of 78 /78
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi Številka javnega naročila: 430-16/2017 Razpisna dokumentacija št. 430-16/2017 – Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po sklopih 1/59

dobava... · Web viewKot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dobava... · Web viewKot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki...

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

__________________________________________________________________________________

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

Številka javnega naročila:

430-16/2017

Datum: 29.08.2017

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Razpisna dokumentacija št. 430-16/2017 – Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po sklopih1/59

________________________________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-29/2014 – Preventivno in korektivno vzdrževanje strojne računalniške opreme proizvajalca IBM ter pomoč pri izvedbi sprememb na opremi

2/84

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

IPOVABILO K ODDAJI PONUDB

IIPREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

IIINAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

IVOBRAZCI:

OBRAZEC 1:Seznam predloženih dokumentov

OBRAZEC 2:Izjava gospodarskega subjekta

OBRAZEC 3:Podatki o ponudniku/podizvajalcu

OBRAZEC 4:Ponudba

OBRAZEC 5/1: Predračun za SKLOP 1

OBRAZEC 5/2: Predračun za SKLOP 2

OBRAZEC 6/1:Osnutek pogodbe za SKLOP 1

OBRAZEC 6/2:Osnutek pogodbe za SKLOP 2

OBRAZEC 7:Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

OBRAZEC 8/1:Seznam podizvajalcev za SKLOP 1

OBRAZEC 8/2:Seznam podizvajalcev za SKLOP 2

OBRAZEC 9:Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

OBRAZEC 10: Izjava podizvajalca

IPOVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo blaga: Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi izvedeno po postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu male vrednosti.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPk; Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ter mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 12.09.2017 do 10:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer ponudbe, poslane po pošti, s pripisom služba za računovodstvo in javna naročila (v roke: Katja Zakrajšek), osebno dostavljene ponudbe pa v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih po končanem odpiranju ponudb neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 12.09.2017 ob 12:00 uri na naslovu: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije

po pooblastilu generalnega direktorja

Mag. Darko BUTINA

Direktor sektorja za pravne in splošne zadeve

Ljubljana, 29.08.2017

IIPREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

1PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi, ki obsega:

SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

SKLOP 2: Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo temeljne okoljske zahteve za pohištvo iz točke 8. 1. Priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/11 z vsemi nadaljnjimi spremembami in 91/15-ZJN-3).

2TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi – 256 kosov

Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 120 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3 ali enakovrednih.

Opis stola:

· peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali aluminijasto polirano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino,

· profesionalni multifunkcijski mehanizem za večje obremenitve (8 h sedenja dnevno) s sinhrono ali asinhrono nastavitvijo nagiba sedala in naslonjala z možnostjo fiksiranja v željeni poziciji in nastavitvijo potisne sile naslonjala,

· oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, nastavljivo po višini in nagibu, s posebej nastavljivo ledveno oporo kot na primer SCHUKRA SL4 ali enakovredno,

· ergonomsko oblikovano sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40kg/m3, nastavljivo po nagibu in globini (drsna plošča),

· opirala za roke z mehko PVC oblogo, vrtljiva, nastavljiva po višini in pomična naprej – nazaj, z možnostjo odstranitve,

· oblazinjenje v kvalitetni tkanini po izbiri naročnika (odpornost proti obrabi po ISO12947-2 vsaj 50.000 ciklov).

Dimenzije:

· naslonjalo višine min. 550 mm,

· sedalo širine min. 480 mm in globine min. 450 mm,

· nastavitev globine sedala min. 50 mm,

· nastavitev višine stola od ≤ 450 do ≥ 550 mm,

· nastavitev višine naslonjala min. 50 mm,

· svetla širina med opirali za roke min. 460 mm,

· nastavljiva višina opiral za roke merjeno od površine sedala od ≤ 220 do ≥ 250mm,

· nastavitev nagiba sedala min. 3° naprej in min. 10° nazaj,

· nastavitev nagiba naslonjala min. 15°.

Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

1 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· potrdilo FSC1 ali PEFC2 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

· potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali

· dovoljenje FLEGT3, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, in

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

1 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

2 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

3 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavlja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

2 Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in:

· potrdilo o izpolnjevanju standarda SIST EN ISO 11469 ali

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

3 Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5% teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

· R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

· R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H331 (Strupeno v stiku s kožo.),

· R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),

· R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),

· R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),

· R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),

· R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),

· R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),

· R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),

· R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),

· R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) ali H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),

· R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),

· R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),

· R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

· R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

· R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke za vodne organizme.),

· R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

· R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

· R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),

· R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),

· R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),

· R50/53 ( Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 ( Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

· R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

· R53/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).

Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

· R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

· R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

· R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

· Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· Seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

4 Embalaža mora biti:

· iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali

· iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Način dokazovanja:

· seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

2.2 SKLOP 2: Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov -10 kosov

Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 110 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3 ali enakovrednih, kot npr. SPINALIS BASCI ali enakovredno.

Opis stola:

· peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali barvano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino,

· profesionalni mehanizem z možnostjo dinamičnega nagibanja sedela na vse strani (vzmet),

· oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, po naklonu prosto gibljivo,

· oblazinjeno okroglo sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40 kg/m3, gibljivo na vse strani,

· fiksna opirala za roke z mehko oblogo,

· oblazinjenje v kvalitetni tkanini (odpornost proti obrabi po ISO 12947-2 vsaj 50.000 ciklov) po izbiri naročnika.

