Click here to load reader

angielski Czas na

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of angielski Czas na

Wejd na www.englishplaybox.pl i korzystaj z bezpatnych materiaów na swoich zajciach.
English Play Box to wsparcie dla nauczyciela i rodzica. Na naszej stronie internetowej znajdziesz:
bezpatne lekcje cyfrowe idealne m.in. do nauki zdalnej,
blog z dziesitkami artykuów dla nauczycieli i rodziców,
Wejd na www.englishplaybox.pl i korzystaj z bezpatnych materiaów na swoich zajciach.
informacje dla rodziców suce wspieraniu dziecka w nauce jzyka angielskiego,
szczegóy dotyczce kursu English Play Box i korzyci wice si z prac z nim.
1
2
Kade zajcia z jzyka angielskiego, które prowadzisz, s inne i prawie kade czym zaskakuj. Ale Ty jeste gotowa i potrafisz zareagowa nawet na najbardziej nieoczekiwane pytanie dziecka w grupie. Cieszysz si, gdy syszysz, jak dzieci po zajciach nadal nuc piosenki, których ich uczya. Do domu wracasz z gow pen pomysów i po chwili relaksu znowu siadasz do pracy i wycinasz, sklejasz, drukujesz… Wszystko po to, aby poczu dziecic rado i uwiadomi sobie, e dziki Tobie dzieci potrafi wicej.
W Nowej Erze o tym wiemy. Doceniamy prac nauczycieli. Cenimy Twój czas i dlatego oferujemy pakiet rozwiza, który wesprze Ci w codziennej pracy. Pozwól nam pomóc sobie i skorzystaj z rozwiza, jakie dla Ciebie przygotowalimy.
3
Shutterstock
4
SUPER HEROES
Zapro bohaterów do swojej grupy! W Nowej Erze znamy i rozumiemy wyzwania nauczycieli jzyka angielskiego w przedszkolu i szkole
podstawowej. Wspomagamy anglistów w kreowaniu pozytywnej, wspierajcej i nowoczesnej edukacji jzykowej. Dlatego przygotowalimy nowy kurs do nauki jzyka angielskiego w klasach 0–3 SUPER HEROES.
Edukacja jzykowa z SUPER HEROES
jest: Pozytywna, bo ukierunkowana
na miar moliwoci KADEGO DZIECKA. Nowoczesna,
wykorzystujca NARZDZIA XXI wieku
supermocy.
Edukacja jzykowa z Now Er
5
PODRCZNIK + AUDIO (QR)
Podrcznik zaprasza dzieci do nauki poprzez zabaw wraz z pitk bohaterów. Znajduj si w nim naklejki, karty obrazkowe oraz wypychanki. Dzieci bd mogy przechowywa dodatkowe materiay w przyklejonej do okadki kopercie.
8 FILMÓW ANIMOWANYCH I 30 PIOSENEK NA KANALE YOUTUBE
Nagrania towarzysz dzieciom podczas kadych zaj. Piosenki i rymowanki s dostpne równie w wersji karaoke.
SUPER HEROES
INNOWACYJNE OPROGRAMOWANIE DO TABLIC INTERAKTYWNYCH I NAUKI ZDALNEJ
Ksika nauczyciela zawiera propozycje scenariuszy zaj zarówno na 30, jak i na 45 minut. W kadym scenariuszu s propozycje pracy z materiaami online w sekcji Super Tools Kit oraz dodatkowe pomysy na  aktywnoci podczas zaj.
ZESTAW KART: FLASHCARDS, STORY CARDS I WORD CARDS
Karty obrazkowe, wyrazowe i z historyjkami uatrakcyjni kade zajcia i pozwol na stosowanie zrónicowanych metod pracy z dziemi.
7
Tutorial
ONEbook Twój asystent lekcji to: • setki interaktywnych wicze uwielbianych przez dzieci, • praktyczne podpowiedzi, które uatwiaj prowadzenie zaj, • wszystkie niezbdne materiay w jednym miejscu, • sposób na ciekaw lekcj przeprowadzon stacjonarnie lub zdalnie.
SUPER HEROES
Piosenki i chants w wersji z tekstem, karaoke i animowane
Karty obrazkowe i wyrazowe z nagran wymow
Wejd na www.nowaera.pl/onebook i pobierz swojego asystenta lekcji.
Podrcznik
9
Jednowymiarowa nauka angielskiego to dzi przeytek: nie tylko doroli, ale i dzieci wol czy tradycyjne metody z  multimediami. English Play Box to kurs interaktywny i wielowymiarowy. Nie tylko uwzgldnia róne potrzeby podczas nauki jzyka, ale te angauje w proces rodziców i wychowawc. Zajcia mog odbywa si w wymiarze podstawowym i rozszerzonym (2–5 razy w tygodniu).
Ilustracje, piosenki, proste gry planszowe i zabawy edukacyjne z uyciem komputera lub tabletu urozmaicaj dziecku nauk.
Playbook
MOLIWO skorzystania z dodatkowych wicze na komputerze take po zajciach
DODATKOWE materiay pomocnicze pozwalaj zorganizowa Kcik Angielski w sali przedszkolnej
PROGRAM w 100 proc. zgodny z podstaw programow
Opisy zaj s szczegóowe, cznie z instrukcjami do gier i zabaw, a rozkad materiau obejmuje trzy poziomy nauczania. Nauczyciel otrzymuje te gotowe pomoce, które umoliwiaj mu stworzenie w przedszkolu Kcika Angielskiego, co pozwala dzieciom oswaja si z jzykiem obcym take poza zajciami.
Dodatkowo, na portalu www.dlanauczyciela.pl znajduj si gotowe do pobrania: rozkady materiau, plany wynikowe, plany pracy i gotowe scenariusze zaj okolicznociowych oraz listy do rodziców.
Dla nauczyciela: pakiet podstawowy
Dodatkowe wiczenia do wydruku
Pyta z piosenkami, historyjkami, rymowankami
Darmowy dostp do lekcji cyfrowych
Box z plansz do gier, pyt DVD, Flashcards, Story Cards, oraz historyjkami lub Mystery Box
Technologie w edukacji przedszkolnej powinny przede wszystkim zachca dziecko do wspópracy i by zabaw zintegrowan z procesem edukacyjnym. English Play Box spenia te kryteria. Za pomoc tablicy interaktywnej lub po prostu rzutnika czy laptopa materiay z tej serii – animacje, rysowanki, gry i interaktywne wiczenia – ucz sownictwa i je utrwalaj, umoliwiaj nauk ze suchu oraz proponuj zadania w formie rozrywki (puzzle, memory). Co wane, seria pozwala na nauk take poza sal przedszkoln – intuicyjne aplikacje pozwol na wiczenia w domu, na przykad w razie nieobecnoci.
Multimedia w English Play Box
ENGLISH PLAY BOX
PONAD 90 WICZE INTERAKTYWNYCH m.in. na rozumienie ze suchu, utrwalajcych sownictwo, ksztaccych spostrzegawczo
ZADANIA JZYKOWE w formie najbardziej popularnych gier: puzzle, memory
ANIMACJE HISTORYJEK do kadego rozdziau
13
PONAD 90 WICZE INTERAKTYWNYCH m.in. na rozumienie ze suchu, utrwalajcych sownictwo, ksztaccych spostrzegawczo
WSZYSTKIE PIOSENKI I RYMOWANKI Z KURSU przygotowane jako interaktywne animacje
Sprawd, co jest w
Gwarantujemy, e jego zawarto pomoe Ci uatrakcyjni zajcia, a Ty zaoszczdzisz czas potrzebny do przygotowania si do nich.
15
NOWO!
