of 35 /35
PRILOGA OBRAZCI VSEBINA: OBR št. 1 Obrazec ponudbe (priložen Ponudbeni predračun) OBR št. 2 Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih OBR št. 3 Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalcev OBR št. 4 Izjava podizvajalca OBR št. 5 Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravne osebe OBR št. 6 Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizične osebe OBR št. 7 Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti OBR št. 8 Seznam referenčnih poslov OBR št. 9 Potrdilo o dobro opravljenem delu OBR št. 10 ESPD obrazec OBR št. 11 Izjava ponudnika o predložitvi

 · Web viewKot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewKot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Strinjamo se,...

PRILOGA

OBRAZCI

VSEBINA:

OBR št. 1

Obrazec ponudbe (priložen Ponudbeni predračun)

OBR št. 2

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih

OBR št. 3

Izjava ponudnika o udeležbi podizvajalcev

OBR št. 4

Izjava podizvajalca

OBR št. 5

Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – pravne osebe

OBR št. 6

Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizične osebe

OBR št. 7

Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti

OBR št. 8

Seznam referenčnih poslov

OBR št. 9

Potrdilo o dobro opravljenem delu

OBR št. 10

ESPD obrazec

OBR št. 11

Izjava ponudnika o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (vzorec garancije)

OBR št. 12

Vzorec pogodbe

OBR št. 13

Izjava o lastniških deležih

OBR. št. 14

Ovojnica pošiljke

OBR št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:

Datum:

Veljavnost ponudbe:

(najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe):

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

Samostojno

v skupnem nastopu*

s podizvajalci*

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na OBRAZCU št. 2.

PONUDNIK[footnoteRef:1]: [1: V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.]

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

A) Ponudbena cena

CENA (skupna enoletna premija):

DPZP __________ %:

Skupaj CENA z vključenim DPZP:

(z besedo: ______________________________________ EUR in __________/100 cent)

CENA (skupna triletna premija):

DPZP __________ %:

Skupaj CENA z vključenim DPZP:

(z besedo: ______________________________________ EUR in __________/100 cent)

Ponudbena cena je formirana na podlagi cen iz predračuna. Cene na enoto so fiksne do konca izvedbe naročila, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

B) Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb. Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

C) Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Rok plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

D) PREDRAČUN po posameznih zavarovalnih vrstah (Specifikacija Rekapitulacija)

Zap. št.

Zavarovalna vrsta

Letna zavarovalna premija v EUR (brez davka)

3-letna zavarovalna premija v EUR

(brez davka)

1.

Požarno zavarovanje

(vključuje potresno zav.)

2.

Strojelomno zavarovanje

3.

Zavarovanje računalnikov

4.

Zavarovanje stekel

5.

Vlomsko zavarovanje

6.

Zavarovanje zalog cepiv, zdravil, diagnostičnega materiala in alergenov

7.

Zavarovanje splošne odgovornosti

8.

Zavarovanje poklicne odgovornosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev

9.

Zavarovanje vozil

1.-9.

SKUPAJ PREMIJA BREZ DAVKA

10.

6,5% DPZP

(1.-9) + 10

SKUPAJ PREMIJA z davkom

Letna premija se lahko zviša ali zniža le zaradi uskladitve z vrednostjo obstoječega premoženja ali na novo prevzetih ali izločenih osnovnih sredstev v sorazmerju z zavarovalnim obdobjem kakor tudi zaradi spremembe števila zaposlenih.

OPOMBA:

Ponudnik MORA izpolniti vse postavke predračuna oz. rekapitulacije. ZA PREDRAČUNOM MORA PONUDNIK PREDLOŽITI TUDI PODPISANE IN ŽIGOSANE TABELE IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE V ELEKTRONSKI IN TISKANI OBLIKI. V primeru neskladja med zapisom v elektronski in pisni obliki se upošteva zapis v PISNI OBLIKI.

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR-ih. Premijske stopnje in popusti morajo biti fiksni in nespremenljivi do konca izvedbe naročila.

Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

OBR št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH[footnoteRef:2] [2: Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.]

VLOGA pri predmetnem JN

(ustrezno obkroži)

Ponudnik Partner s skupnem nastopu Podizvajalec

naziv gospodarskega subjekta

naslov gospodarskega subjekta

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne osebe

telefon

ID za DDV

matična številka gospodarskega subjekta

št. transakcijskega računa

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

DA

NE

Naslov subjekta – pooblaščenca za vročanje po ZUP-u, v primeru, da ponudnik nima sedeža v RS

pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe

OSEBE, KI SO člani UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo POOBLASTILA za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:[footnoteRef:3] [3: V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb doda ali priloži ločeno k obrazcu št. 2]

1

     

2

     

3

     

KRAJ

ŽIG

GOPODARSKI SUBJEKT

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

OBR št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV[footnoteRef:4] [4: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.]

