of 6 /6
Kocat epe TIp Dergisi The Medical Journal oj Kocalepe 7: 13-18 / Eyliil20 06 Afyo n Kocatepe Onive rsitesi Vokal Kordun Benign Mukozal Hastahklan: Retrospektif Bir Analiz Benign Mucosal Lesions of Vocal Fold: A Retrospective Analysis Orhan K. KAHVECI\ Oktay OZELI , Abdullah AYC;IC;EK\ M. Deniz YILMAZ 1 , Onder SAHIN2, F. Sefa DEREKOy t J Afyon Kocatepe Universitesi KBB Anabilim Dalt, Afyo nkarahisar 2 Afyon Kocatepe Universitesi Patoloji Anabilim Dalt, Afyo nkarahisar OZET: Amac: Vo ka l kordun beni gn mukozal hastah gi tam si ile, klinigirnizd e sii span si yon laren goskopi ve ek siz yon el bi yopsi uygulanmis hast alann retro spekt if ola- rak inc elenmesi. Hastalar ve Yiintemler: 2001- 2005 yillan arasmda klini- gimizde vokal kordun benign mukozal hastahgi tam si ile, siispansiyon larengoskopi ve eksizyonel biyopsi uy gulan- nus olan hast alar retrospektif olarak incel end i. Cin siyet , yas, meslek, gelis sikaye tleri, sikaye tin siiresi, ek hastaligi, sesini yiiksek voliimde kull anma, sigara icimi gibi ozell ik- ler not edildi. Ha stalann fizik muayen elerinde ortaya 91- kan tiim KBB patolojileri, lezyonl arm yerlesim yerleri ve preoper atif tarnl an belirlend i. Lezyo nlan n taru smda videolarengoskopi ve direk lar engo skopi bulgulan gozonune almdi . Kesin tam hi stopatol ojik degerlend irm e sonra smda gelistirildi . Bulgular: 50 hasta (38 ' i kadm,12'si erkek; ortalama yas 45 ; da gihm 2 1-8 1) Le zy onl ann, klinik ve histopat olojik degerlendirrneleri sonucu hast alann 18 'inde (%36) nodiil , 15'inde (%30) polip, 3'iinde (%6) kist, 2'sinde (%4) hemanj iyom , papillom, Reinke oderni saptandi, . Sonuc: Vokal kord benign muko zal lezyonl annm kadm cinste daha fazla rastlandrgi izlendi. Bu lezyonl ann etiyopatogene zinde nazal patol ojilerin onernli bir predispozan faktor olarak rol oynadigi kanaatine varildr. Anahtar Kelimeler: Vokal kord , ben ign muk ozal hasta- hklar, histopatoloji ABSTRACT: Objectives: To analyze the pati ent s wh o we re di agno sed as benign mu co sal lesi on s o f voca l fold and treated by suspension laryngoscopy and exci sion biopsy in our cl ini c re tros pectively. Material and Methods: The files of the patients with benign mucosal vocal fold lesions treated by suspension l aryn goscopy and excis ion biopsy between 200 1 and 2005 years were analyzed retrospectively. The characteristics of the patients such as age, gender, career, kinds and duration of symptoms, acc ompan ying di sea se, ph onotrauma risk s, and smoking were noted. Videoendol aryngoscopic and direct laryngoscopic finding s of all vocal fold lesions with preoperative diagnosis were revie wed . Th e final diagn osis was made definite after the histopatholo gical examin ati on . Results: Of the 50 patients included, 35 patients were women and 12 were men, with a mean age of 45 years. Clinica l and histopath ological exa minations of the se lesion s revealed vocal nodules in 18 patients ( 36%) , pol yp s in 15 pati ent s (30%), cysts in 3 patients (6%), hemangiomas, pap illomas and Reinke edema in 2 patients (4 %) . Conclu sions: Vocal cord benign mucosal lesions were mostly seen in women. In our opinion nasal pathologies play important role in etiopathogenesis of these kinds of lesions. Key Words: Vocal cord, ben ign mucosal lesions, hi stopathol ogy ctnts KBB kl inikl erin e s es krsrklrgi si k ayeti ile bas- vuran hastalann %50 's inden fa zla smda altta yatan n eden vok al kordun benign muko z al hastalrklan- dirt I). Vok al ko rdun beni gn muko zal ha stahklannda vibratuar tr avma ve kronik iritasyon pato fizy olojid e o nc e lik li ro le sa hiptirler (1 ,2) . Yazisma ve ttpki bosun icin; Dr. Abdullah Ayc icek Afyo n Kocatepe Oniversitesi TIp Fakiiltesi KBB Ana bilim Dah .-\fyonkarahisar Foni atride oz ellikle sesini profe syonel olarak kull ananlarda biiyiik bir so run olusturan vokal lez- y onlar plika vokali sl erin 1/3 on ile 1/3 orta ke sis im noktasmda ve ser bes t kenarl annd a yer ahrlar (3) . Titze (4) vokal kord ii zer ind e etkili ol an ger ilim kuvv etlerin i ve basmci incel emis ve vokal kordlann en c ok orta 1/3 ' luk kismuun bu faktorlerden etkilen- digini ortaya k oymu stu r. Bu ol gula r g en ellikl e c ok konu san , ses in i yiik s elten veya yanhs kullanan has- talardi r. Sigara icilmesi ve larengofarengeal r eflu (LFR) gibi iritan faktorler de le zyon olusumun a kat - krda bulunmaktadir ( I ). Se s hastalrklarrm ve vokal kord patolojilerini iceren stand art bir smiflama ve terminoloji yoktur. Rosen ve Murry (5) organik s es hastaliklanm dort

