of 15/15
Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume POPA, Florina, Ligia Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Învățământ, cercetare Experienţa profesională Perioada Din mai 2005 până în prezent Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, Disciplina Medicină fizică și de Reabilitare din octombrie 2015 Șef lucrări, Disciplina Reabilitare Medicală

Curriculum vitae Europass · 2020. 5. 19. · Osteoporoza și terapia de care avem nevoie Sibiu, ... prezentare de caz, ... Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curriculum vitae Europass · 2020. 5. 19. · Osteoporoza și terapia de care avem nevoie Sibiu,...

 • Curriculum vitae

  Europass Informaţii personale

  Nume / Prenume POPA, Florina, Ligia

  Locul de muncă vizat /Domeniul ocupaţional Învățământ, cercetare

  Experienţaprofesională

  Perioada Din mai 2005 până în prezentFuncţia sau postul ocupat Conferențiar universitar, Disciplina Medicină fizică și de Reabilitare din octombrie

  2015Șef lucrări, Disciplina Reabilitare Medicală

 • Activităţi şi responsabilităţiprincipale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul deactivitate

  Pregătirea studenților de la facultățile: Medicină Generală anul VI, Medicină Dentară Anul IV, Educație fizică și sport Anul IPrelegeri didactice și coordonarea stagiilor clinice de reabilitare medicală și kinetologie ale studenților și coordonarea pregătirii medicilor rezidenți în specialitățile reabilitare medicală, reumatologie și expertiza medicală și a capacității de muncă (inclusiv în cea de-a doua specialitate medicală), cercetare experimentală și clinică

  Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Medicină „Victor Papilian”, str. LucianBlaga, nr.2A, Sibiu, 550169, RomâniaTel: +40269212320, Fax: +40269212320, E-mail: [email protected]

  Wesite:http://medicina.ulbsibiu.ro

  Invățământ, cercetare

  Locul de muncăvizat / Domeniul ocupaţional

  Experienţa profesională Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Medicină

  Din noiembrie 1995 până în prezent

  Medic șef secție clinică Recuperare Medicală I din ianuarie 2019 până în prezent (prin concurs)Director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu din august 2017 până în decembrie 2018Medic primar Recuperare, Medicină fizică și Balneologie (Reabilitare medicală)Șef secție clinică Reabilitare Medicală I din martie 2010 până în iulie 2017Între martie 1999 - martie 2010 medic primar în cadrul secției Reabilitare medicală I (Fizioterapie I)

  mailto:[email protected]

 • Activităţi şi responsabilităţi principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul deactivitate

  Martie 1999 – obținerea titlului de medic primar în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și Balneologie (Reabilitare medicală)Între noiembrie 1995-martie 1999 medic specialist în cadrul secției Reabilitare medicală I/Fizioterapie INoiembrie 1995 – obținerea prin concurs a postului de medic specialist la Spitalul Clinic Județean de Urgență SibiuÎntre februarie 1994 – noiembrie 1995 medic specialist la Spitalul Municipal MediașFebruarie 1994 – obținerea titlului de medic specialist în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și BalneologieÎntre ianuarie 1993 – februarie 1994 medic secundar în cadrul secției Fizioterapie IÎntre ianuarie 1991 – decembrie 1992 medic secundar la Spitalul Universitar de Urgență BucureștiÎn octombrie 1991 și în octombrie 1992 – absolvirea programului de perfecționareîn acupuncturăÎn octombrie 1990 – promovează concursul de secundariat și obține postul de medic secundar în specialitatea Recuperare, Medicină fizică și Balneologie la Dispensarul policlinic balneoclimateric Bazna, Județul Sibiu

  Între 1988-1990 – medic de medicină generală la DMC Valea Râmnicului judeţulBuzău, dar detaşată la DMC Arpaşu de Jos 1 an şi apoi la DMC Turnu Roşu, ambele in judeţul Sibiu. 1985-1988 – medic stagiar în cadrul Spitalului Clinic Judeţean Sibiu.

  Activități medicale (asistență medicală pentru pacienții din clinică și din ambulatoriul de specialitate) și manageriale

  Spitalul Clinic Județean de Urgență, B-dul Coposu, nr.2-4, Sibiu, România, Tel: +40269213050

  Recuperare, Medicină fizică și Balneologie (Reabilitare Medicală)

  Educaţie şi formarePerioada

  Calificarea/diploma obținută

  PerioadaCalificarea/diploma obținută

  PerioadaCalificarea/diploma obținută

  PerioadaCalificarea/diploma obținută

  PerioadaCalificarea/diploma obținută

  Perioada

  Septembrie 2018Competență în Ecografia musculoscheletală în Reabilitare medicală

  Octombrie 2016 și Februarie 2017Curs de ecografie musculoscheletală modul I și II

  17.01 – 31.03.2015Curs de ecografie generală și specială

  În iulie 2015 – promovarea concursului de conferențiar universitar la disciplina deReabilitare Medicală, în cadrul Departamentului clinic Medical, Facultatea deMedicină, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. În mai 2005 – promovarea examenul de şef lucrări la disciplina de Recuperare,medicină fizică şi balneologie, în cadrul catedrei III, Facultatea de Medicină,Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

  2003-2009 DoctorandCalificarea / diploma obţinută Doctor în medicină (Diploma Seria G Nr. 0006030; Nr.21/05.02.2010)

 • Disciplinele principale studiate /competenţe profesionale

  dobândite

  Aspecte moderne privind etiologia, fiziopatologia și tratamentul osteoporozei masculine

  Numele şi tipul instituţiei deînvăţământ / furnizorului de

  formare

  Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș

  Perioada Calificarea / diploma obținută Numele și tipul instituției de învățământ

  Perioada Calificarea / diploma obținută

  Numele și tipul instituției de învățământ

  Perioada Calificarea / diplomaoținută

  Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Numele și tipul instituției de învățământ

  PerioadaCalificarea / diploma obținută

  Numele și tipul instituției deînvățământ

  /

  Martie 1999Medic primar Recuperare, Medicină fizică și balneologie (Reabilitare Medicală) (Ordinul MS nr. 694/1998)UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

  1991-1994Medic specialist Recuperare, Medicină fizică și balneologie (Reabilitare Medicală) (Ordinul MS nr. 240/1994)

  Octombrie – noiembrie 1991 a absolvit programul intensiv de iniţiere în acupunc-tură pentru medici secundari de balneologie şi medicină sportivă -Bucureşti (Certificat nr.09538/3.XII.1991). Octombrie 1992 – a absovit programul de perfecţionare în acupunctură- ciclul II-Bucureşti (Certificat nr.03139/30.X.1992). Centrul Universitar de pregătire București, Spitalul Universitar de Urgență București

  1979-1985 Medic (Diploma de Doctor-Medic Seria D Nr. 1283; Nr. 524/10.09.1985) cu mediagenerală 9,56 şi nota 10 la examenul de diplomă.

