of 34/34
EXAMENSARBETE Högskoletekniker med inriktning mot elkraft (TGEAT) Institutionen för ingenjörsvetenskap 2011-05-27 Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsström. Andreas Lundell Jakob Kadesjö

Examensarbete - Kungälv Energi

 • View
  347

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Examensarbete - Kungälv Energi

 • EXAMENSARBETE Hgskoletekniker med inriktning mot elkraft (TGEAT) Institutionen fr ingenjrsvetenskap

  2011-05-27

  Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsstrm. Andreas Lundell Jakob Kadesj

 • EXAMENSARBETE

  i

  Lokal kompensering av kapacitiv jordfelsstrm.

  Sammanfattning

  Allt eftersom att kraven p driftskerhet kar vljer fretagen att kablifiera

  mellanspnningsntet p landsbygden. Detta medfr problem med kapacitiva

  jordfelsstrmmar, d de kar kraftigt vid kablifiering. Fr att flja freskrifter mste dessa

  strmmar kompenseras bort. Kompenseringen grs med hjlp av en spole som genererar

  en induktiv strm, vilket r i motsatt rikting mot ntets kapacitiva jordfelsstrm.

  Kompenseringen kan ske med hjlp av tv metoder, antingen med central kompensering i

  frdelningsstationen eller med lokal kompensering i ntstationen p utgende ledningar

  frn frdelningsstationen. Frfattarna bakom denna rapport har ftt i uppdrag av Kunglv

  Energi AB att ta fram frslag p placering av reaktorer fr lokal kompensering. Rapporten

  beskriver grundlggande teorier som br knnas till, frklaring p olika kompenserings-

  metoder och tillvgagngsstt fr att komma fram till optimal placering. Resultatet av

  denna rapport blev ett frslag till placering av tre reaktorer mnade fr lokal kompensering.

  Datum: 2011-05-27 Frfattare: Andreas Lundell, Jakob Kadesj Examinator: Ulf Sandberg, Hgskolan Vst, [email protected] Handledare: Gert Risberg, Kunglv Energi AB Program: Elanlggningsteknik Huvudomrde: Elektroteknik Utbildningsniv: Grundniv Pong: 15 hgskolepong Nyckelord: Kapacitiv, Jordfelsstrm, nollpunktsreaktor, kompensering, lokal kompensering Utgivare: Hgskolan Vst, Institutionen fr ingenjrsvetenskap,

  461 86 Trollhttan Tel: 0520-22 30 00 Fax: 0520-22 32 99 Web: www.hv.se

  mailto:[email protected]

 • BACHELORS THESIS

  ii

  Local compensation of capacitive earth fault current

  Summary

  As the requirements for reliability increases, the companies choose to wire medium voltage

  network in rural areas. This entails that the problem of capacitive earth fault currents is

  increasing sharply. Comply with regulations; the capacitive earth fault currents must be

  compensated. The compensation is done with a coil that generates a current in opposite

  direction to the networks capacitive earth fault currents. The compensation can be done in

  two ways, one is central compensation in the distribution station, and the second one is a

  local compensation of the substation out of line. The writers behind this report have been

  requested of Kunglv Energi AB to make suggestions on placement of reactors for local

  compensation. The report describes some basic theories that should be known, explanation

  of various compensation methods and procedure to come up with optimal position. The

  result was a proposal to deploy three reactors for compensation on a power line.

  Date: May 27, 2011 Author: Andreas Lundell, Jakob Kadesj Examiner: Ulf Sandberg, Hgskolan Vst, [email protected] Advisor: Gert Risberg, Kunglv Energi Programme: Power System Technology Main field of study: Electrical Engineering Education level: first Credits: 15 HE credits Keywords Capacitive, Local compensation, neutral reactor, Ground fault current Publisher: University West, Department of Engineering Science,

  S-461 86 Trollhttan, SWEDEN Phone: + 46 520 22 30 00 Fax: + 46 520 22 32 99 Web: www.hv.se

  mailto:[email protected]

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  iii

  Frord

  Detta Examensarbete vid Hgskolan Vst har utfrts p uppdrag av Kunglv Energi AB.

  Vi vill tacka Kunglv Energi AB fr visat frtroende.

  Ett speciellt tack till:

  Gert Risberg, Kunglv Energi AB

  Magnus Hermansson, Kunglv Energi AB

  Gran Sandberg, Kunglv Energi AB

  Ulf Karle, Kunglv Energi AB

  Arne Berlin, Vattenfall Power Consulting/ Hgskolan Vst.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  iv

  Innehll

  Sammanfattning ................................................................................................................................. i

  Local compensation of capacitive earth fault current ................................................................. ii

  Summary ............................................................................................................................................. ii

  Frord ................................................................................................................................................ iii

  Nomenklatur ..................................................................................................................................... vi

  1 Inledning ...................................................................................................................................... 1 1.1 Bakgrund/problembeskrivning ...................................................................................... 1 1.2 Kunglv Energi AB ......................................................................................................... 1 1.3 Syfte/ ml/avgrnsningar ............................................................................................... 1

  2 Bakgrundsteori ............................................................................................................................ 2 2.1 Jordfelsstrmmar ............................................................................................................. 2 2.2 Kompensering av jordfelsstrmmar.............................................................................. 3

  2.2.1 Central kompensering ........................................................................................ 4 2.2.2 Lokal kompensering ........................................................................................... 4

  2.3 Starkstrmsfreskrifter .................................................................................................... 6

  3 Olika typer av utlokaliserade spolar ......................................................................................... 7 3.1 Utanpliggande spole ....................................................................................................... 7 3.2 Transformator med inbyggd spole ................................................................................ 8 3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole ........................................................... 8

  4 Tillvgagngsstt ......................................................................................................................... 9 4.1 Steg 1, avstmning av nollpunktsreaktorer ................................................................... 9

  4.1.1 Resultat .............................................................................................................. 10 4.1.2 Analys ................................................................................................................. 10

  4.2 Steg 2, ntberkningar ................................................................................................... 10 4.2.1 Metod 1 Facilplus ............................................................................................. 11 4.2.2 Metod 2 Manuella berkningar ....................................................................... 11

