of 128/128
GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 7 • 24. prosinca 2010. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE SadrŘaj AKTI GRADSKOG VIJEÆA 1326. I. Izmjene i dopune Proraèuna Grada Koprivnice za 2010. godinu ........................................................................................................................................ 2 1327. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu ............................................................................ 26 1328. Program o izmjenama Programa odrŘavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010. godinu ............................................................................................................... 30 1329. Odluka o obraèunu i naplati naknade za razvoj na podruèju Grada Koprivnice .................................................................................................................... 31 1330. Proraèun Grada Koprivnice za 2011. godinu ......................................................................................................................................................................... 33 1331. Program gradnje objekata i ureðaja komunalne infrastrukture na podruèju Grada Koprivnice za 2011. godinu .................................................................. 54 1332. Plan gradnje komunalnih vodnih graðevina na podruèju Grada Koprivnice za 2011. godinu ............................................................................................... 57 1333. Program odrŘavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu .................................................................................................................................................... 59 1334. Projekcije Proraèuna Grada Koprivnice za 2012. i 2013. godinu ........................................................................................................................................... 61 1335. Odluka o izvršavanju Proraèuna Grada Koprivnice za 2011. godinu ..................................................................................................................................... 85 1336. Plan rada Gradskog vijeæa Grada Koprivnice za 2011. godinu ............................................................................................................................................. 88 1337. Zakljuèak o prihvaæanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2011. godinu ......................................................... 96 1338. Zakljuèak o prihvaæanju Globalnog sporazuma gradova o zaštiti klime «Globalnog klimatskog pakta iz Meksiko Cityja» (Global Cities Covenant on Climate «The Mexico City Pact») ................................................................ 96 1339. Zakljuèak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Zajednice ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Hrvatske .......................................................................................................... 100 1340. Odluka o dopunama Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski sveuèilišni i poslijediplomski specijalistièki studij ................................................ 100 1341. Zakljuèak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica ........................................................................................ 101 1342. Odluka o izradi Detaljnog plana ureðenja «Zagorska» u Koprivnici .................................................................................................................................... 101 1343. Odluka o odreðivanju imena novoformiranih ulica na podruèju Grada Koprivnice ............................................................................................................... 103 1344. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ........................................................................................................................................... 103 1345. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ........................................................................................................................................ 106 1346. Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podruèju Grada Koprivnice .............................................................................. 106 1347. Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Koprivnice ..................................................................................................................................... 108 1348. Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu ..................................................................................... 116 1349. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeæa Grada Koprivnice ....................................................................................................................... 119 1350. Rješenje o razrješenju èlana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport ......................................................................................................................... 119 1351. Rješenje o razrješenju èlana Odbora za izbor i imenovanje ................................................................................................................................................ 120 1352. Rješenje o razrješenju èlana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša ........................................................................................................ 120 1353. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za proraèun i financije .............................................................................................................................. 120 1354. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja ....................................................................................................................... 121 1355. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja .................................................................................................................... 121 1356. Rješenje o razrješenju èlana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ..................................................................................................................................... 121 1357. Rješenje o razrješenju èlana Odbora za izjednaèavanje moguænosti i socijalnu integraciju ............................................................................................... 122 1358. Rješenje o razrješenju potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na podruèju Grada Koprivnice ............................................................ 122 1359. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijeæa Grada Koprivnice ...................................................................................................................... 122 1360. Rješenje o imenovanju èlana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i šport ........................................................................................................................ 123 1361. Rješenje o imenovanju èlana Odbora za izbor i imenovanje .............................................................................................................................................. 123 1362. Rješenje o imenovanju èlana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša ........................................................................................................ 123 1363. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za proraèun i financije ............................................................................................................................. 124 1364. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja .................................................................................................................... 124 1365. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja .................................................................................................................... 124 1366. Rješenje o imenovanju èlana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb .................................................................................................................................... 125 1367. R ješenje o imenovanju èlana Odbora za izjednaèavanje moguænosti i socijalnu integraciju .............................................................................................. 125 1368. Rješenje o imenovanju potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na podruèju Grada Koprivnice .............................................................................................................................................................................. 125 AKTI GRADONAÈELNIKA 94. Pravilnik o kriterijima za utvrðivanje natprosjeènih rezultata u radu i naèinu isplate dodatka za uspješnost na radu ........................................................................................................................................................... 127 95. Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 10802/2 u k.o. Koprivnica, u javno dobro .................................................................................................................. 128

GLASNIK GRADA KOPRIVNICEkoprivnica.hr/user_content/documents/glasnik_broj_7_10.pdf · GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 7 • 24. prosinca 2010. ... Rješenje o imenovanju èlana

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of GLASNIK GRADA KOPRIVNICEkoprivnica.hr/user_content/documents/glasnik_broj_7_10.pdf · GLASNIK GRADA...

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 1

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

  SadrajAKTI GRADSKOG VIJEA

  1326. I. Izmjene i dopune Prorauna Grada Koprivnice za 2010. godinu ........................................................................................................................................ 21327. Program o izmjenama Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu ............................................................................ 261328. Program o izmjenama Programa odravanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se

  financiraju iz sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010. godinu ............................................................................................................... 301329. Odluka o obraunu i naplati naknade za razvoj na podruju Grada Koprivnice .................................................................................................................... 311330. Proraun Grada Koprivnice za 2011. godinu ......................................................................................................................................................................... 331331. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Grada Koprivnice za 2011. godinu .................................................................. 541332. Plan gradnje komunalnih vodnih graevina na podruju Grada Koprivnice za 2011. godinu ............................................................................................... 571333. Program odravanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz sredstava

  komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2011. godinu .................................................................................................................................................... 591334. Projekcije Prorauna Grada Koprivnice za 2012. i 2013. godinu ........................................................................................................................................... 611335. Odluka o izvravanju Prorauna Grada Koprivnice za 2011. godinu ..................................................................................................................................... 851336. Plan rada Gradskog vijea Grada Koprivnice za 2011. godinu ............................................................................................................................................. 881337. Zakljuak o prihvaanju Programa rada sa financijskim planom Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2011. godinu ......................................................... 961338. Zakljuak o prihvaanju Globalnog sporazuma gradova o zatiti klime

  Globalnog klimatskog pakta iz Meksiko Cityja (Global Cities Covenant on Climate The Mexico City Pact) ................................................................ 961339. Zakljuak o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Koprivnice za potpisivanje

  Sporazuma o osnivanju Zajednice ustanova javnih vatrogasnih postrojbi Hrvatske .......................................................................................................... 1001340. Odluka o dopunama Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski sveuilini i poslijediplomski specijalistiki studij ................................................ 1001341. Zakljuak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama

  i dopunama Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce Koprivnica ........................................................................................ 1011342. Odluka o izradi Detaljnog plana ureenja Zagorska u Koprivnici .................................................................................................................................... 1011343. Odluka o odreivanju imena novoformiranih ulica na podruju Grada Koprivnice ............................................................................................................... 1031344. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu ........................................................................................................................................... 1031345. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi ........................................................................................................................................ 1061346. Odluka o davanju koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na podruju Grada Koprivnice .............................................................................. 1061347. Odluka o davanju u najam stanova u vlasnitvu Grada Koprivnice ..................................................................................................................................... 1081348. Odluka o davanju stanova u najam osobama koje su od posebnog interesa za Grad Koprivnicu ..................................................................................... 1161349. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Gradskog vijea Grada Koprivnice ....................................................................................................................... 1191350. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i port ......................................................................................................................... 1191351. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za izbor i imenovanje ................................................................................................................................................ 1201352. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zatitu okolia ........................................................................................................ 1201353. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Odbora za proraun i financije .............................................................................................................................. 1201354. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja ....................................................................................................................... 1211355. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja .................................................................................................................... 1211356. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb ..................................................................................................................................... 1211357. Rjeenje o razrjeenju lana Odbora za izjednaavanje mogunosti i socijalnu integraciju ............................................................................................... 1221358. Rjeenje o razrjeenju potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica i trgova na podruju Grada Koprivnice ............................................................ 1221359. Rjeenje o imenovanju potpredsjednika Gradskog vijea Grada Koprivnice ...................................................................................................................... 1221360. Rjeenje o imenovanju lana Odbora za prosvjetu, znanost, kulturu i port ........................................................................................................................ 1231361. Rjeenje o imenovanju lana Odbora za izbor i imenovanje .............................................................................................................................................. 1231362. Rjeenje o imenovanju lana Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zatitu okolia ........................................................................................................ 1231363. Rjeenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za proraun i financije ............................................................................................................................. 1241364. Rjeenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja .................................................................................................................... 1241365. Rjeenje o imenovanju potpredsjednika Odbora za statutarno pravna pitanja .................................................................................................................... 1241366. Rjeenje o imenovanju lana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb .................................................................................................................................... 1251367. R jeenje o imenovanju lana Odbora za izjednaavanje mogunosti i socijalnu integraciju .............................................................................................. 1251368. Rjeenje o imenovanju potpredsjednika Povjerenstva za imenovanje ulica

  i trgova na podruju Grada Koprivnice .............................................................................................................................................................................. 125

  AKTI GRADONAELNIKA

  94. Pravilnik o kriterijima za utvrivanje natprosjenih rezultatau radu i nainu isplate dodatka za uspjenost na radu ........................................................................................................................................................... 127

  95. Zakljuak o prijenosu vlasnitva k..br. 10802/2 u k.o. Koprivnica, u javno dobro .................................................................................................................. 128

 • 1326.

  Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (Narodne novine 87/08) i lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 4/09), Gradsko vijee Grada Koprivnice na 13. sjednici odranoj23.12.2010. godine donijelo je

  I. IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2010. GODINU

  lanak 1.

  U Proraunu Grada Koprivnice za 2010. godinu (Glasnik Grada Koprivnice broj 9/09), lanak 1.mijenja se i glasi:

  Proraun Grada Koprivnice za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proraun) sadri:

  I OPI DIO

  UKUPNO PRORAUN 151.444.649,00

  RAUN PRIHODA I RASHODA1.PRIHODI (klasa 6) 140.946.701,182.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 9.860.000,003.RASHODI (klasa 3) 121.267.154,004.RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) 17.450.495,005.RAZLIKA (VIAK) 12.089.052,18

  RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA6.RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 237.947,82

  RAUN ZADUIVANJA/FINANCIRANJA7.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA (KLASA 8) 400.000,008.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (KLASA 5) 12.727.000,009.NETO ZADUIVANJE /FINANCIRANJE -12.327.000,0010.VIAK/MANJAK+RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

  II POSEBNI DIO

  lanak 2.

  lanak 2. mijenja se i glasi:

  Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po grupama utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka te rashoda iizdataka za 2010. godinu, kako slijedi:

  IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA GRADAKOPRIVNICE ZA 2010. GODINU - OPI DIO 189.544.357,00 -38.099.708,00 151.444.649,00

  PRIHODI I PRIMICI Plan 2010. Korekcija Rebalans

  6 Prihodi 157.844.357,00 -16.897.655,82 140.946.701,1861 Prihodi od poreza 85.621.357,00 -13.152.908,00 72.468.449,00611 Porez i prirez na dohodak 81.571.357,00 -12.702.908,00 68.868.449,00613 Porezi na imovinu 3.000.000,00 -300.000,00 2.700.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 2

  AKTI GRADSKOG VIJEA

 • 614 Porezi na robu i usluge 1.050.000,00 -150.000,00 900.000,0063 Potpore 17.003.000,00 -6.483.000,00 10.520.000,00633 Potpore iz prorauna 10.853.000,00 -8.983.000,00 1.870.000,00634 Ostale potpore unutar ope drave 6.150.000,00 2.500.000,00 8.650.000,0064 Prihodi od imovine 6.650.000,00 4.767.000,00 11.417.000,00641 Prihodi od financijske imovine 1.600.000,00 -568.000,00 1.032.000,00642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.050.000,00 5.335.000,00 10.385.000,0065 Prihodi od prodaje roba i usluga 48.430.000,00 -2.015.747,82 46.414.252,18651 Administrativne (upravne ) pristojbe 1.650.000,00 -500.000,00 1.150.000,00652 Prihodi po posebnim propisima 46.780.000,00 -1.515.747,82 45.264.252,1866 Ostali prihodi 140.000,00 -13.000,00 127.000,00662 Kazne 100.000,00 -50.000,00 50.000,00663 Donacije od pravnih i fizikih 40.000,00 37.000,00 77.000,00

