of 35/35
GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadržaj AKTI GRADSKOG VIJEÆA 2147. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica za 2015. godinu ................................. 2 2148. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2015. godinu .................................................. 2 2149. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Koprivnica za 2015. godinu ..................................................................... 2 2150. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Antun Nemčić Gostovinski» Koprivnica ......... 3 2151. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Braće Radić» Koprivnica ................................ 3 2152. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica .................................. 4 2153. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić ............................................ 4 2154. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce ..................................................................................................... 5 2155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu ........................................................ 5 2156. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine ...................................................................................................................... 5 2157. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu ........................................... 6 2158. Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020. godine .............................................................................................................. 6 2159. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020. ......................................... 7 2160. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice ........................ 12 2161. Odluka o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću .............. 13 2162. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice ............................................................... 14 2163. Odluka o kandidiranju Projekta rekonstrukcije postojeće spojne prometnice između naselja Reka i naselja Starigrad na području Grada Koprivnice ................................................................................................... 15 2164. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade ...................................................................................................... 16 2165. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016. .............................................................................. 16 2166. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2015. godine i akcijskog plana za 2016. godinu - Akcija «Sretno dijete – sretan grad - Koprivnica» .................................................................. 17 2167. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu te programa rada i financijskog plana za 2016. godinu - Stručni tim za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice ................................. 17 2168. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2016./2017. ....................................... 17 2169. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice ..................................................... 18 2170. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice ................................................................................................. 18 2171. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice ............................................................... 19 2172. Odluka o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice ..................................................................... 20 AKTI GRADONAÈELNICE 313. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu zahtjeva za odobrenje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama .............................................................................................. 21 314. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice .................................................................................... 21 315. Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice ................................................................................. 22 316. Plan o izmjeni Plana prijma u službu za 2016. godinu .................................................................................................................... 22 317. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva ..................................................................................................................... 23 318. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice .......................... 30 319. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga ....................................................................................... 30 320. Rješenje o imenovanju članice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga .................................................................................... 30 321. Zaključak o prijenosu vlasništva u javno dobro - k.č.br. 6127/6 i druge, k.o. Koprivnica ................................................................ 31 AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA 25. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice (pročišćeni tekst) .................................................................... 32

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE...2147. Na temelju članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK GRADA KOPRIVNICE...2147. Na temelju članka 40. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada...

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 1

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

  SadržajAKTI GRADSKOG VIJEÆA

  2147. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica za 2015. godinu ................................. 22148. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica za 2015. godinu .................................................. 22149. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Koprivnica za 2015. godinu ..................................................................... 22150. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Antun Nemčić Gostovinski» Koprivnica ......... 32151. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Braće Radić» Koprivnica ................................ 32152. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica .................................. 42153. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić ............................................ 42154. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta

  Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce ..................................................................................................... 52155. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu ........................................................ 52156. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnice Grada Koprivnice

  za razdoblje od 01.07.2015. do 31.12.2015. godine ...................................................................................................................... 52157. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu ........................................... 62158. Zaključak o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama

  u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020. godine .............................................................................................................. 62159. Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od 2016. do 2020. ......................................... 72160. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica

  lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice ........................ 122161. Odluka o odobrenju donošenja Odluke o izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću .............. 132162. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Koprivnice ............................................................... 142163. Odluka o kandidiranju Projekta rekonstrukcije postojeće spojne prometnice između

  naselja Reka i naselja Starigrad na području Grada Koprivnice ................................................................................................... 152164. Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine bez naknade ...................................................................................................... 162165. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova

  nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016. .............................................................................. 16

  2166. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o aktivnostima provedenim tijekom 2015. godine i akcijskog plana za 2016. godinu - Akcija «Sretno dijete – sretan grad - Koprivnica» .................................................................. 17

  2167. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu te programa rada i financijskog plana za 2016. godinu - Stručni tim za pružanje podrške roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju Grada Koprivnice ................................. 17

  2168. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2016./2017. ....................................... 17

  2169. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Koprivnice ..................................................... 182170. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće

  službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice ................................................................................................. 182171. Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Koprivnice ............................................................... 192172. Odluka o izmjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Koprivnice ..................................................................... 20

  AKTI GRADONAÈELNICE

  313. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu zahtjeva za odobrenjejednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama .............................................................................................. 21

  314. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja grada Koprivnice .................................................................................... 21315. Rješenje o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice ................................................................................. 22316. Plan o izmjeni Plana prijma u službu za 2016. godinu .................................................................................................................... 22317. Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva ..................................................................................................................... 23318. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice .......................... 30319. Rješenje o razrješenju člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga ....................................................................................... 30320. Rješenje o imenovanju članice Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga .................................................................................... 30321. Zaključak o prijenosu vlasništva u javno dobro - k.č.br. 6127/6 i druge, k.o. Koprivnica ................................................................ 31

  AKTI ODBORA ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA

  25. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice (pročišćeni tekst) .................................................................... 32

 • 2147.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu Knjižnicei čitaonice «Fran Galović» Koprivnica

  za 2015. godinu

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu Knjižnice ičitaonice «Fran Galović» Koprivnica za 2015.godinu, koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dioovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 612-01/16-01/0001URBROJ: 2137/01-04/2-16-3Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2148.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog

  otvorenog učilišta Koprivnica za 2015. godinu

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu Pučkogotvorenog učilišta Koprivnica za 2015. godinu,

  koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 612-01/16-01/0002URBROJ: 2137/01-04/2-16-4Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2149.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu

  Muzeja grada Koprivniceza 2015. godinu

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu Muzeja gradaKoprivnice za 2015.godinu, koje se nalazi uprilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 612-01/16-01/0003URBROJ: 2137/01-04/2-16-4Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 2

  AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 • 2150.

  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona oustanovama («Narodne novine» broj 76/93.,29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. stavka 3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i152/14) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijećeGrada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 23.ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju prethodne suglasnosti na

  prijedlog Statuta Osnovne škole «Antun Nemčić Gostovinski»

  Koprivnica

  I.

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlogStatuta Osnovne škole «Antun NemčićGostovinski» Koprivnica, a koji se nalazi u prilogui čini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-02/16-01/0002URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-3Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2151.

  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona oustanovama («Narodne novine» broj 76/93.,29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. stavka 3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13.i 152/14) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijećeGrada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 23.ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju prethodne suglasnosti na

  prijedlog Statuta Osnovne škole «Braće Radić»

  Koprivnica

  I.

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlogStatuta Osnovne škole «Braća Radić» Koprivnica,a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-01/15-01/0008URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-9Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 3

 • 2152.

  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona oustanovama («Narodne novine» broj 76/93.,29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. stavka 3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13.i 152/14) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijećeGrada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 23.ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju prethodne suglasnosti na

  prijedlog Statuta Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica

  I.

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlogStatuta Osnovne škole «Đuro Ester» Koprivnica,a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-01/15-01/0010URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-9Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2153.

  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona oustanovama («Narodne novine» broj 76/93.,29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. stavka 3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13.i 152/14) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijećeGrada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 23.ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju prethodne suglasnosti na

  prijedlog Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

  I.

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlogStatuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, a kojise nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-01/15-01/0009URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-8Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 4

 • 2154.

  Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona oustanovama («Narodne novine» broj 76/93.,29/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. stavka 3.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08.,86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 05/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13.i 152/14) i članka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12.,1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), Gradsko vijećeGrada Koprivnice na 25. sjednici održanoj 23.ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju prethodne suglasnosti naprijedlog Statuta Centra za odgoj,

  obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce

  I.

  Daje se prethodna suglasnost na prijedlogStatuta Centra za odgoj, obrazovanje irehabilitaciju Podravsko sunce, a koji se nalazi uprilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 012-03/15-01/0001URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-10Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2155.

  Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona osavjetima mladih («Narodne novine» broj 41/14.),članka 40. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13.-pročišćeni tekst) i članka 18., stavka 6. Odluke oosnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.), Gradskovijeće Grada Koprivnice na 25. sjednici održanoj23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu

  Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2015. godinu

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladihGrada Koprivnice za 2015. godinu, a koje senalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 021-01/14-01/0023URBROJ: 2137/01-03-01/2-16-155Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2156.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu

  gradonačelnice Grada Koprivnice za razdoblje od

  01.07.2015. do 31.12.2015. godine

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelniceGrada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2015. do

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 5

 • 31.12.2015. godine, a koje se nalazi u prilogu ičini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 021-01/15-01/0020URBROJ: 2137/01-03-01/6-16-4Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2157.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju

  Izvješća o radu Komunalnog redarstvaGrada Koprivnice za 2015. godinu

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu Komunalnogredarstva Grada Koprivnice za 2015. godinu,koje se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA:363-04/16-01/0025 URBROJ: 2137/01-05-1-16-2Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2158.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst), a uskladu sa Strategijom razvoja Grada Koprivnice2015.-2020. («Glasnik Grada Koprivnice» broj2/15.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25.sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine,donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko usvajanju Strategije upravljanja i

  raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice

  od 2016. do 2020. godine

  I.

  Usvaja se Strategija upravljanja iraspolaganja nekretninama u vlasništvu GradaKoprivnice od 2016. do 2020. godine, kaodokument u kojem se određuju srednjoročniciljevi i smjernice za upravljanje i raspolaganjenekretninama Grada Koprivnice.

  II.

  Strategija iz točke I. ovog Zaključka,definirana je kao jedan od ciljeva Strategijerazvoja Grada Koprivnice 2015-2020, i toPrioriteta 2: Održivog rasta.

  III.

  Strategija iz točke I. ovog Zaključka, nalazise u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 944-01/16-01/0022URBROJ: 2137/01-05/1-16-1Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 6

 • 2159.

  STRATEGIJA UPRAVLJANJA IRASPOLAGANJA NEKRETNINAMA UVLASNIŠTVU GRADA KOPRIVNICE

  OD 2016. DO 2020.

