of 52 /52
Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma ... Dede.pdfHotta (2002) Retrospektif 329 36 ay SDBY gidiş Yararsız Klinik yanıt yararı+ Xie (2003) Retrospektif 118 /45+ 15

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma ... Dede.pdfHotta (2002) Retrospektif 329 36 ay...

 • Dr. Fatih Dede

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Nefroloji Kliniği

 • İlk kez 1968 yılında Berger ve Hinglais tarafından tarif edilmiştir.

  Primer glomerüler hastalıkların en sık nedenidir.

  2-3 dekad

  •Berger J, Hinglais N. J Urol Nephrol 74: 694-695, 1968

  2/1 erkek

 • Genetik altyapı

  Mesengium

  Progresyona neden olan risk faktörleri

  Serum IgA

  IgAN

  IgA depolanması

  Progresif IgAN

  Proteinüri Hematüri

 • IgAN

  Serum IgA

  IgA1, polimerik

  Anyonik

  Ag afinitesi düşük

  Azalmış glikolizasyon

  Mezengial IgA

  IgA1, polimerik

  Anyonik

  Ag afinitesi düşük

  Azalmış glikolizasyon

  Kontrol Serum IgA

  IgA1, monomerik

  Glikolize

  Mukozal IgA

  IgA1-2, polimerik

  Glikolizasyon?

 • pIgA1 depolanması

  Ag Mukoza

  Serumda pIgA1 artışı

  Mukozal pIgA1 yanıt defekti

  pIgA1 üreten plazma hc artışı

  Tonsiller B hc kökenli pIgA1 artışı

  IgA sentezini kontrol eden T hc defektleri

  Th-2 T hc

  IL-4,5,6 IL-10 TGF-β

  IgA’nın Ag’e afinitesi azalmış

  CD 5,19 (+) B hc

  pIgA1 klirensi azalmış

  Kemik iliği CD89 Karaciğer

  Mezengial CD71

  Genetik

  RAAS PDGF

  MBL C5b-9

  Ang-2 Aldos.

  IL-6 TNF-α TGF-β

  Mezangial hücrelerin proliferasyonu Ekstrasellüler matrix artışı

  pIgA1 galaktosialasyon defekti

  1q32, 22q12 17p13, 8p23

  ACE DD gen polm. Megsin polim

  Podositopati

  Tübülointersitisyel hasar Glomerülosklerozis

  IL-6 TNF-α

 • Hipertansiyon (>140/90 mmHg)

  Proteinüri (>1 gr/gün)

  Serum kreatinin ve GFH

  Mezengial hipersellülarite

  Endokapiller hipersellülarite

  Segmental glomerüloskleroz

  İnterstisyel fibrozis/tübüler atrofi

  Renal prognoz

  Sigara Obezite

  Genetik-ACE DD Hiperlipidemi Hiperürisemi

  Working Group of the International IgA Nephropathy Network and the Renal Pathology Society, Cattran DC, Coppo R,. Kidney Int, 2009.

  Kresent Kapiller loopta IK

 • 10 yıl

  %15

  20 yıl

  %41

  HT (+) 10 yıl

  %3

  20 yıl

  %6

  HT (-)

  Diyaliz Ölüm

  Renal prognoz ve kan basıncı..

  >140/90 mmHg

  Berthoux F. JASN, 2011.

 • 10 yıl

  %17

  20 yıl

  %41

  Ptü (+) 10 yıl

  %3

  20 yıl

  %10

  Ptü (-)

  Diyaliz Ölüm

  Renal prognoz ve proteinüri..

  >1 gr/gün

  Berthoux F. JASN, 2011.