  7 Prihodi od prodaje nefinancijskeimovine 31.300.000,00 -21.440.000,00 9.860.000,00

  71 Prihodi od prodaje neproizvedeneimovine 30.000.000,00 -21.500.000,00 8.500.000,00

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 30.000.000,00 -21.500.000,00 8.500.000,0072 Prihodi od prodaje proizvedene imovine 1.300.000,00 60.000,00 1.360.000,00721 Prihodi od prodaje graevinskih objekata 1.300.000,00 60.000,00 1.360.000,00

  8 Primici od financijske imovinei zaduivanja 400.000,00 0,00 400.000,00

  81 Primljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmova 400.000,00 0,00 400.000,00

  812 Primici (povrati) glavnice zajmova danihneprofitnim organizacijama, graanimai kuanstvima 200.000,00 0,00 200.000,00

  815 Primici (povrati) glavnice zajmova danihbankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovakim drutvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 200.000,00 0,00 200.000,00

  82 Primici od prodaje vrijednosnih papira 0,00 0,00 0,00822 Obveznice 0,00 0,00 0,00

  9 Raspoloiva sredstva iz prethodnih godina 0,00 237.947,82 237.947,8292 Rezultat poslovanja 0,00 237.947,82 237.947,82922 Viak/manjak prihoda 0,00 237.947,82 237.947,82

  IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA GRADAKOPRIVNICE ZA 2010. GODINU - OPI DIO 189.344.357,00 -37.899.708,00 151.444.649,00

  RASHODI I IZDACI Plan 2010. Korekcija Rebalans

  3 Rashodi 122.262.857,00 -995.703,00 121.267.154,0031 Rashodi za zaposlene 29.489.699,00 600.250,00 30.089.949,00311 Plae 23.751.030,00 65.184,00 23.816.214,00312 Ostali rashodi za zaposlene 1.168.500,00 674.330,00 1.842.830,00313 Doprinosi na plae 4.570.169,00 -139.264,00 4.430.905,0032 Materijalni rashodi 49.703.397,00 -3.915.636,00 45.787.761,00321 Naknade trokova zaposlenima 1.574.305,00 -98.499,00 1.475.806,00322 Rashodi za materijal i energiju 6.718.822,00 310.080,00 7.028.902,00323 Rashodi za usluge 38.206.767,00 -3.693.438,00 34.513.329,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.203.503,00 -433.779,00 2.769.724,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 3

 • 34 Financijski rashodi 1.003.850,00 2.453.903,00 3.457.753,00341 Kamate za izdane vrijednosne papire 700.000,00 0,00 700.000,00343 Ostali financijski rashodi 303.850,00 2.453.903,00 2.757.753,0035 Subvencije 5.450.000,00 -1.565.000,00 3.885.000,00351 Subvencije trgovakim drutvima

  u javnom sektoru 4.950.000,00 -1.665.000,00 3.285.000,00352 Subvencije trgovakim drutvima,

  obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 500.000,00 100.000,00 600.000,00

  37 Naknade graanima i kuanstvimaiz zavoda i iz prorauna 2.258.300,00 -147.000,00 2.111.300,00

  372 Naknade graanima i kuanstvimaiz prorauna 2.258.300,00 -147.000,00 2.111.300,00

  38 Donacije i ostali rashodi 34.357.611,00 1.577.780,00 35.935.391,00381 Tekue donacije 12.392.611,00 132.780,00 12.525.391,00382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 200.000,00383 Kazne, penali i naknade tete 200.000,00 -180.000,00 20.000,00385 Izvanredni rashodi 115.000,00 -60.000,00 55.000,00386 Kapitalne pomoi 21.450.000,00 1.685.000,00 23.135.000,00

  4 Rashodi (za nabavunefinancijske imovine) 54.859.500,00 -37.409.005,00 17.450.495,00

  41 Rashodi za nabavuneproizvedene imovine 16.420.000,00 -11.270.000,00 5.150.000,00

  411 Materijalna imovina - prirodnabogatstva 10.000.000,00 -7.000.000,00 3.000.000,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 6.420.000,00 -4.270.000,00 2.150.000,0042 Rashodi za nabavu proizvedene

  dugotrajne imovine 38.065.500,00 -25.838.055,00 12.227.445,00421 Graevinski objekti 35.985.316,00 -24.847.643,00 11.137.673,00422 Postrojenja i oprema 1.107.214,00 -452.412,00 654.802,00424 Knjige, umjetnika djela i ostale

  izlobene vrijednosti 352.970,00 -30.000,00 322.970,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 620.000,00 -508.000,00 112.000,0043 Rashodi za plemenite metale,

  umjetnika i znanstvena djelai ostale vrijednosti 24.000,00 -24.000,00 0,00

  431 Plemeniti metali, umjetnikai znanstvena djela i ostale vrijednosti 24.000,00 -24.000,00 0,00

  45 Rashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imovini 350.000,00 -276.950,00 73.050,00

  451 Dodatna ulaganja na graevinskimobjektima 350.000,00 -276.950,00 73.050,00

  5 Izdaci za financijsku imovinu iotplate zajmova 12.222.000,00 505.000,00 12.727.000,00

  51 Izdaci za dane zajmove 3.650.000,00 -40.000,00 3.610.000,00512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim

  organizacijama, graanima i kuanstvima 3.500.000,00 110.000,00 3.610.000,00516 Izdaci za dane zajmove trgovakim

  drutvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetnitvu izvan javnog sektora 150.000,00 -150.000,00 0,00

  53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 545.000,00 545.000,00533 Dionice i udjeli u glavnici banaka i

  ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora 0,00 350.000,00 350.000,00

  534 Dionice i udjeli u glavnici trgovakihdrutava izvan javnog sektora 0,00 195.000,00 195.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 4

 • 55 Izdaci za otplatu glavnice zaizdane vrijednosne papire 8.572.000,00 0,00 8.572.000,00

  552 Izdaci za otplatu glavniceza izdane obveznice 8.572.000,00 0,00 8.572.000,00

  lanak 3.

  lanak 3. mijenja se i glasi:

  Rashodi i izdaci Prorauna u iznosu od 151.444.649,00 kuna rasporeuju se po nositeljima i potanjimnamjenama u Posebnom dijelu prorauna, kako slijedi:

  RASHODI IZMJENE I DOPUNE PRORAUNA GRADA KOPRIVNICE ZA 2010.GODINUPOSEBAN DIO 189.344.357,00 -37.899.708,00 151.444.649,00

  RAZDJEL 1-A UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVEGRADSKOG VIJEAI GRADONAELNIKA 12.986.000,00 -829.081,00 12.156.919,00

  GLAVA 1 GRADSKO VIJEE IGRADONAELNIK 2.678.000,00 -534.000,00 2.144.000,00

  Naziv Plan 2010. Korekcija RebalansPROGRAM 1 REDOVNI RAD GRADSKOG

  VIJEA I GRADONAELNIKA 2.678.000,00 -534.000,00 2.144.000,00AKTIVNOST 1 Rad Gradskog vijea i Gradonaelnika

  - 17 GRADSKO VIJEEI GRADONAELNIK 2.430.000,00 -456.000,00 1.974.000,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 95.000,00 -35.000,00 60.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 51.000,00 201.000,00323 Rashodi za usluge 1.405.000,00 -292.000,00 1.113.000,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 480.000,00 -100.000,00 380.000,00343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,00381 Tekue donacije 200.000,00 -20.000,00 180.000,00385 Izvanredni rashodi 100.000,00 -60.000,00 40.000,00

  AKTIVNOST 2 Redovni lokalni izbori -17 GRADSKO VIJEEI GRADONAELNIK 0,00 0,00 0,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 3 Kapitalna ulaganja u opremui raunalne programe- 17 GRADSKO VIJEEI GRADONAELNIK 248.000,00 -78.000,00 170.000,00

  422 Postrojenja i oprema 128.000,00 -20.000,00 108.000,00423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 -58.000,00 62.000,00

  GLAVA 2 MJESNA SAMOUPRAVA 863.000,00 -107.771,00 755.229,00PROGRAM 1 REDOVNI RAD MJESNE

  SAMOUPRAVE 863.000,00 -107.771,00 755.229,00AKTIVNOST 1 Djelokrug mjesne samouprave

  - 18 MJESNI ODBORI 693.000,00 -33.000,00 660.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 123.000,00 45.000,00 168.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 5

 • 323 Rashodi za usluge 195.000,00 52.000,00 247.000,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 270.000,00 -90.000,00 180.000,00381 Tekue donacije 100.000,00 -40.000,00 60.000,00385 Izvanredni rashodi 5.000,00 0,00 5.000,00

  AKTIVNOST 2 Kapitalna ulaganja u mjesnoj samoupravi- 18 MJESNI ODBORI 50.000,00 -30.000,00 20.000,00

  422 Postrojenja i oprema 50.000,00 -30.000,00 20.000,00451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 3 Lokalni izbori u mjesnoj samoupravi- 18 MJESNI ODBORI 120.000,00 -44.771,00 75.229,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 -8.128,00 1.872,00323 Rashodi za usluge 100.000,00 -30.445,00 69.555,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 -6.198,00 3.802,00

  GLAVA 3 OSTALI POSLOVI GRADSKOG VIJEAI GRADONAELNIKA 9.445.000,00 -187.310,00 9.257.690,00

  PROGRAM 1 OPI I STRUNI POSLOVIGRADSKOG VIJEAI GRADONAELNIKA 9.445.000,00 -187.310,00 9.257.690,00

  AKTIVNOST 1 Rashodi za zaposlene- 17-1 STRUNE SLUBE 8.040.000,00 0,00 8.040.000,00

  311 Plae 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 420.000,00 175.000,00 595.000,00313 Doprinosi na plae 1.115.000,00 -115.000,00 1.000.000,00321 Naknade trokova zaposlenima 505.000,00 -60.000,00 445.000,00

  AKTIVNOST 2 Osnovne funkcije politikih stranaka- 19 POLITIKE STRANKE 300.000,00 -15.000,00 285.000,00

  381 Tekue donacije 300.000,00 -15.000,00 285.000,00

  AKTIVNOST 3 Informiranje - 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -20.000,00 180.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 -20.000,00 180.000,00

  AKTIVNOST 4 Nacionalne manjine- 27 NACIONALNE MANJINE 30.000,00 -27.000,00 3.000,00

  381 Tekue donacije 30.000,00 -27.000,00 3.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 5 Parlamentarni izbori- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 6 Savjet mladih- 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -12.500,00 37.500,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 8.000,00 -6.000,00 2.000,00323 Rashodi za usluge 5.800,00 -3.500,00 2.300,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 36.200,00 -3.000,00 33.200,00

  AKTIVNOST 7 Programi pretpristupnih fondova- 23 OSTALI KORISNICI 350.000,00 -50.000,00 300.000,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 6

 • 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 130.000,00 0,00 130.000,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 220.000,00 -70.000,00 150.000,00386 Kapitalne pomoi 0,00 0,00 0,00381 Tekue donacije 0,00 0,00 0,00421 Graevinski objekti 0,00 20.000,00 20.000,00

  AKTIVNOST 8 Predsjedniki izbori- 23 OSTALI KORISNICI 455.000,00 -48.110,00 406.890,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 -9.469,00 531,00323 Rashodi za usluge 430.000,00 -26.199,00 403.801,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 15.000,00 -12.442,00 2.558,00

  AKTIVNOST 9 Vijee za prevenciju- 23 OSTALI KORISNICI 20.000,00 -14.700,00 5.300,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 3.000,00 -3.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 13.000,00 -10.700,00 2.300,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 4.000,00 -1.000,00 3.000,00

  RAZDJEL 1-B UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJEI POTICANJE PODUZETNITVA 27.452.000,00 1.255.000,00 28.707.000,00

  GLAVA 1 FINANCIJE 19.707.000,00 2.510.000,00 22.217.000,00PROGRAM 1 REDOVNI RAD

  STRUNIH SLUBI 19.707.000,00 2.510.000,00 22.217.000,00AKTIVNOST 1 Rashodi za redovni rad

  - 17-1 STRUNE SLUBE 2.135.000,00 2.610.000,00 4.745.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 245.000,00 -10.000,00 235.000,00323 Rashodi za usluge 1.010.000,00 270.000,00 1.280.000,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 690.000,00 -120.000,00 570.000,00343 Ostali financijski rashodi 180.000,00 2.470.000,00 2.650.000,00385 Izvanredni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00

  AKTIVNOST 2 Povrat kredita HBOR i proista- 20 GKP KOMUNALAC 8.300.000,00 -100.000,00 8.200.000,00

