of 16/16
GLASNIK GRADA ZADRA Godina: XXVIII 22.rujna 2021. Broj:8 1 www.grad-zadar.hr Temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 105/97,5/98,104/00, 69/09, 17/19 i 98/19), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i članka 17. i 19. Statuta Znanstvene knjižnice („Glasnik Grada Zadra“ br.7/19), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 3. sjednici, održanoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i ODLUKU o razrješenju troje članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar Članak 1. Razrješuju se troje članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice izabranih od strane osnivača: - DAVOR ARAS, prof. - MARJANA BAKMAZ, prof. - Izv. prof.dr.sc. ANTE BRALIĆ. Članak 2. Mandat razriješenih članova prestaje danom ove Odluke. Članak 3. Predlagatelji će predložiti nove članove Upravnog vijeća sukladno Statutu Znanstvene knjižnice. Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Glasniku Grada Zadra“. KLASA:080-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-1-21-8 Zadar, 15. rujna 2021. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vučetić, v.r. Temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 105/97,5/98,104/00, 69/09, 17/19 i 98/19), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i članka 17. i 19. Statuta Znanstvene knjižnice („Glasnik Grada Zadra“ br.7/19), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 3. sjednici, održanoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i ODLUKU o imenovanju troje članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice Zadar Članak 1. Imenuju se troje članova Upravnog vijeća Znanstvene knjižnice izabranih od strane osnivača: - prof. dr. sc. Rafaela Božić, - izv. prof. dr. sc. Marko Lukić, - Branimir Čakić, dipl. prof. razredne nastave, MA knjižničarstva.

GLASNIK GRADA ZADRA

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GLASNIK GRADA ZADRA

1
www.grad-zadar.hr
Temeljem lanka 20. Zakona o knjinicama i knjininoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 105/97,5/98,104/00, 69/09, 17/19 i 98/19), lanka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15- proišeni tekst, 3/18, 7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 17. i 19. Statuta Znanstvene knjinice („Glasnik Grada Zadra“ br.7/19), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU o razrješenju troje lanova Upravnog vijea
Znanstvene knjinice Zadar
lanak 1. Razrješuju se troje lanova Upravnog vijea Znanstvene knjinice izabranih od strane osnivaa:
- DAVOR ARAS, prof. - MARJANA BAKMAZ, prof. - Izv. prof.dr.sc. ANTE BRALI.
lanak 2. Mandat razriješenih lanova prestaje danom ove Odluke.
lanak 3. Predlagatelji e predloiti nove lanove Upravnog vijea sukladno Statutu Znanstvene knjinice.
lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA:080-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-1-21-8 Zadar, 15. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 20. Zakona o knjinicama i knjininoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 105/97,5/98,104/00, 69/09, 17/19 i 98/19), lanka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15- proišeni tekst, 3/18, 7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 17. i 19. Statuta Znanstvene knjinice („Glasnik Grada Zadra“ br.7/19), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU o imenovanju troje lanova Upravnog vijea
Znanstvene knjinice Zadar
lanak 1. Imenuju se troje lanova Upravnog vijea Znanstvene knjinice izabranih od strane osnivaa:
- prof. dr. sc. Rafaela Boi, - izv. prof. dr. sc. Marko Luki, - Branimir aki, dipl. prof. razredne nastave, MA knjiniarstva.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 2 broj: 8 22.rujna 2021.
lanak 2. Mandat imenovanih lanova poinje danom ove Odluke i traje sukladno Statutu Znanstvene knjinice
do isteka mandata lanova ije je mandat prijevremeno završen.
lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti e se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA:080-01/21-01/18 URBROJ:2198/01-1-21-9 Zadar, 15. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 17. stavka 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), lanka 41. stavak 1. Pravilnika o nositeljima, sadraju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te nainu informiranja javnosti o postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 66/21), lanka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10,3/13, 9/14 i 2/15- proišeni tekst, 3/18, 7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite Podruni ured civilne zaštite Split, Sluba civilne zaštite Zadar (KLASA: 810-06/21-02/79, URBROJ:511-01-371-21-2 od 7.rujna 2021.godine) Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU o odreivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na podruju Grada Zadra
lanak 1. Ovom se Odlukom odreuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na podruju Grada
Zadra s ciljem sudjelovanja u aktivnostima otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesrea.