 • İzole hematüri

  GFH azalma

  6-12 aylık aralarla

  GFH

  kan basıncı proteinüri kontrolü

  GFH normal

  >1 gr/gün persistan proteinüri

  Histolojik bulgular

  İmmünsüpresifler

  İmmünsüpresif dışı tedaviler

  Nefrotik proteinüri GFH kaybı

  Şiddetli histolojik bulgular (kronisite içermeyen)

  Rapidly progresif seyir

  Şiddetli aktif hastalık (kresent)

  Kombine immünsüpresif tedavi

 • • Nonspesifik tedavi

  Yavaş seyirli form

  • İmmünsüpresifler Progresif hastalık

  Kime/hangi tedavi...

  Hedef kan basıncı ACE inhibitörleri±ARB

  Balık yağı Tonsillektomi Statinler ???

  Kortikosteroidler

  TonsillektomiAntikoagulan Plazmaferez

  Cyc, AZA MMF, Csa

  Budesonid Diyet IVIG

  Sirolimus

  ACTH Leflunomid

  PPAR-Ƴ agonist Kalsitriol Mizoribin

 • ACE İNHİBİTÖRLERİ

  HEMODİNAMİK ETKİLER

  NATRİÜREZ

  PROLİFERASYONU AZALTIR

  MAKROFAJ İNHİBİSYONU

  NOS İNHİBİSYONUNU ÖNLER

  KOLLEJEN SENTEZ İNHİBİSYONU

  ACE İNHİBİTÖRLERİ NEFROPATİ PROGRESYONUNU YAVAŞLATIR

  PROTEİNÜRİYİ AZALTIR...

  APOPİTOZ İNHİBİSYONU

 • ACE-İ ve/veya ARB Dizayn N Takip İlaç Sonlanım Yanıt

  Cattarn DC. (1994)

  Gözlemsel 531 3-121 ay ACEI Fark yok Fark yok

  Russo (1999)

  Prospektif 8 12 hafta ACEI ACEI+ARB

  ARB

  Proteinüri↓ ∅ACEI+ARB ile daha iyi

  Woo (2000)

  Prospektif 41 3 ay ACEI ve/veya ARB ACEI/ARB yok

  Proteinüri↓ Glomeruler selektivite ∅Proteinüriyi azaltır Selektiviteyi etkiler

  Praga M. (2003)

  RCT 44 6 yıl Enalapril Primer: crX2 SDBY

  Sekonder:pro↓

  ∅Proteinüride anlamlı azalma

  Kanno Y. (2005)

  Prospektif 49 3 yıl Trandolapril CCB

  Tİ fibrozis Histolojık yanıt-

  Li PK. (2006)

  RCT-çift kör

  109 7 yıl Valsartan plasebo

  Primer: crX2 SDBY

  Sekonder:proteinüri

  ∅Proteinüride anlamlı azalma

  Coppo R. (2007) (IgACE)

  RCT 66 3 yıl Benazapril Primer: >%30 cr↑ ∅Prognoz için bağımsız risk faktörü

  Woo (2008)

  RCT ACE gen polımorfizm

  6 yıl Yüksek doz ARB nARB/nACEI/dACE

  Proteinüri↓ ∅Yüksek doz ARB daha iyi Gen polımorfizmi renal

  sağkalımı etkiler

  Woo (2009)

  RCT 207 6 yıl Yüksek doz ARB nARB/nACEI/dACE

  GFR koruma ve protenüri↓ ∅Yüksek doz ARB daha iyi

  Cheng J (2009)

  Meta-analiz 11 RCT 585 hasta ACEI ve ARB kullanımı renal fonksiyonu korumada ve proteinüriyi azaltmada etkilidir∅

  Cheng J (2012)

  Meta-analiz 6 RCT 109 hasta

  ACEI ve ARB kullanımı proteinüriyi azaltır. GFR etkisi net değil. Hiperkalemi sık bulgu değildir. İleri çalışmalar gereklidir.

  Tang (2012)

  Prospektif 25 12 ay Aliskiren+ Losartan

  Proteinüri↓ (Bazal ARB kullanımına göre)

  Yanıt+

 • Cochrane Database-2011 56 randomize kontrollü çalışma 2838 erişkin+ çocuk destek tedavi rejimleri

  Tonsillektomi, balık yağı, antihipertansif ajanlar

  ve antikoagülan vs plasebo

  İmmünsüpresif olmayan tedaviler arasında en etkin tedavinin antihipertansif tedavi olduğu gösterilmiştir. Antihipertansif tedavide seçkin ajanlar ACE-İ ve/veya ARB’lerdir.

