of 34/34
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE – KAKO KOMPANIJE DOPRINOSE DRUŠTVU? Ulaganja kompanija članica Foruma poslovnih lidera Srbije u lokalnu zajednicu, radno okruženje i zaštitu životne sredine u 2012. godini

DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE ˜ KAKO …odgovornoposlovanje.rs/wp-content/uploads/2015/03/FPL_Rezultati... · mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE ˜ KAKO...

 • DRUTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAKO KOMPANIJE DOPRINOSE DRUTVU?

  Ulaganja kompanija lanica Foruma poslovnih lidera Srbije

  u lokalnu zajednicu, radno okruenje i zatitu ivotne sredine

  u 2012. godini

 • DRUTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE KAKO KOMPANIJE DOPRINOSE DRUTVU?

  Ulaganja kompanija lanica Foruma poslovnih lidera Srbije

  u lokalnu zajednicu, radno okruenje i zatitu ivotne sredine

  u 2012. godini

 • mrea vodeih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstiui razvoj

  drutveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih etikih

  praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere

  iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova drutva, podstiui time

  meusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava. Kroz programe

  koje sprovodi, Forum poslovnih lidera Srbije angauje kompanije lanice i njihove

  zaposlene da na konkretne naine doprinesu drutvu i zajednicama u kojima

  posluju, motiviui istovremeno i ostale predstavnike poslovnog sektora da

  snanije integriu principe drutvene odgovornosti u svakodnevno poslovanje.

  vrsto verujui da je odgovornost neodvojiv deo svakodnevnog poslovanja,

  lanice Foruma poslovnih lidera Srbije razvijaju praktina i odriva reenja na

  sva etiri polja koja ine stubove drutveno odgovornog poslovanja:

  nacionalni je partner vodeih svetskih CSR udruenja CSR Europe, CSR360

  GPN, International Business Leaders Forum.

  Forum poslovnih lidera Srbije je

  lokalna zajednica, ivotna sredina, radno okruenje i trite.

  Forum poslovnih lidera Srbije je

  Za vie informacija posetite www.fpl.rs.

 • lanice Foruma poslovnih lidera Srbije:

 • Forum poslovnih lidera Srbije svoju posveenost unapreenju drutveno

  odgovornog poslovanja demonstrira i kroz razvoj sopstvenih alata za

  kvantifikovanje uticaja koje poslovanje kompanija ima na drutvo. Sa ciljem

  podsticanja merenja i izvetavanja, kao uslova za transparentno poslovanje i

  unapreenje praksi drutveno odgovornog poslovanja, u okviru Foruma je

  pokrenuto godinje istraivanje o ulaganjima lanica u lokalnu zajednicu, radno

  okruenje i zatitu ivotne sredine. Na ovaj nain stvorena je prva metodologija

  za merenje uticaja ulaganja u drutveno odgovorne aktivnosti vodeih kompanija

  koje posluju u Srbiji.

  Kao pioniri drutveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kompanije lanice Foruma

  poslovnih lidera Srbije, zaslune su za razvoj ove inicijative. Podatke o svojim

  rezultatima u oblasti drutveno odgovornog poslovanja dostavilo je 17 kompanija

  lanica kojima se ovom prilikom zahvaljujemo na uloenom trudu, vremenu i

  entuzijazmu.

  U svrhu prikupljanja podataka korien je upitnik koji je obuhvatio pitanja iz

  svih oblasti drutveno odgovornog poslovanja. Istraivanje je sprovedeno u

  periodu februar-mart 2013. godine i odnosi se na podatke o ulaganjima u

  prethodnoj godini. Uee kompanija u godinjem istraivanju je dobrovoljno,

  a rezultati istraivanja komuniciraju se javno iskljuivo u zbirnom iznosu.

  Merenje korporativnih ulaganja u drutveno odgovorne aktivnosti

  ...stvorena je prva metodologija za merenje uticaja ulaganja u drutveno odgovorne aktivnosti...

 • Koje oblasti podrke lokalnoj zajednici kompanije smatraju prioritetnim?

  Ko su partneri kompanija u programima korporativnog davanja?

  Kolika je vrednost novanih i nenovana ulaganja?

  Koliko kompanije ulau u razvoj zaposlenih?

  Na koji nain kompanije investiraju znanje i vetine svojih zaposlenih u razvoj lokalne zajednice?

  Kako kompanije brinu o zatiti ivotne sredine?

  Na koje sve naine kompanije doprinose svojim lokalnim zajednicama?

 • Ukupan broj zaposlenih u kompanijama koje su uestvovale u

  istraivanju na kraju 2012. godine iznosio je 23009.

