Click here to load reader

GLASNIK GRADA KOPRIVNICE...GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010. Stranica 1 GLASNIK GRADA KOPRIVNICE Sadraj AKTI GRADSKOG VIJEÆA 1264. Odluka o sklapanju Sporazuma

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK GRADA KOPRIVNICE...GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010. Stranica 1...

 • GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 1

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE

  Sadr�aj

  AKTI GRADSKOG VIJEÆA

  1264. Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji i uspostavi prijateljskih odnosa izmeðu Grada Koprivnice (Republika Hrvatska) i Obèine Dom�ale (Republika Slovenija) ..................................... 2

  1265. Sporazum o suradnji i prijateljstvu ........................................................................................................................... 21266. Sporazum o sodelovanju in prijateljstvu .................................................................................................................. 31267. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu ........................................................................................... 51268. Zakljuèak o prihvaæanju Financijskog izvješæa Djeèjeg vrtiæa «Tratinèica» Koprivnica za 2009. godinu ............... 51269. Zakljuèak o prihvaæanju Financijskog izvješæa Djeèjeg vrtiæa «Smiješak» Koprivnica za 2009. godinu ................. 61270. Zakljuèak o prihvaæanju Financijskog izvješæa Djeèjeg vrtiæa Svetog Josipa

  - Podru�nica Koprivnica za 2009. godinu ................................................................................................................ 61271. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za 2009. godinu ............. 61272. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2009. godinu ...................... 71273. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Gradskog društva Crvenog kri�a Koprivnica za 2009. godinu ................ 71274. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Turistièke zajednice Grada Koprivnice za 2009. godinu ........................ 71275. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Zajednice tehnièke kulture Grada Koprivnice za 2009. godinu ............... 81276. Zakljuèak o prihvaæanju Izvješæa o radu Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice za 2009. godinu .............. 81277. Godišnji izvještaj o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za 2009. godinu .......................................................... 91278. Zakljuèak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proraèunske zalihe

  Proraèuna Grada Koprivnice za razdoblje 01. 10.- 31. 10. 2009. ......................................................................... 721279. Izvješæe o korištenju sredstava za nepredviðene rashode do visine

  proraèunske zalihe u razdoblju od 01.10.-31.10.2009. godine .............................................................................. 721280. Zakljuèak o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proraèunske zalihe

  Proraèuna Grada Koprivnice za razdoblje 01. 12.- 31. 12. 2009. ......................................................................... 731281. Izvješæe o korištenju sredstava za nepredviðene rashode do visine

  proraèunske zalihe u razdoblju od 01.12.-31.12.2009. godine .............................................................................. 731282. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu ..................................................................................... 741283. Odluka o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na podruèju Grada Koprivnice ......................................... 751284. Odluka o podruèjima i granicama mjesnih odbora na podruèju Grada Koprivnice ................................................. 751285. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora

  u mjesnim odborima na podruèju Grada Koprivnice .............................................................................................. 811286. Odluka o dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice .................................................................... 83

  AKTI GRADONAÈELNIKA

  63. Odluka o provoðenju mjera zaštite od po�ara ........................................................................................................... 8464. Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 805/2 i druge u k.o. Koprivnica, u javno dobro ........................................... 8465. Odluka o imenovanju Povjerenstva i davanju obavijesti o namjeri davanja

  koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz pokojnika ........................................................................... 8566. Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 2702/2 i druge u k.o. Koprivnica, u javno dobro ......................................... 8567. Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 722/3 i drugih u k.o. Koprivnica, u javno dobro .......................................... 8668. Zakljuèak o prijenosu vlasništva k.è.br. 1257/25 i druge u k.o. Koprivnica, u javno dobro ........................................ 86

  AKTI ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

  11. Odluka o gradskim porezima (proèišæeni tekst) ......................................................................................................... 88

  OSTALI AKTI

  1. Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana ureðenja «Zona centralnih funkcija» u Koprivnici .................................. 912. Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana ureðenja «Cvjetna» u Koprivnici ............................................................ 91

 • 11226644..

  Na temelju èlanka 15. Zakona o lokalnoj ipodruènoj (regionalnoj) samoupravi («Narodnenovine» broj 33/01., 60/01. - vjerodostojnotumaèenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.)èlanka 11. i èlanka 40. Statuta Grada Koprivnice(«Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/09.) Gradskovijeæe Grada Koprivnice na 9. sjednici odr�anoj23.3.2010. godine, donijelo je

  O D L U K Uo sklapanju Sporazuma o suradnji i

  uspostavi prijateljskih odnosa izmeðu Grada Koprivnice

  (Republika Hrvatska) i Obèine Dom�ale (Republika Slovenija)

  I.

  Ovom Odlukom o sklapanju Sporazuma osuradnji i uspostavi prijateljskih odnosa izmeðuGrada Koprivnice (Republika Hrvatska) i ObèineDom�ale (Republika Slovenija), (u daljnjemtekstu:Odluka), prihvaæa se uspostavljanjemeðusobne suradnje izmeðu Grada Koprivnice iObèine Dom�ale i sklapanje Sporazuma osuradnji i uspostavi prijateljskih odnosa izmeðuGrada Koprivnice i Obèine Dom�ale (u daljnjemtekstu: Sporazum).

  II.

  Ciljevi i oblici suradnje utvrðeni su u tekstuSporazuma sastavljenom na hrvatskom islovenskom jeziku, a koji je sastavni dio oveOdluke.

  III.

  Ovlašæuje se gradonaèelnik GradaKoprivnice za potpis Sporazuma iz toèke II. oveOdluke nakon ispunjenja uvjeta iz èlanka 16.Zakona o lokalnoj i podruènoj (regionalnoj)samoupravi.

  IV.

  Ova Odluka i tekst Sporazuma na hrvatskomi slovenskom jeziku objavit æe se u «Glasniku

  Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 910-01/10-01/02URBROJ: 2137/01-01-10-3Koprivnica, 23.3.2010.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11226655..

  GRAD KOPRIVNICA (REPUBLIKAHRVATSKA) Zrinski trg I/1, kojeg zastupagradonaèelnik Zvonimir Mršiæ s jedne strane

  i

  OBÈINA DOM�ALE (REPUBLIKASLOVENIJA) Ljubljanska 69, koju zastupa �upanToni Dragar s druge strane

  zakljuèili su slijedeæi

  SPORAZUM O SURADNJI I PRIJATELJSTVU

  I.

  U cilju ostvarivanja i razvijanja meðusobnihodnosa i suradnje na gospodarskom, kulturnom,obrazovnom i drugim podruèjima �ivota i rada terazvijanja prijateljskih odnosa, Grad Koprivnica iObèina Dom�ale potpisuju ovaj Sporazum osuradnji i prijateljstvu (u daljnjem tekstu:Sporazum).

  II.

  Ovim Sporazumom utvrðuje se sadr�aj ioblici suradnje izmeðu Grada Koprivnice i ObèineDom�ale s nastojanjem da æe suradnja pridonijetirazvijanju europskih naèela otvorenosti,razumijevanja i tolerancije i omoguæiti cjelovitokorištenje potencijala ovih zajednica na dobrobitnjihovih stanovnika.

  III.

  Grad Koprivnica i Obèina Dom�ale ovimèinom obvezuju se da æe poštivati suradnju svojih

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 2

  AKTI GRADSKOG VIJEÆA

 • dr�ava te u tome biti dobar primjer, promicati vezeizmeðu lokalnih vlasti, javnih ustanova, udrugagraðana i stanovnika u ostvarivanju zajednièkihciljeva i unapreðenju meðusobnih prijateljskihodnosa.

  IV.

  Ciljevi i sadr�aj meðusobne suradnje odnositæe se posebno na:

  - razvoj gospodarskih veza, povezivanjeposlovnih subjekata, razmjenu steèenih iskustavai znanja te novih tehnologija, susrete obrtnika igospodarstvenika, stvaranje zajednièkihprojekata te zajednièke nastupe na sajmovima itr�ištu utemeljenih na posebnostima svakogsubjekta

  - korištenje pogodnosti koje pru�a Europskaunija izradom zajednièkih projekata na podruèjugospodarstva, odr�ivog razvoja i energetskeuèinkovitosti, kulture, turizma, promicanjaaktivnog europskog graðanstva, jaèanjaeuropskog identiteta

  - i interkulturalnog dijaloga meðu graðanima,- turistièku promid�bu i jaèanje turistièkih

  potencijala kroz zajednièko djelovanje turistièkihzajednica,

  - razmjenu kulturnih, obrazovnih,umjetnièkih vrijednosti i kulturne baštine uzpoštivanje nacionalnih identiteta i tradicije,

  - širenje suradnje izmeðu mladih naraštajaprogramima povezivanja obrazovnih ustanova ucilju unapreðenja odgoja i obrazovanja

  - povezivanje udruga mladih na podruèjimaod zajednièkog interesa

  - organiziranje sportskih susreta izmeðusportskih udruga i klubova razvijajuæi sportski duhi jaèanje zajedništva

  - unapreðenje sustava zaštite od po�arakroz suradnju dobrovoljnih vatrogasnih društavapotpisnika povelje o bratimljenju izmeðu PGDDom�ale i DVD Koprivnica,

  - te ostala podruèja od zajednièkog interesau skladu sa zakonima dr�ava i meðunarodnimugovorima

  VV..

  Potpisnici ovog Sporazuma odr�avati æemeðusobnu suradnju putem svojih izabranihpredstavnika u tijelima upravljanja, nadle�nihodbora za meðugradsku i meðunarodnusuradnju, udru�enja obrtnika, turistièkihzajednica, javnih ustanova, škola, udrugagraðana, gospodarskih subjekata te ostalihinstitucija.

  VI.

  Razrada pojedinih aktivnosti ovisno ospecifiènostima pojedinih podruèja suradnjeutvrditi æe se pojedinaènim programima a sve uskladu sa ovim Sporazumom.

  Programi æe se temeljiti na zajednièkiminteresima i stvarnim moguænostima lokalnihjedinica potpisnica Sporazuma.

  VII.

  Tekst Sporazuma sastavljen je nahrvatskom i slovenskom jeziku, sklapa se naneodreðeno vrijeme s time da svaka strana imapravo otkazati Sporazum ukoliko je nezadovoljnanjegovom provedbom, na naèin da pismeno otome obavijesti drugu stranu.

  VIII.

  Ovaj Sporazum sastavljen je u 4 (èetiri)primjerka po 2 (dva) primjerka za svakogpotpisnika Sporazuma.

  Za Grad Koprivnicu: Za Obèinu Dom�ale:GRADONAÈELNIK �UPANZVONIMIR MRŠIÆ TONI DRAGAR

  11226666..

