Manglerudprosjektet Trinn 3, mulighetsstudie ... Manglerudprosjektet Trinn 3, mulighetsstudie Oktober

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Manglerudprosjektet Trinn 3, mulighetsstudie ... Manglerudprosjektet Trinn 3, mulighetsstudie...

 • Manglerudprosjektet

  Trinn 3, mulighetsstudie

  1 Oktober 2014

 • Manglerudprosjektet

  Trinn 3, mulighetsstudie

  Oktober 2014 2

  Forord

  E6 Manglerudprosjektet strekker seg fra Klemetsrud til Ulven, en strekning på ca. 12 km. I

  tillegg har prosjektet et influensområde som omfatter E18 Mosseveien fra Vinterbro til

  Sentrum, Ring 3 mot Økern og E6 mot sentrum og Groruddalen.

  Hovedmål for Manglerudprosjektet er å redusere de trafikkskapte miljøproblemene langs E6

  på strekningen fra Abildsø til Teisen, bedre trafikksikkerheten, fremkommeligheten og

  kapasiteten for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk på hele strekningen, samt gi en

  forutsigbar avvikling av godstrafikken på E6 og E18. Veksten i persontransport skal tas av

  kollektivmidler, sykkel og til fots.

  Prosjektet er prioritert i NTP 2014-2023 med oppstart i 2018-23 (parsell 1 Klemetsrud-Ryen)

  og inngår i Oslopakke 3.

  Det er utført en KVU og KS1 for hele Oslopakke 3 hvor konklusjonene er nedfelt i St. meld.

  nr. 17 (2008 – 2009) «Om Oslopakke 3». Dette omfatter store deler av hovedvegnettet i Oslo-

  området.

  Trinn 3 er en systemanalyse og en mulighetsstudie med anbefaling av vegalternativ i forhold

  til mål i prosjektet, og vil være utgangspunkt for videre arbeid med planprogram og

  påfølgende planprosesser.

  E6 Manglerudprosjektet er delt opp i 2 delparseller:

   Parsell 1 omfatter strekningen Klemetsrud-Abildsø/Ryen

   Parsell 2 omfatter strekningen Abildsø/Ryen- Teisen/Ulven

  Trinn 3 er utført internt i Statens vegvesen med bred deltagelse fra flere fag. Arbeidet har

  pågått siden 2012, med konsulentbistand fra april 2013. Arbeidet har vært krevende med mål

  som til dels er i konflikt med hverandre og utfordringer for å finne tilfredsstillende fysiske

  løsninger både for lokal- og hovedvegsystemet.

  Styringsgruppa består av avdelingsdirektør Ing-Christine Ericson og avdelingsdirektør Turid

  Stubø Johnsen. Prosjekteier har vært Vegavdeling Oslo v/seksjonsleder Ingun Risnes.

  Prosjektleder har vært Heidi Sandsmark. Arbeidet har vært organisert med en kjernegruppe og

  en utvidet faggruppe. Hans Håkon Ruud har ledet arbeidet med systemvurderinger og

  alternativsøk, med tett bistand fra Andrê Andersen på trafikkprognoser (transportmodell RTM

  23+) og Snorre Slapgård fra Dr. Ing. Aas-Jakobsen AS. Sven Narum fra ViaNova Plan og

  Trafikk AS har bistått med å gi rapporten sin endelige form.

  Bidragsytere til fagtema har vært Nina Martinsen på luftforurensning og klima, Ratab Malik

  og Kamilla Kjølberg på støy, Toril Presttun på godstransport, Arne Torp på kollektivtransport,

  Astrid Flugsrud og Jon Øyvind Johannesen på sykkel og gåing, Finn Gulbrandsen på

  trafikksikkerhet på dagens E6 og Tor Eriksen på ITS.

  Andre som har bidratt i arbeidet er Jan Terje Løitegård, Petter Skjelsbæk, Håkon Håversen,

  Øystein Tandberg, Terje Lundsrud, Lars Pedersen, Marius Hofseth, Berit Kreken, Eivind

  Kvambe, Erik Anders Aurbakken, Morten Krog Sand og Kristin Alsvik.

