Click here to load reader

Czas na zawodowców

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Czas na zawodowców

 • kwiecie 2015nr 4 (167)

  rok XVISSN 1642-0918

  Pakiet do poprawki Woda z wielkiej rurySamorzd wojewdztwa nagrodzi najbar-dziej innowacyjne przedsibiorstwa i najlep-szych rolnikw. Okazj do uhonorowaniatych drugich bya gala podsumowujca kolejnedycj konkursu Wielkopolski Rolnik Roku,ktra odbya si 22 marca w Sali ZiemiMTP. Dzie pniej w poznaskim studiu TVPpoznalimy laureatw dwch konkursw:i-Wielkopolska oraz Marka Wielkopolski.Ogoszono te przyznanie tytuw Ambasa-dora Marki Wielkopolski dr. Andrzejowi Byr-towi oraz profesorom Jackowi uczakowii Bogdanowi Marcicowi. Na zdjciu prof.B. Marciniec i odbierajca wyrnienie w imie-niu ma Ewa uczak. >> strona 3 FO

  T.A.

  BO

  IS

  KI

  Podczas marcowej sesji sejmik przyj dwastanowiska dotyczce leczenia Wielkopolanchorych na nowotwory. Pierwsze z nich do-tyczy problemw (zarwno dla pacjentw, jaki dla placwek medycznych) zwizanychz funkcjonowaniem tak zwanego pakietu on-kologicznego. Radni zaapelowali do ministrazdrowia o jak najszybsze podjcie dziaaw celu usunicia opisanych niedogodnoci.Sejmik podj te problem wstrzymanegow ubiegym roku przez ministerstwo kon-kursu, w ramach ktrego ma zosta zaku-piony sprzt niezbdny do rozpoczcia funk-cjonowania zamiejscowego orodka radiote-rapii w Kaliszu. >> strona 4

  Jeszcze w 2015 roku ma si rozpocz budo-wa rurocigu, ktry umoliwi przerzut wd po-kopalnianych do wysychajcego Jeziora Wil-czyskiego. Kocz si niezbdne proceduryprzygotowawcze, a wedug zaoe harmo-nogramu inwestycja powinna zosta sfinali-zowana w cigu kilkunastu miesicy. Przed-siwzicie ma kosztowa okoo 12 mln z, naktre zo si Kopalnia Wgla Brunatnegow Koninie, miejscowe samorzdy oraz Naro-dowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospo-darki Wodnej. Ta inwestycja jest wyczekiwanaod duszego czasu, bo w cigu kilkunastu latwoda w jeziorze obniya si nawet o czterymetry. >> strona 6

  Kolej z sercemNaleca do samorzdu wo-jewdztwa spka Koleje Wiel-kopolskie to pierwszy prze-wonik w kraju, ktry w swo-ich pojazdach zainstalowadefibrylatory. >> strona 2

  Z Rosj czy bez?Czy Wielkopolska suszniezawiesia, po wydarzeniachna Ukrainie, wsppracz rosyjskimi regionami? Dys-kusja na ten temat zdomi-nowaa sejmikow debatnad priorytetami wsppra-cy zagranicznej wojewdz-twa. >> strona 5

  Nasz prezydentspod KaliszaPochodzcy z Kalisza Stani-saw Wojciechowski okazasi tym z Wielkopolan, kt-ry w strukturach niepodle-gej Polski zaszed najwy-ej, obejmujc w midzywoj-niu funkcj prezydenta kra-ju. >> strona 10

  Mwili o nasw StrasburguPodczas sesji Kongresu WadzLokalnych i RegionalnychRady Europy, ktra odbya siw Strasburgu, przyjto raporti zalecenia dotyczce stanusamorzdnoci w naszymkraju. >> strona 11

  Inna stronasamorzduCo radny robi przez 100 kilo-metrw w aucie? Dlaczegomysz wyskoczya z dziury? Comaj dzwoneczek i piaskow-nica do sesji? Dlaczego radnimieszali w garnku? Odpo-wiadamy na te i inne frapu-jce pytania. >> strona 16

  Nagrody dla liderw

  Zdanych Okrgowej Ko-misji Egzaminacyjnejw Poznaniu wynika, ewielkopolscy uczniowie zdajegzaminy gorzej od rwieni-kw w kraju. Dlaczego?Wrd przyczyn wymieniasi najczciej niedostatecznewsparcie dla szk ze stronymetodykw, ktrzy skorygo-waliby prac nauczycieli,a take brak dobrej jakociszkole, rozwijajcych ichkompetencje.

