of 25 /25
SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA Godina XVII Trogir, 16. srpnja 2010.g. Broj 6 /10 Na temelju članka 12. i članka 15. stavak 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) skupština turističke zajednice grada Trogira, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2010. godine, donijela je izmjene i dopune S T A T U T-a Turističke zajednice Grada Trogira I OPĆE ODREDBE Članak 1. Turistička zajednica Grada Trogira ( u daljnjem tekstu : Zajednica) je pravna osoba , čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja Grada Trogira. Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom. Članak 2. Turistička zajednica grada Trogira, pravni je sljednik Turističke zajednice grada Trogira upisane u Upisnik Turističkih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma list 82 , stranica A, upisni broj 62 ( klasa: 334-03/94- 03/89, ur.broj:529-02/94-0002) od 15. Studenog 1994 godine. Članak 3. Naziv Zajednice je: “Turistička zajednica grada Trogira”. Skraćeni naziv je “TZG- Trogir.“ Sjedište zajednice je u Trogiru. Članak 4. Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistička zajednica grada Togira.” promjera 30 mm. Žig zajednice je četvrtastog oblika promjera 60 x 60 mm, a sadrži sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama. Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice Svaki pečat i žig imaju redni broj. O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor turističkog ureda. Članak 5. Zajednica ima svoj znak. Znak se sastoji od replike „Kairosa“ na bijeloj podlozi.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENI GLASNIK GRADA TROGIRA

SLUBENI GLASNIKGodina XVII Trogir, 16. srpnja 2010.g. Broj 6 /10
Na temelju lanka 12. i lanka 15. stavak 1. Zakona o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08) skupština turistike zajednice grada Trogira, uz prethodnu suglasnost ministra turizma, na sjednici odranoj dana 28. svibnja 2010. godine, donijela je izmjene i dopune
S T A T U T-a Turistike zajednice Grada Trogira
I OPE ODREDBE
lanak 1.
Turistika zajednica Grada Trogira ( u daljnjem tekstu : Zajednica) je pravna osoba , ije su lanice pravne i fizike osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa podruja Grada Trogira.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stjee danom upisa u Upisnik turistikih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze zajednice utvrene su Zakonom o turistikim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
lanak 2.
Turistika zajednica grada Trogira, pravni je sljednik Turistike zajednice grada Trogira upisane u Upisnik
Turistikih zajednica koji se vodi kod Ministarstva turizma list 82 , stranica A, upisni broj 62 ( klasa: 334-03/94- 03/89, ur.broj:529-02/94-0002) od 15. Studenog 1994 godine.
lanak 3.
Naziv Zajednice je: “Turistika zajednica grada Trogira”. Skraeni naziv je “TZG- Trogir.“ Sjedište zajednice je u Trogiru.
lanak 4.
Zajednica ima peat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistika zajednica grada Togira.” promjera 30 mm.
ig zajednice je etvrtastog oblika promjera 60 x 60 mm, a sadri sjedište Zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datuma primitka pisama.
ig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice
Svaki peat i ig imaju redni broj.
O broju peata i iga, nainu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo uvanje odluuje direktor turistikog ureda.
lanak 5.
Stranica 2 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
O sadraju i obliku znaka odluuje skupština turistike zajednice, a na prijedlog turistikog vijea.
O nainu korištenja znaka odluuje direktor Turistikog ureda.
lanak 6.
Zajednicom upravljaju njezini lanovi i njihova se prava utvruju razmjerno visini udjela pojedinog lana u prihodu Turistike zajednice.
lanak 7.
Zajednica ima strunu slubu za obavljanje strunih i administrativnih poslova vezanih za zadae Zajednice (u daljnjem tekstu: Turistiki ured).
lanak 8.
Rad Zajednice je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na nain propisan ovim Statutom.
lanak 9.
Djelovanje Zajednice temelji se na naelu ope korisnosti. Iznimno, turistika zajdnica u svom djelovanju moe obavljati slijedee gospodarske djelatnosti:
1. upravljati javnom turistikom infrastrukturom danom na upravljanje od strane upanije,
2. organizirati manifestacije i priredbe,
3. objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,
4. prodavati suvenire, turistike karte i vodie, osim vlastitog promotivnog materijala.
Zajednica nesmije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovakog društva.
II ZADAE ZAJEDNICE
Radi unapreivanja opih uvjeta boravka turista, promocije turistikog proizvoda podruja Zajednice i razvijanja svijesti o vanosti i gospodarskim, društvenim i drugim uincima turizma, te potrebi i vanosti ouvanja i unapreenja svih elemenata turistikog proizvoda podruja Zajednice, a osobito zaštite okoliša, Zajednica ima, osobito, slijedee zadae:
1. promocija turistike destinacije na razini opine samostalno i putem udruenog oglašavanja, 2. upravljanje javnom infrastrukturom danom na upravljanje od strane opine, 3.sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou opine, 4. sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora, 5.poticanje optimalizacije i uravnoteenje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš, 6.izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou opine, 7.poticanje i sudjelovanje u ureenju opine u cilju unapreenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture, 8.redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i auriranje podataka o turistikoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima(kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista, 9.izdavanje turistikih promotivnih materijala, 10.obavljanje informativnih poslova u svezi s turistikom ponudom, 11. poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetnikih,sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaivanju turistike ponude,
Stranica 3 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
12.koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno ukljueni u turistiki promet radi zajednikog dogovaranja, utvrivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaivanja turistike ponude, 13.poticanje, organiziranje i provoenje akcija u cilju ouvanja turistikog prostora, unapreivanja turistikog okruja i zaštite ovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine, 14.poticanje, unapreivanje i promicanje specifinih prirodnih i društvenih vrijednosti koje opinu ine turistiki prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje, 15.voenje jedinstvenog popisa turista za podruje opine, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i strune obrade podataka, 16.dnevno prikupljanje, tjedna i mjesena obrada podataka o turistikom prometu na podruju opine, 17.provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadlenim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obraunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista, 18.poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, ouvanju i unapreenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o vanosti i uincima turizma, te svojih lanova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga, 19.organizacija, provoenje i nadzor svih radnji promocije turistikog proizvoda opine sukladno smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice, 20.ustrojavanje jedinstvenog turistikog informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statistike obarde, 21. sudjelovanje u provedbi programa i akcijama Turistike zajednice upanije od zajednikog interesa za sve
subjekte u turizmu s podruja upanije. 22. Zajednica moe biti lanom meunarodnih turistikih organizacija na temelju posebne odluke Turistikog vijea HTZ-a.
III LANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA
1. Obvezatni lanovi
lanak 12.
Obvezatni lanovi Zajednice su sve pravne i fizike osobe, koje na podruju opine imaju sjedište ili podrunicu, pogon i sl.( u dalnjem tekstu:poslovna jedinica) i koje ostavruju prihod pruanjem ugostiteljskih ili drugih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Odredbe stavka 1. ovog lanka primjenjuju se i na podrunice, predstavništva i sl. stranih pravnih i fizikih osoba , koje imaju sjedište u gradu Trogiru.
lanak 13.
Obvezatno lanstvo u Zajednici prestaje: prestankom pravne ili smru fizike osobe te djelominim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizike osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pruanjem ugostiteljskih ili drugih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
2. Poasni lanovi
Stranica 4 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
lanak 14.
Poasnim lanom Zajednice mogu biti imenovane domae i strane fizike osobe posebno zaslune za razvoj i promicanje turizma na podruju Zajednice.
Odluku o imenovanju poasnog lana Zajednice donosi skupština Zajednice na prijedlog Turistikog vijea.
Poasni lanovi Zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Zajednice.
Poasni lanovi mogu sudjelovati u radu sjednica skupštine Zajednice i skupovima što ih organizira Zajednica, bez prava odluivanja.
3. Dragovoljni lanovi
lanak 15.
Kao dragovoljni lanovi u Turistiku zajednicu mogu se ulaniti pravne i fizike osobe koje imaju punu poslovnu sposobnost i koje nisu obvezni lanovi Turistike zajednice.
O zahtjevu osobe za dragovoljnim lanstvom u Zajednici odluuje skupština. Dragovoljni lanovi Turistike zajednice imaju sva prava kao i obvezatni lanovi.
lanak 16.
lanak 17.
Dragovoljni lan Zajednice moe biti iskljuen iz Zajednice ako se ne pridrava odredbi statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Odluku o iskljuenju dragovoljnog lana donosi skupština.
4. Prava, obveze i odgovornosti lanova Zajednice
lanak 18.
Obvezatni lanovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:
- oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice
- upravljaju poslovima Zajednice i putem svojih predstavnika sudjeluju u radu Zajednice,
- daju inicijative koje imaju za cilj jaanje i promicanje turizma na podruju Zajednice,
- daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice,
- predlau razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
- usmjeravaju i usklauju svoje meusobne odnose u zajednike interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
- predlau sudjelovanje Zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama) i dogaajima znaajnih za cijelu upaniju,
- sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
- potiu suradnju i koordinaciju s pravnim i fizikim osobama koje su neposredno ili posredno ukljuene u turistiki promet na opine radi zajednikog dogovaranja, utvrivanja i provoenja plana razvoja turistike i ugostiteljske
Stranica 5 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja opine,
- putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadlenim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremeaja u turizmu i veih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od znaenja za podruje opine,
- razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
- koriste strunu pomo Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- predlau izmjene i dopune Statuta i drugih opih akata,
- budu obavješteni o radu Zajednice i njenih tijela i o materijalno- financijskom poslovanju,
- razvijaju meusobnu odgovornost za provoenje zadataka Zajednice,
- daju podatke i izvješa potrebna za izvršavanje zadaa Zajednice,
- pridravaju se odredbi Statuta, odluka, zakljuaka i drugih akata tijela Zajednice.
Poasni lanovi Zajednice imaju osobito prava iz stavka 1. alineje 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15. ovog lanka.
IV TIJELA ZAJEDNICE lanak 19.
Radom i poslovima Zajednice upravljaju njeni lanovi osobno ili putem predstavnika ako se radi o pravnim osobama.
lanak 20.
Tijela Zajednice su: 1. Skupština 2. Turistiko vijee 3. Nadzorni odbor 4. Predsjednik zajednice
1. Skupština Zajednice
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.
Skupštinu zajednice ine predstavnici fizikih i pravnih osoba lanova Zajednice i to tako da se uzima u obzir visina udjela pojedinog lana u prihodu Turistie zajednice.
lanak 22.
Broj lanova Skupštine , odnosno broj predstavnika skupina u Skupštini utvruje se razmjerno visini udjela pojedine skupine u prihodu Zajednice, ali jedna skupina moe imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini s podruja opine. Kao udio u prihodu Zajednice raunaju se lanarina i 25% boravišne pristojbe koje je taj lan uplatio Zajednici u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu. Skupština Zajednice ima 25 lanova. Skupštinu Zajednice ine predstavnici fizikih i pravnih osoba lanova Zajednice. Pravo predstavljanja skupine stjeu lanovi s najveim udjelom u ukupnom prihodu Zajednice unutar grupacije. Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati lanove svoje grupacije u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu grupaciju predstavljati e lan koji po udjelu u prihodu Zajednice slijedi iza predstavnika s najveim udjelom i tako redom. lanovi Zajednice ne mogu putem punomoi ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Skupine unutar kojih se biraju predstavnici za Skupštinu Zajednice:
Mali privatni iznajmljivai Poduzea-nautika Hoteli Poduzea-iznajmljivanje Obrti-iznajmljivanje Turistike agencije
Stranica 6 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Ako tijekom mandata doe do promjene udjela u prihodima za više od 10%, broj predstavnika lanova Skupštine iznova e se utvrditi razmjerno visini udjela pojedinog lana u prihodu Zajednice. Promjenu iz prethodnog stavka utvruje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješa.
lanak 23.
Skupština Zajednice:
4. donosi godišnji program rada Zajednice,
5. donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješe Zajednice,
6. imenuje i razrješava poasne lanove Zajednice,
7. donosi odluku o osnivanju i ustroju Turistikog ureda,
8. bira predstavnike Zajednice u Skupštinu turistike zajednice upanije splitsko- dalmatinske,
9. donosi odluku o sadraju i obliku znaka Turistike zajednice,
10. donosi poslovnik o radu Skupštine Zajednice,
11. daje nadlenim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa,
12. razmatra i zauzima stavove o najznaajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaa Zajednice, predlae mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje,
13. prihvaa godišnje izvješe i odluuje o drugim pitanjima kada je to predvieno propisima i ovim Statutom.