  386 Kapitalne pomoi 8.300.000,00 -100.000,00 8.200.000,00

  AKTIVNOST 3 Municipalne obveznice- 17-1 STRUNE SLUBE 9.272.000,00 0,00 9.272.000,00

  341 Kamate za izdanevrijednosne papire 700.000,00 0,00 700.000,00

  552 Izdaci za otplatu glavniceza izdane obveznice 8.572.000,00 0,00 8.572.000,00

  GLAVA 2 POTICANJE PODUZETNITVA 7.745.000,00 -1.255.000,00 6.490.000,00PROGRAM 1 GOSPODARSTVO

  I PODUZETNITVO 7.745.000,00 -1.255.000,00 6.490.000,00

  AKTIVNOST 1 Subvencije poljoprivrednicimai poduzetnicima- 23 OSTALI KORISNICI 500.000,00 100.000,00 600.000,00

  352 Subvencije trgovakim drutvima,obrtnicima, malim i srednjimpoduzetnicima izvan javnog sektora 500.000,00 100.000,00 600.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 7

 • AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeimaTRG d,o,o, - 22 TRG d.o.o. 2.450.000,00 25.000,00 2.475.000,00

  351 Subvencije trgovakim drutvimau javnom sektoru 450.000,00 25.000,00 475.000,00

  386 Kapitalne pomoi 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

  AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeimaKOPRIVNICA-SPORT- 28 KOPRIVNICA-SPORT 3.000.000,00 -1.000.000,00 2.000.000,00

  351 Subvencije trgovakim drutvimau javnom sektoru 3.000.000,00 -1.000.000,00 2.000.000,00

  AKTIVNOST 2 Subvencije gradskim poduzeimaKOPRIVNIKI PODUZETNIK- 21 KOPRIVNIKIPODUZETNIK d.o.o. 400.000,00 460.000,00 860.000,00

  351 Subvencije trgovakim drutvimau javnom sektoru 400.000,00 110.000,00 510.000,00

  533 Dionice i udjeli u glavnici banakai ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora 0,00 350.000,00 350.000,00

  AKTIVNOST 2 Subvencije ustanovama- 29 Agencija zapoticanu stanogradnju 1.100.000,00 -800.000,00 300.000,00

  351 Subvencije trgovakimdrutvima u javnom sektoru 1.100.000,00 -800.000,00 300.000,00

  AKTIVNOST 3 Kreditiranje poduzetnika- 23 OSTALI KORISNICI 150.000,00 -150.000,00 0,00

  516 Izdaci za dane zajmovetrgovakim drutvima, obrtnicima, malomi srednjem poduzetnitvu izvan javn 150.000,00 -150.000,00 0,00

  AKTIVNOST 4 Osnivaka ulaganja- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 195.000,00 195.000,00

  533 Dionice i udjeli u glavnici banakai ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

  534 Dionice i udjeli u glavnicitrgovakih drutava izvan javnog sektora 0,00 195.000,00 195.000,00

  AKTIVNOST 5 Strategija razvoja grada- 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -50.000,00 0,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 50.000,00 -50.000,00 0,00

  AKTIVNOST 6 Manifestacija Dani travnjaka- 23 OSTALI KORISNICI 10.000,00 5.000,00 15.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 -5.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 5.000,00 -5.000,00 0,00381 Tekue donacije 0,00 15.000,00 15.000,00

  AKTIVNOST 7 Zatita i spaavanje- 23 OSTALI KORISNICI 10.000,00 0,00 10.000,00

  381 Tekue donacije 10.000,00 0,00 10.000,00

  AKTIVNOST 8 Manifestacije u organizaciji Grada- 23 OSTALI KORISNICI 75.000,00 -40.000,00 35.000,00

  323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 20.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 8

 • 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 -20.000,00 15.000,00381 Tekue donacije 20.000,00 -20.000,00 0,00

  RAZDJEL 2 UPRAVNI ODJEL ZADRUTVENE DJELATNOSTI 57.046.357,00 721.373,00 57.767.730,00

  GLAVA 1 ODGOJ I OBRAZOVANJE 29.687.341,00 537.407,00 30.224.748,00PROGRAM 1 PROGRAM

  PREDKOLSKOG ODGOJA 13.021.470,00 423.787,00 13.445.257,00AKTIVNOST 1 Odgojno i administrativno

  tehniko osoblje- 01 DJEJI VRTI TRATINICA 11.468.790,00 357.707,00 11.826.497,00

  311 Plae 9.230.000,00 -6.000,00 9.224.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 350.000,00 400.760,00 750.760,00313 Doprinosi na plae 1.596.790,00 4.797,00 1.601.587,00322 Rashodi za materijal i energiju 270.000,00 -24.220,00 245.780,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 22.000,00 -17.630,00 4.370,00451 Dodatna ulaganja na

  graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 2 Odgojno i administrativno tehniko osoblje- 02 DJEJI VRTI COORPODRAVSKO SUNCE 332.480,00 -6.800,00 325.680,00

  311 Plae 215.500,00 -6.000,00 209.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.000,00 13.000,00 15.000,00313 Doprinosi na plae 37.080,00 0,00 37.080,00321 Naknade trokova zaposlenima 3.300,00 -800,00 2.500,00323 Rashodi za usluge 13.000,00 -13.000,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.600,00 0,00 61.600,00

  AKTIVNOST 3 Odgojno i administrativno tehniko osoblje- 23 OSTALI KORISNICI 1.220.200,00 72.880,00 1.293.080,00

  381 Tekue donacije 1.220.200,00 72.880,00 1.293.080,00PROGRAM 2 OSNOVNI PROGRAM

  OSNOVNOKOLSKOG ODGOJAI OBRAZOVANJA 8.233.647,00 0,00 8.233.647,00

  AKTIVNOST 3 Decentralizirane funkcije osnovnog kolstva- 03 O ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

  1.541.426,00 1.115.414,00 2.656.840,00311 Plae 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 49.050,00 41,00 49.091,00322 Rashodi za materijal i energiju 429.500,00 46.400,00 475.900,00323 Rashodi za usluge 731.018,00 32.118,00 763.136,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 79.238,00 -17.418,00 61.820,00343 Ostali financijski rashodi 9.650,00 -1.650,00 8.000,00421 Graevinski objekti 161.000,00 843.673,00 1.004.673,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00 212.250,00 282.250,00424 Knjige, umjetnika djela i

  ostale izlozbene vrijednosti 11.970,00 0,00 11.970,00451 Dodatna ulaganja na

  graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 4 Decentralizirane funkcije osnovnog kolstva- 04 O BRAA RADI 2.800.738,00 -69.372,00 2.731.366,00

  311 Plae 0,00 0,00 0,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 9

 • 313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 46.750,00 -11.500,00 35.250,00322 Rashodi za materijal i energiju 672.317,00 90.166,00 762.483,00323 Rashodi za usluge 1.857.461,00 -125.840,00 1.731.621,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.810,00 -13.640,00 99.170,00343 Ostali financijski rashodi 13.400,00 -3.000,00 10.400,00421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 90.000,00 -5.558,00 84.442,00424 Knjige, umjetnicka djela i

  ostale izlobene vrijednosti 8.000,00 0,00 8.000,00451 Dodatna ulaganja na

  graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 5 Decentralizirane funkcije osnovnog kolstva- 05 O URO ESTER 2.968.436,00 -1.073.048,00 1.895.388,00

  311 Plae 0,00 0,00 0,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 82.000,00 3.770,00 85.770,00322 Rashodi za materijal i energiju 390.000,00 30.845,00 420.845,00323 Rashodi za usluge 1.282.960,00 -32.026,00 1.250.934,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 68.160,00 8.560,00 76.720,00343 Ostali financijski rashodi 14.000,00 -5.500,00 8.500,00421 Graevinski objekti 1.054.316,00 -1.054.316,00 0,00422 Postrojenja i oprema 70.000,00 -24.381,00 45.619,00424 Knjige, umjetnika djela

  i ostale izlozbene vrijednosti 7.000,00 0,00 7.000,00

  AKTIVNOST 6 Decentralizirane funkcije osnovnog kolstva- 06 COOR PODRAVSKO SUNCE 701.823,00 -21.121,00 680.702,00

  311 Plae 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 21.760,00 0,00 21.760,00322 Rashodi za materijal i energiju 267.585,00 20.000,00 287.585,00323 Rashodi za usluge 288.628,00 -5.200,00 283.428,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.450,00 -13.230,00 46.220,00343 Ostali financijski rashodi 8.400,00 -2.900,00 5.500,00422 Postrojenja i oprema 50.000,00 -19.791,00 30.209,00424 Knjige, umjetnicka djela i

  ostale izlozbene vrijednosti 6.000,00 0,00 6.000,00

  AKTIVNOST 7 Decentralizirane funkcije osnovnog kolstva- 07 O FORTUNAT PINTARI 221.224,00 48.127,00 269.351,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 11.905,00 -1.173,00 10.732,00322 Rashodi za materijal i energiju 75.280,00 2.376,00 77.656,00323 Rashodi za usluge 91.470,00 1.304,00 92.774,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.735,00 -1.706,00 25.029,00343 Ostali financijski rashodi 3.700,00 -797,00 2.903,00421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 12.134,00 5.073,00 17.207,00451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,00 43.050,00 43.050,00452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 3 DODATNI PROGRAMIODGOJA I OBRAZOVANJA 830.779,00 -5.230,00 825.549,00

  AKTIVNOST 1 kola plivanja- 03 O ANTUN NEMIGOSTOVINSKI 26.900,00 -680,00 26.220,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 10

 • 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.900,00 -680,00 26.220,00

  AKTIVNOST 2 kola plivanja -04 O,, BRAA RADI 39.700,00 -6.355,00 33.345,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 39.700,00 -6.355,00 33.345,00

  AKTIVNOST 3 kola plivanja- 05 O URO ESTER 26.800,00 -3.145,00 23.655,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 26.800,00 -3.145,00 23.655,00

  AKTIVNOST 4 kola plivanja -06 COOR PODRAVSKO SUNCE 12.200,00 5.603,00 17.803,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.200,00 5.603,00 17.803,00

  AKTIVNOST 5 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 03 O ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

  85.045,00 -28.265,00 56.780,00311 Plae 57.000,00 -31.200,00 25.800,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 350,00 350,00313 Doprinosi na plae 9.805,00 -5.375,00 4.430,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 -2.000,00 6.000,00323 Rashodi za usluge 0,00 2.000,00 2.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.240,00 7.960,00 18.200,00

  AKTIVNOST 6 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 04 O BRAA RADI 103.550,00 -54.544,00 49.006,00

  311 Plae 50.000,00 -23.500,00 26.500,00313 Doprinosi na plae 8.550,00 -3.984,00 4.566,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 -2.000,00 6.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37.000,00 -25.060,00 11.940,00

  AKTIVNOST 7 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 05 O URO ESTER 90.980,00 -30.710,00 60.270,00

  311 Plae 51.000,00 -28.660,00 22.340,00313 Doprinosi na plae 6.880,00 -3.050,00 3.830,00322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 8.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.100,00 1.000,00 26.100,00

  AKTIVNOST 8 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 06 COOR PODRAVSKO SUNCE 49.074,00 -30.304,00 18.770,00

  311 Plae 24.800,00 -13.050,00 11.750,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plae 4.274,00 -2.254,00 2.020,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -15.000,00 5.000,00

  AKTIVNOST 8 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 07 O FORTUNAT PINTARI 2.070,00 0,00 2.070,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.070,00 0,00 2.070,00

  AKTIVNOST 9 Slobodne aktivnosti i kolska natjecanja- 23 OSTALI KORISNICI 211.120,00 16.000,00 227.120,00

  381 Tekue donacije 211.120,00 16.000,00 227.120,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 11

 • AKTIVNOST 10 Logopedska pomo djeci s govornimsmetnjama i tekoama u itanju i pisanju - 06 COOR PODRAVSKO SUNCE 108.340,00 -7.830,00 100.510,00

  311 Plae 77.300,00 -1.600,00 75.700,00312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 -2.500,00 0,00313 Doprinosi na plae 13.310,00 0,00 13.310,00321 Naknade trokova zaposlenima 15.230,00 -3.730,00 11.500,00

  AKTIVNOST 11 Ostale aktivnosti u osnovnokolskom obrazovanju- 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 160.000,00 210.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 160.000,00 210.000,00