 • Manglerudprosjektet

  Trinn 3, mulighetsstudie

  3 Oktober 2014

  Innhold Forord ...............................................................................................................................................................2 1. Sammendrag og anbefaling ......................................................................................................................4 2. Bakgrunn og problembeskrivelse .............................................................................................................7

  2.1 Bakgrunn for prosjektet..................................................................................................................... 7 3. Hovedvegnettet i Oslo sett i et regionalt perspektiv og hvilke krav det stiller til Manglerudprosjektet ..8

  3.1 Hovedvegnett i Oslo .......................................................................................................................... 8 3.2 Manglerudprosjektet sett i forhold til Oslo´s hovedvegnett .............................................................. 9

  3.2.1 Rollefordeling mellom E6 og E18 Mosseveien ............................................................................... 9 3.2.2 Framkommelighet ................................................................................................................... 10 3.2.3 Framtidig utvikling/utbyggingsstrategi ................................................................................... 10

  4. Hensikt og forutsetninger .......................................................................................................................11 4.1 Overordnede planforutsetninger, mål og faglige utfordringer ........................................................ 11

  4.1.1 Viktige designforutsetninger E6 Klemetsrud – Bryn – Ulven ................................................ 11 4.2 Sykkelprinsipper og føringer ........................................................................................................... 13 4.3 Standard for veger, tunneler og gang- og sykkelveger .................................................................... 15 4.4 Bruk av ITS ..................................................................................................................................... 16 4.5 Viktige premisser for utforming av tunneler ................................................................................... 16

  5. Dagens vegsystem på Manglerud ...........................................................................................................18 5.1 Generelt om dagens vegsystem ....................................................................................................... 19

  5.1.1 Spesielt for de enkelte delstrekninger ..................................................................................... 19 5.2 Problembeskrivelse ......................................................................................................................... 21

  6. Beskrivelse av forslagene .......................................................................................................................22 6.1 Generelt ........................................................................................................................................... 22 6.2 Klemetsrud – Abildsø ..................................................................................................................... 22 6.3 E6/Ring 3 Abildsø - Ulven .............................................................................................................. 25

  6.3.1 Alternativ 1, E6 som veg i dagen forbi Manglerud. 2 x 2 kjørefelt og 2 x 1 kollektivfelt ...... 25 6.3.2 Alternativ 2A, tunnel Abildsø-Brynseng/Brynseng-Ulven med kobling mellom E6 og Ring 3 på Brynseng ............................................................................................................................................. 29 6.3.3 Alternativ 2B, ny E6 i kontinuerlig tunnel Abildsø-Ulven. Ring 3 Kobles til E6 i fjell med rampetilknytning i Brynsbakken ............................................................................................................. 35 6.3.4 Tiltak i Teisenkrysset .............................................................................................................. 38 6.3.5 Alternativ feltbruk i tunnelene ................................................................................................ 38

  7. Trafikkbelastning og vurdering av alternativene ...................................................................................39 7.1 Generelt ........................................................................................................................................... 39 7.2 Null + .............................................................................................................................................. 39 7.3 Trafikk ............................................................................................................................................. 39

  7.3.1 Trafikkfordeling mellom E6 og E18 Mosseveien ................................................................... 39 7.3.2 Kollektivtrafikk ....................................................................................................................... 40 7.3.3 E6 Klemetsrud – Ulven ........................................................................................................... 40

  7.4 Vurdering av alternativenes funksjonalitet ..................................................................................... 40 7.4.1 Alternativ 1.............................................................................................................................. 40 7.4.2 Alternativ 2A og 2B ................................................................................................................ 41

  7.5 Støy ................................................................................................................................................. 41 7.5.1 Støy som miljøproblem ........................................................................................................... 41 7.5.4 Vurdering av de ulike alternativene med hensyn på støy ............................................................... 43