Dimenzije:

· naslonjalo višine min. 420 mm,

· sedalo premera min. 420 mm,

· nastavitev višine stola od ≤ 470 do ≥ 550 mm,

· svetla širina med opirali za roke min. 450 mm,

· višina opiral za roke merjeno od površine sedala min. 200 mm.

Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

1 Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· potrdilo FSC1 ali PEFC2 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

· potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali

· dovoljenje FLEGT3, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, in

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

1 FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

2 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

3 FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavlja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

2 Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in:

· potrdilo o izpolnjevanju standarda SIST EN ISO 11469 ali

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

3 Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5% teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: (našteti vse stavke!!!)

· R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),

· R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H331 (Strupeno v stiku s kožo.),

· R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),

· R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),

· R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),

· R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),

· R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),

· R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),

· R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),

· R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),

· R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) ali H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),

· R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),

· R50 (Zelo strupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.),

· R51 (Strupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

· R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

· R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke za vodne organizme.),

· R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

· R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

· R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),

· R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),

· R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),

· R50/53 ( Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 ( Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),

· R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),

· R53/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).

Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:

· R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),

· R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),

· R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

· Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

· Seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

4 Embalaža mora biti:

· iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali

· iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Način dokazovanja:

· seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

· potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali

· ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.

3 KRAJ DOBAVE

Pohištvo za SKLOP 1 in SKLOP 2 je potrebno dobaviti na ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

4 ROK DOBAVE

Rok dobave je najkasneje 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Po opravljeni dobavi mora izvajalec priložiti:

· garancijo,

· izjavo o skladnosti.

5 GARANCIJSKA DOBA

Velja za SKLOP 1 in SKLOP 2

Garancijska doba za stole je vsaj 24 mesecev. Ponudba s ponujeno garancijsko dobo daljšo od 24 mesecev se dodatno točkuje na podlagi merila »garancijska doba« iz točke 9 (B) III. poglavja razpisne dokumentacije.

Garancijska doba prične teči z dnem podpisa prevzemnega zapisnika o dobavljeni opremi.

Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi brez dodatnih stroškov za naročnika odpraviti vse okvare, nastale na stolih, ki jih je dobavil. V to niso vštete poškodbe zaradi malomarnega ravnanja s predmetom.

6 DODATNI POGOJI

Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti certifikat o skladnosti stolov s standardi SIST EN 1335- 1,2, 3ali enakovrednih, navodila za uporabo in tehnične informacije o tkanini, v katero so stoli oblazinjeni.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila pisno pozove ponudnika k dostavi vzorcev stolov, ki jih je ponudil v svoji ponudbi, da bo naročnik lahko preveril njihovo skladnost s tehničnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Ponudnik je dolžan dostaviti vzorce stolov naročniku najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročnikovega poziva.

III.NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15) je naročnik na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne ____________ poslal v objavo obvestilo o naročilu male vrednosti za dobavo pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z manj obremenjujočimi procesi, št. 430-16/2017.

V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

1 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z manj obremenjujočimi procesi, in sicer po sklopih:

SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi;

SKLOP 2: Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, za vsak sklop izbral ponudnika, s katerim bo po pravnomočno končanem postopku sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil in spletni strani naročnika http://www.zpiz.si.

2.1 Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Če komunikacija preko navedenega spletnega naslova ni možna, lahko ponudniki vprašanja posredujejo na elektronski naslov: [email protected] Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 04.09.2017 do 10:00 ure. Na vprašanja, postavljena po preteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

2.2 Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi preko Portala javnih naročil z obrazcem: Popravek (EU-14-SL). Pojasnila razpisne dokumentacije so na Portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu male vrednosti kot dodatna pojasnila.

Naročnik bo po presoji, da je to potrebno, podaljšal rok za oddajo ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.

3 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel »Izjavo gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), kot predhodni dokaz, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom gospodarske subjekte pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil v zvezi z navedbami v »Izjavi gospodarskega subjekta«, predložitvi morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma k predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 4.2., 4.3., 5.2. in 5.3. te razpisne dokumentacije.

4 SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV

V tej točki so navedeni dokumenti za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik dokumente predloži naročniku ob oddaji ponudbe, razen če ni drugače navedeno.

4.1 Razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje in dokazovanje izpolnjevanja tehničnih zahtev

4.1.1Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), s katerim gospodarski subjekt med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od naslednjih razlogov za izključitev:

4.1.1.1Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

4.1.1.2Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ker:

-vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eur ali več in

-na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4.1.1.3Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4.1.1.4Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4.1.1.5Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

4.1.2Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 3).

4.1.3Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4).

4.1.4 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

»Predračun za SKLOP 1 « (OBRAZEC 5/1)

» Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2)

4.1.5 Dokazila, kot so navedena v 2. točki (Tehnične zahteve) II. poglavja razpisne dokumentacije, s katerimi ponudnik izkazuje, da ponujeni stoli, navedeni v predračunu, izpolnjujejo vse temeljne okoljske zahteve za dobavo pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ.

Dokazila so lahko fotokopije.

-

4.1.6 Certifikat o skladnosti ponujenih stolov (navedenih v predračunu) s standardi SIST EN 1335-1, 2, 3 ali enakovrednimi (lahko fotokopija)

4.1.7 Navodilo za uporabo in tehnične informacije o tkanini, s katero so ponujeni stoli, navedeni v predračunu, oblazinjeni (lahko fotokopija)

4.1.8Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1),

»Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2).