  4.3 Jmfrelse av resultat ..................................................................................................... 12 4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning ................................................................... 12

  5 Frslag till kompensering ........................................................................................................ 13 5.1 Ntstation, 6038 Silversvg ........................................................................................... 13 5.2 Ntstation, 5092 Norra Ard ....................................................................................... 14 5.3 Ntstation, 6053 Kolekrr ............................................................................................ 14

  6 Resultat ...................................................................................................................................... 14 6.1 Driftomlggning ............................................................................................................. 14 6.2 Ekonomi .......................................................................................................................... 14

  7 Slutsats ....................................................................................................................................... 16

  Kllfrteckning ................................................................................................................................ 17

  Bilagor

  A. L604

  B. Reservmatning

  C. Omrden fr kompensering

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  v

  D. Kabeldata

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  vi

  Nomenklatur

  0 Ledningens kapacitiva tomgngsstrm (A)

  Kapacitiv jordfelsstrm, i detta fall = 3 0

  Nollpunktsmotstndets strm (A)

  Nollpunktsreaktorns strm (A)

  Totala jordfelsstrmmen (A)

  Nollpunktsreaktor

  Nollpunktsmotstnd

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  1

  1 Inledning

  Denna rapport beskriver ett arbete om lokal kompensering av kapacitiva

  jordfelsstrmmar i 10 kV ntet gt av Kunglv Energi AB.

  1.1 Bakgrund/problembeskrivning

  Allt eftersom kraven p leveransskerheten kar vljer energibolagen att verg frn

  luftledning till markkabel i mellanspnningsnten p landbygden. Detta grs fr att

  vderskra ntet. Markkabel r inte knslig fr vdrets pverkan, d den ligger

  skyddad i marken. Med denna metod fs ett mer driftskert nt jmfrt med

  luftledning som vid till exempel stormar ofta drabbas av driftstrningar.

  Nr kablifieringen av nten kar, framfr allt p landsbygden, kar ocks de

  kapacitiva jordfelsstrmmarna kraftigt. Jmfrt med en luftledning genererar en

  markkabel upp till 50 gnger hgre kapacitiv strm.

  Fr att flja starkstrmsfreskrifterna (se stycke 2.2) mste dessa strmmar

  kompenseras fr att begrnsa berringsspnningen som kan uppst i jordade delar vid

  jordfel. P Kunglv Energi AB sker denna kompensering med nollpunktsreaktorer ute

  i frdelningsstationerna.

  1.2 Kunglv Energi AB

  Kunglv Energi AB r ett kommunalt energibolag i Kunglvs kommun. Bolaget har

  tre affrsomrden, Elnt, Vrme och Bredband. El-distributionsomrde innefattar

  Kunglvs Kommun (utom Marstrand), Jrlanda i Stenungsunds kommun och

  Torskog i Lilla Edets kommun. Kunglv Energis nt r anslutet till Vattenfalls

  verliggande regionnt via tv mottagningsstationer, M1 i Kunglv och M9 i Rollsbo.

  I dessa stationer transformeras regionledningens spnning p 130 kV ned till 10- och

  20 kV. Kunglv Energi AB har fem stycken frdelningsstationer (M2-M6) som matas

  med ett 20 kV slingnt. Transformeringen i dessa stationer r 20/10 kV.

  1.3 Syfte/ ml/avgrnsningar

  Detta examensarbete gr ut p att dimensionera nollpunktsreaktorer ute i

  frdelningsstationerna, samt utplacering av reaktorer fr lokal kompensering av

  kapacitiva jordfelsstrmmar. Hnsyn ska tas till framtida utbyggnad och reserv-

  matning. Med rtt placerade reaktorer skall omkoppling mellan frdelningsstationerna

  inte innebra ngot behov av justering av nollpunktsreaktorerna i frdelnings-

  stationern. Mlet r att se ver ntet frn frdelningsstationen M6 i Kode.

  Steg ett - berkna och analysera vilken strcka som genererar strst kapacitiv

  felstrm.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  2

  Steg tv - underska optimal placering av lokal kompensering.

  Rapporten innehller inte ngra djupare ekonomiska aspekter. Ngon geografisk

  planering av kabelfrlggning kommer inte gras.

  2 Bakgrundsteori

  Kapitlet beskriver grundlggande teorier som r ndvndig att knna till fr att frst

  denna rapport.

  2.1 Jordfelsstrmmar

  Varje isolerad ledare placerad i nrheten av jord erhller en kapacitiv koppling likt en

  kondensator [9]. Detta medfr att det kommer flyta en kapacitiv tomgngsstrm (0)

  i ledningen oberoende om ledningen r belastad eller ej, se Figur 2.1.

  Figur 2.1. Figuren visar de kapacitiva tomgngsstrmmarna vid normal drift.

  Storleken p den kapacitiva tomgngsstrmen fr markkabel kan berknas med

  samband (1)

  0 = (1)

  Dr

  = 100

  =

  0 fr luft ledning rknas ut med sambandet nedan

  0 =

  300 (2)

  Dr

  =

  =

  0

  0

  0

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  3

  Vid ett jordfel i en markkabel blir den kapacitiva jordfelsstrmmen () tre gnger

  strre n den kapacitiva tomgngsstrmen.

  2.2 Kompensering av jordfelsstrmmar

  Storleken p jordfelsstrmmen i ett icke direktjordat nt bestms av ntets kapacitiva

  koppling samt systemets nollpunktskoppling till jord. Fr att minska den kapacitiva

  jordfelsstrmmen i ntet ansluts en nollpunktsreaktor () till transformatorns nollpunkt. Vid ett jordfel genererar nollpunktsreaktorn en strm () i motsatt

  riktning mot ntets kapacitiva jordfelsstrm (Figur 2.2). Detta medfr att den totala

  resulterande jordfelsstrmmen minskar kraftigt [3].

  Normalt finns ett motstnd () inkopplat parallellt med , fr att generera

  tillrckligt stor utlsningsstrm s att relskydden ska kunna detektera fel [8]. genererar en aktiv strm () som ocks matas mot felstllet. Fljden av och

  blir att jordfelsstrmmen genom felstllet minskar.

