu APE d.o.o. Zagreb koji sadri:
Tekstualni dio : 1. PREDMET IZMJENA I DOPUNA 1.1. Izmjene i dopune u dijelu namjene površina 1.2. Izmjene i dopune u dijelu prometne mree 1.3. Izmjene i dopune u dijelu infrastrukturne
mree 1.4. Izmjene podruja obuhvata GUP-a Grada Bjelovara 2. IZMJENE I DOPUNE TEKSTUALNOG DI- JELA PLANA 3. IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PRO- VOENJE
Grafi Ëki dio s kartografskim prikazima : 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (1:25.000) 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (1:25.000) 2.2. ELEKTROENERGETSKA MREA 2.3. TRANSPORT PLINA I NAFTE 2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 2.5. ODVODNJA OTPADNIH VODA 3. PODRUJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA (1:25.000) 4. GRAEVNA PODRUJA NASELJA (1:5.000)
Stranica 2 SLUÆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA Broj 1
II.
Plan je izraen u 6 tiskanih izvornika ovjerenih peatom Gradskog vijea Grada Bjelovara i potpisom predsjednika Gradskog vijea .
Jedan tiskani izvornik nalazi se u arhivi Grada Bjelo- vara, a po jedan primjerak dostavlja se nadlenim tije- lima u skladu sa Zakonom.
III.
Izmjene i dopune Odredbi za provoenje Plana sas- tavni su dio ove Odluke.
IZMJENE I DOPUNE ODREDBI ZA PROVOE- NJE PLANA
lanak 1. U lanku 4. stavak 3 mijenja se i glasi: “S elaboratom PPUG Bjelovar moraju biti usklaeni
svi dokumenti prostornog ureenja nie razine kao i akti provedbe dokumenta prostornog ureenja na podruju Grada Bjelovara.”
lanak 2.
U lanku 7. stavak 2 mijenja se i glasi: “Detaljno razgranienje površina unutar podruja za
koja je utvrena obveza izrade planova uih podruja (GUP/UPU/DPU) utvrdit e se navedenim planovima uz mogua manja odstupanja od planom utvrenih granica graevinskih podruja, a u skladu sa smjernicama i kri- terijima ovog Plana i posebnih propisa.”
lanak 3.
U lanku 22. stavku 1: - u alineji 1 reenica “Ovim Planom rezerviraju
se dva koridora: glavni (koji se pribliava naselju Bjelovar) i alternativni (koji ide junom granicom Grada Bjelovara) zamjenjuje se reenicom “Ovim Planom rezervira se koridor za planiranu cestu.”
- alineja 2. koja glasi: “Za predmetnu trasu u iz- radi je prostorno prometna graevinska studija brze ceste Vrbovec – Bjelovar – Virovitica kojom e se detaljnije odrediti trasa brze ceste i odrediti koja e se graditi (glavna ili alternativna)“ - briše se.
- dosadašnja alineja 3. postaje alineja 2.
U stavku 3. tekst koji glasi: “Zapadna trasa utvrena je takoer naelno s dvije trase (glavnom i alterna- tivnom) radi spajanja sa sjevernom obilaznom cestom grada Bjelovara zamjenjuje se tekstom: “Zapadna trasa utvrena je takoer naelno s tri trase (glavnom i dvije alternativne) radi spajanja sa sjevernom obilaznom ces- tom grada Bjelovara.
- iza stavka 5. dodaje se stavak 6 koji glasi: “Pla- nirani koridori prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. “Korištenje i namjena prostora”.
lanak 4.
U lanku 30. dodaje se stavak 2 koji glasi: “Zrano pristanište planirano u naselju Gudovac,
namijenjeno je sportskim i lakim komercijalnim zrako- plovima do 5,7 tona, a po potrebi i poljoprivrednim. Na naznaenoj lokaciji (kartografski prikazi br. 1 “Korištenje i namjena prostora”) mogu se graditi graevine namije- njene ovoj namjeni (hangari, kontejneri, kontrolni toranj, brifi ng sala, radionica za modelarstvo, benzinska pumpa i ostali pratei sadraji.”
lanak 5.