  100 499 500 999 1000 1499 1500 1999 3000 3499 preko 9000

  100%

  75%

  50%

  25%

  0%

  47.05%

  11.76%17.64%

  5,88% 5,88%11.76%

  Struktura kompanija koje su uestvovale u istraivanju

  100 499 zaposlenih

  500 999 zaposlenih

  1000 1499 zaposlenih

  1500 1999 zaposlenih

  3000 3499 zaposlenih

  preko 9000 zaposlenih

 • U istraivanju je uestvovalo 17 kompanija

  lanica Foruma poslovnih lidera Srbije.

  Struktura kompanija prema delatnostima

  18%

  6%12%

  12%

  29%24%

  Revizija i poresko savetovanje 18%

  Telekomunikacije 12%

  Bankarske usluge 24%

  Preraivaka industrija 29%

  Industrija graevinskog materijala 12%

  Igre na sreu 6%

  17 KOMPANIJA

 • lanice Foruma poslovnih lidera Srbije razvijaju programe

  korporativne filantropije donirajui novana sredstva,

  proizvode i usluge, vreme i vetine svojih zaposlenih.

  ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

 • U 2012. godini lanice Foruma poslovnih lidera Srbije su:

  uloile ukupno 465.355.814,60 RSD u podrku razvoju lokalnih zajednica

  direktno podrale i saraivale sa 855 partnera iz javnog i civilnog sektora

  doprinele realizaciji 1000 projekata u lokalnim zajednicama

  ukljuile 4747 zaposlenih koji su donirali 11110 sati rada

  Kako su kompanije doprinele razvoju lokalne zajednice?

  uloeno 465.355.814,

  60 RSD

  ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  predstavlja vie od trenutne reakcije na potrebe zajednice ona predstavlja strateko ulaganje u razvoj zajednice u kojoj kompanija posluje i zasniva se na odreivanju oblasti podrke koje su istovremeno prioriteti i za lokalnu zajednicu, i za kompaniju.

  Korporativna filantropija

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  TOP 10 OBLASTI PODRKE

  1. Obrazovanje

  2. Zatita ivotne sredine

  3. Sport*

  4. Kultura i umetnost

  5. Socijalna inkluzija

  6. Podrka lokalnom ekonomskom razvoju

  7. Zapoljivost

  8. Ljudska prava

  9. Preduzetnitvo

  10. Aktivno starenje

  U koje oblasti kompanije ulau?

  * amaterski, omladinski, kolski i sport za osobe sa invaliditetom.

  Obrazovanje je oblast ulaganja koja

  predstavlja prioritet za najvei broj

  kompanija. Pored novane podrke,

  kompanije u velikoj meri doprinose

  razvoju ove oblasti deljenjem iskustava

  iz prakse sa predstavnicima akademske

  zajednice. Pored toga, u toku 2012.

  godine, ukupno je 1116 uenika i

  studenta imalo priliku da se struno

  usavrava u nekoj od kompanija.

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Najvanije je ulagati u obrazovanje.

 • Organizacije civilnog drutva najei su partneri kompanija pri

  realizaciji programa korporativne filantropije sa zastupljenou

  od 63%. Dravne institucije i lokalne samouprave uestvuju sa

  28% u ukupnom broju partnerstava.

  63% organizacije civilnog drutva

  ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Ko su strateki partneri kompanija u programima korporativne filantropije?

  Meu organizacijama graanskog drutva kao

  najei partneri izdvajaju se udruenja osoba

  sa invaliditetom i studentske organizacije.

  63

  %

  28

  %

  9%9% poslovni sektor

  28% dravneinstitucije

  Od 100% OCD

  22,5% udruenja osoba

  sa invaliditetom

  10% studentske

  organizacije

  22.5%

  10%

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Najea je saradnja sa organizacijama civilnog drutva.

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Koliko kompanije ulau u podrku razvoju zajednice?

  Kompanije su ukupno uloile 465.355.814,60 RSD u podrku razvoju lokalnih zajednica u kojima posluju. U strukturi ukupnog

  doprinosa zajednici novana sredstva ine 93%, a nenovana 7%.

  novana ulaganja 93%

  7%nenovana ulaganja

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Vrednost novanih ulaganjaProgrami korporativne filantropije 76.7%

  Sponzorstva nekomercijalnih aktivnosti 14.6%

  Dodatna sakupljena sredstva 1.8%

  lanarine 5.2%

  Organizacioni trokovi 1.7%

  76.7%

  14.6

  %

  5.2%

  1.8%

  1.7%

  Vrsta novanih davanja Iznos u dinarima

  330.784.355,00

  62.880.471,00

  7.714.369,00

  22.317.938,60

  7.384.000,00

  431.081.133,60

  Sredstva izdvojena za programe korporativne filantropije iz budeta kompanije

  *Pored izdvajanja iz budeta kompanije koja su najzastupljenija, kompanije su svojim angaovanjem podstakle i ukljuile zaposlene, potroae ili poslovne partnere u sakupljanje dodatnih sredstava za konkretne drutvene ciljeve.