Pomysy na lekcje
angielskiego w przedszkolu
ENGLISH PLAY BOX
16
17
Chcemy pozna Twoje pomysy! Znajd na Facebooku grup OUT OF THE BOX, w której bdziesz moga:, w której bdziesz moga:
pozna pomysy innych
1
Metodyczka i lektorka w szkole jzykowej, w której realizuje swoj pasj efektywnego nauczania jzyka angielskiego przy wykorzystaniu metod i technik aktywizujcych. Absolwentka Uniwersytetu Gdaskiego. Pracuje z uczniami zarówno w wieku szkolnym, jak i przedszkolnym. Wspóautorka podrcznika „Super Heroes” dla szeciolatków.
Ewa Koakowska Administratorka
Nauczycielka, metodyczka, egzaminatorka i trenerka kompetencji kluczowych. Od 25 lat wdraa kreatywne i aktywizujce metody pracy na zajciach jzykowych z dziemi. Dzieli si swoj wiedz na warsztatach i konferencjach, pisze artykuy oraz opracowuje materiay dydaktyczne. Wspóautorka serii English Play Box.
Aleksandra Raniak Administratorka
Ju od 11 lat jej pasj jest pokazywanie dzieciom, e nauka jzyka nie musi by monotonnym zajciem, tylko wspania zabaw. Dzieli si swoj wiedz i dowiadczeniem z nauczycielami wspóprowadzc szkolenia oraz piszc bloga. Prywatnie mama nastolatki i drugoklasisty, którzy czsto s jej inspiracj. Konsultantka materiaów do serii English Play Box.
Karolina Jankowska Administratorka
Specjalizuje si w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Podczas zaj wykorzystuje polisensoryczne metody nauczania, dziki którym dzieci s cigle zaangaowane i zmotywowane do nauki. Jest autork materiaów edukacyjnych oraz wspóautork podrcznika „Super Heroes” dla poziomu szeciolatków.
Edyta Pikulska Administratorka
Zeskanuj kod QR i docz do blisko 8 tysicy nauczycieli jzyka angielskiego z caej Polski.
ROZWIZANIA NOWEJ ERY
Nauczanie polisensoryczne z uyciem wszystkich zmysów, które znacznie bardziej angauje dzieci w nauk.
Rutyny pomagajce w dyscyplinowaniu grupy i sprawniejszym przeprowadzeniu zaj.
Uwielbiane przez dzieci animacje i gry animowane, w które chtnie si angauj.
Filmy z serii „Out of the Box” poruszajce takie kwestie, jak: praca z du grup, energiczne przedszkolaki, wspópraca z rodzicami, organizacja pracy.
18
Sownictwo wprowadzane jest spiralnie, dziki czemu kade dziecko utrwali sobie materia z odpowiedni intensywnoci.
Due grupy
19
• Zestaw story cards do wszystkich poziomów.
• Zestaw wordcards do English Play Box 3 do pobrania na www.dlanauczyciela.pl.
• Flashcards i story cards do pobrania z Teacher’s Resource CD.
• Zestaw flashcards, wordcards i story cards.
• Karty dostpne w wersji interaktywnej w ONEbooku.
• Piosenki rutynowe. • Piosenki tematyczne.
Pomoemy Ci, jeli… dzieci z Twojej grupy lubi piosenki i flashcards
Karty
Piosenki
ROZWIZANIA NOWEJ ERY
Pomoemy Ci, jeli… chcesz widzie efekty swojej pracy i by docenionym przez rodziców.
20
Czytanie globalne – karty wyrazowe, dodatkowe zabawy. Dzieci zapoznaj si z nowym sownictwem na pocztku rozdziau, a pod jego koniec potrafi ju je przeczyta.
Miniscenki, które dzieci wicz z nauczycielem, a potem mog przedstawi rodzicom.
Miniksieczki, które dzieci robi z pomoc nauczyciela, po to, by póniej móc przedstawi historyjk np. rodzicom.
Kolorowanie obrazków i kart z Teacher’s Resource CD, które potem mona umieci w Kciku Angielskim bd na tablicy informacyjnej.
Przewodnik dla rodziców ze wskazówkami, jak naley wspiera dziecko w nauce jzyka angielskiego.
Szablony listów, jakie nauczyciel moe zaadresowa do rodziców.
Lekcje cyfrowe do pracy na zajciach i w domu.
Blog z artykuami dla nauczycieli i rodziców.
Czytanie globalne – karty wyrazowe do czytania globalnego; dodatkowe zabawy wpisane w scenariusz lekcji.
Miniscenki rozpisane z podziaem na role.
Miniteatrzyk, w którym wykorzystane jest sownictwo, jakiego dzieci nauczyy si przez cay rok.
Piosenki i chants w wersji wokalnej i karaoke. Dostpne na YouTube. Idealne do pracy w czasie zaj i w domu.
21
Miniscenki, które dzieci wicz z nauczycielem, a potem mog przedstawi rodzicom.
Super Ideas z dodatkowymi i kreatywnymi pomysami na zabawy w czasie zaj.
Lekcje okolicznociowe uczce o wyjtkowych wydarzeniach.
Lekcje kulturowe o Wielkiej Brytanii, lekcje specjalne.
Projekty, w których dzieci ucz si pracowa razem.
ROZWIZANIA NOWEJ ERY
Pomoemy Ci, jeli… do pracy napdza Ci dziecica pozytywna energia.
22
Materiay do stworzenia Kcika Angielskiego.
Grupa „Out of the Box”, która suy inspiracj i wymian dowiadcze.
Projekty, w których dzieci ucz si pracowa razem.
Great Book – poradnik dla nauczycieli, zawierajcy rozmaite elementy: techniki mediacyjne, narzdzia coachingowe, przydatne informacje na temat pokolenia Z, narzdzia TOC, wyznaczanie celów, informacj zwrotn, metody pracy z uczniem, metod „flipped classroom” i wiele innych.
Niezwykle kreatywne wiczenia uwielbiane przez dzieci, takie jak np. nauka sownictwa zwizanego z pogod za pomoc… kulek ze zgniecionego papieru.
Super Tools Kit, czyli dodatkowe wiczenia interaktywne.
Gry planszowe, plakaty.
Niezwykle kreatywne wiczenia uwielbiane przez dzieci, takie jak np. nauka sownictwa zwizanego z pogod za pomoc… kulek ze zgniecionego papieru.
Super Tools Kit, czyli dodatkowe wiczenia interaktywne.
23
Cika torba nauczyciela Podobno w torbie nauczyciela przedszkolnego mona znale same ciekawe przedmioty. Czsto ugina si pod ni niejedno rami. Z domu przynosisz swoje materiay, które sprawiaj, e zajcia s jeszcze ciekawsze. Pamitaj jednak, e Nowa Era zapewni Ci materiay, które usprawni przygotowanie i przeprowadzenie zaj.
Niezbdniki nauczyciela
Wasne gadety, zabawki, gry
Filmy/animacje
Piosenki
Poziom 1 – 74 szt. Poziom 2 – 132 szt. Poziom 3 – 287 szt.
237 szt.
Mystery Box
www.dlanauczyciela.pl – portal zawierajcy bogat baz wartociowych pomocy dydaktycznych
www.englishplaybox.pl – ródo wiedzy dla nauczycieli i rodziców na temat pracy z przedszkolakiem
www.nowaera.pl – ródo informacji dotyczcych nowoci, szkole i aktualnych zmian w systemie edukacji
Lekcje cyfrowe ONEbook
23 animacje do kadego poziomu 32 animacje (historyjki, chants, piosenki)
Po kilkanacie na kadym poziomie
ENGLISH PLAY BOX
Tacz, piewaj, ucz! Poznaj nowe filmy TPR, dziki którym dzieci w Twojej grupie naucz si jzyka angielskiego sprawniej i efektywniej. Skorzystaj z klipów, tacz, piewaj i ucz.
Czym jest metoda TPR?
TPR, czyli Total Physical Response, to metoda nauczania jzyka obcego.