U lanku 35. stavku 1 alineja 2 mijenja se i glasi: “- zona opasnosti, unutar koje je zabranjena izgrad-
nja objekata bez suglasnosti vlasnika cjevovoda, iznosi 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda.”
lanak 6.
lanak 45. mijenja se i glasi: “Ovim Planom utvrene su površine za sakupljanje
i predtretman opasnog otpada u Gradu Bjelovaru, na tri lokacije koje su oznaene u kartografskom prikazu 2.5. “Infrastrukturni sustavi – Odvodnja otpadnih voda”.
lanak 7.
U lanku 56. tekst stavka 3. zamjenjuje se tekstom: Postojea lokacija prostora od interesa obrane je
vojarna “Bilogora”.
lanak 8.
lanak 9.
U lanku 59. stavku 1 alineje 4 i 5 mijenjaju se i glase:
“- višestambena zgrada je zgrada namijenjena is- kljuivo stanovanju, sa više od tri stambene jed- inice i najviše pet nadzemnih etaa,
- višestambeno – poslovna zgrada je zgrada nami- jenjena preteito stanovanju, sa više od tri stam- bene jedinice i najviše pet nadzemnih etaa.”
lanak 10.
U lanku 64. stavku 3 rijei “lankom 53”, zamje- njuju se rijeima “lankom 65”:
lanak 11.
U lanku 94. stavku 1 rijei “prizemlje, jedan kat i mogunost izvedbe podruma i potkrovlja”, zamjenjuje
Broj 1 SLUÆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA Stranica 3
se tekstom “prizemlje, jedan kat i mogunost izvedbe podruma i suterena te potkrovlja “:
lanak 12.
U lanku 95. u stavcima 2 i 4 rijei “odnosno 150 cm” zamjenjuje se tekstom “odnosno 120 cm”:
lanak 13.
lanak 97. mijenja se i glasi: “Ispod graevine po potrebi se moe graditi podrum.
Podrum je potpuno ukopani dio graevine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.
Suteren je dio graevine iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konano ureeni i zaravnani teren uz proelje graevine, odnosno da je najmanje jednim svojim proeljem izvan terena.”
lanak 14.
U lanku 113. stavku 1 rijei “Dio ograde prema susjedu iz lanka 88”, zamjenjuje se rijeima “Dio ograde prema susjedu iz lanka 110”.
lanak 15.
U lanku 117. mijenja se stavak 1 i alineja 1 (tekst do alineje pod nazivom) energetske graevine i glasi:
“Infrastrukturne graevine (prometne, energetske i komunalne), koje se u skladu s zakonskim propisima mogu ili moraju graditi izvan graevinskog podruja, su:
- prometne graevine - cestovne prometnice svih kategorija i nivoa
opremljenosti (dravne, upanijske i lokalne), ukljuujui sve pratee graevine i ureaje u funkciji cestovnog prometa (mostovi, nadvonjaci, podvonjaci, propusti, i sl.),
- uslune graevine uz ceste u funkciji opskrbe voza- a i putnik (servisiranja, pranja vozila i benzinske crpke s ukljuenim trgovakim sadrajem). Neto površina trgovakih sadraja ne moe biti vea od 300 m2,
- objekti ugostiteljske i ugostiteljsko smještajne namjene,
- koeficijent izgraenosti za uslune, ugostiteljske ili ugostiteljsko-smještajne namjene ne moe biti vei od 0,3,
- navedene namjene uz sve javne ceste moraju imati osiguran prostor za promet u mirovanju u okviru vlastite graevinske parcele,
- eljeznike pruge svih kategorija, ukljuujui pratee graevine i pruna postrojenja (mostovi, nadvonjaci, podvonjaci, propusti, ranirni ko- losijeci i druge graevine u funkciji eljeznikog prometa),
- zrane luke i - telekomunikacijski sustavi i ostali sustavi veza (TV, radio i drugi)”.
lanak 16.
