Click here to load reader

DIPLOMSKE in MAGISTRSKE TEME 2013/14 TEME... · PDF file 2013-11-04 · DIPLOMSKE in MAGISTRSKE TEME 2013/14 KATEDRA ZA FILOZOFIJO Izr. prof. dr. Robert PETKOVŠEK - Prihodnost krščanstva

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DIPLOMSKE in MAGISTRSKE TEME 2013/14 TEME... · PDF file 2013-11-04 ·...

 • DIPLOMSKE in MAGISTRSKE TEME 2013/14

  KATEDRA ZA FILOZOFIJO

  Izr. prof. dr. Robert PETKOVŠEK - Prihodnost krščanstva (Philip Jenkins) - Jezus Kristus: model krščanske eksistence (R. Guardini, Benedikt XVI.) - Razsvetljenski model mišljenja - Evropa, krščanstvo, razsvetljenstvo - Uporaba in navajanje informacijskih virov v teologiji - Vera in razum v misli papeža Benedikta XVI. - Ideja Evrope v misli Benedikta XVI. - Filozofski vidiki ljubezni v misli Benedikta XVI. - Filozofija kot duhovne vaje pri Pierre Hadotu - Filozofija kot dušna terapija (Marta Nussbaum) - Fenomenologija molitve (Casper, Schaeffler) - Fenomenologija bogoslužja (Jean Yves Lacoste) - Fenomenologija resnice (Michel Henry) - Fenomenologija telesa (Michel Henry) - Fenomenologija ljubezni (Bernahrd Welte) - Fenomenologija krščanstva (Romano Guardini) - Heidegger in krščanstvo - Eksistencialna teologija (John Macquarrie) - Pojem presežnosti v novoplatonizmu - Teološka metoda pri Bernardu Lonerganu - John Caputo: radikalna hermenevtika in teologija - Smisel in resnica v teologiji (Jean Ladrière) - Postsekularistična misel pri Habermasu ali: »Kaj imajo religije povedati razumu?« - Razsvetljenski mit - Vprašanje zla v filozofiji - Nasilje in krščanstvo v antropologiji Reneja Girarda - Problem vojne z vidika Girardove teorije nasilja

  Prof. dr. Janez JUHANT - Teološki dokumenti in dialog - Postmoderna in dialog med kulturami - Dialog in odnos do muslimanov - Dialog v slovenski tranzicijski družbi - Teologija, postmoderna in mediji (McLuhan) - Ušeničnik in filozofija - Ušeničnik in družbeno-politična misel - Ušeničnik in slovenski družbeni tokovi - Jezik in filozofija (Wittgenstein) - Etične norme in slovenska družba - Postmoderna in etične vrednote

 • - Oseba in dojemanje človekovih pravic v družbi - Kakšno je lahko pluralistično soglasje etike - Slovenska tranzicija in vprašanje etike - Kaj je človek v postmoderni nesinhroni družbi - Človekova govorica kot univerzalni simbol. - Socialni delavec Ivan Belec. - Socialni teoretik Josip Pavlica - Filozofsko delo Ludvika Bartlja - Katoliški shodi - osebni in družbeni lik slovenskega katolištva - Vera brez filozofije? - Idejno nasilje komunističnega režima nad katoličani - Odprte teme (predlog študentov): problemi sodobne kulture, človeka v globalizaciji,

  slovenska kulturno-filozofska zgodovina - Etika in kultura - Zygmund Bauman in postmoderna etika (znanje angleščine) - Tekoča moderna (Bauman in Giddens), (znanje angleščine) - Etika in znanost - Oseba in dobro (Charles Taylor –znanje angleščine) - Cerkev in postmoderna (znanje nemščine) - Francis Fukuyama in konec zgodovine (oz. človeštva) - Peter Sloterdijk in življenjske forme in okviri človekovega življenja (znanje nemščine) - Ulrich Beck in družba tveganja (znanje nemščine)

