of 206 /206
Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2020 1 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2019 POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2020

84.39.218.20184.39.218.201/.../$FILE/PFN_2020.docx · Web viewKot že zgoraj navedeno, je največje povpraševanje MSP po garancijah za zavarovanje bančnih kreditov, ki predstavlja

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 84.39.218.20184.39.218.201/.../$FILE/PFN_2020.docx · Web viewKot že zgoraj navedeno, je največje...

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA PODJETNIŠTVO

ZA LETO 2020

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA PODJETNIŠTVO

ZA LETO 2019

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2020

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2020

1

160

I. POSLOVNI NAČRT JAVNEGA SKLADA RS ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2020 Z OBRAZLOŽITVAMI…………………………………………………………………………………….5

II. FINANČNI NAČRT JAVNEGA SKLADA RS ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2020 Z OBRAZLOŽITVAMI…………………………………..…………………………………..…..…….113

III. PRILOGA 1: KADROVSKI NAČRT JAVNEGA SKLADA RS ZA PODJETNIŠTVO ZA LETO 2020 Z OBRAZLOŽITVAMI……………………….…………………………..……………..…...135

IV. PRILOGA 2: PODROBNEJŠE OBRAZLOŽITVE POGLAVJA 2: ZAZNANE TRŽNE VRZELI IN POTREBE PODJETNIŠKEGA SEKTORJA…………………………………………………...140

V. PRILOGA 3: OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM SKLADU RS ZA PODJETNIŠTVO...153

117

I. POSLOVNI NAČRT

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA PODJETNIŠTVO

ZA LETO 2020

Maribor, oktober 2019

KAZALO – POSLOVNI NAČRT

0. UVOD9

1. POVZETEK13

2.ZAZNANE TRŽNE VRZELI IN POTREBE PO FINANČNIH SPODBUDAH21

2.1.Zaznane tržne vrzeli na področju financiranja MSP iz dostopnih strateških dokumentov23

2.2.Zaznane tržne vrzeli Sklada na podlagi povpraševanja MSP po finančnih sredstvih25

3.STRATEŠKA IN OPERATIVNA RAVEN SKLADA V LETU 202027

3.1.Strateška raven Sklada29

3.2.Operativna raven Sklada v letu 202030

3.2.1.Prva operativna vloga Sklada: Ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere31

3.2.1.1.Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere33

3.2.1.2.Garancije v sodelovanju s Skladom skladov40

3.2.2.Druga operativna vloga Sklada: Ponudnik mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe41

3.2.2.1.Mikrokrediti za mikro in mala podjetja43

3.2.2.2.Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih46

3.2.3.Tretja operativna vloga Sklada: Sokreator start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami49

3.2.3.1.Spodbude za zagon inovativnih podjetij52

3.2.3.2.Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2020 - 202156

3.2.4.Četrta operativna vloga Sklada: Soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v Sloveniji v povezavi z vsebinsko podporo58

3.2.4.1. Semenski kapital62

3.2.4.2. Vsebinska podpora mladim podjetjem65

3.2.4.3. Tvegan kapital68

3.2.5.Peta operativna vloga Sklada: Ponudnik sofinanciranja različnih poslovnih storitev preko vavčerjev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja72

3.2.6.Šesta operativna vloga Sklada: Sokreator podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji75

3.2.6.1.Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov77

3.2.6.2.Spodbude za digitalno transformacijo podjetij79

3.2.6.3.Sodelovanje s SPIRIT81

3.2.7. Sedma operativna vloga Sklada: Povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju82

3.2.7.1.Sklepanje strateških partnerstev za koriščenje EU programov in ostale aktivnosti na ravni EU84

3.2.7.2.Sklepanje ostalih strateških partnerstev s podjetniškimi mrežami v mednarodnem okolju87

3.2.8.Osma operativna vloga Sklada: Učinkovita javna finančna institucija91

3.2.8.1.Delovanje po načelu učinkovitosti94

3.2.8.2.Delovanje po načelih enostavnosti, transparentnosti in preglednosti96

3.3.Izvajanje drugih posebnih projektov skladno z usmeritvami Vlade RS, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ali drugih državnih institucij106

4.PREGLED POTREBNIH VIROV IZ PRORAČUNA RS ZA LETO 2020108

0. UVOD

Poslovni in finančni načrt Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju Sklad ali SPS) za leto 2020 je pripravljen v skladu s Pravilnikom Sklada o strateškem načrtovanju in temelji na poglobljenih interno načrtovanih aktivnostih po posameznih produktih in poslovnih procesih Sklada za leto 2020.

Poslovni in finančni načrt (v nadaljevanju PFN) temelji na obstoječih strateških dokumentih oz. zaznanih tržnih vrzelih, rezultatih izvedenih finančnih podpor in njihovih učinkov, upošteva trenutne razmere na trgu ter sledi mednarodnim dobrim praksam.

PFN vključuje:

I. Poslovni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za 2020 z obrazložitvami

II. Finančni načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2020 z obrazložitvami

III. Priloga 1: Kadrovski načrt Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2020 z obrazložitvami

IV. Priloga 2: Podrobnejše obrazložitve poglavja 2: Zaznane tržne vrzeli in potrebe podjetniškega sektorja

V. Priloga 3: Osnovne informacije o Javnega skladu RS za podjetništvo

1. POVZETEK

Poslovni in finančni načrt Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2020 (v nadaljevanju PFN) temelji na podlagi zastavljene strateške vloge in pripadajočih operativnih vlog v letu 2020:

STRATEŠKA VLOGA SKLADA

Sklad je nacionalni javni finančni sklad za podporo mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), start-upov in scale upov

I. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

II. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

III. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

IV. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

V.OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

VI. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

VII. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

VIII. OPERATIVNA VLOGA SKLADA V LETU 2020

Sklad je ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in s tem spodbujanje posojilne aktivnosti MSP-jev, start-upov in scale-upov v Sloveniji.

Cilji za leto 2020:

· zagotoviti 20,16 mio EUR virov sredstev EKP za zagotovitev 79,20 mio EUR finančnih spodbud v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

Sklad je ponudnik mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe.

Cilji za leto 2020:

· zagotoviti 14,54 mio EUR EKP, javnih in lastnih virov sredstev za zagotovitev 14,54 mio EUR finančnih spodbud v obliki mikrokreditov

Sklad je sokreator start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami.

Cilji za leto 2020:

· zagotoviti 2,16 mio EUR EKP virov sredstev za zagotovitev 2,16 mio EUR finančnih spodbud v obliki zagonskih spodbud za start-up podjetja

Sklad je soinvestitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v Sloveniji v povezavi z vsebinsko podporo.

Cilji na področju semenskega kapitala za leto 2020:

· zagotoviti 4,50 mio EUR virov sredstev EKP za zagotovitev 4,50 mio EUR finančnih spodbud v obliki semenskega kapitala, pod pogojem, da se zagotovi 3,75 mio EUR dodatnih privatnih virov, ki se bodo investirala v podjetja preko javno-zasebnega partnerstva (SI SK)

Cilji na področju tveganega kapitala za leto 2020:

· zagotovljenih 8,00 mio EUR virov sredstev EKP do leta 2021 (z možnostjo dvakratnega podaljšanja za 1 leto) za izvajanje vzpostavljenega projekta CEFoF (Central Europe Fund of Funds, ki ga upravlja Evropski investicijski sklad) za celotno obdobje trajanja projekta, v okviru katerega bo po oceni slovenskim MSP-jem na razpolago cca 16 mio EUR oz. letno cca 4 mio EUR tveganega kapitala

· skrbno spremljanje poslovanja sodelujočih družb tveganega kapitala s katerimi je Sklad sklenil javno-zasebno partnersko v preteklih letih, še posebej njihove aktivnosti v povezavi s prodajo kapitalskih naložb

Cilji na področju vsebinskih spodbud za perspektivna hitrorastoča podjetja in inovativna start-up podjetja, podprta z zagonskimi spodbudami:

· zagotoviti 1,77 mio EUR virov EKP za oblikovanje ponudbe vsebinskih spodbud za perspektivna hitrorastoča podjetja in inovativna start-up podjetja, podprta z zagonskimi spodbudami in semenskim kapitalom

Sklad je ponudnik sofinanciranja različnih poslovnih storitev preko vavčerjev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja.

Cilji za leto 2020:

· zagotoviti 7,30 mio EUR virov sredstev EKP za izvajanje programa »Celovit vavčerski sistem spodbud za MSP«

Sklad je sokreator podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji

Cilji za leto 2020:

· v sodelovanju z MGRT ponuditi MSP-jem posebne finančne spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov in posebne spodbude za digitalno transformacijo podjetij

· vzpostavljati in nadgrajevati uspešna partnerstva / povezave z ostalimi domačimi partnerji, kot so odločevalci oz. oblikovalci politike, finančnimi partnerji, podporne in storitvene organizacije ter raziskovalne in izobraževalne organizacije (SID banka, SPIRIT, poslovne banke,…)

Sklad je povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju

Cilji za leto 2020:

· sklepanje strateških partnerstev za koriščenje EU programov in ostale aktivnosti na ravni EU

· sklepanje ostalih strateških partnerstev s podjetniškimi mrežami v mednarodnem okolju, da se zagotavlja MSP-jem pomoč pri internacionalizaciji – še zlasti povezovanje, spodbujanje k prenosu znanja in inovacij na tuje trge, iskanje novih razvojnih sodelovanj in razvoj skupnih projektov na mednarodni ravni

Sklad je učinkovita javna finančna institucija

Cilji za leto 2020:

· racionalno poslovanje in upravljanje finančnih virov z namenom pokrivanja vseh nastalih stroškov poslovanja

Pregled bistvenih bilančnih postavk Sklada – plan za leto 2020:

· prihodki: 10.254.076 EUR

· odhodki: 10.501.060 EUR

· presežek odhodkov nad prihodki: 246.984 EUR - rezultat je bil pričakovan, saj je Sklad iz naslova izvajanja instrumentov finančnega inženiringa do vključno leta 2016 prejemal upravljavsko provizijo, ki pa je namenjena tudi pokrivanju stroškov vodenja teh dolgoročnih finančnih instrumentov vse do njihovega izteka, torej vse do leta 2026. Po navodilih MF je Sklad tako ustvarjene presežke prihodkov nad odhodki v preteklih letih prenašal v presežke za porabo v naslednjih letih, koristil pa jih bo torej za pokrivanje izkazanih presežkov odhodkov nad prihodki v naslednjem srednjeročnem obdobju. Planiran presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020 bo tako Sklad v celoti pokril z nastalimi presežki iz preteklih let.