Vokal Kordun Benign Mukozal Hastalıkları Retrospektif Bir Analiz

Embed Size (px)

Text of Vokal Kordun Benign Mukozal Hastalıkları Retrospektif Bir Analiz

 • Kocatepe TIp Dergisi The Medical Journal ojKocalepe 7: 13-18 / Eyliil2006 Afyo n Kocatepe Onive rsitesi

  Vokal Kordun Benign Mukozal Hastahklan: Retrospektif Bir Analiz

  Benign Mucosal Lesions of Vocal Fold: A Retrospective Analysis

  Orhan K. KAHVECI\ Oktay OZELI , Abdullah AYC;IC;EK\ M. Deniz YILMAZ 1, Onder SAHIN2, F. Sefa DEREKOy t

  J Afyon Kocatepe Universitesi KBB Anabilim Dalt, Afyo nkarahisar 2 Afyon Kocatepe Universitesi Patoloji Anabilim Dalt, Afyo nkarahisar

  OZET: Amac: Vo ka l kordun beni gn mukozal hastah gi tam si ile, klin ig irnizd e siispansiyon laren goskopi ve ek siz yon el biyopsi uygulanmis hastalann retrospektif olarak incelenmesi . Hastalar ve Yiintemler: 20 0 1- 2005 y illan aras mda k linig imizde vok al kordun benign mukozal hastahgi tam si ile, siispa ns iyon laren goskopi ve eks izyone l biyop si uygulannus olan hastalar retrospektif olarak incel endi. Cin siyet, yas, meslek, ge lis sikayetleri, sikayetin siires i, ek hastaligi , sesini yiiksek voliimde kull anma, siga ra icimi gi bi ozell ikle r not edildi . Hastalann fizik muayen elerinde ortaya 91kan tiim KBB patolojileri , lezyonl arm yerles im yerleri ve preop eratif tarnlan belirlendi. Lezyo nlan n tarusmda vide olarengos kopi ve direk larengoskopi bulgulan go zonune almdi . Kesin tam histopatolojik degerlendirme sonrasmda gelistirildi . Bulgular: 50 hasta (38 ' i kadm,12 ' si erke k; orta lama yas 45 ; da gihm 2 1-8 1) Lezyonl ann, klinik ve h istopatolojik degerl endirrneleri sonucu hastalann 18 'inde (%36) nodiil , 15'inde (%3 0) pol ip, 3 'iinde (%6) kist, 2 ' sinde (%4 ) hemanj iyom , papillom , Reinke oderni sa ptandi , . Sonuc: Vokal kord benign mukozal lezyonlannm kadm cinste daha fazla rastlandrgi iz lendi. Bu lezyonlann et iyopatogenezinde nazal patol oj ilerin onernli bir predispozan faktor olarak rol oy nadigi kanaatine varildr. Anahtar Kelimeler: Vokal kord , ben ign muk ozal hastahklar, histop atoloji