4.1.9Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 7). Če ponudnik nastopa s podizvajalci, tega obrazca ne prilaga k ponudbi!

4.1.10 Vzorci ponujenih stolov, navedenih v predračunu, na pisni poziv naročnika

4.2Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

4.2.1Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 1« (OBRAZEC 8/1),

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 2« (OBRAZEC 8/2).

4.2.2Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 3) (lahko fotokopija).

4.2.3Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 9) (lahko fotokopija), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

4.2.4 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 10), s katero izjavlja, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1 (lahko fotokopija).

4.3Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe

4.3.1Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), s katerim ponudnik v skupni ponudbi med drugim izjavlja, da ni v enem od položajev iz točke 4.1.1 - izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.2Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 3) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.3Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.4 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec

»Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1)

»Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2)

Vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.5Dokazila iz točke 4. 1. 5 do 4. 1. 7 – ne glede na število ponudnikov v skupni ponudbi se predložijo le enkrat s strani kogarkoli od sodelujočih ponudnikov. Ne glede na to, kdo predloži navedena dokazila, morajo le-ta kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije),

4.3.6Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1) in /oz. »Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.7Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 7) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

V primeru skupne ponudbe s podizvajalci dodatno še:

4.3.8Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 1« (OBRAZEC 8/1)

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 2« (OBRAZEC 8/2) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.9 Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci s strani podizvajalcev iz točke 4.2.2. do 4.2.4 (lahko fotokopije).

5PONUDBA

5.1Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku.

Dokazila iz 2. točke II. poglavja RD iz točke 4.1.5, Certifikat o skladnosti ponujenih stolov iz točke 4.1.6 in Navodila za uporabo in tehnične informacije o tkanini iz točke 4.1.7 razpisne dokumentacije so lahko predložena v angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenski jezik.

5.2Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Udeležba podizvajalcev v tem javnem naročilu je dovoljena.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

· navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (»Seznam podizvajalcev za SKLOP 1« - OBRAZEC 8/1, »Seznam podizvajalcev za SKLOP 2« - OBRAZEC 8/2),

· navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike vseh predlaganih podizvajalcev (»Podatki o ponudniku/podizvajalcu« - OBRAZEC 3),

· predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 9),

· predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 10), s katerim izjavlja, da ne obstajajo razlogi iz točke 4.1.1 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev,

· predložiti morebitno drugo zahtevano dokumentacijo iz seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Če za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1 seznama za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil. Ravno tako bo naročnik podizvajalca zavrnil v primeru, če se bo ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje skliceval na podizvajalca, dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje podizvajalca pa ne bodo ustrezna.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje tudi za svojega podizvajalca (če se ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje sklicuje na podizvajalca).

Ponudnik lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za svojega podizvajalca predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Neposredno plačilo podizvajalcu na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3 je obvezno le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo. V nasprotnem primeru velja določba 6. odstavka tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

5.3Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 4.1.1 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točki 4.3 seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati:

· medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

· neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,

· glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

· nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,

· nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (v kolikor se zavarovanje zahteva),

· določila v primeru izstopa partnerja,

· opredelitev deležev in področje dela.

5.4Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.

5.5Obseg ponudbe

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotno naročilo (oba sklopa) ali za posamezni sklop. Predložitev ponudbe le za del posameznega sklopa predmetnega javnega naročila ni možna!

5.6Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki jih pripravi naročnik, in so sestavni del razpisne dokumentacije (v nadaljevanju obrazci) ter ponudbi priloži te obrazce kot tudi vse druge zahtevane dokumente, razen če ni drugače določeno. Če ponudnik ne poda podatkov na obrazcih, ki jih je pripravil naročnik, lahko predloži dokument izdelan s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb, ki v bistvenih elementih vsebinsko ustreza obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Ponudba mora biti v celoti predložena v tiskani obliki (v tiskani obliki morajo biti predloženi vsi obrazci kot tudi ostala dokumentacija). Ponudba podana v kakršnikoli drugačni obliki ni sprejemljiva.

Vsi v ponudbi predloženi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (razen če naročnik v samem obrazcu določi drugače), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Vsi zahtevani obrazci in ostali dokumenti naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v Seznamu predloženih dokumentov (OBRAZEC 1).

Vsi obrazci in dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti originali, razen obrazci in dokumenti, za katere naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno določi, da so lahko fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti v vpogled).

Vsi obrazci in dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani z vrvico v celoto in notranje pečateni tako, da posameznih listov ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. To pomeni, da mora biti vsak list v ponudbeni dokumentaciji preluknjan, vsi listi pa skupaj zvezani z vrvico, ki se jo z etiketo ali pečatnim voskom zalepi na prvi ali zadnji list ponudbenega dokumenta oz. na prvo ali zadnjo stran mape, registratorja ipd. (odvisno v kaj je ponudba vložena) ter žigosa. Če je obrazec ali dokument vložen v plastificirano mapo, ni dovolj, da je zvezana z vrvico le mapa, temveč mora biti dokument preluknjan skupaj z mapo in zvezan z vrvico.