· namensko premoženja – kapital: 59.353.000 EUR

· bilančna vsota: 353.929.631 EUR

· bilančna vsota po bančnem principu (skupaj z izven bilančno evidenco): 741.769.631 EUR

· sredstva v upravljanju (PIFI, SID in druga sredstva RS, ki niso v lasti Sklada: 252.941.869 EUR

· vzdrževanje organizacijske in kadrovske strukture za realizacijo letno zastavljenih ciljev z optimalno kadrovsko strukturo in optimalnimi stroški

· zagotavljanje enostavnih in preglednih rešitev delovanja Sklada z uporabo specialnih orodij

· zagotavljanje transparentnosti z javnimi objavami vseh pomembnih informacij

· striktno upoštevanje zakonodajnih predpisov in spremljava novosti na tem področju

· sprotni nadzor, analitika in upravljanje s tveganji, ki zagotavlja obvladovanje prevzetih tveganj

· naravnanost k uvajanju izboljšav na vseh področjih delovanja Sklada

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020[footnoteRef:1] [1: Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih virov iz lastnih virov Sklada, virov proračuna RS, virov Sklada skladov ali drugih virov in glede na povpraševanje na trgu.]

Oz. produkta

Produkt

Sklada

Odobrena sredstva v letu 2019 v mio EUR[footnoteRef:2] [2: Pri javnih razpisih, ki so v času priprave tega dokumenta še v teku, je podana ocena realizacije do konca leta 2019.]

Načrtovana višina

razpisanih sredstev

v mio EUR[footnoteRef:3] [3: Načrtovana višina razpisanih sredstev vključuje javne razpise, ki bodo na novo objavljeni v letu 2020.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na razpisana sredstva)

Načrtovana višina ponujenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:4] [4: Načrtovana višina ponujenih sredstev vključuje sredstva, ki bodo na razpolago MSP v okviru dvo ali večletnih javnih razpisov (javni razpisi objavljeni v letu 2019 in so že v osnovi namenjeni dvo ali večletni podpori) in javnih razpisov objavljenih v letu 2020. ]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na ponujena sredstva)

Načrtovana višina odobrenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:5] [5: Načrtovana višina odobrenih sredstev zajema predvideno realizacijo v določenem letu in je lahko nižja / višja od razpisanih sredstev zaradi dvo ali več letnih razpisov.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na odobrena sredstva)

P1

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

79,20[footnoteRef:6] [6: Zaradi velikega povpraševanja MSP po tem produktu, so sredstva v letu 2019 pošla že v mesecu septembru, zato Sklad skupaj z MGRT išče dodatne vire za izvajanje te linije, da bi zadovoljili povpraševanje MSP. Ocenjujemo, da bi lahko z 10 mio EUR dodatnih virov odobrili še dodatnih 40 mio EUR sredstev.]

79,20

430

79,20

430

79,20

430

P7

Mikrokrediti za posamezne ciljne skupine, od tega

34,98

14,54

582

14,54

582

12,50

500

Mikrokrediti za problemska območja

5,00[footnoteRef:7] [7: Sklad je s preostankom sredstev iz preteklih razpisov mikrokreditne linije za problemska območja, omogočil dostop do mikrokreditov tudi podjetjem na obmejnih problemskih območjih.]

4,54[footnoteRef:8] [8: Razpis za mikrokredite za problemska območja P7R 2020 v višini 4,54 mio EUR bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2020, ocenjevanje vlog in izplačila sredstev so predvidena v letu 2021.]

182

4,54[footnoteRef:9] [9: Sklad bo razpis za mikrokredite za problemska območja P7R 2019 v višini 4,54 mio EUR objavil predvidoma v decembru 2019, ocenjevanje vlog in izplačila sredstev so predvidena v letu 2020. Višina sredstev se lahko spremeni, v kolikor bo Sklad skladno z navodili MGRT omogočil tudi podjetjem iz obmejnih problemskih območij dostop do sredstev, ki niso bila porabljena v preteklih razpisih.]

182

2,50

100

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

29,98

10,00

400

10,00

400

10,00

400

P2

P2R

P4L

P4D

Posebne spodbude za ciljne skupine, od tega:

11,89

2,16

40

14,16

136

7,96

74

Zagonske spodbude za inovativna podjetja

2,16

2,16

40

2,16

40

2,16

40

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih[footnoteRef:10] [10: Razpis bo objavljen predvidoma konec leta 2019. V kolikor zaradi administrativnih postopkov razpis ne bo objavljen do konca leta 2019, se bo objavil v začetku leta 2020. Izplačila sredstev končnim prejemnikov so predvidena v letu 2020 in 2021.]

2,90

/

/

/

/

/

/

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

3,73

/

/

2,70[footnoteRef:11] [11: Sklad je razpis objavil že v letu 2019, sredstva pa bodo podjetjem na razpolago v letih 2019 in 2020.]

3

2,70

3

Spodbude za digitalno transformacijo podjetij

3,10

/

/

9,30[footnoteRef:12] [12: Sklad bo razpis objavil v letu 2019, sredstva pa bodo podjetjem na razpolago v obdobju 2020 – 2023.]

93

3,10

31

SK

Semenski kapital

2,00

4,50

19

4,50

19

3,50

17

SKUPAJ VSI PRODUKTI Sklada

128,07

100,40

1.071

112,40

1.167

103,16

1.021

Načrtovana vsebinska podpora MSP v letu 2020

Vsebinska podpora Sklada v letu 2020

Vsebinska ponudba Sklada

Načrtovana višina

sredstev namenjenih celotnemu projektu

Načrtovano število podprtih podjetij

Vsebinska ponudba mlada podjetja

1,77 mio EUR

80

Vavčerski sistem spodbud za MSP

7,30 mio EUR

1.530[footnoteRef:13] [13: Za vavčerje je planirana višina sredstev za leto 2020 4,520.000 EUR. Število podprtih podjetij smo izračunali na osnovi povprečnega zneska podpore na podjetje, odobrene v letu 2019 (v letu 2019 je odobrenih 1946 vavčerjev v skupnem znesku 9,282.000 EUR. Odobrena sredstva bistveno presegajo planirana sredstva za leto 2019. ]

Usposabljanje v tujini

1,40 mio EUR

38

VSEBINSKA PODPORA SKUPAJ

10,47 mio EUR

1.648

2. ZAZNANE TRŽNE VRZELI IN POTREBEPO FINANČNIH SPODBUDAH

2.1. Zaznane tržne vrzeli na področju financiranja MSP iz dostopnih strateških dokumentov

Na pripravo PFN 2020 so vplivali pomembni obstoječi strateški dokumenti, ki izkazujejo tržne vrzeli na področju financiranja MSP-jev, start-upov in scale-upov:

· Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020[footnoteRef:14], 3. sprememba 4.1. zadnja uradna verzija, potrjena s strani Evropske komisije, [14: Vir: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/programme_2014si16maop001_4_1_sl.pdf]

· Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 2015–2020[footnoteRef:15], [15: Vir: www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/.../Program_MGRT_CISTOPIS_3.0.docx ]

· Strategija razvoja Slovenije 2030[footnoteRef:16], [16: Vir: http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/ ]

· Regionalni razvojni programi 2014-2020[footnoteRef:17], [17: Vir: http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/regionalni_razvoj/regionalna_politika/regionalni_razvojni_programi_in_dogovori_za_razvoj_regij/]

· Nacionalni reformni program2019-2020[footnoteRef:18], [18: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/DOKUMENTI/ekonomska-in-fiskalna-poltika/evropski-semester/497ea4e572/Nacionalni-reformni-program-2019-2020.pdf ]

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020[footnoteRef:19], [19: Vir: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/partnerski-sporazum-slovenska-verzija.pdf ]

· Strategija pametne specializacije[footnoteRef:20]. [20: Vir: http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_potrjeno_na_VRS_150920.pdf ]

Ostali dokumenti iz katerih Sklad črpa zaznane vrzeli:

· Letno poročilo Evropske komisije (ES) o malih in srednje velikih podjetjih

· Globalni podjetniški monitor

· Poročilo o svetovni konkurenčnosti 2018

· Poročilo Evropske komisije za Slovenijo

· Raziskana Evropske komisije in Evropske centralne banke o dostopu do financiranja podjetij

· Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018

· Poročilo OECD »Financing SMEs and Enterepreneurs 2018

· Akcijski načrt »European SME-Action Programme«

· Študija AECM in KPMG »The importance of Financial Intermediaries in SME financing and assessment of different economic effects especialy of EU Financial Instrumentv in light of Directz Guarantees vs. Counter-guarantee contract«

· Študija EK in EIF »The economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs – Evidence from CESEE Countries«

· Poročilo EIF »European Small Business Finance Outlook

· Poročilo Eco Innovation observatorij »Poročilo EU Eco-Innovation Index 2018«

· Poročilo UMAR »Poročilo o razvoju«

· Anketa Evropske komisije »MSP, učinkovita raba virov in zeleni trgi«

· Poročilo »European Innovation Scoreboard«

· Poročilo EIF »The impact of EIF on the VC ecosystem -Volume I of The European venture capital landscape: an EIF Perspective«

· Dokument EIF »Učinki EU garancij za kreditne sheme MSP«

· Naložbeni načrt za Evropo (EFSI)

· Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige

· Programi spodbujanja konkurenčnosti

· Strategija mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030

Povzetki navedenih dokumentov so predstavljeni v prilogi 2: Podrobnejše obrazložitve poglavja 2: Zaznane vrzeli in potrebe podjetniškega sektorja

2.2. Zaznane tržne vrzeli Sklada na podlagi povpraševanja MSP po finančnih sredstvih

Sklad s svojimi finančnimi spodbudami sledi povpraševanju MSP in se skuša čim bolj približati njihovim potrebam po financiranju. Največje povpraševanje MSP po dolžniških virih financiranja se izkazuje na področju finančnih spodbud v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov.

Že samo povpraševanje MSP po finančnih spodbudah Sklada izkazuje potrebo po nadaljnjem zagotavljanju ugodnih in potrebam MSP prilagojenim finančnim spodbudam. V zadnjih petih letih (2014 – 2018) je na Sklad prispelo nekaj manj kot 8.000 vlog, kar dokazuje, da je poleg tržnih in drugih možnostih pridobivanja potrebnih finančnih sredstev MSP-jev potrebna tudi vloga Sklada, da zapolni tiste vrzeli na trgu, ki jih tržna ponudba ne pokrije.