  UVOD

  Strategija upravljanja i raspolaganjanekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice od2016. do 2020. (u daljnjem tekstu: Strategija)donosi se za potrebe Grada Koprivnice. Strategijaodređuje srednjoročne ciljeve i smjernice zaupravljanje i raspolaganje nekretninama zarazdoblje od 2016. do 2020.godine. Cilj joj jedugoročno osigurati učinkovito i transparentnoupravljanje i raspolaganje nekretninama čija jeodrživost važna za Grad Koprivnicu.

  Strategijom razvoja Grada Koprivnice 2015– 2020 kao jedan od ciljeva prioriteta 2, odnosnoodrživog rasta predviđeno je donošenje Strategijeupravljanja i raspolaganja nekretninama kojom seželi znatno utjecati na održiv rast Grada,iskorištavajući na zadovoljavajući načinupravljanje svim nekretninama u gradskomvlasništvu. Svrha joj je odrediti ciljeve i smjerniceza upravljanje nekretninama kako bi sedugoročno osiguralo učinkovito i transparentnoupravljanje i raspolaganje istima, a sve sa svrhomgeneriranja gospodarskog rasta i razvoja lokalnezajednice. Strategijom će se afirmirati integralnoupravljanje, odnosno raspolaganje iharmonizacija cijelog sustava, a važnapretpostavka je i nadgradnja lokalnognormativnog okvira. Dakle, upravljanjenekretninama podrazumijeva sve sustavne ikoordinirane aktivnosti i dobre prakse kojimaGrad optimalno i održivo upravlja svojomimovinom u svrhu ostvarivanja svojegorganizacijskog strateškog plana.

  Upravljanje nekretninama podrazumijevastjecanje nekretnina, raspolaganje nekretninama iostvarivanje svih drugih vlasničkih pravasukladno propisima koji uređuju vlasništvo i drugastvarna prava. Upravljanje je djelovanjeusmjereno na učinkovito, efikasno i proaktivnodjelovanje u cilju postizanja određenih rezultata ivrijednosti, koji se temelje na dubokopromišljenim parametrima zadanim zbog potrebeza optimalizacijom korisnosti. Kod upravljanja radise o sveobuhvatnoj skrbi o nekom dobru kojapodrazumijeva da onaj koji skrbi mora brinuti osvim segmentima (način upotrebe, korištenja,održavanje i zaštita dobra).

  Upravljanje su sve sustavne i koordiniraneaktivnosti i prakse kojima Grad Koprivnicaoptimalno i održivo upravlja svojom imovinom,

  nekretninama te rizicima i rashodima u tijekunjihova životnog ciklusa u svrhu ostvarivanjastrateškog plana.

  Upravljanje imovinom definira se kao procesodlučivanja i provedbe odluka u vezi sastjecanjem, korištenjem ili raspolaganjemnekretninama i podrazumijeva proces kojim seosigurava da imovina proizvodi optimalnekratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući tijeknovca i povećanje vrijednosti.

  Kao segmente upravljanja nekretninamamogu se izdvojiti evidencija nekretnina,održavanje nekretnina, unaprjeđenje nekretnina,briga o upotrebi i ekonomskoj dobiti za ProračunGrada Koprivnice. Kad je riječ o evidenciji, ista jeconditio sine quanon da bi se uopće mogloupravljati. Održavanje znači upravljanje koje jeusmjereno k tome da se održava optimalnosvojstvo pojedine nekretnine u cilju dazadovoljava one potrebe građana koje joj jenamijenila odluka upravitelja. Zaštita se odnosi naredovno održavanje kao i osiguranje odnepredviđenih događaja.

  Cilj upravljanja nekretninama je održivirazvoj, a to je razvoj koji zadovoljava potrebedanašnjice, a pritom ne ugrožava potrebebudućih generacija. U okviru upravljanjanekretninama postiže se dobrobit za cijeluzajednicu, a treba stremiti k sinergiji zahtjevagospodarstva i javnog interesa.

  Raspolaganje nekretninama podrazumijevapravo na otuđenje, opterećenje, ograničenje iodricanje od prava. Oblicima raspolaganjanekretnina u vlasništvu Grada smatraju se:prodaja nekretnina, razvrgnuće suvlasničkezajednice, zamjena nekretnina, zakup zemljišta,osnivanje prava građenja, osnivanje pravaslužnosti, osnivanje založnih prava, darovanjenekretnina, dodjela nekretnina na korištenje,davanje u zakup poslovnih prostora, davanje unajam stanova, otuđenje zemljišta u poslovnimzonama, davanje na privremeno korištenje javnihpovršina i društvenih domova, dodjela koncesija.

  U okviru građanskog prava razlikujemojavna dobra u općoj uporabi, javna dobra u javnojuporabi i individualna dobra.

  Javna dobra u općoj uporabi su dobranamijenjena za uporabu svih i svatko se imapravo njima služiti na način koji je odredilo tijelokoje takvim dobrima neposredno upravlja. GradKoprivnica upravlja nerazvrstanim cestama kojesu javno dobro u općoj uporabi u neotuđivomvlasništvu Grada.

  Za razliku od javnih dobara u općoj uporabi,javna dobra u javnoj uporabi nisu dostupnaneograničenom broju subjekata na uporabu.Javna dobra u javnoj uporabi su stvarinamijenjene neposrednom izvršavanju prava idužnosti Grada, njezinih tijela i ustanova, a rabe

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 7

 • ih u skladu s namjenom ona tijela i ustanovekojima ih je dalo tijelo nadležno za upravljanje. Tosu dobra koja služe za neposredno izvršavanjedužnosti Grada, zgrade u kojima se nalazeposlovni prostori u kojima rade tijelaGrada,prostori koji služe za rad proračunskihkorisnika Grada Koprivnice kao i korisnikaProračuna te javne površine koje nisuprvenstveno u funkciji ostvarenja prihoda negosluže za upotrebu većeg broja građana. Zaupravljanje ovim dobrima karakteristično je da seo njima treba brinuti na način da trebaju ostvaritifunkciju za koju su namijenjeni.

  Individualna dobra su ona koja nisunamijenjena za opću niti za javnu uporabu, a tuulazi zemljište, poslovni prostori koji se daju uzakup na tržištu, stanovi. Za razliku odindividualnih vlasnika koji se rukovode samosvojim interesom, Grad se mora rukovoditi javniminteresom pa je ograničen zakonskimograničenjima prilikom raspolaganja (javninatječaj, tržišna cijena).

  Strategijom se daju smjernice za sustavanpristup cjelovitim sagledavanjem svih aspekataupravljanja nekretninama. Nekretnine trebaklasificirati na obvezne - koje služe zazadovoljavanje izravnih potreba Grada,diskrecijske – za rješavanje socijalnih, kulturnih,sportskih i drugih potreba te na one koje sunamijenjene ostvarivanju prihoda. Potrebno jeprikupljati podatke o prihodima i troškovima posvakoj jedinici nekretnine kako bi se dobiocjeloviti uvid.

  Strategijom se određuju srednjoročni ciljevi ismjernice upravljanja i raspolaganjanekretninama u vlasništvu Grada Koprivniceuvažavajući gospodarske i razvojne interese, asve sa svrhom učinkovitog i transparentnogupravljanja te stvaranja preduvjeta za očuvanjepostojeće imovine i generiranje gospodarskograsta. Oslanja se na Strategiju upravljanja iraspolaganja imovinom u vlasništvu RepublikeHrvatske za razdoblje od 2013. do 2017.(«Narodne novine» broj 76/13) prema kojoj je zaupravljanje i raspolaganje nekretninama lokalnihjedinica potrebno uspostaviti jednaka pravilapostupanja koja vrijede i za državne nekretnine.

  Upravljanje nekretninama podrazumijevapronalaženje optimalnih rješenja koja ćedugoročno očuvati iste i generirati gospodarskirast. Procjena potencijala nekretnina temelji se naocjeni stvarnog stanja. Bitna pretpostavka inužan preduvjet realizacije Strategije jedogradnja normativnog okvira kojim će sedodatno urediti svi oblici raspolaganjanekretninama kao i uspostava registra nekretninau vlasništvu Grada.

  Vlasništvo je stvarno pravo na određenojstvari koje ovlašćuje svog nositelja da s tom stvari

  i koristima od nje čini što ga je volja te da svakogdrugog od tog isključi, ako to nije protivno tuđimpravima i zakonskim ograničenjima. Vlasništvopodrazumijeva posjedovanje (vršenje faktičnevlasti na stvari), uporabu i održavanje, korištenjete raspolaganje (pravo da se stvar otuđi ilioptereti). Unutar tih granica propisanih Zakonomo vlasništvu i drugim stvarnim pravima vlasnikima, između ostalog, pravo posjedovanja,uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.

  Grad treba postupati kao dobar gospodar inajprije znati što sve ima, u kakvom je to stanju,koliko vrijedi (ne samo u novcu), koji su troškovi,a koja je korist, a da bi se onda temeljem svih tihinformacija osiguralo efikasno korištenjenekretnina.

  Gradskim nekretninama mora se odgovornoupravljati i raspolagati jer predstavljaju kapital kojije potrebno staviti u funkciju i po potrebi sačuvatiza buduće generacije.

  Grad Koprivnica raspolaže i upravljanekretninama u svom vlasništvu na temeljunačela javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti iodgovornosti.

  Načelo javnosti upravljanja nekretninamaosigurava se propisivanjem preglednih pravila ikriterija upravljanja i raspolaganja u aktima koji sedonose u vezi s njihovim upravljanjem iraspolaganjem te njihovom javnom objavom,određivanjem ciljeva upravljanja i raspolaganjanekretninama, redovitim upoznavanjem javnosti saktivnostima tijela koja upravljaju i raspolažugradskim nekretninama, javnom objavomnajvažnijih odluka o upravljanju i raspolaganjunekretninama i vođenjem registra gradskihnekretnina.