U lanku 129. pod tokom 2.3.4. Posebne namjene stavak 4. mijenja se i glasi:
“Postojea lokacija prostora od interesa obrane je Vojarna Bilogora. Ukoliko se temeljem posebnog pro- pisa utvrdi da postojei prostor Vojarne Bilogora nije od vanosti za obranu RH mogua je njegova prenamjena za razvojne projekte od vanosti za Grad (prenamjena u površine naselja, površine izvan naselja za izdvojene ili druge namjene).
lanak 17.
U lanku 130 stavku 1. tekst koji se odnosi na Vojno skladište “Sajmište” i tekst koji se odnosi na OUP “Zvi- jerci” briše se.
lanak 18.
U lanku 132. stavku 1 alineja 5 mijenja se i glasi: “ - industrijske graevine za potrebe prerade i paki-
ranja poljoprivrednih proizvoda i bio-otpada koji su u cijelosti ili preteno proizvedeni na farmi”.
lanak 19.
lanak 133. mijenja se i glasi: “Za osnivanje farme ili sklopa farmi odreuje se mini-
malna površina poljoprivrednog zemljišta, ovisno o vrsti poljoprivredne ili stoarske proizvodnje:
- ratarsko-stoarska proizvodnja 10,0 ha, - intenzivna proizvodnja bilja (sjeme- narstvo, rasadniarstvo,voarstvo, povrtlarstvo i cvjearstvo u pla- steniko-staklenikoj proizvodnji 2,0 ha, - uzgoj malih ivotinja 2,0 ha. Sklop farmi moe sastojati od više farmi za istu vrstu
poljoprivredne ili stoarske proizvodnje uz uvjet da se iz- radi jedinstveni projekt cjeline”.
lanak 20.
U lanku 154. stavak 1 mijenja se i glasi: “Osim postojeih gospodarskih i poslovnih zona
planirane su zone: - u naselju Gudovcu namijenjena za klaonicu i
pratee sadraje, - u naselju Gornje Plavnice uz zaobilaznu cestu
grada Bjelovara namijenjena za - uslune, trgovake, zanatske i manje industrijske obje-
kte od kojih nema opasnosti od zagaenja okoliša, - u naselju Korenovo namijenjena za uslune, trgo-
vake, zanatske i industrijske objekte, te površine sportsko-rekreacijske namjene i azila za ivotinje.
Stranica 4 SLUÆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA Broj 1
- u naselju Ciglena namijenjena za uslune, trgo- vake i zanatske objekte te - objekte distributivnog centra.” U istom lanku dodaje se stavak 3. koji glasi: “Gradnja u planiranoj zoni u naselju Korenovo iz-
vodi se u dvije etape na temelju Urbanistikog plana ureenja”.
lanak 21.
U lanku 175. stavak 1 mijenja se i glasi: “Podrujem Grada Bjelovara prolazi mrea postojeih
(kategoriziranih) javnih cesta iji su koridori defi nirani kartografskim prikazom br. 1. “Korištenje i namjena prostora”, a njihova širina posebnim zakonskim i podza- konskim propisima. Na istoj karti ucrtan je i planirani koridor brze ceste Vrbovec-Bjelovar, nastavak gradnje june obilazne ceste, a iji su koridori odreeni tokom 2.1.1. ovih odredbi te planirana spojna cesta dionica brze ceste (Vrbovec - Bjelovar - Virovitica) - juna obilaznica.”
lanak 22.
lanak 197. mijenja se i glasi: “Lokacije planiranih stupova mobilne telekomu-
nikacijske mree, radio – televizijski tornjevi i slino nisu oznaene u kartografskom prikazu plana. Za iste mogu se osigurati parcele unutar ili izvan graevinskog podruja u skladu s racionalnim korištenjem i zaštitom prostora.