Kot že zgoraj navedeno, je največje povpraševanje MSP po garancijah za zavarovanje bančnih kreditov, ki predstavlja tudi največji delež odobrenih sredstev Sklada v zadnjih 10 letih. To potrjuje tudi podatek za leti 2018 in 2019, ko je bilo povpraševanje MSP po tovrstni finančni ponudbi tako visoko, da so razpoložljiva sredstva pošla že v mesecu septembru. Ocenjujemo, da bi lahko poleg že odobrenih 79 mio EUR sredstev letno, dodatno odobrili še cca 40 mio EUR sredstev letno, za kar bi letno potrebovali 10 mio EUR dodatnih virov, zato Sklad in MGRT že iščeta možnosti za pridobitev dodatnih virov za okrepitev te linije.

Povpraševanje po mikrokreditnih linijah, ki so na razpolago podjetjem na ravni celotne Slovenije absolutno presega letno ponudbo sredstev. V letu 2019 je zaradi izrednega povpraševanja Sklad objavil dva razpisa, ki sta se zaradi prevelikega povpraševanja tudi predčasno zaprla. Nekoliko bolj enakomerno povpraševanje po mikrokreditih je zaznano le pri tistih linijah, ki so namenjene le določenim regijam oz. območjem.

Tudi pri posebnih spodbudah (spodbude za zagon inovativnih podjetij, zagonske spodbude za podjetja iz problemskih območij) povpraševanje običajno presega ponudbo sredstev, kar dokazuje, da so finančne spodbude Sklada potrebne za zadovoljitev potreb MSP, ki jih tržna ponudba ne pokrije. Nekoliko manjše povpraševanje je bilo zaznano pri posebnih spodbudah za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, vendar se je razpis v letu 2019 približal potrebam podjetij, zato predvidevamo, da bo povpraševanje tudi po tovrstni spodbudi v prihodnje višje.

3. STRATEŠKA IN OPERATIVNA RAVEN SKLADA V LETU 2020

3.1. Strateška raven Sklada

Strateška vloga Sklada

Vizija

Sklada

Poslanstvo

Sklada

Strateški cilji Sklada

Sklad je nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-upov

Sklad želi ostati prepoznaven in ugleden nacionalni javni finančni sklad za podporo MSP-jev, start-upov in scale-upov

1. Zagotavljanje finančnih in vsebinskih spodbud za spodbujanje razvoja MSP-jev, start-upov in scale-upov zaradi različnih vrzeli, ki jo jih deležna podjetja na trgih

1. Zagotoviti ustrezne javne, EKP in druge vire za oblikovanje letne ponudbe finančnih spodbud v višini 140,00 mio EUR

2. Zagotoviti ustrezne EKP vire v skupni višini 10,47 mio EUR za oblikovanje letne ponudbe vsebinskih spodbud v višini 10,47 mio EUR

3. Zagotoviti multiplikacijo uporabljenih javnih / EKP / drugih virov v kombinaciji z bančnimi in ostalimi privatnimi viri v povprečnem razmerju 1 : 3 na investicijo podjetja

4. Prispevati k makroekonomskim učinkom – ustvariti vsaj 2 nova delovna mesta na podprt projekt in povprečno povečati dodano vrednost na zaposlenega v povprečju za 3% na podprt projekt po treh letih po izvedeni investiciji

5. Povečati konkurenčnost podjetij v vseh sektorjih, še posebej v tehnologijah prihodnosti: obnovljivi viri energije in zelene tehnologije; IKT in digitalizacija; robotika; umetna inteligenca; nanotehnologija, fotonika, napredni materiali; biotehnologija; napredne proizvodne in procesne tehnologije,…

2. Finančne in vsebinske spodbude usmerjati v zagotavljanje trajnostnega razvoja podjetniškega sektorja in posledično s tem prevzemanje višjih stopenj tveganj

6. Upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike (MSP-je, start-upe in scale-upe) in ne donosa iz poslovanja

7. Upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja obvladovanje prevzemanja višjih tveganj

3. Uresničevanje ciljev Evropske komisije v okviru politike razvoja podjetništva

8. Pridobiti več kot 50% virov EKP in / ali drugih evropskih programov (kohezijski skladi, evropski programi za spodbujanje podjetništva,…)

9. Izvajanje vseh prioritetnih ukrepov in programov, vezanih na podporo podjetništva, ki izhajajo iz ukrepov in smernic Evropske komisije

3.2. Operativna raven Sklada v letu 2020

V okviru operativne ravni ima Sklad zastavljene naslednje vloge za doseganje zastavljenih ciljev:

1. VLOGA:

Ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in s tem spodbujanje posojilne aktivnosti MSP-jev, start-upov in scale-upov v Sloveniji

2. VLOGA:

Ponudnik mikrokreditov za MSP, samozaposlene, start-upe in scale-upe

3. VLOGA:

Sokreator start up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami

4. VLOGA:

So-investitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja v Sloveniji v povezavi z vsebinsko podporo

5. VLOGA:

Ponudnik sofinanciranja različnih poslovnih storitev preko vavčerjev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja

6. VLOGA:

Sokreator podpornega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji

7. VLOGA:

Povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju

8. VLOGA:

Učinkovita javna finančna institucija

Posamezne operativne vloge Sklada so podrobneje opredeljene v nadaljevanju tega dokumenta.

3.2.1.

3.2.1. Prva operativna vloga Sklada: Ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Garancijska linija predstavlja najpomembnejšo finančno linijo Sklada, ki predstavlja povprečno več kot 80% vseh odobrenih sredstev letno. Pomembnost garancijskih linij Sklada je prepoznana tudi na mednarodni ravni, kjer je Sklad je tudi aktivni član organizacije AECM (European Association of Guarantee Institutions – Evropska zveza garancijskih institucij), v katerega je vključenih 49 članic iz 29 evropskih držav. Članice so imele konec leta 2018 v portfelju 130 mrd EUR garancij za 3,1 mio MSP. Poleg tega je Sklad v letu 2018 podpisal tudi pristopno izjavo k združenju GINGI (Global Network of Guarantee Institution), ki združuje garancijske institucije celega sveta.

Sklad sodeluje z vsemi slovenskimi poslovnimi bankami kot ponudnik garancij za bančne kredite MSP-jem. Bančni krediti so lahko namenjeni za večje investicijske projekte ali za financiranje obratnih sredstev. Garancije MSP-jem omogočajo hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov (nižje obrestne mere, nižje zahteve po zavarovanju, daljša ročnost posojila itd.).

Od leta 2016 Sklad v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom uspešno koristi program COSME (Program za konkurenčnost podjetij), preko katerega je že v letu 2018 povečal pogodbeno kvoto portfelja izdanih garancij iz 180 mio EUR na 310 mio EUR, prav tako pa so v teku pogajanja za ponovno povečanje portfelja za izdane garancije za leti 2020 in 2021 v skupni višini 460 mio EUR. Sodelovanje z EIF-om se sicer nadaljuje od leta 2006, ko je Sklad pridobil prve pogarancije v okviru programa MAP oz. od leta 2009, ko je pridobil pogarancije v okviru programa CIP.

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020 v okviru prve operativne vloge

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020[footnoteRef:21] [21: Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih virov iz lastnih virov Sklada, virov proračuna RS, virov Sklada skladov ali drugih virov in glede na povpraševanje na trgu.]

Oz. produkta

Produkt

Sklada

Odobrena sredstva v letu 2019 v mio EUR[footnoteRef:22] [22: Pri javnih razpisih, ki so v času priprave tega dokumenta še v teku, je podana ocena realizacije do konca leta 2019.]

Načrtovana višina

razpisanih sredstev

v mio EUR[footnoteRef:23] [23: Načrtovana višina razpisanih sredstev vključuje javne razpise, ki bodo na novo objavljeni v letu 2020.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na razpisana sredstva)

Načrtovana višina ponujenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:24] [24: Načrtovana višina ponujenih sredstev vključuje sredstva, ki bodo na razpolago MSP v okviru dvo ali večletnih javnih razpisov (javni razpisi objavljeni v letu 2019 in so že v osnovi namenjeni dvo ali večletni podpori) in javnih razpisov objavljenih v letu 2020. ]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na ponujena sredstva)

Načrtovana višina odobrenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:25] [25: Načrtovana višina odobrenih sredstev zajema predvideno realizacijo v določenem letu in je lahko nižja / višja od razpisanih sredstev zaradi dvo ali več letnih razpisov.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na odobrena sredstva)

P1

Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

79,20[footnoteRef:26] [26: Zaradi velikega povpraševanja MSP po tem produktu, so sredstva v letu 2019 pošla že v mesecu septembru, zato Sklad skupaj z MGRT išče dodatne vire za izvajanje te linije, da bi zadovoljili povpraševanje MSP. Ocenjujemo, da bi lahko z 10 mio EUR dodatnih virov odobrili še dodatnih 40 mio EUR sredstev.]

79,20

430

79,20

430

79,20

430

Operativna vloga Sklada

Operativna vizija

Sklada

Operativno poslanstvo

Sklada

Operativni cilji Sklada

Ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in s tem spodbujanje posojilne aktivnosti MSP-jev, start-upov in scale-upov

Ostati vodilni ponudnik garancij s subvencijo obrestne mere in s tem spodbujati posojilno aktivnosti MSP-jev, start-upov in scale-upov

1. Zapolnjevanje vrzeli na bančnem trgu pri pridobivanju bančnih kreditov za MSP-je, start-upe in scale-upe, z zniževanjem tveganj in zniževanjem stroškov financiranja

1. Zagotoviti 20,16 mio EUR virov EKP (ponovna uporaba sredstev v upravljanju) za zagotovitev 79,20 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

2. Zagotoviti multiplikacijo uporabljenih virov v kombinaciji z bančnimi in privatnimi viri v razmerju 1 : 7 na investicijo podjetja

3. Zagotoviti ugodne finančne spodbude v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere do maksimalne višine 1,25 mio EUR za izvedbo investicijskih vlaganj podjetij

4. Prispevati k makroekonomskim učinkom – ustvariti povprečno 2 nova delovna mesta na podprt projekt, ter povprečno povečati dodano vrednost na zaposlenega za 3% na podprt projekt po 3 letih po izvedeni investiciji

5. Povečati konkurenčnost podjetij v klasičnih sektorjih: predelovalna dejavnost, trgovina, gostinstvo, promet, strokovne dejavnosti, gradbeništvo,…

2. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov usmerjati v tiste projekte, ki prispevajo k trajnostnem razvoju podjetniškega sektorja in na ta način prevzemati višje stopnje tveganj in dosegati delitev tveganj med vključenimi institucijami

6. Upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike (MSP-je, start-upe in scale-upe), predvsem na način zniževanja stroškov financiranja in znižanih zahtev po dodatnem zavarovanju bančnih kreditov