  Sredstva sakupljena iz drugih izvora zahvaljujui aktivnosti kompanije*

  Sredstva izdvojena za sponzorstva nekomercijalnih aktivnosti od znaaja za lokalnu zajednicu

  Institucionalna podrka organizacijama iz lokalne zajednice kroz lanarine

  Organizacioni trokovi sprovoenja filantropskih aktivnosti

  Ukupno:

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Vrsta direktne novane podrke kompanija

  Vrsta davanja Iznos u dinarima

  330.784.355,00

  62.880.471,00

  393.664.826,00

  Programi korporativne filantropije

  U strukturi ukupnih novanih izdvajanja iz budeta,

  sredstva izdvojena za programe korporativne

  filantropije iznose 84%, dok se 16% odnosi na

  sponzorstva nekomercijalnih dogaaja od znaaja

  za lokalnu zajednicu.

  Sponzorstva nekomercijalnih aktivnosti od znaaja za lokalnu zajednicu

  Ukupno:

  Programi korporativne filantropije 84%

  Sponzorstva nekomercijalnih aktivnosti

  od znaaja za lokalnu zajednicu 16%

  Sponzorstva nekomercijalnih aktivnosti od znaaja za lokalnu zajednicu

  Programi korporativne filantropije

  84%

  16%

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Vrednost nenovanih ulaganjaDonacije proizvoda 74.36%

  Donacije koriene opreme 16.57%

  Pro bono usluge 7.31%

  Ustupljen medijski prostor 1.00%

  Ustupljen prostor 0.76%

  74.36%

  16.57%

  7.31%

  1.00%

  0.76%

  Vrsta nenovanih ulaganja Iznos u dinarima

  25.486.461,00

  5.678.020,00

  2.507.000,00

  343.200,00

  260.000,00

  34.274.681,00

  Donacije proizvoda

  Pored novanih sredstava, kompanije lanice Foruma poslovnih lidera Srbije u toku prethodne godine su na razliite naine podravale lokalnu zajednicu koristii svoje interne resurse proizvode, opremu, prostorije i medijske termine, ili pruajui usluge iz oblasti svoje ekspertize.

  Donacija koriene opreme

  Vrednost pruenih pro bono usluga

  Ustupanje medijskog prostora

  Ustupanje kompanijskih prostorija

  UKUPNA NENOVANA ULAGANJA:

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Najzastupljeniji vid

  podrke su novane

  donacije.

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  u programe korporativne filantropije u direktnoj je vezi sa graenjem kulture drutveno odgovornog poslovanja. Angaovani zaposleni direktno doprinose stvaranju i negovanju korporativnih vrednosti koje donose korist i kompaniji, i zajednici.

  Ukljuivanje zaposlenih

 • Na ovaj nain zaposleni

  su doprineli lokalnoj zajednici

  sa 7,251,690.50 dinara.

  ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Kako kompanije ukljuuju svoje zaposlene?

  Kompanije su u prethodnoj godini

  ukljuivale zaposlene u:

  volonterske aktivnosti

  pruanje pro bono usluga

  sakupljanje novanih sredstva

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Koliko zaposleni doprinose programima korporativne filantropije?

  Doprinos zaposlenih Iznos u dinarima

  1.842.252,00

  2.507.000,00

  3.625.193,00

  7.974.445,00

  Vrednost donacija koje su sakupili zaposleni

  Vrednost pruenih pro bono usluga

  Vrednost volonterskog rada*

  Ukupno:

  *Izraunato na osnovu prosene godinje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji koja je isplaena u 2012. godini, i iznosi 57.430,00 dinara meseno, odnosno 326,30 dinara po satu.

  U 2012. godini zaposleni u kompanijama lanicama Foruma su svojim

  angaovanjem direktno doprineli drutvenim ciljevima prikupljanjem novanih

  donacija, pruanjem pro bono usluga u svojom oblastima ekspertize i razliitim

  oblicima volonterskog rada. U 2012. godini, ni jedna kompanija nije sprovodila

  match funding programe, koji podrazumevaju da zaposleni individualno

  doniraju sredstva za odreeni projekat ili drutveni cilj, a zatim kompanija na

  ukupni donirani iznos dodaje sredstva u istom ili uveanom iznosu.