  ABSTRACT: Objectives: To analyze the pati ent s wh o we re diagnosed as benign mu co sal lesion s o f voca l fold and treated by sus pension laryngoscopy and excision biopsy in our cl inic retrospective ly . Material and Methods: The files of the patients with benign mucosal vocal fold lesion s tre ated by suspe nsion laryngoscopy and excis ion biop sy between 200 1 and 2005 years were ana lyzed retros pec tively. Th e chara cteristics of the pat ients suc h as age, ge nder, career , kinds and duration o f symptoms, acc ompanying disease, ph onotrauma risk s, and smo king were noted . Vid eoendolaryngoscopi c and di rect laryn goscopic findings of all voc al fold lesions with preop erati ve diagn osis were rev iewed. Th e final diagn osis was made definite a fter the histopath olo gical examination . Results: Of the 50 patients included , 35 patients were women and 12 we re men , with a mean age of 45 year s. C linica l and histopath ological examinations of the se lesion s revealed vo cal nodules in 18 pat ients (36%), polyp s in 15 pati ent s (30%), cysts in 3 patient s (6%), hem an giom as, papillomas and Reinke edema in 2 patients (4%) . Conclu sions: Vocal cord benign muc osal lesion s were mostly seen in wo men. In our opinion nasal pathologies play importa nt role in etiopa thogenes is of these kinds of

  lesion s. Key Words: Vocal cord, ben ign mucosal lesion s, histopathology

  ctnts

  KBB kl iniklerine ses krsrklrgi si kayet i ile basvuran hastalann % 50 'sind e n fa zlasmda a ltt a yata n

  neden vokal kordun benign mukozal hastalrklandirt I ). Vokal kordun benign mukozal hastahklannda vibratuar tr avma ve kronik iritasyon patofizyolojide

  o nce lik li ro le sah ipt ir le r (1 ,2) .

  Yazisma ve ttpki bosun icin; Dr. Abdullah Ayc icek Afyo n Kocatepe Onivers itesi TIp Fakiiltesi KBB Ana bilim Dah .-\fyonkarahisar

  Foniatride o zellikle se s in i profesyonel olarak

  kullananlarda biiyiik bir so run olusturan vokal lez

  yonlar plika vokalisl erin 1/3 on ile 1/3 o rta kesis im

  noktasmda ve se rbest kenarlannda ye r a h r la r (3).

  Titze (4) vokal kord iizerinde etkili ol an gerilim

  kuvv etlerin i ve basmci incelemis ve vokal kordlann e n cok orta 1/3 ' luk kismuun bu faktorlerden etkilendigini ortaya koymustur . Bu ol gular genellikle cok konusan, sesin i yiikselten veya yanhs kullanan has

  talardi r. S ig a ra icilmesi ve larengofarengeal reflu ( L F R) gibi iritan faktorler de lezyon olusumuna kat

  krda bulunmaktadir ( I ). Ses hastalrklarrm ve vokal kord patolojilerini

  iceren sta ndart bir smiflama ve terminoloji yo ktu r. Rosen ve Murry (5) organik ses hastaliklanm dort

 • 14 KAHVEC i ve ark.

  gruba ayrrrmslardir: Lokoplaki , karsinom gibi lezyonIan iceren epitel hastahklan; Reinke ode rni, nodul , pol ip gibi lezyonl an iceren lamina propria hastahklan ; gra ntilom ve enfeks iyon gibi lezyonl an iceren ariteno id hastahklan ; we b ve stenoz u iceren diger hastahklar basliklan ile bir smifla ma yaprruslardir, Vo kal nodill ile pol ip ayn rm zo rdur . Cunku her ikisi de siipe rfisye l lam ina propriamn patoloj ik degisiklig i olarak ortaya cikar.

  GERE

 • 15 Vokal Kordun Benign Mukozal Hastaltklan: RetrospektijBir Analiz / Benign Mucosal Lesions of Vocal Fold: A Retrospective Analysis

  45 ,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --,

  40

  35

  iii 25

  ~ i 20 s::;

  15

  5

  o bogazdarabatsrzhkhlssi bogazda9 I CI iojanrra bogzaz "9"SI disfaji

  Sekil-I Hastalann klinige basvuru sikayetleri

  iii s,.. ..III 'iii.. ..c

  16

  14

  12

  10

  8

  6

  Sekil-2 Ek KBB patoloj ileri ve sistemik hastahklar

  Kocatepe TIp Dergisi, Ci/t 7 No: 3. Eylii12006.