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

(ustrezno obkrožite A ali B)

A. izjavljamo, da NE NASTOPAMO s podizvajalcem.

B. izjavljamo, da NASTOPAMO s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV,

OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite)

DA

NE

Izjavljamo,

· da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

· da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,

· da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

· da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

Kraj, datum: __________________ŽIGPonudnik: ______________________

OBR št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA[footnoteRef:5] [5: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.]

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

izjavljamo, da

· bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

· zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

· smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

KRAJ

ŽIG

PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

OBR št. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNE OSEBE

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

izjavljamo, da Zdravstvenemu domu Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3 in nam ni bil izrečen prekršek iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

PONUDNIK (POLNO IME):

Sedež:

Poštna številka in kraj:

Občina sedeža ponudnika:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka vpisa v sodni register:

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM

OBR št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

izjavljamo, da Zdravstvenemu domu Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

IME IN PRIIMEK:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek:

OPOMBA!

Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

KRAJ

ime in priimek fizične osebe in podpis

DATUM

OBR št. 7

POTRDILO O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI

OBR št. 8

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

Ponudnik mora imeti vsaj 2 (dve) potrjeni referenci, da je v zadnjih 3 letih izvedel izvedbo posla (ponujenega predmeta) javnega naročila, ki je primerljive ali večje velikosti.

Zap.

št.

Naročnik

Čas realizacije

Letni pogodbeni znesek

1.

2.

* V primeru več referenc, se obrazec kopira.

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

OBR št. 9

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________ ________ do ____________ ________.

(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Obseg storitev, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili okvirnega sporazuma/pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

KRAJ

ŽIG

REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR

ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

OBR št. 10

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.

OBR št. 11

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na osnovi javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV Zdravstvenega doma Murska Sobota«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 05.06.2017 pod številko objave JN005648/2017-W01

se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »ZAVRAOVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INETRESOV zdravstvenega doma Murska Sobota« naročniku predložili originalno finančno zavarovanje v višini 10 % od skupne (triletne) pogodbene vrednosti (z DPZP) v skladu s priloženim vzorcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

VZOREC

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec:

Garancija št....................

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV ZD MS, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, GRAJSKA ULICA 24, 9000 MURSKA SOBOTA in izvajalcem ..................................................... (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti storitve predmeta javnega naročila po pogodbi o izvajanju javnega naročila št. ........................ (op. se izpolni naknadno ob predložitvi finančnega zavarovanja) v skupni vrednosti ...................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ………. ……. EUR, to je 10 % od skupne (triletne) pogodbene vrednosti (z DPZP) pogodbe, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev, dobavljeno blago tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije št....................

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

To garancijo lahko uveljavlja naročnik, Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota.

Morebitne spore med upravičencem in banko (zavarovalnico) rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Banka (Zavarovalnica)(žig, podpis)

OBR št. 12

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 900 Murska Sobota, ki ga zastopa direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. (v nadaljnjem besedilu: naročnik/sklenitelj), ID za DDV:___________________ , matična številka:____________________

in

____________________________________________, ki ga zastopa _______________________________

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ID za DDV: ______________, matična številka: __________,TRR:________________

skleneta naslednjo

P O G O D B O ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik/sklenitelj skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) izvedel javno naročilo št. NMV_____________, za Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zdravstvenega doma Murska Sobota za obdobje treh let.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku/sklenitelju izvedel razpisane storitve po predračunu oziroma ponudbi, št.____________. Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in zavarovalne police so sestavni del pogodbe. Sestavni del pogodbe so tudi Splošnimi pogoji zavarovalnice, ki ne smejo biti v nasprotju z določili pogodbe in dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

2. člen

Pogodbena vrednost vseh zavarovalnih storitev, ki so predmet tega naročila za obdobje enega leta, znaša _________________ eurov letno. (z besedo: _____________________________) .

Pogodbena vrednost vseh zavarovalnih storitev, ki so predmet tega naročila za celotno obdobje, t.j. od dne ______________ do ________________ znaša _________________ eurov (z besedo: _____________________________) .

Pogodbena vrednost vključuje 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov in je nespremenljiva (fiksna). Vsebuje vsa doplačila in popuste, spreminja se lahko le zaradi sprememb vrednosti premoženja in višine jamstva.