  Načelo predvidljivosti osigurava daupravljanje i raspolaganje nekretninama u istim ilisličnim slučajevima bude obuhvaćenopredvidljivim i jednakim postupanjem.

  Načelo učinkovitosti osigurava učinkovitoupravljanje i raspolaganje radi ostvarivanjagospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljevaodređenih Strategijom kao javni interes.

  Načelo odgovornosti se osiguravapropisivanjem ovlasti i dužnosti pojedinih nositeljafunkcija upravljanja i raspolaganja nekretninama,nadzorom nad upravljanjem i raspolaganjemnekretninama te izvješćivanjem o postignutimciljevima.

  Dokumenti upravljanja i raspolaganjanekretninama su Strategija upravljanja iraspolaganja nekretninama, Plan upravljanjanekretninama koji proizlazi iz ove Strategije teIzvješće o provedbi Plana upravljanja. Dokumentiupravljanja nekretninama objavljuju se u«Glasniku Grada Koprivnice».

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 8

 • VAŽEĆI NORMATIVNI OKVIR U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM NEKRETNINAMA

  Stjecanje, upravljanje i raspolaganjenekretninama u vlasništvu Grada propisano jebrojnim zakonskim, podzakonskim aktima i općimaktima Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

  Zakonski i podzakonski propisi- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim

  pravima(«Narodne novine» 91/96., 68/98.,137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06.,141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.,152/14 i 81/15)

  - Zakon o zemljišnim knjigama («Narodnenovine» broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07,152/08, 55/13 i 60/13)

  - Zakon o prostornom uređenju («Narodnenovine» broj 153/13)

  - Zakon o gradnji («Narodne novine» broj153/13)

  - Zakon o najmu stanova («Narodne novine»broj 91/96.)

  - Zakon o prodaji stanova na kojima postojistanarsko pravo(«Narodne novine» broj 43/92,69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94,47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97,103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99,120/00, 94/01, 78/02)

  - Zakon o obveznim odnosima(«Narodnenovine» broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)

  - Zakon o postupanju s nezakonitoizgrađenim zgradama («Narodne novine» broj86/12 i 143/13)

  - Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnihdobara(«Narodne novine» broj 66/99., 151/03.,157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i136/12.)

  - Zakon o državnoj izmjeri i katastrunekretnina («Narodne novine» broj 16/07, 124/10i 56/13)

  - Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnogprostora («Narodne novine» broj 125/11.),

  - Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina(«Narodne novine» broj 78/15)

  - Zakon o izvlaštenju i određivanjunaknade(«Narodne novine» broj 74/14)

  - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i137/15)

  - Zakon o uređivanju imovinskopravnihodnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnihgrađevina («Narodne novine» broj 80/11.)

  - Zakon o komunalnom gospodarstvu(«Narodne novine» broj 36/95., 70/97., 128/99.,57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst;82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11.,

  84/11., 90/11. i 144/12.)- Zakon o cestama («Narodne novine» broj

  84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)- Zakon o javno privatnom partnerstvu

  («Narodne novine» broj 78/12 i 152/14)- Zakon o upravljanju i raspolaganju

  imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske(«Narodne novine» broj 94/13 i 18/16)

  - Zakon o proračunu («Narodne novine» broj87/08, 136/12 i 15/15)

  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti («Narodnenovine» broj 139/10 i 19/14)

  - Uredba o registru državne imovine(«Narodne novine» broj 55/11)

  - Pravilnik o održavanju građevina(«Narodne novine» broj 122/14)

  - Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige iknjige položenih ugovora i o upisu vlasništvaposebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)(«Narodne novine» broj 121/13)

  - Pravilnik o financijskom izvještavanju uproračunskom računovodstvu («Narodne novine»broj 3/15)

  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu iRačunskom planu («Narodne novine» broj124/14).

  Opći akti Grada Koprivnice- Statut Grada Koprivnice(«Glasnik Grada

  Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 –pročišćeni tekst)

  - Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnogprostora u vlasništvu Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 3/12)

  - Odluka o prostorima u vlasništvu GradaKoprivnice koje koristi mjesna samouprava(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 2/14)

  - Odluka o stjecanju i otuđenju nekretnina u2016. godini («Glasnik Grada Koprivnice» broj6/15)

  - Odluka o otuđenju zemljišta u Poslovnimzonama «Dravska» i «Radnička» u 2016. godini(«Glasnik Grada Koprivnice» broj6/15)

  - Odluka o davanju u najam stanova uvlasništvu Grada Koprivnice(«Glasnik GradaKoprivnice» broj 7/10)

  - Odluka o uvjetima za davanje stanova unajam osobama koje su od posebnog interesa zaGrad Koprivnicu («Glasnik Grada Koprivnice»broj 7/10)

  - Pravilnik o financiranju javnih potrebaGrada Koprivnica («Glasnik Grada Koprivnice»broj3/15)

  POSTOJEĆI MODEL UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

  Grad u svom vlasništvu ima sljedeće

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 9

 • pojavne oblike nekretnina:- zemljišta- poslovne prostore (za potrebe Grada i za

  zakup)- stanove- javne površine - sportske objekte- kulturne objekte i kulturna dobra- nerazvrstane ceste- objekte komunalne infrastrukture.

  Upravljanje nekretninama sastoji se odsljedećih aktivnosti:

  - stjecanje i raspolaganje nekretninama iostvarivanje vlasničkih prava u skladu spropisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarnaprava

  - sudjelovanje u oblikovanju prijedlogaprostornih rješenja za nekretnine

  - reguliranje vlasničko pravnog statusanekretnina, njihov popis, procjenu i upis u javneregistre i očevidnike

  - tekuće i investicijsko održavanje tekapitalna ulaganja, financijsko praćenje prihoda irashoda po svakoj jedinici nekretnine

  - obavljanje drugih poslova u vezi supravljanjem nekretnina

  Postojeći model upravljanja nekretninamanormiran je putem zakonskih, podzakonskihakata te putem općih akata Grada.

  Ovlasti za raspolaganje, upravljanje ikorištenje nekretninama u vlasništvu Grada imajuGradsko vijeće odnosno gradonačelnik, osim akoposebnim zakonom nije drukčije određeno.

  Gradsko vijeće, odnosno gradonačelnikstječu, otuđuju, raspolažu i upravljajunekretninama u vlasništvu Grada pažnjom dobrogdomaćina u interesu i cilju općeg gospodarskog isocijalnog napretka građana Grada. Odluku ostjecanju i otuđivanju nekretnina čija pojedinačnavrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bezprimitaka ostvarenih u godini koja prethodi godiniu kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanjunekretnina donosi gradonačelnik, a ukolikopojedinačna vrijednost nekretnine prelazi 0,5%iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godinikoja prethodi godini u kojoj se odlučuje ostjecanju i otuđivanju nekretnina, odluku ostjecanju i otuđivanju nekretnina donosi Gradskovijeće.

  Postojeći model upravljanja nekretninamatemelji se na analitičkim knjigovodstvenimevidencijama u kojima su upisani svi pojavni oblicidugotrajne imovine. Pored knjigovodstvenihevidencija ustrojene su i druge evidencijenekretnina (objekata, poslovnih prostora istanova) ovisno o namjeni u koju su se evidencije

  uspostavljale. Te evidencije sadrže većinupodataka koje će sadržavati i registar nekretninakoji je u fazi izrade. Osnovna evidencija zemljištaje Geografski informacijski sustav (GIS). Zavećinu nekretnina Grad je u zemljišnim knjigama ikatastru upisan kao vlasnik, odnosno posjednik tese kontinuirano provode procesi kako bi svenekretnine bile upisane kao vlasništvo Grada. Utijeku je upis vlasništva za nerazvrstane cestekoje se u zemljišne knjige trebaju upisati kaojavno dobro u općoj uporabi i kao neotuđivovlasništvo Grada Koprivnice.

  Nekretnine u vlasništvu Grada Koprivnice suklasificirane prema uporabnim kategorijama takoda postoji niz različitih evidencija nekretnina(evidencija poslovnog prostora, evidencijastanova, evidencija svih nekretnina putemgeografskog informacijskog sustava, evidencijazemljišta u zakupu, evidencija prodaje i kupnjenekretnina po godinama, evidencija nekretninakojima upravljaju trgovačka društva u vlasništvuGrada Koprivnice). Grad Koprivnica nemaposeban plan upravljanja nekretninama, sobzirom da isti proizlazi iz Strategije, ali ima planraspolaganja nekretninama u obliku odluke ostjecanju i otuđenju nekretnina koju svake godinedonosi Gradsko vijeće. Upravljanje i raspolaganjenekretninama obavlja se u skladu sa zakonskimpropisima i posebnim odlukama Gradskogvijeća. Postoje razrađeni procesi upravljanja iraspolaganja nekretninama. S obzirom da segodišnji plan upravljanja (kratkoročni ciljevi ismjernice) donosi u svrhu provođenja Strategije(srednjoročni ciljevi i smjernice), donošenje isteprethodi donošenju godišnjeg plana upravljanja, akojim će se dodatno razraditi upravljanje iraspolaganje pojedinim oblicima nekretnina.

  Posebnim odlukama Gradskog vijeća ovisnoo klasifikaciji nekretnine prema uporabnimkategorijama propisani su načini upravljanja iraspolaganja nekretninama te načiniizvještavanja predstavničkih izvršnih tijela GradaKoprivnice i zainteresirane javnosti. Osim togaupravljanje i raspolaganje nekretninamasadržano je u Izviješćima Gradonačelnice, aktimao izvršenju proračuna i na web stranici Grada.