Radi zadovoljenja razvoja telekomunikacijske in- frastrukture pokretnih komunikacija dopušteno je unutar graevinskog podruja naselja smjestiti :
a) fasadni antenski prihvat koji ne prelazi visinu graevine, b) krovni antenski prihvat visine do 5 metara od najviše toke graevine;
unutar graevinskog podruja grada Bjelovara iznimno je mogue smjestiti krovni antenski pri- hvat do 10 m, ali samo na graevinama pošte i telekomunikacija;
Sve tipove antenskih stupova mogue je postav- ljati samo van graevinskih podruja naselja i izd- vojenih namjena na udaljenosti veoj od 200 m od ruba graevinskog podruja. Izuzetno, stupovi visine do 20 m, mogu se smjestiti iskljuivo u zone gospodarske namjene.
Jedan operater ne smije graditi antenske stupove na zranoj udaljenosti manjoj od 5 km.
Antenski stupovi i pratea infrastruktura mora biti projektirana tako da omoguuje postavu telekomu- nikacijske opreme najmanje tri operatera. Investitor izgradnje stupa, mora zahtjevu za izdavanje akta za gradnju priloiti potvrdu najmanje dva druga operatera mobilnih telekomunikacija. U potvrdi se navodi da su
ostali operateri upoznati s zahvatom u prostoru na kojem im je omoguena postava telekomunikacijske opreme. Uvjete postave telekomunikacijske opreme na antenski stup operateri reguliraju meusobno.
Nije dozvoljena izgradnja stupova mobilne teleko- munikacijske mree i slinih graevina na uem grad- skom podruju kojim e se narušavati izgled grada, kao i u ostalim naseljima u samim centrima naselja koja su namijenjena javnim i društvenim sadrajima”.
lanak 23.
lanak 199. mijenja se i glasi: “Sustav elektroopskrbe na razini PPUG Bjelovar
obuhvaa transformatorska i rasklopna postrojenja, te elektroprijenosne ureaje 110 i 35 kV, prikazano na karti br.2.2 “Infrastrukturni sustavi”. Na karti nije prikazana elektroenergetska mrea sa trafostanicama 10 kV (prika- zuje se u detaljnijim planovima).”
lanak 24.
Iza lanka 241 dodaju se lanci 241a i 241b koji glase:
lanak 241a
“Ekološki vrijedna podruja koja se nalaze na podruju opine treba sauvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroenim i rijetkim stanišnim tipovima te mjerama za ouvanje stanišnih tipova.
Na podruju Grada Bjelovara utvrena su ugroena i rijetka staništa (vlane livade srednje Europe C22, mezofi lne livade srednje Europe C23, poplavne šume hrasta lunjaka E22, mješovite hrastovo-grabove i iste grabove šume E31 i srednjeuropske neutrofi lne do sla- boacidofi lne, mezofi lne bukove šume E41) za koje treba provoditi sljedee mjere ouvanja:
- treba ouvati biološke vrste znaajne za stanišni tip te zaštiene divlje svojte što podrazumijeva neunošenje stranih (alohtonih) vrsta i genetski modifi ciranih organizama i osiguranje prikladne brige za njihovo ouvanje te sustavno praenje stanja (monitoring),
- u gospodarenju šumama treba ouvati šumske istine (livade, pašnjake i dr.) i šumske rubove, produljiti sjeivu zrelost gdje je to mogue, pri- likom dovršnog sjeka ostavljati manje neposjeene površine, ostavljati zrela, stara i suha stabla, izbje- gavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu,
- livadama i travnjacima potrebno je gospodariti putem ispaše i reimom košnje, treba sprijeiti njihovo zarastanje, treba ouvati reim podzemnih voda o kojima ovise te se ne smije pretvarati u obradive površine ili graevinsko zemljište”.