7. Upravljanje finančnih virov na način delitve tveganj med institucijami in obvladovanja prevzetih tveganj

3. Uresničevanje ciljev Evropske komisije v okviru politike razvoja podjetništva na področju garancijskih shem

8. Uporabiti 100% virov EKP (ponovna uporaba sredstev) in koristiti evropske programe, namenjene spodbujanju podjetništva (program COSME – Program za konkurenčnost podjetij)

V okviru te vloge bodo podjetjem na razpolago:

1. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

2. Garancije v sodelovanju s Skladom skladov (potencialno)

3.2.1.1. Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

Izhodišča:

· Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018[footnoteRef:27], se osredotoča na mala in srednja podjetja, ki težje kot velika dostopajo do zunanjih finančnih virov. Raziskava, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu podjetij, je med drugim pokazala, da se stanje na področju financiranja še naprej izboljšuje, vendar manj kot v letu 2017. Dostopnost do financiranja je bila eden najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja. V 2018 so se mala in srednja podjetja večinoma financirala z bančnimi posojili in lizingom (39 %), zadržanimi dobički ali s prodajo sredstev (33 %) ter prekoračitvijo na tekočem računu, kreditno linijo ali z negativnim stanjem na kreditnih karticah (25 %). Mala in srednja podjetja za 2019 ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja ne bo bistveno spremenilo. [27: Vir: RAZISKAVA O DOSTOPNOSTI FINANČNIH VIROV ZA PODJETJA 2018, dostopno na: https://www.bsi.si/publikacije/rezultati-anket/raziskava-o-dostopnosti-financnih-virov-za-podjetja ]

· Akcijski načrt »European SME-Action Programme«[footnoteRef:28] kot priporočilo poudarja okrepitev garancijskih institucij pri lažjem dostopu MSP do finančnih sredstev. Ker se je izkazalo, da lahko omenjene institucije pomagajo odpraviti nepopolnosti na finančnih trgih, je treba okrepiti le te, pa tudi nacionalne promocijske ustanove, ki se osredotočajo na financiranje MSP (zagotavljanje garancij ali neposrednih posojil). [28: Vir: European SME-Action Programme http://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-Action%20Programme.pdf ]

· Tudi Evropsko združenje garancijskih institucij (v nadaljevanju AECM) za leto 2018 poroča o povečanju izdaje novih garancij[footnoteRef:29]. AECM šteje 49 članic, ki prihajajo iz 29 evropskih držav. Po zadnjih podatkih je bil v letu 2018 skupen znesek aktivnih garancij 130,5 mlrd EUR, od tega 27,8 mlrd EUR novo odobrenih jamstev. [29: Vir: https://aecm.eu/wp-content/uploads/2019/07/AECM-Annual-Report-2018.pdf ]

AECM je v letu 2016 v sodelovanju z znano svetovalno družbo KPMG izdelalo študijo na temo učinkov The importance of Financial Intermediaries in SME financing and assessment of different economic effects especially of EU Financial Instruments in light of Direct Guarantees vs. Counter-guarantee contracts” v kateri so bile jasno izpostavljene prednosti garancijskih institucij za MSP-je:

· zmanjševanje informacijske asimetrije med strankami,

· omejitev mehanizmov za »negativno selekcijo» (za visoko tvegane posojilojemalce) in »moralni hazard« (za obstoječe posojilojemalce), s čimer je na voljo več posojil in z boljšimi pogoji,

· ponudba širšega nabora produktov za ustrezno podporo MSP-jem, tudi svetovalnih storitev,

· financiranje podjetij, ki so bolj osredotočena na inovativnosti in rast,

· večje znižanje obrestnih mer,

· nadaljevanje aktivnosti garancijskih institucij tudi v času krize,

· zapolnitev finančne vrzeli.

· Pomembnost garancijskih shem je bila potrjena v zadnji skupni študiji Evropska Komisije (EK) in Evropskega Investicijskega Sklada (EIF) iz leta 2015 z naslovom »The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs - Evidence from CESEE Countries«[footnoteRef:30]. Instituciji sta izvedli oceno ekonomskega učinka EU garancij v okviru programa MAP[footnoteRef:31] na posojila MSP-jem (osredotočili so se na države Srednje, Vzhodne in Jugo-vzhodne Evrope - CESEE) in prišli do naslednjih zaključkov: [30: Vir: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/dp002_en_2.pdf ] [31: Vir: Večletni Program za podjetja in podjetništvo za obdobje 2001-2005 (Multiannual programme for entrepreneurship - MAP 2001-2005)]

· garancije imajo pozitiven učinek na zaposlenost podprtih podjetij, saj se je le ta povečala za 17,3% v prvih 5 letih po odobritvi posojila z garancijo,

· letni promet podprtih podjetij se je v okviru petih let po odobritvi povečal za 19,6%.

zaključki študije kažejo, da so garancije uspešen instrument za podprta podjetja iz držav Srednje, Vzhodne in Jugo-Vzhodne Evrope (CESEE), ki zagotavlja zelo pomembne pozitivne učinke za podprta podjetja. Z razdelitvijo vzorca po državah, letu podpisa, velikosti, starosti, so avtorji ugotovili, da so največ pridobila prav mikro podjetja in mladi MSP-ji, predvsem na področju ekonomskih učinkov.

· Poročilo EIF »European Small Business Finance Outlook[footnoteRef:32]« navaja, da se je svetovna gospodarska rast v drugi polovici leta 2018 in v začetku leta 2019 znatno zmanjšala in so napovedi rasti za leto 2019 padle iz 3,7 % na 3,3 %. Tudi EU se sooča z novimi gospodarskimi izzivi, ki temeljijo na zunanjih dejavnikih, kot so trajajoči trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, ki negativno vpliva na zunanje povpraševanje po EU. Na področju dostopnosti MSP do finančnih virov, še vedno obstaja vrzel v financiranju, prav tako še vedno vsak četrti MSP poroča o težavah pri dostopu do financ. To kaže na znatne strukturne pomanjkljivosti na kreditnem trgu, kar preprečuje zadovoljevanje potreb po finančnih zahtevah MSP. Drugo področje so naložbe tveganega kapitala (VC), ki so pomembne za financiranje mladih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti in so se povečale za 13 % na 8,2 milijarde EUR. Tretje področje so kreditne garancije, ki ostajajo najbolj razširjen instrument, ki se uporablja v državah EU in poskuša olajšati dostop MSP do financiranja. V letu 2018 članice AECM v povprečju poročajo o rasti novo izdanih garancij pa je bila posebej močna v Grčiji, Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. Najbolj pa se je število novih garancij zmanjšalo v Turčiji, na Irskem in v Sloveniji. Četrto področje je mikrofinanciranje, ki ga koristijo predvsem mikro podjetja in socialna podjetja, ki so pomemben dejavnik pri zaposlovanju in družbeni vrednosti, zlasti v državah z visoko brezposelnostjo. Na tem področju še vedno obstaja vrzel med mikro podjetji, ki se soočajo s problemom pridobivanja finančnih sredstev. Mikro podjetja v manjši meri uporabljajo bančna posojila, saj obstaja strah pred zavrnitvijo, nezadostnim zavarovanjem, visokimi obrestnimi merami in pretirano birokracijo. Taka podjetja nato pogosto zaprosijo za mikro kredit finančne institucije (kot je Sklad), ki praviloma zaračunavajo nižje obrestne mere in so glede zavarovanj manj zahtevne za uporabnika. Mikro kreditiranje je pomembno tako za obstoječa mikro podjetja, kot tudi za nova podjetja, s katerimi se ljudje želijo izogniti revščini in brezposelnosti, ter tako prispevati k ustvarjanju delovnih mest. Novi podjetniki tako potrebujejo tudi nefinančno podporo, kot je pridobivanje potrebnih veščin o podjetništvu, kar se v posameznih državah izvaja preko mentorskih programov. [32: Vir: https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_57]

a) Tekoči razpis

Sklad bo v letu 2020 izvajal razpis za garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020. Zavarovanje bančnih kreditov z garancijami Sklada omogoča podjetjem lažji ter ugodnejši najem bančnih kreditov za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, širitev dejavnosti, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov in izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Ugodna finančna sredstva omogočajo hitrejšo rast podjetja, ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega, ohranjajo obstoječa delovna mesta in oblikujejo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo, ter hkrati zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme.

Sklad za posamezno obdobje za izvajanje razpisov sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju z večino slovenskih bank, s katero se določijo tudi najustreznejši pogoji kreditiranja za podjetja (obrestna mera, doba kreditiranja, moratorij, itd.).

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Naziv produkta

GARANCIJE SKLADA ZA ZAVAROVANJE BANČNIH KREDITOV S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – P1 plus 2020

Shema državnih pomoči

Priglašena shema de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči

Kratek opis produkta

Garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov so namenjene financiranju materialnih, nematerialnih investicij in obratnih sredstev mikro, malih in srednje velikih podjetij. Podjetje najame kredit v eni od sodelujočih bank, Sklad pa za bančni kredit zniža stroške kreditiranja in izda 60% ali 80% zavarovanje kredita z garancijo Sklada.

Produkt predstavlja:

1. Garancija za zavarovanje bančnega kredita

Sklad izda delno zavarovanje bančnih kreditov v obliki garancije, ki jih najamejo MSP-ji pri sodelujočih bankah za investicijska vlaganja in/ali za obratna sredstva.

1. Subvencija obrestne mere

Kredit, zavarovan z garancijo Sklada, je prav tako upravičen do nižje obrestne mere, ker Sklad delno subvencionira tudi obrestno mero.

Namen produkta

Namen produkta je hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP-jev za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Produkt je namenjen podjetjem: 

· ki postopoma rastejo,

· načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja,

· povečujejo dodano vrednost na zaposlenega,

· ohranjajo in/ali ustvarjajo nova delovna mesta,

· nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

Cilji razpisa:

· Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za MSP

· Krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev

· Spodbujanje zasebnih vlaganj

Skupina upravičencev

· Mikro, mala in srednje velika podjetja skladno z definicijo opredeljeno v ZPOP-1B (Uradni list RS. Št. 82/2013).

· Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014.

· Na razpis se lahko prijavijo MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi.

· Dodatni pogoji: skupina upravičencev je lahko opredeljena še z dodatnimi pogoji, ki bodo definirani v javnem razpisu

Upravičeni stroški

· stroški materialnih investicij,

· stroški nematerialnih investicij,

· stroški financiranja obratnih sredstev,

· stroški, skladni z opredelitvijo v posameznih garancijskih shemah.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Osnovni pogoji za zaprositev državne pomoči

· podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita,

· podjetje mora izboljšati opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika zagotavljanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega.