  Figur 2.2. Schemat visar de olika strmmarna vid jordfel.

  Den resulterande jordfelsstrmmen efter kompensering kan berknas med fljande

  samband (3).

  = 2 + ( )

  2 (3)

  0 0

  = 3 0

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  4

  2.2.1 Central kompensering

  Med central kompensering menas att reaktorn r placerad i frdelningsstationen.

  Reaktorn, ocks kallad Petersnspole, r parallellkopplad med ett nollpunktsmotstnd.

  Reaktorn r en variabel reaktans som stlls in manuellt eller automatiskt beroende p

  typ.

  En manuell reaktor stlls in fr hand genom att p plats skruva p regleranordningen

  med hjlp av en vev. Automatisk instllbar reaktor knner av ntets kapacitiva bidrag

  och stller in sig automatiskt efter ntets behov. Kunglv Energi AB anvnder i

  dagslget central kompensering i frdelningsstationerna. Reaktorerna som anvnds r

  manuella och mste drmed manvreras p plats.

  2.2.2 Lokal kompensering

  Allt eftersom markkabelntet kar rcker inte befintliga central kompensering till.

  Istllet fr att kpa in en ny strre nollpunktreaktor fr central kompensering kan

  metoden med lokal kompensering tillmpas.

  Lokal kompensering innebr att en spole motsvarande 10 15 A induktiv

  kompenseringsstrm placeras ut i distributionstransformatorns nollpunkt p

  hgspnningssidan.

  Rent teoretisk skulle metoden med lokal kompensering kunna erstta den befintliga

  centrala kompenseringen. Lokal kompensering fungerar i praktiken som ett

  komplement till den befintliga centrala kompenseringen.

  Det finns tv huvudmotiv till varfr lokal kompensering anvnds:

  Minska -strmmen vid lnga markkabellngder

  Stabilisera reglering av kompensering vid sektionering

  Enligt en analys som gjorts i examensarbetet skrivet av Lars Andersson [2], r det inte

  gynnsamt att placera spolarna nra frdelningsstationen. Genom att istllet placera

  spolarna lngre ut p ledningen kan transportstrckan av -stmmen minska.

  Om ett fel uppstr lngt ut p en ledning och ingen lokal kompensering finns, blir

  transportstrckorna av den reaktiva kompenseringsstrmmen lnga. Detta orsakar

  aktiva frluster i ntet vilket frsmrar knsligheten hos nollspnningsskydden.

  Varje utlokaliserad nollpunktsreaktor antas ha ett nollfljdsfrhllande (R/X) som r

  2 2,5 %. Detta medfr att varje utlokaliserad nollpunktsreaktor ger ett tillskott p

  aktiv strm. Denna aktiva strm kan oftast frsummas eftersom

  transportstrckorna r fr korta fr att visa ngon effekt. Lars Anderssons [1]

  studier visar ocks att:

  en utledning inte ska kompenseras fullt ut. En underkompensering p cirka 20 A r det

  ideala.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  5

  Med underkompensering menas att ledningen inte kompenseras fullt ut frn

  frdelningsstationen. De frsta 20 Amperen kompenseras centralt medans resterande

  kompenseras med utlokaliserade reaktorer. se Figur 2.3.

  Figur 2.3 visar principen med underkompensering av en ledning.

  En stor frdel med lokal kompensering r att sektioneringsomrdet blir sjlv-

  kompenserande, vilket innebr att nollpunktsreaktorn i matande frdelningsstation

  inte pverkas.

  Carl Evaldsson har i sitt examensarbete [3] kommit fram till tv egenskaper fr att

  lokal kompensering ska kunna anvndas p ett s ekonomiskt och problemfritt stt

  som mjligt. Dessa egenskaper r:

  Effektbehovet fr stationen ska helst inte verstiga 100 kVA

  Reaktorn ska helst inte placeras i en station som matas av luftledning. Luftledningen r

  strningsknsligare och dr med r det strre risk att reaktorn frsvinner ur ntet om en

  storm skulle intrffa.

  Anledningen till att effektbehovet inte br verskrida 100 kVA r att det inte r

  ekonomiskt frsvarbart fr fretaget att kpa in strre transformator d prisskillnaden

  r stor.

  Omrdet fr underkompensering, 20 A

  10 A 10 A 20/10 kV

  Nollpunktsutrustning i frdelningsstationen

  Distributionstransformator med 10 A spole fr kompensering

  Omrde fr lokal kompensering

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  6

  2.3 Starkstrmsfreskrifter

  Enligt Kap 5 6 [1] finns inget krav p bortkoppling fr endast markkabel i nt med

  25 kV nominell spnning. Men krav p automatisk signalering finns.

  Enligt Kap 5 4 - 5 [1] ska frnkoppling vara skerstlld, beroende p ledningstyp, fr

  resistansvrden 3000 respektive 5000 ohm.

  I tabell 2.4 [1] visas hgsta tilltna spnningssttning av utsatta delar och lngsta tid

  innan automatisk frnkoppling av anlggningen.

  Tabell 2.4 Hgsta tilltna vrden vid spnningssttning av jordade delar [1].

  Anlggningsdel Hgsta tilltna vrden vid enpoligt jordslutning

  Frnkoppling automatiskt

  inom

  Signalera

  automatiskt

  2 Sekunder 5 sekunder

  Skyddsledare och PEN-ledare

  som tillhr ngot annat

  ledningssystem anslutet ver

  transformator i vilket en punkt

  r direkt jordad (TN-system)

  - vid gemensam jordning 100 V 100 V 50 V

  - vid skilda jordningar 200 V 200 V 100 V

  Utsatta dela i driftrum eller p

  sdana platser dr mnniskor

  ofta vistas

  400 V 300 V 100 V

  vriga delar 800 V 600 V 200 V

  Eftersom Kunglv Energi AB nt r samjordat kan ur Tabell 2.4 fs att hgsta

  spnning vid enpoligt jordfel inte fr verskrida 100 V. Som nmnts tidigare mste

  den kapacitiva jordfelsstrmmen kompenseras fr inte spnningen ska verskrida 100

  V. Ur sambandet nedan kan det ses att berringsspnningen r beroende av storleken

  p strmmen genom felstllet och jordtagets resistans.