 • 16 KAH VECi ve ark.

  20

  18

  16

  14

  i ;;; 12

  10 D.. .2

  Q -+.(:;1.... ~o"v ~....i'~ ...;.,0

 • - - - --- -- -

  17

  ~

  - ", -., - - - " ....--

  Vokal Kordun Benign Mukozal Hastaltklart : Retrospekti/Bir Analiz / Benign Mucosal Lesions of Vocal Fold: A Retrospective Analysis

  so lunum yolu enfeksiyonlan, hava kirliligi, vokal kordlann dehidratasyonu, isitrne problemleri , kronik ok suruk ve larengofarengeal refludur (8) . Cahsmamrzda 15 hastada septum deviasyonu, 4 hastada kronik sinilzit ve 3 hastada alerjik rinit olmak ilzere top lam 22 (%44) hastada nazal patoloji saptandi. Nazal patoloj ilerin bu denli sik olmasi, bu pat olojilerin vokal kord beni gn lezyonlanrun etiyopatogenezinde rol oynayabileceklerini ve predispozan bir faktor olabilecekl erini dusundurmektedir.

  Bu lezyonlann tam smda detayh bir oyku ve endoskopik tetkiki de iceren larengolojik muayene kullamhr (2) . Yuksek hizh foto grafi, videokimog rafi, virtual larengoskopi , intralarengeal ultrasonografi gibi yeni teknikler tarumlanmrs o lsa da videostroboskopi hala tamda en gecerli yo nterndir (2) . Anderson ve Sataloff (9 ) larengeal lezyonlarda 70 tele skop kullamrnm onernini vurgularruslar ve bu endoskop ile larengeal ventrukullerin, anterior komissilriin ve infraglottik larenksin rahathkla gorulebildigini belirtmislerdir, Klinigimizde de 70 endoskop kullamImaktadtr.

  Literatilrde, benign lezyonlar arasmdaki aynm farkh terminolojiler kullanilarak yapilrmsnr. Dikkers ve Nikkels (6) ile Poels ve ark (7) tammlarnalanm makroskopik gorunume ve lezyonlann hareketliligine gore yapnu slardir. Bastian (I ) ise lezyonun nodul olarak tamrnlanabilmesi icin patoloji gelisiminde kronik bir surecin var oldugunun ispatlanrrus olmasi gerektigini; basit bir ses istirahati ve medikal tedaviyle duzel en lezyonlann nodul olarak tammlanamayac agim ileri surmustur. Vokal kordun benign mukozal lezyonlan konu sundak i terminoloji tam olarak ye rlesme misti r ve Avrupa Larengoloji Toplulugu bu konunun tartisilmakta oldugunu bildirmistir (7 ,10) .

  Larengeal nodul ve polip tarnmlamalan histopatol ojik olarak ay ru anlamda kullamlmaktadir (11). Ancak degisik cahsmalarda lezyonun capt , odern miktan, vaskiiler yapilan n morfolojisi , bazen inflamasyonun varligr, fibrin ve amiloid varligi gibi parametreler aymci tamda kull arulmaktadir (II ). Rutin histopatolojik tarnml amalarda odem, vaskuler yapilan n durumu ve intla mas yon histopatolojik kriterler olarak kullamlmaktadir (Sekil-s .S). Ancak bu tarnmlamalarda objektif parametrelerin kull amlrnama st aymct tarud a zorluk olusturmakta ve larengeal nodul yada polipin ayru morfoloji ile tamrnlanrnastna neden olmaktadir. Ca hsma rmzda da bu nedenle nodul tarnsi alan 5 hasta polip, polip tam si alan 4 hasta nodul , pol ip tam st alan I hasta histopatolojik inceleme sonucunda kronik entlamasyon olarak degerlendirilrnisti r. Ancak histopatoloj ik olarak kesin

  kriterler olma mas i nedeniyle nodul-polip aynrmnda tam asil olarak oy kuye, dikkatl i bir ses anal izine ve vokal kordlann detayh bir sekilde incelenmesine dayamr (2).