  Dzi wiedza to najcen-niejszy kapita, cho uzyska-ne przez pracownika kwalifi-kacje musz by stale aktu-alizowane, zwaszcza w edu-kacji. Dlatego wane jest, bynauczyciele chcieli doskonaliwarsztat mwi MarzenaWodziska, czonek zarzduwojewdztwa.

  Prbujc zmieni obliczeszk, wadze samorzdu re-gionu signy po pienidzez UE. Projekt Czas zawo-dowcw czy uczniw tech-nikw i wielkopolskich praco-dawcw, pozwalajc modzie-y lepiej przygotowa si dopierwszej pracy. W kocz-cym si we wrzeniu 2015 r.przedsiwziciu bierze udzia9280 uczniw technikw oraz184 nauczycieli. Obejmuje onoksztacenie moduowe (kilku-osobowe zespoy projektowerozwizuj konkretne zagad-nienia), e-learning (nauk zapomoc internetu), system do-radztwa edukacyjno-zawodo-wego, praktyki w 890 firmachi 10 laboratoriach.

  Dziki drugiemu projekto-wi, eSzkoa Moja Wielko-polska, do klas trafi nowo-

  czesny sprzt, m.in. tablety,tablice interaktywne, projek-tory i laptopy. Poczono jesieci internetow, umoli-wiajc np. wykady on-line.Przez 3 lata z tych urzdze

  korzystao 9 tys. uczniw ze105 szk.

  Waniejsze jednak, e mo-dzie, ksztacc si metodprojektow, wysza z klaslekcyjnych do parkw, urz-

  dw, mleczarni, muzew i in-nych zaskakujcych miejsc,by tam zdobywa wiedz.

  Metoda projektw uno-woczenia i przewietrzyanasze szkoy, bo pozwolia

  uwierzy uczniom i nauczy-cielom, e mona si kszta-ci inaczej, ciekawiej, np. re-alizujc swoje pasje pod-krela Joanna Ganowicz, dy-rektor Departamentu Edu-kacji i Nauki UMWW. Toprzedsiwzicie odmienio ob-licze gimnazjw i licew. Za-chcilimy uczniw do na-uki, pokazujc im, e szkoato nie tylko kreda, tablicai awka, ale te tablet i no-woczesne aplikacje.

  Do wsppracy w grupiei tworzenia biogramw lo-kalnych bohaterw zachcaz kolei trzeci projekt: Cyfro-wa Dziecica EncyklopediaWielkopolan. Bierze w nimudzia ponad 9 tys. uczniwz 226 wielkopolskich szkpodstawowych. Przez pierw-szy rok 5033 osoby zebraypod opiek nauczycieli 904opisy lokalnych bohaterw.

  Modzie zdobya przyokazji cenne umiejtnoci:pracy w zespole, zbierania,przygotowania i korzystaniaz informacji zauwaa dy-rektor poznaskiego ODNEwa Superczyska. Dzie-ciom spodoba si pomys, emog wiele rzeczy zrobisame.

  Zbyt rzadko dajemyuczniom szans bycia bada-czem, wypowiadania wasne-go zdania i moliwoci wi-cze praktycznych. Brakujelekcji rozwijajcych u mo-dziey kreatywno podsu-mowuje Marzena Wodziska.

  Co jeszcze zmienio siw naszych szkoach dzikidziaaniom samorzdu woje-wdztwa? >> strony 8-9

  Czas na zawodowcwProjekty unijne realizowane przy udziale samorzdu wojewdztwa zmieniajnasze szkoy i wspieraj rozwj nowoczesnej edukacji w regionie.

  Podczas XIX odsony targw edukacyjnych, odbywajcych si na terenie MTP od 20 do 22marca, szkoy zachcay uczniw do zdobycia konkretnego zawodu, np. kucharza.

  FOT.