14. odluuje o zahtjevu za dragovoljno lanstvo u turistikoj zajednici, te o prestanku dragovoljnog lanstva Turistike zajednice.
lanak 24.
Mandat lanova Skupštine Zajednice traje etiri ( 4) godine.
lanu Skupštine Zajednice moe prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
- prestankom pravne osobe koju lan predstavlja, odnosno smru ili gubitkom poslovne sposobnosti fizike osobe lana skupštine,
- na osobni zahtjev, - opozivom od strane lana iji je
predstavnik.
lanovi odnosno predstavnici lanova Zajednice ne mogu putem punomoi ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Novoizabranom lanu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran lan kojem je prestao mandat na jedan od naina utvren u stavku 2. ovog lanka.
lanak 25.
Izbore za lanove nove Skupštine temeljem godišnjeg financijskog izvješa raspisuje Turistiko vijee najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.
lanak 26.
Redovna sjednica odrava se dva (2) puta godišnje.
Stranica 7 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Izvanredna sjednica saziva se u sluaju:
- izbora lanova Turistikog vijea ili Nadzornog odbora ako se njihov broj smanji za više od ¼,
- zahtjeva Nadzornog odbora, Turistikog vijea i najmanje 1/10 lanova Skupštine.
Podnosilac zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice duan je predloiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u sluaju iz stavka 3. ovog lanka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turistiko vijee, Nadzorni odbor ili 20% lanova Skupštine.
lanak 27.
Skupština Zajednice pravovaljano odluuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja lanova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke veinom glasova prisutnih lanova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugaije odreeno.
Nain sazivanja i voenja sjednice Skupštine Zajednice i druga pitanja vezana za odravanje sjednice skupštine ureuju se poslovnikom o radu skupštine.
2. Turistiko vijee
1. provodi odluke i zakljuke skupštine Zajednice,
2. predlae skupštini godišnji program rada i financijski plan Zajednice, te godišnje financijsko izvješe,
3. podnosi izvješe o izvršenju programa rada jednom godišnje,
4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu,
5. donosi ope akte za Turistiki ured, na prijedlog direktora Turistikog ureda,
6. imenuje direktora Turistikog ureda i voditelje podrunica na temelju javnog natjeaja , te razrješava direktora i voditelje podrunica
7. zahtjeva i razmatra izvješe direktora o njegovu radu i radu Turistikog ureda, te donosi odluku o prihvaanju ili neprihvaanju izvješa,
8. utvruje prijedloge Statuta,
9. priprema prijedloge i daje mišljanja o pitanjima o kojima odluuje Skupština Zajednice,
10. odluuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
11. donosi ope akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
12. potie suradnju s drugim Turistikim zajednicama i drugim pravnim i fizikim osobama koje su neposredno ili posredno ukljuene u turistiki promet,
13. donosi Poslovnik o radu Turistikog vijea,
14. predlae Skupštini poasne lanove Zajednice,
15. utvruje granice ovlasti za zastupanje Turistike zajednice i raspolaganje finacijskim sredstvima Turistike zajednice,
16. obavlja i druge poslove utvrene Zakonom i Statutom.
Stranica 8 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
17. Izdaje ovlaštenje za zastupanje Turistike zajednice u sluaju sprijeenosti direktora.
lanak 29.
lanove Turistikog vijea bira Skupština Zajednice iz redova lanova Zajednice vodei rauna o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.
Predsjednik Zajednice je predsjednik Turistikog vijea.
lanak 30.
Mandat lanova Turistikog vijea traje etiri godine.
lanu Turistikog vijea moe prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
- opozivom od strane skupštine Zajednice,
- na osobni zahtjev.
lan Turistikog vijea moe biti opozvan ako ne obavlja svoje dunosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine i Turistikog vijea.
Na mjesto lana Turistikog vijea kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, Skupština bira novog lana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
lanak 31.
Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turistikog vijea.
U sluaju odsutnosti, odnosno sprijeenosti Predsjednika, sjednici Turistikog vijea predsjedava
zamjenik predsjednika kojeg odredi Predsjednik Turistike zajednice i koji za svoj rada odgovara Predsjedniku Turistike zajednice.
lanak 32.
Turistiko vijee odluuje veinom glasova prisutnih lanova.
lanak 33.
Turistiko vijee odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
Turistiko vijee moe odluiti da se o odreenom pitanju odluuje tajnim glasovanjem.
Nain sazivanja i voenja sjednice Turistikog vijea i druga pitanja vezana za odravanje sjednice Turistikog vijea ureuju se poslovnikom o radu Vijea.
3. Nadzorni odbor
lanak 34.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice. Nadzorni odbor ima tri ( 3 )lana, a ine ga:
- Dva (2) lana koje bira skupština Zajednice iz redova lanova Zajednice
- jedan lan kojeg delegira Turistiko vijee turistike zajednice upanije splitsko dalmatinske.
Nadzorni odbor iz redova svojih lanova bira predsjednika i njegovog zamjenika. lan nadzornog odbora ne moe biti lan drugih tijela iste turistike zajednice.
Stranica 9 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
lanak 35.
3. izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
O obavljenom nadzoru nadzorni odbor Zajednice dva (2) puta godišnje podnosi pisano izvješe Turistikom vijeu i Skupštini Turistike zajednice, te Turistikom vijeu turistike zajednice upanije splitsko- dalmatinske. U pisanom izvješu potrebno je posebno navesti: djeluje li Turistika zajednica u skladu sa zakonima i aktima turistike zajednice te odlukama Skupštine i Turistikog vijea, jesu li godišnja i druga financijska izvješa sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turistike zajednice i pokazuju li ispravno stanje, ocjenu o poslovanju i voenju poslova, da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogunosti poboljšanja njihove provedbe.
lanak 36.
Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu. Sjednicu nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u sluaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor moe pravovaljano odluivati ako sjednici prisustvuje veina lanova odbora.
lanak 37.