  GRAD KOPRIVNICA (REPUBLIKAHRVATSKA), Koprivnica, Zrinski trg I/1, ki gazastopa gradonaèelnik Zvonimir Mršiæ z enestrani

  in

  OBÈINA DOM�ALE (REPUBLIKASLOVENIJA) Dom�ale, Ljubljanska 69, ki jozastopa �upan Toni Dragar z druge strani

  sklepata naslednji

  SPORAZUMO SODELOVANJU IN PRIJATELJSTVU

  I.

  Z namenom ustvarjanja in razvijanjamedsebojnih odnosov in sodelovanja nagospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobra�evalnem in drugih podroèjih �ivljenja indela ter razvijanja prijateljskih odnosov, GradKoprivnica in Obèina Dom�ale podpisujeta taSporazum o sodelovanju in prijateljstvu (v

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 3

 • nadaljnjem tekstu: Sporazum).

  II.

  S tem Sporazumom se usklajujeta vsebinain oblike sodelovanja med Gradom Koprivnica inObèino Dom�ale v preprièanju, da bo sodelovanjepripomoglo k razvijanju evropskih naèel odprtosti,razumevanja in tolerance ter omogoèila celovitokorišèenje potencialov obeh skupnosti v dobrobitnjihovih obèanov in obèank.

  III.

  Grad Koprivnica in Obèina Dom�ale se spodpisom Sporazuma obvezujeta, da bostaspoštovali sodelovanje svojih dr�av in da bostapri tem dober primer za krepitev zveze medlokalnimi oblastmi, javnimi zavodi in ustanovami,skupnostmi obèanov in obèank ter prebivalcev vuresnièevanju skupnih ciljev in krepitvimedsebojnih prijateljskih odnosov.

  IV.

  Cilji in vsebine medsebojnega sodelovanjaso usmerjeni predvsem na naslednja podroèja:

  - razvoj gospodarskega sodelovanja,povezovanje poslovnih objektov, izmenjavapridobljenih izkušenj in znanja ter novihtehnologij, sreèevanja obrtnikov ingospodarstvenikov, ustvarjanje skupnih projektovter skupno nastopanje na sejmih in tr�išèih, prièemer se upošteva posebnosti vsakega odsodelujoèih;

  - korišèenje ugodnosti, ki jih zagotavljaEvropska unija pri pripravi skupnih projektov napodroèju gospodarstva, skupnega razvoja inenergetske uèinkovitosti, kulture, turizma,pospeševanje aktivnega evropskegaprebivalstva, krepitev evropske identitete ininterkulturnega dialoga med prebivalstvom;

  - turistièna izmenjava in krepitev turistiènihpotencialov skozi skupno delo turistiènihskupnosti in društev;

  - izmenjavo kulturnih, vzgojno-izobra�evalnih, umetniških vrednosti in kulturnededišèine ob upoštevanju nacionalne identitete intradicije;

  - širjenje sodelovanja med programi,namenjenih mladim v smeri povezovanjavzgojno-izobra�evalnih institucij s ciljem krepitvevzgoje in izobra�evanja;

  - povezovanje skupnosti mladih na vsempodroèjih skupnega interesa;

  - organizacija športnih sreèanj medšportnimi društvi in klubi z namenom razvijatišportni duh in krepitev skupnosti;

  - krepitev preventivnih dejavnosti zašèite

  pred po�ari s sodelovanjem prostovoljnihgasilskih društev, podpisnikov sporazuma opobratenju med PGD Dom�ale in DVDKoprivnica;

  - in ostala podroèja skupnih interesov in natemelju zakonov dr�av in mednarodnihdogovorov.

  V.

  Podpisnika tega Sporazuma bostazagotavljala medsebojno sodelovanje prekosvojih predstavnikov in organov upravljanja,pristojnih organov za medobèinske inmednarodno sodelovanje, skupnostih obrtnikov,turistiènih skupnosti, javnih zavodov in podjetij,skupnosti prebivalcev, gospodarskih subjektov inostalih institucij.

  VI.

  Dogovori o posameznih aktivnostih, odvisnood specifike posameznih projektov in podroèijskupnega sodelovanja, se sklepajo sposameznimi konkretnimi programi - v skladu zvsebino podpisanega Sporazuma.

  Programi bodo temeljili na skupnih interesihin realnih mo�nosti lokalnih skupnosti - podpisnictega Sporazuma.

  VII.

  Tekst Sporazuma je sestavljen v hrvaškemin slovenskem jeziku, sklepa se za neomejenoobdobje, s tem, da ima vsaka stan mo�nostSporazum odpovedati, v kolikor je nezadovoljna znjegovim uresnièevanjem tako, da o tem pisnoobvesti drugo stran.

  VIII.

  Besedilo Sporazuma je napisano v 4 (štirih)izvodih, od katerih po 2 (dva) izvoda prejme vsakod podpisnikov Sporazuma.

  Za Grad Koprivnicu: Za Obèino Dom�ale:GRADONAÈELNIK �UPANZVONIMIR MRŠIÆ TONI DRAGAR

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 4

 • 11226677..

  Na temelju èlanka 31. stavka 7. Zakona okomunalnom gospodarstvu («Narodne novine»broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 59/01.,129/00., 26/03. - proèišæeni tekst, 82/04., 178/04.,38/09. i 79/09.) i èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6. 2010. godine, donijelo je

  O D L U K U o dopunama Odluke o

  komunalnom doprinosu

  Èlanak 1.

  U Odluci o komunalnom doprinosu(«Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/08. i 3/09.) uèlanku 7. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. kojiglase:

  «Od plaæanja komunalnog doprinosapotpuno se oslobaðaju obveznici koji gradepasivne kuæe (energetski razred A+), odnosnozgrade èija je godišnja potreba toplinske energijeza grijanje do 15 kWh/m², sukladno Pravilniku oenergetskom certificiranju zgrada («Narodnenovine» br. 36/10.), a što se dokazuje Glavnimprojektom i svim njegovim dijelovima sukladnoèlanku 51. Tehnièkog propisa o racionalnojuporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada(«Narodne novine» 110/08.), a za objekte za kojese izdaje rješenje o uvjetima graðenja dokazujese Idejnim projektom koji ukljuèuje i Idejnistrojarski projekt grijanja. Uz Glavni projekt iliIdejni projekt prila�e se izjava glavnog projektantai izjava investitora, ovjerena kod javnog bilje�nikakojom se potvrðuje gradnja zgrade energetskograzreda A+.

  Grad Koprivnica ima pravo izvršiti oèevidizvedenog stanja graðevine te uvid u certifikat oenergetskim svojstvima zgrade, odnosno završnoizvješæe nadzornog in�enjera. Ako seoèevidom utvrdi razlika obujma graðevine, kojanije prijavljena sukladno èlanku 4. Odluke okomunalnom doprinosu ili se uvidom u završnoizvješæe nadzornog in�enjera, odnosno uvidom ucertifikat o energetskim svojstvima zgrade utvrdiodstupanje od energetskog razreda A+ sukladnoPravilniku o energetskom certificiranju zgrada,nadle�ni Upravni odjel æe izdati novo rješenje ovisini komunalnog doprinosa.»

  Èlanak 2.

  Ova Odluka o dopunama Odluke okomunalnom doprinosu stupa na snagu osmogdana od dana objave u «Glasniku Grada

  Koprivnice».

  GRAD KOPRIVNICAGRADSKO VIJEÆE

  KLASA: 350-06/10-01/1URBROJ: 2137/01- 06/11-10- 3Koprivnica, 15.6.2010.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11226688..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Financijskog izvješæa

  Djeèjeg vrtiæa «Tratinèica» Koprivnicaza 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Financijsko izvješæe Djeèjegvrtiæa «Tratinèica» Koprivnica za 2009. godinu,koje se nalazi u prilogu i èini sastavni dio ovogZakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 610-01/10-01/05URBROJ: 2137/01-01/1-10-5Koprivnica, 15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 5

 • 11226699..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Financijskog izvješæa

  Djeèjeg vrtiæa «Smiješak» Koprivnicaza 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Gradskogdruštva Crvenog kri�a 2009. godinu, koje senalazi u prilogu i èini sastavni dio ovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-7Koprivnica,15.6. 2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11227700..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Financijskog izvješæa

  Djeèjeg vrtiæa Svetog Josipa -Podru�nica Koprivnica za 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Financijsko izvješæe Djeèjegvrtiæa Svetog Josipa - Podru�nica Koprivnica za2009. godinu, koje se nalazi u prilogu i èinisastavni dio ovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «Glasniku

  Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 610-01/10-01/05URBROJ: 2137/01-01/1-10-7Koprivnica,15.6. 2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11227711..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o radu Javne

  vatrogasne postrojbe Grada Koprivniceza 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Javnevatrogasne postrojbe Grada Koprivnice za2009.godinu, koje se nalazi u prilogu i èinisastavni dio ovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 214-01/10-01/8URBROJ: 2137/01-01/1-10-2Koprivnica,15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 6

 • 11227722..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o radu

  Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice za 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Vatrogasnezajednice Grada Koprivnice za 2009. godinu, kojese nalazi u prilogu i èini sastavni dio ovogZakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-8Koprivnica,15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11227733..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o radu

  Gradskog društva Crvenog kri�aKoprivnica za 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Gradskogdruštva Crvenog kri�a za 2009. godinu, koje senalazi u prilogu i èini sastavni dio ovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «Glasniku

  Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-7Koprivnica,15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11227744..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o radu

  Turistièke zajednice Grada Koprivniceza 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Turistièkezajednice Grada Koprivnice za 2009. godinu, kojese nalazi u prilogu i èini sastavni dio ovogZakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-9Koprivnica,15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 7

 • 11227755..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o radu

  Zajednice tehnièke kulture GradaKoprivnice za 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Zajednicetehnièke kulture Grada Koprivnice za 2009.godinu, koje se nalazi u prilogu i èini sastavni dioovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «GlasnikuGrada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-10Koprivnica, 15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  11227766..

  Na temelju èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10.sjednici odr�anoj 15.6.2010. godine, donijelo je

  Z A K LJ U È A Ko prihvaæanju Izvješæa o raduZajednice športskih udruga

  Grada Koprivnice za 2009. godinu

  I.

  Prihvaæa se Izvješæe o radu Zajednicešportskih udruga Grada Koprivnice za 2009.godinu, koje se nalazi u prilogu i èini sastavni dioovog Zakljuèka.

  II.

  Ovaj Zakljuèak objavit æe se u «Glasniku

  Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 230-01/10-01/03URBROJ: 2137/01-01/1-10-12Koprivnica, 15.6.2010.

  PREDSJEDNIK: Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 8

 • 11227777..

  Na temelju èlanka 110. Zakona o proraèunu («Narodne novine» broj 87/08.) i èlanka 40. Statuta GradaKoprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» br. 4/09.), Gradsko vijeæe Grada Koprivnice na 10. sjednici odr�anoj15.6.2010. godine, donijelo je

  GODIŠNJI IZVJEŠTAJo izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za 2009.godinu

  Èlanak 1.