  P.R

  ATAJ

  CZA

  K

 • Monitor Wielkopolski | kwiecie 2015www.monitorwielkopolski.pl

  aktualnoci2

  Artur Boiski

  na wstpie

  Gdzie Rzym,gdzie Krym,a gdzie kasa

  Od lat Wielkopolska kiepsko wypada w porwnaniu wynikwrozmaitych egzaminw szkolnych. Nie potrafi si zgodziz pojawiajc si czasem interpretacj, ze Wielkopolanie moei wiedzy teoretycznej najlepiej nie przyswajaj, za to s zaradnii potrafi si odnale na rynku pracy. Bo nawet robicnajbardziej intratny biznes, warto jednak wiedzie, gdzie Rzym,a gdzie (zwaszcza w obecnych czasach) Krym; wypadaorientowa si, e Ziemia kry wok Soca, a nie na odwrt;przyda si pamita, jak rozptano II wojn wiatow(niekoniecznie w wersji komediowo-filmowej), no i jak jzakoczono te; nie zaszkodzi zna par podstawowychzwrotw w jzyku obcym. Zgodz si natomiast z tym, e wartoinwestowa w nowoczesne (dziki odpowiednim narzdziomi formom) sposoby nauczania, co czyni te w swoichprojektach samorzd wojewdztwa. To wczeniej czy pniej musi przynie efekt. Dobrze wic, e pienidze z UE,przeznaczone na rozwijanie kapitau ludzkiego, id nie tylkona kursy dla operatorw wzkw widowych

  Cz departamentwUrzdu Marszakowskiegopracuje ju w nowym bu-dynku przy al. Niepodle-goci 34 w Poznaniu.

  Rozpocza si, zaplano-wana na kilka miesicy, wiel-ka przeprowadzka poszcze-glnych jednostek marsza-kowskiej administracji. Majcw najbliszym czasie do zaa-twienia spraw w UMWW,warto wczeniej zapyta o ak-tualn lokalizacj danej ko-mrki, choby pod numeremtelefonu punktu informacyj-nego: 61 626 66 66.

  Na razie w nowej siedzibiefunkcjonuj: sekretarz woje-wdztwa, departamenty: ad-ministracyjny, edukacji i na-uki, cz organizacyjnego,a take biura: zamwie pu-blicznych, audytu wewntrz-nego. W najbliszych tygo-dniach do nowej siedziby prze-nios si Biuro WsppracyMidzynarodowej oraz de-partamenty zajmujce si rol-nictwem, zdrowiem, kultur,sportem. Warto zaznaczy, emimo przenosin numery te-lefonw tych jednostek pozo-staj bez zmian. ABO

  Urzd w przeprowadzce

  Agencja ratingowa po-twierdzia stabiln sytuacjfinansow Wielkopolski.

  Oceny dokonaa agencjaFitch Ratings. Potwierdziaona ratingi Wielkopolski dlazaduenia w walucie zagra-nicznej na poziomie A-, dlazaduenia w walucie krajowejna poziomie A oraz dugo-terminowy rating krajowy napoziomie AA+(pol), wszyst-kim im przyznajc perspek-tyw stabiln.

  W raporcie podkrelono, ekorzystne wyniki operacyjneregionu to efekt dobrego za-rzdzania strategicznego i fi-nansowego, realizowanegoprzez zarzd wojewdztwa.Pochwalono te ostron poli-tyk zarzdzania dugiem.

  Fitch przewiduje, e w naj-bliszym czasie, zanim ruszkolejne due inwestycje dofi-nansowane przez UE, zadu-enie wojewdztwa powinnosi ustabilizowa na poziomieokoo 550 mln z. ABO

  Dobra ocenawojewdztwa

  Jak co roku samorzd wo-jewdztwa zaprasza Wiel-kopolan do uczczenia pa-mici tych, ktrych ska-zano na pocztku lat 40.XX wieku na dowiad-czenie Golgoty Wscho-du.

  Od kilku lat regional-ne obchody rocznic zbrod-ni katyskiej i drugiejmasowej zsyki Polakwna Sybir wadze woje-wdztwa organizuj podhasem Niemiertelni nazawsze w naszej pamici.Nie inaczej bdzie i tym ra-zem, 13 kwietnia ktryjest ustanowionym przezSejm RP Dniem PamiciOfiar Zbrodni Katyskiej.

  W tym roku przypada 75.rocznica zbrodni katyskieji drugiej masowej zsyki Po-lakw na Sybir. Tradycyjniezapraszam pastwa, wrazze wsporganizatorami ob-chodw rocznicowych, doudziau w tych uroczysto-

  ciach apeluje do Wielko-polan marszaek Marek Wo-niak. Bdmy razem pod-czas mszy witej oraz przypomniku Ofiar Katynia i Sy-biru w Poznaniu, aby u bokuczonkw rodzin katyskichi potomkw zesacw od-da hod ofiarom GolgotyWschodu. Uczcijmy wspl-nie pami niemiertelnych!

  Obchody rozpoczn siw poniedziaek, 13 kwietniaw kociele oo. Dominikanwprzy al. Niepodlegoci, gdzie