Osnova za izračun premije so posredovani knjigovodski podatki o vrednostih premoženja naročnika in obsegi dogovorjenih jamstev v tekočem zavarovalnem letu.

Naročnik/sklenitelj si pridržuje pravico do morebitne spremembe količine storitev v odvisnosti od potreb, ki jih bo imel med letoma in bo pri izvajalcu naročil tisto količino in vrsto storitev, ki jo bo v času izvajanja pogodbe dejansko potreboval.

3. člen

Pogodba se sklepa za čas 3-eh let od __________________ do ____________________ . Zavarovanje bo sklenjeno po individualnih policah, ki so priloga te pogodbe.

4. člen

Izvajalec jamči, da bodo zavarovalne storitve izvedene strokovno, ažurno in kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo, ter da bo ravnal kot dober strokovnjak.

5. člen

Izvajalec se zavezuje vključiti oziroma izključiti v in iz zavarovanja med letom pridobljeno ali odtujeno sorodno premoženje naročnika pod istimi pogoji. Me dletom nabavljena nova sredstva, zgrajeni ali adaptirani objekti (nove investicije) ter vsi stanovanjski objekti ali ostala oprema, ki bodo naknadno pridobljeni so avtomatsko vključeni v zavarovanje.

Če knjigovodske nabavne vrednosti novih investicij presegajo 10 % knjigovodske nabavne vrednosti ostalih zavarovalnih stvari, naročnik ob prevzemu pisno sporoči izvajalcu vrednosti novih investicij.

Naročnik bo plačal letno premijo v dvanajstih enakih brezobrestnih obrokih, in sicer vsak mesec po en obrok. Izvajalec bo račune in obračune za premije pošiljal naročniku do 10. v tekočem mesecu za tekoči mesec, z rokom plačila 30 dni od dne prejetega računa.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe predložil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z dobo veljavnosti pogodbe in še trideset (30) koledarskih dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik vnovči finančno zavarovanje in od pogodbe odstopi brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

7. člen

Vnovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz vnovčenega finančnega zavarovanja.

8. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z opravljenimi storitvami, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 2 promila od celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti.

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih storitev nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik bo za uveljavljanje pogodbene kazni izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe izvajalca na to ni posebej opozoril

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9. člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem predmeta te pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, lahko naročnik izvajalca pisno opozori na nepravilnosti in določi rok za odpravo teh nepravilnosti. V kolikor izvajalec v tem roku ne odpravi nepravilnosti, naročnik lahko takoj pisno odstopi od pogodbe in unovči ustrezna finančna zavarovanja.

10. člen

Zavarovalnica se zaveže, da bo v primeru, če bo pri izvajanju te pogodbe obdelovala osebne podatke naročnika/zavarovanca, ravnala skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZVOP-1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Zavarovalnica zagotavlja, da ima vzpostavljen postopek in ukrepe za varovanje in obdelovanje osebnih podatkov, kot jih predpisuje 24. Člen, v povezavi s prvim odstavkom 25. člena ZVOP-1.

11. člen

Izvajalec bo izdal ločene zavarovalne police po zavarovalnih vrstah. Izvajalec bo naročniku dostavil račun za vsak posamezni mesec v skladu z izdanimi zavarovalnimi policami. Račun potrdi odgovorna oseba naročnika.

12. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: _________________________________

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je : ________________________________

13. člen

"Protikorupcijska klavzula:

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična."

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta zahteva.

15. člen

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno določilo.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in pogoji in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasno pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

16. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Za pogodbena razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

17. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje v roku, višini in z veljavnostjo, kot je določeno.

V kolikor izvajalec ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja, se šteje, d ata pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank te pogodbe, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

NAROČNIK: IZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe) (žig in podpis pooblaščene osebe)

___________________________ _____________________________

Datum:_____________________ Datum: ______________________

OBR št. 13

IZJAVA o LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta: ______________________________________________________

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek

ali

Firma in sedež pravne osebe

Naslov prebivališča

ali

Davčna in matična številka

Delež lastništva

ali

Delež lastništva gospodarskega subjekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež

Davčna in matična številka

Delež lastništva gospodarskega subjekta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________

 

(žig in podpis)

 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OVOJNICA

POŠILJATELJ:

Naziv:

Naslov:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronski naslov:

OBR. št. 13

☐ ponudba

☐ sprememba

☐ umik

!! NE ODPIRAJ – PONUDBA !!

Oddaja javnega naročila:

»ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INETRESOV ZD MS«

(izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja:

Ura prispetja:

Podpis:

NASLOVNIK:

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

GRAJSKA ULICA 24

9000 MURSKA SOBOTA