  Proraèun Grada Koprivnice za 2009. godinu («Glasnik Grada Koprivnice» br. 5/08., 3/09. i 8/09.)ostvaren je kako slijedi:

  - ukupno ostvareni prihodi i primici u svoti 139.509.375,50- ukupno izvršeni rashodi i izdaci u svoti 142.482.401,96- ostvarena razlika izmeðu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka (manjak prihoda i primitaka) tekuæe godine u svoti 2.973.026,46

  - ukupni višak prihoda iz prethodnih godina u svoti 2.976.628,79- višak prihoda i primitaka sa 31.12.2009. godine 3.602,33.

  Èlanak 2.

  Ostvareni višak prihoda i primitaka u svoti 3.602,33 kuna rasporeðuje se u 2010. godini Odlukom oraspodjeli rezultata poslovanja za 2009. godinu.

  Èlanak 3.

  Financijsko poslovanje Proraèuna Grada Koprivnice za 2009. godinu pojašnjeno je u Godišnjemizvještaju o poslovanju Proraèuna Grada Koprivnice za 2009. godinu, koji se nalazi u prilogu.

  Izvršenje Opæeg dijela Proraèuna iskazano je u obrascu PR-RAS (ekonomska klasifikacija), te u obrascuRAS - funkcijski (funkcijska klasifikacija).

  Izvršenje bilanènog dijela prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proraèuna Grada Koprivnice za2009. godinu iskazano je u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za2009. godinu, koji je u prilogu. Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za2009. godinu èini pregled rashoda proraèunske zalihe, Izvještaj o zadu�ivanju, te Izvještaj o stanju jamstava.

  Èlanak 4.

  Ovaj Godišnji Izvještaj o izvršenju Proraèuna Grada Koprivnice za 2009. godinu stupa na snagu osmogdana od dana objave u «Glasniku Grada Koprivnice».

  GRADSKO VIJEÆEGRADA KOPRIVNICE

  KLASA: 400-06/10-01/3URBROJ: 2137/01-05-01/1-10-1Koprivnica, 15.6.2010.

  PREDSJEDNIK:Zoran Gošek, dipl. ing., v.r.

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 9

 • IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMAza razdoblje 1. sijeènja do 31. prosinca 2009. godine

  iznosi u kunama, bez lipa

  Raè. iz OPIS AOP Ostvareno Godišnji Planirano Ostvareno Indeksraè. plana prethodne plan za razdoblje tekuæe (7/6)

  godine razdoblje1 2 3 4 5 6 7 8

  PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

  6 PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+038+052+065+080+093) 001 154.002.034 143.227.139 143.227.139 135.278.589 94,5

  61 Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+031+034) 002 73.980.240 77.665.139 77.665.139 72.645.411 93,5

  611 Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 - 010 + 011) 003 69.899.864 73.425.139 73.425.139 68.738.070 93,6

  6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 004 59.851.543 64.451.000 64.451.000 59.923.743 93,0

  6112 Porez i prirez od samostalnih djelatnosti 005 5.036.379 5.000.000 5.000.000 4.746.147 94,9

  6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 006 572.799 600.000 600.000 556.755 92,8

  6114 Porez i prirez nadohodak od kapitala 007 1.683.067 400.000 400.000 368.502 92,1

  6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 008 0 0 0 0 -

  6116 Porez i prirez na dohodak utvrðen u postupku nadzora za prethodne godine 009 248.543 60.000 60.000 144.283 240,5

  6117 Povrat poreza i prireza nadohodak po godišnjoj prijavi 010 5.389.832 5.960.301 5.960.301 5.848.680 98,1

  6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoæi izravnanja za decentralizirane funkcije 011 7.897.365 8.874.440 8.874.440 8.847.320 99,7

  612 Porez na dobit (AOP 013 do 016 - 017) 012 0 0 0 0 -

  6121 Porez na dobit od poduzetnika 013 0 0 0 0 -

  6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge 014 0 0 0 0 -

  6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividendei udjele u dobiti 015 0 0 0 0 -

  6124 Porez na dobit po godišnjoj prijavi 016 0 0 0 0 -

  6125 Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi 017 0 0 0 0 -

  613 Porezi na imovinu(AOP 019 do 023) 018 2.898.381 3.140.000 3.140.000 2.876.231 91,6

  6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 019 500.292 500.000 500.000 468.682 93,7

  6132 Porez na nasljedstva i darove 020 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 10

 • 6133 Porez na kapitalne i financijske transakcije 021 0 0 0 0 -

  6134 Povremeni porez na imovinu 022 2.398.089 2.640.000 2.640.000 2.407.549 91,26135 Ostali stalni porez

  na imovinu 023 0 0 0 0 -614 Porezi na robu i usluge

  (AOP 025 do 030) 024 1.181.995 1.100.000 1.100.000 1.031.110 93,76141 Porez na dodanu vrijednost 025 0 0 0 0 -6142 Porez na promet 026 735.752 700.000 700.000 630.370 90,16143 Trošarine 027 0 0 0 0 -6144 Porezi i naknade od igara

  na sreæu i zabavnih igara 028 0 0 0 0 -6145 Porez na korištenje dobara

  ili izvoðenja aktivnosti 029 446.243 400.000 400.000 400.740 100,26146 Ostali porezi na

  robu i usluge 030 0 0 0 0 -615 Porezi na meðunarodnu

  trgovinu i transakcije(AOP 032+033) 031 0 0 0 0 -

  6151 Carine i carinske pristojbe 032 0 0 0 0 -6152 Ostali porezi na meðunarodnu

  trgovinu i transakcije 033 0 0 0 0 -616 Ostali prihodi od poreza

  (AOP 035 do 037) 034 0 0 0 0 -6161 Ostali prihodi od poreza

  koje plaæaju pravne osobe 035 0 0 0 0 -6162 Ostali prihodi od poreza

  koje plaæaju fizièke osobe 036 0 0 0 0 -6163 Ostali nerasporeðeni

  prihodi od poreza 037 0 0 0 0 -

  62 Doprinosi (AOP 039+044+049) 038 0 0 0 0 -

  621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 040 do 043) 039 0 0 0 0 -

  6211 Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca 040 0 0 0 0 -

  6212 Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaæa poslodavac 041 0 0 0 0 -

  6213 Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizièkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost 042 0 0 0 0 -

  6214 Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje 043 0 0 0 0 -

  622 Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 045 do 048) 044 0 0 0 0 -

  6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavca 045 0 0 0 0 -

  6222 Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaæa poslodavac 046 0 0 0 0 -

  6223 Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizièkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost 047 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 11

 • 6224 Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje 048 0 0 0 0 -

  623 Doprinosi za zapošljavanje (AOP 050+051) 049 0 0 0 0 -

  6231 Doprinosi za zapošljavanjeod zaposlenika kod poslodavca 050 0 0 0 0 -

  6232 Doprinosi za zapošljavanje koje plaæa poslodavac 051 0 0 0 0 -

  63 Pomoæi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opæe dr�ave (AOP 053+056+059+062) 052 8.268.612 8.900.000 8.900.000 8.045.568 90,4

  631 Pomo?i od inozemnih vlada (AOP 054+055) 053 0 0 0 0 -

  6311 Tekuæe pomoæi od inozemnih vlada 054 0 0 0 0 -

  6312 Kapitalne pomoæi od inozemnih vlada 055 0 0 0 0 -

  632 Pomoæi od meððunarodnih organizacija (AOP 057+058) 056 236.827 0 0 0 -

  6321 Tekuæe pomoæi od meðunarodnih organizacija 057 236.827 0 0 0 -

  6322 Kapitalne pomoæi od meðunarodnih organizacija 058 0 0 0 0 -

  633 Pomoæi iz proraèuna (AOP 060+061) 059 3.515.748 2.350.000 2.350.000 1.912.643 81,4

  6331 Tekuæe pomoæi iz proraèuna 060 764.527 1.170.000 1.170.000 882.643 75,46332 Kapitalne pomoæi

  iz proraèuna 061 2.751.221 1.180.000 1.180.000 1.030.000 87,3634 Pomoæi od ostalih

  subjekata unutar opæe dr�ave (AOP 063+064) 062 4.516.037 6.550.000 6.550.000 6.132.925 93,6

  6341 Tekuæe pomoæi od ostalih subjekata unutar opæe dr�ave 063 901.801 1.350.000 1.350.000 1.280.661 94,9

  6342 Kapitalne pomoæi od ostalih subjekata unutar opæe dr�ave 064 3.614.236 5.200.000 5.200.000 4.852.264 93,3

  64 Prihodi od imovine (AOP 066+075) 065 4.938.492 7.790.000 7.790.000 7.431.598 95,4

  641 Prihodi od financijske imovine (AOP 067 do 074) 066 3.250.720 1.900.000 1.900.000 3.049.965 160,5

  6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 067 996.518 200.000 200.000 129.437 64,7

  6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 068 0 0 0 -

  6413 Kamate na oroèena sredstva i depozite po viðenju 069 1.332.045 600.000 600.000 625.590 104,3

  6414 Prihodi od zateznih kamata 070 922.157 1.100.000 1.100.000 994.938 90,46415 Prihodi od pozitivnih

  teèajnih razlika 071 0 0 0 0 -6416 Prihodi od dividendi 072 0 0 0 0 -6417 Prihodi od dobiti poduzeæa,

  banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 073 0 0 0 1.300.000 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 12

 • 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 074 0 0 0 0 -

  642 Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 076 do 079) 075 1.687.772 5.890.000 5.890.000 4.381.633 74,4

  6421 Naknade za koncesije 076 773.906 900.000 900.000 819.206 91,06422 Prihodi od zakupa i

  iznajmljivanja imovine 077 405.766 4.440.000 4.440.000 3.143.223 70,86423 Ostali prihodi od

  nefinancijske imovine 078 508.100 550.000 550.000 419.204 76,26424 Naknade za ceste 079 0 0 0 0 -

  65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 081+086) 080 66.771.703 48.732.000 48.732.000 47.051.280 96,6

  651 Administrativne (upravne) pristojbe (AOP 082 do 085) 081 1.590.026 1.525.000 1.525.000 1.466.556 96,2

  6511 Dr�avne upravne i sudske pristojbe 082 0 0 0 0 -

  6512 �upanijske, gradske i opæinske pristojbe i naknade 083 360.955 400.000 400.000 403.970 101,0

  6513 Ostale upravne pristojbe 084 1.216.402 1.100.000 1.100.000 1.051.291 95,66514 Ostale pristojbe 085 12.669 25.000 25.000 11.295 45,2652 Prihodi po posebnim

  propisima (AOP 087 do 092) 086 65.181.677 47.207.000 47.207.000 45.584.724 96,66521 Prihodi dr�avne uprave 087 0 0 0 0 -6522 Prihodi vodouprave 088 0 0 0 0 -6523 Komunalni doprinosi i druge

  naknade utvrðeneposebnim zakonom 089 61.847.449 44.000.000 44.000.000 42.489.848 96,6