Polega ona na jednoczesnym mówieniu w jzyku obcym i pokazywaniu znaczenia
wypowiadanych sów za pomoc gestykulacji, mimiki, taca itp. Metoda
ta sprawdza si najlepiej w pracy z dziemi, poniewa nauka przez ruch
jest dla nich czym naturalnym.
24
NOWO
. o .
• Czym jest czytanie globalne? Czytanie globalne jest metod nauki czytania, która sprawdza si u dzieci w wieku przedszkolnym. Metoda ta polega na rozpoznawaniu przez dzieci caych wyrazów poprzez zapamitywanie ich ksztatów. Pominity zostaje etap sylabizowania i goskowania, dzieci ucz si sów, patrzc na nie caociowo.
• Jakie korzyci przynosi stosowanie czytania globalnego? Zalet czytania globalnego jest fakt, e dzieci ucz si poprzez zabaw, a czytanie nie jest kojarzone z koniecznoci. Nauka czytania globalnego stanowi wietne przygotowanie do szkoy, poniewa dzieci maj moliwo, by oswoi si z czytaniem, zanim rozpoczn nauk literowania. Metoda ta pozytywnie wpywa na pewno siebie dzieci w roli uczniów.
• Ucz czytania globalnego z seri English Play Box Czytanie globalne wprowadzane jest za pomoc kart wyrazowych, które s pokazywane dzieciom podczas zabawy. Na kolejnych stronach znajdziesz zbiór pomysów na aktywnoci zwizane z czytaniem globalnym u 5-latków w serii English Play Box 3. Do kadej lekcji z podrcznika zostay przygotowane zabawy, które odpowiadaj wprowadzanemu sownictwu. Pod kodem QR znajdziesz karty wyrazowe, które równie odpowiadaj sownictwu wprowadzanemu na lekcjach. Moesz je wywietli na tablicy podczas zaj lub wydrukowa.
CZYTANIE GLOBALNE
KARTY WYRAZOWE
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z kolorami
Poó karty obrazkowe z kolorami i waci- wie dopasowanymi kartami wyrazowymi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powtarzaj. Powtórz zabaw czytajc wolniej, szybciej lub mo- dulujc gosem przy kadej nazwie.
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z kolorami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
1
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z ksztatami
Rozó karty obrazkowe z ksztatami i wa- ciwie dopasowanymi kartami wyrazowy- mi na pododze. Wspólnie z uczniami czy- taj wyraz po wyrazie, a nastpnie popro o zamknicie oczu: Cover your eyes!. Od- wró jedn z kart obrazkowych, powiedz: Open your eyes! i ponownie przeczytajcie wyraz po wyrazie. Powtarzaj czynno, zakrywajc kolejne karty obrazkowe, a do zakrycia wszystkich.
Materiay: karty wyrazowe z kolorami i ksztatami, 2 pudeka
Ustaw dwa pudeka, jedno z napisem COLOURS, a drugie z napisem SHAPES. Rozdaj uczniom karty wyrazowe z kolo- rami i ksztatami i popro o wrzucenie kart do waciwych pudeek. Sprawd z uczniami zawarto pudeka z napisem COLOURS, a nastpnie SHAPES.
1
2
Lekcja 3 Materiay: karty wyrazowe z kolorami
Rozdaj uczniom po jednej karcie wyrazo- wej z nazwami kolorów (karty mog si powtarza, jeli dysponujesz kilkoma ze- stawami). Nauczyciel wolno piewa pio- senk Colours under the sea, a zadaniem uczniów jest waciwie zareagowa, czyli podnie kart wyrazow w odpowied- nim momencie. Zabaw mona powtó- rzy, odtwarzajc nagranie piosenki.
1
Materiay: karty wyrazowe oraz obraz- kowe z kolorami i ksztatami
Rozdaj uczniom karty obrazkowe i wyra- zowe (po jednej losowo wybranej karcie) i popro o odnalezienie swojej pary, tak by uczniowie dopasowali ilustracje do wyrazów. Jeli liczba uczniów jest niepa- rzysta, we udzia w zabawie wspólnie z uczniami.
2
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z ksztatami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
KCIK ANGIELSKI
KCIK ANGIELSKI
Lekcja 4 Materiay: karty wyrazowe z kolorami i ksztatami, skakanka
Poó skakank na pododze i rozó kar- ty wyrazowe po obu stronach skakanki (karty powinny by tak pooone, by byy widoczne i aby dzieci nie wskakiway na nie). Wypowiedz nazw dowolnego ko- loru lub ksztatu. Zadaniem uczniów jest przeskoczy na waciw stron skakanki, tam gdzie znajduje si odpowiednia karta wyrazowa.
1
Lekcja 5 Materiay: karty wyrazowe (oraz obraz- kowe) z kolorami i ksztatami
Rozdaj kademu uczniowi po dwie karty wyrazowe, jeli posiadasz dwa zestawy kart wyrazowych, lub jedn kart obraz- kow i jedn wyrazow, jeli dysponujesz jednym zestawem kart. Podaj nazw do- wolnego koloru lub ksztatu. Zadaniem uczenia jest odwróci kart, której na- zw usysza. Kontynuuj, podajc kolejne nazwy poznanych kolorów i ksztatów. Ucze po odwróceniu wszystkich swoich kart mówi: BINGO.
1
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe z ksztatami oraz z wybranymi kolorami: yellow, red, orange, blue, green
Rozdaj uczniom po jednej karcie wyrazo- wej z nazwami ksztatów lub wybranymi kolorami (karty mog si powtarza, jeli dysponujesz kilkoma zestawami). Nauczy- ciel recytuje rymowank Mixing colours. Zadaniem uczniów jest waciwie zare- agowa, czyli podnie kart wyrazow w odpowiednim momencie. Zabaw mona powtórzy, odtwarzajc nagranie rymowanki.
1
Materiay: karty wyrazowe oraz obraz- kowe z kolorami i ksztatami
Rozó karty obrazkowe i wyrazowe (7–8 par) ilustracjami/wyrazami do dou. Popro wybranego ucznia o odkrycie 2 kart i nazwanie ilustracji / przeczytanie wyra- zu. Jeli karta obrazkowa pasuje do wy- razowej, to odkadaj par; jeli nie, od- kadaj karty w te same miejsca. Zabaw mona powtórzy z pozostaymi kartami kolorów i ksztatów.
2
Lekcja 7 Materiay: karty wyrazowe oraz obraz- kowe z kolorami i ksztatami, pionki, kostka
Poó karty wyrazowe jedna za drug, np. w ksztacie wa, dodaj kart START na po- cztku i FINISH na kocu. Podziel uczniów na 3–4 druyny, rozdaj pionki i rozó kar- ty obrazkowe obok wa wyrazowego. Po przesuniciu liczby pól odpowiadajcej liczbie oczek na kostce ucze czyta wyraz i wskazuje waciw kart obrazkow. Jeli gracz nie wskae odpowiedniej ilustracji, pozostaje na tym samym polu. Wygrywa druyna, która jako pierwsza dotrze do pola FINISH.
1
Lekcja 8 Materiay: karty wyrazowe i obrazkowe z kolorami i ksztatami, symboliczne kó- ka i krzyyki
Uó z 9 wybranych kart wyrazowych kwadrat (3 x 3). Obok rozó 9 odpowia- dajcych wyrazom kart obrazkowych. Podziel uczniów na dwie druyny i rozdaj im symboliczne kóka i krzyyki, np. ka- myki i guziki. Ucze na wybranym wyra- zie kadzie ilustracj i symboliczne kóko lub krzyyk. Kóko lub krzyyk moe by pooone tylko na poprawnie dopasowa-
1
28
CZYTANIE GLOBALNE
nej ilustracji do wyrazu. Zabaw mona powtórzy, ukadajc dwa kwadraty po 9 kart wyrazowych oraz dzielc uczniów na cztery zespoy.