 • KBH’da (DM Ø) ACE-İ +ATII blokerleri kombinasyonunun proteinüriye etkisi,

  COOPERATE çalışması, Nakao, Lancet, 2003.

  Serum kreatinin değerinde 2 kat artış: Kombinasyonda % 11 diğer kollarda % 23

 • ONTARGET

  Diyaliz, Serum Kreatinin Değerinin İki Katına Çıkması ve Ölüm

  KVO açısından yüksek riskli DM’li hastalar KV nedenlere bağlı ölüm, MI, inme, KY nedeniyle yatış 3 grupta benzer (Rm: % 16.5 – Tm: % 16.7 – Km: % 16.3) Renal sonlanım: Diyaliz, serum kreatinin değerinde 2 kat artış ve ölüm kombinasyon grubunda daha sık

 • 6 RCT, 109 IgAN Proteinüri yanıtı ve GFR azalması değerlendirilmiş

  ACE-İ ve ARB / ACE-İ veya ARB

  Kombinasyon tedavisi, tekli rejimlere göre proteinüriyi azaltmada daha etkindir.

  Kombinasyon tedavisi, tekli rejimlerle kıyaslandığında, GFH üzerinde anlamlı etkisi yoktur.

  Kombinasyon tedavisi ve tekli rejimlerin yan etki profili (hiperK) benzerdir.

  ACEİ

  +AR

  B/AC

  ACEİ

  +AR

  B/AR

  B

  ACEİ

  +AR

  B/AC

  ACEİ

  +AR

  B/AR

  B

 • Biyopsi kanıtlı, >1 gr/gün proteinürisi olan 25 IgAN hastası 12 ay izlem

  Losartan (100 mg) + Aliskiren (300 mg) TA hedefi

 • >1gr/gün proteinüri varsa ACE-İ veya ARB kullanılmalıdır (1B)

  Proteinüri 0,5-1 gr/gün olduğu durumlarda ACE-İ veya ARB başlanabilir (2D)

  Hedef proteinüri

 • Tonsillektomi Dizayn N Takip Süresi

  ay Takip Böbrek fonksiyonlarına

  etkisi

  Masuda (1988) Prospektif 26 Postop Ptoteinüri yanıtı+ IgA-IK düzeyi

  ?

  Lino (1993) Retrospektif 55 36 % 25.8 Cr

 • Meta-analiz, 7 vaka-kontrol, retrospektif 858 hasta-534 tonsillektomi+

  Tonsillektomi+pulse steroid / tonsillektomi+normal doz steroid / destek tedavi Klinik remisyon oranı ve SDBY gidiş

  Tonsillektomi olan grupta klinik remisyon oranı yüksek, SDBY gidiş daha düşük

  Sadece tonsillektomi olan grup ve destek tedavisi alan grup arasında göre fark yok

  Tonsillektomi ve pulse/normal steroid tedavisi klinik remisyon oranlarını artırır.

 • Biyopsi kanıtlı 200 IgAN hastası 70 hastada tonsillektomi

  7 yıl izlem Klinik remisyon: İdrar anormalliklerinde düzelme+GFR>%30 azalma

  Steroid almayan grup

  Tonsillektomi olan grupta klinik remisyon oranı yüksek, GFR azalma oranları düşük 69 steroid alan hastalar çıkarıldığında da klinik remisyon oranları yüksek, GFR azalma düşük

  Tonsillektomi renal sağ kalıma katkı sağlamaktadır.