  Temeljem ove Strategije izvještavanje će setemeljiti na operativnim izvještajima, financijskojanalizi te se planiraju 3 razine izvještavanja, a svesukladno klasifikaciji nekretnina, i to na obvezne(za izravne potrebe Grada Koprivnice),diskrecijske (za rješavanje socijalnih, kulturnih,sportskih i drugih potreba) i nekretninenamijenjene ostvarivanju prihoda (zakup). GradKoprivnica navedenu materiju normira putem višeopćih akata kojima je obuhvaćeno više vidovaraspolaganja nekretninama. Svi opći akti vezanina upravljanje i raspolaganje nekretninamaobjavljuju se u Glasniku Grada Koprivnice.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 10

 • Pojedinačni akti o upravljanju i raspolaganjunekretninama objavljuju se na web stranici GradaKoprivnice.

  Grad Koprivnica ima zaključen ugovor oizradi informacijskog sustava od kojih je jedan oddijelova i uspostava registra nekretnina.

  Grad Koprivnica ima više evidencija, aliosnovni registar je Geografski informacijskisustav (GIS)u koji su unesene sve nekretnine uvlasništvu Grada Koprivnice i koji je povezan sodgovarajućom katastarskom podlogom.Nekretnine u vlasništvu Grada Koprivnice ukatastarskim općinama u kojima je tek provedenanova katastarska izmjera, unose se u GIS, a tajće postupak biti završen ove godine.

  Normativno uređenjeU fazi donošenja je Odluka o upravljanju,

  raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvuGrada Koprivnice kojom će se utvrditi nadležnosti postupanje tijela Grada Koprivnice te ovlasti,procedure, mjerila i kriteriji za sve oblikeraspolaganja nekretninama. Do sada su sevezano za pojedine oblike raspolaganja koji nisuuređeni posebnim općim aktima GradaKoprivnice, neposredno primjenjivali zakoni.

  Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice Kao jedan od dokumenata upravljanja i

  raspolaganja gradskim nekretninama, uzStrategiju je i Plan upravljanja nekretninama kojimse određuju kratkoročni ciljevi i smjerniceupravljanja i raspolaganja te provedbene mjere usvrhu provođenja Strategije. Ubuduće će se Planupravljanja nekretninama donositi do 31.listopada tekuće godine za sljedeću godinu.Njime će se davati godišnji plan upravljanja iraspolaganja stanovima i poslovnim prostorima;godišnji plan upravljanja i raspolaganjagrađevinskim zemljištem; godišnji plan rješavanjaimovinsko pravnih odnosa vezanih uzinfrastrukturne projekte; godišnji plan provođenjapostupaka procijene nekretnina; godišnji planupravljanja, odnosno tekućeg i investicijskogodržavanja nekretnina. Planom upravljanjanekretninama obuhvatiti će se ciljevi, smjernice iprovedbene mjere upravljanja pojedinim pojavnimoblikom nekretnine u svrhu provođenja Strategije.

  Uspostava registra nekretninaUspostava registra nekretnina je najvažniji

  korak u uspostavi djelotvornog sustavaupravljanja. Trenutno je u izradi registarnekretnine za potrebe Grada koji će objediniti svepojavne oblike nekretnina u vlasništvu Grada.Popis nekretnina sadržavati će podatke onekretninama čiji je vlasnik, suvlasnik ilizajednički vlasnik, odnosno vanknjižni vlasnik

  Grad Koprivnica, a osobito: broj zemljišnoknjižnečestice nekretnine, broj zemljišnoknjižnog uloškau koji je nekretnina upisana te broj poduloška akopostoji, naziv katastarske općine gdje sezemljišnoknjižna čestica nalazi, površinuzemljišnoknjižne čestice, kulturu zemljišnoknjižnečestice, vrstu vlasništva na nekretnini – isključivovlasništvo, suvlasništvo, zajedničko vlasništvo ilivanknjižno vlasništvo, udio u vlasništvu u slučajusuvlasništva ili zajedničkog vlasništva, drugisuvlasnici ili zajednički vlasnici u slučajusuvlasništva ili zajedničkog vlasništva, titularavlasništva, podatke o teretima na nekretnini,podatke o sudskim sporovima koji se vodevezano za nekretninu, broj posjedovnog lista, brojkatastarske čestice iz posjedovnog lista, nazivkatastarske općine iz posjedovnog lista, površinukatastarske čestice iz posjedovnog lista, nositeljaprava i udio, broj katastarskog plana i katastarskiplan za katastarsku česticu, adresu katastarskečestice, prostorno-plansku namjenu nekretnine iprostorni plan, korisnika nekretnine i pravnuosnovu korištenja nekretnine, vrijednostnekretnine i druge podatke. Putem registranekretnina omogućiti će se financijsko praćenjeprihoda i rashoda po svakoj jedinici nekretnine.

  VIZIJE I SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE PRIORITETNIH CILJEVAU RAZDOBLJU OD 2016 DO 2020

  Nekretnine u vlasništvu Grada su kapital kojitreba staviti u funkciju i sačuvati za budućegeneracije. Pošto su važan resurs gospodarskograzvoja, mora se njima odgovorno upravljati.

  Oni koji upravljaju moraju osigurati da sepostupci eventualne prodaje vode sukladnovažećim propisima, a da sve aktivnosti buduusmjerene tome da doprinose najboljimrezultatima za Grad. Također, mora se dativažnost ekonomskoj utemeljenosti predloženihpravnih poslova u vezi s nekretninama. Svakaodluka o upravljanju nekretninama u vlasništvuGrada mora se temeljiti i na najvećem mogućemekonomskom učinku.

  Vizija Grada je uspostavljanje štokvalitetnijeg sustava upravljanja i raspolaganjanekretninama u vlasništvu Grada uz optimalnetroškove poslovanja. Uz izradu općeg akta kojimće se dopuniti trenutni normativni okvir Grada i nataj način propisati pravila za sve vidoveraspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada,uspostaviti će se i registar nekretnina putem kojegće se pratiti prihodi i rashodi po svakoj jedinicinekretnine.

  Temeljem sveobuhvatnog uvida i analizezatečenog stanja, lokacijskih informacija ikomunalne opremljenosti identificirati će se

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 11

 • nekretnine čijim bi se raspolaganjem steklaimovinska korist za Grad.

  U pogledu nekretnina, ovom se Strategijomutvrđuju smjernice koje su dužni poštivati svi,kako Grad Koprivnica tako i pravne osobe kojimasu iste dane na korištenje ili upravljanje.

  Nužno je ojačati sustav nadzora i utjecajaosnivača nad upravljanjem i raspolaganjemnekretninama u vlasništvu ustanova kao inekretnina u vlasništvu trgovačkih društava uvlasništvu Grada.

  Uz nadgradnju vlastitog sustava upravljanjai raspolaganja nekretninama, Grad treba pokušatiutjecati i na one zbog čijeg se nepostupanja ilinepravilnog postupanja, izgradnja infrastrukturnihgrađevina dovodi u pitanje te se probijaju rokoviutvrđeni planskim dokumentima GradaKoprivnice. U tom kontekstu potrebno je skrenutipozornost na određene nedostatke u primjeniZakona o uređivanju imovinsko-pravnih odnosa usvrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.Naime, na zahtjev Republike Hrvatske, odnosnotijela i društava u vlasništvu Republike Hrvatske,jedinice lokalne samouprave oslobađaju ta tijela idruštva od naknada za stjecanje određenogprava. Međutim, u slučaju kada jedinice lokalnesamouprave, konkretno Grad Koprivnicapotražuje takva prava, u pravilu ih ne možeostvariti zbog šutnje administracije, odnosnošutnje Državnog ureda za upravljanje državnomimovinom. Stoga bi Grad Koprivnica prekoUdruge gradova ili samoinicijativno trebao, u tomsmjeru, pokrenuti inicijativu za većomefikasnošću kojom Državni ured za upravljanjedržavnom imovinom postupa prilikom rješavanjaimovinsko pravnih odnosa, a čija je svrhaizgradnja infrastrukturnih građevina.

  Smjernice za učinkovito upravljanjenekretninama:

  - detektirati sve nekretnine u vlasništvuGrada

  - normativno urediti raspolaganje svimpojavnim oblicima nekretnina

  - težiti da što veći dio nekretnina budeaktiviran te tako povećati prihode Proračuna iostvariti veću djelotvornost

  - uspostaviti registar nekretnina kao cjelovitui sveobuhvatnu evidenciju nekretnina

  - ustrojiti evidenciju o ostvarenim prihodima irashodima od upravljanja i raspolaganja posvakoj jedinici nekretnine

  - uskladiti podatke katastra i zemljišnihknjiga

  - rješavati imovinsko pravne odnose nanekretninama kao osnovni preduvjet realizacijeinvesticijskih projekata, a posebno pokušatiunaprijediti suradnju s Državnim uredom zaupravljanje državnom imovinom

  - povezivati nekretnine s prostornim

  planovima- voditi računa o interesu Grada prilikom

  izrade prostorno planske dokumentacije- za sve nekretnine na kojima postoji

  suvlasništvo i gdje je to moguće, zamijenitisuvlasničke omjere ili provesti razvrgnućesuvlasničke zajednice

  - stjecati vlasništvo nekretnina namijenjenihza gradnju komunalne infrastrukture

  - redovito objavljivati sve dokumente koji setiču upravljanja i raspolaganja nekretninama nagradskom web-u

  - izrađivati planove održavanja nekretninasukladno zakonskim i podzakonskim propisima

  - poslovni prostori koji ne služe za radgradske uprave, Proračunskih korisnika,trgovačkih društava u vlasništvu Grada kao idrugih korisnika proračuna, moraju biti ponuđenina tržištu i to ili u formi zakupa ili u formi prodajejavnim natječajem

  - upisati sve nerazvrstane ceste kao javnodobro u općoj uporabi i kao neotuđivo vlasništvoGrada Koprivnice

  - unaprijediti sustav unutarnjih kontrola priupravljanju i raspolaganju nekretninama.