  Anatomie și fiziologie, Fiziopatologie, Medicină internă, Chirurgie generală

  IMF Cluj-napoca, Facultatea de Medicină Generală

  1975-1979 Diploma de bacalaureat (seria B1 Nr.25182, nr.56/1979) Liceul teoretic „Octavian Goga” din Sibiu, secţia chimie-biologie

  Aptitudini şicompetenţe personale

  Limba(i) maternă(e) Română

  Limba(i) străină(e)cunoscută(e)Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) Ascultare Citire Participare laconversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  Limba engleză C1 Utilizatorexperimentat C1Utilizator

  experimentat C1Utilizator

  experimentat C1Utilizator

  experimentat B1Utilizator

  independent

 • (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  Competenţe şi abilităţisociale

  Modul psiho-pedagogic postuniversitar nivel I și II la Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu, absolvit în iunie 2012, respectiv iunie 2013 (Certificat Seria C Nr. 0106605 și Certificat Seria D Nr. 0023015)

  Competenţe şi aptitudiniorganizatorice

  Curs de Management al serviciilor de sănătate (nov 2007- martie 2008) absolvitla Centrul de Sănătate Publică Sibiu (Atestat de studii complementare Seria C Nr. 022096; Nr.24016/16.07.2008)

  Curs de specializare Manager proiect în perioada 6-10.08.2013 (Certificat de absolvire Seria I No. 00021971; Nr.4838/01.10.2013)

  Competenţe şi aptitudinitehnice

  Permis(e) deconducere

  Informațiisuplimentare

  Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint)

  Categoria B

  Anexa nr. 1: Proiecte/contracte de cercetare – dezvoltare

  1. Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinic-patologice ale carcinoamelor cutanate și analizacomportamentului unor grupe populaționale față de cancerele cutanate – membru în cadrul proiectului decercetare și educațional desfășurat în perioada 05.05.2014-04.05.2015, Contract de prestări servicii cercetareNr. 434/19.02.2014 între ULBS și Societatea Română de Dermatologie, volumul finanțăriiv 4000 euro,modalitatea de valorificare a cercetării: organizarea de conferințe.

  2. Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate – director proiect de cercetare șieducațional desfășurat în perioada Martie 2014-martie 2015, contract de cercetare nr.576/4.03.2014 între ULBSși Merck Sharp & Dohme Romania SRL, volumul finanțării 10000 euro, modalitatea de valorificare a cercetării:organizarea a 4 conferințe (Sibiu, Alba Iulia, Brașov, Mediaș), participare la Simpozionul e neuroreabilitare încalitate de lector în 5 decembrie 2014.

  Anexa nr. 2: Membru al societăţilor ştiinţificeSocietatea Romană de Reabilitare Medicală –vicepreședinte din noiembrie 2013 până în prezent International Sociey of Physical and Rehabilitation Medicine Comisia consultativă de Reabilitare Medicală din Ministerul Sănătății – secretar, în perioada 2013-2014 și

  membru în prezentSocietatea Romană de Medicină Fizică și Recuperare –vicepreședinte în perioada 2009-2013

  Anexa nr. 3: Participări la manifestări ştiinţifice în calitate de lectorSimpozionul de neuroreabilitare, Sibiu 5 decembrie 2014 Profilaxia și tratamentul osteoporozei după

  traumatisme vertebro-medulare și accidente vasculare cerebrale

  Simpozionul „Afectiuni ale aparatului vizual si ale sistemului musculo-scheletal in relatie cu activitatea lavideoterminal”, Sibiu 21-22 martie 2014

  Simpozionul „Noi tinte terapeutice in microangiopatie si durerea neuropata” Sibiu, 27 februarie 2014 Aflamil în artroză și refacerea cartilajului - Sibiu, 28 noiembrie 2013Simpozionul Managementul durerii, Sibiu 6 noiembrie 2013Al 36-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicală cu participare internațională, Poiana Brașov, Hotel

  Piatra Mare, 30 octombrie-2 noiembrie 2013, cu tema Rolul exercițiilor kinetice în bolile degenerative asoci-ate

  10 pent r u mi care Alba Iulia 16.10.2013șPuterea care te pune în mișcare Alba Iulia 23-25.05.2013

  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

 • Puterea care te pune în mișcare Sibiu, 15.05.201310 pentru mișcare Sibiu 10.04.2013Simpozionul „Dicloreum-Actualitati in terapia cu AINS”, Medias, 26 febr. 2013AINS – clasic sau modern Sibiu 11.12.2012AINS – clasic sau modern Sibiu 31.10.2012Simpozion internațional de terapie shockwave București, Hotel Howard Johnson, 25 septembrie 2012Durere și osteoporoza Mediaș 31.05.2012Durere și osteoporoza Alba Iulia, 10.05.2012 Osteoporoza și terapia de care avem nevoie Sibiu, 25.04.2012Simpozionul Actualitati in diagnosticarea osteoporozei Sibiu – noiembrie 2011Simpozionul Atitudinea terapeutica in fata osteoporozei Sibiu – aprilie 2010Simpozionul „Terapia Shockwave”, Sibiu 19 noiembrie 2010Simpozionul Inovația absolută a ultimului deceniu în tratamentul osteoporozei, Sibiu 22.11.2007

  Anexa nr 4: Premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice

  C. Diaconu, A. Pintea, G. Diaconu, FL. Popa. Paralizie de nerv crural stâng post hematom compresiv înmuşchiul iliopsoas stâng - prezentare de caz, poster premiat la National Congress of Reabilitation Medicinewith international participation, September 2014, vol. of abstracts ISBN 978-973-106-235-8.