Rozdzia 2 Lekcja 1
Materiay: zestaw 7 kart obrazkowych i wyrazowych z przyborami szkolnymi
Poó karty obrazkowe z przyborami szkolnymi i waciwie dopasowanymi kar- tami wyrazowymi na pododze. Przeczy- taj wyraz po wyrazie, zmieniajc sposób czytania jednego z wyrazów poprzez po- wtórzenie lub sylabizowanie, np. book – book. Zadaniem uczniów jest przeczyta wyrazy w taki sam sposób. Powtórz zaba- w, zmieniajc inny wyraz i sposób jego czytania, np. pen-cil.
1
Materiay: zestaw 7 kart wyrazowych z przyborami szkolnymi
Rozdaj karty wyrazowe z przyborami szkolnymi, podaj wybran nazw. Ucze, który ma dan kart, podnosi j do góry, a pozostali uczniowie chórem mówi: Ann has got a...
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z przyborami szkolnymi i odpowiada- jce im karty wyrazowe.
Lekcja 2 Materiay: obrazkowe i wyrazowe z przy- borami szkolnymi
Rozó karty obrazkowe z przyborami szkolnymi i waciwie dopasowanymi kartami wyrazowymi na pododze, a na- stpnie popro o zamknicie oczu: Cover your eyes!. Zamie miejscami dwie karty wyrazowe i powiedz: Open your eyes!. Za-
1
daniem uczniów jest wskazanie bdnych kart. Powtórz czynno, zamieniajc miej- scami kolejne dwie karty wyrazowe.
Materiay: karty wyrazowe z przybora- mi szkolnymi
Poka wybran kart wyrazow i podaj losow nazw. Zadaniem uczniów jest powtórzy nazw wybranego przyboru szkolnego, jeli nazwa odpowiada wyra- zowi na karcie.
2
Lekcja 3 Materiay: 12 kart obrazkowych i wyra- zowych zwizanych ze szko
Poka uczniom pary kart wyrazowych i obrazkowych, jednoczenie podajc nazwy obiektów na ilustracjach. Powtórz czynno, tym razem podajc losowe wyrazy. Zadaniem uczniów jest klasn, jeli nazwa jest zgodna z kart obrazkow i wyrazow. W póniejszym etapie mona powtórzy zabaw z samymi kartami wy- razowymi.
1
Materiay: 12 kart obrazkowych i wyra- zowych zwizanych ze szko
Rozdaj uczniom siedzcym w kole karty obrazkowe i wyrazowe oraz podaj na- zw, np. paints. Zadaniem uczniów, którzy maj kart z napisem lub ilustracj zgod- n z usyszanym wyrazem, jest zamieni si miejscami. Kontynuuj, podajc kolejne nazwy przyborów szkolnych.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy kolejne karty obrazkowe zwizane ze szko i odpowia- dajce im karty wyrazowe.
29
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe z przybora- mi szkolnymi, karty obrazkowe i wyrazo- we z przyimkami: in, on, under, pudeko
Poó karty obrazkowe z przyimkami i waciwie dopasowanymi kartami wy- razowymi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powtarzaj. Nastpnie umie karty wyrazowe z przy- imkami in, on, under w trzech rónych punktach w sali. Wykorzystaj pudeko oraz karty obrazkowe z przyborami szkol- nymi do pokazu. Wypowiedz zdanie, jed- noczenie demonstrujc pooenie karty obrazkowej wzgldem pudeka, np. The rubber is in the box. Zadaniem uczniów jest wskaza waciw kart wyrazow: in, on lub under. Kontynuuj, mówic kolejne zda- nia z uyciem kart obrazkowych.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty wyrazo- we in, on, under, mona je umieci na ilu- stracji pudeka we waciwych miejscach.
Lekcja 5 Materiay: 12 kart obrazkowych i wyra- zowych zwizanych ze szko, karty wy- razowe z przyimkami: in, on, under
Umie karty wyrazowe z przyimkami in, on, under w trzech rónych punktach w sali. Rozdaj wszystkim uczniom kar- ty obrazkowe, jeli dysponujesz kilkoma zestawami, lub obrazkowe i wyrazowe, jeli posiadasz po jednym zestawie kart. Wypowiedz zdanie, podkrelajc przy- imek, np. The pencil is in the box. Zadaniem uczniów, którzy maj karty z ilustracj lub napisem pencil, jest stan przy karcie wy- razowej in. W podobny sposób podawaj kolejne zdania.
1
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe zwizane ze szko: school, bag, peg, paints, chair, pen- cil, pencil case, table, rubber, teacher, oraz z przyimkami: in, on, under
Rozdaj uczniom po jednej karcie wyrazo- wej (karty mog si powtarza, jeli dys- ponujesz dwoma zestawami). Czytaj tre poznanej historyjki, a zadaniem uczniów jest waciwie zareagowa, czyli pod- nie kart wyrazow w odpowiednim momencie. Zabaw mona powtórzy, odtwarzajc nagranie historyjki.
1
Lekcja 7 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe zwizane ze szko oraz z przyimkami: in, on, under
Rozdaj uczniom karty obrazkowe (karty mog si powtarza, jeli dysponujesz dwoma zestawami), natomiast karty wy- razowe wó do pudeka. Wybierz jedn kart z pudeka. Zadaniem ucznia, który ma kart obrazkow odpowiadajc wy- losowanej nazwie, jest podnie swoj kart do góry.
1
Materiay: karty wyrazowe zwizane ze szko oraz z przyimkami: in, on, under
Rozó karty wyrazowe na pododze w kole. W rodku umie krgiel lub pla- stikow butelk. Zakr krglem lub bu- telk i popro wybranego ucznia o prze- czytanie wskazanego wyrazu. Kontynuuj zabaw, wskazujc kolejne wyrazy. Jeli dysponujesz np. tablic interaktywn lub komputerem z rzutnikiem, moesz wyko- rzysta w zabawie wirtualne koo wyboru.
2
30
CZYTANIE GLOBALNE
Lekcja 8 Materiay: 2 due kostki z wyrazami i ob- razkami zwizanymi ze szko
Na ciankach jednej kostki umie nazwy poznanych wyrazów zwizanych ze szko- , a na ciankach drugiej ilustracje. Po- dziel uczniów na dwie druyny. Wybrany ucze z druyny rzuca dwiema kostkami, a nastpnie nazywa ilustracj i czyta wy- raz. Jeli wyraz jest zgodny z ilustracj, to druyna zdobywa punkt. W podobny sposób kontynuuj, wybierajc kolejnych uczniów naprzemiennie z obu druyn.
1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe zwizane z rodzin
Poó karty obrazkowe z czonkami ro- dziny i waciwie dopasowanymi kartami wyrazowymi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powtarzaj. Powtórz zabaw, czytajc jak robot.
1
Materiay: karty wyrazowe z czonka- mi rodziny, packi na muchy lub lizaki (liczmany)
Rozó karty wyrazowe z nazwami czon- ków rodziny (karty mog si powtarza) oraz rozdaj uczniom packi na muchy lub lizaki (liczmany). Podaj wybran nazw. Zadaniem uczniów jest „pacn” apk lub lizakiem waciw kart wyrazow. W podobny sposób kontynuuj zabaw.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z czonkami rodziny i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe zwizane z rodzin
Rozó karty obrazkowe z czonkami ro- dziny i waciwie dopasowanymi kartami wyrazowymi na pododze, a nastpnie popro o zamknicie oczu: Cover your eyes!. Usu jedn kart obrazkow i zapy- taj: What’s missing?. Kontynuuj, usuwajc inne karty obrazkowe. Moesz powtórzy zabaw, usuwajc równoczenie kart ob- razkow i wyrazow.