  AKTIVNOST 12 Pomonik u nastavi- 04 O BRAA RADI 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 12 Pomonik u nastavi- 03 O ANTUN NEMI GOSTOVINSKI 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 12 Pomonik u nastavi- 06 COOR PODRAVSKO SUNCE 25.000,00 -25.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 25.000,00 -25.000,00 0,00

  AKTIVNOST 12 Pomonik u nastavi- 05 O URO ESTER 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 4 VISOKO OBRAZOVANJE 117.500,00 0,00 117.500,00AKTIVNOST 1 Centar studija Koprivnica

  - 08 PUKO OTVORENO UILITE 117.500,00 0,00 117.500,00321 Naknade trokova zaposlenima 8.000,00 0,00 8.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 61.500,00 4.900,00 66.400,00323 Rashodi za usluge 44.000,00 -4.900,00 39.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 4.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 5 OSTALI PROGRAMIOBRAZOVANJA 7.483.945,00 118.850,00 7.602.795,00

  AKTIVNOST 1 Unapreenje nastave u srednjim kolama- 23 OSTALI KORISNICI 9.800,00 0,00 9.800,00

  381 Tekue donacije 9.800,00 0,00 9.800,00

  AKTIVNOST 2 Stipendiranje studenata i uenika- 23 OSTALI KORISNICI 3.500.000,00 110.000,00 3.610.000,00

  512 Izdaci za dane zajmove neprofitnimorganizacijama, graanimai kuanstvima 3.500.000,00 110.000,00 3.610.000,00

  AKTIVNOST 3 Akcija Sigurno u prometu- 23 OSTALI KORISNICI 36.000,00 0,00 36.000,00

  381 Tekue donacije 36.000,00 0,00 36.000,00

  AKTIVNOST 4 Najam Gimnazije i sportske dvoranepo modelu JPP- 23 OSTALI KORISNICI 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00

  323 Rashodi za usluge 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 12

 • AKTIVNOST 5 Pomo u stjecanju zvanja(izvanredno kolovanje, seminari,studijska putovanja)- 23 OSTALI KORISNICI 193.145,00 24.650,00 217.795,00

  381 Tekue donacije 165.145,00 20.000,00 185.145,00323 Rashodi za usluge 10.000,00 7.650,00 17.650,00372 Naknade graanima i kuanstvima

  iz prorauna 18.000,00 -3.000,00 15.000,00

  AKTIVNOST 6 Akcija Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica - 23 OSTALI KORISNICI 5.000,00 -3.500,00 1.500,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 -3.500,00 1.500,00

  AKTIVNOST 7 Predkolski odgoj Glazbene kole- 07 O FORTUNAT PINTARI 20.000,00 -20.000,00 0,00

  311 Plae 17.060,00 -17.060,00 0,00313 Doprinosi na plae 2.940,00 -2.940,00 0,00

  AKTIVNOST 8 Srednjokolski odgoj Glazbene kole- 07 O FORTUNAT PINTARI 0,00 7.700,00 7.700,00

  311 Plae 0,00 5.000,00 5.000,00313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 2.700,00 2.700,00

  GLAVA 2 KULTURA 8.008.560,00 200.571,00 8.209.131,00PROGRAM 1 OUVANJE KULTURNE BATINE 2.279.470,00 -30.000,00 2.249.470,00AKTIVNOST 1 Redovna muzejska djelatnost

  - 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 2.047.470,00 -47.000,00 2.000.470,00311 Plae 1.251.620,00 -86.000,00 1.165.620,00312 Ostali rashodi za zaposlene 54.600,00 0,00 54.600,00313 Doprinosi na plae 215.410,00 -10.000,00 205.410,00321 Naknade trokova zaposlenima 123.500,00 -9.000,00 114.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 121.100,00 12.000,00 133.100,00323 Rashodi za usluge 224.000,00 31.000,00 255.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 49.240,00 5.000,00 54.240,00421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 0,00 8.000,00422 Postrojenja i oprema 0,00 10.000,00 10.000,00

  AKTIVNOST 2 Zatita kulturne batine- 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 65.000,00 46.000,00 111.000,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 65.000,00 65.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 1.000,00 46.000,00431 Plemeniti metali, umjetnika

  i znanstvena djela iostale vrijednosti 20.000,00 -20.000,00 0,00

  AKTIVNOST 3 Muzejsko-galerijska djelatnost- 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 95.000,00 -20.000,00 75.000,00

  323 Rashodi za usluge 95.000,00 -25.000,00 70.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00

  AKTIVNOST 4 Knjinina djelatnost- 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 12.000,00 3.000,00 15.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,00323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 7.000,00 15.000,00431 Plemeniti metali, umjetnika

  i znanstvena djela i ostale vrijednosti 4.000,00 -4.000,00 0,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 13

 • AKTIVNOST 5 Nakladnika djelatnost- 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 60.000,00 -12.000,00 48.000,00

  323 Rashodi za usluge 60.000,00 -12.000,00 48.000,00

  AKTIVNOST 6 Glazbeno-scenska djelatnost- 09 MUZEJ GRADA KOPRIVNICE 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 2 KNJININA I KNJIEVNO-NAKLADNIKA DJELATNOST3.066.950,00 -109.750,00 2.957.200,00

  AKTIVNOST 1 Redovna knjinina djelatnost- 10 KNJINICA I ITAONICAFRAN GALOVI 2.697.150,00 -54.800,00 2.642.350,00

  311 Plae 1.490.000,00 -20.000,00 1.470.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 110.000,00 0,00 110.000,00313 Doprinosi na plae 256.300,00 -9.800,00 246.500,00321 Naknade trokova zaposlenima 143.700,00 2.800,00 146.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 221.500,00 11.650,00 233.150,00323 Rashodi za usluge 142.800,00 -14.600,00 128.200,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 31.350,00 650,00 32.000,00343 Ostali financijski rashodi 6.500,00 -500,00 6.000,00424 Knjige, umjetnicka djela

  i ostale izlozbene vrijednosti 295.000,00 -25.000,00 270.000,00

  AKTIVNOST 2 Knjievno-nakladnika djelatnost- 10 KNJINICAI ITAONICA FRAN GALOVI 116.800,00 -31.800,00 85.000,00

  312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,00321 Naknade trokova zaposlenima 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 200,00 1.200,00323 Rashodi za usluge 109.300,00 -40.200,00 69.100,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.500,00 8.200,00 14.700,00422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00424 Knjige, umjetnicka djela

  i ostale izlozbene vrijednosti 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 3 NABAVA OPREME - 10 KNJINICAI ITAONICA FRAN GALOVI 10.000,00 -3.000,00 7.000,00

  422 Postrojenja i oprema 10.000,00 -3.000,00 7.000,00

  AKTIVNOST 4 BIBLIOBUSNA KNJININA DJELATNOST- 10 KNJINICA I ITAONICAFRAN GALOVI 243.000,00 -20.150,00 222.850,00

  311 Plae 161.200,00 -16.200,00 145.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 5.700,00 15.700,00313 Doprinosi na plae 27.800,00 -2.800,00 25.000,00321 Naknade trokova zaposlenima 19.000,00 -1.850,00 17.150,00424 Knjige, umjetnicka djela i ostale

  izlozbene vrijednosti 25.000,00 -5.000,00 20.000,00

  PROGRAM 3 GLAZBENO-SCENSKAI FILMSKA DJELATNOST 1.015.810,00 143.821,00 1.159.631,00

  AKTIVNOST 1 Glazbeno-scenska djelatnost- 08 PUKO OTVORENO UILITE 981.610,00 143.821,00 1.125.431,00

  311 Plae 503.500,00 97.974,00 601.474,00312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 33.720,00 63.720,00313 Doprinosi na plae 86.610,00 16.852,00 103.462,00321 Naknade trokova zaposlenima 22.000,00 1.727,00 23.727,00322 Rashodi za materijal i energiju 24.000,00 3.000,00 27.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 14

 • 323 Rashodi za usluge 287.000,00 -14.627,00 272.373,00329 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00343 Ostali financijski rashodi 3.500,00 0,00 3.500,00422 Postrojenja i oprema 0,00 5.175,00 5.175,00

  AKTIVNOST 2 Filmska djelatnost- 08 PUKO OTVORENO UILITE 34.200,00 0,00 34.200,00

  321 Naknade trokova zaposlenima 7.200,00 0,00 7.200,00323 Rashodi za usluge 27.000,00 0,00 27.000,00342 Kamate za primljene zajmove 0,00 0,00 0,00544 Otplata glavnice primljenih

  zajmova od banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 4 OSTALI KULTURNI PROJEKTI 1.092.330,00 196.500,00 1.288.830,00AKTIVNOST 1 Projekti Grada, graana, udruga

  i dr, pravnih osoba- 23 OSTALI KORISNICI 1.035.000,00 196.500,00 1.231.500,00

  323 Rashodi za usluge 65.000,00 28.500,00 93.500,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 8.000,00 28.000,00381 Tekue donacije 950.000,00 160.000,00 1.110.000,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 0,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na

  graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 2 Sufinanciranje funkcionalnih rashodaDravnog arhiva- 23 OSTALI KORISNICI 57.330,00 0,00 57.330,00

  381 Tekue donacije 57.330,00 0,00 57.330,00

  PROGRAM 5 TEHNIKA KULTURA 180.000,00 0,00 180.000,00AKTIVNOST 1 Realizacija programa tehnike kulture

  - 11 GRADSKA ZAJEDNICATEHNIKE KULTURE 180.000,00 0,00 180.000,00

  381 Tekue donacije 180.000,00 0,00 180.000,00

  PROGRAM 6 TURIZAM 374.000,00 0,00 374.000,00AKTIVNOST 1 Realizacija programa iz podruja turizma

  - 12 TURISTIKA ZAJEDNICAGRADA KOPRIVNICE 374.000,00 0,00 374.000,00

  381 Tekue donacije 374.000,00 0,00 374.000,00

  GLAVA 3 SPORT i REKREACIJA 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00PROGRAM 1 POTICANJE AMATERSKOG

  SPORTA I REKREACIJE 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00AKTIVNOST 1 Osiguravanje osnovnih uvjeta

  za sport i rekreaciju- 13 ZAJEDNICA SP,UDRUGA GRADA K-CE 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

  381 Tekue donacije 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

  AKTIVNOST 2 Realizacija programa sportskih kola- 13 ZAJEDNICA SP, UDRUGAGRADA K-CE 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

  381 Tekue donacije 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 15

 • AKTIVNOST 3 Redovna djelatnost amaterskihsportskih klubova - 13 ZAJEDNICA SP,UDRUGA GRADA K-CE 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

  381 Tekue donacije 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00

  AKTIVNOST 4 Sp,manifestacije i nagradetrofejnih sportaa - 13 ZAJEDNICA SP,UDRUGA GRADA K-CE 400.000,00 0,00 400.000,00

  381 Tekue donacije 400.000,00 0,00 400.000,00

  PROGRAM 2 OSIGURAVANJE UVJETA ZAVRHUNSKI SPORT 200.000,00 0,00 200.000,00

  AKTIVNOST 1 Osiguravanje uvjeta za dobivanjelicence za nogometno igralite- 26 SPORTSKA DRUTVA 200.000,00 0,00 200.000,00

  382 Kapitalne donacije 200.000,00 0,00 200.000,00

  AKTIVNOST 2 Nagrade Grada Koprivnice sportaimaza postignute znaajne rezultate- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  381 Tekue donacije 0,00 0,00 0,00

  GLAVA 4 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 5.768.700,00 -93.440,00 5.675.260,00PROGRAM 1 SOCIJALNI PROGRAM 5.260.500,00 -19.440,00 5.241.060,00AKTIVNOST 1 Subvencioniranje podstanarskih

  najamnina - 23 OSTALI KORISNICI 285.000,00 75.000,00 360.000,00372 Naknade graanima i kuanstvima

  iz prorauna 285.000,00 75.000,00 360.000,00

  AKTIVNOST 2 Subvencioniranje reijskih trokova- 23 OSTALI KORISNICI 600.000,00 112.000,00 712.000,00

  372 Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna600.000,00112.000,00 712.000,00

  AKTIVNOST 3 Subvencioniranje ostalih trokovastanovanja - 23 OSTALI KORISNICI 30.000,00 -18.000,00 12.000,00

  381 Tekue donacije 10.000,00 -8.000,00 2.000,00372 Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna20.000,00 -10.000,00 10.000,00

  AKTIVNOST 4 Subvencioniranje trokova prehrane- 23 OSTALI KORISNICI 330.000,00 0,00 330.000,00