  Donacije zaposlenih

  Pro bono usluge

  Volonterski rad

  23.10%

  31.44%

  45,46%

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  se zasniva na planiranim i koordinisanim nastojanjima kompanije da svojim zaposlenima omogui da se ukljue u aktivnosti koje doprinose ostvarivanju irih drutvenih ciljeva, pod pokroviteljstvom ili u organizaciji kompanije.

  Korporativno volontiranje

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  PREVEDENO U BROJKE TO ZNAI

  Znaaj korporativnog volontiranja

  100% 65% 41%

  100% kompanija podrava ili organizuje volonterske

  aktivnosti za svoje zaposlene65% ima program

  korporativnog volontiranja 41% kompanija ima politiku kojom regulie ovu oblast

  58 volonterskih projekata 4747 volontera iz kompanija11110 sati volonterskog rada3625193 dinara ukupna vrednost volonterskog rada*

  *Izraunato na osnovu prosene godinje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji koja je isplaena u 2012. godini, i iznosi 57.430,00 dinara meseno, odnosno 326,30 dinara po satu

 • ULAGANJE U RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE

  Korporativno volontiranje je u ekspanziji.

 • Kompanije lanice Foruma poslovnih lidera Srbije ulau u razvoj

  svojih zaposlenih obezbeivanjem obuka, treninga i finansiranjem

  dodatnog formalnog obrazovanja. Kompanije takoe ulau

  u poboljanje uslova bezbednosti i zdravlja na radu.

  ULAGANJE U RAZVOJ ZAPOSLENIH I POBOLJANJE USLOVA RADA

 • Koliko su kompanije uloile u razvoj zaposlenih i poboljanje uslova rada?

  ULAGANJE U RAZVOJ ZAPOSLENIH I POBOLJANJE USLOVA RADA

  Vrsta ulaganja Iznos u dinarima

  411.357.934,00

  249.657.266,00

  661.015.200,00*

  Ulaganja u usavravanje i edukaciju zaposlenih

  Investicije u poboljanje zdravlja i bezbednosti na radu

  Ukupno:

  *Izraunato na osnovu podataka iz 16 kompanija lanica koje su dostavile podatke za ovu oblast

  Kompanije lanice su u 2012. godini uloile ukupno

  661,015,200.00 dinara u usavravanje zaposlenih i

  poboljanje uslova bezbednosti i zdravlja na radu.

 • ULAGANJE U RAZVOJ ZAPOSLENIH I POBOLJANJE USLOVA RADA

  u direktnoj je vezi sa koristima koje kompanija

  ostvaruje dobijajui efikasnije i kvalitetnije kadrove.

  Meutim, ulaganje u razvoj zaposlenih ima i iri

  drutveni znaaj jer doprinosi poveanju potencijala

  ljudskog kapitala na nivou itave ekonomije.

  Ulaganje u razvoj i kompetencije zaposlenih

 • Pored ulaganja u unapreenje tehnolokih i organizacionih

  procesa u vezi sa uticajima na ivotnu sredinu, kompanije su

  sprovodile i projekte usmerene na podizanje svesti i unapreenje

  navika zaposlenih i drugih ciljnih grupa u vezi sa ovom temom.

  ULAGANJE U ZATITU IVOTNE SREDINE

 • *Za ovu oblast podatke je dostavilo 11 kompanija.

  ULAGANJE U ZATITU IVOTNE SREDINE

  U 28 projekata investirano je

  60.881.464,45 dinara*

 • ULAGANJE U ZATITU IVOTNE SREDINE

  u redovno poslovanje kompanija, pored toga to

  dovodi do ouvanja prirodnih resursa, esto i za

  kompanije predstavlja isplativije reenje na dug rok.

  Ukljuivanje principaekoloke odrivosti

 • ULAGANJE U ZATITU IVOTNE SREDINE

  Predato na reciklau

  1.476.024 kg razliitih vrsta otpada

  551.480 kg papira

  48.018 kg elektronskog otpada

  24.380 kg PET ambalae

  852.146 kg drugih vrsta otpada

  60%

  60% kompanija rauna karbonski

  otisak. Ukupan karbonski otisak za

  2012. godinu, u ovih 10 kompanija

  iznosio je 917.549,87 tCO2 /god.

 • 65% ukljuuje poslovne partnere u svoje drutveno

  odgovorne aktivnosti

  24% kupuje proizvode od socijalnih preduzea

  ULAGANJE U ZATITU IVOTNE SREDINE

  Kako kompanije podstiu dobre prakse drutvene odgovornosti?

  65%65% 24%

  65% primenjuje principe zelenih nabavki uvek

  kada je to mogue