1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z czciami twarzy
Podaj nazw czci twarzy, jednoczenie pokazujc kart obrazkow i wyrazow. Zadaniem uczniów jest naladowanie echa – powtarzanie usyszanego wyrazu za kadym razem coraz ciszej. Kontynuuj zabaw w podobny sposób z kolejnymi nazwami czci twarzy.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z czciami twarzy i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 3 Materiay: karty wyrazowe z czonkami rodziny oraz czciami twarzy
Ustaw dwa pudeka, jedno z napisem FAMILY, a drugie z napisem FACE. Roz- daj uczniom karty wyrazowe z nazwami czonków rodziny oraz czci twarzy. Po- daj wybran nazw. Zadaniem ucznia jest wrzuci kart, której nazw usysza, do waciwego pudeka. Po podaniu wszyst- kich nazw sprawd z uczniami zawarto obu pudeek.
1
31
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z czonkami rodziny oraz czciami twarzy
Rozó karty obrazkowe na pododze. Po- daj nazw oraz waciw kart wyrazow wybranemu uczniowi. Zadaniem ucznia jest powtórzy nazw i poda kart dalej kolejnemu uczniowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ostatnie dziecko po- wtarza nazw i dopasowuje kart wyra- zow do odpowiedniej karty obrazkowej. Zabaw kontynuuj, podajc pozostae karty kolejnym uczniom.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z poznanymi przymiotnikami i odpo- wiadajce im karty wyrazowe.
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z przymiotnikami: long, short, tall
Poó karty obrazkowe z przymiotnikami i waciwie dopasowanymi kartami wy- razowymi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powta- rzaj. Nastpnie zabierz z podogi karty obrazkowe, a karty wyrazowe rozmie w rónych miejscach w sali. Podaj wybra- ny przymiotnik, a zadaniem uczniów jest stan przy odpowiedniej karcie. Konty- nuuj zabaw z pozostaymi wyrazami. Zabaw moesz powtórzy, podajc zdanie z wybranym przymiotnikiem, np. My dad isn’t short.
2
Lekcja 5 Materiay: karty wyrazowe (oraz obraz- kowe) z czonkami rodziny, czciami twarzy oraz przymiotnikami
Rozdaj kademu uczniowi po dwie karty wyrazowe, jeli posiadasz dwa zestawy kart wyrazowych, lub jedn kart obraz- kow i jedn wyrazow, jeli dysponujesz jednym zestawem kart. Podaj dowoln nazw. Zadaniem uczenia jest odwróci kart, której nazw usysza. Kontynuuj, podajc kolejne poznane nazwy. Ucze po odwróceniu wszystkich swoich kart mówi: BINGO.
1
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe z nazwami: daddy, hair, eye, short, long, tall
Rozdaj uczniom po jednej karcie wyra- zowej (powiel, jeli dysponujesz jednym zestawem). Czytaj tre poznanej histo- ryjki, a zadaniem uczniów jest waciwie zareagowa, czyli podnie kart wyrazo- w w odpowiednim momencie. Zabaw mona powtórzy, odtwarzajc nagranie historyjki.
1
Lekcja 7 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z czonkami rodziny, czciami twarzy oraz przymiotnikami, pionki, kostka
Poó karty wyrazowe jedna za drug napisami do dou, np. w ksztacie wa. Dodaj kart START na pocztku i FINISH na kocu. Podziel uczniów na 3–4 druy- ny, rozdaj pionki i rozó karty obrazkowe obok wa wyrazowego. Po przesuniciu liczby pól odpowiadajcej liczbie oczek na kostce ucze odkrywa kart, czyta wy- raz i wskazuje waciw kart obrazkow. Jeli gracz nie wskae poprawnej ilustracji, pozostaje na tym samym polu. Wygrywa druyna, która jako pierwsza przekroczy pole FINISH.
1
32
CZYTANIE GLOBALNE
Lekcja 8 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z czonkami rodziny, czciami twarzy oraz przymiotnikami
Rozdaj uczniom siedzcym w kole po jednej karcie obrazkowej lub wyrazowej oraz podaj nazw, np. sister. Zadaniem uczniów, którzy maj kart z napisem lub ilustracj zgodn z usyszanym wy- razem, jest zamieni si miejscami. Kiedy powiesz: MY FAMILY, wszyscy uczniowie zamieniaj si miejscami. Zabaw konty- nuuj, podajc kolejne nazwy.
1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z ubraniami
Podaj nazw ubrania, pokazujc kart ob- razkow i wyrazow, a nastpnie przeka karty wybranemu uczniowi w kole. Zada- niem ucznia jest powtórzy nazw i poda dalej obie karty. Ostatni ucze przekazuje karty nauczycielowi. W podobny sposób kontynuuj z pozostaymi nazwami.
1
Poka kart obrazkow i wyrazow, a uczniowie niech naladuj zakadanie danego ubrania. Kontynuuj z pozostaymi ubraniami. Powtórz zabaw, pokazujc tylko karty wyrazowe.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z ubraniami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z ubraniami
Powiedz: Play Box says: I’m wearing a T-shi- rt, prezentujc jednoczenie kart obraz- kow i wyrazow. Zadaniem uczniów jest pokaza sposób zakadania danego ubrania. Kontynuuj zabaw z pozostaymi nazwami. Moesz powtórzy zabaw, tym razem pokazujc tylko kart wyrazow.
1
Materiay: karty wyrazowe z ubraniami: dress, sandals, shorts, T-shirt, trousers, hat, jumper, coat
Rozdaj uczniom po jednej karcie wyrazowej z nazwami ubra (powiel, jeli dysponujesz jednym zestawem). Nauczyciel wolno pie- wa piosenk I’m going out to play, a zada- niem uczniów jest waciwie zareagowa, czyli podnie kart wyrazow w odpo- wiednim momencie. Zabaw mona po- wtórzy, odtwarzajc nagranie piosenki.
2
Lekcja 3 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z przymiotnikami okrelajcymi pogod
Podaj przymiotnik okrelajcy pogod, jednoczenie pokazujc kart obrazkow i wyrazow oraz umowny gest. Po za- prezentowaniu wszystkich nazw poka losowo wybran kart obrazkow i odpo- wiadajc jej kart wyrazow. Zadaniem uczniów jest wykona umowny gest od- powiedni do danego typu pogody. W po- dobny sposób kontynuuj z pozostaymi kartami. Powtórz zabaw, pokazujc tylko karty wyrazowe.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy pozostae kar- ty obrazkowe z ubraniami i odpowiadaj- ce im karty wyrazowe.
33
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z ubraniami
Rozó karty obrazkowe z ubraniami i waciwie dopasowanymi kartami wyra- zowymi na pododze, a nastpnie popro o zamknicie oczu: Cover your eyes!. Usu jedn kart obrazkow i zapytaj: What’s missing?. Kontynuuj, usuwajc inne karty obrazkowe. Moesz powtórzy zabaw, usuwajc równoczenie kart obrazkow i wyrazow.
1
Materiay: karty wyrazowe z ubraniami: trousers, jumper, socks, shoes, hat
Rozdaj uczniom karty wyrazowe z ubra- niami (powiel, jeli dysponujesz jednym zestawem). Nauczyciel recytuje rymo- wank It’s cold, a zadaniem ucznia jest podnie do góry kart, kiedy usyszy na- zw zgodn z napisem na karcie. Zabaw mona powtórzy, odtwarzajc nagranie rymowanki.
2
Lekcja 5 Materiay: karty wyrazowe (oraz obraz- kowe) z ubraniami i pogod
Rozdaj kademu uczniowi po dwie kar- ty wyrazowe, jeli dysponujesz wiksz iloci zestawów kart wyrazowych, lub jedn kart obrazkow i jedn wyrazow, jeli posiadasz jeden zestaw kart. Podaj nazw dowolnego ubrania lub pogody. Zadaniem uczenia jest odwróci kart, której nazw usysza. Kontynuuj, podajc kolejne poznane nazwy ubra i pogody. Ucze po odwróceniu wszystkich swoich kart mówi: BINGO.