  6524 Doprinosi za šume 090 58.392 100.000 100.000 89.666 89,76525 Mjesni samodoprinos 091 0 0 0 0 -6526 Ostali nespomenuti prihodi 092 3.275.836 3.107.000 3.107.000 3.005.210 96,7

  66 Ostali prihodi (AOP 094+098+106+109) 093 42.987 140.000 140.000 104.732 74,8

  661 Prihodi koje proraèuni i proraèunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tr�ištu (vlastiti prihodi) (AOP 095+096-097) 094 0 0 0 0 -

  6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 095 0 0 0 0 -

  6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 096 0 0 0 0 -

  6613 Prihodi od vlastite djelatnosti uplaæeni u proraèun 097 0 0 0 0 -

  662 Kazne (AOP 099+100+101+102+103+104+105) 098 26.987 100.000 100.000 84.732 84,7

  6621 Carinske kazne 099 0 0 0 0 -6622 Kazne za devizne prekršaje 100 0 0 0 0 -6623 Porezne kazne 101 0 0 0 0 -6624 Kazne za privredne prijestupe 102 0 0 0 0 -6625 Prometne kazne 103 0 0 0 0 -6626 Kriviène kazne 104 0 0 0 0 -6627 Ostale kazne 105 26.987 100.000 100.000 84.732 84,7663 Donacije od pravnih i fizièkih

  osoba izvan opæe dr�ave (AOP 107+108) 106 16.000 40.000 40.000 20.000 50,0

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 13

 • 6631 Tekuæe donacije 107 12.000 20.000 20.000 20.000 100,06632 Kapitalne donacije 108 4.000 20.000 20.000 0 0,0664 Prihodi iz proraèuna za

  financiranje redovne djelatnosti korisnika proraèuna (AOP 110 do 112) 109 0 0 0 0 -

  6641 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 110 0 0 0 0 -

  6642 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 111 0 0 0 0 -

  6643 Prihodi na temelju ugovornih obveza 112 0 0 0 0 -

  3 RASHODI POSLOVANJA (AOP 114+126+154+171+179+189+196) 113 112.705.749 124.371.624 124.371.624 116.161.310 93,4

  31 Rashodi za zaposlene (AOP 115+120+122) 114 25.175.686 28.677.949 28.677.949 28.148.588 98,2

  311 Plaæe (AOP 116 do 119) 115 20.267.784 22.602.146 22.602.146 22.423.875 99,23111 Plaæe za redovan rad 116 20.267.784 22.602.146 22.602.146 22.423.875 99,23112 Plaæe u naravi 117 0 0 0 0 -3113 Plaæe za prekovremeni rad 118 0 0 0 0 -3114 Plaæe za posebne uvjete rada 119 0 0 0 0 -312 Ostali rashodi za

  zaposlene (AOP 121) 120 1.122.589 1.696.453 1.696.453 1.450.180 85,53121 Ostali rashodi za zaposlene 121 1.122.589 1.696.453 1.696.453 1.450.180 85,5313 Doprinosi na plaæe

  (AOP 123+124+125) 122 3.785.313 4.379.350 4.379.350 4.274.533 97,63131 Doprinosi za

  mirovinsko osiguranje 123 285.728 332.219 332.219 292.637 88,13132 Doprinosi za

  zdravstveno osiguranje 124 3.142.907 3.620.881 3.620.881 3.578.016 98,83133 Doprinosi za zapošljavanje 125 356.678 426.250 426.250 403.880 94,8

  32 Materijalni rashodi (AOP 127+131+138+148) 126 40.815.258 45.920.426 45.920.426 44.630.727 97,2

  321 Naknade troškova zaposlenima (AOP 128 do 130) 127 1.291.923 1.566.370 1.566.370 1.487.621 95,0

  3211 Slu�bena putovanja 128 317.566 527.610 527.610 485.213 92,03212 Naknade za prijevoz, za

  rad na terenu i odvojeni �ivot 129 873.792 952.180 952.180 926.645 97,33213 Struèno usavršavanje

  zaposlenika 130 100.565 86.580 86.580 75.763 87,5322 Rashodi za materijal i

  energiju (AOP 132 do 137) 131 6.534.465 6.417.099 6.417.099 6.430.641 100,23221 Uredski materijal i ostali

  materijalni rashodi 132 1.673.700 1.212.510 1.212.510 1.162.027 95,83222 Materijal i sirovine 133 349.420 609.000 609.000 580.092 95,33223 Energija 134 3.658.691 4.079.157 4.079.157 4.213.277 103,33224 Materija i dijelovi za

  tekuæe i investicijsko odr�avanje 135 534.291 386.972 386.972 351.908 90,9

  3225 Sitni inventar i auto gume 136 318.363 129.460 129.460 123.337 95,33226 Vojna oprema 137 0 0 0 0 -323 Rashodi za usluge

  (AOP 139 do 147) 138 30.217.209 35.140.445 35.140.445 34.213.001 97,43231 Usluge telefona,

  pošte i prijevoza 139 3.448.148 3.737.437 3.737.437 3.711.212 99,3

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 14

 • 3232 Usluge tekuæeg i investicijskog odr�avanja 140 17.850.735 22.739.722 22.739.722 22.462.709 98,8

  3233 Usluge promid�be i informiranja 141 266.435 360.340 360.340 347.432 96,4

  3234 Komunalne usluge 142 1.106.681 1.238.950 1.238.950 1.247.433 100,73235 Zakupnine i najamnine 143 5.132.091 4.090.000 4.090.000 3.806.438 93,13236 Zdravstvene i

  veterinarske usluge 144 350.619 643.270 643.270 721.532 112,23237 Intelektualne i osobne usluge 145 1.151.466 1.329.420 1.329.420 1.002.235 75,43238 Raèunalne usluge 146 266.150 344.700 344.700 341.201 99,03239 Ostale usluge 147 644.884 656.606 656.606 572.809 87,2329 Ostali nespomenuti rashodi

  poslovanja (AOP 149 do 153) 148 2.771.661 2.796.512 2.796.512 2.499.464 89,43291 Naknade za rad predstavnièkih

  i izvršnih tijela, povjerenstava i slièno 149 1.192.175 986.690 986.690 983.909 99,7

  3292 Premije osiguranja 150 258.984 296.859 296.859 239.445 80,73293 Reprezentacija 151 578.935 550.320 550.320 525.829 95,53294 Èlanarine 152 63.600 72.550 72.550 68.647 94,63299 Ostali nespomenuti

  rashodi poslovanja 153 677.967 890.093 890.093 681.634 76,6

  34 Financijski rashodi (AOP 155+160+166) 154 2.066.029 1.559.158 1.559.158 1.497.632 96,1

  341 Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 156 do 159) 155 1.810.714 1.254.000 1.254.000 1.253.571 100,0

  3411 Kamate za izdane trezorske zapise 156 0 0 0 0 -

  3412 Kamate za izdane mjenice 157 0 0 0 0 -3413 Kamate za izdane obveznice 158 1.810.714 1.254.000 1.254.000 1.253.571 100,03419 Kamate za ostale

  vrijednosne papire 159 0 0 0 0 -342 Kamate za primljene zajmove

  (AOP 161 do 165) 160 3.500 0 0 0 -3421 Kamate za primljene zajmove

  od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meðunarodnih organizacija 161 0 0 0 0 -

  3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 162 0 0 0 0 -

  3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora 163 3.500 0 0 0 -

  3424 Kamate za primljene zajmove od ostalih trgovaèkih društava 164 0 0 0 0 -

  3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove 165 0 0 0 0 -

  343 Ostali financijski rashodi (AOP 167 do 170) 166 251.815 305.158 305.158 244.061 80,0

  3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 167 132.455 174.558 174.558 138.815 79,5

  3432 Negativne teèajne razlikei valutna klauzula 168 0 0 0 0 -

  3433 Zatezne kamate 169 49.252 10.600 10.600 6.845 64,63434 Ostali nespomenuti

  financijski rashodi 170 70.108 120.000 120.000 98.401 82,0

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 15

 • 35 Subvencije (AOP 172+175) 171 2.009.768 2.735.000 2.735.000 2.732.022 99,9351 Subvencije trgovaèkim

  društvima u javnom sektoru (AOP 173+174) 172 1.251.959 2.205.000 2.205.000 2.153.267 97,7

  3511 Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijamau javnom sektoru 173 0 0 0 0 -

  3512 Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru 174 1.251.959 2.205.000 2.205.000 2.153.267 97,7

  352 Subvencije trgovaèkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 176 do 178) 175 757.809 530.000 530.000 578.755 109,2

  3521 Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 176 0 0 0 0 -

  3522 Subvencije trgovaèkim društvima izvan javnog sektora 177 0 0 0 0 -

  3523 Subvencije poljoprivrednicima,malim i srednjim poduzetnicima 178 757.809 530.000 530.000 578.755 109,2

  36 Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæe dr�ave (AOP 180+183+186) 179 0 0 0 0 -

  361 Pomoæi inozemnim vladama (AOP 181+182) 180 0 0 0 0 -

  3611 Tekuæe pomoæi inozemnim vladama 181 0 0 0 0 -

  3612 Kapitalne pomoæi inozemnim vladama 182 0 0 0 0 -

  362 Pomoæi meðunarodnim organizacijama(AOP 184+185) 183 0 0 0 0 -

  3621 Tekuæe pomoæi meðunarodnim organizacijama 184 0 0 0 0 -

  3622 Kapitalne pomoæi meðunarodnim organizacijama 185 0 0 0 0 -

  363 Pomoæi unutar opæe dr�ave (AOP 187+188) 186 0 0 0 0 -

  3631 Tekuæe pomoæi unutar opæe dr�ave 187 0 0 0 0 -

  3632 Kapitalne pomoæi unutar opæe dr�ave 188 0 0 0 0 -

  37 Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 190+193) 189 1.780.334 1.755.000 1.755.000 1.595.099 90,9

  371 Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja (AOP 191+192) 190 0 0 0 0 -

  3711 Naknade graðanima i kuæanstvima u novcu 191 0 0 0 0 -

  3712 Naknade graðanima i kuæanstvima u naravi 192 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 16

 • 372 Naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna (AOP 194+195) 193 1.780.334 1.755.000 1.755.000 1.595.099 90,9