  Tüm hastalar

 • IgAN olgularında rutin tonsillektomi önerilmemektedir (2D)

  Kimlerde düşünülebilir: *Tekrarlayan bakteriyel tonsillit öyküsü olanlar

  *Gross hematüri atakları ile tonsillit arasında açık ilişki olanlar

  Tonsillektomi orta/ciddi renal fonksiyon

  bozukluğu olmayan hastalarda proteinüri veya hematüriyi azaltabilir.

 • Balık yağı Dizayn N Takip Doz Primer sonlanım Yanıt

  Donadio JV. NEJM, 1994

  RCT 106 2 yıl 12 gr Serum cr>%50 +

  Donadio JV JASN, 1999

  RCT 106 2 yıl +ACE-İ alanlarla yapılan çalışma

  Serum cr>%50 SDBY

  +

  Donadio JV JASN, 2001

  RCT 73 2 yıl 3,7gr (yüksek doz)

  1,8 gr (düşük doz)

  Serum cr>%50 SDBY

  Fark yok

  Alexopoulos E Ren Fal,

  2004

  RCT 28 4 yıl Very low dose

  Serum cr>%50 +

  Hogg RJ CASN, 2006

  RCT, çift kör

  33-CS 32-O3FA 31-plsb

  2 yıl 4 gr GFR

 • Meta analiz

  5-RCT Renal sağkalım üzerine etkilerini belirlemede çalışmalar yetersiz

  P=0.18 P=0.397

 • 6 aylık optimal destek tedavisine rağmen, >1gr/gün proteinüri varlığında (ortalama 3,3gr/gün) balık yağı kullanılmalıdır (2D)

 • Dizayn N Takip Rejim Konkomitant tx

  Primer sonlanım

  Yanıt

  Walker (1990)

  RCT

  52 2 yıl Dipiridamol Warfarin

  Sitotoksik Proteinüri ???

  Lee (1997)

  RCT 21 3 yıl Dipiridamol Warfarin plasebo

  AntiHT tedavi +

  (ACEI yok)

  Proteinüri GFR

  Yanıt yok

  Thomas (2006)

  Meta-analiz Üçlü tedavi (siklofosfamid+warfarin+aspirin) siklofosfamid tx toksistesi nedeniyle önerilmemektedir.

  Dipirdamol+warfarin etkili olabilir.

  Taji Y (2006)

  Meta-analiz 7 çalışma

  Antiplatelet ajanlar proteinüri azaltma ve renal fonk. korumada etkilidir. Ancak çalışma dizaynları yetersizdir.

  Ishii (2007)

  RCT 12 34 ay Heparin----warfarin

  Dipiridamol+ ACEI/ARB

  Fark yok

  Liu (2011)

  Meta-analiz 6 çalışma

  Antitrombotik ajanlar proteinüriyi azaltmada etkilidir. Urokinaz proteinüri azaltma ve renal fonksiyonları korumada etkilidir.

  Yeni tx rejimi olabilir.

 • Antiplatelet tedavi kullanımı önerilmemektedir (2C)

 • Kortikosteroid tedavisi Dizayn N Tedavi Takip Primer Sonlanım Sonuç

  Lai (1986) RCT 37 Günlük, 4 ay boyunca

  38 Proteinüri↓ Yararlı

  Kobayashi (1988) Retrospektif 29 Günlük, 1-3 yıl boyunca

  1-3 yıl C/S vs non

  Proteinüri↓ Yararlı* (CrCl>70)

  Welch (1992) RCT-çift kör 20 Günlük, 3 ay boyunca

  12 Proteinüri↓ Yararsız

  Kobayashi (1996) Prospektif 46 Günlük, 18 ay boyunca

  10 yıl Proteinüri↓ Erken dönemde yararlı**

  Pozzi (1999) (PULSE TX)

  RCT 86 1g ıv 3 gün, idame VS destek

  12 ay Cr >%50↑ Yararlı (yan etki düşük)

  Shoji (2000) RCT 21 Günlük, gün aşırı, 1 yıl boyunca

  12 ay Proteinüri↓ Yararlı***

  Katafuchi (2003) RCT 47 20mg/gün 2 yıl Vs dipiradamol

  20mg/gün 2 yıl Vs dipiradamol

  Proteinüri↓ SDBY gidiş

  Proteinuri↓ yararlı

  Samels (2004) (Cochrane)

  Meta-analiz 13 RCT 623 hasta

  C/S-plasebo veya allk.ajanlar faydalı gözükmektedir. C/S lehine üstünlük mevcut.