  =

  Berringsspnningen r allts den potentialskillnad som kan uppst mellan jordade

  och ojordade delar. Till exempel mellan spisen och diskbnken i kket.

  Genom att kompensera bort delar av strmmen kan en hgre resistans i jordtaget

  tilltas utan att spnningen verskrider maxvrdet.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  7

  3 Olika typer av utlokaliserade spolar

  Detta kapitel behandlar tre olika utfranden av lokal kompenseringsutrustning. De tre

  utfrandena r transformator med utanpliggande spole, transformator med inbyggd

  spole och Hexaformer-transformator med inbyggd spole. Transformatorerna med

  lokal kompenseringsutrustning finns i storlekarna 50 kVA 315 kVA. De flesta

  fabrikaten som erbjuder distributionstransformatorer fr lokal kompensering har en

  inbyggd Petersnspole.

  3.1 Utanpliggande spole

  En ldre variant av reaktor r nollpunktsinduktor [8]. Denna typ av reaktor bestr av

  en luftisolerad kopparspole monterad mellan tv gavlar av isolermaterial.

  Transformatorn har ingen jrnkrna och ingen deltalindning, vilket medfr smre

  elektriska egenskaper.

  Reaktorn kopplas till hgspnningssidans nollpunkt i en transformator med

  kopplingstyp YNzn [8]. Nackdelen med denna reaktor r att vid ett isolationsfel blir

  systemet direktjordat och jordfelsstrmmen kar d kraftigt, frn cirka 10 A till 5-10

  kA. Bild 3.1 visar hur en nttransformator med inkopplad nollpunktsinduktor ser ut.

  Bild 3.1 bilden visar en nttransformator med inkopplad nollpunktsinduktor. Nollpunktsinduktorn r den rd-gula spolen till vnster i bilden.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  8

  3.2 Transformator med inbyggd spole

  En distributionstransformator med inbyggd spole bygger p principen med en trebent

  transformator dr en Petersnspole kopplas mellan transformatorns nollpunkt och

  jord p hgspnningssidan.

  Det finns tv huvudfabrikat som rapporten beskriver. Det r transformatorer med

  inbyggd spole frn ABB och Transfix. Transformatorer med inbyggd spole frn

  Transfix har en inbygg deltakopplad utjmningslindning med kopplingstyp Znyn.

  Utjmningslindningen, ven kallad deltalindning, anvnds fr att snka

  nollfljdsimpedansen i transformatorn.

  Transfix har ven en inbyggd hgspnningsskring, vilket gr transformatorn

  sjlvskyddande. Spolen ger ett lgt bidrag av aktiv strm. Transformator med inbygg

  spole, frn Transfix, finns i storlekarna 100- och 200 kVA. ABB har en transformator

  med liknande lsning.

  3.3 Hexaformer transformator med inbyggd spole

  Kunglv Energi AB har valt att kpa in tre transformatorer av mrket Hexaformer.

  Hexaformer r en oljeisolerad 3-fas transformator med inbyggd Petersnspole,

  konstruktionen av transformatorn skiljer sig frn andra tillverkar med sin udda

  konstruktion[7].

  Spolarna som anvnds r 10 A fr 11 kV system och 15 A i 22 kV system [7].

  Transformatorns finns i utfrande frn 100 kVA 315 kVA. Transformatorn har ett

  R/X frhllande p

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  9

  4 Tillvgagngsstt

  Tv steg har anvnds fr att komma fram till optimal placering av nollpunkts-

  reaktorerna. Frsta steget r avstmning av nollpunktsreaktorer i frdelnings-

  stationerna. Syftet med avstmningen r att f rtt avstmda nollpunktsreaktorer samt

  f en tydlig bild p vilken frdelningsstation som r hgst belastad av kapacitiva

  jordfelsstrmmar. Steg tv r ntberkningar. Ntberkningarna grs p

  frdelningsstationens utgende ledningar.

  4.1 Steg 1, avstmning av nollpunktsreaktorer

  Vid avstmning av centrala nollpunktreaktorer utnyttjas den befintliga

  driftosymmetrin vilket frmst uppkommer vid olika steg p nollpunktsreaktorn.

  Denna spnning bildar en resonanskurva dr nollpunktsspnningen r en funktion av

  reaktorstrmmen. Nr reaktorn r avstmd mot ntets kapacitiva jordfelsstrm fs en

  resonanspunkt. Fr att f en tydligare resonanspunkt kan nollpunktsmotstndet

  kopplas ur under mtningen.

  Figur 4.1 diagrammet visar typisk resonanskurva.

  En annan metod fr att stlla in nollpunktreaktorn r att berkna den optimala

  instllningen, metoden bygger p att en strminjiceringsutrustning anvnds i

  nollpunkten fr att injicera en strm och drmed frndrar ntets symmetri. Genom

  att mta strm och spnningsfrndring vid injicering kan resonanspunkten berknas

  fram. Denna metod har inte anvnds d strminjiceringsutrustning inte fanns att tillg

  p Kunglv Energi AB.

  0,76

  0,78

  0,80

  0,82

  0,84

  0,86

  0,88

  0,90

  47 48 49 50 51 54 56 57 58 59 60

  U0

  Instllt strmvrde p central nollpunktsreatorn [A]

  Serie1

  Resonanspunkt

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  10

  Det instllda vrdet p reaktorn br ligga ngra Ampere frn resonanspunkten, detta

  fr att f en liten snedavstmning. Snedavstmning innebr allts att reaktorn inte r

  helt instlld efter ntets behov. Ur detekteringssynpunkt krvs en viss snedavstmning

  fr att inte nollfljdsspnningen ska bli fr liten fr att relskydden ska kunna

  detektera fel. Resultatet efter avstmning visas i Tabell 4.1.

  4.1.1 Resultat

  Tabell 4.1 visar vrden p reaktorstorlek och instllt vrde efter avstmning utfrd genom mtningar p reaktorerna.