1
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe z ubraniami i pogod, skakanka
Poó skakank na pododze i rozó kar- ty wyrazowe po obu stronach skakanki (karty powinny by tak pooone, by byy widoczne i aby dzieci nie wskakiway na nie). Wypowiedz nazw dowolnego ubra- nia lub pogody. Zadaniem uczniów jest przeskoczy na waciw stron skakanki, tam gdzie znajduje si odpowiednia karta wyrazowa.
1
Lekcja 7 Materiay: karty wyrazowe z ubraniami i pogod
Podziel uczniów w grupy dziewiciooso- bowe i rozdaj kademu uczniowi po jed- nej karcie wyrazowej. W kadej grupie po- winny by trzy karty wyrazowe w trzech egzemplarzach (powiel, jeli posiadasz jeden komplet kart). Uczniowie, trzymajc karty, maj za zadanie ustawi si w kwa- dracie 3 x 3, tak by w kadej linii poziomej, pionowej i na ukos bya tylko jedna karta z danym wyrazem, jak w sudoku. Powtórz zabaw, zmieniajc zestawy wyrazów midzy grupami.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obraz- kowe z pogod i odpowiadajce im karty wyrazowe.
34
CZYTANIE GLOBALNE
Lekcja 8 Materiay: karty wyrazowe i obrazkowe z ubraniami i pogod, symboliczne kóka i krzyyki
Uó 9 wybranych kart wyrazowych w kwadracie 3 x 3. Obok rozó 9 odpo- wiadajcych wyrazom kart obrazkowych. Podziel uczniów na dwie druyny i rozdaj im symboliczne kóka i krzyyki, np. ka- myki i guziki. Ucze na wybranym wyra- zie kadzie ilustracj i symboliczne kóko lub krzyyk. Kóko lub krzyyk moe by pooone tylko na poprawnie dopasowa- nej ilustracji do wyrazu. Zabaw mona powtórzy, ukadajc dwa kwadraty po 9 kart wyrazowych oraz dzielc uczniów na cztery zespoy.
1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami
Rozó karty obrazkowe z uczuciami i wa- ciwie dopasowanymi kartami wyrazowy- mi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powtarzaj. Powtórz zabaw, czytajc kady wyraz adekwatnie do uczucia, np. happy – radonie, frighte- ned – ze strachem, angry – ze zoci, itd.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z uczuciami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami, karteczki z cyframi 1–7
Poó karty obrazkowe z uczuciami i wa- ciwie dopasowanymi kartami wyrazo- wymi na pododze. Do kadej karty dodaj cyfr od 1 do 7, nie zmieniajc kolejnoci
1
Poka kart obrazkow i wyrazow, jed- noczenie podajc nazw uczucia. Za- daniem ucznia jest pokaza/wyrazi prezentowane uczucie. Powtórz zabaw, pokazujc tylko karty wyrazowe.
2
Lekcja 3 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z czynnociami
Podaj nazw czynnoci, jednoczenie po- kazujc kart obrazkow i wyrazow. Za- daniem uczniów jest naladowanie echa – powtarzanie usyszanego wyrazu za kadym razem coraz ciszej. Zabaw kon- tynuuj w podobny sposób z kolejnymi na- zwami czynnoci.
1
Materiay: karty wyrazowe z czynnocia- mi, woreczki z grochem
Rozó karty wyrazowe z czynnociami w prostokcie 4 x 2 na dywanie. Podaj na- zw czynnoci oraz woreczek z grochem chtnemu uczniowi. Zadaniem ucznia jest pooy woreczek na waciwej karcie wyrazowej. Jeli woreczek zostanie poo- ony na niewaciwej karcie, to pozostali uczniowie musz zareagowa w ustalony wczeniej sposób, np. klasn. Kontynuuj zabaw z pozostaymi uczniami.
2
cyfr. Czytaj wyraz po wyrazie, a ucznio- wie niech powtarzaj. Nastpnie zapytaj: What’s number 2?, What’s number 5?, itd. Mona usun karty obrazkowe z uczucia- mi, pozostawiajc tylko karty wyrazowe oraz cyfry i powtórzy zabaw.
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obraz- kowe z czynnociami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
35
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami
Powiedz: Play Box says: jump, prezentujc jednoczenie kart obrazkow i wyrazo- w. Zadaniem uczniów jest pokaza dan czynno lub uczucie. Kontynuuj zabaw z pozostaymi nazwami. Powtórz zabaw – tym razem uczniowie pokazuj dan czynno lub uczucie tylko wtedy, gdy usysz nazw poprzedzon wyraeniem Play Box says.
1
Materiay: karty wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami
Poka wybran kart wyrazow z uczu- ciem lub czynnoci i podaj losow na- zw. Zadaniem uczniów jest pokaza czynno lub uczucie, jeli nazwa odpo- wiada wyrazowi na karcie.
2
Lekcja 5 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami
Rozó karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami ilustracjami/wyrazami do dou. Popro wybranego ucznia o od- krycie dwóch kart i nazwanie ilustracji / przeczytanie wyrazu. Jeli karta obraz- kowa pasuje do wyrazowej, to odkadaj par, jeli nie, odkadaj karty w te same miejsca. Zabaw powtórz, tym razem wykorzystaj karty obrazkowe i wyrazowe z czynnociami.
1
Lekcja 6 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami
Rozdaj kademu uczniowi siedzcemu w kole po jednej karcie obrazkowej lub wyrazowej z uczuciami i czynnociami. Wypowiedz dowoln nazw, a zadaniem uczniów jest podnie do góry kart ob-
1
Lekcja 7 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami, pionki, kostka
Poó karty wyrazowe jedna za drug napisami do dou, np. w ksztacie wa. Dodaj kart START na pocztku i FINISH na kocu. Podziel uczniów na 3–4 dru- yny, rozdaj pionki i rozó karty ob- razkowe obok wa wyrazowego. Po przesuniciu liczby pól odpowiadajcej liczbie oczek na kostce ucze odkrywa kart, czyta wyraz i wskazuje waciw kart obrazkow. Jeli gracz nie wskae poprawnej ilustracji, pozostaje na tym samym polu. Wygrywa druyna, która jako pierwsza przekroczy pole FINISH.
1
razkow lub wyrazow zgodnie z usy- szan nazw. Kontynuuj z pozostaymi wyrazami. Powtórz zabaw, tym razem uczniowie, którzy maj kart z napisem lub ilustracj zgodn z usyszanym wyra- zem, zamieniaj si miejscami. W podob- ny sposób kontynuuj, podajc kolejne nazwy.
Lekcja 8 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z uczuciami oraz czynnociami
Podziel uczniów na dwie druyny i rozó na pododze karty obrazkowe z uczucia- mi i czynnociami. Wybierz po jednym uczniu z kadej druyny i podaj im jed- noczenie w tym samym czasie po jednej losowo wybranej karcie wyrazowej (to nie bd te same karty). Zadaniem uczniów jest podej i umieci kart wyrazow na waciwej karcie obrazkowej. Punkty przyznawane s tylko za poprawne do- pasowanie kart. Jeli ucze umieci kart bdnie, druyna nie otrzymuje punktu. W podobny sposób kontynuuj zabaw, a do dopasowania wszystkich kart.
1
36
Rozdzia 6 Lekcja 1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierztami: bird, cat, dog, rabbit, pig, horse, goat
Poó karty obrazkowe ze zwierztami i waciwie dopasowanymi kartami wy- razowymi na pododze. Czytaj wyraz po wyrazie, a uczniowie niech powtarzaj. Powtórz zabaw, modulujc gosem i czy- tajc jak ko czy kot.
1
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obraz- kowe ze zwierztami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Materiay: karty wyrazowe ze zwierzta- mi: bird, cat, dog, rabbit, pig, horse, goat
Wcz nagranie piosenki On the farm i po- pro uczniów o poruszanie si w rytmie piosenki. W dowolnym momencie wcz pauz i poka losowo wybran kart wy- razow ze zwierzciem, jednoczenie po- dajc jego nazw. Zadaniem uczniów jest pokaza zachowanie danego zwierzaka poprzez ruch i gest. Kontynuuj z pozosta- ymi kartami. Powtórz zabaw, tym razem nie podawaj nazwy, pokazuj tylko karty wyrazowe.