Mandat lanova nadzornog odbora traje etiri (4) godine.
lanu nadzornog odbora moe prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
- opoziva od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno delegiralo,
- osobni zahtjev.
lan nadzornog odbora moe biti opozvan ako svoju dunost u nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto lana nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog lanka nadleno tijelo bira novog lana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
4. Predsjednik Zajednice
Stranica 10 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
lanak 39.
Predsjednik Zajednice:
- predstavlja Zajednicu,
- saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
- saziva i predsjeda Turistikom vijeu,
- organizira, koordinira i usklauje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
- brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaa Zajednice,
- pokree i brine se o suradnji Zajednice s drugim turistikim zajednicama i drugim tijelima sa zajednikim interesom,
- brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turistikog vijea,
- potpisuje odluke i druge akte koje donosi skupština Zajednice i Turistikog vijee,
- zastupa Turistiku zajednicu do izbora direktora Ureda,
- obavlja i druge poslove utvrene aktima Skupštine Zajednice i Turistikog vijea.
lanak 40.
5.Radna tijela Zajednice
Skupština Zajednice i Turistiko vijee mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radno skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja odreenog pitanja, davanja mišljnja i prijedloga o znaajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.
Skupština i Turistiko vijee odlukom o osnivanju tijela is stavka 1. ovog lanka utvruju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad tog tijela.
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Zajednicu predstavlja Predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turistikog ureda.
Direktor Turistikog ureda moe dati pismenu punomo drugoj osobi za zastupanje Zajednice.
Ako se opa punomo daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoi potrebna je suglasnost Turistikog vijea.
Punomo iz stavka 2. ovog lanka daje se sukladno odredbama zakona kojim se ureuju obvezni odnosi.
TURISTIKI URED
lanak 43.
Sjedište Ureda je u sjedištu Zajednice.
Stranica 11 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
lanak 44.
potrebama i zhatjevima lanova Zajednice i mogunosti za struno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadae Zajednice.
lanak 45.
- provodi zadatke utvrene programom rada Zajednice,
- obavlja strune i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
- obavlja strune i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
- obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i ope poslove, vodi evidencije i statistike podatke utvrene propisima i aktima Zajednice,
- izrauje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice,
- daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim struna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
- obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice
lanak 46.
Na pravni status zaposlenih u Uredu, uvjete za stupanje za rad i ostala pitanja u svezi s njihovim radom odgovarajue se primjenjuju opi propisi o radu.
Radnici zaposleni u Uredu moraju ispunjavati posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.
lanak 47.
Direktora Ureda na temelju javnog natjeaja imenuje Turistiko vijee. Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje propisuje Ministar turizma.
lanak 48.
Ako se na raspisani natjeaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natjeaj e se ponoviti. Do imenovanja direktora Ureda turistiku zajednicu zastupa Predsjednik.
lanak 49.
Direktora Ureda, u sluaju odsutnosti ili sprijeenosti, zamjenjuje osoba koju odredi Turistiko vijee.
Osoba koja zamjenjuje direktora Ureda ima prava i dunosti direktora.
lanak 50.
Direktor Ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Ureda i u granicama utvrenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turistikom vijeu i Predsjedniku Zajednice.
Direktor ne moe biti lan Turistikog vijea.
Stranica 12 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Direktor Ureda:
- provodi odluke tTuristikog vijea,
- organizira izvršavanje zadae Zajednice,
- zastupa zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za raun Zajednice,
- zastupa zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
- odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Zajednici,
- usklauje materijalne i druge uvjete rada Ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zakljucima i programom rada Zajednice i njezinih tijela,
- odluuje o zapošljavanju radnika u Uredu i rasporeivanju radnika na odreena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Ureda
- upozorava radnike Ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
- odluuje o slubenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u slubene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
- predlae ustrojstvo i sistematizaciju Ureda,
- odluuje o povjeri pojedinih strunih poslova treim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
- potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
- priprema, zajedno s Predsjednikom Zajednice, sjednice Turistikog vijea i Skupštine Zajednice,
- najmanje jednom godišnje podnosi Turistikom vijeu izvješe o svom radu i o radu Ureda, te predlae mjere za unapreenje organizacije rada Ureda,
- obavlja i druge poslove utvrene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
lanak 51.
1. na osobni zahtjev,
2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dunosti Zajednice nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo oteano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoraenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovnog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama.
5. ako ne podnese Turistikom vijeu izvješe o svom radu i radu Ureda
6. ako Turistiko vijee ne prihvati izvješe o radu direktora i Ureda
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora Ureda u sluaju iz stavka 1. to.2.,3.,4.,5. i 6. ovog lanka moraju podnijeti Predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor. Prije donošenja odluke o razriješenju direktora Ureda se mora dati mogunost izjašnjenja o razlozima za razrješenje.
Stranica 13 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Odluku o razrješenju direktora Ureda ureda donosi Turistiko vijee glasovanjem. U sluaju razrješenja direktora Ureda Turistiko vijee e raspisati natjeaj za direktora, a do izbora direktora Turistiku zajednicu e zastupati Predsjednik Zajednice.
VI. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUNOSTI U
ZAJEDNICI
lanak 52.
Svaki lan tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dunosti. Svaki lan tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo. Direktor Ureda odgovoran je za zakonito, savjesno i struno obavljanje dunosti i zadataka koji su mu utvreni Zakonom, Statutom i aktima tijela koje ga je imenovalo.
GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
lanak 53.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj raun.
Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
lanak 54.
Za svaku poslovnu godinu Zajednice utvruje program rada i financijski plan.
lanak 55.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice za slijedeu godinu utvruje Turistiko vijee i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31. listopada tekue godine. Skupština Zajednice duna je do kraja tekue godine donijeti program rada i financijski plan za slijedeu godinu.
Godišnji program rada i financijski plan Zajednica dostavlja turistikoj zajednici upanije splitsko- dalmatinske.
lanak 56.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Zajednice sadre pojedinano utvrene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Zajednice Turistiko vijee obavezno dostavlja na razmatranje lanovima skupštine Zajednice osam (8) dana prije odravanja sjednice na kojoj se isti donose.
lanak 57.