lanak 2. Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na podruju Grada Zadra su pravne osobe koje
su svojim proizvodnim, uslunim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznaajniji nositelji tih djelatnosti na podruju Grada Zadra i to:
1. Ciklon d.o.o. 2. Veterinarska stanica Zadar d.o.o. 3. Ljekarna Zadar 4. Vodovod d.o.o. 5. istoa d.o.o. 6. Nasadi d.o.o. 7. Odvodnja d.o.o. 8. Liburnija d.o.o. 9. Višnjik d.o.o. 10. Inovativni Zadar d.o.o. 11. Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport 12. Turta d.o.o. 13. Vodoinstalacija d.o.o. 14. Diklo - Gradnja d.o.o 15. Borik d.o.o. 16. Hotel Porto 17. Impakt centar Zadar 18. Omladinski hostel Zadar 19. Europan d.o.o. 20. Bakmaz d.o.o.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 3 broj: 8 22.rujna 2021.
21. Tvornica kruha Zadar d.d. 22. Turisthotel d.d. 23. Aeroklub Zadar 24. Ronilaki klub KPA ZADAR 25. Radio klub Zadar
lanak 3. Pravnim osobama iz lanka 2. ove Odluke dostavljaju se izvodi iz Plana djelovanja civilne zaštite
Grada Zadra koji sadri mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u sluaju prijetnje i nastanka velikih nesrea i katastrofa.
Pravne osobe iz lanka 2. ove Odluke, izrauju svoje operativne planove u kojima se utvruju postupci i nain realizacije operativnih zadaa.
lanak 4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vaiti Odluka o odreivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na podruju Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 14/17).
lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA:810-01/21-01/04 URBROJ:2198/01-1-21-14 Zadar, 15. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U
o izboru lanova Odbora za statut i poslovnik
lanak 1. U Odbor za statut i poslovnik, biraju se:
- Adela Frank, za predsjednicu, - Darko Vrdoljak, za lana, - Ante Rubeša, za lana, - Bruno Milin, za lana, - Violeta Valjan Vuki, za lanicu.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/10 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 4 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za pritube i prijedloge graana
lanak 1. U Odbor za pritube i prijedloge graana, biraju se:
- Ante Rubeša, za predsjednika, - Drita Dunatov, za lanicu, - Ante Kolega, za lana, - Mate Luki, za lana, - Ivan Mateši, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/11 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za programe razvoja otoka
lanak 1. U Odbor za programe razvoja otoka, biraju se:
- Damir Burul, za predsjednika, - Jurica Bosna, za lana, - Marjana Boti, za lanicu, - eljko Krizman, za lana, - Marko Špralja, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/20 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 5 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo
lanak 1. U Odbor za socijalnu skrb i zdravstvo, biraju se:
- Damir Biloglav, za predsjednika, - Anadia Koul, za lanicu, - Senad Toki, za lana, - Mate Luki, za lana, - Danijela Vukoša, za lanicu.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/16 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za meugeneracijsku solidarnost
lanak 1. U Odbor za meugeneracijsku solidarnost, biraju se:
- Duško Vukovi, za predsjednika, - Anadia Koul, za lanicu, - Davor Karlovi, za lana, - Marko Pupi-Bakra, za lana, - Marko Topi, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/17 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 6 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport
lanak 1. U Odbor za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport, biraju se:
- Enio Meštrovi, za predsjednika, - Irena Dragi, za lanicu, - Ante Rubeša, za lana, - Marjana Bakmaz, za lanicu, - Novela Gagro, za lanicu.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/15 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r. Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14,
2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za zaštitu okoliša, prostorno ureenje i komunalnu djelatnost
lanak 1. U Odbor za zaštitu okoliša, prostorno ureenje i komunalnu djelatnost, biraju se:
- Daniel Radeta, za predsjednika, - Antonio Baus, za lana, - eljko Krizman, za lana, - Nenad Klari, za lana, - Davor Karlovi, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/13 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 7 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU o izboru lanova
Odbora za proraun i financije
lanak 1. U Odbor za proraun i financije Grada Zadra, biraju se:
- Nino Mrela, za predsjednika, - Manolo Jure Birki, za lana, - Marko Pupi-Bakra, za lana, - Jurica Bosna, za lana, - Mate Mari, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/12 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19,2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU o izboru lanova
Odbora za utvrivanje prijedloga naziva ulica, trgova, podruja te javnih ustanova i trgovakih društva Grada Zadra
lanak 1. U Odbor za utvrivanje prijedloga naziva ulica, trgova, podruja te javnih ustanova i trgovakih
društva Grada Zadra, biraju se:
- Ante Kolega, za predsjednika, - Loreta Stipevi, za lanicu, - Marko Pupi-Bakra, za lana, - Vito Dovrani, za lana, - Danijel Kotlar, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/21 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 8 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom
lanak 1. U Odbor za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom, biraju se:
- Drita Dunatov, za predsjednicu, - Daniel Radeta, za lana, - Bruno Milin, za lana, - Mate Mari, za lana, - Ante Rubeša, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/14 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za meugradsku i meunarodnu suradnju
lanak 1. U Odbor za meugradsku i meunarodnu suradnju, biraju se:
- Irena Dragi, za predsjednicu, - Rino Rados, za lana, - Roko Tadin, za lana, - Violeta Valjan Vuki, za lanicu, - Ante Kolega, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/19 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 9 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za mlade
lanak 1. U Odbor za mlade, biraju se:
- Vito Dovrani, za predsjednika, - Sandro Lovrinovi, za lana, - Roko Tadin, za lana, - Jurica Bosna, za lana, - Davor Karlovi, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/22 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za ravnopravnost spolova
lanak 1. U Odbor za ravnopravnost spolova, biraju se:
- Danijela Vukoša, za predsjednicu, - Anadia Koul, za lanicu, - Marjana Boti, za lanicu, - Mate Luki, za lana, - Jurica Bosna, za lana.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/23 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 10 broj: 8 22.rujna 2021.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o imenovanju i izboru lanova
Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra
lanak 1. U Odbor za dodjelu javnih priznanja, iz redova lanova Vijea i uglednih graana, biraju se:
- Anica Košta, za lanicu, - Mladen Malta, za lana, - Mario upanovi, za lana, - Enio Meštrovi, za lana,
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/18 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra
lanak 1. Bira se Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Komisija).
lanak 2. U Komisiju se biraju:
- Ante Rubeša, za predsjednika, - Irena Dragi, za lanicu, - Anadia Koul, za lanicu, - Mate Mari, za lana, - Violeta Valjan Vuki, za lanicu.
lanak 3.
Zadaci i ovlaštenja Komisije utvreni su Odlukom o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra”, broj 2/05-proišeni tekst, 13/09, 24/10 i 9/19).
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 11 broj: 8 22.rujna 2021.
lanak 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/24 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Temeljem lanka 27. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-proišeni tekst, 3/18,7/18-proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i lanka 26. Poslovnika Gradskog vijea Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 13/09, 3/13, 6/14, 9/14,2/15-proišeni tekst, 6/17, 7/18-proišeni tekst i 3/21), Gradsko vijee Grada Zadra, na 3. sjednici, odranoj dana 15. i 16. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o izboru lanova
Odbora za nacionalne manjine
lanak 1.
U Odbor za nacionalne manjine, biraju se: - Violeta Valjan Vuki, za predsjednicu, - Marija Petani, za lanicu, - Senad Toki, za lana, - Anadia Koul, za lanicu, - Danijela Vukoša, za lanicu.
lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku Grada Zadra”.
KLASA: 021-01/21-01/25 URBROJ: 2198/01-1-21-1 Zadar, 16. rujna 2021.
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA PREDSJEDNIK Marko Vueti, v.r.
Na temelju lanka 34.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 3. Pravilnika o organizaciji i nainu provedbe produenog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 62/19) i lanka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 2/15 - proišeni tekst, 3/18, 7/18 - proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonaelnik Grada Zadra, dana 27. kolovoza 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o organizaciji i provedbi programa produenog boravka
u školskoj 2021./2022. godini
I. Program produenog boravka za uenike prvih i drugih razreda osnovnih škola Grada Zadra u
školskoj 2021./2022. godini organizirat e se u OŠ Krune Krstia, OŠ Petra Preradovia, OŠ Stanovi, OŠ Zadarski otoci, OŠ Bartula Kašia, OŠ Šime Budinia, OŠ Smiljevac, OŠ Šimuna Koiia Benje, Katolikoj osnovnoj školi Ive Mašine Zadar te Privatnoj osnovnoj školi Nova Zadar.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 12 broj: 8 22.rujna 2021.
II. Program produenog boravka u školskoj 2021./2022. godini ustrojava se u:
OSNOVNA ŠKOLA BROJ ODGOJNO –OBRAZOVNIH SKUPINA
OŠ Bartula Kašia 5 OŠ Petra Preradovia 4 OŠ Šime Budinia 4 OŠ Krune Krstia 4 OŠ Smiljevac 4 OŠ Stanovi 3 OŠ Zadarski otoci 2 KOŠ Ivo Mašina Zadar 2 OŠ Šimuna Koiia Benje 1 POŠ Nova Zadar 1 UKUPNO SKUPINA 30
III. Odgojno-obrazovne skupine organiziraju se za uenike prvih razreda, a mogu se popuniti uenicima
drugih razreda. Veliina odgojno-obrazovne skupine propisana je Pravilnikom o broju uenika u redovitom i
kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (‘’Narodne novine’’, broj: 124/09 i 73/10) i Dravnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (‘’Narodne novine’’, broj: 63/08 i 90/10).
