Fiziologija perifernog nervnog sistema

  • View
    118

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fiziologija perifernog nervnog sistema. Funkcija perifernih živaca. Periferni nervni sistem čine dve vrste nervnih vlakana : Somatska čija funkcija leži pod uticajem kontrole životinje Vegetativna čija se funkcija nalazi van uticaja kontrole životinje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Fiziologija perifernog nervnog sistema

Fiziologija perifernog nervnog sistema

Fiziologija perifernog nervnog sistema Funkcija perifernih ivaca Periferni nervni sistem ine dve vrste nervnih vlakana :Somatska ija funkcija lei pod uticajem kontrole ivotinje Vegetativna ija se funkcija nalazi van uticaja kontrole ivotinje Bez obzira da li se radi o somatskim ili vegetativnim nervima , oni se sastoje iz velikog broja neuronskih produetaka neurita ili aksona koji su obavijeni vezivnim tkivom Uloga CNSPeriferni organiVeza izmeu CNS i perifernih organa uspostavlja se :Direktno , kada se impuls prenosi preko neurona ija se tela nalaze u CNS , a neurit-akson se zavrava u samom organu (miii , motorna ploa ) SOMATSKI nerviIndirektno , kada se impuls prenosi sa jednog neurona ije je telo u CNS , na dendrite drugog neurona, ije se telo nalazi van CNS , a potom na organ (glatki miii lezde ) VEGETATIVNI nerviGanglije (vegetativni nervi)Tela nervnih elija grupisana van CNS Podela ganglija :Vertebralne Paravertebralne Intramuralne Direktno prenoenje nadraaja

Dxxxxx 0

++++++++++++++++++++++++++++++88888888/-

Indirektno prenoenje impulsaSomatski nervi Prenose impulse od CNS-a ka periferiji direktnoBele boje , imaju mijelinski omotaBrzina prenosa impulsa 120 m/sVegetativni nerviPrenose impulse od CNS-a do periferije indirektnoNisu obavijeni mijelinskim omotaem celom duinom (samo do ganglija) stoga razlikujemo :Preganglionarno vlakno , bele boje mijelinsko Postganglionarno vlakno , sive boje nemijelinskoBrzina prenosa impulsa 30 m/sSimpatikus preganglionarno , kratko postganglionarno , dugoParasimpatikus preganglionarno , dugo postganglionarno , kratko

ReceptoriSpecijalizovane ulne elije ili nervni zavreci koji su sposobni da primaju odreene nadraaje i sprovedu ih putem nerava u CNSMehanoreceptoriFotoreceptori Termoreceptori Hemioreceptori

Nervni impuls Jeste biohemijska i bioelektrina pojava , nastala kao posledica promene polarizacije elijske membrane .Potencijal napon na membrani elije u fazi mirovanja iznosi 70-90 mV

Pravac kretanja impulsa Nadraaj (reobaza )Akcioni potencijaldepolarizacijaProces repolarizacije :Na + K+ Aktivan transport14Nervne sinapse Pod uticajem impulsa u zavrnim ograncima neurona stvaraju se i lue hemijski aktivne materije transmiteri Transmiter stvara nov nadraaj koji se dalje prenosi preko intimne veze zavrnih ogranaka neurona i miinog vlakna (motorna ploa) ili lezde Ovaj intimni spoj naziva se SINAPSAnervne sinapse Sinapsa ima ulogu u prenoenju impulsa ali ima i zadatak da usmeri kretanje impulsaTransmiteri : - acetilholin - noradrenalin Holinergina nervna vlakna Adrenergina nervna vlakna

receptorCNSrefleksni lukCentripetalno Aferentno nervno vlaknoCentrifugalno Eferentno nervno vlakno Periferni organi

20

Pitanja molim ??autor : dr.vet.med Anelka ii