2
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierztami: duck, duckling, cow, calf, sheep, lamb, chicken, chick
Rozó karty obrazkowe ze zwierztami i waciwie dopasowanymi kartami wyra- zowymi na pododze. Wspólnie z ucznia- mi czytaj wyraz po wyrazie, a nastpnie popro o zamknicie oczu: Cover your eyes!. Odwró jedn z kart obrazkowych, powiedz: Open your eyes! i ponownie
1
Lekcja 3 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierztami
Poka kart obrazkow i wyrazow, jed- noczenie podajc nazw zwierzaka. Po- wtórz zabaw, tym razem losowo podajc nazwy zwierzt do prezentowanych kart. Zadaniem uczniów siedzcych na podo- dze jest wsta, kiedy usysz nazw zgod- n z pokazywanymi kartami. Powtórz zabaw, tym razem tylko z kartami wyra- zowymi.
1
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierztami
Podaj nazw zwierzaka, pokazujc jed- noczenie kart obrazkow i wyrazow. W ten sam sposób podaj kolejne sowa. Podziel uczniów na dwie grupy, wybierz chtne dziecko z jednej druyny i poka losowo wybran kart wyrazow. Zada- niem ucznia jest naladowa poprzez ruch i gest zachowanie danego zwierzaka, a uczniowie z druyny przeciwnej maj za zadanie odgadn nazw zwierzcia, jak w kalamburach. Poka kart wyrazow dla sprawdzenia i przyznaj punkt, jeli udao im si waciwie odgadn nazw. W podobny sposób kontynuuj zabaw naprzemiennie, wybierajc chtnych uczniów z druyn.
1
przeczytajcie wyraz po wyrazie. Powta- rzaj czynno, zakrywajc kolejne karty obrazkowe, a do zakrycia wszystkich.
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy kolejne karty obraz kowe ze zwierztami i odpowiadaj- ce im karty wyrazowe.
37
Lekcja 5 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe ze zwierztami: horse, chicken, goat, she- ep, pig, cow, cat, dog
Poka kart obrazkow i wyrazow, jed- noczenie dodajc odgosy zwierzt: ne- igh, cluck, bleat, baa, oink, moo, miaow, woof. Powtórz z samymi kartami wyrazo- wymi, a nastpnie losowo wybierz kart z napisem. Zadaniem uczniów jest wyda waciwy odgos zwierzcia, zgodny z po- kazan kart wyrazow. W podobny spo- sób kontynuuj z pozostaymi nazwami.
1
Materiay: karty wyrazowe ze zwierz- tami: horse, chicken, goat, sheep, pig, cow, cat, dog
Rozdaj karty wyrazowe, powiel, jeli po- siadasz tylko jeden zestaw, tak by kade dziecko miao jedn kart. Podaj wybra- ny odgos zwierzcia, a uczniowie niech podnosz karty z waciwymi nazwami zwierzt zgodnie z usyszanym odgo- sem. Kontynuuj zabaw, podajc kolejne odgosy.
2
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe ze zwierztami
Przydziel uczniom nazwy 8 wybranych zwierzt, któr musz zapamita, jed- na nazwa dla minimum dwóch uczniów. Trzymajc chust animacyjn i nie zmie- niajc miejsca, uczniowie przesuwaj chust w rytmie suchanej rymowanki Baby animals. W dowolnym momencie wcz pauz i poka kart wyrazow. Zadaniem uczniów jest podnie chust do góry, a uczniowie, którym przydzie- lona zostaa nazwa zgodna z napisem na karcie, musz zamieni si miejscami, zanim pozostae dzieci opuszcz chust. Kontynuuj zabaw, podajc kolejne wyrazy.
1
Lekcja 7 Materiay: karty wyrazowe ze zwierzta- mi, krgiel lub butelka
Rozó karty wyrazowe na pododze w kole. W rodku umie krgiel lub pla- stikow butelk. Zakr krglem lub bu- telk i popro wybranego ucznia o prze- czytanie wskazanego wyrazu. Kontynuuj zabaw, wskazujc kolejne wyrazy. Jeli dysponujesz np. tablic interaktywn lub komputerem z rzutnikiem, moesz wyko- rzysta w zabawie wirtualne koo wyboru.
1
Lekcja 8 Materiay: karty wyrazowe ze zwierztami
Poka uczniom kart wyrazow z dowol- nym zwierzakiem. Zadaniem uczniów jest naladowa poprzez ruch i gest zacho- wanie danego zwierzaka do momentu, gdy powiesz: Farmer Mabel comes, wtedy uczniowie zastygaj w bezruchu. Poka kolejn kart wyrazow i w podobny spo- sób kontynuuj zabaw.
1
38
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z pojazdami
Podaj nazw pojazdu, jednoczenie pokazujc kart obrazkow i wyrazow. Zadaniem uczniów jest naladowanie echa – powtarzanie usyszanego wyrazu za kadym razem coraz wolniej. Konty- nuuj z pozostaymi nazwami pojazdów. Powtórz zabaw, tym razem za kadym razem mówic szybciej.
1
Materiay: karty wyrazowe z pojazdami
Rozdaj kademu uczniowi jedn kart wyrazow z pojazdem (powiel, jeli dys- ponujesz jednym zestawem). Powiedz, e pocig, który prowadzisz, bdzie zatrzy- mywa si na przystankach, na których bd wsiadali kolejni uczniowie. Powiedz: car, a uczniowie, którzy maj waciwy napis na karcie, doczaj do pocigu. W podobny sposób kontynuuj zabaw, podajc kolejne nazwy pojazdów.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z pojazdami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 2 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z pojazdami
Poka uczniom kart obrazkow i wyra- zow z koem i podaj jego nazw. Poka- zujc kolejno karty obrazowe i wyrazowe z pojazdami, pytaj: Has a car got wheels?, jednoczenie wskazujc na ilustracj koa. Zadaniem uczniów jest odpowiedzie chórem: Yes lub No. Powtórz zabaw, tym razem pokazujc tylko karty wyrazowe.
1
Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z pojazdami, 3 obrcze lub skakanki
Poka kart obrazkow z dowolnym pojazdem i podaj jego nazw, a ucznio- wie niech powtórz. Nastpnie zapytaj: How many wheels has a car got?. Ucznio- wie podaj liczb, wspólnie przeliczcie te na karcie obrazkowej. W podobny sposób zapytaj o pozostae pojazdy. Poó 3 ob- rcze lub okrgi ze skakanek na pododze i losowo rozó karty obrazkowe przy ka- dej z nich: z 2 koami, z 4 koami oraz pu- st kart. Rozdaj uczniom karty wyrazowe z pojazdami i popro o waciwe umiejsco- wienie kart zgodnie z liczb kó. Wspólnie sprawdcie poprawno wyrazów w zbio- rach.
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy pozostae kar- ty obrazkowe z pojazdami i odpowiadaj- ce im karty wyrazowe.
Lekcja 3 Materiay: karty wyrazowe z pojazdami: car, bus, bike, scooter, motorbike, train, tractor, lorry
Przypnij w rónych miejscach sali karty wyrazowe z nazwami pojazdów; jeli dys- ponujesz dwoma zestawami, karty mog si powtarza. Odtwórz nagranie piosen- ki At the crossing. Zadaniem uczniów jest ustawi si przy waciwej karcie podczas suchanego nagrania.
1
39
Lekcja 4 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z przymiotnikami: fast, slow, big, small
Podaj nazw przymiotnika, pokazujc kart obrazkow i wyrazow, a nastp- nie przeka karty wybranemu uczniowi w kole. Zadaniem ucznia jest powtórzy nazw i poda dalej obie karty. Ostatni ucze przekazuje karty nauczycielowi. W podobny sposób kontynuuj z pozostay- mi nazwami.