Sukladno Dravnom pedagoškom standardu veliina odgojno-obrazovne skupine moe se prilagoditi veliini prostora.
IV. Program produenog boravka provode zaposlenici škole - uitelji razredne nastave koji sa školom
sklapaju ugovor o radu na puno radno vrijeme te imaju ista prava i obveze iz radnog odnosa kao i drugi uitelji zaposleni u školi.
Plae i druga materijalna prava uitelja u produenom boravku financiraju se iz Prorauna Grada Zadra.
Naknadu za prijevoz uitelji u produenom boravku ostvaruju sukladno lanku 66. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (‘’Narodne novine“, broj: 128/17 i 48/18), a maksimalno u visini mjesenog gradskog radnikog pokaza.
Gradonaelnik Grada Zadra moe, sukladno proraunskim mogunostima, posebnom odlukom izmijeniti iznos bruto plae, ostalih materijalnih prava te naknada za prijevoz.
V. Program produenog boravka organizira se u pravilu od 7,00 do 17,00 sati, a podijeljen je na sljedei
nain:
• od 7,00 do 8,00 sati - dolazak u školu i priprema za nastavu; • od 8,00 do 12,00 sati - (ovisno o rasporedu sati) izvodi se redovita nastava; • od 12,00 do 14,00 sati - uenici objeduju i provode slobodno vrijeme; • od 14,00 do 17,00 sati, odnosno do dolaska roditelja po uenike - organiziran je
samostalan rad (uenje, izrada domae zadae i ostali zadatci).
Realizacija navedene satnice moe se prilagoditi smjenskom radu škole.
Škole su dune pridravati se plana i programa rada produenog boravka.
GLASNIK GRADA ZADRA
VI. Roditelji financiraju cijenu prehrane uenika u produenom boravku.
VII. Ukoliko se za program produenog boravka prijavi vei broj uenika prednost pri upisu utvruje se
na temelju sljedeih kriterija:
• djeca invalida Domovinskog rata, ako je drugi roditelj zaposlen; • djeca roditelja sa 70% i više invalidnosti, ako je drugi roditelj zaposlen; • djeca obaju zaposlenih roditelja, odnosno uzdravatelja i djeca samohranog zaposlenog roditelja,
odnosno uzdravatelja; • djeca iz obitelji s troje i više djece; • djeca koja imaju slabije uvjete stanovanja.
VIII. O provedbi programa produenog boravka škola sklapa ugovor s roditeljem, odnosno starateljem
uenika. IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 602-01/21-01/17 URBROJ: 2198/01-2-21-11 Zadar, 27. kolovoza 2021. GRADONAELNIK Branko Duki, v.r.
Temeljem lanka 17. stavak 3. podstavak 9. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine“, broj: 82/15,118/18, 31/20 i 20/21), lanka 17. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i nainu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 69/16), lanka 6. Uredbe o sustavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (“Narodne novine“, broj 27/17) i lanka 36. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - proišeni tekst, 3/18, 7/18 - proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesrea za Grad Zadar (“Glasnik Grada Zadra“, broj 7/21), Gradonaelnik Grada Zadra, dana 7. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljake skupine i svih pripadnika
Postrojbe civilne zaštite ope namjene Grada Zadra
lanak 1. U Odluci o imenovanju zapovjednika, upravljake skupine i svih pripadnika Postrojbe civilne zaštite
ope namjene Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/21) lanak 4. mijenja se i glasi: „Za pripadnike operativne skupine I imenuju se:
Stipe Vuki Jure Matak Stipe Vrsaljko Ante Kneevi Franjo Majdandi Tomislav Švorini Kristijan Draevi Renato Jerievi Davor Buljat
Za pripadnike operativne skupine II imenuju se:
Silvio Kevri Zvonimir Šare Jure Šimiev Zlatko Jurlina Damir Paleka Jurica Musap Frane Jovi Mateo Naki
GLASNIK GRADA ZADRA
Za pripadnike operativne skupine III imenuju se:
Milenko Koul Ivan Juki Kristijan Kalmeta Toni Batur Igor Laki Josip Kardum Neven Šari Mario Šljuka.“
lanak 2. Sve ostale odredbe osnovne Odluke ostaju na snazi.
lanak 3. Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u “Glasniku
Grada Zadra“.