  Izr. prof. dr. Anton JAMNIK - Kaj imajo Atene povedati Jeruzalemu (odnos vera - razum). - Filozofija religije v času »šibke misli« - Liberalistično pojmovanje pravičnosti. - Komunitarna kritika liberalizma. - Pojem strpnosti in sodobna družba. - Pluralnost kot temeljna značilnost moderne družbe. - Globalizacija med komunikacijo in dominiranjem. - Država in civilna družba. - Kozmološki dokaz za Božje bivanje in sodobna znanost - Analitična filozofija in njena kritika govora o Bogu (Ayer, Flew, Wittgenstein) - Sveto med božjim in človeškim - Postmoderni Bog

  Izr. prof. dr. Branko KLUN - O spoznanju Boga pri Tomažu Akvinskem. - Nietzschejevo pojmovanje krščanstva in Boga. - Razumevanje religije pri F. Schleiermacherju. - Heideggerjeva fenomenologija religioznega življenja. - Vprašanje tesnobe pri Kierkegaardu in Heideggerju. - Razumevanje odgovornosti pri E. Levinasu. - Odnos do sočloveka in Boga pri M. Bubru. - Negativna teologija in dekonstrukcija (Derrida). - Postmoderna teologija pri J. Caputu.

 • - Fenomenologija daru pri J.-L. Marionu. - Idol in ikona pri J.-L. Marionu. - Odsotni Bog pri M. Ruggeniniju. - Pomen in smisel trpljenja pri Dostojevskem, Nietzscheju in Franklu - Ali postmoderno pomeni tudi post-sekularno? - Habermasovo razumevanje krščanske religije in njene družbene vloge.

  Izr. prof. dr. Edvard KOVAČ - Idividualizacija pri Janezu Duns Scotu - Vprašanje etike pri Francu Kovačiču - Enkratnost lepote po Gerard Manley Hopkinsu - Iskanje drugega pri Gabrijelu Marcelu - Pojem odgovornosti pri Emmanuel Mounierju - Groza kot eksistencialno izhodišče pri Jean Paul Sartru - Pojem smisla in nesmisla v delih Alberta Camusa - Nemir kot etična odgovrnost pri Emmanuel Levinasu - Težavna svoboda po Emmanuel Levinasu - Razodetje neskončnosti po Emmanuel Levinasu - Eshatološko pojmovanje časa po Franzu Rosenzweigu - Pojmovanje ljubezni po Franzu Rosenzweigu - Vprašanje zla v delih Rene Girarda - Vprašanje zla v esejih Marjana Rožanca - Bogoiskateljstvo v romanih Marjana Rožanca - Iskanje Boga pri Vitomilu Zupanu - Religiozan simbolika v poeziji Vitomila Zupana - Vprašanje smrti v delih Daneta Zajca - "Kenosis" Boga v poeziji Edvard Kocbeka - Biblična etika v romanih Alojza Rebule - Eshatološka razsežnos posameznika in naroda v prozi Alojza Rebule - Etčnih odnos do slovenstva v delih Borisa Pahorja - Dostojanstvo človeške osebe v romanih Borisa Pahorja - Preroška odgovornost v romanih Draga Jančarja - Eshatološka razsežnost v dramah Draga Jančarja - Pojnovanje Boga v liriki Toneta Pavčka - Medoseben odnos v poeziji Vena Tauferja - Otrok kot etični korektiv v prozi Janija Virka

  Izr. prof. dr. Bojan ŽALEC - Etika kreposti - Vrednotni realizem - Moralni pomen razuma - (Ne)utemeljenost etiškega relativizma - Temelj in možnosti razumne etiške razprave - Dialoška etika - Filozofija umetnosti življenja - Etika skupnega dobrega

 • - Možnosti ali pogoji univerzalistične etike - Etiški relativizem - Filozofski vidiki pravičnosti - Razum in ljubezen - Teme iz politične filozofije: suverenost, vloga države, pravice in dolžnosti, pojem

  političnega, pomen civilne družbe - Teorije družbene pogodbe - Teme iz sodobne politične filozofije: liberalna enakost; libertarizem;

  komunitarizem;strpnost; teorija državljanstva (državljanske kreposti) - Filozofski vidiki feminizma - Religija in javno življenje - Pogoji, možnosti in pomen dialoga - Etiški vidiki globalizacije - Družbeni pomen filozofije - Etiški relativizem - Teorije naravnega prava - Sodobni pristop omogočevalcev (angl. capabilities approach) dobrobiti in dobrega