Osnovni kreditni in garancijski pogoji:

· garancije se odobravajo preko sheme de minimis,

· garancije se odobravajo preko javnega razpisa v skladu s podpisanimi pogodbami ministrstev in ostalih institucij, ki zagotavljajo finančna sredstva ter ostalih uredb veljavnih za pomoč po pravilu de minimis.

Ostali kreditni in garancijski pogoji bodo določeni v besedilu javnega razpisa. Merila s točkovnikom so natančno določena v internih aktih Sklada in so obvezen del razpisne dokumentacije.

OPOMBA: Možnost popravkov v končnem besedilu javnega razpisa zaradi dodatnih usklajevanj s partnerskimi in kontrolnimi institucijami

Podroben pregled razpisa in finančnih virov za Garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere – P1 plus 2020

SKUPNA RAZPISANA SREDSTVA V LETU 2020: 79,20 mio EUR

V primeru dodatne zagotovitve dodatnih virov sredstev s strani resornega ministrstva v predvideni višini 10 mio EUR, se bo višina razpisanih sredstev povečala za cca 40 mio EUR.

*Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih sredstev iz lastnih virov Sklada, iz proračuna RS ali drugih virov ter glede na povpraševanje na trgu.

**Dinamika izplačil iz proračuna RS bo določena v pogodbi med Skladom in sofinancerji (MGRT,…) prav tako se lahko spremenijo proračunske postavke glede na prerazporeditve v proračunu RS.

*** Skladno s podpisanimi Sporazumi se lahko sredstva za izvajanje instrumentov finančnega inženiringa preko programa PIFI zagotavljajo tudi s prenosom sproščenih sredstev iz že oblikovanih garancijskih skladov Sklada.

**** Sklad je na EIF naslovil vlogo za podaljšanje in povečanje pogodbenega portfelja v okviru programa COSME, ki sodelujočim institucijam omogočajo pozavarovanje izdanih garancij končnim upravičencem. V kolikor bo Sklad uspešen se bodo viri za kritje neto potencialne izgube delno krili tudi s pogarancijami EIFa.

b) Zaključevanje razpisov iz preteklih let – Garancije Sklada za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere

Sklad v praksi zaključi objavljene javne razpise za tekoče leto (sprejem, obdelava in ocenjevanje prejetih vlog), vendar pa to še ne pomeni dokončne zaključitve spremljajočih aktivnosti in finančnih posledic.

Objavljeni razpisi iz preteklih let, ki imajo finančne posledice tudi v letu 2020:

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere 2009 (P1A, P1B in P1C 2009),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere 2010 (P1 in P1B 2010),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere 2011 (P1 in P1B 2011),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere 2011 (P1 2012),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2011),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2012),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 2013),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2013),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 2014),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1B 2014),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2014),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1B TIP 2014),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 2015),

· Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (P1 TIP 2015),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2016),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018),

· Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2019).

Tabela: Pregled izplačil po preteklih razpisih v letu 2020

Zap. št.

Produkt Sklada

Viri sredstev

Ocena izplačanih zneskov v EUR v 2020

1

Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (razpis P1A 2009)

Prihodki Sklada za subvencijo obrestne mere

60

Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (razpisi P1B in P1C 2009, P1 2010, P1B 2010 in delno P1 2011)

Pogodba št. SPS-09-6927,6965,9453,9454-MH

PP 606410

290.000

2

Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere (razpisi P1 2011 delno, P1B 2011, P1 2012, P1 2013, P1 2014, P1B 2014, P1 2015, P1 plus 2016, P1 plus 2018, P1 plus 2019, P1plus 2020)

Program PIFI

Pogodba št. SPS-2009-9453/9454-AMN[footnoteRef:33] [33: Sklad je sredstva za izvajanje produkta Garancije Sklada s subvencijo obrestne mere v okviru programa PIFI že prejel, tako da izplačila po pogodbi št. SPS-2009-9453/9454-AMN ne bremenijo proračuna RS.]

5.000.000

Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte (razpisi P1 TIP 2011, P1 TIP 2012, P1 TIP 2013, P1 TIP 2014, P1B TIP 2014, P1 TIP 2015 in P1 plus 2017)

Program PIFI

Pogodba št. 3211-10-000469[footnoteRef:34] [34: Sklad je sredstva za izvajanje produkta Garancije Sklada za tehnološko inovativne projekte v okviru programa PIFI že prejel, tako da izplačila po pogodbi št. 3211-10-000469 ne bremenijo proračuna RS.]

2.500.000

SKUPAJ

7.790.060

3.2.1.2. Garancije v sodelovanju s Skladom skladov

V primeru nadgradnje vzpostavljenega sodelovanja Sklada s Skladom skladov, katerega upravljalec je SID banka na področju izvajanja garancijskih shem, bo medsebojni sporazum med Skladom in SID banko potrdila Vlada RS, kar bo Skladu omogočalo takojšen pričetek izvajanja omenjenega finančnega instrumenta.

3.2.2. Druga operativna vloga Sklada: Ponudnik mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe

Mikroposojila predstavljajo mikrokrediti (do zneska 25.000 EUR) prilagojeni potrebam MSP-jev, samozaposlenim, start-upom in scale-upom, ki se soočajo s težavami pri dostopu do klasičnih bančnih storitev na trgu.

Trg mikrokreditov je mlad, zelo raznolik in hitro rastoč tržni segment v Sloveniji. Na tem področju igra Sklad pomembno vlogo kot mikro-kreditna institucija, katere namen je povečevanje kapacitet v obliki mikrokreditov. V okviru mikrokreditne linije sledi Sklad predvsem ključnim ciljem Evropske unije – podjetništvo, rast in ustvarjanje delovnih mest, poleg tega pa s pridobljenim certifikatom Evropske komisije sledi tudi globalnim standardom za klavzule, ki jih morajo implementirati ponudniki mikrokreditov za skladnost z Evropskim Kodeksom pravilnega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (Kodeks).

Pri izvajanju kreditnih shem Sklad sodeluje z EIF-om preko programa EaSI (Program za zaposlovanje in inovacije), kar mu zagotavlja dodatno garancijo za izdane mikrokredite posameznim mikro podjetjem. V letu 2019 je v okviru omenjenega programa podpisal že drugo pogodbo za zavarovanje portfelja izdanih mikrokreditov mikro podjetjem v višini 40 mio EUR za obdobje 2019 – 2024.

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020 v okviru druge operativne vloge

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020[footnoteRef:35] [35: Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih virov iz lastnih virov Sklada, virov proračuna RS, virov Sklada skladov ali drugih virov in glede na povpraševanje na trgu.]

Oz. produkta

Produkt

Sklada

Odobrena sredstva v letu 2019 v mio EUR[footnoteRef:36] [36: Pri javnih razpisih, ki so v času priprave tega dokumenta še v teku, je podana ocena realizacije do konca leta 2019.]

Načrtovana višina

razpisanih sredstev

v mio EUR[footnoteRef:37] [37: Načrtovana višina razpisanih sredstev vključuje javne razpise, ki bodo na novo objavljeni v letu 2020.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na razpisana sredstva)

Načrtovana višina ponujenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:38] [38: Načrtovana višina ponujenih sredstev vključuje sredstva, ki bodo na razpolago MSP v okviru dvo ali večletnih javnih razpisov (javni razpisi objavljeni v letu 2019 in so že v osnovi namenjeni dvo ali večletni podpori) in javnih razpisov objavljenih v letu 2020. ]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na ponujena sredstva)

Načrtovana višina odobrenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:39] [39: Načrtovana višina odobrenih sredstev zajema predvideno realizacijo v določenem letu in je lahko nižja / višja od razpisanih sredstev zaradi dvo ali več letnih razpisov.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na odobrena sredstva)

P7R

P7

Mikrokrediti za problemska območja

5,00[footnoteRef:40] [40: Sklad je s preostankom sredstev iz preteklih razpisov mikrokreditne linije za problemska območja, omogočil dostop do mikrokreditov tudi podjetjem na obmejnih problemskih območjih.]

4,54[footnoteRef:41] [41: Razpis za mikrokredite za problemska območja P7R 2020 v višini 4,54 mio EUR bo objavljen predvidoma v mesecu decembru 2020, ocenjevanje vlog in izplačila sredstev so predvidena v letu 2021.]

182

4,54[footnoteRef:42] [42: Sklad bo razpis za mikrokredite za problemska območja P7R 2019 v višini 4,54 mio EUR objavil predvidoma v decembru 2019, ocenjevanje vlog in izplačila sredstev so predvidena v letu 2020. Višina sredstev se lahko spremeni, v kolikor bo Sklad skladno z navodili MGRT omogočil tudi podjetjem iz obmejnih problemskih območij dostop do sredstev, ki niso bila porabljena v preteklih razpisih.]

182

2,50

100

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

29,98

10,00

400

10,00

400

10,00

400

Operativna vloga Sklada

Operativna vizija

Sklada

Operativno poslanstvo

Sklada

Operativni cilji Sklada

Ponudnik mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe

Ostati vodilni ponudnik mikrokreditov za MSP-je, samozaposlene, start-upe in scale-upe

1. Zapolnjevanje vrzeli za MSP-je, start-upe in scale-upe pri pridobivanju mikrokreditov

1. Zagotoviti 14,54 mio EUR virov EKP (viri Sklada skladov), lastnih virov (viri namenskega premoženja) in virov nacionalnega proračuna za zagotovitev 14,54 mio EUR mikrokreditov preko različnih javnih razpisov

2. Zagotoviti multiplikacijo uporabljenih virov v kombinaciji s privatnimi viri

3. Zagotoviti hitre in ugodne mikrokredite do maksimalne višine 25.000 EUR za tekoče poslovanje in manjša investicijska vlaganja

4. Prispevati k makroekonomskim učinkom – ohranjevanje obstoječih delovnih mest, ter povprečno povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega

5. Povečati konkurenčnost podjetij v klasičnih sektorjih: predelovalna dejavnost, gradbeništvo, trgovina, promet in skladiščenje, strokovne dejavnosti, gostinstvo,…

2. Mikrokredite usmerjati v tiste projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju podjetniškega sektorja in na ta način prevzemati višje stopnje tveganj in dosegati delitev tveganj med vključenimi institucijami

6. Upravljanje finančnih virov na način, ki zagotavlja ugodnosti za končne prejemnike (MSP-je, start-upe in scale-upe), predvsem na način zniževanja stroškov financiranja in znižanih zahtev po dodatnem zavarovanju mikrokreditov