Ne glede na zgoraj navedeno ima predstavnik ponudnika, ki je prisoten na javnem odpiranju ponudb, možnost, da v navzočnosti strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter ostalih prisotnih na licu mesta izpolni zahtevo naročnika in vse obrazce ter dokumente zveže z vrvico v celoto ter jih notranje pečati na način, kot je predhodno navedeno. V kolikor predstavnik ponudnika na javnem odpiranju ne razpolaga z žigom, velja njegov podpis. Naknadna izpolnitev zahteve naročnika po vezavi z vrvico in notranjem pečatenju se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

V kolikor se ponudnik javnega odpiranja ponudb ne udeleži, se njegova ponudba zveže z vrvico in notranje pečati (zalepi etiketa) ob prisotnosti strokovne komisije in predstavnikov ponudnikov, ki se javnega odpiranja ponudb udeležijo. Takšno ravnanje se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

5.7Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 28.02.2018.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

5.8Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

5.9Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na priloženem obrazcu »Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1), »Predračun za SKLOP 2 (OBRAZEC 5/2).

Ponudnik mora v obrazcu predračuna navesti vse cene, ki so zahtevane, in ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen če ni v teh navodilih drugače določeno.

Ponudnik v stolpcu »Opis«, pri postavkah, ki vsebujejo prazno črto, na le – to vpiše naziv artikla/tip artikla/blagovno znamko artikla oz. lastnost artikla, ki ga ponuja. V primeru, da ponudnik pri postavkah, kjer ponuja enakovredne artikle oziroma lastnost artikla ne poda podatka o dejansko ponujenem artiklu/lastnosti artikla, se šteje, da ponuja artikel/lastnost artikla, ki ga/jo je navedel naročnik.

Cene na enoto iz predračuna in vse ostale vrednostne postavke se zaokrožijo na dve decimalni mesti natančno. Ne glede na navedeno, pa se bo, v primeru:

· da bo določena postavka vrednostnih postavk, za katere se zahteva zapis na dve decimalni mesti natančno, zapisana brez ali z manj kot dvema decimalnima mestoma, za manjkajoče decimalno mesto upoštevalo število »0«,

· da bo določena postavka vrednostnih postavk, za katere se zahteva zapis na dve decimalni mesti natančno, zapisana z več kot dvema decimalnima mestoma, ta postavka zaokrožila na dve decimalni mesti natančno po spodnjem zgledu.

Zgled:

· če je število tretjega decimalnega mesta manjše od pet, se znesek v evrih zaokroži navzdol (npr. 24,784 EUR postane 24,78 EUR);

· če je število tretjega decimalnega mesta pet ali več, se znesek v evrih zaokroži navzgor (npr. 24,785 EUR postane 24,79 EUR)).

Če ponudnik v predračunu namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka ali znesek, oziroma pusti okno neizpolnjeno, se šteje, da je ponudbena cena na enoto za tisto postavko 0,00 EUR.

Vse ponudbene cene morajo biti izražene v EUR.

Ponudbena cena na enoto mora biti fiksna ves čas trajanja pogodbe ter mora zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo celotnega javnega naročila, in druge dajatve. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni na enoto, naknadno ne bo priznaval.

Morebitni popusti morajo biti vključeni v ceni na enoto.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

5.10Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj 4 pravočasne ponudbe, ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.

5.11Plačilni pogoji

Velja za SKLOP 1 in SKLOP 2:

Naročnik bo dobavljene stole plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika o dobavljenih stolih, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

5.12 Roki izvedbe

Kot je navedeno v točki 4. II. poglavja razpisne dokumentacije.

5.13 Kraj dobave

Kot je navedeno v točki 3. II. poglavja razpisne dokumentacije.

6 NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudbo za javno naročilo ponudnik lahko predloži osebno najkasneje do 12.09.2017 do 10:00 ure, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA,

Služba za računovodstvo in javna naročila

(V ROKE Katja Zakrajšek)

pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Na ovojnici ponudnik navede:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JN št. 430-16/2017«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo biti na hrbtni strani navedeni vsi ponudniki.

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zgoraj navedenem roku.

7UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja kadarkoli umakne svojo ponudbo.

8DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 12.09.2017 ob 12:00 uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom.

Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki jo imenuje naročnik, bo objavila glavne podatke iz vsake ponudbe, in sicer:

· skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV iz predračuna za posamezni sklop,

· garancijska doba v mesecih za posamezni sklop

· dodatni okoljski kriteriji: delež recikliranega materiala, vsebnost pesticidov v tekstilu bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaknih, barvila, akrilamini, zaviralci gorenja,

· navedbo morebitnih pomanjkljivosti ponudbe, ki jih bo strokovna komisija ugotovila že na odpiranju ponudb.

Strokovna komisija bo vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Po en izvod zapisnika bo naročnik vročil navzočim predstavnikom ponudnikov takoj po javnem odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom, ki na javnem odpiranju ne bodo prisotni, pa ga bo posredoval najkasneje v petih delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

9MERILA

A) Ponudbena cena – najvišje možno število točko: 65

Z navedenim merilom se bo primerjala skupna ponudbena vrednost iz ponudbenega predračuna med prejetimi ponudbami za posamezni sklop. Pri ocenjevanju se upošteva skupna ponudbena vrednost z vključenim DDV, če pa ponudnik ne obračuna DDV, ker v času oddaje ponudbe ni zavezanec za DDV, se upošteva skupna ponudbena vrednost brez DDV.

Skupna ponudbena vrednost bo preračuna v točke po naslednji formuli:

Ponudbena cena v točkah = najnižja ponujena ponudbena cena x 65

ponujena ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ponudbeno ceno prejme 65 točk, ostale pa po zgornjem izračunu nižje število točk.