  življenja (Sen, Nussbaum, Anderson) - Praktična filozofija Marthe Nussbaum - Problem človekove narave (bistva) - Oseba v filozofiji in etiki - Obseg jezikovne obeleženosti in določenosti človeka - Znanost in spoznavanje človeka - Moralni pomen identitete - Brentanova utemeljitev vrednotne teorije in etike - Hildebrandova vrednotna etika - Schelerjeva filozofska antropologija - Schelerjeva moralna filozofija - Predmetno teoretiška etika - Vebrova filozofska antropologija - Bartljeva teorija etiškega doživljanja in njegovih predmetov - Skrb za svet in zase v misli Hannah Arendt - Patočkova fenomenologija prakse - Reinachova metaetika in filozofija prava - Recipročnost, drugost in udeleženo državljanstvo v misli Alfreda Schutza - Pojem osebe pri Edith Stein - Wittgensteinova filozofija jezikovnih iger - Taylorjeva etika pristnosti - MacIntyrejeva filozofska antropologija - MacIntyrejeva kritika moderne kulture - Avtonomna etika Zygmunta Baumana

  KATEDRA ZA SVETO PISMO IN JUDOVSTVO

  Prof. dr. Jože KRAŠOVEC - 1 Mz 6,1--9,17 = vesoljni potop

 • - 1 Mz 18,1--19,29 = Sodoma in Gomora - 2 Mz 1,1--11,10 = stiska v Egiptu - 2 Mz 12,1--15,21 = velika noč in rešitev - 2 Mz 19,1--31,18 = zaveza in postava - 4 Mz 22,1--24,25 = Bileamov blagoslov - Sod 4,1--5,31 = sodnica Debora - 2 Sam 11,1--12,25 = Davidov greh in kesanje - Iz 7,1--17; 10,23 - 9,6; 11,1--9 = prihod pravičnega kralja - Iz 2,6--22; 10,5--15; 14,3--23 = napuh največji greh - Iz 42,1--9; 49,1--6; 50,4--9; 52,13--53,12 = spevi o služabniku - Jer 27,1--28,17 = napačno in pravo prerokovanje - Jer 30,1--32,44 = knjiga tolažbe - Ezk 36,16--37,14 = novo življenje - Prg 1,1--9,18 = pouk v modrosti - Visoka pesem = človeška in Božja ljubezen - Pridigar = sprejemanje meja v luči Božje večnosti - Žalostinke = samoobtožba začetek upanja - Dan 7,1--28 = sin človekov podoba pravičnih - Mdr 1,1--6,21 = modrost in človekovo življenje

  Izr. prof. dr. Maksimilijan MATJAŽ

  Univerzitetni program

  - Biblični temelji nove evangelizacije. - Biblični temelji teologije telesa. - Evangeljska pedagogika in tema učenčevstva v posameznih evangelijih. - Izbrana vprašanja Pavlove teologije v kontekstu sodobne teologije. - Kristologija in biblična metaforika Janezovega evangelija. - Kritična primerjava slovenskih prevodov Nove zaveze. - Literarna, kristološka in teološka vprašanja Janezovega evangelija. - Literarno-teološka analiza apokrifne literature. - Literarno-teološko vrednotenje Javornikovega prevajanja Stare zaveze (1848-1854). - Matejeva uporaba starozaveznih literarno-teoloških motivov. - Narativna kristologija Markovega evangelija. - Odrešenjski motivi v posameznih evangelijih. - Primerjava različnih metodologij študija bibličnega besedila. - Raziskovanje tem "zgodovinskega Jezusa". - Recepcija Svetega pisma v slovenski literaturi. - Simbolizem knjige Razodetja. - Sinhrono in diahrono raziskovanje svetopisemskega teksta. - Teološka in literarna analiza Lukovega evangelija. - Tomažev evangelij v sodobnih miselnih tokovih. - Večja pravičnost in nebeško kraljestvo v Matejevem evangeliju. - Beseda v dialogu. - Pravičnost in novo življenje v Pavlovih pismih. - Utemeljitev krščanske etike v Pavlovih pismih. - Kri

Search related