  372 Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna330.000,00 0,00 330.000,00381 Tekue donacije 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 4 Subvencioniranje trokova prehrane- 03 O ANTUN NEMI GOSTOVINSKI

  110.000,00 -13.000,00 97.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 110.000,00 -13.000,00 97.000,00

  AKTIVNOST 4 Subvencioniranje trokova prehrane- 04 O BRAA RADI 55.000,00 78.000,00 133.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 55.000,00 78.000,00 133.000,00

  AKTIVNOST 4 Subvencioniranje trokova prehrane- 05 O URO ESTER 133.000,00 -33.000,00 100.000,00

  322 Rashodi za materijal i energiju 133.000,00 -33.000,00 100.000,00

  AKTIVNOST 4 Subvencioniranje trokova prehrane- 06 COOR PODRAVSKO SUNCE 97.000,00 -10.000,00 87.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 16

 • 322 Rashodi za materijal i energiju 97.000,00 -10.000,00 87.000,00

  AKTIVNOST 5 Subvencioniranje pomoi i njegeu kui - 23 OSTALI KORISNICI 60.000,00 0,00 60.000,00

  372 Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna60.000,00 0,00 60.000,00

  AKTIVNOST 6 Subvencioniranje participacije roditeljaza pohaanje djejeg vrtia- 01 DJEJI VRTI TRATINICA 330.000,00 60.000,00 390.000,00

  311 Plae 0,00 0,00 0,00313 Doprinosi na plae 0,00 0,00 0,00322 Rashodi za materijal i energiju 330.000,00 60.000,00 390.000,00

  AKTIVNOST 6 Subvencioniranje participacije roditeljaza pohaanje djejeg vrtia- 23 OSTALI KORISNICI 30.000,00 40.000,00 70.000,00

  381 Tekue donacije 30.000,00 40.000,00 70.000,00

  AKTIVNOST 6 Subvencioniranje participacije roditeljaza pohaanje djejeg vrtia- 02 DJEJI VRTI COORPODRAVSKO SUNCE 15.000,00 -11.750,00 3.250,00

  311 Plae 12.750,00 -10.750,00 2.000,00313 Doprinosi na plae 2.250,00 -1.000,00 1.250,00

  AKTIVNOST 7 Pomo za novoroenad- 23 OSTALI KORISNICI 350.000,00 0,00 350.000,00

  381 Tekue donacije 350.000,00 0,00 350.000,00

  AKTIVNOST 8 Boina darivanja djece i umirovljenika- 23 OSTALI KORISNICI 340.000,00 0,00 340.000,00

  381 Tekue donacije 340.000,00 0,00 340.000,00

  AKTIVNOST 9 Sufinanciranje programa udruga- zdravstva i socijalne skrbi- 24 GR. DRUTVO CRVENOG KRIA

  385.300,00 -13.000,00 372.300,00381 Tekue donacije 385.300,00 -13.000,00 372.300,00

  AKTIVNOST 9 Sufinanciranje programa udruga izpodruja zdravstva i socijalne skrbi- 23 OSTALI KORISNICI 170.000,00 0,00 170.000,00

  381 Tekue donacije 170.000,00 0,00 170.000,00

  AKTIVNOST 10 Sufinanciranje programa javnih radova- 23 OSTALI KORISNICI 901.900,00 92.310,00 994.210,00

  311 Plae 700.000,00 29.000,00 729.000,00313 Doprinosi na plae 116.900,00 18.000,00 134.900,00322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 -16.000,00 59.000,00321 Naknade trokova zaposlenima 10.000,00 7.500,00 17.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 53.810,00 53.810,00

  AKTIVNOST 11 Sufinanciranje Obiteljskog centra Koprivnica- 25 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRBKOPRIVNICA 0,00 0,00 0,00

  381 Tekue donacije 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 12 Sufinanciranje prijevoza eljeznicom- 23 OSTALI KORISNICI 81.000,00 37.200,00 118.200,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 17

 • 372 Naknade graanima i kuanstvimaiz prorauna 81.000,00 37.200,00 118.200,00

  AKTIVNOST 13 Sufinanciranje trokova nabavedrva za ogrijev- 23 OSTALI KORISNICI 300.000,00 -290.000,00 10.000,00

  372 Naknade graanima i kuanstvimaiz prorauna 300.000,00 -290.000,00 10.000,00

  AKTIVNOST 14 Pomo za ogrijev- 23 OSTALI KORISNICI 150.000,00 58.000,00 208.000,00

  372 Naknade graanima ikuanstvima iz prorauna 150.000,00 58.000,00 208.000,00

  AKTIVNOST 15 Ostale kole-kolska kuhinja- 23 OSTALI KORISNICI 4.500,00 0,00 4.500,00

  372 Naknade graanima ikuanstvima iz prorauna 4.500,00 0,00 4.500,00

  AKTIVNOST 16 Sufinanciranje fizikalne terapijeu kui - 23 OSTALI KORISNICI 27.000,00 -27.000,00 0,00

  381 Tekue donacije 27.000,00 -27.000,00 0,00

  AKTIVNOST 17 Sufinanciranje trokova prijevoza osobas invaliditetom - 23 OSTALI KORISNICI36.000,00 0,00 36.000,00

  381 Tekue donacije 36.000,00 0,00 36.000,00

  AKTIVNOST 18 Trokovi stambenog zbrinjavanjastradalnika Domovinskog rata- 23 OSTALI KORISNICI 270.000,00 -50.000,00 220.000,00

  372 Naknade graanimai kuanstvima iz prorauna 270.000,00 -50.000,00 220.000,00

  AKTIVNOST 19 Subvencioniranje trokova uslugeprijevoza drva za ogrijev- 23 OSTALI KORISNICI 77.400,00 -76.200,00 1.200,00

  372 Naknade graanimai kuanstvima iz prorauna 77.400,00 -76.200,00 1.200,00

  AKTIVNOST 20 Paketi namirnica i higijenskihpotreptina za graane- 23 OSTALI KORISNICI 77.400,00 -15.000,00 62.400,00

  372 Naknade graanimai kuanstvima iz prorauna 32.400,00 0,00 32.400,00

  381 Tekue donacije 45.000,00 -15.000,00 30.000,00

  AKTIVNOST 21 Projekt Podrimo NIRS-poduprimo obitelj- 23 OSTALI KORISNICI 15.000,00 -15.000,00 0,00

  381 Tekue donacije 15.000,00 -15.000,00 0,00

  PROGRAM 2 ZDRAVSTVO 508.200,00 -74.000,00 434.200,00AKTIVNOST 1 Sufinanciranje projekta Zdravi grad

  - 23 OSTALI KORISNICI 178.200,00 6.000,00 184.200,00381 Tekue donacije 162.000,00 0,00 162.000,00323 Rashodi za usluge 9.000,00 6.000,00 15.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.200,00 0,00 7.200,00

  AKTIVNOST 2 Sufinanciranje pogrebnih trokova- 23 OSTALI KORISNICI 15.000,00 0,00 15.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 18

 • 381 Tekue donacije 5.000,00 0,00 5.000,00372 Naknade graanima i

  kuanstvima iz prorauna 10.000,00 0,00 10.000,00

  AKTIVNOST 3 Sufinanciranje trokova lijeenja- 23 OSTALI KORISNICI 295.000,00 -80.000,00 215.000,00

  381 Tekue donacije 35.000,00 0,00 35.000,00323 Rashodi za usluge 240.000,00 -80.000,00 160.000,00372 Naknade graanima i kuanstvima iz prorauna20.000,00 0,00 20.000,00

  AKTIVNOST 4 Donacije zdravstvenim ustanovama- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  381 Tekue donacije 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 5 Savjetovalite za obitelji djeces tekoama u razvoju- 23 OSTALI KORISNICI 20.000,00 0,00 20.000,00

  381 Tekue donacije 20.000,00 0,00 20.000,00

  GLAVA 5 PROTUPOARNA ZATITA IJAVNA SIGURNOST 6.843.040,00 -10.295,00 6.832.745,00

  PROGRAM 1 REDOVNA DJELATNOST SLUBIPROTUPOARNE ZATITE 6.775.540,00 -10.295,00 6.765.245,00

  AKTIVNOST 1 Sufinanciranje programaJVP Grada Koprivnice-gradski proraun- 14 JVP GRADA KOPRIVNICE 830.200,00 182.892,00 1.013.092,00

  311 Plae 245.300,00 320.000,00 565.300,00312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 0,00 30.000,00313 Doprinosi na plae 140.670,00 9.440,00 150.110,00321 Naknade trokova zaposlenima 156.110,00 23.466,00 179.576,00322 Rashodi za materijal i energiju 64.640,00 -63.110,00 1.530,00323 Rashodi za usluge 53.930,00 -26.476,00 27.454,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 27.770,00 -14.128,00 13.642,00343 Ostali financijski rashodi 6.700,00 -1.750,00 4.950,00421 Graevinski objekti 0,00 0,00 0,00422 Postrojenja i oprema 105.080,00 -64.550,00 40.530,00423 Prijevozna sredstva 0,00 0,00 0,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 1 Sufinanciranje programaJVP Grada Koprivnice-decentralizacija- 14 JVP GRADA KOPRIVNICE 5.585.340,00 -193.187,00 5.392.153,00

  311 Plae 3.664.000,00 -126.770,00 3.537.230,00312 Ostali rashodi za zaposlene 159.400,00 -5.510,00 153.890,00313 Doprinosi na plae 929.600,00 -32.150,00 897.450,00321 Naknade trokova zaposlenima 243.800,00 -8.450,00 235.350,00322 Rashodi za materijal i energiju 348.900,00 -12.060,00 336.840,00323 Rashodi za usluge 96.400,00 -3.297,00 93.103,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.240,00 -4.950,00 138.290,00

  AKTIVNOST 2 Sufinanciranje programa Vatrogasne zajednice- 15 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA

  360.000,00 0,00 360.000,00381 Tekue donacije 360.000,00 0,00 360.000,00

  PROGRAM 2 JAVNA SIGURNOST 67.500,00 0,00 67.500,00AKTIVNOST 1 Sufinanciranje programa

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 19

 • prometne sigurnosti- 16 JEDINICA PROMETNE MLADEI 67.500,00 0,00 67.500,00322 Rashodi za materijal i energiju 4.500,00 0,00 4.500,00323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 60.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 0,00 3.000,00

  GLAVA 6 PROGRAMI OSTALIHUDRUGA GRAANA 538.716,00 87.130,00 625.846,00

  PROGRAM 1 SUFINANCIRANJE PROGRAMAUDRUGA 538.716,00 87.130,00 625.846,00

  AKTIVNOST 1 Sufinanciranje programa udrugaiz Domovinskog rata- 23 OSTALI KORISNICI 83.400,00 -8.470,00 74.930,00

  381 Tekue donacije 83.400,00 -21.000,00 62.400,00322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 12.530,00 12.530,00

  AKTIVNOST 2 Sufinanciranje programa udrugaza rad s djecom i mladei- 23 OSTALI KORISNICI 180.816,00 -7.100,00 173.716,00

  381 Tekue donacije 180.816,00 -7.100,00 173.716,00

  AKTIVNOST 3 Sufinanciranje programa udrugaena iz prigradskih naselja- 23 OSTALI KORISNICI 40.500,00 0,00 40.500,00

  381 Tekue donacije 40.500,00 0,00 40.500,00

  AKTIVNOST 4 Sufinanciranje programa ostalih udruga- 23 OSTALI KORISNICI 234.000,00 102.700,00 336.700,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 69.700,00 119.700,00381 Tekue donacije 184.000,00 33.000,00 217.000,00

  RAZDJEL 3 UPRAVNI ODJEL ZA KOM,GOSPODARSTVO, PROST,UREENJE I ZAT, OKOLIA 38.470.000,00 -3.965.000,00 34.505.000,00

  GLAVA 1 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 26.130.000,00 -2.905.000,00 23.225.000,00PROGRAM 1 ODRAVANJE OBJEKATA

  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 26.130.000,00 -2.905.000,00 23.225.000,00AKTIVNOST 1 Sanacija javnih i zelenih povrina

  - 23 OSTALI KORISNICI 300.000,00 0,00 300.000,00323 Rashodi za usluge 300.000,00 0,00 300.000,00

  AKTIVNOST 2 Odravanje i ureenje javnih izelenih povrina- 23 OSTALI KORISNICI 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