  Yeni çalışmlara ihtiyaç vardır

  Hogg (2006) RCT 33 60mg/gün-3 ay; 18 ay VS O3 vs plasebo

  2 yıl Proteinüri↓ SDBY gidiş

  Fark yok

  Koike (2008) (DÜŞÜK DOZ)

  Prospektif 48 0,4mg/kg/gün VS dipiramadol

  2 yıl Proteinüri↓ SDBY gidiş

  Düşük histolojık riskli hastalarda yararlı

  Manno (2010) RCT 97 6 ay C/S+ramipri VS ramipril

  96 SDBY gidiş Yararlı

  Lv J (2012)

  Meta-analiz 9 RCT 536 hasta

  Cr N, >1gr/gün proteinüri Yüksek doz-kısa süre C/S düşük doz-uzun süreye göre daha iyi C/S alanlarda yan etkiler fazla, Daha çok çalışmaya ihityaç var

 • 9 RCT, meta-analiz, 536 hasta >1gr/gün proteinüri+normal renal fonksiyonlu hastalar

  ±RAS blokajı±antitrombotik

  Steroid alan hastalar komposit renal sonlanım (crex2, GFH, SDBY) açısından ve proteinüriyi azaltmada etkilidir.

  Yüksek doz-kısa süreli (>30mg/gün veya pulse, ≤1 yıl) steroid tedavisi, renal korumada etkilidir (p=0,02). Düşük doz-uzun süreli steroid, renal korumada etkili değildir.

  Steroid tedavisi altında yan etki gelişme riski %55 daha yüksektir.

 • Evre 3,4,5 KBH, histolojik bulguları grade 3 (Haas), 22 IgAN hastası 6 ay süreyle, 2 haftada bir 500 mg IV pulse steroid + RAS blokajı

 • Dizayn N Tedavi Takip Sonuç

  Ballardie (1992)

  RCT 38 C/S 40mg/gün+ AZA VS tx yok

  72 ay 5-y renal sağ kalım %72

  Mıtsuki (2007) RCT 35 C/S 30m/gün+ siklofosfamid 50mg/gün VS Destek

  60 ay 5-y renal sağ kalım %89

  Oshıma (2008) RCT 18 C/S 40mg/gün+ siklofosfamid 100mg/gün

  Vs tx yok

  18 ay 16 hastada

 • Biyopsi tanılı 122 IgAN, RCT GFH>30 ml/dk, proteinüri>1 gr/gün

  Steroid 0,6mg/kg/gün vs steroid+AZA, 12 ay ACE-İ+Balık yağı her iki grup almış.

  Steroid---GFH stabil (p=NS) Steroid + AZA----GFR hafif artış (p=NS)

  Steroid ve Steroid + AZA grubunda proteinüride anlamlı azalma mevcut (p

 • ACEi/ARB tedavi başlanmış, kan basıncı hedeflerine ulaşılmış ve GFH>50ml/dk1.73m2 olan hastalarda 6 aylık kortikosteroid tedavisi uygulanabilir (2C)

  * Kortikosteroid tedavisi uygulanan hastalarda mutlaka kan basıncı kontrolü sağlanmalı ve antiproteinürik ek tedavi uygulanmalıdır.

  Lancet1999; 353:883–7, NDT 2009; 24:3694–3701.