  M. Stanciu, F. Popa Celulele Huttle - comunicare orală premiată la Congresul de Endocrinologie, Sibiuseptembrie 2014

  M. Rotaru, F. Popa, Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită psoriazică în cadrul unui lot depacienţi, poster premiat la A IV-a Conferinţă Naţională „Osart” Sibiu, 24-26 mai 2006, volum de rezumate,pag.20.

  Anexa nr 4: Lucrări ştiinţifice

  a) Teza de doctorat1. Aspecte moderne privind etiologia, fiziopatologia și tratamentul osteoporozei masculine, Universitatea de

  Medicină și Farmacie Târgu Mureș, 2009

  b) Lucrări care pun în evidență activitatea didactică1. Suport de curs pentru studenți în format Power Point, 2005

  c) Lucrări care pun în evidență contribuția științifică

  Cărți (monografii, tratate) cu ISBN, publicate într-o editură din țară1. Popa FL, Diaconu C, Pintea AL, Teste grila in reabilitare medicala (5 capitole), Editura Universitatii Lucian

  Blaga din Sibiu, ISBN 978-606-12-1049-7.2. Popa FL, Reabilitare medicală, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu ISBN 978-606-12-0874-6, pp.

  1-203, pg. 203, decembrie 2014.3. Pintea AL, Popa FL, Coldea L, Principii generale și particularități în nursingul geriatric, Editura Universității

  „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN 978-606-12-0916-3, capitol 8 pp. 79-88 și capitol 12 pp. 129-138, pg. 20,decembrie 2014.

  4. I.Gh.Totoianu, Florina Popa, Hormonii sexuali şi osteoporoza, Ed. Alma Mater Sibiu 2004.

  Articole publicate în reviste de circulație internațională, specific domeniului, cotate ISI sau in-dexate în baze de date internaționale

 • 1. M. Stanciu, LC. Boicean, FL. Popa. The rol of combined techniques of scintigraphy and SPECT/CT indiagnosis of primary hyperparathyroidism – clinical case report. Medicine 2019, 98:4(e14154),http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000014154.

  2. M. Stanciu, LG. Bera, M. Popescu, F. Grosu, FL. Popa. Hashimoto’s thyroiditis associated with thyroid adenoma with Hürthle cells – case report. Rom J Morphol Embryol 2017, 58(1):241–248. ISSN 1220-0522 (Print). Indexed in: Thomson Reuters, National Library of Medicine, Medline, PubMed, SciVerse Scopus, Embase, SJR, Index Copernicus, National Research Council. SRI 0,131; FI 0,723. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523326

  3. Stanciu M, Popa FL(corresponding author), Totoian IG, Bera LG. Orbital Pseudotumor Can Mimic Graves’Ophthalmopathy. Acta Endo (Buc) 2016 12(3): 344-348, ISSN (print): 1841 – 0987 ISSN (online): 1843 -066X, http://www.acta-endo.ro/Archive/ListIssue?issue=4&an=2016; DOI:10.4183/aeb.2016.344

  4. Popa FL, Stanciu M, Bighea A, Berteanu M, Totoianu IG, Rotaru M. Decreased serum levels of sex steroidsassociated with osteoporosis in a group of Romanian male patients. Rev Romana Med Lab. 2016;24(1):75-82;. ISSN online: 2284-5623; ISSN-L: 1841-6624 www.rrml.ro; DOI:10.1515/rrlm-2016-0014.

  5. FL.Popa, M. Stanciu, A. Banciu, M. Berteanu. Association between low bone mineral density, metabolicsyndrome and sexsteroids deficiency in men Acta Endocrinologica (2013/2014 Impact Factor: 0.21) ISSN:1841-0987, http://www.acta-endo.ro/, 2016 12(4):418-422, DOI:10.4183/aeb.2016.418.

  6. Maria Rotaru, Sorina Tăban, Mona Ţăroi, Virgil Pătraşcu, Florina-Ligia Popa. An immunocompetent youngpatient with tuberculosis of the penis: a challenging case. Rom J Morphol Embryol: 2015, 56(2):569–574. ISSN1220-0522 (Print). Indexed in: Thomson Reuters, National Library of Medicine, Medline, PubMed, SciVerseScopus, Embase, SJR, Index Copernicus, National Research Council. SRI 0,131; FI 0,723.http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/560115309313.pdf,

  7. M. Stanciu, LC Boicean, FL Popa. Modern treatment with teriparatide in patients with severe osteoporosisAMT 2018 vol. 23, no. 2, p. 51-54, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amtsibiu.ro/

  8. Bordean I, Popa FL, Totoian IGh, Stanciu M. Chronic inflammatory markers – factors favouring cere-brovascular disease in patients suffering from subclinical hypo – or hyperthyroidism AMT 2016;21(1):49-51.

  9. Racz IC, Stanciu M, Totoian IGh, Popa FL. Correlations between short stature in children and iodine defi-ciency in Sibiu county AMT 2016;21(2):64-67.

  10. Bordean I, Popa F, Totoian IGh, Stanciu M. Correlations between body mass index and level of thy-roid-stimulating hormone (TSH) in stroke patients AMT 2016;21(2):68-70.

  11. Bordeanu I, Popa FL, Totoian IGh, Bera L, Stanciu M. Relația între tensiunea arterială medie și nivelul TSHla pacienții cu AVC AMT 2016; 21(3):

  12. Mohammad Hatami Kaleshtari, Ileana Ciobanu, Adrian Bighea, Florina Popa, Mihai Berteanu. UltravioletRadiation Therapy in Wound Healing – An Orientation Paper J. Transl. Med. Res (Thomson Reuters (ISI)Impact Factor 3.99), http://www.translational-medicine.com/ ISSN 2392-7232;2(20):pp. 3-7, pg. 5, 2015.

  13. Cojan-Carlea NA, Cojocaru CM, Popa F, Berteanu M. Developing an Online Web Application for DisabilityEvaluation on a Medical, Social and Computerized Level Applied Medical Informatics ISSN 2067-7855,http://ami.info.umfcluj.ro/; 36(1): pp: 45-50, pg. 5, 2015.