Broj 1 SLUÆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA Stranica 5
lanak 241b “Dio podruja Grada Bjelovara nalazi se u nacio-
nalnoj ekološkoj mrei (NEM) i to podruja Ribnjaci uz esmu (Sišani, Blatinica, Narta i Vukšinac) HR 1000009 i Bilogora i Kalniko gorje HR 1000008 kao meunarodna podruja vana za ptice (SPA podruje) te predstavljaju potencijalno podruje europske ekološke mree „Natura 2000“.
lanak 25. U lanku 256. stavak 2 mijenja se i glasi: “U istim kartama oznaene su dvije planirane lokaci-
je i to: - u naselju Bjelovar, na lokaciji u Bilogorskoj ulici
za sakupljanje i privremeno skladištenje saku- pljenog opasnog otpada (uz postojei neopasni tehnološki otpad),
- u naselju Gornje Plavnice – za skladištenje, obra- du i oporabu otpadnih vozila, kao i za skup- ljanje i privremeno skladištenje odreenih vrsta opasnog i neopasnog otpada i to: Hidraulikih i mazivih ulja, baterija i akumulatora, tekuina za konice, antifriza, uljnih fi ltra i otpada elektrine i elektronike opreme”.
lanak 26. U lanku 257. stavak 3 se briše.
lanak 27. U lanku 298. stavak 1 mijenja se i glasi: “Ovim Planom utvruje se obveza izrade/izmjene - Urbanistikog plana ureenja ili Detaljnog plana
za poslovnu zonu “Novi Borik-Lepirac” u naselju Gornje Plavnice,
- Urbanistikog plana ureenja gospodarske zone “Korenovo” u naselju Korenovo,
- Urbanistikog plana ureenja gospodarske zone “Ciglena” u naselju Ciglena,
Zona obuhvata oznaena je na kartografskom prikazu broj 3. “Uvjeti korištenja i zaštita prostora.”
Stavci 2 i 3 brišu se.
lanak 28. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
donošenju Prostornog plana ureenja grada Bjelovara stupa na snagu danom objave u “Slubenom glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 350-01/06-01/14 URBROJ: 2103/01-01-09-185 Bjelovar, 12. veljae 2009.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEA
311. Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (“Naro-
dne novine”, broj 87/08.) i lanka 26. stavka 1. toke 4. Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijee Grada Bjelovara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
I Z M J E N E I D O P U N E Prorauna Grada Bjelovara za 2009. godinu
lanak 1.
OPI DIO
Raspoloiva sredstva iz prethodnih godina na raunu 92212, višak prihoda ukupno 12.365.163,54 kn poveavaju se za 472.855,00 kn i iznose ukupno 12.838.018,54 kn.
Ukupni prihodi s viškovima iz prethodne godine od 163.213.897,36 kn poveavaju se za 472.855,00 kn i iznose 163.686.752,36 kn.
lanak 2. Planirani izdaci u svoti od 163.213.897,36 kn za 2009.
poveavaju se za 472.855,00 kn i iznose 163.686.752,36 kn, rasporeuju se po nositeljima, korisnicima i potonjim namjenama u Posebnom dijelu Prorauna.
lanak 3. II. POSEBNI DIO
U razdjelu 04 Gospodarstvo, rashodi na raunu 42112, stambeni objekti za socijalne skupine graana u iznosu od 500.000,00 kn, program 041P001 poveavaju se za 972.855,00 kn i iznose 1.472.855,00 kn. Rashodi na raunu 45111, dodatna ulaganja na graevinskim ob- jektima, u iznosu od 300.000,00 kn, program 041P002 se smanjuju za 300.000,00 kn. Rashodi na raunu 32321, usluge tekueg i investicijskog odravanja graevinskih objekata u iznosu od 600.000,00 kn, program 039A002 se smanjuju za 200.000,00 kn i iznose 400.000,00 kn. Poveani višak prihoda iz 2008. godine na raunu 92212 u iznosu od 472.855,00 kn koristit e se za program stambenih objekata za socijalne skupine graana.
lanak 4. Izmjene i dopune Prorauna Grada Bjelovara za
2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u “Slubenom glasniku grada Bjelovara”.