  Kvalitetno evidentiranje uz jasan ijednoobrazan normativni okvir osnovni jepreduvjet učinkovitog upravljanja nekretninama, aova Strategija kao i Plan upravljanja koji iz njeproizlazi temelj su nadgradnje dosadašnjegsustava upravljanja, raspolaganja i korištenjanekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice.

  2160.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o obavljenojreviziji učinkovitosti upravljanja i

  raspolaganja nekretninama jedinicalokalne i područne (regionalne)

  samouprave na području Koprivničko-križevačke županije – Grada Koprivnice

  I.

  Prihvaća se Izvješće o obavljenoj revizijiučinkovitosti upravljanja i raspolaganjanekretninama jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave na područjuKoprivničko-križevačke županije – GradaKoprivnice od siječnja 2016. koje se nalazi u

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 12

 • prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objaviti će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 041-01/15-01/0001URBROJ: 2137/01-06-01/5-16-8Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2161.

  Na temelju članaka 35. točke 5. Zakona olokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(«Narodne novine» broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07.,125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. –pročišćeni tekst), članka 40. i članka 97. StatutaGrada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»broj 4/09., 1/12. 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo odobrenju donošenja Odluke o

  izmjeni i dopuni IZJAVE o osnivanjudruštva s ograničenom odgovornošću

  Članak 1.

  Grad Koprivnica kao jedini osnivač saposlovnim udjelom u visini preuzetog temeljnoguloga društva s ograničenom odgovornošću (udaljnjem tekstu: Društvo) za obavljanjegospodarske djelatnosti, odobrava donošenjeizmjene i dopune IZJAVE o osnivanju tvrtkeKOPRIVNIČKI PODUZETNIK, d.o.o. u tekstu kojičini sastavni dio ove Odluke.

  Članak 2.

  Ovlašćuje se predstavnik Grada Koprivniceu Skupštini Društva za potpis izmjene i dopuneIZJAVE o osnivanju i potpunog teksta IZJAVE oosnivanju društva s ograničenom odgovornošćuskladno odredbama Zakona o trgovačkimdruštvima i ovom Odlukom, a koje ima slijedećaosnovna obilježja:

  1) Vrsta trgovačkog društva: društvo s

  ograničenom odgovornošću.

  2) Tvrtka Društva: KOPRIVNIČKIPODUZETNIK društvo s ograničenomodgovornošću za usluge, trgovinu i posredovanjeza poduzetnike.

  3) Skraćena tvrtka: KOPRIVNIČKIPODUZETNIK, d.o.o.

  4) Sjedište Društva: Koprivnica, Zrinski trg1, 48000 Koprivnica.

  5) Predmet poslovanja Društva je obavljanjeslijedećih djelatnosti:

  22 - izdavačka i tiskarska djelatnost70.1 - poslovanje vlastitim nekretninama70.2 - iznajmljivanje vlastitih nekretnina74.14 - savjetovanje u vezi s

  poslovanjem i upravlj.74.4 - promidžba (reklama i propaganda)74.8 - raznovrsne poslovne djelatnosti,

  d.n.* - knjigovodstvo, računovodstvo,

  poduzetničko i poslovno savjetovanje

  * - kupnja i prodaje robe* - obavljanje trgovačkog

  posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

  * - ostali smještaj za boravak turista* - pripremanje hrane i pružanje

  usluga prehrane* - pripremanje i usluživanje pića i

  napitaka* - organiziranje priredbi (koncerti,

  izložbe i sl.)* - obavljanje naplate i održavanja

  parkirališta u vlasništvu Grada.* - djelatnost otpremništva* - obrazovanje odraslih* - istraživanje tržišta i ispitivanje

  javnog mnijenja* - djelatnost pozivnih centara* - usluge Internet caffe-a

  6) Temeljni kapital Društva iznosi850.000,00 kn (slovima:osamstopedeset tisuća),u novcu.

  7) Organi Društva:1. Skupština. Predstavnika osnivača u

  Skupštini Društva imenuje gradonačelnik.

  2. Uprava Društva koja se sastoji od jednog člana. Upravu imenuje Skupština Društva na prijedlogGradskog vijeća.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 13

 • Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana oddana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 023-01/16-01/0005URBROJ: 2137/01-03/1-16-3Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2162.

  Na temelju članka 98. Zakona o cestama(«Narodne novine» broj 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14), članka 3. Zakona o komunalnomgospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95,70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 147/14 i 36/15) i članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) Gradskovijeće Grada Koprivnice na 25. sjednici održanoj23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjenama Odluke o nerazvrstanim

  cestama na području Grada Koprivnice

  Članak 1.

  U Odluci o nerazvrstanim cestama napodručju Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» broj 3/12 i 2/14) članak 2. mijenja sei glasi:

  «Nerazvrstana cesta je cesta na područjuGrada Koprivnice koja se koristi za prometvozilima i koju svatko može slobodno koristiti nanačin i pod uvjetima propisanim zakonom kojimse uređuju ceste i drugim propisima, a koja nijerazvrstana kao javna cesta.

  Nerazvrstane ceste u smislu ove Odluke su:- ceste na području grada Koprivnice koje su

  prestale biti javne ceste sukladno zakonu kojimse uređuje ceste, a određene su podzakonskimpropisom,

  - ceste koje povezuju naselja,- ceste koje povezuju područja unutar grada

  i naselja,- terminali i okretišta javnog prijevoza,- pristupne ceste do stambenih, poslovnih,

  gospodarskih i drugih građevina i

  - druge ceste na području Grada Koprivnice.

  Članak 2.

  Članak 9. mijenja se i glasi:«U zimskom razdoblju koje, u pravilu, traje

  od 15.11. tekuće do 15.4. sljedeće godine,nerazvrstane ceste se održavaju u skladu sizvedbenim programom zimske službe koji donosipravna osoba koja upravlja nerazvrstanimcestama, a zaključkom utvrđuje gradonačelnik.»

  Izvedbenim programom zimske službeutvrđuje se osobito:

  – organizacijska shema ustroja, nadležnostii odgovornosti izvođača zimske službe,

  – raspored mjesta stalne pripravnosti,– karta cestovne mreže s označenim

  razinama prednostima i polaznim i završnimtočkama djelovanja zimske službe,

  – raspored mehanizacije, opreme, materijalaza posipanje te radne snage potrebne zaizvođenje planiranih radova,

  – raspored dežurstva, obvezne prisutnosti,stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,

  – nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanjasnijega,

  – mjesta i način isključivanja pojedinih vrstavozila u zimskim uvjetima,

  – način prikupljanja podataka i shemaobavještavanja o stanju i prohodnosti javnihcesta.

  Izvedbeni program zimske službe mora biti uskladu s godišnjim programom iz članka 5. oveOdluke, programom održavanja javnih površina uzimskim uvjetima te Pravilnikom o održavanjucesta («Narodne novine» broj 90/14).

  Pravna osoba koja upravlja nerazvrstanimcestama dužna je osigurati da izvođač radova naodržavanju nerazvrstanih cesta osiguraprohodnost nerazvrstanih cesta u perioduzimskog razdoblja navedenog u stavku 1. ovogčlanka. Pod osiguranjem prohodnostipodrazumijeva se da je nerazvrstana cestaprohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima kojaimaju zimsku opremu.

  Iznimno, zimska služba nije dužna osiguratiprohodnost na nerazvrstanoj cesti u uvjetima vrlointenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavuvelikih snježnih zapuha ili snježnih lavina. Istovrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većempodručju npr. zbog ledene kiše, koju nije mogućeotkloniti raspoloživim sredstvima.

  U zimskom razdoblju i u slučajevima kadpostoji opasnost od nastanka poledice nanerazvrstanoj cesti, izvođač radova održavanjanerazvrstanih cesta dužan je pojedine opasnedijelove ceste posipati sredstvima kojasprečavaju nastajanje poledice. Po završetku

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 14

 • zimskog razdoblja potrebno je ukloniti ostatkeposipnog materijala s nerazvrstanih cesta.»

  Članak 3.

  Članak 38. mijenja se i glasi:«Jedinstvenu bazu podataka nerazvrstanih

  cesta na području Grada Koprivnice vodi pravnaosoba koja upravlja nerazvrstanim cestama.

  Jedinstvena baza podataka iz stavka 1.ovog članka nalazi se u prilogu ove Odluke i čininjen sastavni dio.»

  Članak 4.

  Ova Odluka o izmjenama Odluke onerazvrstanim cestama na području GradaKoprivnice stupa na snagu osmog dana od danaobjave u «Glasniku Grada Koprivnice.»

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 021-01/14-01/0009URBROJ: 2137/01-06-01/1-14-2Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIKZoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2163.

  Na temelju članka 10. Zakona o poljoprivredi(«Narodne novine» broj 30/15), članka 18.Pravilnika o provedbi mjere 07 «Temeljne uslugei obnova sela u ruralnim područjima» iz Programaruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje2014 – 2020 («Narodne novine» broj 22/15) ičlanka 40. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 –pročišćeni tekst) Gradsko vijeće GradaKoprivnice na 25. sjednici održanoj 23. ožujka2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo kandidiranju Projekta rekonstrukcijepostojeće spojne prometnice izmeđunaselja Reka i naselja Starigrad na

  području Grada Koprivnice

  Članak 1.

  Odlukom o kandidiranju Projektarekonstrukcije postojeće spojne prometniceizmeđu naselja Reka i naselja Starigrad napodručju Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu:Odluka) utvrđuje se projekt Grada Koprivnice koji

  će se kandidirati na natječaj Mjere 07 «Temeljneusluge i obnova sela u ruralnim područjima izPrograma ruralnog razvoja za razdoblje 2014 –2020, za Podmjeru 7.2. – Ulaganje u izradu,poboljšanje ili proširenje svih vrsta maleinfrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljiveizvore energije i uštedu energije, i to za Tipoperacije 7.2.2. Ulaganja u građenjenerazvrstanih cesta.

  Članak 2.