B) Garancijska doba – najvišje možno število točk: 30

Po navedenem merilu naročnik vrednoti tisto ponudbo, dano

za posamezni sklop, ki ponuja garancijsko dobo, višjo od zahtevane garancijske dobe 24 mesecev. Posamezni ponudniki lahko ponudijo podaljšano garancijsko dobo samo v celih mesecih.

Izračun garancijske dobe v točke: (Gp – 24) x 30

Gmax – 24

Gp – ponujena garancijska doba

Gmax – maximalna ponujena garancijska doba

Če ponudnik ponudi garancijsko dobo v trajanju 24 mesecev, prejme 0 točk.

Ponudba s ponujena najdaljšo garancijsko dobo prejme 30 točk, ostale ponudbe pa po zgornjem izračunu nižje število točk.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.1. obvezno navesti, kolikšno garancijsko dobo ponuja!

C) Delež recikliranega materiala – najvišje možno število točk: 1

Ponudba s stoli, ki vsebuje vsaj 1 % recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku, se v okviru tega merila točkuje z 1 točko.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov po teži. Če ponudnik k ponudbi zahtevane dokumentacije ne predloži oziroma je ta nepopolna ali neustrezna, ponudnik ne prejme točke po tem merilu, saj se ponudbe v okviru meril (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.2. obvezno označiti »DA« ali »NE«

Č) »Vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken« - najvišje možno število točk: 1

Ponudba z oblazinjenim stolom, pri katerem tekstil iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken skupno ne vsebuje več kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z 1 točko.

Pesticidi:

· 2,4,5-T,- heksaklorbenzen,

· aldrin,- heksaklorocikloheksan, α,

· kaptafol,- heksaklorocikloheksan, β,

· klordan,- heksaklorocikolheksan, δ,

· klordimeform,- metamidofos,

· DDT,- monokrotofos,

· dieldrin,- paration,

· dinoseb in soli,- paration-metil,

· endrin,- propetamfos,

· heptaklor,- toksafen.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. Če ponudnik k ponudbi zahtevane dokumentacije ne predloži oziroma je ta nepopolna ali neustrezna, ponudnik ne prejme točke po tem merilu, saj se ponudbe v okviru meril (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.3. obvezno označiti »DA« ali »NE«.

D) »Barvila« - najvišje možno število točk: 1

Ponudba z oblazinjenim stolom, pri katerem tekstil ni obarvan z barvili iz spodnjega seznama, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje, se v okviru tega merila točkuje z 1 točko.

Barvila:

· C.I. Bazično rdeča 9 – C.I. 42 500,

· C.I. Kislo rdeča 26 – C.I. 16 150,

· C.I. Bazično vijoličasta 14 – 42 510,

· C.I. Direktno črna 38 – C.I. 30 235,

· C.I. Direktno modra 6 – C.I. 22 610,

· C.I. Direktno rdeča 28 – C.I. 22 120,

· C.I. Disperzno modra 1 – C.I. 64 500,

· C.I. Disperzno modra 3 – C.I. 61 505,

· C.I. Disperzno modra 7 – C.I. 62 500,

· C.I. Disperzno modra 26 – C.I. 63 305,

· C.I. Disperzno modra 35,

· C.I. Disperzno modra 102,

· C.I. Disperzno modra 106,

· C.I. Disperzno modra 124,

· C.I. Disperzno modra 1,

· C.I. Disperzno oranžna 1 – C.I. 11 080,

· C.I. Disperzno oranžna 3 – C.I. 11 005,

· C.I. Disperzno oranžna 11 – C.I. 60 700,

· C.I. Disperzno oranžna 37,

· C.I. Disperzno oranžna 76 (prej imenovana oranžna 37),

· C.I. Disperzno rdeča 1 – C.I. 11 110,

· C.I. Disperzno rdeča 11 – C.I. 62 015,

· C.I. Disperzno rdeča 17 – C.I. 11 210,

· C.I. Disperzno rumena 1 – C.I. 10 345,

· C.I. Disperzno rumena 3 – C.I. 11 855,

· C.I. Disperzno rumena 9 – C.I. 10 375,

· C.I. Disperzno rumena 39,

· C.I. Disperzno rumena 49.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Če ponudnik k ponudbi zahtevane dokumentacije ne predloži oziroma je ta nepopolna ali neustrezna, ponudnik ne prejme točke po tem merilu, saj se ponudbe v okviru meril (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.4. obvezno označiti »DA« ali »NE«.

E) Merilo »akrilamini« - najvišje možno število točk: 1

Ponudba z oblazinjenim stolom, pri katerem tekstil ne vsebuje akrilaminov iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z 1 točko.

Akrilamini:

· 4-aminodifenil(št. CAS 92-67-1)

· benzidin(št. CAS 92-87-5)

· 4-kloro-o-toluidin(št. CAS 95-69-2)

· 2-naftilamin(št. CAS 91-59-8)

· O-amino-azotoluen(št. CAS 97-56-3)

· 2-amino-4-nitrotoluen(št. CAS 99-55-8)

· P-kloroanilin(št. CAS 106-47-8)

· 2,4-diaminoanizol(št. CAS 615-05-4)

· 4,4´-diaminodifenilmetan(št. CAS 101-77-9)

· 3,3´-diklorobenzidin(št. CAS 91-94-1)

· 3,3´-dimetoksibenzidin(št. CAS 119-90-4)

· 3,3´-dimetilbenzidin(št. CAS 119-93-7)

· 3,3´-dimetil-4,4´-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0)

· p-kresidin(št. CAS 120-71-8)

· 4,4´-metilen bis (2-kloroanilin)(št. CAS 101-14-4)

· 4,4´-oksidianilin(št. CAS 101-80-4),

· 4,4´-tiodianilin(št. CAS 139-65-1),

· O-toluidin(št. CAS 95-53-4),

· 2,4-diaminotoluen(št. CAS 95-80-7),

· 2,4,5-trimetilanilin(št. CAS 137-17-7),

· 4-aminoazobenzen(št. CAS 60-09-3),

· o-anizidin(št. CAS 90-04-0),

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. Če ponudnik k ponudbi zahtevane dokumentacije ne predloži oziroma je ta nepopolna ali neustrezna, ponudnik ne prejme točke po tem merilu, saj se ponudbe v okviru meril (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.5. obvezno označiti »DA« ali »NE«.