  3721 Naknade graðanima i kuæanstvima u novcu 194 434.666 420.000 420.000 403.459 96,1

  3722 Naknade graðanima i kuæanstvima u naravi 195 1.345.668 1.335.000 1.335.000 1.191.640 89,3

  38 Ostali rashodi (AOP 197+200+203+208+211+214) 196 40.858.674 43.724.091 43.724.091 37.557.242 85,9

  381 Tekuæe donacije (AOP 198+199) 197 13.907.981 14.974.091 14.974.091 14.014.755 93,6

  3811 Tekuæe donacije u novcu 198 13.525.026 14.528.610 14.528.610 13.807.702 95,03812 Tekuæe donacije u naravi 199 382.955 445.481 445.481 207.053 46,5382 Kapitalne donacije

  (AOP 201+202) 200 625.750 1.070.000 1.070.000 1.067.463 99,83821 Kapitalne donacije

  neprofitnim organizacijama 201 625.750 1.070.000 1.070.000 1.067.463 99,83822 Kapitalne donacije

  graðanima i kuæanstvima 202 0 -383 Kazne, penali i naknade

  štete (AOP 204 do 207) 203 11.268 100.000 100.000 2.222 2,23831 Naknade štete pravnim

  i fizièkim osobama 204 11.268 100.000 100.000 2.222 2,23832 Penali, le�arine i drugo 205 0 0 0 0 -3833 Naknade štete zaposlenicima 206 0 0 0 0 -3834 Ugovorne kazne i

  ostale naknade šteta 207 0 0 0 0 -384 Rashodi iz proteklih

  godina (AOP 209+210) 208 0 0 0 0 -3841 Materijalni rashodi

  iz proteklih godina 209 0 0 0 0 -3842 Ostali rashodi iz

  proteklih godina 210 0 0 0 0 -385 Izvanredni rashodi

  (AOP 212+213) 211 278.750 115.000 115.000 106.131 92,33851 Nepredviðeni rashodi do

  visine proraèunske prièuve 212 278.750 100.000 100.000 106.131 106,13859 Ostali izvanredni rashodi 213 0 15.000 15.000 0 0,0386 Kapitalne pomoæi

  (AOP 215 do 217) 214 26.034.925 27.465.000 27.465.000 22.366.671 81,43861 Kapitalne pomoæi bankama

  i ostalim financijskim institucijama i trgovaèkim društvima u javnom sektoru 215 26.034.925 27.465.000 27.465.000 22.366.671 81,4

  3862 Kapitalne pomoæi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovaèkim društvima izvan javnog sektora 216 0 0 0 0 -

  3863 Kapitalne pomoæi poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 217 0 0 0 0 -Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na poèetku razdoblja 218 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 17

 • Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 219 0 0 0 0 -Poveæanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 219-218) 220 0 0 0 0 -Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 218-219) 221 0 0 0 0 -Ukupni rashodi poslovanja (AOP 113-220 ili 113+221) 222 112.705.749 124.371.624 124.371.624 116.161.310 93,4VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-222) 223 41.296.285 18.855.515 18.855.515 19.117.279 101,4MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 222-001) 224 0 0 0 0 -

  92211 Višak prihoda poslovanja - preneseni 225 8.496.241 2.976.629 2.976.629 2.976.629 100,0

  92221 Manjak prihoda poslovanja- preneseni 226 0 0 0 0 -

  96 Obraèunati prihodiposlovanja - nenaplaæeni 227 24.154.668 0 0 30.172.652 -

  9661 Obraèunati prihodi koje proraèuni i proraèunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tr�ištu - nenaplaæeni 228 0 0 0 0 -

  TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 230+242+274+278) 229 5.563.089 8.020.000 8.020.000 3.848.756 48,0

  71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (AOP 231+235) 230 4.795.942 6.700.000 6.700.000 2.921.883 43,6

  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (AOP 232+233+234) 231 4.795.942 6.700.000 6.700.000 2.921.883 43,6

  7111 Zemljišta 232 4.795.942 6.700.000 6.700.000 2.921.883 43,67112 Rudna bogatstva 233 0 0 0 0 -7113 Prihodi od prodaje ostale

  prirodne materijalne imovine 234 0 0 0 0 -712 Prihodi od prodaje

  nematerijalne imovine (AOP 236 do 241) 235 0 0 0 0 -

  7121 Patenti 236 0 0 0 0 -7122 Koncesije 237 0 0 0 0 -7123 Licence 238 0 0 0 0 -7124 Ostala prava 239 0 0 0 0 -7125 Goodwill 240 0 0 0 0 -7126 Ostala nematerijalna imovina 241 0 0 0 0 -

  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 243+248+256+261+266+269) 242 767.147 1.320.000 1.320.000 926.873 70,2

  721 Prihodi od prodaje graðevinskih objekata (AOP 244 do 247) 243 767.147 1.280.000 1.280.000 886.873 69,3

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 18

 • 7211 Stambeni objekti 244 745.261 1.200.000 1.200.000 809.716 67,57212 Poslovni objekti 245 21.886 80.000 80.000 77.157 96,47213 Ceste, �eljeznice i

  slièni graðevinski objekti 246 0 0 0 0 -7214 Ostali graðevinski objekti 247 0 0 0 0 -722 Prihodi od prodaje postrojenja

  i opreme (AOP 249 do 255) 248 0 0 0 0 -7221 Uredska oprema i namještaj 249 0 0 0 0 -7222 Komunikacijska oprema 250 0 0 0 0 -7223 Oprema za

  odr�avanje i zaštitu 251 0 0 0 0 -7224 Medicinska i

  laboratorijska oprema 252 0 0 0 0 -7225 Instrumenti, ureðaji i strojevi 253 0 0 0 0 -7226 Sportska i glazbena oprema 254 0 0 0 0 -7227 Ureðaji, strojevi i oprema

  za ostale namjene 255 0 0 0 0 -723 Prihodi od prodaje prijevoznih

  sredstava (AOP 257 do 260) 256 0 40.000 40.000 40.000 100,07231 Prijevozna sredstva

  u cestovnom prometu 257 0 40.000 40.000 40.000 100,07232 Prijevozna sredstva u

  �eljeznièkom prometu 258 0 0 0 0 -7233 Prijevozna sredstva u

  pomorskom i rijeènom prometu 259 0 0 0 0 -

  7234 Prijevozna sredstva u zraènom prometu 260 0 0 0 0 -

  724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetnièkih djela i ostalih izlo�benih vrijednosti (AOP 262 do 265) 261 0 0 0 0 -

  7241 Knjige u knji�nicama 262 0 0 0 0 -7242 Umjetnièka djela

  (izlo�ena u galerijama, muzejima i sl.) 263 0 0 0 0 -

  7243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 264 0 0 0 0 -

  7244 Ostale nespomenute izlo�bene vrijednosti 265 0 0 0 0 -

  725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 267+268) 266 0 0 0 0 -

  7251 Višegodišnji nasadi 267 0 0 0 0 -7252 Osnovno stado 268 0 0 0 0 -726 Prihodi od prodaje

  nematerijalne proizvedene imovine (AOP 270 do 273) 269 0 0 0 0 -

  7261 Ulaganja u istra�ivanje rudnih bogatstava 270 0 0 0 0 -

  7262 Ulaganja u raèunalne programe 271 0 0 0 0 -

  7263 Umjetnièka, literarna i znanstvena djela 272 0 0 0 0 -

  7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 273 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 19

 • 73 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 275) 274 0 0 0 0 -

  731 Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 276+277) 275 0 0 0 0 -

  7311 Plemeniti metali i drago kamenje 276 0 0 0 0 -

  7312 Pohranjene knjige, umjetnièka djela i sliène vrijednosti 277 0 0 0 0 -

  74 Prihodi od prodaje proizvedenekratkotrajne imovine (AOP 279) 278 0 0 0 0 -

  741 Prihodi od prodaje zaliha (AOP 280) 279 0 0 0 0 -

  7411 Strateške zalihe 280 0 0 0 0 -

  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 282+296+330+336+339 281 71.062.019 17.930.144 17.930.144 14.679.525 81,9

  41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 283+287+294) 282 47.336.344 4.636.000 4.636.000 2.958.481 63,8

  411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva (AOP 284+285+286) 283 45.692.363 1.500.000 1.500.000 1.197.914 79,9

  4111 Zemljišta 284 45.692.363 1.500.000 1.500.000 1.197.914 79,94112 Rudna bogatstva 285 0 0 0 0 -4113 Ostala prirodna

  materijalna imovina 286 0 0 0 0 -412 Nematerijalna imovina

  (AOP 288 do 293) 287 1.643.981 3.136.000 3.136.000 1.760.567 56,14121 Patenti 288 0 0 0 0 -4122 Koncesije 289 0 0 0 0 -4123 Licence 290 0 0 0 0 -4124 Ostala prava 291 0 0 0 0 -4125 Goodwill 292 0 0 0 0 -4126 Ostala nematerijalna

  imovina 293 1.643.981 3.136.000 3.136.000 1.760.567 56,1418 Predujmovi za nabavu

  neproizvedene imovine (AOP 295) 294 0 0 0 0 -

  4181 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 295 0 0 0 0 -

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 297+302+310+315+320+323+328) 296 23.107.598 13.169.144 13.169.144 11.648.499 88,5

  421 Graðevinski objekti (AOP 298 do 301) 297 21.378.791 11.883.718 11.883.718 10.591.163 89,1

  4211 Stambeni objekti 298 340.773 900.000 900.000 730.000 81,14212 Poslovni objekti 299 1.191.488 1.426.718 1.426.718 1.318.845 92,44213 Ceste, �eljeznice i

  slièni graðevinski objekti 300 10.642.400 3.805.000 3.805.000 3.553.034 93,44214 Ostali graðevinski objekti 301 9.204.130 5.752.000 5.752.000 4.989.284 86,7

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 20

 • 422 Postrojenja i oprema (AOP 303 do 309) 302 1.002.213 735.902 735.902 635.170 86,3

  4221 Uredska oprema i namještaj 303 669.423 494.262 494.262 402.132 81,44222 Komunikacijska oprema 304 28.291 10.480 10.480 1.533 14,64223 Oprema za

  odr�avanje i zaštitu 305 107.540 141.860 141.860 142.256 100,34224 Medicinska i

  laboratorijska oprema 306 14.945 0 0 0 -4225 Instrumenti, ureðaji i strojevi 307 5.514 0 0 0 -4226 Sportska i glazbena oprema 308 0 15.600 15.600 15.600 100,04227 Ureðaji, strojevi i oprema

  za ostale namjene 309 176.500 73.700 73.700 73.649 99,9423 Prijevozna sredstva

  (AOP 311 do 314) 310 338.070 13.000 13.000 12.624 97,14231 Prijevozna sredstva

  u cestovnom prometu 311 338.070 13.000 13.000 12.624 97,14232 Prijevozna sredstva u