  323 Rashodi za usluge 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

  AKTIVNOST 3 Tekue odravanje gradskih cesta- ljetna sluba- 23 OSTALI KORISNICI 15.000.000,00 -2.150.000,00 12.850.000,00

  323 Rashodi za usluge 15.000.000,00 -2.150.000,00 12.850.000,00

  AKTIVNOST 4 Odravanje gradskih cesta-zimska sluba- 23 OSTALI KORISNICI 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 20

 • AKTIVNOST 5 Odravanje, potronja i materijalu javnoj rasvjeti- 23 OSTALI KORISNICI 3.600.000,00 -50.000,00 3.550.000,00

  323 Rashodi za usluge 1.200.000,00 -100.000,00 1.100.000,00322 Rashodi za materijal i energiju 2.400.000,00 50.000,00 2.450.000,00

  AKTIVNOST 6 Prigodno ureenje grada- 23 OSTALI KORISNICI 150.000,00 15.000,00 165.000,00

  323 Rashodi za usluge 150.000,00 15.000,00 165.000,00

  AKTIVNOST 7 Glomazni otpad- 23 OSTALI KORISNICI 180.000,00 -20.000,00 160.000,00

  323 Rashodi za usluge 180.000,00 -20.000,00 160.000,00

  AKTIVNOST 8 Sanacija divljih deponija- 23 OSTALI KORISNICI 100.000,00 -50.000,00 50.000,00

  323 Rashodi za usluge 100.000,00 -50.000,00 50.000,00

  AKTIVNOST 9 Konja korovita i ambrozije- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 10 Oborinska odvodnja- 23 OSTALI KORISNICI 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 1.000.000,00 -1.000.000,00 0,00

  AKTIVNOST 11 Ureenje ugibalita- 23 OSTALI KORISNICI 100.000,00 -100.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 100.000,00 -100.000,00 0,00

  AKTIVNOST 12 Sanacija centralne pj. zone- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00

  AKTIVNOST 13 Uklanjanje arh,barijera i mjere sigurnosti- 23 OSTALI KORISNICI 100.000,00 -100.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 100.000,00 -100.000,00 0,00

  AKTIVNOST 14 Odravanje zelenih otoka- 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -50.000,00 150.000,00

  323 Rashodi za usluge 200.000,00 -50.000,00 150.000,00

  AKTIVNOST 15 Odravanje i ureenje djejih igralita- 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -200.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 200.000,00 -200.000,00 0,00

  AKTIVNOST 16 Ostali nespomenuti rashodi- 23 OSTALI KORISNICI 100.000,00 0,00 100.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00

  GLAVA 2 PROSTORNO UREENJE, ZATITAOKOLIA I KULTURNE BATINE 12.340.000,00 -1.060.000,00 11.280.000,00

  PROGRAM 1 PROGRAM PROSTORNOGUREENJA 1.720.000,00 -1.280.000,00 440.000,00

  AKTIVNOST 1 Geodetski elaborati- 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -20.000,00 30.000,00

  323 Rashodi za usluge 50.000,00 -20.000,00 30.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 21

 • AKTIVNOST 2 Katastarske izmjere-23 OSTALI KORISNICI 150.000,00 -140.000,00 10.000,00

  323 Rashodi za usluge 150.000,00 -140.000,00 10.000,00

  AKTIVNOST 3 PPU GUP - 23 OSTALI KORISNICI 150.000,00 -100.000,00 50.000,00412 Nematerijalna imovina

  - u obliku prava 150.000,00 -100.000,00 50.000,00

  AKTIVNOST 4 Detaljni planovi ureenja- 23 OSTALI KORISNICI 400.000,00 -100.000,00 300.000,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 400.000,00 -100.000,00 300.000,00

  AKTIVNOST 5 Ostali prostorni planovi- 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -200.000,00 0,00

  412 Nematerijalna imovina- u obliku prava 200.000,00 -200.000,00 0,00

  AKTIVNOST 6 Projekti trgova i ulica- 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -200.000,00 0,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 200.000,00 -200.000,00 0,00

  AKTIVNOST 7 Studija utjecaja na okoli- 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -50.000,00 0,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 50.000,00 -50.000,00 0,00

  AKTIVNOST 8 GIS - 23 OSTALI KORISNICI 500.000,00 -450.000,00 50.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina 500.000,00 -450.000,00 50.000,00

  AKTIVNOST 9 Ostali nespomenuti rashodi- 23 OSTALI KORISNICI 20.000,00 -20.000,00 0,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -20.000,00 0,00

  PROGRAM 2 PROGRAM ODRIVOG RAZVOJA 6.350.000,00 3.280.000,00 9.630.000,00AKTIVNOST 1 Zatita okolia - Tjedan kretanja

  - 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -30.000,00 20.000,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 -34.000,00 16.000,00381 Tekue donacije 0,00 4.000,00 4.000,00

  AKTIVNOST 2 Zatita okolia -LA 21 i kakvoa zraka- 23 OSTALI KORISNICI 30.000,00 -30.000,00 0,00

  323 Rashodi za usluge 30.000,00 -30.000,00 0,00

  AKTIVNOST 3 Odlagalite graevinskog otpada- 23 OSTALI KORISNICI 200.000,00 -200.000,00 0,00

  386 Kapitalne pomoi 200.000,00 -200.000,00 0,00

  AKTIVNOST 4 Karta buke - 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 -50.000,00 0,00323 Rashodi za usluge 50.000,00 -50.000,00 0,00

  AKTIVNOST 5 Odlagalite Pikornica- 23 OSTALI KORISNICI 5.000.000,00 4.300.000,00 9.300.000,00

  386 Kapitalne pomoi 5.000.000,00 4.300.000,00 9.300.000,00

  AKTIVNOST 6 Zatita okolia-oprema- 23 OSTALI KORISNICI 500.000,00 -500.000,00 0,00

  422 Postrojenja i oprema 500.000,00 -500.000,00 0,00

  AKTIVNOST 7 Ostali nespomenuti rashodi- 23 OSTALI KORISNICI 20.000,00 -10.000,00 10.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 22

 • 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 -10.000,00 10.000,00

  AKTIVNOST 8 Energetska uinkovitost i obnovljiviizvori energije- 23 OSTALI KORISNICI 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

  323 Rashodi za usluge 500.000,00 -200.000,00 300.000,00

  AKTIVNOST 9 Zatita okolia -oprema- 23 OSTALI KORISNICI 0,00 0,00 0,00

  386 Kapitalne pomoi 0,00 0,00 0,00

  PROGRAM 3 PROGRAM KULTURNE BATINE 4.270.000,00 -3.060.000,00 1.210.000,00AKTIVNOST 1 Donacije vjerskim zajednicama

  - 23 OSTALI KORISNICI 50.000,00 0,00 50.000,00381 Tekue donacije 50.000,00 0,00 50.000,00

  AKTIVNOST 2 Kapela Sv,Duh- 23 OSTALI KORISNICI 400.000,00 -400.000,00 0,00

  421 Graevinski objekti 400.000,00 -400.000,00 0,00

  AKTIVNOST 3 Crkva Sv,Trojice- 23 OSTALI KORISNICI 400.000,00 -290.000,00 110.000,00

  421 Graevinski objekti 400.000,00 -290.000,00 110.000,00

  AKTIVNOST 4 Zatita sakralne batine- 23 OSTALI KORISNICI 650.000,00 -365.000,00 285.000,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 150.000,00 -45.000,00 105.000,00421 Graevinski objekti 500.000,00 -320.000,00 180.000,00

  AKTIVNOST 5 Sanacija oruane- 23 OSTALI KORISNICI 650.000,00 -380.000,00 270.000,00

  421 Graevinski objekti 500.000,00 -315.000,00 185.000,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 150.000,00 -65.000,00 85.000,00

  AKTIVNOST 6 Sanacija Sinagoge- 23 OSTALI KORISNICI 400.000,00 -40.000,00 360.000,00

  421 Graevinski objekti 200.000,00 80.000,00 280.000,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 200.000,00 -120.000,00 80.000,00

  AKTIVNOST 7 Zatita kulturne batine- 23 OSTALI KORISNICI 1.600.000,00 -1.485.000,00 115.000,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 100.000,00 -100.000,00 0,00421 Graevinski objekti 1.500.000,00 -1.385.000,00 115.000,00

  AKTIVNOST 8 Izgradnja spomenika- 23 OSTALI KORISNICI 100.000,00 -100.000,00 0,00

  421 Graevinski objekti 100.000,00 -100.000,00 0,00

  AKTIVNOST 9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- 23 OSTALI KORISNICI 20.000,00 0,00 20.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00

  RAZDJEL 4 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADAI UPRAVLJANJE IMOVINOM 53.390.000,00 -35.082.000,00 18.308.000,00

  GLAVA 1 IZGRADNJA GRADA 29.240.000,00 -20.817.000,00 8.423.000,00PROGRAM 1 IZGRADNJA PROMETNICA

  I STAZA 10.440.000,00 -8.515.000,00 1.925.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 23

 • AKTIVNOST 1 Izgradnja prometnica i parkiralita- 00 OBJEKTI 1.180.000,00 -730.000,00 450.000,00

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 180.000,00 -20.000,00 160.000,00421 Graevinski objekti 1.000.000,00 -710.000,00 290.000,00

  AKTIVNOST 2 Rekonstrukcija ulica - 00 OBJEKTI 5.380.000,00 -4.920.000,00 460.000,00412 Nematerijalna imovina

  - u obliku prava 580.000,00 -260.000,00 320.000,00421 Graevinski objekti 4.800.000,00 -4.660.000,00 140.000,00

  AKTIVNOST 3 staze i javne povrine- 00 OBJEKTI 3.880.000,00 -2.865.000,00 1.015.000,00

  412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 130.000,00 -85.000,00 45.000,00421 Graevinski objekti 3.750.000,00 -2.780.000,00 970.000,00

  PROGRAM 2 IZGRADNJA KOMUNALNEINFRASTRUKTURE 11.000.000,00 -7.285.000,00 3.715.000,00

  AKTIVNOST 1 Izgradnja vodovoda i kanalizacije- 00 OBJEKTI 11.000.000,00 -7.285.000,00 3.715.000,00

  386 Kapitalne pomoi 5.100.000,00 -1.585.000,00 3.515.000,00412 Nematerijalna imovina

  - u obliku prava 800.000,00 -600.000,00 200.000,00421 Graevinski objekti 5.100.000,00 -5.100.000,00 0,00

  PROGRAM 3 JAVNA RASVJETA 3.010.000,00 -1.427.000,00 1.583.000,00AKTIVNOST 1 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

  - 00 OBJEKTI 3.010.000,00 -1.427.000,00 1.583.000,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 280.000,00 -110.000,00 170.000,00386 Kapitalne pomoi 0,00 20.000,00 20.000,00421 Graevinski objekti 2.730.000,00 -1.337.000,00 1.393.000,00

  PROGRAM 4 POSLOVNE I STAMBENE ZONE 4.790.000,00 -3.590.000,00 1.200.000,00AKTIVNOST 1 Proirenje poslovnih zona

  - 00 OBJEKTI 400.000,00 -400.000,00 0,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 100.000,00 -100.000,00 0,00421 Graevinski objekti 300.000,00 -300.000,00 0,00

  AKTIVNOST 2 Proirenje stambenih zona- 00 OBJEKTI 4.390.000,00 -3.190.000,00 1.200.000,00

  421 Graevinski objekti 4.140.000,00 -2.940.000,00 1.200.000,00412 Nematerijalna imovina

  - u obliku prava 250.000,00 -250.000,00 0,00

  GLAVA 2 UPRAVLJANJE IMOVINOMGRADA 24.150.000,00 -14.265.000,00 9.885.000,00

  PROGRAM 1 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJAOBJEKATA 12.500.000,00 -11.185.000,00 1.315.000,00

  AKTIVNOST 1 Izgradnja objekata - 00 OBJEKTI 10.950.000,00 -10.425.000,00 525.000,00412 Nematerijalna imovina

  - u obliku prava 2.150.000,00 -1.625.000,00 525.000,00421 Graevinski objekti 8.150.000,00 -8.150.000,00 0,00386 Kapitalne pomoi 650.000,00 -650.000,00 0,00

  AKTIVNOST 2 Rekonstrukcija objekata- 00 OBJEKTI 1.550.000,00 -760.000,00 790.000,00

  386 Kapitalne pomoi 200.000,00 -100.000,00 100.000,00

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 24

 • 412 Nematerijalna imovina - u obliku prava 300.000,00 -190.000,00 110.000,00421 Graevinski objekti 700.000,00 -150.000,00 550.000,00451 Dodatna ulaganja na graevinskim objektima350.000,00 -320.000,00 30.000,00