F) Merilo »zaviralci gorenja« - najvišje možno število točk: 1

Ponudba z oblazinjenim stolom, pri katerem tekstil ne vsebuje zaviralcev gorenja iz spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z 1 točko.

Zaviralci gorenja:

· polibrominirani bifenili (PBB)(št. CAS 59536-65-1),

· pentabromodifenileter (PentaBDE)(št. CAS 32534-81-9),

· oktabromodifenil eter (octaBDE)(št. CAS 32536-52-9).

Način dokazovanja:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Če ponudnik k ponudbi zahtevane dokumentacije ne predloži oziroma je ta nepopolna ali neustrezna, ponudnik ne prejme točke po tem merilu, saj se ponudbe v okviru meril (razen, kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake) ne sme naknadno dopolnjevati ali popravljati.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudba« (OBRAZEC 3) pod točko IV.6. obvezno označiti »DA« ali »NE«.

Naročnik bo na podlagi zgoraj navedenih meril za vsak posamezni sklop določil ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z doseženim najvišjim skupnim številom točk (A + B + C + Č + D + E + F). Največje možno skupno število točk je 100.

Ravnanje naročnika v primeru doseženega enakega skupnega števila dveh ali več ponudnikov:

· v kolikor določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe ne bo možna zaradi enakega skupnega števila točk dveh ali več ponudnikov, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil ponudbo tistega ponudnika, ki bo prejel več točk po merilu »Ponudbena cena« (A),

· v kolikor določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe še vedno ne bo možna zaradi enakega skupnega števila točk in enakega števila točk po merilu »Ponudbena cena« (A) več kot enega ponudnika, bo naročnik v svojih poslovnih prostorih organiziral met kocke ob prisotnosti vseh ponudnikov z enakim rezultatom. Kot ekonomsko najugodnejša ponudba bo določena ponudba tistega ponudnika, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže večjega števila pik.

V primeru, da se pozvani ponudnik ne udeleži metanja kocke, se šteje, da umika svojo ponudbo.

10DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

· svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo.

11ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2) na poziv naročnika v roku osmih dni od dneva prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:

-svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),

-gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12SKLENITEV POGODBE

Pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti v petih dneh od dneva prejema pogodbe v podpis. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne v navedenem roku, ter v roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razen v primeru, ko obvesti naročnika o razlogih za zadržanje oz. nepredložitev dokumentov), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, ali glede na druge razloge, ki bistveno ne spreminjajo vsebine pogodbe.

13ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo obravnaval kot zaupne samo tiste strani obrazcev in dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele oznako »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del posebej označen (obkrožen, podčrtan…), v isti vrstici pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Če ponudnik v ponudbi predloži dokument o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovno skrivnost. Če to v dokumentu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, mora ponudnik na način, opisan v prejšnjem odstavku, označiti vse strani v razpisni dokumentaciji, ki štejejo za poslovno skrivnost.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni oziroma izkazani, kot je navedeno zgoraj, razen za podatke, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

14 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Transakcijski račun:

SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za finance

Odprt pri:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:

BS LJ SI 2X

IBAN:

SI56011001000358802

Referenca:

11 16110-7111290-04301617

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

OBRAZEC 1

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

SEZNAM PREDLOŽENIH DOKUMENTOV

Zap.

št.

Zahtevani dokumenti

Predložen

1

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2)

DA

NE

2

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 3).

DA

NE

3

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4).

DA

NE

4

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:

»Predračun za SKLOP 1« (OBRAZEC 5/1)

»Predračun za SKLOP 2« (OBRAZEC 5/2)

DA

DA

NE

NE

5

Dokazila o izpolnjevanju temeljnjih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (lahko fotokopije)

· za SKLOP 1

· za SKLOP 2

DA

DA

NE

NE

6

Certifikat o skladnosti ponujenih stolov (navedenih v predračunu) s standardi SIST EN 1335-1, 2, 3 ali enakovrednimi (lahko fotokopije)

DA

NE

7

Navodilo za uporabo in tehnične informacije o tkanini, s katero so ponujeni stoli, navedeni v predračunu, oblazinjeni (lahko fotokopija)

DA

NE

8

Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), žigosan in podpisan obrazec: »Osnutek pogodbe za SKLOP 1« (OBRAZEC 6/1)

»Osnutek pogodbe za SKLOP 2« (OBRAZEC 6/2)

DA

DA

NE

NE

9

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 7)

DA

NE

10

Podizvajalci:

· Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 1« (OBRAZEC 8/1).

»Seznam podizvajalcev za SKLOP 2« (OBRAZEC 8/2).

· Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku/podizvajalcu« (OBRAZEC 3) (lahko fotokopija).

· Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 9) (lahko fotokopija).

· Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 10) (lahko fotokopija).

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

Natančna navodila o predložitvi zahtevanih dokumentov so razvidna iz 4. točke III. poglavja razpisne dokumentacije.

OBRAZEC 2

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

· Sprejemamo in izpolnjujemo vse pogoje in zahteve iz dokumentacije za javno naročilo št. 430-16/2017: Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so izdelani iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi;

· predmet naročila, ki ga ponujamo, izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih specifikacij predmetnega naročila;

· bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

· s to izjavo dajemo uradno soglasje, da naročnik pridobi podatke za preveritev neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in preveritev izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 in po potrebi tudi iz drugih uradnih evidenc;

· so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

· naši družbi ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

· imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

· naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

· naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

· se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njena sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njene poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njo ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami:

· naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

· bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, posredovali izjavo oziroma podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi družbeniki), delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 3

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU

NAZIV:

POŠTNI NASLOV:

SPLETNI NASLOV:

ZAKONITI ZASTOPNIKI (navesti vse zakonite zastopnike):

KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:

Ime in priimek:

Elektronski naslov:

Telefonska številka:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

pri banki:

ŠT. VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ne velja za podizvajalca):

Ali je gospodarski subjekt mikropodjetje, malo

ali srednje podjetje? (ustrezno obkrožiti)

DA NE

REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Zap. št.

Standardna klasifikacija dejavnosti

Opis dejavnosti

1.

2.

3.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca:

OBRAZEC 4

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

P O N U D B A

Na osnovi obvestila o naročilu male vrednosti za dobavo pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedenih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi, številka javnega naročila 430-16/2017, posredovanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne ___________, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

IPonudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a)samostojno

b)skupno ponudbo v skupini izvajalcev: ____________________________

(nazivi izvajalcev v skupini)

c)s podizvajalci: _________________________________ (nazivi podizvajalcev)

II Ponudba dana za:

a) celotno naročilo

b) posamezni sklop, in sicer: ___________________________________________

IIIPonudbeni pogoji:

1Ponudba velja do 28.02.2018.

2Rok plačila:

Rok plačila za dobavljene stole je 30 dni od dneva prejema računa s strani naročnika, ki bo izstavljen po podpisu prevzemnega zapisnika o dobavljenih stolih.

3 Rok dobave: 60 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

IVPodatki, relevantni za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe:

1 Garancijska doba:

(Obvezno izpolniti!)

Za SKLOP 1: Zagotavljamo garancijsko dobo za stole ____________ mesecev (najmanj 24).

Za SKLOP 2: Zagotavljamo garancijsko dobo za stole _____________ mesecev (najmanj 24).

2 Izpolnjujemo zahtevo, vezano na merilo »Delež recikliranega materiala«, kar dokazujemo s predloženimi dokazili:

SKLOP 1:DA NE

SKLOP 2:DA NE

3 Izpolnjujemo zahtevo, vezano na merilo »Vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken«, kar dokazujemo s predloženimi dokazili:

SKLOP 1:DA NE

SKLOP 2:DA NE

4 Izpolnjujemo zahtevo, vezano na merilo »Barvila«, kar dokazujemo s predloženimi dokazili:

SKLOP 1:DA NE

SKLOP 2:DA NE

5Izpolnjujemo zahtevo, vezano na merilo »Akrilamini«, kar dokazujemo s predloženimi dokazili:

SKLOP 1:DA NE

SKLOP 2:DA NE

6Izpolnjujemo zahtevo, vezano na merilo »Zaviralci gorenja«, kar dokazujemo s predloženimi dokazili:

SKLOP 1:DA NE

SKLOP 2:DA NE

(Pod točkami 2 do 6 razdelka IV. ustrezno obkrožiti »da« ali »ne« za vsak sklop, na katerega se ponudnik prijavlja!)

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

__________________________________________________________________________________

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

________________________________________________________________________________

Kraj in datum:Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-16/2017 – Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po sklopih

2/59

_______________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-16/2017 – Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po sklopih

3/59

OBRAZEC 5/1

Za SKLOP 1

PONUDNIK:

__________________

__________________

__________________

PREDRAČUN za SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov proizvedenih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

Poz

OPIS

Enota mere

Predvidena količina

Cena na enoto v EUR brez DDV

Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto brez DDV v EUR)

1.

ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI

kos

156

 

 

Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 120 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3.

Opis:

* peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali aluminijasto polirano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino,

* profesionalni multifunkcijski mehanizem za večje obremenitve (8 h sedenja dnevno) s sinhrono ali asinhrono nastavitvijo nagiba sedala in naslonjala z možnostjo fiksiranja v željeni poziciji in nastavitvijo potisne sile naslonjala,

* oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, nastavljivo po višini in nagibu, s posebej nastavljivo ledveno oporo kot na primer SCHUKRA SL4 ali enakovredno _______________,

* ergonomsko oblikovano sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40 kg/m3, nastavljivo po nagibu in globini (drsna plošča),

* opirala za roke z mehko PVC oblogo, vrtljiva, nastavljiva po višini in pomična naprej-nazaj, z možnostjo odstranitve,

* oblazinjenje v kvalitetni tkanini po izbiri naročnika (odpornost proti obrabi po ISO 12947-2 vsaj 50.000 ciklov).