  Station Instllt vrde [A] Reaktorstorlek

  [A]

  M1-T1 68 126

  M1-T2 >80 80

  M1-T3 49 126

  M2 22 63

  M3 89 126

  M4 54 63

  M5 48 63

  M6 >63 63

  M9-T1 57 80

  M9-T2 31 80

  4.1.2 Analys

  Avstmningen visar att nollpunktsreaktorn i frdelningsstationerna M6 i Kode och

  M1-T2 i Kunglv r instlld p ett vrde strre n reaktorns storlek. M1-T2 r

  planerad att bytas ut mot en strre reaktor. Fr att undg byte av reaktorn i

  frdelningsstation M6 kommer lokal kompensering av utgende ledningar frn M6

  tillmpas. Rapporten kommer hr efter att behandla utgende ledningar frn M6.

  4.2 Steg 2, ntberkningar

  Detta kapitel behandlar tv metoder som anvnds vid ntberkningar. Metod ett

  utfrdes med hjlp av programmet Facilplus, metod tv gjordes med manuella

  berkningar. Utgende mellanspnningsnt frn frdelningsstationen M6 bestr av

  fyra stycken ledningar, L601-L604. Varje ledning bestr i sin tur av ledningsstrckor

  med olika frlggningsstt och kabeltyper.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  11

  4.2.1 Metod 1 Facilplus

  Fr att utfra berkningar p ntet anvnder sig Kunglv Energi AB av programmet

  Facilplus. Dr fs bland annat information om geografisk placering av ledningsntet,

  kabellngder, kabeltyper, frlggningsstt samt ntstationens typ och utfrande.

  Facilplus gr ntberkningar med hnsyn tagen till bland annat kabeltyp, frlggnings-

  stt och spnningsniv. Resultatet efter gjorda berkningar i Facilplus redovisas i

  Tabell 4.2

  4.2.1.1 Resultat

  Tabell 4.2 visar vad varje ledning ut frn frdelningsstationen M6 genererar i kapacitiv jordfelsstrm samt det totala vrdet.

  Ledning [A]

  L601 20.5

  L602 3.9

  L603 6.6

  L604 40.1

  Totalt 71.1

  4.2.1.2 Analys

  Som tabell 4.2 visar r den totala kapacitiva jordfelsstrm fr frdelningsstationen M6

  71.1 A. Det hga kapacitiva bidraget beror p att stor del av ledningarna r utfrd

  som markkabel. Som kan ses ur tabellen r L604 den ledning som genererar hgst

  kapacitiva jordfelsstrm, 40,1 A, detta beror p att stor del av ledningen, 18.2 km, r

  utfrd som markkabel.

  4.2.2 Metod 2 Manuella berkningar

  Fr manuella berkningar anvnds samband (1, 2). Hnsyn vid manuella berkningar

  r tagen till kabeltyp, kabelarea, frlggningsstt och driftspnning. Berkningar valdes

  att gras p ledning L604 d den genererar hgst kapacitiva jordfelsstrm enligt

  tidigare analys. Fabrikatet p kablarna som anvnds vid manuella berkningar r

  Ericsson och Prysmian [4-6], kabeldata visas i Bilaga D. Resultatet av berkningarna

  vid driftspnning 10.7 kV redovisas i tabell 4.3.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  12

  4.2.2.1 Resultat

  Tabell 4.3 visar L604 totala lngd och totala kapacitiva strmbidrag.

  Ledning Total lngd [km] Totalt [A]

  L604 36,3 41,4

  4.2.2.2 Analys

  Efter gjorda manuella berkningar p ledning L604 kan det konstateras att resultatet

  av berkningarna inte helt stmmer verens med resultatet frn berkningar med

  Facilplus.

  4.3 Jmfrelse av resultat

  Nr metoderna jmfrdes konstaterades det att resultatet inte helt stmmer verens.

  (se tabell 4.4). Vidare studier gjordes d i Facilplus. Vid berkningar i Facilplus

  anvnds en mrkspnning som r satt till 10,5 kV, verkliga driftspnningen p

  Kunglv Energi AB r 10,7 kV. Resultatet av berkningarna i Facilplus blir d ngot

  felaktiga. Metod 2 r dr med att fredra.

  Tabell 4.4 visar resultatet av utrkningar p ledning L604.

  Berkningsmetod fr ledning L604

  [A]

  Metod 1 40,1

  Metod 2 41,4

  4.4 Kompenseringsbehov vid reservmatning

  Fr att f ett sjlvkompenserande nt mste hnsyn tas till frnskiljningspunkter i

  ntet [8]. Placering br ske mellan tv frnskiljningspunkter och storleken p

  mellanliggande nt br generera en total kapacitiv jordfelsstrm som motsvarar

  storleken p den utlokaliserade spolen.

  Detta medfr att vid reservmatning frn en annan frdelningsstation kommer inte

  grundinstllningarna pverkas hos nollpunktsreaktorn i matande frdelningsstation.

  L604 kan reservmatas frn tv olika punkter (Bilaga B), antingen frn ledningen L503

  frn frdelningsstationen M5 eller frn ledning L601 frn frdelningsstationen M6.

  Nr matning frn M5 sker pverkas fr nrvarande instllningarna p

  nollpunktsreaktorn. Utan lokal kompensering p L604 skulle M5 vid reservmatning f

  ett tillskott p kapacitiv jordfelsstrm p 41,4 A, detta innebr att nollpunktreaktorn i

  M5 skulle f en kraftig snedavstmning.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  13

  5 Frslag till kompensering

  Efter gjorda berkningar p utgende ledningar frn frdelningsstationen M6 har

  ledning L604 valts att kompenseras. Dels fr att denna ledning generar en hg

  kapacitiv jordfelsstrm samt att den kan reservmatas frn en annan frdelningsstation.

  Bilaga A visar L604:s utbredning. Heldragen linje visar luftledning och streckad linje

  visar markkabel.