  Pozzi Protokolü

  • 1.,3.,5. aylarda 3 gün 1 gr IV MPZ • Diğer günlerde 0.5 mg/kg/gün

  aşırı po PRD • Toplam 6 ay

  Manno Protokolü

  • 2 ay 0.8-1 mg/kg/gün po PRD • Sonra her ay 0.2 mg/kg/gün

  azaltılarak • Toplam 6 ay

 • Böbrek fonksiyonlarının hızla bozulduğu kresentik olgular dışında, kortikosteroidlerle siklofosfamid veya azatiyopürinin kombine kullanımı uygun olmayabilir (2D)

  Böbrek fonksiyonlarının hızla bozulduğu kresentik IgAN olguları dışında, GFH

 • İlaç Dizayn N

  Tedavi Primer sonlanım Sonuç

  MMF Maaes (2004)

  RCT MMF 2g/gün Vs plasebo

  Proteinüri↓ SDBY gidiş

  █ Fark yok

  Tang (2005)

  RCT 40

  MMF 1,5-2g/gün Vs destek

  Proteinüri↓ SDBY gidiş

  Proteinüri↓

  Frisch (2005)

  RCT-çift kör 38

  MMF 2g/gün Vs plasebo

  Proteinüri↓ SDBY gidiş

  █ Yüksek risk grubunda etki yok

  Tan (2008)

  Meta-analiz 4-RCT

  168

  █ Orta-ileri hasta risk grubunda etkisi yok.

  Gaosi (2009)

  Meta-analiz █ MMF kullanımını destekleyici veri yok

  Siklosporin Lai (1987)

  RCT 19

  5mg/kg/gün 12hft Vs plasebo

  Proteinüri↓ █ Cr yüksekliği nedeniyle tx kesilmiş,

  proteinuride artış+

  Chabova (2000)

  Prospektif 6

  C/S+siklosporin Proteinüri↓ Yanıt+

  Leflunomide

  Liu (2010)

  RCT 40

  C/S+Lef C/S+MMF

  Proteinüri↓ █ Fark yok Leflunamid, yan etki açısından guvenli+

 • 3 gün 15 mg/kg steroid +

  0.8 mg/kg oral steroid – 4 ay +

  2000 mg/gün MMF – 6 ay

  6 ay sonunda ve 51 aylık uzun dönem takipte;

  Proteinürideki azalma korundu (p

 • IgAN olgularında, MMF kullanımını destekleyecek veri yoktur.

 • Diğer tedaviler İlaç 3

  6 gün içinde plazamaferez, ek tedavi yok Tedavi yanıtı+

  Fujıgana (2007)

  Vaka raporu 5-y, erkek, hızlı ilerleyen kresentrik form C/S+mizoribine+ P/S (pulse tx yanıtı olmayaınca)

  7. ay renal bx:kresent oluşumu yok

  Mizoribine Kawasakı (2004)

  Retrospektif 34

  C/S+mizoribine+ warfarin

  Proteinüri↓ Yanıt+

  Retrsopektif 61

  C/S +warfarin vs pulse vs

  C/S+warfarin+ mizoribine

  Proteinüri↓ Histolojik yanıt

  Mizoribine grubunda daha

  etkili

  Kalsitriol Szeto (2008)

  Prospektif 10

  Kalsitriol 0,5 2/hft-12 hafta

  Proteinüri↓ Yanıt+

  Infliximab Sakellarıo (2007)

  Vaka raporu 52-y, e, psoriatik artrit 4 yıl Inf monoterapi

  Her iki hastalık da kontrol altında

  Jacquet (2009)

  Vaka raporu 37-y,e, AS 2 yıl Inf

  Tanı anında IgAN yok, 2 yıl sonuda gelişiyor Inf koruyucu değil

  IVIG Rostoker (1994)

  Prospektif 15

  9 ay TNF-düzeyleri takiplerde değişmiş. Hastalık progresyonu zaltılabilir?

