Click here to load reader

FP1 Mulighetsstudie Bybane Storavatnet–Straume_

 • View
  229

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of FP1 Mulighetsstudie Bybane Storavatnet–Straume_

 • Rambll

  Hoffsveien 4

  Postboks 427

  Skyen

  N-0213 Oslo

  T +47 2251 8000

  www.ramboll.no

  Revisjon 02

  Dato 2014.04.11

  Utfrt av Kathrine Gjerde

  Kontrollert av Lars Ole degaard

  Godkjent av Olav Eriksen

  Beskrivelse Mulighetsstudie

  [Valgfri 1] Tekniske/konomiske vurderinger av bybane til Sotra

  Ref.

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME

  Innhold 1. Problemstilling/oppgave 1 2. Dagens situasjon 2 2.1 Plansituasjon 2 2.2 Planomrde 3 2.3 Dagens passasjergrunnlag 4 2.4 Dagens kollektivtilbud 7 2.5 Milj, landskap, naturressurser og kulturminner 9 2.6 Grunnforhold 11 3. Tekniske krav til bybane 11 3.1 Traseparametre 11 3.2 Stasjoner 12 3.3 Normalprofiler 12 3.3.1 Daglinje 12 3.3.2 Tunnel 13 4. Tidligere alternativer og grovsiling 13 5. Beskrivelse og konsekvenser av alternativer 14 5.1 Innledning 14 5.1.1 Grunnforhold langs traseene 14 5.1.2 Alternativer for bruer 15 5.1.3 Brualternativer med bybane som er silt bort 16 5.1.4 Egen bru kun for bybane 16 5.1.5 Sidestilt plassert bybane p ny bru 17 5.1.6 Sentrisk plassert bybane p ny bru 19 5.1.7 Sammenstilling brutyper 22 5.1.8 Felles bruk av kjrefelt, buss og bybane 22 5.1.9 Mulighet for ballastfritt spor p brua 23 5.1.10 Holdeplasser og tettsteder 24 5.2 Grnn linje ved dagens bru 31 5.2.1 Beskrivelse av trase 31 5.2.2 Fleksibilitet for annen bruk 31 5.2.3 Landskap/kulturmilj/nrmilj 32 5.2.4 Naturmilj 32 5.2.5 Landbruk 33 5.2.6 Gjennomfring av prosjekt 33 5.2.7 Sammenstilling av effekter 33 5.3 Rd linje ved ny bru "gjenbruk av busstrase" 34 5.3.1 Beskrivelse av trase 34 5.3.2 Fleksibilitet for annen bruk 35 5.3.3 Landskap/kulturmilj/nrmilj 35 5.3.4 Naturmilj 35 5.3.5 Landbruk 35 5.3.6 Gjennomfring av prosjekt 35 5.3.7 Sammenstilling av effekter 36 5.4 Bl linje- ved ny bru 37 5.4.1 Beskrivelse av trase 37 5.4.2 Fleksibilitet for annen bruk 37 5.4.3 Landskap/kulturmilj/nrmilj 37 5.4.4 Naturmilj 38 5.4.5 Landbruk 38 5.4.6 Gjennomfring av prosjekt 38 5.4.7 Sammenstilling av effekter 38 5.5 Publikumstilbud med bybane 39 5.6 Framtidig markedsgrunnlag 41 5.7 RAMS-analyse 43 5.7.1 Risikoreduserende tiltak 43 5.7.2 Vurdering RAM 44 5.7.3 Konklusjon 44 5.8 Kostnader 44 6. Evaluering 46 7. Oppsummering 47

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME

  VEDLEGG Vedlegg 1 3 vurderte linjer for bybane mellom Straume og Storavatnet, plan og profil Vedlegg 2

  Oppsummering av idedugnad 28.8.2013 Vedlegg 3

  RAMS-vurdering

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 1

  Rambll 11.04.2014

  1. PROBLEMSTILLING/OPPGAVE

  Som en del av planarbeidet med forslag til reguleringsplan for rv 555 Sambandet Sotra-Bergen mellom Kolltveit og Storavatnet (ca. 9 km), skal Rambll i denne mulighetsstudien vurdere hvor-dan en bybane kan gjennomfres og hvordan vegprosjektet kan forberedes for en eventuell by-bane en gang i framtiden. Vurdering av bybane mot Sotra avgrenses av den ca. 5,5 km lange strekningen mellom Storavatnet terminal og Straume tettsted.