  Grad Koprivnica će za Podmjeru 7.2. –Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svihvrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja uobnovljive izvore energije i uštedu energije za Tipoperacije 7.2.2. Ulaganja u građenjenerazvrstanih cesta, kandidirati sljedeći:

  - Projekt rekonstrukcije postojeće spojneprometnice između naselja Reka i naseljaStarigrad na području Grada Koprivnice, a koja seu Jedinstvenoj bazi podataka nerazvrstanih cestana području Grada Koprivnice vodi pod oznakomNC017.

  Članak 3.

  Za pripremu tehničke dokumentacijepotrebne za prijavu na natječaj zadužuje seUpravni odjel za izgradnju grada i prostornouređenje, a za sve aktivnosti vezane uz samuprijavu na natječaj zadužuje se Upravni odjel zadruštvene djelatnosti i europske poslove.

  Članak 4.

  Sastavni dio ove Odluke je Izjava Gradskogvijeća o suglasnosti za provedbu ulaganja napodručju Grada Koprivnice za projekt iz članka 2.ove Odluke, kao obvezni dio dokumentacije uskladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07«Temeljne usluge i obnova sela u ruralnimpodručjima» iz Programa ruralnog razvojaRepublike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u «Glasniku Grada Koprivnice.»

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 361-01/14-01/0044URBROJ: 2137/01-06-01/1-16-41Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK.Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 15

 • 2164.

  Na temelju članka 391. stavka 2. Zakona ovlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodnenovine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00.,73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08.,38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), i članka 40.Statuta Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. -pročišćeni tekst), Gradsko vijeće GradaKoprivnice na 25. sjednici održanoj 23. ožujka2016. godine, donijelo je

  O D L U K UO PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA

  NEKRETNINE BEZ NAKNADE

  I.

  Prenosi se pravo vlasništva, bez naknade,nekretnina u k.o. Koprivnica, k.č.br. 6618/3,oranica, Ulica Miroslava Krleže, površine 6880m2, zk.ul. 13495, vlasništvo Grada Koprivnice,Koprivnica, Zrinski trg 1; GKP KomunalacKoprivnice, Mosna 15.

  II.

  Vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odlukeje830.000,00 kuna (slovima: osamstotrideset-tisuća kuna) i utvrđena je prema Procjembenomelaboratu o tržišnoj vrijednost nekretnine,izrađenog od stalnog sudskog vještaka zagraditeljstvo i procjenu nekretnina.

  III.

  Ostala međusobna prava i obaveze GradaKoprivnice i Komunalca utvrđena su Ugovorom oprijenosu vlasništva nekretnine koji se nalazi uprilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

  IV.

  Ovlašćuje se gradonačelnicu na potpis iprovedbu Ugovora o prijenosu vlasništvanekretnine iz točke III. ove Odluke.

  V.

  Ova Odluka stupa na snagu danomdonošenja, a objaviti će se u «Glasniku GradaKoprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 944-01/16-01/0006URBROJ: 2137/01-05-05/1-16-4Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2165.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o provedbiOdluke o ostvarivanju prava na

  (su)financiranje troškova nabaveudžbenika i pripadajućih dopunskih

  nastavnih sredstava za učenikeosnovne škole s prebivalištem na

  području Grada Koprivnice u školskojgodini 2015./2016.

  I.

  Prihvaća se Izvješće o provedbi Odluke oostvarivanju prava na (su)financiranje troškovanabave udžbenika i pripadajućih dopunskihnastavnih sredstava za učenike osnovne škole sprebivalištem na području Grada Koprivnice uškolskoj godini 2015./2016., koje se nalazi uprilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-01/15-01/0018URBROJ: 2137/01-04/6-16-6Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 16

 • 2166.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o aktivnostima

  provedenim tijekom 2015. godine iakcijskog plana za 2016. godinu -

  Akcija «Sretno dijete – sretan grad -Koprivnica»

  I.

  Prihvaća se Izvješće o aktivnostimaprovedenim tijekom 2015. godine i akcijski planza 2016. godinu - Akcija «Sretno dijete – sretangrad- Koprivnica», a koje se nalazi u prilogu i činisastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/14-01/0013URBROJ: 2137/01-04/4-16-101Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2167.

  Na temelju članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst)Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko prihvaćanju Izvješća o radu za 2015.godinu te programa rada i financijskogplana za 2016. godinu - Stručni tim za

  pružanje podrške roditeljimapredškolske djece s teškoćama u

  razvoju Grada Koprivnice

  I.

  Prihvaća se Izvješće o radu za 2015. godinute program rada i financijski plan za 2016. godinu- Stručni tim za pružanje podrške roditeljimapredškolske djece s teškoćama u razvoju Grada

  Koprivnice, a koje se nalazi u prilogu i činisastavni dio ovog Zaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 007-01/14-01/0087URBROJ: 2137/01-04/4-16-62Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2168.

  Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona oumjetničkom obrazovanju («Narodne novine»broj 130/11.) i članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst),Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 25. sjedniciodržanoj 23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  Z A K LJ U Č A Ko davanju suglasnosti na Odluku o

  iznosu participacije roditelja/skrbnikaučenika za obrazovanje učenika u

  umjetničkim programima Umjetničkeškole Fortunat Pintarić u školskoj

  godini 2016./2017.

  I.

  Daje se suglasnost na Odluku o iznosuparticipacije roditelja/skrbnika učenika zaobrazovanje učenika u umjetničkim programimaUmjetničke škole Fortunat Pintarić u školskojgodini 2016./2017., od 09. ožujka 2016. godine, akoja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovogZaključka.

  II.

  Ovaj Zaključak objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 602-01/16-01/0012URBROJ: 2137/01-04/5-16-2Koprivnica, 23. ožujka 2016. godine

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 17

 • 2169.

  Na temelju članka 17. Zakona o sustavucivilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15.) ičlanka 40. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. -pročišćeni tekst), a u skladu s Procjenomugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnihdobara za Grad Koprivnicu KLASA: 810-01/13-01/0004, URBROJ: 2137/01-05/1-15-29, od 08.veljače 2016. godine i Planom zaštite ispašavanja Grada Koprivnice i Planom civilnezaštite Grada Koprivnice («Glasnik GradaKoprivnice» broj 1/16) Gradsko vijeće GradaKoprivnice na 25. sjednici održanoj 23. ožujka2016. godine donijelo je

  O D L U K Uo određivanju pravnih osoba od

  interesa za sustav civilne zaštiteGrada Koprivnice

  I.

  Operativne snage koje će sudjelovati uakcijama zaštite i spašavanja na području GradaKoprivnice su:

  - Stožer zaštite i spašavanja GradaKoprivnice,

  - Postrojbe civilne zaštite Grada Koprivnice,- Povjerenici civilne zaštite Grada

  Koprivnice,- Javna vatrogasna postrojba Koprivnice,- Vatrogasna zajednica Grada Koprivnice,- Hrvatska gorska služba spašavanja,

  Stanica Bjelovar,- Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica.

  II.

  Pravne osobe i ostali subjekti od interesa zazaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih ikulturnih dobara Grada Koprivnice su:

  - Koming d.o.o., Koprivnica,- Komunalac d.o.o., Koprivnica,- Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica,- Koprivnica – Plin d.o.o., Koprivnica,- Zajednica tehničke kulture, Koprivnica,- Planinarsko društvo Bilo, Koprivnica,- Odred izviđača Bijeli Javor i Kamengrad,

  Koprivnica.

  III.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA:810-01/16-01/0004 URBROJ: 2137/01-05/01-16-3Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2170.

  Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona oplaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi («Narodne novine» broj 28/10.) ičlanka 40. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.– pročišćeni tekst) Gradsko vijeće GradaKoprivnice na 25. sjednici održanoj 23. ožujka2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjeni Odluke o koeficijentima za

  obračun plaće službenika inamještenika u Upravnim tijelima

  Grada Koprivnice

  Članak 1.

  U Odluci o koeficijentima za obračun plaćeslužbenika i namještenika u Upravnim tijelimaGrada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»broj 4/10., 1/12., 2/12., 4/13. i 1/16.) u članku 2.glavi pod naslovom «RADNA MJESTA III.KATEGORIJE» ispod podnaslova «Viši referent»alineja 1. i pripadajući koeficijent brišu se.

  Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 1. i2.

  Ispod podnaslova «Referent» alineje 7. i 19.i pripadajući koeficijenti brišu se.

  Dosadašnje alineje od 8. do 18. postajualineje od 7. do 17.

  Glava pod naslovom «RADNA MJESTA IV.KATEGORIJE» mijenja se i glasi:

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 18

 • Članak 2.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana oddana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 120-02/16-01/0001URBROJ: 2137/01-03/1-16-5Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  2171.

  Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona ozaštiti i očuvanju kulturnih dobara («Narodnenovine» broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) ičlanka 40. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 -pročišćeni tekst) Gradsko vijeće GradaKoprivnice na 25. sjednici održanoj 23. ožujka2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjenama Odluke o visini

  spomeničke rente na području Grada Koprivnice

  Članak 1.

  U članku 4. stavak 1. Odluke o visini

  spomeničke rente na području Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 7/14, u daljnjemtekstu: Odluka) riječi: «Upravni odjel zakomunalno gospodarstvo, prostorno uređenje izaštitu okoliša Grada Koprivnice» zamjenjuju seriječima «Upravni odjel za financije, poticanjepoduzetništva i komunalno gospodarstvo».

  Članak 2.

  U članku 8. stavak 1 rednom broju 1. stupcu«Djelatnost» alineja tri mijenja se i glasi: «brijačkii frizerski saloni, cvjećarnice, kozmetički saloni,usluge izrade ključeva, krojačke i fotografskeradnje te sve ostale obrtničke i gospodarskedjelatnosti koje nisu izričito navedene».

  U rednom broju 3. u stupcu «Visinaspomeničke rente u kunama po m2 mjesečno»broj «7,00» zamjenjuje se brojem «4,00».