  Rasche (2006)

  Prospektif 6

  2g/kg/ay 6 doz Vs standart

  SDBY gidiş SDBY ortalama 3,2 yıl azalma+

 • İlaç Dizayn N

  Tedavi Primer sonlanım Sonuç

  Sulodexide Bang (2011)

  RCT-çift kör 77

  Sulodexide 75mgr vs 150mgr Vs plasebo

  Proteinüri↓ Başarısız

  Kalsitriol Lıu (2012)

  Prospektif-randomıze

  50

  Kalsitriol 0,5 2/hft-12 hafta vs tedavi yok (ACEI alan hastalar)

  Proteinüri↓ Yanıt+

  Tacrolimus Zhang (2012)

  Prospektif 14

  (refrakter hasta)

  Tacro 0,05-0,1mg/kg/gun+ C/S

  Proteinüri↓ Podosit hasarı?

  Yanıt + Podosit iskelet stabilizasyonu

  sağlıyor Sirolimus Cruzado

  (2012) RCT 23

  Düşük doz sırolımus+enapril vs

  enapril

  Proteinüri↓ Hematuri↓ Renal bx

  Ptü etkisiz Tedavi güvenli GFH korundu

  Mez. prolif azalttı

  PPAR-γ Lai (2011)

  Hayvan deneyi PPAR-γ ve losartan etkisi

  Renal hasar markerları daha düşük

  Budesonide Smerud (2011)

  Prospektif 16

  Budesonide 8mg/gün 6 ay

  Proteinüri↓ Yanıt+ Araştırma gereklidir

  ACTH Bomback (2012)

  Prospektif 15/5

  80u/hft sc ACTH 5 hasta resistan IgAN 2 hastada proteinuride>%50 azalma+

  Başarısız

 • Biyopsi kanıtlı, 3 aydır ACE-İ alan 50 IgAN hastası RCT-plasebo kontrollü değil, RAS blokajı +

  Kalsitriol 0,5mcg (haftada 2 kez) 48 hafta+RAS blokajı Vs RAS blokajı 24saatlik idrarda proteinüri üzerine etkisi

  Kalsitriol proteinüriyi azaltmada etkilidir. GFH ve KB kontrolünde katkısı kesin değildir. Yan etki (hiperkalsemi, hipofosfatemi) profili açısından gruplar eşittir.

  P=0,02

  %19

 • *Biyopsi kanıtlı refrakter (en az 2 farklı protokol İS tedavi almış) 14 IgAN hastası

  *6 ay takrolimus (0,05-0,1mgr/kg -6 ay) ve steroid (0,5mgr/kg-8 hafta) + RAS blokajı

  *3 hasta GFR>%30 çalışma dışı

  *9/11 remisyon (8 hasta tam, 1hasta parsiyel)

  *7 hasta ilk 1 ay içinde remisyon

  *Tedavi kesilince 4/9 relaps

  Tedavinin etkinliği podosit doku kültürü ile izlendi.

  Tacrolimus refrakter IgAN hastalarda hızlı remisyonu sağlar.

  Remisyon neden olan olası mekanizma, podosit iskelet stabilizasyonuyla ilişkili olabilir.

  Ciddi yan etki yok.

  .

 • Biyopsi kanıtlı 16 IgAN hastası 6 ay, 8mg/gün budesonide

  GFH azalma ve proteinüri yanıtı 14 hasta ACE-İ/ARB+

  İmmünsüpresif tedavi yok

  Proteinüriyi azaltır.

  Scr azaltır.

  GFH (MDRD)

  artırır.

 • Pelin otu yağı içeren bitkisel karışım TNF-α ve bazı inflamatuar sitokinlerin üretimini baskılıyor. 10 biyopsi kanıtlı, renal fonk. N, nonnefrotik ptü olan hasta

  Tüm hastalara RAS blokajı yapılmış 6 ay, 1.8 gr/gün dozda takip

  7/10 tam remisyon

 • Renal histopatoloji inclemeleri, albüminüri, ve TGF-β, AngII-R1 ve ICAM-1 ekpresyonu degerlendirilmiş.