  �eljeznièkom prometu 312 0 0 0 0 -4233 Prijevozna sredstva u

  pomorskom i rijeènom prometu 313 0 0 0 0 -

  4234 Prijevozna sredstva uzraènom prometu 314 0 0 0 0 -

  424 Knjige, umjetnièka djela i ostale izlo�bene vrijednosti(AOP 316 do 319 315 363.038 336.524 336.524 336.342 99,9

  4241 Knjige u knji�nicama 316 363.038 336.524 336.524 336.342 99,94242 Umjetnièka djela (izlo�ena

  u galerijama, muzejima i sl.) 317 0 0 0 0 -4243 Muzejski izlošci i

  predmeti prirodnih rijetkosti 318 0 0 0 0 -4244 Ostale nespomenute

  izlo�bene vrijednosti 319 0 0 0 0 -425 Višegodišnji nasadi i osnovno

  stado (AOP 321+322) 320 0 0 0 0 -4251 Višegodišnji nasadi 321 0 0 0 0 -4252 Osnovno stado 322 0 0 0 0 -426 Nematerijalna proizvedena

  imovina (AOP 324 do 327) 323 25.486 200.000 200.000 73.200 36,64261 Ulaganja u istra�ivanje

  rudnih bogatstava 324 0 0 0 0 -4262 Ulaganja u

  raèunalne programe 325 25.486 190.000 190.000 73.200 38,54263 Umjetnièka, literarna

  i znanstvena djela 326 0 10.000 10.000 0 0,04264 Ostala nematerijalna

  proizvedena imovina 327 0 0 0 0 -428 Predujmovi za nabavu

  proizvedene dugotrajne imovine (AOP 329) 328 0 0 0 0 -

  4281 Predujmovi za nabavuproizvedene dugotrajne imovine 329 0 0 0 0 -

  43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 331+334) 330 25.000 25.000 25.000 25.000 100,0

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 21

 • 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 332+333) 331 25.000 25.000 25.000 25.000 100,0

  4311 Plemeniti metali i drago kamenje 332 0 0 0 0 -

  4312 Pohranjene knjige, umjetnièka djela i sliène vrijednosti 333 25.000 25.000 25.000 25.000 100,0

  438 Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetnièkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 335) 334 0 0 0 0 -

  4381 Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetnièkih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti 335 0 0 0 0 -

  44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 337) 336 0 0 0 0 -

  441 Rashodi za nabavu zaliha (AOP 338) 337 0 0 0 0 -

  4411 Strateške zalihe 338 0 0 0 0 -

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 340+342+344+346+348) 339 593.077 100.000 100.000 47.545 47,5

  451 Dodatna ulaganja nagraðevinskim objektima (AOP 341) 340 581.077 100.000 100.000 47.545 47,5

  4511 Dodatna ulaganja na graðevinskim objektima 341 581.077 100.000 100.000 47.545 47,5

  452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 343) 342 12.000 0 0 0 -

  4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 343 12.000 0 0 0 -

  453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 345) 344 0 0 0 0 -

  4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 345 0 0 0 0 -

  454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 347) 346 0 0 0 0 -

  4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 347 0 0 0 0 -

  458 Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 349) 348 0 0 0 0 -

  4581 Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 349 0 0 0 0 -VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE(AOP 229-281) 350 0 0 0 0 -MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-229) 351 65.498.930 9.910.144 9.910.144 10.830.769 109,3

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 22

 • 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni 352 37.959.211 0 0 0 -

  92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni 353 0 0 0 0 -

  97 Obraèunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaæeni 354 5.180.719 0 0 3.509.287 -UKUPNI PRIHODI (AOP 001+229) 355 159.565.123 151.247.139 151.247.139 139.127.345 92,0UKUPNI RASHODI (AOP 222+281) 356 183.767.768 142.301.768 142.301.768 130.840.835 91,9UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 355-356) 357 0 8.945.371 8.945.371 8.286.510 92,6UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 356-355) 358 24.202.645 0 0 0 -

  9221x, 9222x Višak prihoda - preneseni

  (AOP 225+352-226-353) 359 46.455.452 2.976.629 2.976.629 2.976.629 100,09221x, 9222x Manjak prihoda - preneseni

  (AOP 226+353-225-352) 360 0 0 0 0 -96, 97 Obraèunati prihodi

  - nenaplaæeni (AOP 227+354) 361 29.335.387 0 0 33.681.939 -

  TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA

  8 Primici od financijske imovine i zadu�ivanja (AOP 363+381+394+405) 362 34.946.986 400.000 400.000 382.031 95,5

  81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 364+368+371+373+375+378) 363 34.946.986 400.000 400.000 382.031 95,5

  811 Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i meðunarodnim organizacijama (AOP 365 do 367) 364 0 0 0 0 -

  8111 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti 365 0 0 0 0 -

  8112 Povrat zajmova danih inozemnim vladama 366 0 0 0 0 -

  8113 Povrat zajmova danih meðunarodnim organizacijama 367 0 0 0 0 -

  812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima (AOP 369+370) 368 186.485 200.000 200.000 200.804 100,4

  8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima u tuzemstvu 369 186.485 200.000 200.000 200.804 100,4

  8122 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima u inozemstvu 370 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 23

 • 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 372) 371 0 0 0 0 -

  8131 Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 372 0 0 0 0 -

  814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovaèkim društvima u javnom sektoru (AOP 374) 373 0 0 0 0 -

  8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovaèkim društvima u javnom sektoru 374 0 0 0 0 -

  815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 376+377) 375 34.500.000 0 0 0 -

  8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalimfinancijskim institucijama izvan javnog sektora 376 34.500.000 0 0 0 -

  8152 Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 377 0 0 0 0 -

  816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovaèkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 379+380) 378 260.501 200.000 200.000 181.227 90,6

  8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovaèkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 379 260.501 200.000 200.000 181.227 90,6

  8162 Povrat zajmova danih inozemnim trgovaèkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 380 0 0 0 0 -

  82 Primici od prodaje vrijednosnih papira (AOP 382+385+388+391) 381 0 0 0 0 -

  821 Trezorski zapisi (AOP 383+384) 382 0 0 0 0 -

  8211 Trezorski zapisi -tuzemni 383 0 0 0 0 -8212 Trezorski zapisi -inozemni 384 0 0 0 0 -822 Obveznice (AOP 386+387) 385 0 0 0 0 -8221 Obveznice - tuzemne 386 0 0 0 0 -8222 Obveznice - inozemne 387 0 0 0 0 -823 Opcije i drugi financijski

  derivati (AOP 389+390) 388 0 0 0 0 -8231 Opcije i drugi financijski

  derivati - tuzemni 389 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 24

 • 8232 Opcije i drugi financijski derivati - inozemni 390 0 0 0 0 -

  824 Ostali vrijednosni papiri (AOP 392+393) 391 0 0 0 0 -

  8241 Ostali vrijednosni papiri - tuzemni 392 0 0 0 0 -

  8242 Ostali vrijednosni papiri - inozemni 393 0 0 0 0 -

  83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 395+397+399+402) 394 0 0 0 0 -

  831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 396) 395 0 0 0 0 -

  8311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskihinstitucija u javnom sektoru 396 0 0 0 0 -

  832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovaèkih društava u javnom sektoru (AOP 398) 397 0 0 0 0 -

  8321 Dionice i udjeli u glavnicitrgovaèkih društavau javnom sektoru 398 0 0 0 0 -

  833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 400+401) 399 0 0 0 0 -

  8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektora 400 0 0 0 0 -

  8332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 401 0 0 0 0 -

  834 Primici od prodaje dionicai udjela u glavnici trgovaèkihdruštava izvan javnog sektora (AOP 403+404) 402 0 0 0 0 -

  8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaèkih društva izvan javnog sektora 403 0 0 0 0 -

  8342 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovaèkih društava 404 0 0 0 0 -

  84 Primici od zadu�ivanja (AOP 406+410+412+414+417) 405 0 0 0 0 -

  841 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meðunarodnih organizacija (AOP 407 do 409) 406 0 0 0 0 -

  8411 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 407 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 25

 • 8412 Primljeni zajmovi od inozemnih vlada 408 0 0 0 0 -

  8413 Primljeni zajmovi od meðunarodnih organizacija 409 0 0 0 0 -

  842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 411) 410 0 0 0 0 -

  8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 411 0 0 0 0 -

  843 Primljeni zajmovi od trgovaèkih društava u javnomsektoru (AOP 413) 412 0 0 0 0 -

  8431 Primljeni zajmovi od trgovaèkihdruštava u javnom sektoru 413 0 0 0 0 -

  844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora(AOP 415+416) 414 0 0 0 0 -

  8441 Primljeni zajmovi od tuzemnihbanaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 415 0 0 0 0 -

  8442 Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 416 0 0 0 0 -

  845 Primljeni zajmovi od trgovaèkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora (AOP 418+419) 417 0 0 0 0 -

  8451 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvanjavnog sektora 418 0 0 0 0 -

  8452 Primljeni zajmovi od inozemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika 419 0 0 0 0 -

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 421+439+452+463+478) 420 16.263.954 12.322.000 12.322.000 11.641.567 94,5

  51 Izdaci za dane zajmove (AOP 422+426+429+431+433+436) 421 3.646.410 3.400.000 3.400.000 3.070.138 90,3

  511 Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i meðunarodnim organizacijama(AOP 423 do 425) 422 0 0 0 0 -

  5111 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 423 0 0 0 0 -

  5112 Dani zajmovi inozemnim vladama 424 0 0 0 0 -

  5113 Dani zajmovi meðunarodnim organizacijama 425 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 26

 • 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima (AOP 427+428) 426 3.646.410 3.400.000 3.400.000 3.070.138 90,3

  5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graðanimai kuæanstvima u tuzemstvu 427 3.646.410 3.400.000 3.400.000 3.070.138 90,3

  5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graðanima i kuæanstvima u inozemstvu 428 0 0 0 0 -

  513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskiminstitucijama u javnom sektoru (AOP 430) 429 0 0 0 0 -

  5131 Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 430 0 0 0 0 -

  514 Izdaci za dane zajmove trgovaèkim društvima u javnom sektoru (AOP 432) 431 0 0 0 0 -

  5141 Dani zajmovi trgovaèkim društvima u javnom sektoru 432 0 0 0 0 -

  515 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskiminstitucijama izvan javnog sektora (AOP 434+435) 433 0 0 0 0 -

  5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 434 0 0 0 0 -

  5152 Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama 435 0 0 0 0 -

  516 Izdaci za dane zajmove trgovaèkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora (AOP 437+438) 436 0 0 0 0 -

  5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovaèkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 437 0 0 0 0 -