  PROGRAM 2 ODRAVANJE OBJEKATA 500.000,00 0,00 500.000,00AKTIVNOST 1 Tekue i investicijsko

  odravanje objekata - 00 OBJEKTI 500.000,00 0,00 500.000,00323 Rashodi za usluge 500.000,00 0,00 500.000,00

  PROGRAM 3 ZEMLJITE 10.000.000,00 -7.000.000,00 3.000.000,00AKTIVNOST 1 Graevinsko zemljite

  - 00 OBJEKTI 10.000.000,00 -7.000.000,00 3.000.000,00411 Materijalna imovina

  - prirodna bogatstva 10.000.000,00 -7.000.000,00 3.000.000,00

  PROGRAM 4 GEODETSKE USLUGE 200.000,00 50.000,00 250.000,00AKTIVNOST 1 Geodetsko-katastarske usluge

  - 00 OBJEKTI 200.000,00 50.000,00 250.000,00323 Rashodi za usluge 200.000,00 50.000,00 250.000,00

  PROGRAM 5 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 450.000,00 -330.000,00 120.000,00AKTIVNOST ,OSTALI - 00 OBJEKTI 450.000,00 -330.000,00 120.000,00

  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 -150.000,00 50.000,00343 Ostali financijski rashodi 50.000,00 0,00 50.000,00383 Kazne, penali i naknade tete 200.000,00 -180.000,00 20.000,00

  PROGRAM 6 KUPNJA OBJEKATA 500.000,00 4.200.000,00 4.700.000,00AKTIVNOST 1 Stambeni objekti - 23 OSTALI KORISNICI500.000,00 -100.000,00 400.000,00

  421 Graevinski objekti 500.000,00 -100.000,00 400.000,00

  AKTIVNOST 2 Poslovni objekti - 23 OSTALI KORISNICI 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00421 Graevinski objekti 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00

  III ZAVRNA ODREDBA

  lanak 4.

  Ove I. Izmjene i dopune Prorauna Grada Koprivnice za 2010. godinu stupaju na snagu danom objaveu Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 400-06/09-01/26URBROJ: 2137/01-05-01/1-10-9Koprivnica, 23. 12. 2010.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl.ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 25

 • 1327.

  Na temelju lanka 30. stavka 4. Zakona okomunalnom gospodarstvu (Narodne novinebroj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,59/01., 26/03. - proieni tekst 82/04., 178/04.,38/09., 79/09. i 153/09.) i lanka 40. StatutaGrada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnicebroj 4/09.) Gradsko vijee Grada Koprivnice na13. sjednici odranoj 23. 12. 2010. godine,donijelo je

  P R O G R A M o izmjenama Programa gradnjeobjekata i ureaja komunalneinfrastrukture za 2010. godinu

  I.

  U Programu gradnje objekata i ureajakomunalne infrastrukture za 2010. godinu(Glasnik Grada Koprivnice broj 9/09) toka III.mijenja se i glasi:

  A.) GRADNJA OBJEKATA I UREAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTUREZA JAVNE POVRINE,NERAZVRSTANE CESTE,

  GROBLJA I JAVNU RASVJETU

  I. JAVNE POVRINE

  Gradnja nogostupa i biciklistikih staza iparkiralita:

  1. Pjeako-biciklistika staza uKamengradskoj ulici

  950.000 kn

  -izgradnja pjeako-biciklistike staze uKamengradskoj ulici od Kreimirove ulice do krajanaselja

  2. Pjeako-biciklistika stazana Ivanjskoj cesti

  30.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije (Idejniprojekt)

  3. Ostale staze 35.000 kn

  - ostali trokovi kod izgradnje irekonstrukcije staza, pripreme projektnedokumentacije za nastavno planiranu izgradnju isl..

  JAVNE POVRINEUKUPNO: 1.015.000 kn

  II. CESTE

  1. kolska ulica 335.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije, ishoenjeakta za graenje, izvoenje radova na izgradnjidijela kolske ulice od Ulice M. Gupca do OA.N. Gostovinski s izgradnjom parkiralita zapotrebe kole i nove sportske dvorane.

  2. Ulica ure Basarieka220.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije, struninadzor, poslovi koordinatora II na izvoenjuradova na izvanrednom odravanju i sanacijiprometnice i staza nakon rekonstrukcijekomunalne infrastrukture, s zavrnim ureenjemprometnice, pjeako-biciklistikih staza iparkiralita u Ulici ure Basarieka.

  Izvoenje radova provoeno je u sklopuizvanrednog odravanja nerazvrstanih cesta, apredmetni trokovi izvoenja radova obuhvaenisu Programom o izmjenama Programaodravanja komunalne infrastrukture zadjelatnosti koje se financiraju iz sredstavakomunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010.godinu.

  3. poljarska od Starogradskedo Ulice Antuna Mihanovia

  80.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i ishoenjeakta za graenje.

  4. Frankopanska ulica50.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije (Idejniprojekt)

  5. Potona, Gorika i Mosna ulica30.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije (Idejniprojekt) za Potonu ulicu od Ulice I. Mauraniado potoka Koprivnica, Goriku ulicu od potokaKoprivnica do Magdalenske ulice i Mosnu ulicu.

  6. Pristupna prometnica mrtvanici na Mjesnom groblju Herein

  115.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije, ishoenjeakta za graenje

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 26

 • 7. Ostali projekti i rekonstrukcije80.000 kn

  - ostali trokovi kod izgradnje irekonstrukcije prometnica, struni nadzor, poslovikoordinatora II na izvoenju radova izvanrednogodravanja Reberinske ulice (trokovi izvoenjaradova izvanrednog odravanja obuhvaeni suProgramom o izmjenama Programa odravanjakomunalne infrastrukture za djelatnosti koje sefinanciraju iz sredstava komunalne naknade uGradu Koprivnici za 2010. godinu), trokovipripreme projektne dokumentacije za nastavnoplaniranu izgradnju i sl..

  CESTE UKUPNO:910.000 kn

  III. JAVNA RASVJETA

  1. Ulica Miklinovec - odvojak62.000 kn

  - izgradnja javne rasvjete

  2. Ulica Gornji Banovec i Franje Gaija290.000 kn

  - rekonstrukcija javne rasvjete

  3. kolska ulica s parkiralitem 103.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije irekonstrukcija javne rasvjete

  4. Ulica ure Basarieka425.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije irekonstrukcija javne rasvjete

  5. poljarska ulica od Starogradske ulice do Ulice A. Mihanovia

  56.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i nabavarasvjetnog materijala

  6. Frankopanska ulica12.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije

  7. kolska ulica u naselju Bakovice145.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i izgradnjajavne rasvjete

  8. Dio Crnogorske ulice121.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i izgradnjajavne rasvjete

  9. Ulica Moile 91.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i izgradnjajavne rasvjete

  10. Zvirie 77.000 kn

  - izrada projektne dokumentacije i izgradnjajavne rasvjete

  11. Ostale izgradnje i rekonstrukcije201.000 kn

  - ostali trokovi kod izgradnje irekonstrukcije javne rasvjete, pripreme projektnedokumentacije za nastavno planiranu izgradnju isl.

  UKUPNO: 1.583.000 kn

  REKAPITULACIJA:

  I. JAVNE POVRINE 1.015.000 kn

  II. CESTE 910.000 kn

  IV. JAVNA RASVJETA1.583.000 kn

  SVEUKUPNO A ):3.508.000 kn

  II.

  Toka IV. mijenja se i glasi:

  Financiranje graenja objekata i ureaja inabavka opreme iz toke III. ovog Programa vrite se iz:

  1. Komunalnog doprinosa2.853.000 kn

  2. Naknade za koncesijuza parkiralita 635.000 kn

  3. Ostalih sredstavaProrauna Grada Koprivniceza 2010. godinu

  20.000 kn

  SVEUKUPNO A.): 3.508.000 kn

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 27

 • III.

  Toka V. mijenja se i glasi:

  B) GRADNJA OBJEKATA I UREAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTUREZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I PROIAVANJE OTPADNIH VODA

  I. OPSKRBA PITKOM VODOM

  Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda:

  1. Izgradnja vodovoda kodizgradnje cesta,staza i javnih povrina

  170.000 kn

  2. Vodovod u poslovnimi stambenim zonama

  200.000 kn

  3. Produenje mrea50.000 kn

  4. Projektna dokumentacijai struni nadzor

  50.000 kn

  5. Ostale izgradnje irekonstrukcije i prateitrokovi provoenjaInvesticija 215.000 kn

  UKUPNO: 685.000 kn

  II. ODVODNJA I PROIAVANJE OTPADNIH VODA

  Gradnja i rekonstrukcija objekata i ureajaza odvodnju i proiavanje otpadnih voda:

  1. Izgradnja kanalizacije kodizgradnje cesta, stazai javnih povrina

  950.000 kn

  2. Kanalizacija u poslovnimi stambenim zonama

  1.100.000 kn

  3. Odvojak Duboveki breg- omborov put

  280.000 kn

  4. Projektna dokumentacijai struni nadzor

  600.000 kn5. Ostale rekonstrukcije

  i izgradnje 100.000 kn

  UKUPNO 3.030.000 kn

  REKAPITULACIJA:

  I. OPSKRBA PITKOM VODOM685.000 kn

  II. ODVODNJA I PROIAVANJEOTPADNIH VODA

  3.030.000 kn

  SVEUKUPNO: B):3.715.000 kn

  IV.

  Toka VI. mijenja se i glasi:

  Financiranje graenja objekata i ureaja iztoke V. ovog Programa vrit e se iz:

  1. Dijela cijene komunalneusluge vodoopskrbei odvodnje: 2.395.000 kn

  2. Naknade zaprikljuenje 550.000 kn

  3. umskog doprinosa100.000 kn

  4. Sredstva dravnogprorauna (Ministarstvoza poslovne zone)

  670.000 kn

  SVEUKUPNO B):3.715.000 kn

  V.

  Toka VII. mijenja se i glasi:

  C) GRADNJA OBJEKATA I UREAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZAFORMIRANJE I PROIRENJE POSLOVNIH ISTAMBENIH ZONA

  I. PROIRENJE STAMBENIH ZONA

  Formiranje i proirenje stambenih zona

  1. Zavretak produetkaUlice Dore Pejaevi

  220.000 kn

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 28

 • Trokovi obuhvaaju dovretak izgradnjeprometnih povrina.

  - prometnica i DTK 220.000 kn

  2. Pri sv. Magdaleni IV440.000 kn

  Trokovi obuhvaaju izgradnju prometnihpovrina, DTK i javne rasvjete.

  Trokovi izgradnje komunalne infrastruktureobuhvaeni su u toki B. Programa.

  - prometnica i DTK 300.000 kn

  - javna rasvjeta 140.000 kn

  3. Zona A 11470.000 kn

  Trokovi obuhvaaju izgradnju prometnihpovrina,DTK i javne rasvjete.

  Trokovi izgradnje komunalne infrastruktureobuhvaeni su u toki B. Programa.

  - prometnica i DTK 400.000 kn

  - javna rasvjeta 70.000 kn

  4. Ostala proirenjazona 70.000 kn

  Trokovi obuhvaaju zavretak izgradnjejavne rasvjete u produetku Ulice Dore Pejaevi

  - izgradnja javne rasvjete70.000 kn

  UKUPNO: 1.200.000 kn

  Financiranje graenja objekata i ureaja inabavke opreme iz podtoke II, vrit e se izsredstava od:

  - komunalnog doprinosa1.147.000 kn

  - stambena sredstva53.000 kn

  UKUPNO: 1.200.000 kn

  REKAPITULACIJA:

  I. PROIRENJE STAMBENIHZONA 1.200.000 kn

  SVEUKUPNO C ) :1.200.000 kn

  VI.

  Toka VIII. mijenja se i glasi:

  D) GRADNJA OBJEKATA I UREAJAKOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZAODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

  I. Sanacija odlagalitakomunalnog otpadaPikornica 9.300.000 kn

  II. Odlagalitegraevinskog otpada

  0.000 knIII. Zatita okolia - oprema

  0.000 knIV. Sanacija divljih deponija

  50.000 knV. Glomazni otpad

  160.000 knVI. Zeleni otoci 150.000 kn

  UKUPNO D ): 9.660.000 kn

  VII.