  14. Cojan-Carlea NA, Cojocaru CM, Bighea A, Popa F, Berteanu M. Usefulness and importance of informaticssolution in evaluating disability - starting point for Physical and Rehabilitation Medicine - draft applicationMædica J Clin Med. ISSN: 1841-9038, eISSN: 2069-6116, http://www.maedica.ro/, 2015;10(2): 153-158

  http://www.maedica.ro/http://ami.info.umfcluj.ro/http://www.translational-medicine.com/http://www.amtsibiu.ro/http://www.rjme.ro/RJME/resources/files/560115309313.pdfhttp://www.acta-endo.ro/http://www.rrml.ro/http://www.acta-endo.ro/Archive/ListIssue?issue=4&an=2016https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523326

 • 15. Savulescu SE, Grozoiu L, Popa F, Dumitru L, Berteanu M. Peripheral Repetitive Magnetic Stimulation, aNovel Approach for Hand Rehabilitation in Carpal Tunnel Syndrome – a Pilot Study International Journal ofSocial Science and Humanity ISSN 2010-3646 http://www.ijssh.org , vol. 6, no. 8, pp. 604-608, pg. 5, DOI:10.7763/IJSSH.2016. V6.718, August 2016.

  16. FL. Popa, M. Stanciu, C. Diaconu, A. Pintea, M. Rotaru. Cauzele și managementul reducerii masei osoasedupă accidentele vasculare cerebrale Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079,http://www.amt sibiu. ro/ , 2015 2(3):90-92

  17. FL. Popa, M. Stanciu, M. Roman, M. Rotaru. Mecanisme patogenice și intervenții terapeutice commune înbolile degenerative associate Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079,http://www.amt sibiu. ro/ , 2015 2(3):87-89

  18. FL. Popa, M. Stanciu, M. Rotaru. Diagnosticul și managementul fibromialgiei Acta Medica Transilvanica, ,p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amts ibiu. ro/ ; 2(2):pp. 55-57, pg. 3, 2015

  19. C. Diaconu, CG. Diaconu, FL. Popa. Adult osteopetrosis - case report Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2015; 2(1):58-59.

  20. M. Rotaru, F. Popa, M. Munteanu, M. Stanciu. Aspergiloza pulmonară – complicație silențioasă și severă atratamentului imunosupresiv în pemfigusul vulgar Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2014; 2(4):107-109.

  21. M. Rotaru, FL. Popa. Granulomul inelar subcutanat la copii și vaccinarea diftero-tetanică Acta MedicaTransilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2014; vol. II, nr. 2:53-56.

  22. M. Stanciu, F. Popa, L. Bera. Clinico-biological and ultrasound correlations in chronic autoimmunethyroiditis in an area with mild iodine deficiency Current Health Sciences Journal 2014, ISSN 2067-0656;http://www.chsjournal.org, vol 40 (Suppl 5):49-55.

  23. M. Stanciu, FL. Popa, M. Rotaru, N. Căluțiu, IGh. Totoian Sindrom men 2A cu evoluție îndelungată -prezentare de caz Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079,http://www.amt sibiu. ro/ , 2013; nr.4: 117-121.

  24. M. Rotaru, M. Stanciu, FL. Popa. Eritema elevatum et diutinum și rolul factorilor triger în patogenezaafecțiunii - exemplificare clinică - Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079,http://www.amt sibiu. ro/ , 2013; nr.4: 107-110.

  25. F.L. Popa, A. Banciu, M. Rotaru. Abordarea în scop diagnostic și terapeutic a umărului dureros ActaMedica Transilvanica, , p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2013; nr.3: 168-172.

  26. M. Rotaru, S. Mangu, F.L. Popa. Lupusul eritematos sistemic asociat cu poliartrită reumatoidă și rolulfactorilor genetici – prezentare de caz Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079,http://www.amt sibiu. ro/ , 2013; nr.3: 111-115.

  27. A. L. Pintea, L. Coldea, F. Popa, I.Gh. Totoianu. Modificarea densitatii minerale osoase in raport cuconcentratia hormonilor tiroidieni in sange Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2012; II, nr.4:121-123, ISSN 1453-1968.

  28. M. Rotaru, F. Sărac, F. Popa, G. Iancu. Indicatorii de apreciere a severității bolii psoriazice și de afectare acalității vieții la pacienții cu psoriazis – studiu prospectiv Acta Medica Transilvanica, , p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2010; vol II, nr.1: 82-85.

  29. Diaconu C, Diaconu G, Dan A, Popa F. Îngrijirea pacientului cu vezică neurogenă după accidentul vascularcerebral Acta Medica Transilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amts ibiu. ro/ ,2009; XIV(3): 38-39.

  http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.chsjournal.org/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.amtsibiu.ro/http://www.ijssh.org/

 • 30. Popa FL, Rotaru M, Diaconu C, Banciu A, Totoianu IGh. Osteoporoza la bărbatul vârstnic Acta MedicaTransilvanica, p-ISSN:1453-1968, e-ISSN:2285-7079, http://www.amt sibiu. ro/ , 2009; XIV(3): 91-94.

  Articole publicate în reviste din țară, specifice domeniului, recunoscute de CNCSIS1. Popa FL, Banciu A, Totoianu IGh. Asocierea sindromului metabolic cu osteoporoza la bărbaţi Revista

  Română de Endocrinologie şi Metabolism, ISSN 1582-8115, 2009; 8(2): 47-52.2. Popa FL, Rotaru M, Banciu A, Totoianu IGh. Incidenţa fracturilor osteoporotice la 115 bărbaţi din

  Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu Revista Română de Endocrinologie şi Metabolism ISSN 1582-8115, 2009; 8(1): 47-52.

  3. M. Rotaru, F. Popa, G. Iancu. Psoriazis – relaţia între modificările unghiale evoluţia şi forma clinică a boliiDermatovenerologie 2008, vol 53, nr.2, pag. 79-83, ISSN 1220/ 3734.