  For belyse funksjonelle forhold ved en bybane til Sotra er det her sett p ulike prinsipper/konsep-ter og hvordan disse kan kobles med alternative brukryssinger. Det viktigste sprsmlet n er av-

  klare - funksjonelt og konomisk - om ny bru br forberedes og dimensjoneres for bybane eller ikke. Alternativet vil vre bygge en egen bybanebru i framtiden nr bybane til Sotra eventuelt blir

  aktuelt.

  Tidligere utarbeidet kommunedelplan med KU for rv 555 Sambandet har flgende hovedml:

  "Det skal legges til rette for et effektivt og sikkert samferdselsanlegg for alle transportgrupper.

  Anlegget skal vre robust og lite srbart og vre fleksibelt med hensyn til framtidige endringer i

  transportbehov. Anlegget skal legges til rette for kunne oppn ml om at mest mulig av framti-

  dig transportbehov kan lses ved hjelp av kollektivtransport og gang/- sykkeltransport".

  Dette betyr at det veganlegget som n skal bygges, bde skal vurderes for fleksibel/endret bruk i

  fremtiden, og at hensyn til at fremtidens transportbehov kan lses ved hjelp av bl.a. kollektiv

  transport. Denne rapporten vurderer hvordan en ny bru over Hjeltefjorden kan forberedes for by-

  bane, og om ekstra tiltak for en fremtidig bybane br gjennomfres n i forbindelse med vegpro-

  sjektet for rv 555, eller om en framtidig bybane br planlegges helt uavhengig av rv 555-prosjek-

  tet. I hovedsak handler dette om hvilken type Sotrabru som n br velges for vegprosjektet.

  Av tidligere rapporter som behandler sprsmlet om bybane mot Sotra, m nevnes Framtidig

  bybanenett i Bergensomrdet (Norconsult 2009). Her beskrives en mulig bane fra Bergen via

  Fyllingsdalen og Loddefjord mot Storavatnet og med endepunkt Straume. Rapporten mener det

  vil vre lenge til fr det vil vre markedsgrunnlag for bybane til Sotra, og at dette i allefall vil bli

  etter 2040.

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 2

  Rambll 11.04.2014

  2. DAGENS SITUASJON

  2.1 Plansituasjon

  Nedenfor vises utsnitt av vedtatt Kommunedelplan for rv. 555 i bde Bergen og Fjell kommuner.

  Omrdene rundt planlagt rv 555 er bndlagt for regulering etter PBL. Firkantene viser vegkryss.

  Figur 1 Vedtatt kommunedelplan for Fjell kommune

  Figur 2 Vedtatt kommunedelplan for Bergen kommune

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 3

  Rambll 11.04.2014

  2.2 Planomrde

  Planomrde for bybanen gr fra Straume i vest til Storavatnet i st. Tett bebygde omrder langs

  denne korridoren er Straume, Valen, Knarrvika, Drotningsvik og omrdene mot Godvik. Straume

  og Drotningsvik tettsted har ogs noen sentrumsfunksjoner. Storavatnet er mer et omstignings-

  punkt, men det planlegges bde boliger og nring her.

  Rv 555 er hovedvegen fra vest til st i retning Bergen. Denne er alts planlagt i ny trase jfr. ved-

  tatt kommunedelplaner som vist i Figur 1 og Figur 2.

  Figur 3 Planomrde for bybanetraseer

  Rambll har studert tre konsepter for bybane i den aktuelle korridoren; grnn, rd og bl linje.