Tijekom godine Zajednica moe mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan. Ako tijekom godine doe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu veem od 5%, Turistika zajednica je duna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana. Izmjene iz st.2. ovog lanka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
lanak 58.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turistiko vijee. Naredbodavac za izvršenje programa rada i financijskog plana je direktor Ureda.
lanak 59.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješa za prethodnu godinu Turistiko vijee podnosi skupštini Zajednice do kraja veljae tekue godine. Prijedlog godišnjeg financijskog izvješa mora se staviti na uvid lanovima Skupštine Zajednice osam
Stranica 14 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
(8) dana prije razmatranja na skupštini Zajednice. Turistiko vijee prijedlog godišnjeg financijskog izvješa za prethodnu godinu u roku iz stavka 2. ovog lanka podnosi i Nadzornom odboru. Skupština Zajednice duna je svake godine do kraja oujka tekue godine donijeti godišnje financijsko izvješe za prethodnu godinu. Godišnje financijsko izvješe Zajednica dostavlja Turistikoj zajednici upanije splitsko- dalmatinske.
lanak 60.
Godišnje financijsko izvješe obvezno sadrava podatke o izvršenju programom rada pojedinano utvrenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje Ureda i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloenjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te procjenu uinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.
lanak 61.
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,
2. lanarine, u skladu s posebnim Zakonom,
3. prorauna grada, 4. prihodi od gospodarske djelatnosti
utvrene odrebom lanka 9. stavak 1 Statuta Zajednice,
5. dragovoljni prilozi i darovi 6. imovina u vlasništvu Zajednice.
Pored izvora iz st. 1. ovog lanka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi lanovi i zainteresirane pravne i fizike osobe.
Na temelju posebne odluke Turistikog vijea Zajednica se moe financijski zaduivati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduenja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predvienih prihoda.
lanak 62.
Domae i strane pravne i fizike osobe plaaju lanarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.
lanak 63.
U financijskom planu Zajednice moe se izdvojiti dio prihoda kao nerasporeena sredstva (tekua rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviene i nedovoljno predviene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Zajednice.
Sredstvima tekue rezerve raspolae Turistiko vijee, a na prijedlog direktora Ureda.
lanak 64.
lanak 65.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi se u svrhu promicanja i unapreenja turistikog podruja Zajednice.
lanak 66.
Turistiko vijee Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošu urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Stranica 15 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
X JAVNOST RADA ZAJEDNICE
lanak 67.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za lanove Zajednice, objavom na oglasnoj ploi Zajednice odnosno putem sredstava javnog priopavanja ili na drugi prikladni nain.
lanak 68.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadraju pristupano informiranje javnosti o radu Zajednice.
XI POSLOVNA TAJNA
lanak 69.
Poslovnu tajnu Zajednice ine isprave i podaci ije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.
Predsjednik Zajednice odreuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.
Poslovnu tajnu duni su uvati svi lanovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji nain saznaju za isparvu ili podatak koji je utvren kao poslovna tajna.
Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je tea povreda radne dunosti.
XII ZAŠTITA PRIRODE I OVJEKOVA OKOLIŠA
lanak 70.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadau na nain koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete
ovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
Posebnu brigu Zajednice vodi o zaštiti i uvanju kulturnih dobara.
XIV STATUT I DRUGI OPI AKTI
lanak 71.
Zajednica ima Statut i druge ope akte (pravilnici, odluke, poslovnici).
Opi akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s Zakonom i drugim propisima.
U sluaju nesuglasnosti opih akata sa Statutom primjenjivati e se odgovarajue odredbe Statuta. Ocjenu suglasnosti opih akata sa Statutom daje skupština Zajednice.
Kada utvrdi da opi akt nije u suglasnosti sa Statutom, skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.
lanak 72.
Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, skupština Zajednice dvotreinskom veinom svih predstavnika u skupštini Zajednice.
Poslovnik o radu skupštine donosi skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici obinom veinom glasova.
Ostale ope akte donosi Turistiko vijee Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a ope akte Ureda na prijedlog direktora Ureda.
lanak 73.
Opi akti Ureda su: - o ustrojstvu, - o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta,
Stranica 16 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
- o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih,
- o obraunu i isplati plaa, naknadi plaa i ostalim materijalnim pravima radnika,
- drugi akti utvreni Statutom ili odlukom Turistikog vijea.
lanak 74.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na nain odreen za donošenje Statuta.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta dostavlja se lanovima skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turistikom vijeu Zajednice u roku od osam (8) dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turistiko vijee utvruje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministarstva upuuje ga skupštini Zajednice na usvajanje.
lanak 75.
Statut Zajednice objavljuje se u Slubenom glasilu Grada Trogira. Opi akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploi Zajednice, a opi akti Ureda na oglasnoj ploi Ureda.
Opi akti Zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.
XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 76.
Zajednica je duna uskladiti svoj ustroj i druge ope akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana stupanja na snagu Statuta. Do usklaenja opih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojei opi akti.
lanak 77.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vaiti Statut Turistike zajednice Grada Trogira upisane u upisnik Turistikih zajednica Ministarstva turizma, list broj 82, stranica A, upisni broj 62 ( klasa: 334- 03/94-0002) od 15. studenoga 1994 godine.
lanak 78. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenom glasilu Grada Trogira.
Trogir, 28. svibnja 2010.g. Predsjednik Skupštine Turistike zajednice Grada Trogira Damir Rilje v.r.
Na temelju lanka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ( NN br.110/07 i br. 125/08 ) i lanka 36. Statuta Grada Trogira ( „Slubeni glasnik Grada Trogira“ br. 06/09.) Gradonaelnik donosi:
Z A K LJ U A K
1. Ispravlja se Plan nabave roba, radova i usluga za 2010. godinu KLASA: 023-01/09- 01/32, URBROJ: 2184/01-01- 10-5 od 12. sijenja 2010.godine.
2. Ispravljen sada glasi kako je navedeno u tablinom prikazu koji je priloen ovom zakljuku i ini njegov sastavni dio.
KLASA: 023-01/09-01/32 URBROJ: 2184/01-01/01-10-6 Trogir, 31. svibanj 2010. g. GRADONAELNIK: Damir Rilje v.r.