  4. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Factori de risc în osteoporoza masculină Sibiul Medical 2005; 16(2):133-135.5. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Tehnici moderne de diagnostic în osteoporoză Sibiul medical 2004;

  15(4):401-403.6. Florina Popa, I.Gh.Totoianu. Perspective terapeutice în osteoporoză Sibiul medical 2004; 15(4):398-400.7. Rotaru M, Florianu Florina. Osteonecroza aseptică de cap femural în lupusul eritematos cronic discoid

  Acta Medica Transilvanica nr.1/1999;8. Răibuleţ T, Florianu Florina. Lombopelvialgia cronică la bărbatul adult şi vârstnic Sibiul medical

  nr.1/1993;

  Articole publicate în reviste din țară, nerecunoscute CNCSIS.1. FL. Popa. Rolul reabilitării medicale în fibromialgie, Medical Market - Reabilitare medicală 2019, ISSN: 2285

  - 648X, 24-25, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2019. 2. FL. Popa. Managementul sindromului de impingement al umărului, Medical Market – Reumatologie 2019,

  ISSN: 2285 - 648X, 22, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2019. 3. FL. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în neuropatia diabetică, Medial Market – Diabet 2019, ISSN:

  2285 - 648X, 35-36, http://revistamedicalmarket.ro/editie/diabet-2019. 4. FL. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în tratamentul durerii neuropate, Medical Market – Reabilitare

  medicală 2018, ISSN: 2285 - 648X, 62-64, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2018.5. FL. Popa. Asocieri posibile ale unor boli degenerative, Medical Market – Reumatologie 2018, ISSN: 2285 -

  648X, 20-21, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2018. 6. FL. Popa. Mijloace de reabilitare medicală în disfuncțiile vezicale neurogene, Medical Market – Reabilitare

  medicală 2016, ISSN: 2285 - 648X, 30-34, http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2016. 7. F. Popa, I.Gh.Totoianu, Actualităţi şi perspective terapeutice în osteoporoza masculină, Medic.ro,

  nr.27/septembrie 2006, pag.72-76, ISSN 1841-4435.8. F. Popa, Etiopatogenia osteoporozei masculine, Medic.ro, nr.23/aprilie 2006, pag 36-38, ISSN 1841-4435.

  Lucrări (studii) publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute(cu ISSN sau ISBN)1. Stanciu M, Popa F. Teriparatide treatment in pelvic fracture. Osteoporosis International and other

  metabolic bone disease. Volume 27, Supplement 1, 2016. European Congress on Osteoporosis and

  http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2016http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2018http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2018http://revistamedicalmarket.ro/editie/diabet-2019http://revistamedicalmarket.ro/editie/reumatologie-2019http://revistamedicalmarket.ro/editie/reabilitare-medicala-2019http://www.amtsibiu.ro/

 • osteoarthritis (ESCEO16-IOF);14-17April, Malaga, 2016. ISSN: 0937-941X (print version), ISSN: 1433-2965(electronic version); P983; http://2016.wco-iof-esceo.org

  2. FL. Popa, C. Diaconu, A. Pintea, A. Banciu, M. Stanciu. High-Intensity laser therapy versus ultrasoundtherapy in symptomatic calcaneal exostoses treatment ISPRM 2015 Journal of Rehabilitation Medicine(Suppl 54),The 9 th World Congress of ISPRM Berlin, Germany, June 19-23; ISSN 1650-1977, 158-159,http://www.isprm2015.org/

  3. M. Stanciu, F. Popa, M. Rotaru. Osteoporosis in women with breast cancer in Sibiu county OsteoporosisInternational 2015; vol 26 (Suppl 1): P625. ISSN: 0937-941X (print version), ISSN: 1433-2965 (electronicversion)

  4. M. Stanciu, F.Popa, IGh. Totoian. Double etiology of osteomalacia Osteoporosis International 24(Suppl 1);ESCEO13-IOF; Rome, Italy; 17-20 April 2013; Print ISSN: 0937-941X; Online ISSN: 1433-2965.

  5. M. Stanciu, F. Popa, I. Totoian. Ultrasonographic aspects in post-partum thyroiditis Endocrine Abstracts2012, 29: P1685.

  6. FL. Popa, M. Stanciu, A. Banciu, M. Rotaru, S. Brescan, I.Gh. Totoian. Association between maleosteoporosis and chronic pulmonary obstructive disease Osteoporosis International 2012; 23(2): S 117.

  7. M. Stanciu, F. Popa, A. Pascu, I.Gh. Totoian. The incidence of thyroid nodules in autoimmune thyroiditis inone endemic area Endocrine abstracts 2011; 26: P422.

  8. M. Stanciu, F. Popa, I. Totoian. The efficacy of antiresorbtive therapy in postmenopausal osteoporosisOsteoporosis International 2011; 22(1): S 368.

  9. FL. Popa, M. Stanciu, A. Banciu, I. Totoianu. Correlation between knee osteoarthritis and metabolicsyndrome Osteoporosis International 2011; 22(1): S 283.

  10. Rotaru M, Popa F. The assessment and management of nail psoriasis. The 20th Congress of the EuropeanAcademy of Dermatology and Venerology Lisabona. PO768. ISBN 978-989-20-2609-1. www.eadv.org, 2011

  11. FL. Popa, M. Stanciu, A.Banciu, M. Berteanu, IGh. Totoianu. The effect of pharmacotherapy andkinetotherapy on spinal pain in men with osteoporosis Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl3):704.

  12. M. Stanciu, F.Popa, IGh. Totoian. Osteoporosis and galactorrhea in a zoung man secondary to a syndromeof empy sella (case report) Osteoporosis International 2010; 21(1): S 320.

  13. FL. Popa, A. Banciu, M. Stanciu, M. Berteanu, IGh. Totoianu. Correlation between hypogonadism and riskof falling in men with low bone mineral density Osteoporosis International 2010; 21(1): S 264.

  14. F. Popa, A. Banciu, M. Rotaru, I. Totoianu. Association between osteoporosis and cardiovascular pathologyat men Osteoporosis International 2009; 20(1): S119.

  15. M. Rotaru, G. Iancu, F. Popa. The relevance of the infectious factors and the inflammatory markers in agroup of patients with psoriasis. The 18th Congress of the European Academy of Dermatology andVenerology. Berlin. P1246. ISBN 978-3-940017-53-6. www.eadv.org, 2009

  16. Popa F, Stanciu M, Rotaru M, Totoianu IGh, Banciu A. Association of sex steroids deficiency withosteoporosis in older men, Porto-Potugalia, Osteoporosis International 2007, 18(suppl 1): S142.