  Članak 3.

  Ova Odluka stupa na snagu osmog dana oddana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE

  KLASA:373-02/16-01/0001URBROJ: 2137/01-05-05/3-16-1Koprivnica, 23. ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 19

 • 2172.

  Na temelju članka 67. stavka 3. Zakona ovodama («Narodne novine» broj 153/09, 63/11,130/11, 56/13 i 14/14) i članka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst) Gradskovijeće Grada Koprivnice na 25. sjednici održanoj23. ožujka 2016. godine, donijelo je

  O D L U K Uo izmjeni Odluke o odvodnji otpadnihvoda na području Grada Koprivnice

  Članak 1.

  U Odluci o odvodnji otpadnih voda napodručju Grada Koprivnice u članku 2. stavak 1.alineja 4. riječi «GKP Komunalac d.o.o.Koprivnica» zamjenjuju se riječima«KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.»

  Članak 2.

  Ova Odluka o izmjeni Odluke o odvodnjiotpadnih voda na području Grada Koprivnicestupa na snagu osmog dana od dana objave u«Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEĆE GRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-01/16-01/0005URBROJ: 2137/01-05-03/1-16-1Koprivnica, 23.ožujka 2016.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 20

 • 313.

  Na temelju članka 55. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4./09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i članka6. alineje 1. Pravilnika o odobrenju jednokratnihfinancijskih i nefinancijskih donacija fizičkimosobama («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/15)– u daljnjem tekstu: «Pravilnik», gradonačelnicaGrada Koprivnice dana 15. veljače 2016. godine,donijela je

  R J E Š E NJ Eo osnivanju i imenovanju Povjerenstva

  za ocjenu zahtjeva za odobrenjejednokratnih financijskih i

  nefinancijskih donacija fizičkim osobama

  I.

  Osniva se Povjerenstvo za ocjenu zahtjevaza odobrenje jednokratnih financijskih inefinancijskih donacija fizičkim osobama (udaljnjem tekstu: «Povjerenstvo»), a u svrhuocjene zahtjeva za odobrenje donacija zaprovođenje aktivnosti, programa i projekata izslijedećih područja: znanosti, umjetnosti i kulture,stjecanja i unapređenja znanja i vještina, sporta,humanitarnog djelovanja, očuvanja tradicije iobičaja.

  II.

  U Povjerenstvo se imenuju: 1. Snježana Jovanović, za predsjednika, 2. Marija Potroško Kovačić, za člana i 3. Kristina Jakupec, za člana.

  III.

  Zadaća Povjerenstva je, kako slijedi: - utvrditi je li provođenje aktivnosti za koje se

  traži jednokratna financijska i nefinancijskadonacija od izravnog ili posrednog društvenogznačaja za Grad Koprivnicu, tako da sedodjeljivanjem donacije promiče etičnost iodgovornost prema društvenoj zajednici,

  - utvrditi ispunjava li zahtjev fizičke osobeuvjete za odobrenje jednokratne financijske inefinancijske donacije, utvrđenim odredbamačlanka 3. Pravilnika, a prema procjeniPovjerenstva i druge uvjete sukladno Pravilniku,

  - ocijeniti kvalitetu zahtjeva koji ispunjava

  uvjete iz alineje 2. ove točke, a prema kriterijimautvrđenim odredbama članka 4. Pravilnika (svakičlan Povjerenstva ocjenjuje zahtjev ponaosob, apotom se izračunava prosječna ocjena svihčlanova Povjerenstva kao relevantna za dodjelujednokratne financijske ili nefinancijske donacijefizičkoj osobi),

  - utvrditi neopravdanost ili opravdanostodobravanja jednokratnih financijskih inefinancijskih donacija fizičkim osobama(donacija će se dodijeliti ako je zahtjev ocijenjen snajmanje 60% najveće moguće ocjene),

  - utvrditi prijedlog za odbijanje zahtjeva iliprijedlog za odobrenje zahtjeva fizičke osobe.

  Prijedlog za odobrenje zahtjeva iz stavka 1.,alineje 5. ove točke, sadrži iznos jednokratnihfinancijskih donacija i/ili odgovarajući oblikjednokratne nefinancijske donacije.

  IV.

  U radu Povjerenstva može sudjelovati,ovisno o području iz članka 2., stavka 2.Pravilnika i stručnjak iz pojedinog područja.

  V.

  Ovo Rješenje objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  KLASA: 402-01/14-01/0222 URBROJ: 2137/01-04/4-16-4 Koprivnica, 15. veljače 2016..

  GRADONAČELNICA:Vesna Želježnjak, dipl. oec., v.r.

  314.

  Na temelju članka 44., stavka 1. Zakona omuzejima («Narodne novine» broj 110/15.), ičlanka 55. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. -pročišćeni tekst) gradonačelnica GradaKoprivnice 17. veljače 2016. godine, donijela je

  R J E Š E NJ Eo razrješenju članova Upravnog vijeća

  Muzeja grada Koprivnice

  I.

  Dužnosti člana Upravnog vijeća Muzeja

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 21

  AKTI GRADONAČELNICE

 • grada Koprivnice, ispred osnivača, razrješuju se:- Marko Štefan, iz Koprivnice, Đure Basaričeka 44,

  - Jasmina Ranilović, iz Koprivnice,Križevačka 38.

  II.

  Ovo Rješenje objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  KLASA: 012-03/16-01/0001URBROJ: 2137/01-04/4-16-7Koprivnica, 17. veljače 2016.

  GRADONAČELNICA:Vesna Želježnjak, dipl. oec., v.r.

  315.

  Na temelju članka 24., stavka 2. Zakona omuzejima («Narodne novine» broj 110/15.), ičlanka 55. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. -pročišćeni tekst) gradonačelnica GradaKoprivnice 17. veljače 2016. godine, donijela je

  R J E Š E NJ Eo imenovanju članova Muzejskog vijeća

  Muzeja grada Koprivnice

  I.

  Za članove Muzejskog vijeća Muzeja gradaKoprivnice, ispred osnivača, imenuju se:

  - Jasmina Ranilović, iz Koprivnice, Križevačka 38,

  - Ivan Andrašić, iz Koprivnice, Esterova 7, - Mario Tomiša, iz Koprivnice, Severovac 8.

  II.

  Članovi Muzejskog vijeća iz točke I. ovogRješenja, imenuju se na vrijeme od četiri godine,a mandat im teče od dana konstituiranjaMuzejskog vijeća Muzeja grada Koprivnice.

  III.

  Ovo Rješenje objavit će se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  KLASA: 012-03/16-01/0001URBROJ: 2137/01-04/4-16-8Koprivnica, 17. veljače 2016.

  GRADONAČELNICA:Vesna Želježnjak, dipl. oec., v.r.

  316.

  Na temelju članka 10. Zakona oslužbenicima i namještenicima u lokalnoj ipodručnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodnenovine» broj 86/08. i 61/11.) i članka 55. StatutaGrada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice»broj 4/09., 1/12. i 3/13. – pročišćeni tekst)gradonačelnica Grada Koprivnice 23. veljače2016. godine, donijela je

  PLAN O IZMJENI PLANA PRIJMA U SLUŽBU

  ZA 2016.GODINU

  I.

  U planu prijma u službu za 2016.godinu(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 1/16. u daljnjemtekstu: Plan), točka II. mijenja se i glasi:

  «U Gradu Koprivnici na dan donošenjaPlana zaposleno je 50 službenika i 2namještenika na neodređeno vrijeme (i 6službenika na određeno vrijeme) dok jePravilnikom o unutarnjem redu Upravnih tijelaGrada Koprivnice sistematizirano ukupno 56radnih mjesta sa 62 izvršitelja, a Pravilnikom ounutarnjem redu Službe - Jedinice za unutarnjureviziju sistematizirana su 3 radna mjesta sa 3izvršitelja, a sve prema tabeli u prilogu ovogPlana.».

  II.

  Točka III. mijenja se i glasi:

  «Prema planiranim financijskim sredstvimau Proračunu Grada Koprivnice za 2016. godinuplanira se popunjavanje slobodnih radnih mjestaprema Pravilniku o unutarnjem redu upravnihtijela Grada Koprivnice i Pravilniku o unutarnjemredu Službe - Jedinice za unutarnju reviziju iprijem službenika kako slijedi:

  1. Upravni odjel za izgradnju grada iprostorno uređenje

  - viši stručni suradnik za građenje (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica građevinske, prometne ili geotehničke struke)

  3. Upravni odjel za društvene djelatnosti ieuropske poslove

  - pročelnik (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne, ekonomske ili druge struke s područja

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 22

 • društvenih ili humanističkih znanosti)- viši stručni suradnik za društvene djelatnosti (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica pravne, ekonomske ili druge struke s područja društvenih ili humanističkih znanosti)

  4. Upravni odjel za financije, poticanjepoduzetništva i komunalno gospodarstvo:

  - pomoćnik pročelnika (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica građevinske struke)- viši stručni suradnik za obračun plaća i naknada (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske struke)- viši stručni suradnik za izvršenje proračuna (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske struke)- tehničar za održavanje - vozač

  5. Služba - Jedinica za unutarnju reviziju:

  - pročelnik – rukovoditelj unutarnje revizije (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske ili pravne struke)- pomoćni unutarnji revizor (magistar/magistra struke ili stručni specijalist/specijalistica ekonomske ili pravne struke).»

  III.

  Ovaj Plan objavit će se u «Glasniku GradaKoprivnice».

  KLASA: 100-01/16-01/0008URBROJ: 2137/01-03/1-16-5Koprivnica, 23. veljače 2016.

  GRADONAČELNICAVesna Želježnjak, dipl. oec., v.r.

  317.

