of 31 /31
GEOGRAFIA karty pracy l klasa 1 gimnazjum

Geografia. Karty pracy. Klasa 1 gimnazjum · PDF fileGeogra˜a | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum AUTORZY: Praca zbiorowa 3 op ydawnictw edagogic arszaw 2014 ZADANIA WYRÓWNUJĄCE

 • Author
  buitram

 • View
  224

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Geografia. Karty pracy. Klasa 1 gimnazjum · PDF fileGeogra˜a | Diagnoza przedmiotowa |...

 • GEOGRAFIAkarty pracy l klasa 1 gimnazjum

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Numer zadania

  TestKarty pracy

  Zadania wyrwnujce Zadania utrwalajce Zadania rozwijajce

  1 1 1 1

  2 2 2 2

  3 3 3 3

  4 4 4 4

  5 5 5 5

  6 6 6 6

  7 7 7 7

  8 9 9 9

  9 8 8 8

  10 10 10 11

  11 11 11 10

  12 12 12 12

  13 13 13 13

  14 14 14 14

  15 16 16 16

  16 15 15 15

  17 17 17 17

  18 18 18 18

  19 19 19 19

  Publikacja, ktr nabye, jest dzieem twrcy i wydawcy. Prosimy, aby przestrzega praw, jakie im przysuguj. Jej zawarto moesz udostpni nieodpatnie osobom bliskim lub osobicie znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treci i koniecznie zaznacz, czyje to dzieo. A kopiujc jej cz, rb to jedynie na uytek osobisty.

  Szanujmy cudz wasno i prawo.Wicej na www.legalnakultura.pl

  Polska Izba Ksiki

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  3 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  ZADANIA WYRWNUJCE

  Zadanie 1.Zaznacz poprawn odpowied.Ktre z podanych zda zawiera prawdziwe informacje dotyczce heliocentrycznej teorii budowy Wszechwiata sformuowanej przez Mikoaja Kopernika?

  A. Ziemia wraz z innymi planetami kry wok Soca.B. Ziemia znajduje si w centrum Ukadu Sonecznego.C. Soce jest jedn z planet Ukadu Sonecznego.D. Wszystkie planety kr wok Ziemi.

  Wskazwka do zadania

  Ukad Soneczny skada si z pooonej centralnie gwiazdy, ktr jest Soce, planet, ksiycw i mniejszych cia niebieskich, takich jak meteory, komety.Soce jest najwikszym ciaem Ukadu Sonecznego (stanowi 99,86% jego masy), to dlatego wok niego kr wszystkie ciaa niebieskie znajdujce si w Ukadzie Sonecznym.

  Zadanie 2.Na rysunkach przedstawiono cie rzucany w poudnie soneczne w pierwszych dniach astronomicznych pr roku przez drzewo rosnce w wybranej miejscowoci w Polsce.

  Zaznacz poprawne dokoczenie zdania.W Polsce najkrtszy cie rzucaj przedmioty w poudnie soneczne w pierwszym dniu

  A. wiosny. B. lata. C. jesieni. D. zimy.

  Wskazwka do zadania

  Im wyej nad horyzontem znajduje si Soce w poudnie soneczne, tym cie rzucany w tym momencie przez przedmioty jest krtszy. Wska por roku, kiedy Soce w Polsce znajduje si najwyej nad horyzontem.

  Zadanie 3.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.Ktre z podanych okrele odnosz si do skutkw ruchu obrotowego Ziemi?

  A. Nastpstwo dnia i nocy.B. Wystpowanie pr roku.C. Zmiana dugoci dnia i nocy w cigu roku.D. Pozorna wdrwka Soca na niebie w cigu dnia.

  Wskazwka do zadania

  Ziemia, wykonujc ruch obrotowy, obraca si wok wasnej osi. Peny obrt trwa dob. Nastpstwami tego ruchu s te z wymienionych zjawisk, ktre powtarzaj si w cyklu dobowym.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 4. Uzupenij tabel.Wpisz w odpowiednie komrki podane przykady skali.

  1 : 10 000 000 1 cm 100 km 1 : 100 1 mm 10 m

  Rodzaj skali

  skala liczbowa skala mianowana skala liniowa

  Wskazwka do zadania

  Skala liczbowa zapisywana jest w postaci uamka (stosunku odlegoci).Skala mianowana zapisywana jest jako porwnanie dwch odlegoci z podaniem ich mian.Skala liniowa zapisywana jest w sposb graficzny.

  Zadanie 5.Na rysunku za pomoc poziomic przedstawiono jedn z form terenu.

  Zaznacz poprawne dokoczenie zdania.Na rysunku przedstawiono

  A. dolin.B. kotlin.C. pagrek.D. pagrek i dolin.

  Wskazwka do zadania

  Opisane na rysunku wartoci poziomic malej w kierunku rodka, co oznacza, e w tymkierunku teren opada.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  5 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 6.Na rysunku poziomicowym przedstawiono wypuk form terenu.

  Korzystajc z rysunku, wykonaj polecenia.6.1. Podaj wysoko bezwzgldn punktu A.Wpisz w luk odpowiedni warto.

  Punkt A ley na wysokoci _______ m n.p.m.

  6.2. O ile metrw wyej pooony jest punkt B w stosunku do punktu A?Wykonaj obliczenia i wpisz w luk poprawn odpowied.

  Punkt B ley o _______ m wyej ni punkt A.

  6.3. Zaznacz poprawne dokoczenie zdania.Punkt B pooony jest na stoku

  A. pnocnym. B. poudniowym. C. wschodnim. D. zachodnim.

  Wskazwka do zadania

  Wartoci wysokoci bezwzgldnych punktw A i B s opisane na poziomicach. Na rysunku strzak wskazano kierunek pnocny.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  6 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 7.Na rysunku przedstawiono plan Gniezna.