  17. Popa F, Stanciu M, Rotaru M, Totoianu IGh. The incidence of osteoporosis at female patients withhyperthyroidism, Osteoporosis International 2007, 18(suppl 1): S130;

  Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale recunoscute (cu ISSN sauISBN)

  http://www.eadv.org/http://www.eadv.org/http://www.isprm2015.org/http://2016.wco-iof-esceo.org/

 • 1. FL. Popa. Probleme de reabilitare medicală în traumatismele cranio-cerebrale. Al 42 lea Congres NationalAnual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2019. Vol de rezumate: 29, ISSN 2457-9785; ISSN-L2457-978.

  2. V. Ristea, FL. Popa. Paralizia de nerv axilar la un pacient cu ruptură diafragmatică secundară postraumaticăoperată. Al 42 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2019. Vol derezumate: 65, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.

  3. FL Popa, A. Ciora, G. Hărăbor. Mijloace de tratament fizical în afecțiuni dermatologice. Conferința ZileleDermatologiei la Sibiu 4-6 apr 2019, Vol de rezumate nr 2/2019, Ediția a II a: 22; ISSN 2601-3975, ISSN-L2601-3975.

  4. Florina Ligia Popa. Mijloace de reabilitare medicala in tratamentul durerii neuropate. Al 41 lea CongresNational Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2018. Vol de rezumate: 25, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.

  5. OG Cernea, C Diaconu, A.Pintea, FL Popa. Paralizia de nerv axilar si musculocutanat secundarapostelectrocutare – prezentare de caz. Al 41 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participareinternationala 2018. Vol de rezumate: 68-69, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.

  6. OG Cernea, C Diaconu, A.Pintea, FL Popa. Polineuropatie demielinizanta inflamatorie cronica – prezentare decaz. Al 41 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala cu participare internationala 2018. Vol derezumate: 69-70, ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978.

  7. C. Diaconu, G. Diaconu, A. Pintea, F. Popa. Beneficiile kinetoterapiei la pacienții cu afecțiuni psihice.Conferința „Abordarea Pacientului în clinica psihiatrică – Modalități de colaborare interdisciplinară” Sibiu 14-16sept 2018, vol de rezumate: 47, ISBN 978-606-12-1562-1.

  8. A. Pintea, L. Coldea, C. Diaconu, F. Popa. Importanța factorului psihic în afecțiunile reumatice degenerative șiinflamatorii. Conferința „Abordarea Pacientului în clinica psihiatrică – Modalități de colaborareinterdisciplinară” Sibiu 14-16 sept 2018, vol de rezumate: 48, ISBN 978-606-12-1562-1.

  9. Florina Ligia Popa. Rolul radiatiilor ionizante si al tratamentelor fizicale in carcinogeneza cutanata.Conferinta Zilele Dermatologiei la Sibiu, 2-3 martie 2018, Vol rezumate 1/2018 editia 1, p 24-25, ISSN 2601-3975, ISSN-L 2601-3975.

  10. Florina Ligia Popa, Mihaela Stanciu. Neuropatiile de entrapment - principii de diagnostic si tratament.Congres romano-iordanian de Medicina si Farmacie, mai 2017

  11. Florina Ligia Popa, Mihaela Stanciu. Rolul stimularii magnetice repetitive in reabilitarea medicala. Congresromano-iordanian de Medicina si Farmacie, mai 2017

  12. Florina Ligia Popa. Rolul factorilor profesionali in dezvoltarea neuropatiilor de entrapment. Conferinta"Legislatie si Multidisciplinaritete in Medicina Muncii", apr 2017

  13. Florina Ligia Popa. Deficitul de vitamina D si de masa osoasa la pacientul cu accident vascular cerebral. Al40 lea Congres National Anual de Reabilitare medicala, sept 2017

  14. Florina Ligia Popa. Principii de reabilitare medicala in durerea lombara. Simpozion "Actualitati in durerealombara - dezbateri si cazuri clinice comentate", dec 2017

  15. Popa FL. Managementul sindromului de tunel carpian. . Al 39-lea Congres National Anual de ReabilitareMedicala 2016. Vol. De rezumate: 30. ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978

  16. Tincu R, Albu M, Pintea A, Diaconu C, Popa FL. Polineuropatie senzitivo-motorie a membrelor inferioare-prezentare de caz. Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala 2016. 84 ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978

 • 17. Pintea AL, Coldea L, Diaconu C, Popa FL. Scleroza laterala amiotrofica, forma cu debut peronier - prezentarede caz. Al 39-lea Congres National Anual de Reabilitare Medicala 2016. Vol.de rezumate: 65. ISSN 2457-9785;ISSN-L 2457-978

  18. Albu M, Tincu R, Pintea A, Diaconu C, Popa FL. Poliradiculonevrita acuta - prezentare de caz. Al 39-leaCongres National Anual de Reabilitare Medicala cu participare internationala 2016. Volum de rezumate: 83 .ISSN 2457-9785; ISSN-L 2457-978

  19. Alina Liliana Pintea, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Ligia Popa. Influența disfuncțiilor tiroidieneasupra remodelării osoase. Zilele Medicale Sibiene, 13 – 14 noiembrie 2015. Editura ULBS, ISSN 2344259X,ISSN-L 2344 259X.

  20. FL. Popa, S. Marchian, C. Diaconu, A. Pintea. Mijloace de reabilitare medicala in disfunctiile vezicaleneurogene. Vol. de rezumate, ediția a II-a, Editura ULBS, Simpozionul ”Reabilitarea medicală în patologianeurologică și neurochirurgicală”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, Aula Magna, ULBS,http://aria.com.ro/clinica/simpozion-reabilitarea-medicala-in-patologia-neurologica-si-neurochirurgicala/..ISBN978-606-12-1138-8: 46-48.

  21. Pintea Alina, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Ligia Popa – Managementul spasticității, Simpozionul”Reabilitarea medicală în patologia neurologică și neurochirurgicală”, Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, AulaMagna, ULBS, Vol. de rezumate, ediția a II-a, 2015, ISBN 978-606-12-1138-8.

  22. Diaconu Cosmina, Alina Liliana Pintea, Florina Ligia Popa, Gabriel Diaconu – Strategii de reabilitare a parezeifaciale de tip periferic, Simpozionul ”Reabilitarea medicală în patologia neurologică și neurochirurgicală”,Sibiu, 26-27 noiembrie 2015, Aula Magna, ULBS, Vol. de rezumate, ediția a II-a, 2015, ISBN 978-606-12-1138-8.