  Vid placering av lokal kompensering br hnsyn tas till:

  Sektioneringspunkter

  Transformatorns storlek

  Inkommande matning

  Placering p ledning

  Fr att kompensera ledning L604 finns tv alternativ. Ett alternativ skulle vara att byta

  ut nuvarande nollpunktsreaktor i M6 mot en strre nollpunktsreaktor. Fr att inte

  problemet med stor snedavstmning, vid reservmatning, ska kvarst skulle det d

  behvas kpas in ytterligare en nollpunktsreaktor, med automatik, till frdelnings-

  stationen M5. Detta fr att klara freskriftskraven vid reservdrift.

  Ur bde tekniska och ekonomiska aspekter bedms inte detta som rimligt. Drfr

  kommer hr presenteras tre frlag p placering av transformatorer med inbyggd spole

  fr lokal kompensering.

  5.1 Ntstation, 6038 Silversvg

  6038 Silversvg r en markstation som matas med en 11 kV markkabel. Stationen har

  tre utgende lgspnningsledningar. Transformatorn i stationen r p 315 kVA och r

  belastad till 36 % vid hglast.

  Efter berkningar i Facilplus kunde det konstateras att den befintliga transformatorn

  p 315 kVA kunde ersttas med en transformator p 100 kVA med inbyggd 10A

  spole.

  Belastningsgraden med den nya transformatorn kommer vid hglast att ligga p

  87,1%. Hnsyn vid berkningar har tagits till planerad utbyggnad. En 10 A reaktor

  berknas kompensera den rdmarkerade strckan i bilaga A figur 4.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  14

  5.2 Ntstation, 5092 Norra Ard

  5092 Norra Ard r ocks en markstation, stationen matas ven den av en 11 kV

  markkabel med har fyra utgende lgspnningsledningar. Befintlig transformator i

  stationen r p 200 kVA och r belastad till 87 % vid hglast.

  Hr ges ett frslag p att byta ut befintlig transformator p 200 kVA till en Hexaform-

  transfomator p 100 kVA. Belastningsgraden vid hglast bli 106,5 %.

  Detta bedms rimligt d en transformator kan belastas upp till 120 % under en vis tid.

  En 10 A reaktor berknas kompensera den blmarkerade strckan i bilaga A figur 4

  5.3 Ntstation, 6053 Kolekrr

  6053 Kolekrr, markstation med tre utgende lgspnningsledningar. Stationen r

  matad med en 11 kV markkabel och transformatorn som transformerar ner

  spnningen till 0,4 kV r p 100 kVA.

  Befintlig 100 kVA transformator byts ut mot en 100 kVA transformator med 10 7A

  spole. Belastningsgraden i detta fal blir ofrndrad. En 10A reaktor berknas

  kompensera den grnmarkerade strckan i bilaga A figur 5.

  6 Resultat

  Detta kapitel redovisar konsekvenserna av placeringen av de utlokaliserade

  nollpunktsreaktorerna.

  Resultatet av kompenseringen blir att cirka 28 A av den kapacitiva jordfelsstrmmen

  kommer att kompenseras lokalt ute p ledningen, resterande 13,28 A kompenseras via

  den centrala nollpunktsreaktorn.

  Det medfr ocks att det instllda vrde, >63, p den centrala nollpunktsreaktorn i

  M6, kan minskas. Enligt Facilplus genererar utgende mellanspnningsntet frn

  frdelningsstationen M6 en kapacitiv strm p 70,1 A, med lokal kompensering av

  L604 skulle denna strm minska till 42,1 A.

  6.1 Driftomlggning

  Genom att utnyttja lokal kompensering av ledning L604 blir stor del av ledningen

  sjlvkompenserande. Frdelen med detta blir att nollpunktsreaktorn i M5 vid

  reservmatning inte fr lika stor snedavstmning.

  6.2 Ekonomi

  Ur ekonomiska aspekter kan det vara lnsamt att anvnda reaktorer fr lokal

  kompensering. Alternativt skulle den centrala nollpunktsreaktorn kunna bytas ut mot

  en ny strre.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  15

  Som nmndes tidigare i rapporten behvs d tv nya centrala nollpunktsreaktorer med

  automatik kpas in, fr att inte problemet med stor snedavstmning vid

  reservmatning ska kvarst. Kunglv Energi AB har valt att kpa in tre stycken

  transformatorer, frn Hexaformer, med inbyggd Petersnspole fr lokal

  kompensering. De har ett styckpris p 88 250 kronor (prisuppgifterna r hmtade ur

  fakturor p Kunglv Energi AB).

  En ny strre central nollpunktsreaktor med automatik till frdelningsstationen kostar

  cirka 290 000 kronor/styck. I priset ingr en nollpunktsreaktor med regleromrde 20-

  200 A, ett 5 A nollpunktsmotstnd, strminjiceringsutrustning och utrustning fr

  automatik.

  Tabell 6.1 tabellen visar en ekonomisk jmfrelse mellan central- alternativt lokal kompensering.

  Typ styckpris antal totalt

  Central kompensering 290 000 kr 2 580 000 kr

  Lokalkompensering 88 250 kr 3 246 750 kr

  Prisskillnad 333 250 kr

  Som kan ses ovan r lokal kompensering i detta fall en billig lsning p att minska

  problemen med kapacitiv jordfelsstrm vid frlggning av markkabel.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  16

  7 Slutsats

  Lokal kompensering r en sker, enkel och robust metod att kompensera kapacitiva

  jordfelsstrmmar. Denna rapport visar ven at det r ekonomiskt frsvarbart att

  anvnda denna metod. Andra frdelar med lokal kompensering r:

  Den aktiva strmmen minskar

  Transportstrckan av kapacitiv jordfelsstrm minskar

  Snedavstmningen vid reservmatning frn annan frdelningsstation minskar.

  Lokal kompensering r ett komplement till central kompensering. Dock mste hnsyn

  tas till vissa punkter som nmnts tidigare.

  Vid placering av lokala reaktorer efterstrvas sjlvklart att f en s optimal placering

  som mjligt. Det r inte alltid mjligt beroende p stationens utfrande eller

  transformatorns effekt. Istllet placeras d transformatorn, med inbyggd spole, s nra

  den optimala placeringen som mjligt.

  I detta fall har optimal placering inte kunnat tillmpas fullt ut. Stationen 5092 Norra

  Ard blir vid hglast ngot verbelastad men vald placering bedms nd som rimlig.