1
Materiay: karty wyrazowe z przymiot- nikami: fast, slow, big, small, chusteczki w 4 kolorach
Rozdaj uczniom chusteczki w 4 kolorach, tak by kady ucze mia chusteczk. Podaj nazw, poka kart wyrazow i pomachaj chusteczk w wybranym kolorze. W po- dobny sposób dodaj kolory do pozosta- ych przymiotników, a nastpnie poka losow kart wyrazow z przymiotnikiem. Zadaniem uczniów, którzy maj chustecz- k w kolorze zgodnym z podan nazw, jest pomacha chusteczk. Kontynuuj, podajc kolejne przymiotniki. Inn wersj zabawy jest dodanie wybranego ruchu/ gestu do kadego przymiotnika, np. small – zwi chusteczk w doni. Zadaniem uczniów po pokazaniu karty wyrazowej jest wykona umowny ruch/gest chus- teczk zgodny z dan nazw (kolor chus- teczki nie jest w tej wersji zabawy istotny).
2
KCIK ANGIELSKI
Umie w kciku na tablicy karty obrazko- we z przymiotnikami i odpowiadajce im karty wyrazowe.
Lekcja 5 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z pojazdami
Podziel uczniów na dwie druyny i rozó na pododze karty obrazkowe z pojazda- mi. Wybierz po jednym uczniu z kadej druyny i podaj im jednoczenie w tym samym czasie po jednej losowo wybra- nej karcie wyrazowej (to nie bd te same karty). Zadaniem uczniów jest podej i umieci kart wyrazow na waciwej karcie obrazkowej. Punkty przyznawane s tylko za poprawne dopasowanie kart. Jeli ucze bdnie umieci kart, dru- yna nie otrzymuje punktu. W podobny sposób kontynuuj zabaw, a do dopaso- wania wszystkich kart.
1
40
Lekcja 6 Materiay: karty wyrazowe z pojazdami
Podziel uczniów na dwie grupy i poka losowo wybran kart wyrazow uczniom z jednej druyny. Zadaniem uczniów w tej grupie jest naladowa dany pojazd po- przez ruch i gest, a uczniowie z przeciw- nej druyny maj za zadanie odgadn nazw tego pojazdu, jak w kalamburach. Poka kart wyrazow i przyznaj punkt, jeli udao im si waciwie odgadn nazw. Kontynuuj zabaw, naprzemien- nie zmieniajc grupy.
1
Lekcja 7 Materiay: karty obrazkowe i wyrazowe z pojazdami
Podziel uczniów na 2 grupy i dla kadej z nich uó dowolny ukad w poziomie z 6 kart obrazkowych na pododze. Za- daniem uczniów jest odtworzy ten sam wzór, wykorzystujc odpowiednio karty wyrazowe (powiel karty wyrazowe, jeli dysponujesz jednym zestawem, tak by uczniowie mieli moliwo wyboru). Po wspólnym sprawdzeniu poprawnoci kart i odtwarzanego wzoru powtórz zabaw, zmieniajc ukad kart w kadej grupie.
1
Lekcja 8 Materiay: karty wyrazowe z pojazda- mi, klamerki (do prania lub biurowe do papieru)
Umie na plecach kadego ucznia kar- t wyrazow z nazw pojazdu (powiel, jeli dysponujesz jednym zestawem). Za- daniem uczniów jest, chodzc po klasie, zadawa pytania pozostaym uczniom: Is it a car/plane?. Zapytani uczniowie po sprawdzeniu napisu na plecach kolegi/ko- leanki odpowiadaj: Yes lub No. Zabawa trwa a do odgadnicia przez wszystkich uczniów nazw pojazdów.
1
Sprawd, jakim typem nauczyciela jeste
Odpowiedz na ponisze pytania i sprawd, jakim typem nauczyciela jeste. Twoje zajcia z jzyka angielskiego nie mog oby si bez: A Zada interaktywnych. Dzieci je uwielbiaj. B Dodatkowych pomocy, które samodzielnie
przygotowuj w domu. C Podrcznika, bo to sprawia, e moja lekcja
jest najlepiej zaplanowana. D Piosenek. Ja i dzieci uwielbiamy piewa.
1
Najbardziej marzy mi si: A Aby w kadej sali, w której pracuj,
bya tablica interaktywna. B Aby nigdy nie zabrako mi pomysów na pomoce,
które robi dla moich przedszkolaków. C Aby kady ucze mia swój podrcznik. D Aby nauka angielskiego kojarzya si moim
przedszkolakom z zabaw.
3
Nauka zdalna to dla mnie: A Moliwo pokazania dzieciom, e angielskiego
mona uczy si nie tylko w przedszkolu. B Kolejna szansa na poznanie pomysów innych
nauczycieli i podzielenie si z nimi wasnymi pomysami. C Trudno. Wol zdecydowanie prac dziemi w sali. D Czstsza moliwo korzystania z zasobów internetu
w pracy z dziemi.
2
Lubi pracowa z dziemi, bo: A Cieszy je nauka przy uyciu nowych technologii. B Widz umiech na ich twarzach, kiedy realizujemy
moje pomysy. C Szybko ucz si materiau, który im przekazuj. D S zawsze umiechnite, chtnie bior udzia
w wiczeniach ruchowych.
3-, 4- i 5-LATKI 6-LATKI
A – jeste nauczycielem nowoczesnym Nowe technologie nie maj przed Tob tajemnic. Umiesz korzysta z rozwiza
cyfrowych i lubisz to robi. Brawo! To wietny kierunek. Na pewno spodobaj
Ci si nasze rozwizania dla 3-, 4- i 5-latków oraz 6-latków.
C – jeste nauczycielem tradycjonalist Twoje zajcia s dobrze przygotowane i starasz si, aby przebiegay zgodnie
z planem. Twoj baz jest podrcznik, który sprawia, e Twoje zajcia s ciekawe
i dobrze zorganizowane. Zeskanuj kody i sprawd, co dla Ciebie przygotowalimy. 3-, 4- i 5-LATKI 6-LATKI
B – jeste nauczycielem spoecznikiem Lubisz korzysta z dowiadczenia innych nauczycieli i dzieli si tym, co sam
tworzysz. To wspaniae, bo dziki temu inni mog podziwia efekty Twojej pracy.
Zeskanuj kod QR i inspiruj innych. OOTB
D – jeste nauczycielem rozrywkowym Muzyka, taniec, ruch, zabawa to Twoje ywioy. Dzieci Ci za to uwielbiaj
i czekaj na Twoje zajcia. Moesz je uatrakcyjni, korzystajc z zasobu
umieszczonego pod kodem QR. TPR
Zlicz swoje odpowiedzi. Jeli w wikszoci pyta wybrae odpowied:
Materiay metodyczne i dydaktyczne aktualizowane na bieco gotowe do pobrania o kadej porze
Twoja baza materiaów dydaktycznych w jednym miejscu, na wycignicie rki!
Programy nauczania, opinie o programie nauczania, plany pracy, plany wynikowe, rozkady materiau, EPB - Jak rozmawia z rodzicami (poradnik)
Przewodniki dla rodziców, listy do rodziców, karty obrazkowe, karty pracy.
Ksiki nauczyciela, lekcje multimedialne, scenariusze okolicznociowe, ilustracje do wybranych lekcji, gry dydaktyczne, wiczenia multimedialne, nagrania, animacje, plakaty.
Poradnik „Rozwój dzieci w wieku 5 lat”
ONEbook Twój asystent lekcji
DOKUMENTACJA NAUCZYCIELA
MATERIAY PREZENTACYJNE
Centrum Kontaktu: 801 88 10 10, 58 721 48 00
Nowa Era Sp. z o.o.