  Temeljem Zakona o arhivskom gradivu iarhivima («Narodne novine» broj 105/97., 64/00.,65/09. i 125/11.), članka 11. Pravilnika ovrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanjaarhivskoga gradiva («Narodne novine» broj90/02.), članaka 17. i 18. Pravilnika o zaštiti ičuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvanarhiva («Narodne novine» broj 63/04., 106/07.) ičlanka 55. Statuta Grada Koprivnice («GlasnikGrada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13.– pročišćeni tekst) gradonačelnica GradaKoprivnice, 25. veljače 2016. godine donijela je

  P R A V I L N I Ko zaštiti arhivskoga i registraturnog

  gradiva

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim se Pravilnikom uređuje prikupljanje,odlaganje, način i uvjeti čuvanja, obrada,odabiranje i izlučivanje, zaštita i korištenjearhivskoga i registraturnog gradiva koje jenastalo, zaprimljeno ili se koristi u poslovanjuGrada Koprivnice i njegovih prednika, kao ipredaja gradiva nadležnom arhivu.

  Sastavni dio ovog Pravilnika predstavljaPoseban popis arhivskog i registraturnog gradivaGrada Koprivnice (u daljnjem tekstu: Grad) srokovima čuvanja, koji obuhvaća cjelokupnoarhivsko i registraturno gradivo koje nastaje unjegovom poslovanju.

  Poseban popis arhivskog i registraturnoggradiva nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovogPravilnika.

  Članak 2.

  Cjelokupno arhivsko i registraturno gradivoGrada od interesa je za Republiku Hrvatsku i imanjezinu osobitu zaštitu bez obzira je li registriranoili evidentirano.

  Za cjelokupno arhivsko i registraturnogradivo Grada odgovoran je gradonačelnik.

  Nadzor nad zaštitom cjelokupnog arhivskogi registraturnog gradiva Grada obavlja nadležnidržavni arhiv, te se u tom smislu obvezuju nasuradnju sve osobe odgovorne i zadužene zagradivo.

  Članak 3.

  Definicije pojmova za potrebe ovogaPravilnika:

  Arhivska jedinica gradiva jest najmanja

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 23

 • logičko-sadržajna jedinica organizacije gradiva(predmet, dosje, spis, periodički definiran upisnik,zapisnik, …).

  Arhivsko gradivo nastaje odabiranjem izregistraturnog gradiva, a čine ga izvorni ireproducirani (pisani, crtani, tiskani, snimljeni i nadrugi način zabilježeni) zapisi ili dokumenti kojisu nastali u obavljanju djelatnosti Grada odtrajnog značenja za kulturu, povijest i drugeznanosti, bez obzira na mjesto i vrijeme njihovanastanka, neovisno o obliku i tvarnom nosaču nakojem su sačuvani, a za koji je zakonskimpropisima i ovim

  Pravilnikom utvrđeno čuvanje kaoarhivskoga gradiva.

  Da bi gradivo postalo arhivsko gradivo, morau cjelini predstavljati završenu radnju u svezi sodređenim poslovnim događajem ili postupkomrada. Arhivsko gradivo Grada čuva se trajno ineotuđivo je.

  Evidencija ulaska gradiva u pismohranuje evidencija ulaska gradiva u pismohranu, premavrstama i količinama.

  Knjiga pismohrane je evidencija ulaskagradiva u pismohranu, prema vrstama ikoličinama, ukoliko se elektroničkim putem ne vidikoji su predmeti u pismohrani.

  Izlučivanje je postupak kojim se iz nekecjeline gradiva izdvajaju jedinice čiji je utvrđenirok čuvanja istekao.

  Konvencionalno gradivo je gradivo za čijeiščitavanje nisu potrebni posebni uređaji.

  Nekonvencionalno gradivo je gradivo začije su isčitavanje potrebni posebni uređaji.

  Odabiranje arhivskoga gradiva je postupakkojim se iz registraturnoga gradiva temeljemutvrđenih propisa odabire arhivsko gradivo zatrajno čuvanje.

  Odgovorna osoba za pismohranu jerukovoditelj ustrojstvene jedinice u čijem jesastavu organizirana pismohrana, odnosnoosoba kojoj takva ovlast pripada temeljemunutarnjeg ustroja ili na koju takvu ovlast preneseodgovorna osoba.

  Poseban popis gradiva s rokovimačuvanja je popis jedinica gradiva organiziranprema sadržajnim cjelinama (poslovnimpodručjima) Grada, s označenim rokovimačuvanja za svaku jedinicu popisa i postupkom sgradivom nakon isteka roka čuvanja.

  Registraturno gradivo Grada jest cjelinasvih zapisa, odnosno cjelokupna dokumentacijanastala radom ili u posjedu Grada, bez obzira je liili nije evidentirana kroz službene evidencije.

  Registraturno gradivo smatra se arhivskimgradivom u nastajanju, pa se na njega primjenjujuiste odredbe Zakona o arhivskom gradivu iarhivima i drugih propisa koji se odnose na

  arhivsko gradivo.Tehnička jedinica gradiva je jedinica

  fizičke organizacije gradiva (svežanj, kutija,knjiga, fascikl, mapa …).

  Pismohrana je ustrojstvena jedinica u kojojse odlaže i čuva arhivsko, odnosno registraturnogradivo do predaje nadležnom arhivu.

  Zadužena osoba za pismohranu je osobakoja neposredno obavlja poslove pismohrane.

  Zbirna evidencija gradiva je popis jedinicacjelokupnoga gradiva u posjedu Grada, bezobzira na mjesto čuvanja, organiziran premasadržajnim (dokumentacijskim) cjelinama.

  Članak 4.

  Arhivsko i registraturno gradivo nastalotijekom rada i poslovanja Grada predstavljajednu cjelinu (arhivski fond) i u pravilu se ne možedijeliti.

  Registraturno gradivo može se dijeliti ilispajati zbog promjene unutarnjeg ustrojstvastvaratelja, prenošenja dijela ili svih njegovihposlova na drugog stvaratelja, kao i zbogpreuzimanja dijela ili svih poslova drugogstvaratelja, a sve uz prethodno pribavljenomišljenje nadležnog državnog arhiva.

  II. OBVEZE STVARATELJA I IMATELJA JAVNOGA ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

  Članak 5.

  Grad kao stvaratelj i imatelj javnogaarhivskog i registraturnog gradiva dužan je:

  - savjesno čuvati gradivo u sređenom stanjui osiguravati od oštećenja do predaje nadležnomdržavnom arhivu,

  - na zahtjev nadležnog državnog arhivadostavljati popis gradiva i javljati sve nastalepromjene u vezi s njim,

  - pribavljati mišljenje državnog arhiva prijepoduzimanja mjera koje se odnose na gradivo,

  - redovito odabirati arhivsko gradivo izregistraturnog gradiva, redovito periodičkiizlučivati gradivo kojem su istekli rokovi čuvanja,

  - omogućiti ovlaštenim djelatnicimadržavnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nadčuvanjem gradiva.

  Grad je dužan izvijestiti nadležni državniarhiv o svakoj svojoj promjeni statusa i ustrojstvaradi davanja mišljenja o postupanju s gradivom.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 2 • 29. ožujka 2016.

  Stranica 24

 • III. PRIKUPLJANJE, OBRADA I ČUVANJE GRADIVA

  Članak 6.

  Konvencionalno i nekonvencionalno gradivoGrada prikuplja se, zaprima, obrađuje, evidentira,odabire i izlučuje, te osigurava od oštećenja,uništenja i zagubljenja u pismohrani.

  Određene cjeline gradiva mogu se čuvati iobrađivati u drugoj ustrojstvenoj jedinici osimpismohrane, ako je to potrebno radi poslovanja iako je tako utvrđeno ovim Pravilnikom iliposebnim odobrenjem. Tako se, u smisluiznijetog, izvan pismohrane mogu čuvatiobrađivati:

  - računovodstvena dokumentacija,- gradivo koje se čuva u kadrovskoj službi, - projektna dokumentacija za izgradnju i

  rekonstrukciju objekata i infrastrukture,- revizijska dokumentacija.Ustrojstvena jedinica koja čuva ili obrađuje

  neku cjelinu gradiva izvan pismohrane dužna je togradivo evidentirati te pismohrani redovitodostavljati podatke o jedinicama gradiva kojeposjeduje, a radi upisa u Zbirnu evidenciju izčlanka 7. ovoga Pravilnika i provođenja postupkaodabiranja i izlučivanja.

  Članak 7.

  U okviru uredovanja pismohrane vodi se:a) Knjiga pismohrane koju vodi pisarnica

  kao pomoćnu evidenciju radi opće pregledacjelokupnog gradiva odloženog u pismohranu,ukoliko se elektroničkim putem ne vidi koji supredmeti u pismohrani (Obrazac broj 12 - Knjigapismohrane prema članku 72. Uredbe ouredskom poslovanju - «Narodne novine» broj7/09.).

  b) Zbirna evidencija o gradivu, organiziranakao popis arhivskih jedinica gradiva unutarsadržajnih cjelina, kao opći inventarni pregledcjelokupnoga arhivskog i registraturnog gradivakoje je po bilo kakvoj osnovi u posjedu Grada.Zbirna evidencija sadržava sljedeće podatke:redni broj, oznaka, naziv, sadržaj, vrijemenastanka, količina, nosač, rok čuvanja,napomena.

  Članak 8.

  Popis arhivskog gradiva strukturiran podokumentacijskim cjelinama dostavlja senadležnom državnom arhivu redovito jednomgodišnje u elektroničkom obliku, sukladnoodredbama Pravilnika o zaštiti i čuvanjuarhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

  1. Konvencionalno gradivo

  Članak 9.

  Riješeni predmeti i dovršeni spisi (u daljnjemtekstu: gradivo) stavljaju se u za to određeneomote: fascikle, registratore, arhivske kutije,svežnjeve, uveze ili arhivske mape (fascikle spreklopom), … i sl. tehničke arhivske jedinice. Uustrojstvenoj jedinici u kojoj je gradivo nastalo,ono se čuva najviše dvije go