7. Upravljanje finančnih virov na način delitve tveganj med institucijami in obvladovanja prevzetih tveganj

3. Uresničevanje ciljev Evropske komisije v okviru politike razvoja podjetništva na področju garancijskih shem

8. Pridobiti tudi vire EKP (viri Sklada skladov) pri izvajanju mikrokreditne linije

9. Sodelovanje v programih Evropskega investicijskega sklada vezanih na razvoj podjetništva na področju mikrokreditnih shem – EASI (Program EU za zaposlovanje in inovacije)

V okviru te vloge bodo podjetjem na razpolago:

1. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

2. Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

3.2.2.1. Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

IZHODIŠČA:

· Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018[footnoteRef:43], se osredotoča na mala in srednja podjetja, ki težje kot velika dostopajo do zunanjih finančnih virov. Raziskava, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu podjetij, je med drugim pokazala, da se stanje na področju financiranja še naprej izboljšuje, vendar manj kot v letu 2017. Dostopnost do financiranja je bila eden najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja. V 2018 so se mala in srednja podjetja večinoma financirala z bančnimi posojili in lizingom (39 %), zadržanimi dobički ali s prodajo sredstev (33 %) ter prekoračitvijo na tekočem računu, kreditno linijo ali z negativnim stanjem na kreditnih karticah (25 %). Mala in srednja podjetja za 2019 ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja ne bo bistveno spremenilo. [43: Vir: RAZISKAVA O DOSTOPNOSTI FINANČNIH VIROV ZA PODJETJA 2018, dostopno na: https://www.bsi.si/publikacije/rezultati-anket/raziskava-o-dostopnosti-financnih-virov-za-podjetja ]

· Akcijski načrt »European SME-Action Programme«[footnoteRef:44] kot priporočilo poudarja okrepitev garancijskih institucij pri lažjem dostopu MSP do finančnih sredstev. Ker se je izkazalo, da lahko omenjene institucije pomagajo odpraviti nepopolnosti na finančnih trgih, je treba okrepiti le te, pa tudi nacionalne promocijske ustanove, ki se osredotočajo na financiranje MSP (zagotavljanje garancij ali neposrednih posojil). [44: Vir: European SME-Action Programme http://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-Action%20Programme.pdf ]

· Poročilo EIF »European Small Business Finance Outlook[footnoteRef:45]« navaja, da se je svetovna gospodarska rast v drugi polovici leta 2018 in v začetku leta 2019 znatno zmanjšala in so napovedi rasti za leto 2019 padle iz 3,7 % na 3,3 %. Tudi EU se sooča z novimi gospodarskimi izzivi, ki temeljijo na zunanjih dejavnikih, kot so trajajoči trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, ki negativno vpliva na zunanje povpraševanje po EU. Na področju dostopnosti MSP do finančnih virov, še vedno obstaja vrzel v financiranju, prav tako še vedno vsak četrti MSP poroča o težavah pri dostopu do financ. To kaže na znatne strukturne pomanjkljivosti na kreditnem trgu, kar preprečuje zadovoljevanje potreb po finančnih zahtevah MSP. Drugo področje so naložbe tveganega kapitala (VC), ki so pomembne za financiranje mladih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti in so se povečale za 13 % na 8,2 milijarde EUR. Tretje področje so kreditne garancije, ki ostajajo najbolj razširjen instrument, ki se uporablja v državah EU in poskuša olajšati dostop MSP do financiranja. V letu 2018 članice AECM v povprečju poročajo o rasti novo izdanih garancij pa je bila posebej močna v Grčiji, Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. Najbolj pa se je število novih garancij zmanjšalo v Turčiji, na Irskem in v Sloveniji. Četrto področje je mikrofinanciranje, ki ga koristijo predvsem mikro podjetja in socialna podjetja, ki so pomemben dejavnik pri zaposlovanju in družbeni vrednosti, zlasti v državah z visoko brezposelnostjo. Na tem področju še vedno obstaja vrzel med mikro podjetji, ki se soočajo s problemom pridobivanja finančnih sredstev. Mikro podjetja v manjši meri uporabljajo bančna posojila, saj obstaja strah pred zavrnitvijo, nezadostnim zavarovanjem, visokimi obrestnimi merami in pretirano birokracijo. Taka podjetja nato pogosto zaprosijo za mikro kredit finančne institucije (kot je Sklad), ki praviloma zaračunavajo nižje obrestne mere in so glede zavarovanj manj zahtevne za uporabnika. Mikro kreditiranje je pomembno tako za obstoječa mikro podjetja, kot tudi za nova podjetja, s katerimi se ljudje želijo izogniti revščini in brezposelnosti, ter tako prispevati k ustvarjanju delovnih mest. Novi podjetniki tako potrebujejo tudi nefinančno podporo, kot je pridobivanje potrebnih veščin o podjetništvu, kar se v posameznih državah izvaja preko mentorskih programov. [45: Vir: https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_57]

Z izvajanjem mikrokreditov, v sodelovanju s SID banko d.d. kot upravljavko Sklada skladov, bo mikro in malim podjetjem omogočen dostop do potrebnih finančnih sredstev za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. V okviru sodelovanja Sklada s Skladom skladov bo v obdobju 2018 – 2023 predvidoma na razpolago cca 60,00 mio EUR sredstev za podporo podjetjem v obliki mikrokreditov, od tega bo Sklad v letu 2020 razpisal predvidoma 10,00 mio EUR. Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na zagotovitev dodatnih virov sredstev oz. spremembe dinamike pogodbenih tranš in glede na povpraševanje na trgu.

V okviru enega ali več razpisov se bodo zagotavljali mikrokrediti po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve mikrokredita (enostavnejši in hitrejši postopek odobritve kredita).

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Naziv produkta

MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA

Shema državnih pomoči

Priglašena shema de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči ali druga ustrezno priglašena shema državnih pomoči

Kratek opis produkta

Produkt predstavlja:

Neposredni mikrokredit po ugodni pogodbeni obrestni meri

Namen produkta

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem (vključno s start-up podjetji) z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta

Cilji razpisa

Ohranitev delovnih mest

Spodbujanje nastanka novih delovnih mest

Financiranje projektov in poslovnih procesov gospodarstva

Skupina upravičencev

Mikro in mala podjetja (vključno s start-up podjetji) ter samostojni podjetniki

Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014

Dodatni pogoji: skupina upravičencev je lahko opredeljena še z dodatnimi pogoji, ki bodo definirani v javnem razpisu

Upravičeni stroški

Stroški poslovanja podjetja, ki se natančneje definirajo v besedilu javnega razpisa

Osnovni pogoji za zaprositev državne pomoči

Skladno s pravili državnih pomoči in določili pogodbe med Skladom in Skladom skladov

Ostali kreditni pogoji bodo določeni v besedilu javnega razpisa. Merila s točkovnikom so natančno določena v internih aktih Sklada in so obvezni del razpisne dokumentacije.

OPOMBA: Možnost popravkov v končnem besedilu javnega razpisa zaradi dodatnih usklajevanj s partnerskimi in kontrolnimi institucijami

Podroben pregled razpisa in finančnih virov za Mikrokredite za mikro in mala podjetja

SKUPNA RAZPISANA SREDSTVA V LETU 2020: 10,00 mio EUR

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni, glede na zagotovitev dodatnih virov sredstev oz. spremembe dinamike pogodbenih tranš in glede na povpraševanje na trgu.

*Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih sredstev iz lastnih virov Sklada, virov Sklada skladov, proračuna RS ali drugih virov ter glede na povpraševanje na trgu.

**Dinamika vplačanih sredstev je določena v pogodbi med Skladom in financerjem (SID banka d.d.,…).

*** Sklad ima vzpostavljeno pogodbeno sodelovanje z EIF v okviru programa EaSI, ki sodelujočim institucijam omogoča pozavarovanje izdanih kreditov mikro podjetjem, zato se bodo viri za kritje neto potencialne izgube delno krili tudi z garancijami EIFa.

3.2.2.2. Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

IZHODIŠČA:

· Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2018[footnoteRef:46], se osredotoča na mala in srednja podjetja, ki težje kot velika dostopajo do zunanjih finančnih virov. Raziskava, ki je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu podjetij, je med drugim pokazala, da se stanje na področju financiranja še naprej izboljšuje, vendar manj kot v letu 2017. Dostopnost do financiranja je bila eden najmanj pomembnih dejavnikov omejitve poslovanja. V 2018 so se mala in srednja podjetja večinoma financirala z bančnimi posojili in lizingom (39 %), zadržanimi dobički ali s prodajo sredstev (33 %) ter prekoračitvijo na tekočem računu, kreditno linijo ali z negativnim stanjem na kreditnih karticah (25 %). Mala in srednja podjetja za 2019 ocenjujejo, da se stanje na področju dostopnosti do virov financiranja ne bo bistveno spremenilo. [46: Vir: RAZISKAVA O DOSTOPNOSTI FINANČNIH VIROV ZA PODJETJA 2018, dostopno na: https://www.bsi.si/publikacije/rezultati-anket/raziskava-o-dostopnosti-financnih-virov-za-podjetja ]

· Akcijski načrt »European SME-Action Programme«[footnoteRef:47] kot priporočilo poudarja okrepitev garancijskih institucij pri lažjem dostopu MSP do finančnih sredstev. Ker se je izkazalo, da lahko omenjene institucije pomagajo odpraviti nepopolnosti na finančnih trgih, je treba okrepiti le te, pa tudi nacionalne promocijske ustanove, ki se osredotočajo na financiranje MSP (zagotavljanje garancij ali neposrednih posojil). [47: Vir: European SME-Action Programme http://www.eurocommerce.eu/media/143276/European%20SME-Action%20Programme.pdf ]