  Lokal kompensering av L604 ses vara den mest effektiva och mest ekonomiska

  metoden att minska kapacitiv jordfelsstrm i frdelningsstationen M6.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  17

  Kllfrteckning

  1. Elskerhetsverket (2008). ELSK-FS 2008:1. [Elektronisk] Elskerhetsverket. Tillgnglig: [2011-04-12]

  2. Andersson, Lars (2006). Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspnningsnt. [Elektronisk] Hgskolan Vst, Institutionen fr teknik, matematik och datavetenskap. Tillgnglig [2011-04-18]

  3. Evaldsson, Carl (2010). Kompensering av kapacitiva jordfelsstrmmar i 10 kV kabelnt. Hgskolan Vst, Institutionen fr teknik, matematik och datavetenskap.

  4. Ericsson.com (2010). AXCEL-LT (12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgnglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=3/28701-FGC101681&Lang=EN > [2011-05-04]

  5. Ericsson.com (2010). AXCEL, AXCEK 6/10(12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgnglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04]

  6. Ericsson.com (2010). AXKJ 6/10(12)kV. [Elektronisk] Ericsson.com. Tillgnglig < http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Y > [2011-05-04]

  7. Hexaformer Produktion AB (2010). 3 Phase transformers with Petersn coil, 11kV. [Elektronisk]. Hexaformer Produktion AB. Tillgnglig < http://www.hexaformer.com/ExternaDokument/Petersen-coil-11kV-version2.1.pdf > [2011-05-16]

  8. Sveriges elleverantrer (1998). Jordningsteknik och jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt. Stockholm: Arne Lfgren Offset

  9. Svenska Elfreningen (1992). Jordfelsteknik. Emmaboda: kesson

  http://www.elsakerhetsverket.se/Global/F%C3%B6reskrifter/2008-1.pdfhttp://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:214934http://hv.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:214934http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=3/28701-FGC101681&Lang=ENhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=3/28701-FGC101681&Lang=ENhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Yhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Yhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Yhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Yhttp://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=9/28701-FGC101681&Lang=EN&HighestFree=Yhttp://www.hexaformer.com/ExternaDokument/Petersen-coil-11kV-version2.1.pdfhttp://www.hexaformer.com/ExternaDokument/Petersen-coil-11kV-version2.1.pdf

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga A:1

  A. L604

  Figur A.1. Visar hur ledning L604 breder ut sig. Figuren r hmtad ur Facilplus.

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga B:1

  B. Reservmatning

  Figur B.1. Schema visar punkter fr reservmatning av ledning L604. Figuren r hmtad ur Facilplus

  Punkten fr reservmatning frn L601

  Punkt fr reservmatning frn L503,

  frdelningsstation M5

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga C:1

  C. Omrden fr kompensering

  Figur C.1 visar omrde A (rdmarkerat) och B (blmarkerat) i schemaform. Figuren r hmtad ur Facilplus.

  Placering av utlokaliserade spolar med 10 A kompensering i stationen 6038 och 5092

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga C:2

  Figur C.2. Visar omrde C (grnmrkt) i schemaform. Figuren r hmtad ur Facilplus.

  Placering av utlokaliserad spole med 10 A kompensering, 6053

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga D:1

  D. Kabeldata Tabell D.1. kabeldata p det kablar som anvnds vid berkning

  Resistans (ohm/km) Induktans Kapacitans

  Jordfelsstrm vid 10,7 kV

  Kabel beteckning Ledare Skrm (mH/km) (Uf/km) (A/km)

  AXCEL 3x95/16 0,32 1,2 0,3 0,28 1,63

  AXCE-LT 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339

  AXCE-LT 1x95/16 0,32 1,2 0,36/0,66 0,3 1,747

  AXCE-LT 1x150/25 0,206 0,8 0,34/0,62 0,35 2,038

  AXKJ 1x50/16 0,641 1,2 0,4/0,72 0,23 1,339

  AXAL-TT 3x50/25AL 0,641 1,2 0,37 0,16 0,932

  AXAL-TT 3x240/35AL 0,125 0,8 0,29 0,27 1,57

  AXLJ-F LT 3x50/16 F1 0,641 1,2 0,33 0,24 1,397

  AXLJ-F LT 3x95/16 F1 0,32 1,2 0,3 0,3 1,747

  AXLJ-F LT 3x150/25 F1 0,206 0,8 0,29 0,36 2,096

  AXLJ-F LT 3x240/25 F1 0,125 0,8 0,27 0,44 2,562

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga D:2

  Tabell D.2. visar omrde etts kabel beteckning, lngd, kabeltyp och dess strm.

  Omrde 1

  Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk lngd [m] [A]

  K616 AXKJ 35 524,6 0,6560

  SK627 AXCEL 95 25,1 0,0409

  K681 AXCEL 95 460,8 0,7511

  K682 AXCEL 95 347 0,5656

  K680 AXCEL 95 532,1 0,8673

  K679 AXCEL 95 615,7 1,0036

  K678 AXCEL 95 269,6 0,4394

  K677 AXCEL 95 304,1 0,4957

  K676 AXCEL 95 261,5 0,4262

  K675 AXCEL 95 354,1 0,5772

  K673 AXCEL 95 238,5 0,3888

  SK673 AXCE 50 167,8 0,6741

  K672 AXCE 50 129,7 0,5210

  K671 AXCE 50 61,5 0,2470

  K671 AXCE 50 297 1,1930

  K671 AXLJ 95 215,9 0,3772

  K671 AXCE 50 104,1 0,4182

  K671 AXLJ 95 471,5 0,8237

  K672 AXLJ 95 408,2 0,7131

  K672 AXLJ 95 50,4 0,0880

  K761 AXLJ 95 444,3 0,7762

  K777 AXLJ 95 260,4 0,4549

  K777 AXCE 50 42,9 0,1723

  K777 AXLJ 95 131,9 0,2304

  K667 AXCE 50 401,4 1,6124

  K667 AXLJ 95 197,2 0,3445

  K668 AXCE 50 286,6 1,1513

  Summa 7603,90 16,01

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga D:3

  Tabell D.3. visar omrde tvs kabel beteckning, lngd, kabeltyp och dess strm

  Omrde 2

  Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk lngd [m] [A]