  5162 Dani zajmovi inozemnim trgovaèkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu 438 0 0 0 0 -

  52 Izdaci za vrijednosne papire (AOP 440+443+446+449) 439 0 0 0 0 -

  521 Izdaci za komercijalne i blagajnièke zapise (AOP 441+442) 440 0 0 0 0 -

  5211 Komercijalni i blagajnièki zapisi - tuzemni 441 0 0 0 0 -

  5212 Komercijalni i blagajnièki zapisi - inozemni 442 0 0 0 0 -

  522 Izdaci za obveznice (AOP 444+445) 443 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 27

 • 5221 Obveznice - tuzemne 444 0 0 0 0 -5222 Obveznice - inozemne 445 0 0 0 0 -523 Izdaci za opcije i druge

  financijske derivate (AOP 447+448) 446 0 0 0 0 -

  5231 Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni 447 0 0 0 0 -

  5232 Opcije i drugi financijskiderivati - inozemni 448 0 0 0 0 -

  524 Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 450+451) 449 0 0 0 0 -

  5241 Ostali tuzemni vrijednosni papiri 450 0 0 0 0 -

  5242 Ostali inozemni vrijednosni papiri 451 0 0 0 0 -

  53 Izdaci za dionice i udjeleu glavnici (AOP 453+455+457+460) 452 3.917.200 350.000 350.000 0 0,0

  531 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 454) 453 0 0 0 0 -

  5311 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 454 0 0 0 0 -

  532 Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društava u javnom sektoru (AOP 456) 455 0 0 0 0 -

  5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovaèkih društavau javnom sektoru 456 0 0 0 0 -

  533 Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektora (AOP 458+459) 457 417.200 0 0 0 -

  5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 458 417.200 0 0 0 -

  5332 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 459 0 0 0 0 -

  534 Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 461+462) 460 3.500.000 350.000 350.000 0 0,0

  5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovaèkih društavaizvan javnog sektora 461 3.500.000 350.000 350.000 0 0,0

  5342 Dionice i udjeli u glavnici inozemnihtrgovaèkih društava 462 0 0 0 0 -

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 464+468+470+472+475) 463 128.916 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 28

 • 541 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meðunarodnih organizacija (AOP 465 do 467) 464 0 0 0 0 -

  5411 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 465 0 0 0 0 -

  5412 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada 466 0 0 0 0 -

  5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od meðunarodnih organizacija 467 0 0 0 0 -

  542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 469) 468 0 0 0 0 -

  5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskim institucijama u javnom sektoru 469 0 0 0 0 -

  543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u javnom sektoru (AOP 471) 470 0 0 0 0 -

  5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u javnom sektoru 471 0 0 0 0 -

  544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora (AOP 473+474) 472 128.916 0 0 0 -

  5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 473 128.916 0 0 0 -

  5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 474 0 0 0 0 -

  545 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništvaizvan javnog sektora (AOP 476+477) 475 0 0 0 0 -

  5451 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništvaizvan javnog sektora 476 0 0 0 0 -

  5452 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva 477 0 0 0 0 -

  55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 479+482+485) 478 8.571.428 8.572.000 8.572.000 8.571.429 100,0

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 29

 • 551 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 480+481) 479 0 0 0 0 -

  5511 Izdaci za otplatu glavnice zaizdane trezorskezapise u zemlji 480 0 0 0 0 -

  5512 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu 481 0 0 0 0 -

  552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 483+484) 482 8.571.428 8.572.000 8.572.000 8.571.429 100,0

  5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji 483 8.571.428 8.572.000 8.572.000 8.571.429 100,0

  5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu 484 0 0 0 0 -

  553 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 486+487) 485 0 0 0 0 -

  5531 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji 486 0 0 0 0 -

  5532 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosnepapire u inozemstvu 487 0 0 0 0 -VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 362-420) 488 18.683.032 0 0 0 -MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 420-362) 489 0 11.922.000 11.922.000 11.259.536 94,4

  92213 Višak primitaka od financijske imovine - preneseni 490 0 0 0 0 -

  92223 Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni 491 37.959.211 0 0 -UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 355+362) 492 194.512.109 151.647.139 151.647.139 139.509.376 92,0UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 356+420) 493 200.031.722 154.623.768 154.623.768 142.482.402 92,1VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 492-493) 494 0 0 0 0 -MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 493-492) 495 5.519.613 2.976.629 2.976.629 2.973.026 99,9

  9221-9222 Višak prihoda i primitaka

  - preneseni (AOP 359+490-360-491) 496 8.496.241 2.976.629 2.976.629 2.976.629 100,0

  9222-9221 Manjak prihoda i primitaka

  - preneseni (AOP 360+491-359-490) 497 0 0 0 0 -Višak prihoda i primitaka raspolo�iv u sljedeæem razdoblju (AOP 494+496-495-497) 498 2.976.628 0 0 3.603 -Manjak prihoda i primitaka za pokriæe u sljedeæem razdoblju (AOP 495+497-494-496) 499 0 0 0 0 -

  191 Rashodi buduæih razdoblja 500 0 0 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 30

 • DODATNI PODACI

  Raè. iz OPIS AOP Ostvareno Ostvareno Indeksraè. plana prethodne tekuæe (5/4 *

  godine razdoblje 100)1 2 3 4 5 6

  11 Stanje novèanih sredstava na poèetku kvartala 501 894.447 2.003.638 224,011-dugovno Ukupni priljevi na novèane raèune i blagajne 502 85.875.462 46.781.402 54,511-potra�no Ukupni odljevi s novèanih raèuna i blagajni 503 70.170.902 48.116.168 68,611 Stanje novèanih sredstava na kraju kvartala

  (AOP 501+502-503) 504 16.599.007 668.872 4,0Prosjeèan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) 505 49 49 100,0Prosjeèan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvještajnom razdoblja (cijeli broj) 506 205 204 99,5Prosjeèan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) 507 73 75 102,7Prosjeèan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 508 190 192 101,1

  61311 Porez na neobraðeno obradivo poljoprivredno zemljište 509 0 0 -61312 Porez na neizgraðeno graðevno zemljište 510 3.591 7.158 199,361313 Porez na neiskorištene poduzetnièke nekretnine 511 0 0 -61314 Porez na kuæe za odmor 512 0 0 -61315 Porez na korištenje javnih površina 513 496.701 461.524 92,961319 Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu 514 0 0 -61431 Poseban porez na osobne automobile,

  ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove 515 0 0 -61432 Poseban porez na naftne derivate 516 0 0 -61433 Poseban porez na alkohol 517 0 0 -61434 Poseban porez na pivo 518 0 0 -61435 Poseban porez na bezalkoholna piæa 519 0 0 -61436 Poseban porez na duhanske preraðevine 520 0 0 -61437 Poseban porez na kavu 521 0 0 -61438 Poseban porez na luksuzne proizvode 522 0 0 -61451 Porez na cestovna motorna vozila 523 0 0 -61452 Porez na plovne objekte 524 0 0 -61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 525 446.243 400.740 89,861454 Porez na reklame 526 0 0 -61459 Ostali nespomenuti porezi na

  korištenje dobara ili izvoðenje aktivnosti 527 0 0 -63311 Tekuæe pomoæi iz dr�avnog proraèuna 528 213.680 359.414 168,263321 Kapitalne pomoæi iz dr�avnog proraèuna 529 2.229.552 1.030.000 46,265264 Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slièno 530 1.753.336 700.698 40,065265 Dopunsko zdravstveno osiguranje 531 0 0 -65266 Prihodi na temelju refundacija

  rashoda iz prethodnih godina 532 0 0 -

  31 Rashodi za zaposlene u tijelima 533 6.610.680 7.516.056 113,731 Rashodi za zaposlene kod korisnika 534 18.565.006 20.632.532 111,1dio 311* Neto plaæa u tijelima 535 3.867.282 4.331.805 112,0dio 311* Neto plaæa kod korisnika 536 10.713.920 11.871.260 110,8dio 311** Porez i prirez iz plaæa u tijelima 537 455.025 543.159 119,4dio 311** Porez i prirez iz plaæa kod korisnika 538 1.138.433 1.341.432 117,831212 Nagrade 539 112.185 372.988 332,531213 Darovi 540 58.400 64.700 110,831214 Otpremnine 541 121.619 113.110 93,031215 Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni sluèaj 542 49.592 73.074 147,431219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 543 780.793 814.499 104,3

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 31

 • 32 Materijalni rashodi u tijelima 544 28.463.681 34.325.578 120,632 Materijalni rashodi kod korisnika 545 12.351.577 10.305.149 83,432121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 546 873.792 926.644 106,032371 Autorski honorari 547 120.335 104.531 86,932372 Ugovori o djelu 548 391.558 566.168 144,6dio 32377 Usluge studentskog/omladinskog servisa 549 9.953 24.882 250,032911 Naknade èlanovima predstavnièkih i izvršnih tijela 550 1.192.175 983.909 82,534111 Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji 551 0 0 -34112 Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu 552 0 0 -34121 Kamate za izdane mjenice u domaæoj valuti 553 0 0 -34122 Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti 554 0 0 -34131 Kamate za izdane obveznice u zemlji 555 1.810.714 1.253.571 69,234132 Kamate za izdane obveznice u inozemstvu 556 0 0 -34191 Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji 557 0 0 -34192 Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu 558 0 0 -34211 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti 559 0 0 -34212 Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada 560 0 0 -34213 Kamate za primljene zajmove

  od meðunarodnih organizacija 561 0 0 -34231 Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka

  i ostalih financijskim institucija izvan javnog sektora 562 3.500 0 0,034232 Kamate za primljene zajmove od inozemnih

  banaka i ostalih financijskih institucija 563 0 0 -34241 Kamate za primljene zajmove od ostalih

  tuzemnih trgovaèkih društava 564 0 0 -34242 Kamate za primljena zajmove od ostalih

  inozemnih trgovaèkih društava 565 0 0 -35231 Subvencije poljoprivrednicima 566 415.888 445.282 107,1dio 35232 Subvencije obrtnicima 567 341.921 133.473 39,037111 Naknade za bolest i invaliditet 568 0 0 -37114 Naknade za nezaposlene 569 0 0 -37115 Naknade za mirovine i dodatke 570 0 0 -37116 Porodiljne naknade 571 0 0 -37117 Obiteljska mirovina 572 0 0 -37211 Naknade za djeèji doplatak 573 0 0 -37212 Pomoæ obiteljima i kuæanstvima 574 0 0 -37213 Pomoæ invalidima i hendikepiranim osobama 575 0 0 -37214 Naknade za mirovine i dodatke 576 0 0 -37215 Stipendije i školarine 577 0 0 -37217 Porodilje naknade i oprema za novoroðenèad 578 0 0 -37218 Pomoæ nezaposlenim osobama 579 0 0 -37221 Sufinanciranje cijene prijevoza 580 0 16.268 -37222 Pomoæ i njega u kuæi 581 74.395 63.895 85,938611 Kapitalne pomoæi bankama i ostalim

  financijskim institucijama u javnom sektoru 582 0 0 -38612 Kapitalne pomoæi trgovaèkim društvima

  u javnom sektoru 583 26.034.925 22.366.671 85,938621 Kapitalne pomoæi privatnim bankama i

  ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 584 0 0 -

  38622 Kapitalne pomoæi trgovaèkim društvima izvan javnog sektora 585 0 0 -

  38631 Kapitalne pomoæi poljoprivrednicima 586 0 0 -38632 Kapitalne pomoæi obrtnicima,

  malim i srednjim poduzetnicima 587 0 0 -41 Rashodi za nabavu neproizvedene

  imovine u tijelima 588 47.336.344 2.958.481 6,241 Rashodi za nabavu

  neproizvedene imovine kod korisnika 589 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 32

 • 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima 590 21.575.850 9.545.318 44,2

  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika 591 1.531.748 2.103.181 137,3

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima 592 105.132 47.545 45,2

  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika 593 487.945 0 0,0

  54111 Otplata glavnice primljenih zajmova oddrugih razina vlasti - kratkoroèni 594 0 0 -

  54112 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti - dugoroèni 595 0 0 -

  54121 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada - kratkoroèni 596 0 0 -

  54122 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada - dugoroèni 597 0 0 -

  54131 Otplata glavnice primljenih zajmova od meðunarodnih organizacija - kratkoroèni 598 0 0 -

  54132 Otplata glavnice primljenih zajmova od meðunarodnih organizacija - dugoroèni 599 0 0 -

  54211 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoroèni 600 0 0 -

  54212 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoroèni 601 0 0 -

  54311 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkihdruštava u javnom sektoru - kratkoroèni 602 0 0 -

  54312 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovaèkih društava u javnom sektoru - dugoroèni 603 0 0 -

  54411 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- kratkoroèni 604 128.916 0 0,0

  54412 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora - dugoroèni 605 0 0 -

  54421 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija - kratkoroèni 606 0 0 -

  54422 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija - dugoroèni 607 0 0 -

  54511 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora - kratkoroèni 608 0 0 -

  54512 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora - dugoroèni 609 0 0 -

  54521 Otplate glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva - kratkoroèni 610 0 0 -

  54522 Otplate glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovaèkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva - dugoroèni 611 0 0 -

  55311 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji-kratkoroène 612 0 0 -

  55312 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji-dugoroène 613 0 0 -

  55321 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu-kratkoroène 614 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 33

 • 55322 Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu-dugoroène 615 0 0 -Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu 616 25.369.656 13.481.611 53,1

  Kontrolni zbroj (AOP 505 do AOP 616) 617 216.236.560 150.286.826 69,5

  IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJIza razdoblje 1. sijeènja do 31. prosinca 2009. godine

  iznosi u kunama, bez lipa

  Raè. iz OPIS AOP Planirano Ostvareno Indeksraè. plana u izvještajnom(5/4)

  razdoblju1 2 3 4 5 6

  01 Opæe javne usluge (AOP 002 + 006 + 009 + 013 do 017) 001 23.708.800 22.666.841 95,6

  011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi(AOP 003 do 005) 002 2.371.300 2.151.622 90,7

  0111 Izvršna i zakonodavna tijela 003 2.371.300 2.151.622 90,70112 Financijski i fiskalni poslovi 004 0 0 -0113 Vanjski poslovi 005 0 0 -012 Inozemna ekonomska pomoæ (AOP 007+008) 006 0 0 -0121 Ekonomska pomoæ zemljama u

  razvoju i zemljama u tranziciji 007 0 0 -0122 Ekonomska pomoæ usmjerena

  preko meðunarodnih agencija 008 0 0 -013 Opæe usluge (AOP 010 do 012) 009 11.783.500 11.474.565 97,40131 Opæe usluge vezane za slu�benike 010 11.147.500 10.846.028 97,30132 Sveukupno planiranje i statistièke usluge 011 0 0 -0133 Ostale opæe usluge 012 636.000 628.537 98,8014 Osnovna istra�ivanja 013 0 0 -015 Istra�ivanje i razvoj: Opæe javne usluge 014 0 0 -016 Opæe javne usluge koje nisu drugdje svrstane 015 0 0 -017 Transakcije vezane za javni dug 016 1.254.000 1.253.571 100,0018 Prijenosi opæeg karaktera izmeðu

  razlièitih dr�avnih razina 017 8.300.000 7.787.083 93,802 Obrana (AOP 019 do 023) 018 0 0 -021 Vojna obrana 019 0 0 -022 Civilna obrana 020 0 0 -023 Inozemna vojna pomoæ 021 0 0 -024 Istra�ivanje i razvoj obrane 022 0 0 -025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 023 0 0 -03 Javni red i sigurnost (025 do 030) 024 6.866.705 6.600.979 96,1031 Usluge policije 025 101.450 58.250 57,4032 Usluge protupo�arne zaštite 026 6.755.255 6.542.729 96,9033 Sudovi 027 0 0 -034 Zatvori 028 0 0 -035 Istra�ivanje i razvoj: Javni red i sigurnost 029 0 0 -036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 030 10.000 0 0,004 Ekonomski poslovi

  (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) 031 1.735.000 1.704.764 98,3041 Opæi ekonomski, trgovaèki i poslovi vezani uz rad

  (AOP 033+034) 032 0 0 -0411 Opæi ekonomski i trgovaèki poslovi 033 0 0 -0412 Opæi poslovi vezani uz rad 034 0 0 -

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 34

 • 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038) 035 400.000 445.282 111,3

  0421 Poljoprivreda 036 400.000 445.282 111,30422 Šumarstvo 037 0 0 -0423 Ribarstvo i lov 038 0 0 -043 Gorivo i energija (AOP 040 do 045) 039 0 0 -0431 Ugljen i ostala kruta mineralna goriva 040 0 0 -0432 Nafta i prirodni plin 041 0 0 -0433 Nuklearno gorivo 042 0 0 -0434 Ostala goriva 043 0 0 -0435 Elektrièna energija 044 0 0 -0436 Ostale vrste energije 045 0 0 -044 Rudarstvo, proizvodnja i graðevinarstvo

  (AOP 047 do 049) 046 0 0 -0441 Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva 047 0 0 -0442 Proizvodnja 048 0 0 -0443 Graðevinarstvo 049 0 0 -045 Promet (AOP 051 do 055) 050 0 0 -0451 Cestovni promet 051 0 0 -0452 Promet vodnim putovima 052 0 0 -0453 �eljeznièki promet 053 0 0 -0454 Zraèni promet 054 0 0 -0455 Promet cjevovodima i ostali promet 055 0 0 -046 Komunikacije 056 0 0 -047 Ostale industrije (AOP 058 do 061) 057 1.335.000 1.259.482 94,30471 Distribucija i skladištenje 058 0 0 -0472 Hoteli i restorani 059 0 0 -0473 Turizam 060 0 0 -0474 Višenamjenski razvojni projekti 061 1.335.000 1.259.482 94,3048 Istra�ivanje i razvoj: Ekonomski poslovi

  (AOP 063 do 069) 062 0 0 -0481 Istra�ivanje i razvoj: Opæi ekonomski,

  trgovaèki i poslovi vezani uz rad 063 0 0 -0482 Istra�ivanje i razvoj: Poljoprivreda,

  šumarstvo, ribarstvo i lov 064 0 0 -0483 Istra�ivanje i razvoj: Gorivo i energija 065 0 0 -0484 Istra�ivanje i razvoj: Rudarstvo,

  proizvodnja i graðevinarstvo 066 0 0 -0485 Istra�ivanje i razvoj: Promet 067 0 0 -0486 Istra�ivanje i razvoj: Komunikacije 068 0 0 -0487 Istra�ivanje i razvoj: Ostale industrije 069 0 0 -049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 070 0 0 -05 Zaštita okoliša (AOP 072 do 077) 071 11.142.000 9.044.382 81,2051 Gospodarenje otpadom 072 11.055.000 8.987.066 81,3052 Gospodarenje otpadnim vodama 073 0 0 -053 Smanjenje zagaðivanja 074 0 0 -054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 075 0 0 -055 Istra�ivanje i razvoj: Zaštita okoliša 076 5.000 0 0,0056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 077 82.000 57.316 69,906 Usluge unapreðenja stanovanja i zajednice

  (AOP 079 do 084) 078 43.950.000 38.286.685 87,1061 Razvoj stanovanja 079 2.630.000 2.087.791 79,4062 Razvoj zajednice 080 1.250.000 666.996 53,4063 Opskrba vodom 081 7.330.000 4.683.861 63,9064 Ulièna rasvjeta 082 5.425.000 5.188.662 95,6065 Istra�ivanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 083 27.315.000 25.659.375 93,9066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.

  pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 084 0 0 -07 Zdravstvo (AOP 086 + 090 + 095 + 100 + 101 + 102) 085 399.450 346.213 86,7

  GLASNIK GRADA KOPRIVNICE • Broj 3 • 16. lipnja 2010.

  Stranica 35

 • 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089) 086 0 0 -0711 Farmaceutski proizvodi 087 0 0 -0712 Ostali medicinski proizvodi 088 0 0 -0713 Terapeutski pribor i oprema 089 0 0 -072 Slu�be za vanjske pacijente (AOP 091 do 094) 090 0 0 -0721 Opæe medicinske usluge 091 0 0 -0722 Specijalistièke medicinske usluge 092 0 0 -0723 Zubarske usluge 093 0 0 -0724 Paramedicinske usluge 094 0 0 -073 Bolnièke slu�be (AOP 096 do 099) 095 0 0 -0731 Usluge opæih bolnica 096 0 0 -0732 Usluge specijalistièkih bolnica 097 0 0 -0733 Usluge medicinskih centara i centara za majèinstvo 098 0 0 -0734 Usluge centara za njegu i oporavak 099 0 0 -074 Slu�be javnog zdravstva 100 0 0 -075 Istra�ivanje i razvoj zdravstva 101 0 0 -076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 102 399.450 346.213 86,708 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109) 103 22.576.886 21.977.116 97,3081 Slu�be rekreacije i sporta 104 10.750.000 10.754.417 100,0082 Slu�be kulture 105 6.740.050 6.645.070 98,6083 Slu�be emitiranja i izdavanja 106 0 0 -084 Religijske i druge slu�be zajednice 107 852.000 751.411 88,2085 Istra�ivanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 108 0 0 -086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i

  religiju koji nisu drugdje svrstani 109 4.234.836 3.826.218 90,409 Obrazovanje (AOP 111 + 114 + 117 + 118 + 121 do 124) 110 25.949.627 24.920.213 96,0091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112 + 113) 111 21.651.682 21.130.189 97,60911 Predškolsko obrazovanje 112 12.548.721 12.430.399 99,10912 Osnovno obrazovanje 113 9.102.961 8.699.790 95,6092 Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115 + 116) 114 0 0 -0921 Ni�e srednjoškolsko obrazovanje 115 0 0 -0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 116 0 0 -093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje 117 0 0 -094 Visoka naobrazba (AOP 119 + 120)