· Poročilo EIF »European Small Business Finance Outlook[footnoteRef:48]« navaja, da se je svetovna gospodarska rast v drugi polovici leta 2018 in v začetku leta 2019 znatno zmanjšala in so napovedi rasti za leto 2019 padle iz 3,7 % na 3,3 %. Tudi EU se sooča z novimi gospodarskimi izzivi, ki temeljijo na zunanjih dejavnikih, kot so trajajoči trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, ki negativno vpliva na zunanje povpraševanje po EU. Na področju dostopnosti MSP do finančnih virov, še vedno obstaja vrzel v financiranju, prav tako še vedno vsak četrti MSP poroča o težavah pri dostopu do financ. To kaže na znatne strukturne pomanjkljivosti na kreditnem trgu, kar preprečuje zadovoljevanje potreb po finančnih zahtevah MSP. Drugo področje so naložbe tveganega kapitala (VC), ki so pomembne za financiranje mladih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti in so se povečale za 13 % na 8,2 milijarde EUR. Tretje področje so kreditne garancije, ki ostajajo najbolj razširjen instrument, ki se uporablja v državah EU in poskuša olajšati dostop MSP do financiranja. V letu 2018 članice AECM v povprečju poročajo o rasti novo izdanih garancij pa je bila posebej močna v Grčiji, Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. Najbolj pa se je število novih garancij zmanjšalo v Turčiji, na Irskem in v Sloveniji. Četrto področje je mikrofinanciranje, ki ga koristijo predvsem mikro podjetja in socialna podjetja, ki so pomemben dejavnik pri zaposlovanju in družbeni vrednosti, zlasti v državah z visoko brezposelnostjo. Na tem področju še vedno obstaja vrzel med mikro podjetji, ki se soočajo s problemom pridobivanja finančnih sredstev. Mikro podjetja v manjši meri uporabljajo bančna posojila, saj obstaja strah pred zavrnitvijo, nezadostnim zavarovanjem, visokimi obrestnimi merami in pretirano birokracijo. Taka podjetja nato pogosto zaprosijo za mikro kredit finančne institucije (kot je Sklad), ki praviloma zaračunavajo nižje obrestne mere in so glede zavarovanj manj zahtevne za uporabnika. Mikro kreditiranje je pomembno tako za obstoječa mikro podjetja, kot tudi za nova podjetja, s katerimi se ljudje želijo izogniti revščini in brezposelnosti, ter tako prispevati k ustvarjanju delovnih mest. Novi podjetniki tako potrebujejo tudi nefinančno podporo, kot je pridobivanje potrebnih veščin o podjetništvu, kar se v posameznih državah izvaja preko mentorskih programov. [48: Vir: https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_57]

Z izvajanjem neposrednih kreditov, bo specifičnim ciljnim skupinam podjetij iz problemskih območij (v primeru dodatnih usmeritev MGRT se lahko razširi geografska pokritost in zajame tudi podjetja na obmejnih problemskih območjih) omogočen dostop do potrebnih finančnih sredstev za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja, s ciljem ohranitve obstoječih delovnih mest, spodbujanja nastanka novih delovnih mest in posledično vplivati na konkurenčnost gospodarstva posamezne regije. V okviru enega ali več razpisov se bodo zagotavljali krediti za določene ciljne skupine po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitev kredita).

Sklad bo v nadaljevanju predstavljen javni razpis v višini 4,54 mio EUR objavil predvidoma v mesecu decembru 2020, saj bodo tekom leta 2020 podjetjem na razpolago sredstva, ki jih bo Sklad razpisal konec leta 2019 in bodo predvidoma zadostovala do objave naslednjega razpisa. Skladno s pogodbenimi določili, bo namreč Sklad konec leta 2019 prejel 4,54 mio EUR sredstev v upravljanje s strani MGRT-DRR za izvajanje mikrokreditiranja na problemskih območjih, ki jih bodo podjetja lahko koristila do okvirno oktobra / novembra 2020[footnoteRef:49]. [49: Višina sredstev se lahko spremeni, v kolikor bo Sklad prejel dodatne usmeritve MGRT in tako preostanek sredstev iz preteklih razpisov ponudil podjetjem na obmejnih problemskih območjih. ]

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Naziv produkta

MIKROKREDITI ZA PODJETJA NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Shema državnih pomoči

Priglašena shema de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči ali druga ustrezno priglašena shema državnih pomoči

Kratek opis produkta

Produkt predstavlja:

· neposredni mikrokredit Sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri

Namen produkta

Namen produkta je omogočiti specifični ciljni skupini:

· lažji dostop do ugodnih virov financiranja,

· financiranje zagona podjetij,

· financiranje rasti in razvoja podjetij,

· financiranje investicij in tekočega poslovanja.

Cilji razpisa:

· izboljšanje dostopa MSP do ugodnih virov dolžniškega financiranja, ki se kaže predvsem v:

- nižji obrestni meri,

- nižjih zavarovalnih zahtevah,

- ročnosti kredita,

- možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

· omogočiti MSP dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

· spodbujanje zasebnih vlaganj.

Skupina upravičencev

· mikro, mala in srednje velika podjetja skladno z definicijo opredeljeno v ZPOP-1B;

· za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014

· dodatni pogoji: skupina upravičencev je lahko opredeljena še z dodatnimi pogoji, ki bodo definirani v javnem razpisu

Upravičeni stroški

· vsi stroški poslovanja podjetja, ki pa se natančneje definirajo v besedilu javnega razpisa

Osnovni pogoji za zaprositev državne pomoči

· podjetje mora imeti zagotovljen trg,

· bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do predvidoma SB8

Ostali kreditni pogoji bodo določeni v besedilu javnega razpisa. Merila s točkovnikom so natančno določena v internih aktih Sklada in so obvezen del razpisne dokumentacije.

OPOMBA: Možnost popravkov v končnem besedilu javnega razpisa zaradi dodatnih usklajevanj s partnerskimi in kontrolnimi institucijami

Podroben pregled razpisa in finančnih virov za Mikrokredite za problemska območja – P7R 2020

SKUPNA RAZPISANA SREDSTVA V LETU 2020: 4,54 mio EUR

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni, prav tako se lahko spremeni geografska pokritost razpisa in se poleg problemskih območij sredstva namenijo tudi za obmejna problemska območja.

*Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih sredstev iz lastnih virov Sklada, iz proračuna RS ali drugih virov ter glede na povpraševanje na trgu.

**Dinamika izplačil iz proračuna RS bo določena v pogodbi med Skladom in sofinancerji (MGRT,…) prav tako se lahko spremenijo proračunske postavke glede na prerazporeditve v proračunu RS.

*** Sklad ima vzpostavljeno pogodbeno sodelovanje z EIF v okviru programa EaSI, ki sodelujočim institucijam omogoča pozavarovanje izdanih kreditov mikro podjetjem, zato se bodo viri za kritje neto potencialne izgube delno krili tudi z garancijami EIFa.

3.2.3. Tretja operativna vloga Sklada: Sokreator start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novonastalih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami

Mladim inovativnim start-up podjetjem in novoustanovljenim podjetjem na problemskih območjih je v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo omogočen dostop do zagonskih spodbud v obliki nepovratnih sredstev.

Skupaj s poglavitnimi partnerji (inkubatorji, tehnološkimi parki, privatnimi investitorji, start up strokovnjaki iz podjetniškega sektorja itd.), je Sklad soustvaril močan in aktiven start up ekosistem, ki omogoča ne samo ugodno finančno podporo za inovativna zagonska in rastoča podjetja, temveč tudi mentoriranje, podjetniško svetovanje in druge ustrezne programe. Mentoriranja, podjetniška svetovanja in drugi programi namreč omogočajo boljše rezultate ponujenih finančnih spodbud.

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020 v okviru tretje operativne vloge

Načrtovane finančne spodbude Sklada v letu 2020[footnoteRef:50] [50: Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih virov iz lastnih virov Sklada, virov proračuna RS, virov Sklada skladov ali drugih virov in glede na povpraševanje na trgu.]

Oz. produkta

Produkt

Sklada

Odobrena sredstva v letu 2019 v mio EUR[footnoteRef:51] [51: Pri javnih razpisih, ki so v času priprave tega dokumenta še v teku, je podana ocena realizacije do konca leta 2019.]

Načrtovana višina

razpisanih sredstev

v mio EUR[footnoteRef:52] [52: Načrtovana višina razpisanih sredstev vključuje javne razpise, ki bodo na novo objavljeni v letu 2020.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na razpisana sredstva)

Načrtovana višina ponujenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:53] [53: Načrtovana višina ponujenih sredstev vključuje sredstva, ki bodo na razpolago MSP v okviru dvo ali večletnih javnih razpisov (javni razpisi objavljeni v letu 2019 in so že v osnovi namenjeni dvo ali večletni podpori) in javnih razpisov objavljenih v letu 2020. ]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na ponujena sredstva)

Načrtovana višina odobrenih sredstev v mio EUR[footnoteRef:54] [54: Načrtovana višina odobrenih sredstev zajema predvideno realizacijo v določenem letu in je lahko nižja / višja od razpisanih sredstev zaradi dvo ali več letnih razpisov.]

Načrtovano število podprtih projektov (glede na odobrena sredstva)

P2

P2R

Zagonske spodbude za inovativna podjetja

2,16

2,16

40

2,16

40

2,16

40

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih[footnoteRef:55] [55: Razpis bo objavljen predvidoma konec leta 2019. V kolikor zaradi administrativnih postopkov razpis ne bo objavljen do konca leta 2019, se bo objavil v začetku leta 2020. Izplačila sredstev končnim prejemnikov so predvidena v letu 2020 in 2021.]

2,90

/

/

/

/

/

/

Operativna vloga Sklada

Operativna vizija

Sklada

Operativno poslanstvo

Sklada

Operativni cilji Sklada

Sokreator start-up ekosistema v Sloveniji za doseganje globalnega uspeha start-up podjetij in novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z zagonskimi spodbudami

Ohraniti vlogo osrednjega sokreatorja start-up ekosistema v Sloveniji za lažji zagon start-up podjetij in novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih z:

· ugodnimi finančnimi spodbudami

· ugodnimi vsebinskimi spodbudami

1. Zapolnjevanje finančnih vrzeli pri zagonu start-up podjetij in novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih

2. Zagonske spodbude usmerjati v tista start-up podjetja, ki izkazujejo potencial hitre rasti

1. Zagotoviti 2,16 mio EUR virov EKP (viri Evropskega sklada za regionalni razvoj) za zagotovitev 2,16 mio EUR zagonskih spodbud za finančno podporo start-up podjetjem

2. Zagotoviti finančne spodbude do maksimalne višine 54.000 EUR za start-up podjetja

3. Prispevati k makroekonomskim učinkom – ustvarjanje novih delovnih mest na podprt projekt in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega

4. Povečati konkurenčnost start-up podjetij v sektorjih oz. dejavnostih prihodnosti: obnovljivi viri energije in zelene tehnologije; IKT in digitalizacija; tehnologije blokov (blockchain); robotika; umetna inteligenca; IOT (internet of things); 4D printing; povezani domovi; pametni roboti; pametna vozila; virtualna resničnost; SD printing; nanotehnologija; fotonika; napredni materiali; biotehnologija; napredne proizvodne in procesne tehnologije,…)

3. Uresničevanje ciljev Evropske komisije v okviru politike razvoja podjetništva na področju spodbujanja start-up podjetij