KLASA:400-08/08-01/11 URBROJ:2103/01-02-09-4 Bjelovar, 12. veljae 2009.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEA
312. Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (“Naro-
dne novine”, broj 87/08.) i lanka 26. stavka 1. toke 5. Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara” broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijee Grada Bjelovara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
O D L U K U o izmjenama Odluke o izvršavanju Prorauna
Grada Bjelovara za 2009. godinu
lanak 1.
U lanku 3. Odluke o izvršavanju Prorauna Grada Bjelovara za 2009. godinu (u daljnjem tekstu Odluke), “Slubeni glasnik Grada Bjelovara” broj 10/08 iz- nos od 163.213.897,36 kn se zamjenjuje iznosom od 163.686.752,36 kn.
lanak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Slubenom glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA:400-08/08-01/13 URBROJ: 2103/01-02-09-6 Bjelovar, 12. veljae 2009.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEA
313. Na temelju lanka 114.b Zakona o zaštiti i ouvanju
kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03 i 157/03), lanka 7. stavka 2. Odluke o visini spomenike rente Grada Bjelovara („Slubeni glasnik Grada Bjelo- vara“ broj 5/04, 8/04-ispravak i 11/04) i lanka 26. stavka 1. toke 14. Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijee Grada Bjelovara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA SPOMENIKE RENTE
ZA 2009. GODINU
I.
Prihod od spomenike rente moe se koristi- ti iskljuivo za zaštitu i ouvanje kulturnih dobara, sukladno tome Grad Bjelovar koristi spomeniku rentu za sljedee:
1. Prihod od spomenike rente 1.800.000,00 kn 2. Rashodi a) Dodatna ulaganja u grae- vinske objekte - Gradski muzej 1.600.000,00 kn b) Ureenje fasada (zaštiena kulturna dobra rješenje Ministarstva kulture) 200.000,00 kn
1.800.000,00 kn
II.
Ovaj Program korištenja sredstava spomenike rente za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja i ob- javit e se u „Slubenom glasniku Grada Bjelovara“.
KLASA: 612-08/08-01/3 URBROJ:2103/01-02-09-2 Bjelovar, 12. veljae 2009.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEA
314. Na temelju lanka 5. stavka 1. Zakona o sigur-
nosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 56/08), prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske broj: 511-02- 03/2-100/51-08 od 16. prosinca 2008. godine i lanka 26. stavka 1. toke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijee Grada Bjelovara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
O D L U K U o izmjeni Odluke o nainu premještanja i uvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih
vozila na podruju Grada Bjelovara
lanak 1.
U Odluci o nainu premještanja i uvanja nepropisno zaustavljenih, parkiranih i napuštenih vozila na podruju Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/03) u lanku 4. stavak 3. mijenja se i glasi
“Ovlaštena osoba mora biti nazona postupku premještanja, odnosno blokiranja, osim u sluaju ako se nalog za premještanje izdaje temeljem video nad- zora”.
Broj 1 SLUÆBENI GLASNIK GRADA BJELOVARA Stranica 7
lanak 2.
Ova izmjena Odluke stupa na snagu danom objave u “Slubenom glasniku Grada Bjelovara”.
KLASA: 363-04/03-01/62 URBROJ: 2103/01-02-09-6 Bjelovar, 12. veljae 2009.
PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEA
315. Na temelju lanka 5. stavka 1. Zakona o sigur-
nosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 56/08), prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske broj: 511-02- 03/2-100/51-08 od 16. prosinca 2008. godine i lanka 26. stavka 1. toke 2. Statuta Grada Bjelovara (“Slubeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/01, 3/03, 9/05 i 6/07) Gradsko vijee Grada Bjelovara na 25. sjednici odranoj 12. veljae 2009. godine donijelo je
O D L U K U o…