  Intensjonen med konseptene er belyse fjordkryssing bde via ny bru og eksisterende bru, samt

  vurdere mulighetene og begrensningene ved tilrettelegge brua for rv 555 for bane.

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 4

  Rambll 11.04.2014

  Figur 4 Vurderte alternativer for bybane mellom Straume og Storavatnet

  Alle linjer gr fra Straume terminal. Neste stopp retning stover er Valen stasjon, nesten samme

  sted for grnn og rd/bl linje, men p hver sin side av dagens RV 555. Grnn og rd/bl linje

  har felles trase mellom Straume og Valen og skiller lag ved Valen stasjon. De mtes ikke igjen fr

  like vest for Storavatnet terminal. Kryssing av Hjeltefjorden er ved dagens Sotrabru for grnn

  linje, og lagt i ny bru for rv 555 for rd og bl linje. Grnn linje betjener i strre grad eksiste-

  rende boligomrder som Drotningsvik og Godvik, enn bl linje som har stasjon ved Janaflaten der

  det ikke er s mange bosatte.

  Varianter:

  En forlengelse av banen vestover fra Straume, kan tenkes som en videre etappe mot Bildy. En

  annen mulighet er ogs direktelinje mellom Janaflaten og Loddefjord, med utgangspunkt i bl

  linje. Dette gir imidlertid lange avstander mellom holdeplassene, trasfring gjennom krevende

  terreng og omrder med store friluftsinteresser. Vi har ikke konstruert disse mulige forlengelsene

  av traseene i dette forprosjektet, men dette kan selvsagt studeres i et eventuelt senere

  planarbeid.

  2.3 Dagens passasjergrunnlag

  Fjell kommune har opplevd en sterk vekst i befolkningsutvikling og nringsliv gjennom de siste

  10 - 15 rene, men er fremdeles et omrde preget av spredt bebyggelse. Dagens befolknings-

  grunnlag for de tre alternative trasene er vist i Figur 5 til Figur 9. Befolkningstallene er angitt for

  henholdsvis 400 og 600 meter i luftlinje fra den enkelte holdeplass. Holdeplassene Godvik og

  Drotningsvik er sltt sammen fordi disse til en viss grad har overlappende nedslagsfelt. Det er

  alts totaltallet for Godvik og Drotningsvik til sammen, som er vist i figurene for grnn og rd

  linje.

  Terrenget er forholdsvis kupert slik at luftlinje kan vre et noe misvisende ml for tilgjengelighet

  i dette omrdet. Samtidig vil en banelsning ha et strre nedslagsfelt enn buss, og med et godt

  tilrettelagt gang-sykkelvegsystem vil mange vre villige til g eller sykle ogs mer enn 600

  meter. 600 meter i luftlinje fra holdeplass er derfor antatt vre et reelt nedslagsfelt.

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 5

  Rambll 11.04.2014

  Figur 5 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Grnn linje (kilde: SVRV)

  Figur 6 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Rd linje (kilde: SVRV)

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 6

  Rambll 11.04.2014

  Figur 7 Befolkningsgrunnlag innen 400 og 600 meter (luftlinje) for Bl linje (kilde: SVRV)

  Figur 8 Antall arbeidsplasser fordelt p grunnkrets

  Storavatnet

  Drotningsvik Valen

  Straume

 • MULIGHETSSTUDIE, BYBANE STORAVATNET - STRAUME 7

  Rambll 11.04.2014

  Antall bosatte Antall

  arbeidsplasser

  GRNN LINJE RD LINJE BL LINJE (anslag basert p

  grunnkrets)

  Holdeplass 400 m

  (luftlinje)

  600 m

  (luftlinje)

  400 m

  (luftlinje)

  600 m

  (luftlinje)

  400 m

  (luftlinje)

  600 m

  (luftlinje)

  Storavatnet 200 800 200 1100 200 1100 1300

  Godvik +

  Drotnings-

  vik

  1700 3600 1

Search related