  23. C. Diaconu, N.A.Tanase, C.G.Diaconu, A.L.Pintea, F.L.Popa – Rolul asistentei medicale in îngrijirea pacientuluicu boala Parkinson, Zilele Medicale Sibiene, 13-14 noiembrie, Sibiu, 2015, Vol. de rezumate, Editura ULBS,ISSN 2344259X, ISSN-L 2344 259X.

  24. FL. Popa. Managementul hiperactivității vezicale idiopatice. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2,Editura Medicală Universitară Craiova, 2015. Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26septembrie 2015, Sibiu.

  25. Alina Liliana Pintea, Liliana Coldea, Cosmina Diaconu, Florina Popa. Dipareza radială non traumatică-prezentare de caz secțiunea postere. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2, Editura MedicalăUniversitară Craiova, 2015. Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26 septembrie 2015,Sibiu.

  26. Cosmina Diaconu, Dan Filip, Alina Liliana Pintea, Cristinel Gabriel Diaconu, Florina Popa. Paralizia de plexbrahial de tip superior post zona zoster membru superior stâng complicată, generalizată - prezentare de cazsecțiunea postere. Volum de rezumate, ISBN: 978-973-106-253-2, Editura Medicală Universitară Craiova, 2015.Al 38-lea Congres Național anual de Reabilitare Medicală, 23- 26 septembrie 2015, Sibiu.

  27. C. Diaconu, A. Pintea, G. Diaconu, FL. Popa. Paralizie de nerv crural stâng post hematom compresiv înmuşchiul iliopsoas stâng - prezentare de caz, National Congress of Reabilitation Medicine with internationalparticipation, September 2014, vol. of abstracts ISBN 978-973-106-235-8.

  28. FL. Popa. Posibilități și limite ale tratamentului în fibromialgie, Congresul Național de Reabilitare Medicală cuparticipare internațională, septembrie 2014, Volum de Rezumate ISBN 978-973-106-235-8:11.

  29. M. Rotaru, F. Popa. Diagnosticul etiologic al epidermofițiilor la un lot de pacienți cu micoze cutanate,Congresul Național de Medicină de laborator cu participare internațională, Sibiu, 4-7 iunie 2014; vol. derezumate ISSN 1453-1968:3-4.

 • 30. F. Popa, M. Stanciu, A. Pintea, C. Diaconu, A. Banciu, M. Rotaru. Modificările metabolismului lipidic și amarkerilor inflamatori la pacienții cu gonartroză, Congresul Național de Medicină de laborator cu participareinternațională, Sibiu, 4-7 iunie 2014; vol. de rezumate ISSN 1453-1968:2-3.

  31. FL Popa. Profilaxia şi tratamentul osteoporozei după traumatisme vertebro-medulare şi accidente vascularecerebrale, Volum de rezumate Simpozion de neuroreabilitare "Opţiuni terapeutice şi metode de reabilitare înAVC şi patologia coloanei vertebrale" ULBS, Sala Aula Magna, dec 2014; ISBN 978-606-12-0906-4; p24.

  32. C. Diaconu, A. Pintea, G. Diaconu, FL. Popa. Aspecte teoretice şi de reabilitare medicală în spondilolistezisulcoloanei vertebrale lombare, Volum de rezumate Simpozion de neuroreabilitare "Opţiuni terapeutice şi metodede reabilitare în AVC şi patologia coloanei vertebrale" ULBS, Sala Aula Magna, dec 2014; ISBN 978-606-12-0906-4; p31-32.

  33. Stanciu M, Florina Popa, Maria Murgoiu, I Gh Totoianu. Clinical, biological and imaging correlation infibrocystic mastopathy. The twentieth Nationa Congres of The Romanian Society of Endocrinology, Sinaia (27-29septembrie 2012) Acta Endocrinologica, vol VIII, supplement1, pg 73, 2012.

  34. M. Rotaru, F. Popa, Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită psoriazică în cadrul unui lot de pacienţi,A IV-a Conferinţă Naţională „Osart” Sibiu, 24-26 mai 2006, volum de rezumate, pag.20, ISBN-10: 973-647-408-9; ISBN-13: 978-973-647-408-8.

  35. F. Popa, M.Vânătoru, C.Diaconu, M.Varodi, G.Diaconu, A.Pintea, V.Stavilă, Artroza erozivă, A IV-a ConferinţăNaţională „Osart” Sibiu, 24-26 mai 2006, volum de rezumate, pag.50, ISBN-10: 973-647- 408-9; ISBN-13: 978-973-647-408-8.

  36. Maria Rotaru, Florina Popa. Artrita psoriazică – rezultate privind diagnosticul formelor clinice şi stadiul bolii.Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol 51, nr1(1), p30. C6.3.ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006

  37. Florina Popa, Maria Rotaru. Comentarii privind corelaţia dintre formele clinice de artrită psoriazică şiopţiunile terapeutice. Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol51, nr1(1), p162-163. P6.5. ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006

  38. Florina Popa, Maria Rotaru. Studiu privind incidenţa formelor clinice de artrită psoriazică în cadrul unui lot depacienţi. Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucureşti, vol 51, nr1(1),p163-164. P6.6. ISBN 1220-3734. www.srd.ro, 2006

  39. Florina Popa, Rotaru M. Studiul comparativ privind eficienţa tratamentului cu salazopirină şi metotrexat înpsoriazisul artropatic Bucureşti, vol.46, 2001, Nr.3; ISSN 1220/3734 p/95;

  Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice naționale (fără ISSN sau ISBN)1. Stanciu M, Popa FL. Tiroidita autoimuna focala (prezentare orala). Al XI –lea Congres al Asociatiei de

  Endocrinologie Clinica din Romania, Craiova, 21-24 septembrie 2016.2. Stanciu M, Popa FL. Pseudotumora de orbita (prezentare orala). Al XI –lea Congres al Asociatiei de

  Endocrinologie Clinica din Romania, Craiova, 21-24 septembrie 2016.3. Popa FL, Stanciu M. Reabilitarea pacientului cu vezică urinară neurogenă Zilele Medicale Prahovene 3-5

  noiembrie 2016

  4. M. Stanciu, F. Popa, L. Bera, IGh. Totoianu. Celulele Hurttle în puncția cu ac fin și examen citologictiroidian Al IX-lea Congres al Asociației de Endocrinologie Clinică din România 3-6 septembrie 2014 Sibiu;vol.de rezumate:34-35

  5. F.L. Popa. Sindromul de impingement al umărului Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2012;22(2) (suppl): 12-13.

  http://www.srd.ro/http://www.srd.ro/http://www.srd.ro/

 • 6. F. Popa, C. Diaconu, D. Giurcă, A. Pintea, A. Banciu. Studiu privind eficacitatea terapiei shockwave înexostozele calcaneene simptomatice – experiența secției clinice Recuperare Medicală a Spitalului ClinicJudețean de Urgență Sibiu Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2011; 21(2) (suppl):27-28.