Stranica 17 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Tablini prikaz Plana nabave
R.B. Pozicija Plana
podruju Grada Trogira
325.203,00 400.000,00 I-XII/2010
Plano 731.707,00 900.000,00 I-XII/2010
406.504,00 500.000,00 I-XII/2010
R0182;R0183 Opskrba elektrinom energijom za potrebe
Grada Trogira 772.358,00 950.000,00 I-XII/2010
7. R0228;R0229; R0230
gradskoj jezgri
1.056.910,00 1.300.000,00 I-XII/2010
u M.O.
1.219.512,00 1.500.000,00 I-XII/2010
569.105,00 700.000,00 I-XII/2010
R.B. Pozicija Plana
1. R0008 Uredski materijal 121.951,00 150.000,00 I-XII/2010 2. R0012 Usluge telefona I
interneta 113.821,00 140.000,00 I-XII/2010
3. R0012 Poštanske usluge 105.691,00 130.000,00 I-XII/2010 4. R0012 Usluge mobilne
telefonije 105.691,00 130.000,00 I-XII/2010
5. R0017 Raunalne usluge 203.252,00 250.000,00 I-XII/2010 6. R0014 Usluge uvanja
imovine i osoba 121.951,00 150.000,00 I-XII/2010
7. R0146 Subvencije poljoprivrednicima za
121.951,00 150.000,00 I-XII/2010
Stranica 18 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
nabavu sadnica 8. R0192 Projektna dok. za
ulice u Arbaniji 97.560,00 120.000,00 I-XII/2010
9. R0193 Projektna dok. za rekons.ceste
Duhanka-.most- ACY
162.601,00 200.000,00 I-XII/2010
121.951,00 150.000,00 I-XII/2010
406.504,00 500.000,00 I-XII/2010
487.804,00 600.000,00 I-XII/2010
izgradnju ulice A.Starevia
65.040,00 80.000,00 I-XII/2010
97.560,00 120.000,00 I-XII/2010
65.040,00 80.000,00 I-XII/2010
18. R0201 Izgradnja ul.Put Kap. 243.902,00 300.000,00 I-XII/2010 19. R0202 Izrada projektne dok.
– Put Dragulina 65.040,00 80.000,00 I-XII/2010
20. R0203 Izgradnja ulice Put Dragulina
243.902,00 300.000,00 I-XII/2010
162.601,00 200.000,00 I-XII/2010
243.902,00 300.000,00 I-XII/2010
dvorana
162.601,00 200.000,00 I-XII/2010
243.902,00 300.000,00 I-XII/2010
56.910,00 70.000,00 I-XII/2010
243.902,00 300.000,00 I-XII/2010
rasvjete
121.951,00 150.000,00 I-XII/2010
30. R0009;R0036; R0182;R0183
284.552,00 350.000,00 I-XII/2010
Stranica 19 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Ova ispravka Plana nabave stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u Slubenom glasniku Grada Trogira. KLASA: 023-01/09-01/32 URBROJ: 2184/01-01/01-10-7 Trogir, 31. svibnja 2010.g. GRADONAELNIK Damir Rilje v.r. Na temelju Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira KLASA: 011- 01/10-01/07, URBROJ: 2184/01- 01/01-10-1 od 03. svibnja 2010. g., i lanka 36. Statut Grada Trogira (Slubeni glasnik Grada Trogira br. 06/09) i lanka 46. stavak 1. Zakona o radu (N.N. br. 149/09) Gradonaelnik Grada Trogira donosi
ODLUKU O RADNOM VREMENU KOMUNALNIH I PROMETNI REDARA GRADA TROGIRA
lanak 1. Ovom odlukom odreuje se dnevni i tjedni raspored radnog vremena za komunalne i prometne redare ( u daljnjem tekstu: redare).
lanak 2. Tjedno radno vrijeme u pravilu rasporeeno je u 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka od 07 do 15 sati u trajanju od 40 sati tjedno. Proelnik nadlenog odjela moe u sluaju potrebe za svakodnevnim radnim utvrditi i drugaiji dnevni i tjedni raspored radnog vremena, te uvesti rad u smjenama (smjenski rad) pisanom Odlukom.
lanak 3. Smjenski rad redara obavlja se naizmjenino tjedno ili mjeseno tijekom prijepodnevnog dijela dana (prva smjena) ili poslijepodnevnog dijela dana (druga smjena).
lanak 4. Rad u prvoj smjeni traje od 07 do 15 sati, a druga smjena od 14 do 22 sata.
lanak 5. U sluaju više sile, izvanrednog poveanja opsega posla i u drugim slinim sluajevima prijeke potrebe, komunalni redari na zahtjev Proelnika nadlenog odjela moraju raditi due od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad), ali najviše do osam sati tjedno. Prekovremenim radom kad je rad redara organiziran u radnom tjednu od ponedjeljka do petka smatra se svaki sat rada dui od osam sati dnevno i svaka subota i nedjelja.
lanak 6. U sluaju potrebe redari mogu raditi i u dane tjednog odmora (subotom i nedjeljom) s time da im je Proelnik nadlenog odjela, duan osigurati tjedni odmor od najmanje 24 sata kroz radni tjedan. Nadalje, u sluaju potrebe pasivnog deurstvo (pripravnosti za rad) Proelnik nadlenog odjela donijet e pisanu Odluku i odrediti tjedni raspored pasivnog deurstva koja e Odluka biti objavljena na web-stranici, te na oglasnim ploama Grada Trogira.
lanak 7. Proelnik je duan obavijestiti redare o rasporedu ili promjeni rasporeda radnog vremena tjedan dana unaprijed, osim u sluaju hitnog prekovremenog rada.
lanak 8. Redari prava iz radnog odnosa ostvaruju u skladu s vaeim Pravilnikom o radu gradske uprave Grada Trogira KLASA: 011-01/10- 01/07, URBROJ: 2184/01-01/01-10-1 od 03. svibnja 2010.g.
lanak 9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 04. svibnja 2010. g. KLASA:011-01/10-01/08 URBROJ:2184/01-01/01-10-1
TROGIR , 04. svibnja 2010.g. GRADONAELNIK Damir Rilje v.r.