  Zaznacz poprawne dokoczenie kadego zdania.7.1. Koci farny w. Trjcy wraz z plebani znajduje si

  A. na poudniowy wschd od Wzgrza Lecha.B. na pnoc od Wzgrza Lecha.

  7.2. Koci garnizonowy znajduje siA. przy ulicy 3 Maja.B. przy ulicy Bolesawa Chrobrego.

  Wskazwka do zadania

  Na planach i mapach kierunek pnoc-poudnie wskazuje boczna ramka. Odszukaj w legendzie sygnatur, ktr na planie zaznaczono koci, a nastpnie znajd tak sam sygnatur na planie. Poniewa na planie jest kilka kociow, musisz dodatkowo odczyta podan obok sygnatury nazw kocioa.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  7 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 8. Na rysunku przedstawiono meandrujc rzek.

  Uzupenij zdanie.Wpisz w luk odpowiedni numer.

  Lewy brzeg rzeki oznaczono na rysunku numerem _______.

  Wskazwka do zadania

  eby ustali, ktry brzeg rzeki jest prawy, a ktry lewy, naley zwrci si twarz w kierunku, w ktrym pynie rzeka. Wwczas prawa rka wskae brzeg prawy, a lewa brzeg lewy.

  Zadanie 9. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.Ktre z wymienionych okrele jest nazw skadnika pogody?

  A. Wiatr.B. Termometr.C. Wiatromierz.D. Temperatura powietrza.

  Wskazwka do zadania

  Jeli masz trudnoci ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi, sprawd prognoz pogody (np. w telewizji, w internecie). W kadej prognozie omawia si kilka skadnikw pogody. Dwa z wymienionych w zadaniu okrele s jednymi z wielu skadnikw pogody.

  Zadanie 10.Zaznacz wszystkie poprawne dokoczenia zdania.Do osadw atmosferycznych zaliczamy

  A. deszcz. B. nieg. C. ros. D. szron.

  Wskazwka do zadania

  Para wodna zawarta w atmosferze trafia na powierzchni ziemi w postaci opadw i osadw atmosferycznych. Osady atmosferyczne w odrnieniu od opadw nie spadaj z chmur, lecz tworz si na powierzchni gruntu i na przedmiotach terenowych.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  8 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 11.Opis dotyczy jednej z formacji rolinnych wystpujcych na Ziemi. Jest to najbujniejsza ze wszystkich formacji rolinnych na Ziemi. Wystpuje w niej wiele gatunkw rolin, z przewag drzew o wielopitrowym ukadzie. Liczne liany wykorzystuj pnie i konary drzew, by pi si ku wiatu sonecznemu.Zaznacz poprawn odpowied.Ktrej formacji rolinnej dotyczy podany opis?

  A. Sawanny.B. Tajgi.C. Tundry.D. Lasu rwnikowego.

  Wskazwka do zadania

  Rozwojowi tak bujnej rolinnoci sprzyjaj dogodne warunki naturalne, wysoka temperatura powietrza i dua ilo opadw. Wska na mapie Afryki i Ameryki Poudniowej obszary o takich warunkach atmosferycznych, a nastpnie sprawd na mapie przedstawiajcej naturaln szat rolinn na Ziemi, ktra z wymienionych formacji rolinnych wystpuje na tych obszarach.

  Zadanie 12.Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.Ktry z wymienionych elementw krajobrazu zosta wytworzony przez czowieka?

  A. Las.B. Kamienioom.C. Zatoka morska.D. Jezioro zaporowe.

  Wskazwka do zadania

  W krajobrazie wystpuj elementy naturalne (powstae bez ingerencji czowieka) oraz wytworzone przez czowieka. Czowiek, poprzez swoj dziaalno, moe powodowa powstawanie nowych skadnikw krajobrazu lub przeksztaca istniejce skadniki krajobrazu naturalnego. Na przykad moe zmienia rzeb terenu, naturaln szat rolinn, tworzy sztuczne zbiorniki wodne.

  Zadanie 13.Jakie zmiany zachodz w krajobrazie obszaru, na ktrym wydobywa si wgiel kamienny?Zapisz dwa przykady.

  1. _________________________________________________________________________

  2. _________________________________________________________________________

  Wskazwka do zadania

  Wgiel kamienny zazwyczaj wydobywa si w kopalniach gbinowych. Taki rodzaj wydobycia wpywa niekorzystnie na rodowisko. Wykorzystaj wiadomoci, jakie posiadasz na temat Grnolskiego Okrgu Przemysowego, gdzie wydobywa si wgiel kamienny.

 • Geografia | Diagnoza przedmiotowa | Klasa 1 Gimnazjum

  Autorzy: Praca zbiorowa

  9 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014

  Zadanie 14.Na mapie numerami od 1 do 6 oznaczono gwne pasy uksztatowania powierzchni Polski.

  Ktrymi numerami na mapie oznaczono podane pasy uksztatowania powierzchni?Wpisz w kad luk odpowiedni numer.gry ______ wyyny ______ pojezierza ______

  Wskazwka do zadania

  Sprawd poprawno wykonania zadania, korzystajc z odpowiednich map w atlasie geograficznym.

  Zadanie 15.Na podstawie podanych informacji rozpoznaj krainy geograficzne Polski.Wpisz w kad luk odpowiedni nazw krainy geograficznej wybran z podanych.

  Tatry Karkonosze Pojezierze Mazurskie uawy Wilane Nizina Szczeciska

  15.1. Kraina powstaa u ujcia Wisy z nanosw, ktre osadzia ta rzeka. Wytworzyy si