  7. Popa F, Diaconu C, Giurca D, Pintea A, Banciu A. Recuperarea medicală post accident vascular cerebral.Experienţa secţiei clinice de Recuperare medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu RomanianJournal of Physical and Rehabilitation Medicine 2010; 20(2) (suppl): 65.

  8. Popa FL, Totoianu IGh. Osteoporoză difuză cu tasări vertebrale la o pacientă cu polimialgie reumatică –comunicare ştiinţifică Zilele Medicale Sibiene 13-14 noiembrie 2009.

  9. Popa FL, Totoianu IGh. Incidenţa factorilor de risc în osteoporoza masculină – comunicare ştiinţifică ZileleMedicale Sibiene 13-14 noiembrie 2009.

  10. Popa FL, Banciu A, Totoianu IGh. Osteoporoza la bărbaţi - epidemiologie, etiologie, diagnostic, tratamentfarmacologic şi nonfarmacologic, Romanian Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2009; 2(Suppl):20-21.

  11. Diaconu C, Popa F, Diaconu G. Tratamentul medicamentos şi recuperator al paraliziei faciale perifericeSibiul Medical – Rev. Trimestrială nivel „C” CNCSIS 2008; 19(4):88-91.

  12. Popa FL, Rotaru M, Banciu A, Totoianu IGh. Analiza frecvenţei osteoporozei la bărbaţi Sibiul Medical 2008;19(3):86-92.

  13. F. Popa, A.Banciu, I.Gh.Totoianu, Prevalenţa fracturilor vertebrale asimptomatice la bărbaţii cuosteoporoză, Revista de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie nr.3-4, 2007, pag.59.

  14. F. Popa, I.Gh.Totoianu, M. Rotaru, Incidenţa formelor de osteoporoză şi a fracturilor osteoporotice labărbaţi, Revista de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie nr.1-2, 2006, pag.55.

  15. F. Popa, M. Rotaru, Comentarii privind corelaţia dintre formele clinice de artrită psoriazică şi opţiunileterapeutice, al XI-lea Simpozion Anual al Asociatiei Dermatologilor Transilvani, Cluj Napoca, 2006; Poster.

  16. M. Rotaru, F. Popa, Artrita psoriazică – rezultate privind diagnosticul formelor clinice si stadiul bolii, Al IX-lea Congres Naţional de Dermatologie cu participare internaţională, Bucuresti, vol 51, nr1(1), 2006;

  17. Florianu Florina, Bugneriu D. Aportul tratamentului fizical şi osteoporoza Simpozionul naţional dereumatalogie, Baia Mare, 1994;

  Anexa nr. 5: Organizator al manifestărilor ştiinţifice (ca membru al comitetelor științifice sau deorganizare):

  Simpozion de neuroreabilitare, Sibiu, Facultatea de Medicină – Aula Magna, 5 decembrie 2014 Al 37-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală cu participare internațională, Sibiu, Hotel

  Ramada, 24-27 septembrie 2014 Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinico-patologice ale carcinoamelor cutanate și

  analiza comportamentului unor grupe populaționale față de cancerele cutanate, Târgu Mureș, 3decembrie 2014

  Studiul factorilor de risc tumoral corelați cu formele clinic0-patologice ale carcinoamelor cutanate șianaliza comportamentului unor grupe populaționale față de cancerele cutanate, Sibiu, Hotel Ibis, 26noiembrie 2014

  Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS,Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Mediaș, 18 noiembrie 2014

  Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS,Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Brașov, 11 noiembrie 2014

  Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS,Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Alba Iulia, 4 noiembrie 2014

  Simpozion Diagnosticul și managementul interdisciplinar al bolilor degenerative asociate, ULBS,Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu, 16 octombrie 2014

 • Al 36-lea Congres Național Anual de Reabilitare Medicală cu participare internațională, Poiana Brașov,Hotel Piatra Mare, 30 octombrie-2 noiembrie 2013

  Simpozion „Terapia Shockwave”, Sibiu 19 noiembrie 2010

  Anexa nr. 6: Alte specificaţii: Studii clinice efectuate în calitate de investigator principal:1. Efficacy and safety of FASU1 versus FASU2 in a 180 day study treatment in patients with osteoarthritis of

  the knee; Expancience Laboratories France 20072. Multinational epidemiological survey in osteoporosis: Risk factors survey for falls in erderly osteoporotic

  patients 2005

  Coordonator de rezidențiat în specialitate medicină fizică și de reabilitare

  Coordonator lucrări de licență:1. 10 lucrări de licență la absolvenții Facultății de Medicină Sibiu în perioada 2010-20152. 4 lucrări de licență la AMG

  Responsabil local al programului național de specializare în balneofizioterapie a asistenților generaliști și de pediatrie organizat de Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București

  Membru în comisii de examen sau concurs1. Comisia de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist reabilitare medicală pentru secția

  Recuperare de recuperare neuromotorie copii în cadrul spitalului de psihiatrie Sibiu – iunie 20142. Comisia de concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist reabilitare medicală pentru secția

  clinică Recuperare II – 19 septembrie 20133. Comisia de concurs pentru ocuparea postului de șef de lucrări, poz. 19 din cadrul Departamentului clinic

  medical, Facultatea de Medicină, ULBS – februarie 20134. Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic specialist Recuperare, Medicină fizică și

  Balneologie – sesiunea martie 2011, organizat la Spitalul de Recuperare Cluj-Napoca, în cadrul UMF „IuliuHațieganu” Cluj-Napoca

  Data12.05..2020