  Remac1e ve ark. ( 12) 170 benign mukozal lezyondan olu san se rilerinde %20 oranmda nodul , % 18 oramnda Reinke oderni, %9 oramnda polip, %8 oranmda sulkus voka lis, %6 oranmda mukozal kist , %4 oranmda ska r, %2 oranmda vaskuler kordit, %2 oramnda granul om ve % 32 oramnda diger lezyonl an saptarmslardrr. Poe1s ve ark. (6) ise nodulleri %3 0, polipleri %23, sulkus vo kalisi % 14, Reinke odemini % II ve diger lezyonl an %22 oramnda saptarruslardir . Cahsmarmzda 50 hastamn 18'inde (%36) nodul , 15'inde (%30) polip, 3 'ilnde (%6 ) kist, 14'ilnde dige r lezyonlan saptadik,

  Sonuc ola rak bu cahs mada vokal kord lezyonlanrnn bayanl ard a daha sik goriildilgil izlendi. Etiyo lojide nazal patol ojiler onernli bir pred ispo zan faktor olarak goruldu, Vokal kord benign mukozal lezyonlanrun aymct tam smda kesin histopatolojik kriterlerin olmadrgi ve tarnmn klinik bulgulara gore konuldugu hanrlanmahdir. Bu lezyonlar arasmda en sik vokal nodul (%3 6) ve vokal polipe (% 30) rastl andi,

  KAYNAKLAR

  1. Bastian WR. Benign vocal fold mucosal disorders. In Cummings CW,ed. Otolaryngology Head and Neck Surgery, St Louis, Mosby Company, 1998:2096-2129.

  2. l ohns MM. Update on the etiology, diagnosis, and treatment of voca l fold nodules, polyps, and cysts. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2003; 11:456-46 1.

  3. Kolcular D. ve ark. Nodiil vokallerde tutumumuz. 26. Ulusal Otorinolarengoloj i ve Bas-Boyun Cerra hisi Kongresi ozet kitabr, 22-26 EylUI 2000 1, Antalya.

  4. Titze JR. Mechanical stress in phonation. 1 Voice, J994; 8:99-105 .

  5. Rosen CA, Murry T. No menclature of voice disorders and voca l patholo gy. Otolaryngol Clin N Amer, 2000; 33: 1035 - 1045.

  6. Dikkers FG, Nikkels PG. Benign lesions of the voca l folds: histopathology and phonotrauma. Ann Otol Rhinol Laryngol , 1995; 104:698-703.

  7. Poels PlP, de l ong FJCRS, Schutte HK. Consistency of the preoperati ve and intraoperative diagnosis of benign vocal fold lesions. 1 Voice , 2003 ; 17:425-433.

  8. Mc Hugh-Munier C, Scherer KR, Lehmann W, Schere r U. Coping strategiew, personality, and voice

  Kocatepe TIp Dergisi, en, 7 No: 3. Eylril 2006.

 • 18 KAHVECi ve ark.

  quality in patiens with vocal fold nodules and polyps. JVoice. 1997; 11:452-461

  9. Anderson TO, Sataloff RT. Value of the 70 degree telelaryngoscope in microlaryngoscopy for benign pathology. ENT J, 2002;81:821-822.

  10. Oejonckewe PH, Bradley P, Clemente P, et al. A basic protocol for functional assessment of voice pathology, especial y for investigating the efficacy of (phono surgical) treatments and evaluating new assessment techniques. Guideline elaborated by commitee on phoniatrics of the European

  Laryngological Society (ELS). Eur Arch Otorhinolaryngol, 200 I; 258:77-82.

  II . Wallis L, Jackson -Menaldi C, Holland W, Giraldo A. Vocal fold nodule vs. vocal fold polyp : Answer from surgical pathologist and voice pathologi st point of view. J Voice, 2004; 18:125-129.

  12. Remacle M, Lawson G, Watelet JB. Carbon dioxide laser microsurgery of benign vocal fold lesions: indication s, techniques, and results in 251 patient s. Ann Otol Rhinol Laryngol , 1999; 108:156-164.

  Kocatepe Tip Dergisi, CUI 7 No: 3, Ey /ii/ 2006.