  K753 AXLJ 95 70,5 0,1232

  K753 AXLJ 95 301,4 0,5265

  K751 AXLJ 95 217,2 0,3794

  K751 AXLJ 95 490,5 0,8569

  K751 AXLJ 95 112,4 0,1964

  K752 AXLJ 50 484,9 0,6774

  K752 AXLJ 50 252,2 0,3523

  K750 AXLJ 95 218,7 0,3821

  K750 AXLJ 95 491,9 0,8593

  K749 AXLJ 95 514,2 0,8983

  K747 AXLJ 95 487,5 0,8517

  K748 AXLJ 95 28,8 0,0503

  604345 - T6029 ALL 99 300,5 0,0107

  T6029 - 604354 ALL 99 310,3 0,0111

  604354 - 604365 ALL 99 417,4 0,0149

  604365 - 604467 ALL 99 197,3 0,0070

  K282 AXCE 50 15 0,0603

  604365 - T6033 CU 16 45,7 0,0016

  604365 - 604369 ALL 62 207,1 0,0074

  K624 AXAL 50 19,7 0,0184

  604369 - 604437 ALL 62 426,6 0,0152

  HK623 AXAH 50 2,6 0,0001

  604354 - 604372 ALL 99 191,9 0,0068

  K661 AXCE 50 145,2 0,5833 SK66101 - T6030 AXCE 50 58,3 0,2342

  K690 AXCE 95 231,7 1,2143

  604375 -604377 ALL 99 162,5 0,0058

  604377 - T6031 BLX 99 436 0,0156

  T6031 - 604388 BLX 99 246,5 0,0088

  604388 - 604391 BLX 99 164,5 0,0059

  604391 - T6032 CU 25 115,1 0,0041

  604391 - T6069 ALL 99 505,8 0,0180

  604388 - 604424 ALL 99 164,1 0,0059

  K324 AXCE 150 150,3 0,9189

  604345 - 604342 ALL 99 150,1 0,0054

  604342 - 604341 ALL 99 53,1 0,0019

  604341 - 604250 ALL 99 638,3 0,0228

  K794 AXLJ 50 236 0,3297

  K793 AXLJ 240 63,3 0,1622

  K793 AXLJ 240 495,2 1,2687

  K793 AXLJ 240 393,9 1,0092

  Summa 10214,2 12,1218

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga D:4

  Tabell D.4. visar omrde tres kabel beteckning, lngd, kabeltyp och dess strm

  Omrde 3

  Kabel beteckning Kabel Typ Grafisk lngd [m] [A]

  L604446-T5264 ALL99 402,7 0,0144

  604445-604446 ALL234 85,2 0,0030

  604172-604445 ALL 99 65,2 0,0023

  604172-T5087 ALL 99 91,6 0,0033

  604163-604172 ALL 99 297,8 0,0106

  604163-604164 ALL99 57,4 0,0020

  604164-T5086 CU16 289,3 0,0103

  604153-604163 ALL99 267,1 0,0095

  604153-T5085 ALL99 243,6 0,0087

  T5085-604436 ALL 99 407,8 0,0145

  604151-604153 ALL99 234,9 0,0084

  604151-604405 CU25 125,8 0,0045

  604151-T5219 CU25 179,2 0,0064

  EF16-604151 ALL99 130,6 0,0047

  604145-EF16 CU35 45,9 0,0016

  604117-604145 CU25 708,9 0,0253

  604117-604120 FEAL49 154,2 0,0055

  604120-604125 FEAL49 285,8 0,0102

  604125-604128 FEAL31 246,1 0,0088

  604128-T5279 ALL99 150 0,0054

  604128-T5083 FEAL31 578,9 0,0206

  604112-604117 CU25 172,8 0,0062

  604112-T5082 CU10 227 0,0081

  604106-604112 CU25 410,1 0,0146

  604106-T5084 ALL62 115,9 0,0041

  604089-604106 CU25 642,7 0,0229

  604089-T5081 ALL99 504,3 0,0180

  T5081-604096 ALL99 97,5 0,0035

  604079-604083 CU25 311 0,0111

  604083-T5217 CU25 280,1 0,0100

  604079-T5079 FEAL 49 70,8 0,0025

  T5079-604080 FEAL 49 53,9 0,0019

  604080-T5215 ALL 62 558 0,0199

  604069-604079 CU25 366,5 0,0131

  604067-604069 ALL99 145,1 0,0052

  604041-604067 CU50 191,5 0,0068

  604041-T5239 CU50 341 0,0122

  604030-60433 FEAL31 156,5 0,0056

  EF80-T5273 ALL234 402,9 0,0144

  T5273-604030 ALL234 226,2 0,0081

  604030-604026 ALL234 361,1 0,0129

  604026-F128 ALL234 1115,8 0,0398

  F128-T5077 ALL234 305,4 0,0109

  T5077-604010 ALL234 332,8 0,0119

  604010-604001 ALL234 870,5 0,0310

  K538 AXCE 50 74,9 0,3009

  K208 AXCE 50 28 0,1125

  K652 AXCE 50 481,7 1,9350

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt

  Bilaga D:5

  K792 AXLJ 240 747,8 1,9159

  K791 AXLJ 50 633,2 0,8846

  K791 AXLJ 50 273,9 0,3826

  K606 AXAL 50 78,4 0,0731

  K669 AXLJ 50 379,1 0,5296

  K669 AXCE 50 338,7 1,3606

  K790 AXLJ 240 198,2 0,5078

  K790 AXLJ 240 631,9 1,6189

  K790 AXLJ 240 481,3 1,2331

  K789 AXLJ 240 331,2 0,8485

  K509 AXCE 50 64,7 0,2599

  K147 AXKJ50 270,5 0,362869

  HK249 AXCE 50 97,8 0,3929

  K139 AXAL240 55,1 0,0866

  Summa 18473,8 13,2799

 • Jordfelsstrmmar vid kablifiering av landsbygdsnt