  Toka IX. mijenja se i glasi:

  Financiranje graenja objekata i ureaja iztoke VIII. ovog Programa vrit e se iz sredstavaod:

  - Fonda za zatitu okolia i energetsku uinkovitost 3.700.000 kn- Prorauna Grada Koprivnice

  za 2010. godinu izdijela cijene komunalneusluge zbrinjavanjasmea 5.960.000 kn

  SVEUKUPNO D.):9.660.000 kn

  REKAPITULACIJA GRAENJA 2010.GODINE:

  GRUPA A 3.508.000 knGRUPA B 3.715.000 knGRUPA C 1.200.000 knGRUPA D 9.660.000 kn

  SVEUKUPNO: 18.083.000 kn

  VIII.

  Ovaj Program o izmjenama Programagradnje objekata i ureaja komunalneinfrastrukture za 2010. godinu, stupa na snagu

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 29

 • danom objave u Glasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-01/09-01/52URBROJ: 2137/01-07/1-10-9Koprivnica, 23. 12. 2010.

  PREDSJEDNIK Zoran Goek,dipl.ing., v.r.

  1328.

  Na temelju lanka 28. stavak 1. Zakona okomunalnom gospodarstvu (Narodne novinebroj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00.,59/01., 26/03. - proieni tekst, 82/04., 178/04.,38/09., 79/09. i 153/09.) i lanka 40. Statuta GradaKoprivnice (Glasnik Grada Koprivnice broj:4/09.) Gradsko vijee Grada Koprivnice na 13.sjednici odranoj 23. 12. 2010. godine, donijelo je

  P R O G R A Mo izmjenama Programa

  odravanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz

  sredstava komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010. godinu

  I.

  U Programu odravanja komunalneinfrastrukture za djelatnosti koje se financiraju izsredstava komunalne naknade u GraduKoprivnici za 2010. godinu (Glasnik GradaKoprivnice broj 9/09. i 01/10) u toki I. Javnarasvjeta u podtoki 1. brojka 2.200.000,00zamjenjuje se brojkom 2.400.000,00.

  U podtoki 2. brojka 1.200.000,00zamjenjuje se brojkom 1.100.000,00.

  U podtoki 3. brojka 200.000,00zamjenjuje se brojkom 50.000,00.

  Iza rijei Ukupno brojka 3.600.000,00zamjenjuje se brojkom 3.550.000,00.

  II.

  U toki IV. podtoki 1. brojka15.000.000,00 zamjenjuje se brojkom12.850.000,00.

  U podtoki 2. brojka 1.500.000,00zamjenjuje se brojkom 2.300.000,00.

  Podtoka 3. se brie.Iza rijei Ukupno brojka 17.500.000,00

  zamjenjuje se brojkom 15.150.000,00.

  III.

  U toki V. podtoka 1. se brie.U podtoki 2. brojka 150.000,00

  zamjenjuje se brojkom 165.000,00.U podtoki 3. brojka 180.000,00

  zamjenjuje se brojkom 160.000,00.Podtoka 4. se brie.Podtoka 5. se brie. U podtoki 6. brojka 200.000,00

  zamjenjuje se brojkom 150.000,00.Podtoka 7. brojka 100.000,00 zamjenjuje

  se brojkom 50.000,00.Iza rijei Ukupno brojka 1.030.000,00

  zamjenjuje se brojkom 525.000,00.

  IV.

  Toka VII. mijenja se i glasi:Sredstva za izvrenje radova navedenih u

  ovom Programu o izmjenama programaodravanja komunalne infrastrukture zadjelatnosti koje se financiraju iz sredstavakomunalne naknade predviaju se u ukupnomiznosu od 23.225.000,00 kuna, a financirat e seiz slijedeih sredstava:

  - komunalne naknade u iznosu13.960.000,00 kn,

  - vodnog doprinosa u iznosu 180.000,00 kn,- koncesije u iznosu 235.000,00 kn,- cijene komunalne usluge (smee) u iznosu

  200.000,00 kn,- a preostali iznos od 8.650.000,00 osiguran

  je iz sredstava komunalne usluge (vodoopskrba iodvodnja).

  V.

  Ovaj Program o izmjenama Programaodravanja komunalne infrastrukture zadjelatnosti koje se financiraju iz sredstavakomunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2010.godinu stupa na snagu danom objave uGlasniku Grada Koprivnice.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-03/09-01/04URBROJ: 2137/01-06/1-10-9Koprivnica, 23. 12. 2010.

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl.ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 30

 • 1329.

  Na temelju lanka 52. stavka 1. i lanka 56.Zakona o financiranju vodnog gospodarstva(Narodne novine, broj 153/09), lanka 40.Statuta Grada Koprivnice (Glasnik gradaKoprivnice broj. 4/09.) , Gradsko vijee GradaKoprivnice, na 13. sjednici odranoj 23. 12. 2010.godine, donosi

  O D L U K Uo obraunu i naplati naknade za razvoj

  na podruju Grada Koprivnice

  lanak 1.

  Ovom Odlukom utvruje se obveza plaanjanaknade za razvoj na podruju Grada Koprivnice,osnovica za obraun naknade, namjena, obvezniciplaanja, nain obrauna, rokovi uplate te nadzornad obraunom i naplatom naknade za razvoj.

  lanak 2.

  Naknada za razvoj je javno davanje na kojese ne obraunava porez na dodatnu vrijednostprilikom prikupljanja tih sredstava od obveznikaplaanja naknade.

  lanak 3.

  Naknada za razvoj graevina javnevodoopskrbe utvruje se u iznosu od 0,10 kn/m3potroene vode za kuanstva koja imaju ugraenvodomjer.

  Naknada za razvoj graevina javnevodoopskrbe utvruje se u iznosu od 2,98 kn/m3potroene vode za poslovne subjekte.

  lanak 4.

  Naknada za razvoj graevina javneodvodnje utvruje se u iznosu od 0,21 kn/m3potroene vode za kuanstva koja imaju ugraenvodomjer.

  Naknada za razvoj graevina javne odvodnjeutvruje se u iznosu od 1,26 kn po lanu mjesenoza kuanstva koja nemaju ugraen vodomjer.

  Naknada za razvoj graevina javneodvodnje utvruje se u iznosu od 1,58 kn/m3potroene vode za poslovne subjekte.

  lanak 5.

  Naknada za razvoj objekata zaproiavanje otpadnih voda za otplatu kreditautvruje se u iznosu od 1,85 kn/m3 potroenevode za poslovne subjekte - grupa 0.

  Naknada za razvoj objekata za

  proiavanje otpadnih voda za otplatu kreditautvruje se u iznosu od 3,09 kn/m3 potroenevode za poslovne subjekte - grupa 1.

  Naknada za razvoj objekata zaproiavanje otpadnih voda za otplatu kreditautvruje se u iznosu od 4,42 kn/m3 potroenevode za poslovne subjekte - grupa 2.

  Naknada za razvoj objekata zaproiavanje otpadnih voda za otplatu kreditautvruje se u iznosu od 4,95 kn/m3 potroenevode za poslovne subjekte - grupa 3.

  Naknada za razvoj objekata zaproiavanje otpadnih voda za otplatu kreditautvruje se u iznosu od 5,26 kn/m3 potroenevode za poslovne subjekte - grupa 4.

  lanak 6.

  Osnovica za obraun naknade za razvoj jejedinica mjere isporuene vode i na vodomjeruoitana koliina pitke vode u m3.

  Iznimno osnovicu za obraun naknade zarazvoj graevina javne odvodnje za kuanstvakoja nemaju javnu vodoopskrbu, a imaju javnuodvodnju ini broj lanova kuanstva na bazipotronje vode od 6 m3 mjeseno.

  lanak 7.

  Obveznik plaanja naknade za razvoj jeobveznik plaanja cijene vodne usluge uz koju seobraunava naknada za razvoj.

  lanak 8.

  Naknada za razvoj obraunava se putemrauna za vodnu uslugu koji ispostavlja GKPKomunalac d.o.o. Koprivnica kao javniisporuitelj vodnih usluga.

  Naknada za razvoj mora biti zasebnoiskazana na raunu.

  lanak 9.

  Naknada za razvoj plaa se u rokovimaodreenim za plaanje rauna za vodnu uslugukoji se ispostavlja pravnim subjektima.

  Naknada za razvoj plaa se u rokovimaodreenim za plaanje akontacijskih mjesenihzaduenja za vodnu uslugu koju plaajukuanstva, odnosno u rokovima odreenim zaplaanje po tromjesenim i godinjim obraunimakoji se ispostavljaju kuanstvima na temeljuoitanja vodomjera ili procjene potronje.

  lanak 10.

  Prihodi od naknade za razvoj koristit e se za:- financiranje izgradnje komunalnih vodnih

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 31

 • graevina sukladno godinjem planu gradnje komunalnih vodnih graevina koji donosi

  Grad Koprivnica,- otplatu kredita za izgradnju ureaja za

  proiavanje otpadnih voda i- financiranje izrade projekata, strunog

  nadzora, ishoenje akata za graenje i ostalihprateih trokova provoenja investicija izgradnje.

  lanak 11.

  Nain troenja prikupljene naknade zarazvoj za financiranje gradnje objekata iz lanka10. ove Odluke bit e ureeno posebnimugovorom koji e zakljuiti gradonaelnik GradaKoprivnice i javni isporuitelj vodnih usluga.

  lanak 12.

  Javnom isporuitelju zabranjeno je na bilokoji nain raspolagati naknadom za razvoj osimna nain odreen ovom Odlukom.

  lanak 13.

  Nadzor nad obraunom, naplatom iutrokom naknade za razvoj obavljaju nadleniupravni odjeli Grada Koprivnice (Upravni odjel zafinancije i poticanje poduzetnitva i Upravni odjelza izgradnju grada i upravljanje imovinom) svakiu svom djelokrugu.

  Javni isporuitelj vodnih usluga duan jetijekom godine dostavljati Gradu Koprivnicikvartalna izvjea o obraunatim, naplaenim iutroenim sredstvima naknade za razvoj.

  lanak 14.

  Javni isporuitelj vodnih usluga moe zaobavljanje poslova obrauna, fakturiranja,evidencije i ovrhe koristiti do 3% naplaenihsredstava u dijelu naknade za razvoj, a to e seregulirati ugovorom iz lanka 11. ove Odluke.

  lanak 15.

  Ova Odluka objavit e se u Glasniku GradaKoprivnice, a stupa na snagu 01. sijenja 2011.godine.

  GRADSKO VIJEEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 363-01/10-01/31URBROJ: 2137/01-06/1-10-3Koprivnica, 23. 12. 2010.godine

  PREDSJEDNIK:Zoran Goek, dipl.ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Broj 7 24. prosinca 2010.

  Stranica 32

 • 1330.

  Na temelju lanka 39. Zakona o proraunu (Narodne novine 87/08) i lanka 40. Statuta Grada Koprivnice(Glasnik Grada Koprivnice br. 4/09), Gradsko vijee Grada Koprivnice na 13. sjednici odranoj 23. 12.2010. godine donijelo je

  PRORAUN GRADA KOPRIVNICE ZA 2011. GODINU

  lanak 1.

  Proraun Grada Koprivnice za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proraun) sadri:

  I. OPI DIO

  UKUPNO PRORAUN 157.222.285,00

  RAUN PRIHODA I RASHODA1.PRIHODI (klasa 6) 143.522.285,002.PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 13.300.000,003.RASHODI (klasa 3) 109.623.670,004.RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) 39.162.615,005.RAZLIKA (VIAK) 8.036.000,00

  RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA6.RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00

  RAUN ZADUIVANJA/FINANCIRANJA7.PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA (KLASA 8) 400.000,008.IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (KLASA 5) 8.436.000,009.NETO ZADUIVANJE /FINANCIRANJE -8.036.000,0010.VIAK/MANJAK+RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

  II POSEBNI DIO

  lanak 2.

  Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po grupama utvruju se u Bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdatakaza 2011. godinu, kako slijedi:

  PRORAUN GRADA KOPRIVNICE ZA 2011. GODINU - OPI DIO 157.222.285,00

  PRIHODI I PRIMICI Plan 2011.611 Porez i prirez na dohodak 61.335.188,00613 Porezi na imovinu 2.700.000,00614 Porezi na robu i usluge 900.000,00633 Pomoi iz prorauna 5.529.000,00634 Pomoi od ostalih subjekata unutar opeg prorauna 4.300.000,00635 Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije 9.308.097,00641 Prihodi od financijske imovine 10.450.000,00642