Click here to load reader

Czas na zmiany wyd.II

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

materiał wyborczy KW RDL

Text of Czas na zmiany wyd.II

 • Pokona Piotra CybukWybory powinny by witem demokracji. Wszyscy kandydaci chc przecie dziaa na rzecz Radli-na. To niestety, tylko teoria. Mamy w miecie bezpardonow walk o stoki. Po trupach do celu. Na szczcie ofiar pady jedynie banery wyborcze, ale jeli kto posuguje si takimi metodami, to nie powinien peni adnych funkcji publicznych. A moe policji uda si zapa winnych? Taka informa-cja mogaby mie znaczenie dla wyborcw. Nie ma wtpliwoci, e Piotr Cybuka jest zagroeniem dla osb obecnie rzdzcych Radlinem. Kandydat na burmistrza proponuje merytoryczn dyskuj o przyszoci miasta posugujc si argumentami. W odpowiedzi padaj jednak jedynie niedopowie-dzenia i insynuacje. To prawdziwe oblicze polityki w naszym miecie.

  W swojej kampanii wyborczej posta-wiem na kontakt z Wami. Ostatnie tygodnie spdziem dosownie na ulicy rozmawiajc z Wami, przedsta-wiajc swoje pomysy i zamierzenia. Odwiedzaem Was take w Waszych domach. Dziki temu poznalimy si lepiej. Oczywicie, nie dotarem do kadego z Was, bo przecie Radlin nie jest a tak maym miastem, ale zrobi-em to, czego powinnimy oczekiwa od wadz. Wyszedem do ludzi. Myl, e dziki temu przekonalicie si, e jestem taki jak Wy. Zwyky czowiek, ktremu ley na sercu rozwj naszego miasta. Dzikuj serdecznie za mie przyjcie, wszystkie mie sowa i zacht do dalszej pracy. auj, e nie mogem z kadym z Was spdzi wicej czasu. Myl, e bdziemy mieli jeszcze wiele innych okazji. Jeli zostan burmistrzem Radlina, nie zmieni si. Dalej bd Waszym czo-wiekiem, takim jakim mnie znacie. Nie bdzie podziau na tych u wadzy i zwykych ludzi. Zawsze bdziemy mogli si spotka, bdziecie mogli do mnie zadzwoni i przedstawi swoje problemy. Razem znajdziemy ich rozwizanie. Taka jest moja wizja Radlina. Miasta przyjaznego wszyst-kim mieszkacom. Bez podziaw i awantur politycznych. W wyborach nie chodzi jednak o czynnik ludzki (cho jest wany), ani o to czy kandydat jest sympatyczny. Najwaniejsze jest to, w jakim kierun-ku poprowadzi miasto i wszystkich mieszkacw.Ju cztery lata temu przedstawiem konkretny program wyborczy. Jako jedyny potraktowaem wyborcw i problemy miasta powanie. Doku-ment, ktry przedstawiem sta si podstaw dziaania wadz miasta.W tym wydaniu naszego biuletynu

  przedstawiam nowy program, ktry powsta po wielu rozmowach z Wami, mieszkacami Radlina. Wytycza on kierunek, w ktrym musimy poda. Wymaga on skutecznej realizacji.Moi przeciwnicy polityczni nie majc wasnej wizji bardziej ni na przy-szoci Radlina skupiaj si na walce wyborczej. Prbuj mnie dyskredy-towa, przedstawia wydarzenia w niekorzystnym dla mnie wietle. Nie dajcie sie oszuka - przecie wiecie jakim jestem czowiekiem. Doczekaem takich czasw, gdzie uczciwo jest napitnowana.Byem wychowany w rodzinie, gdzie nikt, nigdy nie sign po obce pieni-dze. Skoro niesusznie otrzymalimy subwencj - musimy j zwrci. I wcale nie chodzi o zasad, ale o dzieci, prawdziwe, nie tylko istniejce na papierze, ktrym zabralimy te pienidze. Tyle komentarza do arty-kuu zamieszczonego przez Komitet Wyborczy Wyborcw Radlin Naszym Domem Pani Burmistrz.Prosz Was o zaufanie i wsparcie, czyli Wasze gosy 16 listopada. Nie prosz jednak, abycie zaufali mi w ciemno. Znamy si wiele lat. Uczciwo, opa-nowanie, yczliwo wobec kadego czowieka i merytoryczna cika praca to mj znak rozpoznawczy. Tego potrzeba Radlinowi. Czas na zmian.