Dimenzije:

* naslonjalo višine min. 550 mm,

* sedalo širine min. 480 mm in globine min. 450 mm,

* nastavitev globine sedala min. 50 mm,

* nastavitev višine stola od ≤ 450 do ≥ 550 mm,

* nastavitev višine naslonjala min. 50 mm,

* svetla širina med opirali za roke min. 460 mm,

* višina opiral za roke od površine sedala od ≤ 220 do ≥ 250 mm,

* nastavitev nagiba sedala min. 3° naprej in min. 10° nazaj,

* nastavitev nagiba naslonjala min. 15°.

1.1.

Dobava ergonomskih pisarniških stolov s tkanino oranžne barve v odtenku po izbiri naročnika.

1.2.

Dobava ergonomskih pisarniških stolov s tkanino modre barve v odtenku po izbiri naročnika.

kos

100

 

 

 

SKUPAJ ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI

 

 

 

 

Vse barve in materiali bodo potrjeni s strani naročnika.

Obračun po dejanskih količinah.

REKAPITULACIJA

ERGONOMSKI PISARNIŠKI STOLI

 

DDV 22%

 

SKUPAJ Z DDV

 

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 5/2

Za SKLOP 2

PONUDNIK:

__________________

__________________

__________________

PREDRAČUN za SKLOP 2: Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje proizvedenih iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

Poz

OPIS

Enota mere

Predvidena količina

Cena na enoto v EUR brez DDV

Skupna cena v EUR brez DDV (predvidena količina x cena na enoto brez DDV v EUR)

1.

PISARNIŠKI STOLI ZA DINAMIČNO SEDENJE

kos

5

 

 

Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 110 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3, kot na primer SPINALIS BASIC ali enakovredno _____________.

Opis:

* peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali barvano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino,

* profesionalni mehanizem z možnostjo dinamičnega nagibanja sedala na vse strani (vzmet),

* oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, po naklonu prosto gibljivo,

* oblazinjeno okroglo sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40 kg/m3, gibljivo na vse strani,

* fiksna opirala za roke z mehko oblogo,

* oblazinjenje v kvalitetni tkanini (odpornost proti obrabi po ISO 12947-2 vsaj 50.000 ciklov) po izbiri naročnika.

Dimenzije:

* naslonjalo višine min. 420 mm,

* sedalo premera min. 420 mm,

* nastavitev višine stola od ≤ 470 do ≥ 550 mm,

* svetla širina med opirali za roke min. 450 mm,

* višina opiral za roke merjeno od površine sedala min. 200 mm.

1.1.

Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje s tkanino oranžne barve v odtenku po izbiri naročnika.

1.2.

Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje s tkanino modre barve v odtenku po izbiri naročnika.

kos

5

 

 

 

SKUPAJ PISARNIŠKI STOLI ZA DINAMIČNO SEDENJE

 

 

 

 

Vse barve in materiali bodo potrjeni s strani naročnika.

Obračun po dejanskih količinah.

REKAPITULACIJA

PISARNIŠKI STOLI ZA DINAMIČNO SEDENJE

 

DDV 22%

 

SKUPAJ Z DDV

 

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OSNUTEK POGODBE OBRAZEC 6/1

za SKLOP 1

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500

Matična številka: 5156700

in

_____________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju dobavitelj)

Identifikacijska št. za DDV: SI

Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-16/2017

Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo za dobavo pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po postopku naročila male vrednosti na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/2015). Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave ___________, dne __________.

(podatke o objavi navede naročnik)

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________.

(podatke o objavi navede naročnik)

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:

· Tehnične zahteve za SKLOP 1 iz II. poglavja razpisne dokumentacije,

· Predračun (OBRAZEC 5/1) z dne ____________,

· Seznam podizvajalcev za SKLOP 1 (OBRAZEC 8/1),

· Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 9).

3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

4. člen

Vsa koordinacija dobave stolov po tej pogodbi poteka v slovenskem jeziku, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

II. PREDMET POGODBE

5. člen

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo dobavitelj na podlagi te pogodbe za naročnika dobavil ergonomske pisarniške stole za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Tehnične zahteve za SKLOP 1 so razvidne iz II. Poglavja razpisne dokumentacije in so sestavni del te pogodbe.

III. TRAJANJE POGODBE

6. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do izteka garancijske dobe iz 13. člena te pogodbe.

IV. ROK DOBAVE

7. člen

Dobavitelj bo pisarniške stole dobavil najkasneje v 60 dneh od dneva veljavnosti pogodbe.

8. člen

Pogodbeni rok iz 7. člena te pogodbe se lahko podaljša v naslednjih primerih:

· zaradi izrednih dogodkov (višja sila),

· zaradi okoliščin oziroma dogodkov, ki vplivajo na dobavo stolov, in ki jih ni bilo mogoče predvideti ter jih ni povzročil dobavitelj.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.

Dobavitelj je dolžan predložiti naročniku pisni predlog za podaljšanje roka skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzroke iz prvega odstavka tega člena, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. V primeru druge alineje iz prvega odstavka tega člena se lahko pogodbeni rok podaljša na predlog naročnika, brez predhodnega pisnega predloga dobavitelja.

Podaljšanje roka ne vpliva na pogodbeno ceno.

V. IZROČITEV IN PREVZEM

9. člen

Prevzem stolov bo naročnik opravil ob dobavi. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu.

Napake oziroma pomanjkljivosti, ki jih ugotovi naročnik ob prevzemu oziroma v garancijskem roku, je dobavitelj dolžan odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik.

VI. POGODBENA CENA

10. člen

Posamezne pogodbene cene so razvidne iz predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Sk