KLASA: 810-01/21-01/09 URBROJ: 2198/01-2-21-4 Zadar, 7. rujna 2021.
GRADONAELNIK Branko Duki, v.r. Na temelju lanka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15,
118/18, 31/20 i 20/21) i lanka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - proišeni tekst, 3/18, 7/18 - proišeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonaelnik Grada Zadra, dana 8. rujna 2021. godine, d o n o s i
O D L U K U o imenovanju
povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika
lanak 1. Povjerenicima civilne zaštite Grada Zadra i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Grada Zadra
imenuje se:
Red. br.
Zamjenik povjerenika civilne zaštite
1. MO Brodarica Josip Vueti Antoni Bero Kruljevac 2. MO Crvene kue Hrvoje Ivkovi 3. MO Draevac Frane Lenki 4. MO Petrane Silvana Štokan Ivan Štokan 5. MO Poluotok Frane Brajkovi 6. MO Mala Rava i MO Vela Rava Nikolina Radin
lanak 2. Povjerenici civilne zaštite i njegovi zamjenici sudjeluju u pripremanju graana za osobnu i
uzajamnu zaštitu te usklauju provoenje mjera osobne i uzajamne zaštite, daju obavijesti graanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite, sudjeluju u organiziranju i provoenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite, organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina, provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na podruju svoje nadlenosti i o propustima obavješuju inspekciju civilne zaštite.
lanak 3. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, kao segment operativnih snaga sustava civilne zaštite,
mogu zbog njihovog osposobljavanja biti pozvani na razliite oblike planske edukacije te na vjebu civilne zaštite.
GLASNIK GRADA ZADRA
Str.: 15 broj: 8 22.rujna 2021.
lanak 4. Povjerenici civilne zaštite i njegovi zamjenici duni su se odazvati na poziv naelnika Stoera civilne
zaštite Grada Zadra.
lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit e se u „Glasniku Grada Zadra“.
KLASA: 810-01/21-01/04 URBROJ: 2198/01-2-21-13 Zadar, 8. rujna 2021. GRADONAELNIK Branko Duki, v.r.
GLASNIK GRADA ZADRA
S A D R A J
GRADSKO VIJEE GRADA ZADRA 15. i 16.rujna 2021.
1. Odluka o razrješenju lanova Upravnog vijea Znanstvene knjinice Zadar; 1 2. Odluka o imenovanju lanova Upravnog vijea Znanstvene knjinice Zadar; 1 3. Odluka o odreivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na podruju Grada Zadra; 2 4. Odluka o izboru lanova Odbora za statut i poslovnik 3 5. Odluka o izboru lanova Odbora za pritube i prijedloge graana 4 6. Odluka o izboru lanova Odbora za programe razvoja otoka 4 7. Odluka o izboru lanova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvo 5 8. Odluka o izboru lanova Odbora za meugeneracijsku solidarnost 5 9. Odluka o izboru lanova Odbora za odgoj, obrazovanje, kulturu i šport 6 10. Odluka o izboru lanova Odbora za zaštitu okoliša, prostorno ureenje i komunalnu djelatnost 6 11. Odluka o izboru lanova Odbora za proraun i financije 7 12. Odluka o izboru lanova Odbora za utvrivanje prijedloga naziva ulica, trgova podruja te javnih
ustanova i trgovakih društva Grada Zadra 7
13. Odluka o izboru lanova Odbora za poticanje i razvitak gospodarstva i gospodarenje gradskom imovinom
8
14. Odluka o izboru lanova Odbora za meugradsku i meunarodnu suradnju 8 15. Odluka o izboru lanova Odbora za mlade 9 16. Odluka o izboru lanova Odbora za ravnopravnost spolova 9 17. Odluka o izboru lanova Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Zadra 10 18. Odluka o izboru lanova Komisije za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra 10 19. Odluka o izboru lanova Odbora za nacionalne manjine 11
A K T I G R A D O N A E L N I K A
1. Odluka o organizaciji i provedbi programa produenog boravka u školskoj 2021./2022. godini 11 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, upravljake skupine i svih pripadnika
Postrojbe civilne zaštite ope namjene Grada Zadra 13
3. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Zadra i njihovih zamjenika 14
IZDAVA: GRAD ZADAR Odgovorna: Mirjana Zubi, dipl. iur.
Telefon: (023) 208-172 Zadar, 2021. godine