  Materia KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej

  Sprawd Cybuk: 606-726-319 A masz numer do Pani Burmistrz?

  Ludzie mwi, e wadza uzalenia. e jest jak narkotyk. Nie wane ile wemiesz - chcesz wicej i wicej. Dlatego rzdzcy zawsze tak uparcie trwaj na stanowiskach, trzymajc si za wszelk cen pe-nionych funkcji. A przecie wszyscy wiedz, e wypaleni, pozbawieni wieoci i pomysw nie mog zbyt wiele zaproponowa miesz-kacom. I pniej polityka mioci w miecie z sercem wyglda tak jak na zaczonych zdjciach. - Jestem gotw do rywalizacji, moe by twarda - mwi Piotr Cybuka - Jestem gotw do dyskusji i odpowiedzi na trudne pytania. W walce bezporedniej, w niszczeniu plakatw i obrzucaniu faszywymi oskareniami przegram. Nie potrafi toczy takiej gry, ktra jest sprzeczna z wyznawanymi przeze mnie

  wartociami. Kandydat na burmistrz przekonuje, e jeli tak ma wyglda rywaliza-cja polityczna, to on nie chce w niej uczestniczy. - Paszkwile, faszywe oskraenia i szarganie dobrego imienia? To nie dla mnie. W dyskusji posuguj si faktami i boli mnie, kiedy druga strona nie gra wedug tych samych zasad. Kampania wyborcza rwnie powinna by prowadzona w myl zasad fair-play - uwaa Cybuka. Ruch Demokracji Lokalnej nie ogldajc si na przeciwnikw robi swoje - spotyka si z mieszkacami i przedstawia konkretny program wyborczy. Skupia si na przyszoci, programie wyborczym i rozmo-wach, a nie rywalach politycznych. - Ktnie i spory nie poprawi sytuacji miasta - mwi Cybuka.

 • Tymi sowami mona oceni artyku pt. Radlin wedug Ruchu Demokracji Lokalnej jaki ukaza si w gazetce nr 1 komitetu wyborczego Radlin Naszym Domem.

  Anonimowy autor artykuu sugeruje w nim, e 9 inwestycji nie doszoby do skutku, gdyby wszyscy radni gosowali tak jak radni RDL. Powouje si przy tym na dowody w postaci uchwa.

  A wic po kolei:

  1. uchwaa nr BRM. 0007.00053.2011, ktra podobno miaa zadecydowa o tym, czy w Radlinie powstanie boisko Orlik i zostanie wyremontowana biblioteka. Jak wynika z treci uchway, nie dotyczy ona budowy Orlika, czy remontu biblioteki, ale w sumie 25 zmian w budecie miasta, w tym zdjcia ponad 800 tys. z. z przebudowy ul. Orkana. Do tej uchway opini negatywn wydaa Komisja Infrastruktury, ktrej czonkami s radni kandydujcy dzi z ugrupowania Radlin Naszym Domem Konrad Zieleny, Piotr Hetman, Stefan Lukoszek i Andrzej Menyk. W czasie sesji przeciw przyjciu tej uchway gosowa nawet radny Konrad Zieleny, a wstrzymali si od gosu radni Stefan Lukoszek i Bolesaw Mika z KWW Radlin Naszym Domem. Jasno wic wida, e przedstawianie, i to tylko za spraw radnych RDL nie powstaby Orlik i nie zostaaby wyre-montowana biblioteka, jest oszustwem i manipulacj.