Stranica 20 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Na temelju lanka 48. Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (N.N.33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaenje, 129/05 i 109/07 - 125/08 i 36/09) lanka 3. Zakon o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj)samoupravi(N.N. br.86/08 u nastavku teksta: ZSN), lanka 36. Statut Grada Trogira (Slubeni glasnik Grada Trogira br. 06/09) i lanka 125. stavak 1. i lanka 126. Zakona o radu (N.N. br. 149/09) Gradonaelnik Grada Trogira donosi
DOPUNU PRAVILNIKA O RADU GRADSKE UPRAVE GRADA
TROGIRA
lanak 1.
U Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira („Slubeni glasnik Grada Trogira“ br. 05/10) dopunjava se lanak 52. stavak 1. na nain da se iza toke 7. dodaje toka 8. koja glasi kako slijedi:
- za pasivno deurstvo (pripravnost za rad) 10% satnice redovnog rada u tekuem mjesecu za svaki sat pasivnog deurstva.
lanak 2.
Ovo dopuna Pravilnika stupa na snagu 8 dana od objave, a objavit e se u Slubenom glasniku Grada Trogira i na oglasnim ploama Grada Trogira.
lanak 3.
Stupanjem na snagu ove dopune Pravilnika ona postaje sastavni dio Pravilnika o radu gradske uprave Grada Trogira ( Slubeni glasnik Grada Trogira br. 05/10).
KLASA:011-01/10-01/07 URBROJ:2184-01-01/01-10-2 U Trogiru, 13. srpnja 2010.g. GRADONAELNIK : Damir Rilje, v.r.
Na temelju lanka 9. i 10. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08.), Gradonaelnik Grada Trogira utvruje
ISPRAVKU
I.
U Planu prijama u slubu za 2010. g. Grada Trogira KLASA:112-01/09- 01/269, URBROJ: 2184/01-01-09-1 od 30. prosinca 2009.g. i Izmjeni i dopuni Plana prijama u slubu za 2010.g. Grada Trogira KLASA:112-01/10- 01/80, URBROJ: 2184/01-01-10-2 od 27. sijenja 2010.g. objavljenima u (Slubenim glasnicima Grada Trogira broj: 01/10 i 03/10) u lanak III. utvrena je pogreška u pisanju, te se ispravlja na nain da sada glasi kako slijedi:
„ U Grad Trogir za 2010. godinu planira se prijam:
- na odreeno vrijeme 12 ( dvanaest mjeseci ) za obavljanje vjebenike prakse:
• 3 (tri) vjebenika - visoke strune spreme,
• 2 (dva) vjebenik - više strune spreme,
• 7 ( sedam ) vjebenik - srednje strune spreme,
- na neodreeno vrijeme:
II.
Ispravka Plana prijama stupa na snagu danom donošenja i sastavni je
Stranica 21 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
dio Plana prijama u slubu za 2010. g. od 30. prosinca 2009. i Izmjena i dopuna Plana prijama u slubu za 2010.g. Grada Trogira od 27. sijenja 2010.g., a objavit e se u »Slubenom glasniku Grada Trogira”.
KLASA: 112-01/10-01/ 80 URBROJ: 2184/01-01/01-10-2 U Trogiru, 13. srpnja 2010.g. GRADONAELNIK : Damir Rilje, v.r.
Na temelju lanka 36. Statuta grada Trogira ( «Slubeni glasnik grada Trogira « br. 06/09 ) Gradonaelnik Grada Trogira donio je
ZAKLJUAK
I Gradonaelnik Grada Trogira prihvaa prijedlog Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo grada Trogira da visina naknade za obavljanje poslova prisilnog uklanjanja protupravno postavljenih predmeta ( pokretnih naprava ) sa javno prometne površine bude slijedea:
1. Štekat - stol sa etiri stolice komplet 400,00 kn 2. Štekat – stol sa dvije klupe komplet 400,00 kn 3. Betonska cvijetna vaza (dizanje paukom) kom. 500,00 kn 4. Cvijetna vaza ( ardinjera ) kom. 250,00 kn 5. Podna reklama sa elektoinstalacijom kom. 300,00 kn 6. Podna reklama kom. 200,00 kn 7. Zidna reklama sa elektroinstalacijom kom. 500,00 kn 8. Zidna reklama kom. 300,00 kn 9. Reklamni ormari kom. 300,00 kn 10. Transparent reklama kom. 300,00 kn 11. Suncobran kom. 300,00 kn 12. Postolje za suncobran kom. 100,00 kn 13. Konstrukcija za samostojeu podnu tendu kom. 1.500,00 kn 14. Konstrukcija za zidnu tendu kom. 500,00 kn 15. Štand-pokretna naprava do 1 m² 500,00 kn 16. Štand-pokretna naprava do 2 m² 800,00 kn 17. Štand-pokretna naprava do 3 m² 1.000,00 kn 18. Štand-pokretna naprava preko 3 m² 1.500,00 kn 19. amac ( upotreba pauka ) kom. 600,00 kn 20. Zvuna kutija kom. 500,00 kn 21. Uklanjanje plakata m² 500,00 kn 22. Prikolica kom. 500,00 kn 23. Auto-olupina kom. 500,00 kn 24. Skela ( fe+drvena gazišta+spojnice)metar jedne etae 100,00 kn 25. Graevinska runa i druga kolica kom. 100,00 kn 26. Graevinski materijal m³ 300,00 kn 27. Otpadni graevinski materijal m² 300,00 kn 28. Klima ureaj – vanjska jedinica kom. 2.500,00 kn 29. Ostalim nenabrojanim premetima odreen je paušalni iznos od 1.000,00 kn
Stranica 22 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Za radove koji nisu obuhvaeni stavkama od 1-29. cijena neto sata rada radnika iznosi 150,00 kn/h
Gradonaelnik Grada Trogira prihvaa prijedlog Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo da se uklonjeni pokretni predmeti koji zahtjevaju specijalnog vozila –pauk, skladište u okviru dvorišta tvrtke Trogir-Holdinga d.o.o. u Planom , a ostali uklonjeni predmeti u prostor koji se nalazi iza Opinskog suda u Trogiru. Uklanjanje e vršiti djelatnici tvrtke Trogir-Holdinga d.o.o., osim uklanjanje klimatizera i slinih naprava koja se mogu ukloniti samo putem ovlaštenih osoba.
Ovlašuje se Upravni odjel za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo na postupanje sukladno ovom zakljuku.