5. Pridobiti 100% virov EKP (viri Evropskega sklada za regionalni razvoj) pri izvajanju finančne podpore start-up podjetjem

Ohraniti vlogo ponudnika vsebinske podpore pri podprtih start-up podjetjih

4. Zapolnjevanje vsebinskih vrzeli pri zagonu start-up podjetij preko različnih programov (KorpoStart – povezovanje s korporacijami,; Next round – povezovanje z zasebnimi investitorji; pospeševalniški program P2/SK; podpora pri internacionalizaciji; vertikalni program za »hardware« podjetja; teambuildingi; in ostali…)

6. Zagotoviti 1,52 mio EUR virov EKP (viri Evropskega sklada za regionalni razvoj) za zagotovitev 1,52 mio EUR vsebinske podpore za podprta mlada podjetja (prejemniki spodbud P2 in SK) – več o vsebinski podpori v poglavju 3.2.4.2. Vsebinska podpora mladim podjetjem

V okviru te vloge se bo izvajalo:

· Dve obliki finančne podpore, in sicer:

· Spodbude za zagon inovativnih podjetij

· Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo (razpis bo objavljen predvidoma konec leta 2019 ali v začetku leta 2020)

· Vsebinska podpora mladim podjetjem podprtim s semenskim kapitalom in s P2

3.2.3.1. Spodbude za zagon inovativnih podjetij

IZHODIŠČA

· Poročilo EIF »European Small Business Finance Outlook[footnoteRef:56]« navaja, da se je svetovna gospodarska rast v drugi polovici leta 2018 in v začetku leta 2019 znatno zmanjšala in so napovedi rasti za leto 2019 padle iz 3,7 % na 3,3 %. Tudi EU se sooča z novimi gospodarskimi izzivi, ki temeljijo na zunanjih dejavnikih, kot so trajajoči trgovinski spor med ZDA in Kitajsko, ki negativno vpliva na zunanje povpraševanje po EU. Na področju dostopnosti MSP do finančnih virov, še vedno obstaja vrzel v financiranju, prav tako še vedno vsak četrti MSP poroča o težavah pri dostopu do financ. To kaže na znatne strukturne pomanjkljivosti na kreditnem trgu, kar preprečuje zadovoljevanje potreb po finančnih zahtevah MSP. Drugo področje so naložbe tveganega kapitala (VC), ki so pomembne za financiranje mladih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti in so se povečale za 13 % na 8,2 milijarde EUR. Tretje področje so kreditne garancije, ki ostajajo najbolj razširjen instrument, ki se uporablja v državah EU in poskuša olajšati dostop MSP do financiranja. V letu 2018 članice AECM v povprečju poročajo o rasti novo izdanih garancij pa je bila posebej močna v Grčiji, Luksemburgu in Bosni in Hercegovini. Najbolj pa se je število novih garancij zmanjšalo v Turčiji, na Irskem in v Sloveniji. Četrto področje je mikrofinanciranje, ki ga koristijo predvsem mikro podjetja in socialna podjetja, ki so pomemben dejavnik pri zaposlovanju in družbeni vrednosti, zlasti v državah z visoko brezposelnostjo. Na tem področju še vedno obstaja vrzel med mikro podjetji, ki se soočajo s problemom pridobivanja finančnih sredstev. Mikro podjetja v manjši meri uporabljajo bančna posojila, saj obstaja strah pred zavrnitvijo, nezadostnim zavarovanjem, visokimi obrestnimi merami in pretirano birokracijo. Taka podjetja nato pogosto zaprosijo za mikro kredit finančne institucije (kot je Sklad), ki praviloma zaračunavajo nižje obrestne mere in so glede zavarovanj manj zahtevne za uporabnika. Mikro kreditiranje je pomembno tako za obstoječa mikro podjetja, kot tudi za nova podjetja, s katerimi se ljudje želijo izogniti revščini in brezposelnosti, ter tako prispevati k ustvarjanju delovnih mest. Novi podjetniki tako potrebujejo tudi nefinančno podporo, kot je pridobivanje potrebnih veščin o podjetništvu, kar se v posameznih državah izvaja preko mentorskih programov. [56: Vir: https://www.eif.org/news_centre/publications/EIF_Working_Paper_2019_57]

· Poročilo European Innovation Scoreboard 2019[footnoteRef:57] navaja, da se inovacijska uspešnost EU še naprej izboljšuje. V primerjavi z letom 2018 se je izboljšanje uspešnosti inovacij v 24 državah EU izboljšalo in stopnja rasti slabše uspešnih držav v primerjavi z državami z večjimi uspehi, se je pospešila. Od leta 2011 se je povprečna učinkovitost v EU na področju inovacij povečala za 8,8 odstotnih točk. Uspešnost EU je prvič presegla ZDA in ima veliko prednost pred Brazilijo, Indijo, Rusijo in Južno Afriko. Kitajska dosega 3 kratno inovacijsko učinkovitost EU, Kanada, Avstralija in Japonska pa ohranjajo prednost pred EU. Znotraj EU se je učinkovitost inovacij od leta 2011 povečala v 25 državah. Švedska je vodilna v inovacijah leta 2019, sledijo ji Finska, Danska in Nizozemska. Litva, Grčija, Latvija, Malta, Združeno kraljestvo, Estonija in Nizozemska so najhitreje rastoči inovatorji. [57: Vir: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en]

· Uspešnost inovacijskih sistemov se meri s povprečno uspešnostjo na 27 kazalnikov

· Merilni okvir EIS razlikuje med štirimi glavnimi vrstami kazalnikov in desetimi inovacijskimi dimenzijami, ki zajemajo skupno 27 različnih kazalnikov. Okvirni pogoji zajemajo glavne dejavnike inovacijskega učinka zunaj podjetja in pokrivajo tri inovacijske razsežnosti:

· Človeški viri,

· Privlačni raziskovalni sistemi,

· Okolju prijazna inovativnost.

· Naložbe zajemajo javne in zasebne naložbe v raziskave in inovacije ter zajemajo dve dimenziji:

· Financiranje in podpora

· Vlaganja podjetja.

· Inovacijske dejavnosti zajemajo inovacijska prizadevanja na ravni podjetja, združene v treh inovacijskih dimenzijah:

· Inovatorji,

· Povezave in

· Intelektualna sredstva.

· Vplivi zajemajo učinke inovacijskih dejavnosti podjetij v dveh inovacijskih dimenzijah:

· vpliv na zaposlovanje in

· učinki prodaje.

· Evropska Komisija[footnoteRef:58] je v svojih prizadevanjih opredelila ključne težave, s katerimi se soočijo mladi podjetniki in sicer je njihova največja težava dostop do financiranja, poleg tega pa obstajajo še mnoge zakonodajne in administrativne ovire, ki omejujejo enostavnost poslovanja. EK spodbuja, da si je treba vseeno močno prizadevati za rast in razvoj start-up podjetij, saj lahko kvalitetno poslovanje na evropskem trgu, ki šteje polovico milijarde, ključno za svetlo prihodnost Evrope. Številne inovativne ideje in močan podjetniški duh lahko prineseta nova delovna mesta, inovacije in večjo samostojnost državljanov EU, v seštevku pa večjo blaginjo.  [58: Vir: SPOROČILO KOMISIJE: NASLEDNJI NA ČELU EVROPE: POBUDA ZA ZAGON IN RAZŠIRITEV PODJETIJ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0733&from=EN ]

a) Tekoči razpis

V letu 2020 bo Sklad ponovno zagotavljal finančna sredstva novoustanovljenim inovativnim podjetjem v prvi razvojni fazi.

Gre torej za zagonske spodbude novoustanovljenim inovativnim podjetjem (brez sodelovanja privatnih investitorjev), ki imajo potencial hitre rasti, so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo. Gre za najširšo skupino novoustanovljenih inovativnih podjetij, ki imajo pozitivni gospodarski in družben pomen in na začetku svoje poti potrebujejo najugodnejša finančna sredstva.

OSNOVNE INFORMACIJE O RAZPISU

Naziv produkta

SPODBUDE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ

Shema državnih pomoči

Priglašena shema de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči

Kratek opis produkta

Produkt, namenjen finančnim spodbudam novoustanovljenim inovativnim podjetjem predstavlja:

· nepovratna sredstva (subvencija)

Izplačila končnim upravičencem so predvidena v triletnem obdobju.

Namen produkta

Namen produkta je:

· finančna podpora podjetjem v prvi razvojni fazi – razvoj produkta

· uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme

· ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

S tem želi Sklad podpirati ciljno skupino podjetij, ki je v najbolj občutljivi razvojni fazi, njihov razvojni potencial je sicer velik, brez pravih finančnih sredstev pa je lahko hitro izgubljen. To so namreč podjetja v najzgodnejši fazi obstoja, zato še niso primerna za financiranje s privatnim kapitalom ali bančnim financiranjem.

Še posebej je razpis namenjen podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Ugodna finančna sredstva omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Cilji razpisa:

· spodbujanje nastajanja novih inovativnih podjetij

· hitrejši razvoj novih inovativnih idej, tehnoloških dosežkov, izumov in patentov

· spodbujanje razvoja perspektivnih podjetij

Skupina upravičencev

· mikro, mala in srednje velika podjetja (za opredelitev se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17.6.2014),

· podjetja, ki so se registrirala med 1.1.2019 in 15.3.2020[footnoteRef:59] (upošteva se datum registracije podjetja na Sodišču oz. priglasitve pri pristojnem organu). [59: Datum se lahko še spremeni, saj le-ta zavisi od usklajevanja s pristojnimi institucijami in datuma objave razpisa.]

· dodatni pogoji: skupina upravičencev je lahko opredeljena še z dodatnimi pogoji, ki bodo definirani v javnem razpisu.

Upravičeni stroški

· vsi stroški namenjeni zagonu, razvoju in rasti podjetja v prvih mesecih obstoja podjetja

· podrobneje bodo upravičeni stroški opredeljeni v javnem razpisu.

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev.

Ostali pogoji za zaprositev državne pomoči, vključno z merili ocenjevanja bodo definirani v besedilu javnega razpisa.

OPOMBA: možnost popravkov v končnem besedilu javnega razpisa zaradi dodatnih usklajevanj s partnerskimi in kontrolnimi institucijami.

Podroben pregled razpisa in finančnih virov za Zagonske spodbude za inovativna podjetja – P2 2020

SKUPNA RAZPISANA SREDSTVA V LETU 2020: 2,16 mio EUR

*Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na višino razpoložljivih sredstev iz lastnih virov Sklada, iz proračuna RS ali drugih