  2. uchwaa nr BRM.0007.00094.2011, to ju synna uchwaa dotyczca przyjcia budetu na 2012 r.. Uchway dotyczce caoci budetu na dany rok zawieraj zazwyczaj kilkadziesit pozycji planowanych inwestycji. W tej uchwale znajdo-waa si akurat budowa parkingu kaskadowego pod nowym cmentarzem, ktr pniej Samo-rzdowe Kolegium Odwoawcze w Katowicach zakwestionowao. Ponadto, wedug autora, nieprzyjcie tej uchway skutkowaoby tym, e nie powstaby parking przy ul. Findera i nowa fontanna miej-ska. Autor zapomnia tylko doda, e wtedy radni kandydujcy dzi z ugrupowania Radlin Naszym Domem, gosowali za przyjciem uchway budetowej, ktra czciowo otrzy-maa opini negatywn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; uchway penej bdw, pomyek kwotowych i niecisoci. W czasie sesji, w co chwil ogaszanych prze-rwach, Skarbnik Miasta kilkukrotnie zmienia dane w tabelkach i dokserowywa nowe kartki, w efekcie czego, radniotrzymali pod go-sowaniestert makulatury, na ktrej do dzi nie ma podpisu Burmistrza Miasta i Skarbnika. Radny Piotr Hetman zagosowa nawet razem z opozycyjnymi radnymi, za wnioskiem Radnego

  Henryka Rducha, o przesunicie gosowania nad budetem na stycze 2012 z powodu bdw i niecisoci w przedstawio-nej uchwale. Dziwne zachowanie radnego, ale prawdziwe mona sprawdzi w protokoach z goso-wa. Sam fakt, e uchwaa tamiaa wtedy tylko warto makulatury, nie przeszkodzi radnym zagosowa za jej przyjciem. Przecie nie mona si sprzeci-wi swojej Pani Burmistrz, choby miao si gosowa nad uchwa majc warto paru rolek papieru toaletowego. Autor zapomnia jeszcze doda, e radni Ci gosowali wtedy rwnie nad zwikszeniem zaduenia miasta o kolejne prawie 11 000 000 zotych. Jak wida, jest tokolejne oszustwo i manipulacja. 3. uchwaa nr BRM.0007.00086.2012. Wedug nieznanego autora, prawie 5 inwe-stycji nie doczekaoby si realizacji, w tym budowa przedszkola na Goynach i rozbudowa przedszkola w Biertutowach, gdyby wszyscy gosowali tak jak radni RDL. W/w uchwaa, to uchwaa dotyczca przyjcia budetu na 2013 r., w ktrej zaplanowano ko-lejn emisj obligacji na kwot 9 milionw 500 tysicy zotych, czyli kolejne zaduanie miasta i mieszkacw. I nie przeciwko wymienionym w artykule inwestycjom, ale przeciw dalszemu i cigemu zaduaniu miasta wtedy odpowie-dzialnie gosowalimy, bo na koniec 2014 roku cakowite zaplanowane zaduenie miasta ma wynie ju ponad 30 mln z., czyli prawie 60% budetu. Spata odsetek pochonie prawie 3 mln z rocznie. A przedszkole na Goynach i Biertutowach wadza zdecydowaa si budowa dopiero po protestach rodzicw. Dzi przedstawiaj to jako swoj zasug,lecz wtedy pr-bowali upchn dzieci przedszkolne, dla ktrych zabrako miejsc w przed-szkolach; w starych, nieprzystosowa-nychbudynkach szkolnych. Z powyszego wyranie wida, jak niewygodni dla obecnej wadzy s opozycyjni radni z RDL, ktrzy patrz wadzy na rce i demaskuj choby takie poczynania jak, finansowanie czonkw rodziny Pani Burmistrz z miejskiej kasy, o czym donosiy Nowiny Wodzisaw-skie, w wydaniu z dnia 13 maja 2014 r. Po to te, eby takie sprawy nie ujrzay wiata dzien-nego, staraj si nas oszkalowa i pozby, aby dalej mie moliwo swobodnego i niczym nie skrpowanego dziaania, bez jakiejkolwiek kontroli, tak jak to czynili do 2010 roku.

  Oszustwo i manipulacjaKto nie liczy si z mieszkacami?Mieszkacy ulicy Hutniczej na Obszarach, zwrcili si do Piotra Cybuki, kandydata na burmistrza Radlina, o pomoc w dotarciu do instytucji, ktre maj wpyw na ostateczne decyzje zwizane z planowan inwestycj.

  - Jestem ekologiem i ochron rodowiska interesuj si od wielu lat, zarwno jako autor i wykonawca programw edukacyjnych dla dzieci i modziey, ale i jako rady powiatu wodzisawskiego interweniowaem w wielu sprawach braku ochrony rodowi-ska.

  O budowie nowego bloku energetycznego dowiedziaem si na sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Radlinie, dotyczcej zabezpieczenia miasta w ciepo. 29 wrzenia br. skierowali-my