  Tekli tedavi rejimlerinde fark yok iken;

  Kombine tedavi grubunda TGF-β, AngII-R1 ve ICAM-1 ekspresyonun azaldığı tespit edilmiş

  IgAN oluşturulmuş Lewis rat 6 grup (5’er rat)

  •Kontrol • IgAN • IgAN+tek teraflı nefrektomıze • IgAn+rosiglitazon • IgAN+losartan • IgAN+rosiglitazon+losartan

 • Primer komposit sonlanım: Hematüri, proteinüri, TA

  23 yüksek riskli IgAN hastası RCT-çift kör

  GFR 30-60 ve/veya >1gr proteinuri 14 hasta-düşük doz

  sirolımus+enalaprıl+statin 9 hasta-enalapril+statin

  Düşük doz sirolimusun tedaviye eklenmesi güvenlidir.

  Renal fonksiyonları stabilize eder. GFH korundu.

  Proteinüri üzerine etkisiz. Mez. Proliferasyonu azaltır.

 • 15 dirençli primer glomerülonefrit Prospektif

  5 dirençli IgAN ACTH 80u/sc/haftada 2 kez/ 6 ay

  2 hastada proteinüride >%50 azalma ve tedavi süresince

 • Primer glomerülonefritli 24 hasta (5 hasta IgAN) Tek doz rituximab

  Prospektif 6 aylık takip (idrar protein, serum albümin, kreatinin)

  Tüm hastalar: Üriner protein atılımında azalma

  mevcut.

  IgAN’li hastalar: Üriner protein atılımı, serum

  albümin, kreatinin ve idrar RBC sedimenti üzerine etkisiz.

 • • Minimal değişiklik hastalığı

  tedavisi

  Akut nefrotik sendrom

  +

  Minimal değişiklik hastalığı

  +

  Podosit hasarı ve IgA depozitleri

  • Vaka bazlı tedavi • Öncelikle immünsüpresifler

  Membranöz glomerülonefrit

  +

  Mezengial proliferasyon ve IgA depozitleri

  +

  Subepitelyal IgG depozitleri

  Stoke MB, AJKD,1998. Westhoff TH, Clin Nephrol, 2006.

 • Akut böbrek hasarı ve makroskopik hematüri

  Renal biyopsi

  Spesifik tedavi

  IgAN

  ATN, tübüler eritrosit silendirleri

  Kresentik (>%50) IgAN

  Steroid, siklofosfamid Destek tedavisi

  2D 2C

  Vaskülit Kresentik GN Postenf GN

 • Kanıt düzeyi düşük Vaka sayısı, dizaynları ve takip süreleri yetersiz Klinisyenin yaklaşımı…

  1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D NG

  Enf 1 2 3 4 2

  FSGS 1 1 2 5 2

  GBM 1 1 3

  HSP 1 4

  IGAN 1 1 7 4 6 Lupus 2 5 3 6 14 4

  MNG 3 3 2 9 2 5

  Minimal 1 4 7 2

  NC 2 3 7 1 5 4

  MPGN 1 1

  T 4 15 14 1 8 36 45 25

  Düzey

  1 Kuvvetle önerilen

  2 Önerilen tavsiye edilen

  Düzey Kanıt düzeyi

  A Yüksek

  B Orta

  C Düşük

  D Çok düşük

  %20.2 %79.8 IgAN Düzey 1 Düzey 2

  % 5.3 94.7

 • ���IgA Nefropatisi�Patogenez ve Tedavide Son Gelişmeler�Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Kime/ne zaman tedavi...Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13ACE-İ ve/veya ARB etkinliğiACE-İ +ATII blokerleri kombinasyonuSlide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Antikoagulan içeren kombinasyonlarSlide Number 28Slide Number 29Slide Number 30Slide Number 31Kortikosteroid +sitotoksik tedaviSlide Number 33Slide Number 34Slide Number 35İmmünsüpresif tedavilerSlide Number 37Slide Number 38Slide Number 39Diğer tedavilerSlide Number 41Slide Number 42Slide Number 43Slide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48IgA nefriti ve overlap sendromlarSlide Number 50Hastalık/hasta/aynı son...Teşekkürler…