II Ovaj zakljuak objavit e se u «Slubenom glasniku Grada Trogira».
KLASA: 363-01/10-01/149 URBROJ: 2184/01-05/21-10-1 Trogir; 23.03.20 10. g. GRADONAELNIK : Damir Rilje, v.r.
Na temelju lanka 36. Statuta Grada Trogira (“Slubeni glasnik Grada Trogira” 06/09) Gradonaelnik Grada Trogira dana 28. 06. 2010. donio je slijedeu
O D L U K U
1.Trgovakom društvu “TROGIR HOLDING” d.o.o., Trogir, Put Mulina 2. iji osniva i vlasnik je Grad Trogir, a koje je osnovano prvenstveno poradi obavljanja komunalnih djelatnosti, dodjeljuje se na upravljanje, korištenje i odravanje trnica i ribarnica koje se nalaze u Trogiru, predio Travarica, a sve sukladno skici koja je prilog ovoj Odluci i ini njezin sastavni dio.
2.TROGIR HOLDING d.o.o. Trogir dodjeljenu trnicu i ribarnicu koristit e za obavljanje svoje registrirane
djelatnosti, a u skladu sa vaeim propisima te vaem Trnim redom. Obavljanje registrirane djelatnosti trnice na malo (trnica i ribarnica ) podrazumjeva upravljanje, odravanje, išenje i kontrolu prostora i zgrada izgraenih na zemljištu koje je u vlasništvu Grada Trogira, a u kojima se u skladu s trnim redom pruaju usluge obavljanja prometa ivenim namirnicama i drugim proizvodima. 3.TROGIR HOLDING d.o.o. snosit e sve troškove tekueg odravanja objekata i površina koje su mu date na upravljanje i korištenje.
4.Trnica i ribarnica daju se na upravljanje, korištenje i odravanje TROGIR HOLDING-u d.o.o. u stanju u kojem su zateene.
5.Planom rasporeda kojega na prijedlog TROGIR HOLDING-a donosi Gradonaelnik utvrdit e se raspored, namjena , djelatnost, broj štandova, naprava,lokacije kontejnera i kioska , kao i granice trnice i ribarnice.
6.Ova odluka stupa na snagu objavom u slubenom glasniku, a primjenjuje se od 01. 01. 2010.g.
KLASA: 406/10-01/15 URBOJ: 2184/01-01/01-10-1 Trogir; 28.06.2010. g. GRADONAELNIK : Damir Rilje, v.r.
Stranica 23 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
Nakon izvršenja usporeivanja sa izvornim tekstom utvrena je greška, te privremeni Proelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo donosi
ISPRAVKU
lanak 1.
U Oduci o Izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu KLASA:021- 05/10-01/7 URBROJ:2184/01-03/01-10-6 od 26. svibnja 2010. g.koju je donijelo Gradsko vijee na 7. sjednici, a ista je objavljena u „Slubenom glasniku Grada Trogira“ br. 5/10 u lanku 1. utvrena je pogreška u tablici kojom se utvruju jedinine vrijednosti komunalnog doprinosa po m 3 graevine u zoni II za objekte pod rednim brojem 1. ispravlja se iznos sa 42,00 na 40,00 i u zoni II pod rednim bojem 3. ispravlja se iznos sa 20,30 na 20,00 pa se stoga ispravlja na nain da sada tablica glasi kako slijedi:
Vrsta objekta i Postotak I zona II zona III zona ureaja komunalne infrastrukture
1. Izgradnja javnih 40% 55,20 40,00 28,00 površina
2.Za izgradnju nerazvrstanih 30% 41,40 30,00 21,00 cesta
3.Za izgradnju i ureenje 20% 27,60 20,00 14,00 javne rasvjete 4. Za izgradnju groblja 10% 13,80 10,00 7,00 i krematorija
UKUPNO: 100% 138,00 kn/m3 100,0 kn/m3 70,00 kn/
Stranica 24 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
lanak 2. Ostale odredbe navedene Odluke ostaju nepromjenjene i ova ispravka sastavni je dio iste, a objavit e se u Slubenom glasniku Grada Trogira“
KLASA:021-05/10-01/7 URBROJ:2184/01-03/01-10-5 U Trogiru, 26. svibnja 2010. g. PRIVREMENI PROELNI: Ante Bili, dipl. ing.
Stranica 25 Broj 6 SLUBENI GLASNIK GRADA TROGIRA srpanj 2010.
SADRAJ
1. Izmjene i dopune Statuta Turistike zajednice Grada Trogira……………………1
GRAD TROGIR GRADONAELNIK
2. Zakljuak ispravke Plan nabave roba Grada Trogira za 2010. g………………...16 3. Odluka o radnom vremenu komunalnih redara Grada Trogira ……………….....19 4. Dopuna Pravilnik o radu gradske uprave Grada Trogira………………………....20 5. Ispravka Plana prijama u slubu za 2010. g. ……………………………………...20 6. Zakljuak o visini naknade za obavljanje poslova prisilnog uklanjanja
protupravno postavljenih predmeta ( pokretnih naprava ) sa javno prometne površine…………………………………………………………………………….......21
7. Odluka o dodjeli na upravljanje i korištenje trnice i ribarnice „Trogir Holding d.o.o.“………………………..………………………………………………………….22
GRAD TROGIR PROELNIK U.O. ZA GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNLANO GOSPODARSTVO
8. Ispravka odluke o komunalnom doprinosu……………………………………………23
IZDAVA: Gradsko vijee Grada Trogira: Ured Gradonaelnika, Slubeni glasnik Grada Trogira, 21220 Trogir, Trg Ivana Pavla II br. 1, tel. 800-405; fax: 800-408
TISAK : GRADSKO VIJEE GRADA TROGIRA – Glasnik izlazi po potrebi
SLUBENI GLASNIK
S T A T U T-a
Turistike zajednice Grada Trogira
I OPE ODREDBE
Dragovoljni lan Zajednice moe biti iskljuen iz Zajednice ako se ne pridrava odredbi statuta, odluka i drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
IV TIJELA ZAJEDNICE
PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE
Ustrojstvo Ureda treba odgovarati potrebama i zhatjevima lanova Zajednice i mogunosti za struno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadae Zajednice.
XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
KLASA: 363-01/10-01/149